Dure kiespijn Makarios niet vrij onder Amerikaanse druk niet Hoop op herstel Britse invloed Egypte wil infiltratie Israël tegengaan m Bordje contant betalen tandarts-wachtkamer Kolenproduktie mijnen liep 60 procent terug m Monument voor koopvaardij 1 Conclusie kankerbehandeling methode-Van Everdingen: BRITSE PREMIER ZICH Fondspatiënten wachten af Tweehonderd doden op Celebes DOOR LANGZAAM-AAN Xandaag verdere desorganisatie verwacht W eeroverzicht Onderzoek naar ontsnappingen W DINSDAG 2 APRIL 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3654 Geen verband defensie- uchtvaarloverleg Politieleger V.N. zal hierbij hulp verlenen GEEN VERANDERING IN CONFLICT UI Suwirjo gaf opnieuw mandaat terug Londense stakers kwamen in botsing met politie Compromis in Argentinië over benoeming van minister Eerste Westduitse rekruten Regering: geen overleg „Geen genezing patiënten waargenomen'' V- O O Hoofdredacteur: Dr, J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Britse premier Harold Macmillan hecfj gisteren in het Lager huis verklaard dat hij tijdens de conferentie op Bermuda geen geheime verbintenissen met president Eisenhower van de "Ver. Sta ten heeft aangegaan. Macmillan ontkende verder de berichten in sommige Engelse bladen dat de vrijlating van aartsbisschop Maka rios van Cyprus gebeurd zou zyn onder Amerikaanse druk. In Engeland is de laatste tijd de kritiek geuit, dat de Britse rege ring zich door Amerika de politiek laat voorschrijven, vooral in het Midden-Oosten. Sommige conservatieve Lagerhuisleden schijnen van mening te zijn dat Macmillan Engeland aan de Ver. Staten heeft verkocht in ruil voor geleide projectielen ten einde de uitgaven voor de Britse verdediging te kunnen besnoeien. Dit zou een van de ach tergronden zijn van het aftreden van Lord Salisbury uit protest te gen de vrijlating van Makarios. Diplomaten terug Proefschip Midden-Oosten Waterstofbom Uitwerking M je» DE langzaam-aan-actie, die on der het motto „prestatie naar loon" gevoerd wordt in de Lim burgse mijnen, heeft gisteren een ernstige daling vau de produktie tot gevolg gehad. D<? produktie van kolen daalde tot veertig pro cent van de normale hoeveelheid, de cokesproduktie tot minder dan de helft. Voor vandaag wordt nog een verdere daling gevreesd. De mijnwerkers volgden giste ren vrij algemeen het „langzaam- aan-parool" op. De opkomst was normaal, doch bij het werk ont stond veel vertraging. Doordat in het mijnbedrijf alle onderdelen in elkaar grijpen, werd de verwar ring met het uur groter. Ook bovengronds werd „lang- zaam-aan" gewerkt, bijv. bij het eigen spoorweg- en expeditiebe drijf van de mijnen, dat de expe ditie naar de cokesfabriek ver zorgt, en bij het stikstofbindings- bedrijf. Advertentie O Botterdam; Witte Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur. Telefoon U5700 'j-Graverhage: Huygensplcm 1 Telef. 1834S7 (3 1) Postbus 109) Postgiro No. 424867 Klpchtendicnst: 13 39—19,30 uTe!. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Tutum- Directeur: H. DE RUIG IN HET BINNENLAND WARMER Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt tot woensdagavond, (opgemaakt te 11.15 uur): Droog weer, morgen zonnige perioden, In de nacht en ochtend echter plaatselijk mist, Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wind tnssen zuid en west, vooral in het binnenland hogere mid- dagtemperaturen. 3 april op 8 13, onder 19 19: maan op 7.21, onder 23 07. VER het conflict tussen de zie- (J kenfondsen en de tandartsen kun nen wij nog geen oordeel uitspreken. Wie er gelijk heeft of wie er in meer dere of mindere mate gelijk heeft is moeilijk te beoordelen. Maar dat het conflict uitgevochten wordt op de hoofden der patienten-lc- den van ziekenfondsen, en dat zijn de minderdraagkrachtigen in onze sa menleving, staat als een paal boven water. Immers da premie die door de mi nister, gehoord de ziekenfondsraad, vastgesteld wordt en die van het loon wordt afgehouden, blijft afgehouden worden. En de ziekenfondsen hebben per ad vertentie meegedeeld dat geen tand heelkundige hulp voor rekening van de ziekenfondsen kan worden verleend en dat ook geen terugbetaling van voor deze hulp gemaakte kosten kan plaatsvinden. Waarom dat niet kan staat er niet bij. Het feit dat de tandartsen niet meer aan de ziekenfondsen verbon den wensen te blijven, zou op zichzelf geen reden behoeven te zijn om aan de patiënten tegen vertoon van hun betaalde tandartsennota niet de be dragen terug te betalen die de zie kenfondsen tot dusverre voor de be trokken behandeling aan de tandart sen betaalden. V.S. schrijven Engeland de wet voor OEN er indertijd bij het special!^ I ten conflict zich zulk een situatie voordeed hebben d« fondsen anders gehandeld. Toen gingen zij menen wij zelfs verder dan wij hiervoor suggereerden. Toen hebben zij de pa tiënten da rekeningen rechtstreeks in geld vergoed, omdat zij zich daartoe verplicht achtten. Ru staat men op het standpunt dat* de wet dit niet toelaat omdat de ver-, zekerden recht hebben op verstrekkin-j gen en niet op geld. Wij vragen ons af of het betalen «n een tandartsennota deswege on rechtmatig zou worden, nu de con- flicteltuati» het verlenen van verstrek kingen onmogelijk maakt. En dat „on mogelijk" moet men zelfs nog met een korreltje zout nemen. In een artikel in „De Maasbode" wordt dan ook ge suggereerd dat als men de wet zo wil uitleggen dit voor het ziekenfonds de verplichting meebrengt om in ieder geval met de tandartsen een overeen komst te sluiten, ook al is het het eigenlijk niet met de voorwaarden eens. Want de ziekenfondsen hebben door de verzekering en de inning der premie de verplichting aanvaard om voor tandheelkundige hulp t« zorgen. Harold Macmillan, IJ vinden het juridisch en moreel maar een zwak zaakje om wel premie t« innen, maar niet aan de darmee op zich genomen verplichting te voldoen en dan bovendien nog te Kggen tot de gedupeerden: betaal het au zelf maar en wij betalen u niets terug, Is hier soms in het spel een po ging om de zaak op de spits te drij ven, omdat terugbetaling op de reke ning het conflict minder schrijnend moskt voor de patiënt en het daarom tenger kan doen duren? Het schijnt ons toe dat hier met de rechten van <te verzekerden op een onbehoorlijke manier wordt omgesprongen. Uit een dergelijke gang van zaken fcsn men ook de conclusie trekken dat het de hoogste tijd wordt dat de Zie kenfondswet er komt, waarbij de rechten en verplichtingen van alle daarbij betrokkenen behoorlijk worden' vastgelegd. In antwoord op vragen van het Twee- dc-Kamcrlid, de heer J. de Kadt. heeft de minister van Buitenlandse Zaken mee- gedeeld, dat een bericht volgens hetwelk men er m sommige Amerikaanse krin gen van overtuigd was, dat mislukken van de Ned. Luchtvaartonderhandelmgen met de V S. een kleiner rendement van de K.L.M. ten gevolge hebbend wel eens zou kunnen leiden tot een zekere mate van defensieve^ beperking in Nederland, met door de Nederlandse delegatie is geïnspireerd. Met de meeste nadruk wordt ontkend, dat in de onderhandelin gen enigerlei verband is gelegd tussen de Nederlandse defensie-inspanning en de uitkomst van de onderhandelingen. De premier verklaarde openhartig dat er op Bermuda enige zaken waren waarover Eisenhower en hij het niet eens konden worden: Een daarvan is de handel met China. ..Het zou dwaas rijn te veronderstellen dat wij in enige dagen oplossingen zouden kunnen vin den voor alle vraagstukken waarvoor wij om gesteld zien", zei de premier. Macmillan verklaarde dat hij op Bermuda duidelijk het Britse stand punt uiteengezet heeft, dat alleen maar vertrouwen, op de Ver. Naties geen vervangingsmiddel voor een buiten landse politiek is. Hij sprak de hoop uit, dat een hechte samenwerking tus sen Engeland en de V.S. tot gevolg zou hebben dat in de Ver. Naties een Do «crolaris-goneraal van do Vor. Ratios, Dag Hammarskjoeld, hooit gis- toron beleend gemaakt, dal Egypte er moe ingestemd heeft maatregelen te nemen om de infiltratie van Arabische vluchtelingen en inwoners van Gasa naar Israel te voorkomen. Hammarskjoeld gaf een verklaring uit. waarin geitgd wordt dat hem door Egypte meegedeeld werd, dat da regering van Cairo „da vluchtelingen en andere inwoners van de strook doet weien, dat het de Egyptische politiek is infiltratie over de demarcatielijn ie voorkomen en dat dit van tijd lot lijd herhaald ral worden, als dit nodig is". Hu zei. dat Egypte er mee ingestemd heeft, dat het politie-leger van de Ver, Naties hulp zal verlenen bij het voor komen van infiltratie en dat dit de be volking van de strook v'an Gaza door de betreffende autoriteiten duidelijk ge maakt zal worden. De maatregelen ter voorkoming van infiltratie werden bekend gemaakt, na dat Hammarskjoeld verleden week met Het conflict tussen de tandartsen en iiekenfondsen heeft tot gevolg gehad, wt overal in de spreekkamersen Kabinetsformateur Suuirjo heeft dins- S tun opdracht tot vorming van ceen WMnkabïnet aan president Sockarno tc- 'sIKïeven. nadat zijn pogingen om met te isiamletische partijen tot overeen stemming te komen over de samenstei- "j>ï van het nieuwe kabinet op het laat- «e moment zijn mislukt. De Islamicti- sf«e partijen hadden het opnemen van «las georiënteerde figuren, waaronder te winnaar van de Staiin-prijs professor rgono, die door Suwirjo voor dcelne- iti a aan ket kabinet waren uitgenodigd Plaats van de communisten, van M hand gewezen. Suwirjo bracht dinsdagmiddag een be- Int an Pres'dent Soekamo. Na een ge- \an ruim een uur maakte de pie- elu :cnc'' Suwirjo tot de con- was gekomen dat hij niet kon sla- n»? a ö'e forming van een zalcenkabi snel en rechtvaardig zou Run- een ^elen en dat in staat zou zijn jn nationale raad in te stellen, in over- enstemming met de plannen van de President. Suwirjo heeft daarom zijn mandaat '«afgegeven, aldus de president, die aan toevoegde: ..Zo God het wil. binnen twee of drie dagen maat 'eïelen nemen". wachtkamers een mededeling versche nen is, waarhij fondspatiënten voor het feit worden gesteld zich a contant en te gen kwitantie te laten behandelen tegen het door de Ncd. Mij. tot bevordering der tandheelkunde geelste tarief. De indruk bestaat dat vele fondspa tiënten een afwachtende houding aanne men. Men laat zich slechts in dringen de gevallen (pijn!) behandelen. De tandartsen nemen aan. dat „op uitzon dering van enige zwakke broeders na", aUe collega's zich aan de gestelde re gels zullen houden. Zij menen dat wel enige tandartsen. die uitsluitend of voor namelijk fondspatiënten behandelen, m moeilijkheden kunnen komen doch zij nemen aan. dat die moeilijkheden te overwinnen zijn. In dt poliklinieken gaat de behande ling gewoon verder, zoals b.v, bij het ATZ te Amsterdam, Het conflict betreft uitsluitend behandelingen in de particu liere spreekkamers van tandartsen. De commissie voor bijzondere om standigheden van de Ziekenfondsraad zal zich met de kwestie gaan bezighou den. doch het is de vraag, of dit deze week nog zal gebeuren. Volgens het Indonesische persbureau „Antara" zijn in maart op Zuid-Celebes 200 personen gedood door benden die in het oerwoud daar opereren. Ongeveer de helft van de bevolking \an het re gentschap Soppeng moest uit dc kam pongs vluctcn en de tjjsUeldcn liggen verlaten zijn adviserende commissie bijeen ge. weest was en daarna de instemming van Egypte verkregen had. Nad*r_wordt gemeld det de Amerikaan' te regering het verbod voor Amerikaanse burger» om naar Israël, Egyple, Syrië en Jordanië le zeisen, heeft opgeheven. Teselfderiijd werd aan bijna 200 diplo maten «n andere functionarissen toe gestaan naar hun werk in deze vier landen ierug te keren. De Amerikaanse regering heeft ge noemde besluiten genomen, omdat zij van mening is, dat de vijandelijkheden in het Midden-Oosten afgezien van onvoorziene gebeurtenissen met zullen worden hervat, aldus verklaarde een woordvoerder v'an het ministerie van buitenlandse zaken. Da Israalischt minister van Buiten lands* raken, mevrouw Meir, heaft tegenover een correspondent van AFP verklaard, dat Israël op een gelegen moment een proefschip naar het Suez- kanaal ral sturen. „Niemand moet ga leven", rei zij, „dat Israël van plan is te dulden dat Egypte aan onse sehepen de toegang tot het kanaal onlregt". Voorts verklaarde zij, dat zij nog steeds wacht op een officieel antwoord van secretaris-generaal Hammarskjoeld op de vraag, of Egypte zich nog steeds in staat van oorlog acht met Israel. In enkele buitenwijken van Londen rijn stakersposien maandag in botsing gekomen met de politie. Deze moest ver sterkingen laten aanrukken om rich met geweld een weg te banen door de rijen stakers, die de wegen near de fabrieken in Feitham (Middlesex) versperden, de stakersposten wierpen auto's omver toen de bestuurders trachtten dt Vickers Armstrong fabrieken in Wtybridge bin nen te rijden, In andere delen van Londen ontstond een handgemeen tussen stakersposten en mensen die naar hun werk wilden, gaan. Zoals bekend staken er in Londen en omgeving meer dan 500000 metaal arbeiders. In het Lagerhuis sprak de minister van Ai beid Macleod de hoop uit, dat beide partijen ermee zuilen instemmen, dat het werk wordt hervat, nu hij hoven van onderzoek had ingesteld om de ge schillen te onderzoeken en aanbevelingen voor de oplossing hiervan te doen. Hangende de belangrijke bijeenkomst, die het dagelijks bestuur van het ver bond van vakverenigingen in de scheeps bouw en metaalindustrie dinsdag in Londen zal houden, werden er woensdag echter geen onderhandelingen om tot een regeling te komen gehouden. evenwicht hersteld kon worden tussen de grote en enige kleinere mogendhe- den. Over het Midden-Oosten verklaarde de premier, dat de Ver. Staten met een vermindering van de Britse in vloed, maar juist een herstel ervan wensen. In het Midden-Oosten stre ven wij in feite dezelfde doelen na. zei hij, maar soms zijn wij" het niet eens over de middelen om die doelen te bereiken. De Ver. Staten en. Engeland overwe gen de aanleg van een nieuwe brede buisleiding door Turkije. Macmillan verklaarde, dat Engeland zjjn proefnemingen met de waterstof bom zal voortzetten en dat de stra- llngsgevolgen van de voorgenomen proeven met deze bom in de Stille Oceaan onbetekenend zullen z\jn. „Het opgeven van de proeven met de waterstofbom op dit ogenblik zou het opgeven betekenen van de gehele strategie waarop onze defensiepolitiek gebaseerd is. Daardoor zouden wij ons m een blijvend verzwakte positie plaatsen", zei de premier. De Ver. Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn uitgenodigd ■een klein aantal" officiële waarne mers naar de Christmas-eilanden te zenden voor de proefnemingen met de waterstofbom. De leider van de socialistische oppo sitie, Gaitskelï, vroeg of het niet moge lijk is een afspraak te maken, dat de waarneembare proeven althans in aan tal beperkt zullen worden of geheel voorkomen. De premier antwoordde, dat het onder de huidige omstandigheden met mogelijk Is tot een waterdicht akkoord te komen, tenzij dat gebeurt in goed vertrouwen tussen de betrokken par tijen en met althans een beperkte mate van verkenning en controle. Een aanwijzing van de uitwerking van de rede van Macmillan op de con servatieve leden van het Lager Huis kwam gisteravond, toen een zogenaam de anti-Amerikaanse motie van de IQst van het Lagehuis werd terug getrokken. De motie, die ondertekend was door JN do bollenstreek tussen Haarlem en Leiden kan men dezer dagen iaak dit tafereeltje zien: Kinderendie lange slingers narcissen dragen. meer dan 100 conservatieven was reeds vier maanden geleden ingediend. In *de motie werden zowel de resolutie van de Algemene Vergade ring van de Ver. Naties, waarin aan gedrongen wordt op onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Britse- en Franse troepen uit Egypte betreurd als de houding van Amerika, die de Atlantische alliantie ernstig in gevaar brengt. Eduardo McLoughlin is tot Argentijns minister van Luchtvaart benoemd. Deze benoeming is een gevolg van een com promis tussen de regcring-Arambuvu en hoge officieren van de luchtmacht. Twintig hoge officieren van de Argen tijnse luchtmacht hadden president Aram- buru de eis gesteld commodore Julio Cesar Krause, die zaterdag ais minister van luchtvaart is afgetreden, m zijn functie te herstellen. 5AÓ.V; Gisteravond weid verwacht dat de desorganisatie vandaag nog gro ter zal zijn. In alle Limburgse mij nen werken per etmaal twee kolen- producerende ploegen, nl. een van 6 tot 14 uur en een van 14 tot 22 uur, en een ploeg die lussen 22 en 6 uur voorbereidend werk doet voor de produktie van de volgende dag. Omdat de tweede ploeg gisteravond om 10 uur geen normale dagtaak had volbracht, zou, zo werd ver wacht, ook de voorbereidende ploeg vannacht niet ..uit de voeten kun nen". Gisteren werd de langzaam- aan-actie van a tot z gevoerd. Voor het in dienst komen verkleedde men zich zeer langzaam en de liften gin gen zeer langzaam naar beneden. De ondergrondse treintjes reden met De Bilt, dinsdag 10 uur. Doordat in Zuid-Duitsland en W het Alpengebied de druk iets is gedaald, draaide de wind in ons land geleidelijk naar het noordoosten terug. Dit had tot gevoig dat de afgelopen nacht opnieuw vochtige lucht van het Oostzeegebicd het land begon binnen te stromen, waarin uitgestrekte wolkenvelden en ook mist banken voorkwamen. In Frankrijk bevond zich een kleine depressie, die naar het zuidoosten in dc richting van de Rivièia trok, overal op haar weg regen veroorzakend. Op ver scheidene plaatsen aan de voet van de Pyreneeën viel de laatste 24 uur ongeveer 70 mm. Een boven Scandinavië gelegen gebied van hoge druk neemt langzasm in be tekenis af. Uit het zeegebied ten zuid westen van Portugal nadert daarentegen een i.ieuw hogedrukgebied. dat zijn invloed over est-Europa gaat uitbreiden. Ook in Engeland stijgt de barometer. Er komt hierdoor een rug van hoge druk tot ontwikkeling, die zich van Portugal tot Noorwegen uitstrekt en morgen ook het weer in ons land zal bepalen. Het blijft daarom droog. De wind vertoont de neiging geleide lijk naar zuidwest te krimpen, zodat dc' aanavoer van koude lucht uit het Oost zeegebied waarschijnlijk spoedig tot een einde zal komen. OHKWKTECAeANTS Hor HA ZE TFA BRIEKEN TE ZEVENBERGEN Van officiële zijde vernemen wij, dat de minister van Justitie een nauw keurig onderzoek heeft gelast naar de, oorzaak van de recente ontsnappingen uit gevangenissen en huizen van' be waring. Zodra de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, zal 'de minister beslissen of er al dan niet aanleiding bestaat de algemene voorschriften be treffende het regime in de strafgestich- ten te wijzigen. De eerste dienstplichtigen van het nieuwe Westduitse leger 9.733 ,«ian z(jn maandag opgekomen. Daardoor neemt de sterkte 'van de Bundeswebr toe tot 90.000 man. De minister van Defensie, -Josef Strauss, verklaarde tegenover de 19- jarige jongens, dat zij de eerste sol daten in de geschiedenis van het Duit se volk zijn, die verbonden zijn met de grote landen van het Westen. een slakkegang, evenals bovengronds de vrachtauto's. Van regeringswege is er gisteren' de aandacht op gevestigd, dat de bespre king, die de ministers Zijlstra en Suur- hoff vandaag zouden hebben met de Mijnindustrieraad, uitsluitend betrek king zal hebben op de goedkeuring van een reeds enige tijd geleden door deze raad aanvaarde verordening in zake de arbeidstijd van de ondergrond se mijnwerkers. De regering blijft zich op hel. stand punt stellen dat tijdenr eat staking, langzaam-aan-ache of dergelijke niet met partijen onderhandeld of over legd wordt. Het is te verwachten, dat in de gas levering, die gisteren nog normaal was, ook spoedig stagnatie zal optreden. Dan zullen, behalve de industrie, ook de gemeenten in Limburg. Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland, die op de gas- toevoer van de Staatsmijnen zijn aan gewezen, de gevolgen daarvan onder vinden. In de mijnstreek was de -toestand gisteren rustig. Nergens hebben zich incidenten voorgedaan. Het monument, dat aan de Boompjes in Rotterdam wordt opgericht als een ere saluut aan de Nederlandse Koopvaardij, die in zo belangrijke mate heeft bijgedra gen lot dc bloei en de ncderopbouw am ons land, nadert zijn voltooiing. Op IU april zal fl.RJI. piinsrs Hargriet het monument onthullen. De wetenschappelijke commissie, die in opdracht van de Landelijke Organisa tie voor de Bestrijding van de Kanker (L.O-K-). een onderzoek heeft ingesteld n„ar de nieuuc kankcrhehandelingsme- Ihode van dc Utrechtse arts-specialist dr. W.A.G. van Everdingen, is gereed ge komen met haar werkzaamheden. In overeenstemming met hetgeen hierover in de binnen- en buitenlandse vakpers uerd gepubliceerd, stelt de commissie, dat een genezing van een kankerpatiënt door de methode-Van Everdingen niet is waargenomen. De commissie tekent hier bij aan, dat dit door dr. Van Everdingen ook nooit uerd gesteld. Zij acht het van betekenis dit nadrukkelijk ie verklaren, omdat het, volgens de commissie, een normaal en begrijpelijk verschijnsel is, dat het publiek vaak meer van een be paalde behandeling verwacht dan deze in feite bieden kan. Door dc commissie uerd eeu verlen ging van de levensduur door de methode Van Everdingen met gezien. Men acht dit niet in tegenspraak tot hetgeen in sommige publikaties of me ningen tot uitdrukking is gebracht. Op grond van de bestudeerde ziektegeschie denissen is de commissie vooralsnog niet Jot de wetenschappelijke gevolgtrekking kunnen komen dat de levensduur van de patient door gebruik van het middel word verlengd. Om te bcwii/.en uf dc levensduur wordt verlengd, zou aldus de commissie een zeer langdurig onderzoek noodzakelijk zijn. In een dec' van de gevallen werd dooi enige kliniei een verbetering van de al gemene toestand van do patiënten waargenomen gedurende de normaal te verwachten laatste periode van hun le ven. Met het vaststellen van dit verschijn sel wordt, aldus de commissie, herhaald hetgeen in de Keulse publikatiè tot uit drukking is gebiacht en wat, uit mede delingen van de Gentse universiteit is gebleken, De commissie acht de bevindingen van zodanige betekenis, dat zij het ge wenst acht, onder nauwkeurige controle en beoordeling van de resultaten dc be- handelmg met deze preparaten voort te zetten. Iedere behandeling, welke een ver zachting van het lijden van de kanker patiënt zou betekenen, dient, aldus de commissie op zodanige wijze op haar effect te worden onderzocht, dat dit on derzoek de toets van de wetenschap pelijke kritiek kan doorstaan. De commissie acht het een gebiedende noodzaak dat dit op deze wijze geschiedt, enerzijds om de lijdende mensheid me! te onthouden, waar zij recht op hecit, anderzijds om geen verwachtingen te wekken, die, volgens dc commissie, tot bittere teleurstelling aanleiding zouden kunnen geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1