Een verkeerde actie Meisje sprong in het water Volledige stillegging bedrijven afgewend Hevige ontploffing op schip VANDAAG BESLISSING IN LUCHTVAARTO VERLEG V.N.-troepen verlaten Suezkanaalzone de In afwachting van onderzoek: Fondspatiënten in Den Bosch krijgen tandarts vergoed P.T.T. voor krachttoer ERNSTIG CONFLICT IN LIMBURG AFGEWEND Mayflower maakt slagzij Gasfles ontplofte man gedood Kolenproduktie daalde tot 20 pet. OucTs troetelkind W eeroverzicht Dulles: Nog hoop op oplossing van moeilijkheden Nazi-slachtoffers bestormden Israel's parlement STAAT VAN BELEG IN CHILI Dulles verwacht snel antwoord van Egypte Vakbondsleiders uitgejouwd Zoon doodt vader in vlaag van waanzin WOENSDAG 3 APRIL 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3655 Weerbericht Eden opnieuw ziek Twee opvarenden om het leven gekomen Kortere verbindingswegen r (Van onze speciale verslaggever) DL „langzaam-aan-actie" in de Limburgse mijnen is vandaag be ëindigd, De directies der mijnen en de leiding van de katho lieke organisaties van arbeiders en beambten in het mijnbedrijf heb ben daar gisteravond volledige overeenstemming over bereikt. De directies en de leiding der organisaties hebben op het gehele perso neel een beroep gedaan de produktie zo spoedig mogelijk in volle omvang te herstellen. Door dit akkoord is een volledige stillegging van de mijnbedrijven afgewend. De directies deelden gistermiddag nl. mee dat zij hiertoe zouden overgaan, als de actie niet beëindigd werd. Dit bericht heeft m de mijnstreek grote opschudding verwekt: het zou betekenen dat 6Ü.Ü00 mijnwerkers op straat komen te staan. OOK CHR. BOND Brand uitgebroken HET politieleger van de Naties zal binnenkort begin maken met zijn terugtocht uit de Suezkanaalzone. Dit ge beurt omdat de bevelhebber, ge neraal Burns, de bevoorradings wegen wil verkurten, wordt in New York vernomen. Assoean Doorvaart BERAAD «4 -< DE anderhalf miljoen stakers in Britse metaalindustrie en de 200.000 op de scheepswerven hebben van hun vakbonden op dracht gekregen morgen het werk te hervatten. De leiders van de veertig vakbonden hebben dit be sluit genomen in afwachting van het resultaat van een regerings- onderzoek naar de looneisen, Restitutie Tsjechoslowaakse diplomaat in Jeruzalem „persona non grata" VELEN PROFITEERDEN VAN OUDE TARIEF Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115790 t4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtend icnst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183487 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klschtendienst: 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG RUSTIG EN DROOG Droog weer met vannacht en morgenochtend plaat selijk mist, daarna bijna overal zonnig. Weinig wind. Over het algemeen iets hogere middagtempera- turen. 6 april zon op 6.06, önder"1924; maan op 9.42. cmder 1.07. O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLU3 EEN „iangzaam-aan-actie" als in de Limburgse kolenmijnen is ge voerd, is een zeer bedenkelijke zaak. In de eerste plaats omdat zij in we zen betekent een niet behoorlijke na koming van het arbeidscontract door do werknemers. De werknemer werkt wel, maar hij werkt opzettelijk niet goed en incasseert toch het loon. Wel iswaar verdient hij niet allerlei pro- duktietoelagen, maar hij incasseert een loon dat niet in verhouding staat tot zijn prestatie. In feite is zulk een „langzaam-aan-actle" in strijd met de bepaling van het Burgerlijk Wet boek dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden ten uitvoer ge legd. Als men meent dat de arbeidsvoor waarden zodanig zijn dat de overeen komst niet meer kan worden nage leefd, dan vinden wij een staking een nobeler strijdmiddel dan een lang- zaam-aan -actie. De heer Dohmen, de voorzitter van de r.-k. mijnwerkersbond heeft ge zegd: Ais wij geen loon naar werken krijgen, dan zullen wij werken naar dat wij loon ontvangen. Nu hebben de eisen der mijnwer kers betrekking op een aanwezigheids- premie, die men ook in het Duitse mijnwezen kent, op een verbetering van de diensttijden-toeslag, op een va kantietoeslag van 4 in plaats van 3 pet., op een hoger verlofloon, op een betere pensioenregeling en r.og enkele secundaire punten. Maar op de eerste dag van de lan- zaam-aan-actie bracht men 40 pet. van de normale produktie op. De eisen der mijnwerkers liggen, gelijk uit het bo venstaande blijkt, bepaald niet in de orde van grootte van 60 pet. loonsver hoging. Wat de heer Dohmen dan on der werken naar loon verstaat Is ons niet duidelijk. En dat accentueert het bezwaar van morele aard dat wij te gen deze actie hebben. \Verk in de mij nen normaal hervat DE houding van de prot.-chr. mijn werkersbond heeft ons dan ook genoegen gedaan. Dat handjevol prot.- chr. arbeiders in de mijnen kan deze langzaam-aan-actie niet onmogelijk maken, maar het is goed dat het zich van deze actie distantieert. Het distantieert zich niet van die ictle omdat hetnlet instemt met de doeleinden van de langzaam-aan-actie. Dia doeleinden zijn in bespreking in de Mijnindustrieraad, dat is het P.B.O.-orgaan voor de mijnindustrie. En die doeleinden achten de prot.- chr. mijnwerkers juist. Maar zij ach ten het onjuist om hangende die be sprekingen, terwijl men wacht op een rapport te dezer zake van het secreta riaat van de M.IJL daar nu plotseling een dergelijk drukmiddel te gaan toe passen. De normale weg was nog niet ten einde toe bewandeld. Waarom dan nu reeds op een gevaarlijke zijweg af gegleden? Wij zijn daarom, gelijk gezegd, ver heugd dat de voorzitter van de Prot. Chr. Mijnwerkersorganisatie, de heer C, Feenstra, in dezen van een juiste zienswijze heeft doen blijken en een goed doel niet door onjuiste middelen wil verwezenlijken. T57ANT we moeten ons wel realise- ren wat hier gebeurt. De „lang zaam-aan-actie" is een strijdmiddel dat in een wereld van de zich ontwik kelende P.BO.-gedachte niet past. In een wereld waar werkgevers en werknemers als vreemden en soms •is vijanden tegenover elkaar, staan, daar past zij evenals de staking. Maar in een arbeidswereld, waar de ge dachte van de bedrijfsgemeenschap groeit en wat de mijnwereld be treft, is die bedrijfsgemeenschap een feit passen deze middelen niet. In de Mijnindustrieraad zitten werkge vers en werknemers op voet van ge lijkheid de belangen der bedrijfsge meenschap te behartigen. Ora dan van werknemerszijde op een ogenblik dat de besprekingen over deze zaak daar nog niet zijn afgesloten, te grijpen naar middelen die zouden passen in een wereld die nooit van publiekrech telijke bedrijfsorganisatie gehoord had achten wij betreurenswaardig. Van B.K, zijde is de P.BO.-gedachte steeds en terecht met veel vuur ver dedigd. Terecht ziet men in de ontwik keling van die gedachte de weg naar een economisch-sociale orde waarin kapitaal en arbeid in harmonie met elkander zijn. Wij geloven dat de R.K. mijnwerkersbond door zijn actie aan de P,B.O.-gedachte bepaald geen goe de dienst bewezen heeft. LJ ET besluit van de mijndirecties om de mijnen te sluiten dat wij ha het schrijven van het bovenstaan de vernamen, bewijst ten overvloede de juistheid van onze beschouwing. Jen dergelijke actie is onaanvaard baar. Een temperamentvolle 21-jarige Am sterdamse schone, wier rendez-vous met haar verloofde op de Borneokade, maan. dagavond om acht uur vrijwel onmiddel lijk in hooglopende ruzie ontaardde, nam geen halve maatregelen. De daad bij het tevergeefs als dreigement geuite woord voegende, sprong z'j pardoes in het water, met de bedoeling haar vriend tot rede te brengen, zij Flaagde in zoverre, dat de jongeman haar de hand toereikte en haar druipend, maar overigens volkomen ge zond weer op de kade trok. Daarmede achtte hij echter zijn plicht matige menslievendheid volbracht en zonder verder een woord aan het voorval te verspillen Verdween hij in het duister. Totaal ontnuchterd riep het meisje de hulp in van de eerste de beste, die zij tegenkwam. Politie en geneeskundige dienst werden gewaarschuwd en het avontuur eindigde voor de doortastende drenkelinge in een ambulance, waarin zij snel naar de ouderlijke woning werd gebracht. (Van een onzer verslaggevers) De 30-jarige M. J. F. uit Utrecht Is gistermiddag omgekomen toen een gasfles, die hj) op bet terrein hij zijn werkgever, de schroothandelaar Uppel- scboten, onderbanden bad, ontplofte. De fles moet, in tegenstelling tot de zes voorgaande, die de sloper bad stuk- geknipt, niet leeg zijn geweest. Van de fles sprong een scherf af. die de arbeider aan het hoofd trof en hem onmiddellijk doodde. P. iaat een vrouw en drie kinderen na. De ar beidsinspectie gaat na hoe het mogelijk is geweest, dat de fles gevuld onder de metaalschaar kwam. De vroegere Britse premier Sir An thony Eden is opnieuw ziek geworden, aldus berichten uit Wellington, Nieuw- Zeeland. Zijn behandelende artsen hebben ge adviseerd zijn voorgenomen verblijf in een ziekenhuis te .Boston tV.S.) te be spoedigen, daar Eden een „lichte achter uitgang" vertoont. Dit advies werd aan de ex-premier uitgebracht nadat overleg was gepleegd met Eden's arts te Londen. Sir Horace Evans. Eden zal donderdag per vliegtuig naar de Ver. Staten vertrekken. In een communiqué wordt gezegd, dat Eden steeds meer symptomen toont van een aandoening van de galbuis en van een begin van geelzucht. Gisteravond om tien uur Is in alle twaalf de Limburgse mijnen de nachtploeg normaal begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de kolen winning door de ochtendploeg, die om zes uur met het werk begint, fa alle mijnwerkers- dorpen en in Heerlen is het gisteren volkomen rustig geweest. De iangzaatnaan-aeüe bleek ernstige gevolgen te hebben. Werd maandag ge middeld 3S.S procent van de normale dagproduktie gehaald, dinsdag was het nog veel minder. Gistermorgen waren de mijnbedrij ven volkomen gedesorganiseerd, in en kele mijnen kwam de eerste uren geen schep kolen naar boven en de gemid delde produktie beliep slechts 15 tot 20 procent van het normale. Maan dag alleen al betekende de schade voor de mijnen rond 1 V< miljoen gul den. 's Middags vond in Den Haag een be spreking plaats tussen de ministers Zijl stra en Suurhoff en de M.I.R.,-wahrin zowel de werkgevers als de werknemers vertegenwoordigd zijn. Het onderhoud ging over de verkorting van werktijden. Over de andere wensen van werkne merszijde, o.a. verhoging der lonen en het optrekken van de vakantietoeslag van drie op vier procent, wenste de re gering niet te spreken. Na een uur werd de bespreking afge broken en maakten de mijndirecties hun voornemen tot sluiting der mijnen be kend, „tenzij de produktie meer nor maal zou worden." Na de besprekingen in Den Haag heb ben werkgevers en werknemers echter in Scheveningen opnieuw geconfereerd en hieruit resulteerde dan het advies van de H.K. Mijnwerkersbond om van morgen weer normaal te werken. Het overgrote deel van de mijnwerkers is aangesloten bij de R.K. bond. De heer C. Feenstra van de prot. chr. mijnwerkersbond vertelde ons, dat ook zijn bond zal advieseren om nor maal te werken. Zoals bekend stond de ze bond afwijzend tegenover de actie. Zij is het wel eens met de eisen, maar niet met de tactiek van de R.K. bond. Deze week zullen de hoofdbesturen van de bonden met hun leden vergade ren om de positie te bepalen en de ver dere gang van zaken te bespreken. Voorlopig is echter blijkbaar het gevaar geweken van een stilleggen der mijnen. Het zou voor de gehele economie van ons land een ramp geweest zijn, indien, wat gisteren dreigde, werkelijkheid was geworden. DE neutrale vroeger met mij nwerkersbonO, E.V.C.-ldealen be hept, die in de Nederlandse vakcen trale opgenomen is, heeft zich haastig bij de „langzaam-aan-actie" aange sloten. Deze Nederlandse vakcentrale vindt in de Tweede Kamer nog al eens een pleitbezorger in de heer Oud. Wij zijn benieuwd hoe de heer Oud over de gestes van zijn troetelkind oordeelt DE BILT, woensdag 10 uur Van Portugal tot Scandinavië strekt zich een gebied van hoge druk uit dat het weer hier te lande thans geheel be heerst. Het zwaartepunt van dit hoge- drukgebied bevindt zich ten zuiden van ons land. vandaar, dat de zwakke wind geleidelijk naar noord tot noordwest is gekrompen. De afgelopen nacht bracht deze wind vochtige lucht van de Noord zee met mist en wolkenvelden het wes ten van het land binnen. Verwachting wordt, dat de wind de eerstkomende 24 uur naar zuidelijke richtingen zal gaan draaien, waardoor de aanvoer van vochtige zeeluchftoir- staan komt. Er zullen flinke opklaringen voorkomen en de regenkansen zijn zeer klein. Boven Duitsland bevindt zich in de hogere luchtlagen een storing, die daar gisteren voornamelijk in het gebied tus sen Kassei en Leipzig regen en onweer bracht. In het zeegebied ten zuiden van IJs land is een diepe depressie aangekomen. Deze stuurt thans vochtige subtropische luchtmassa's naar de Britse eilanden. Aan de Engelse zuidkust valt hieruit plaatselijk een beetje motregen. In de Engelse haven Brixham is gisteren de Mayflower li te water gelalen. Het schip is een nabootsing van het vaartuig waarmee in 1620 de Pilgrimfathers naar Amerika zeilden. De Pilgrimfathers wa ren protestanten uit Engeland, die in 1608 naar Holland waren uitgeweken. In Amerika stichtten zij de kolonie New- Plymouth, Nadat de Mayflower 11 het droogdok had verlaten, maakte zij zwaar slagzij naar stuurboord. Dit kwam doordat men het schip niet voldoende ballast had kunnen geven, aangezien door een oosten wind het water bijzonder laag was. De nieuwe Mayflower vertrekt omstreeks 15 april naar Amerika. Op het scheepje „Marsdiep" van het klassificeerbedrüf J. W. Junius en Zoon, dat bjj het Pernlsse Hoofd te Rotterdam op stroom lag, heeft zich vannacht een hevige ontploffing voorgedaan. Twee op varenden. de 49-jarige D. Herkhof en de 37-JarIge A. A. van den Wijngaard uit Rotterdam, kwamen hierbij om het leven. In totaal waren er zes personen aan boord. Vier van hen konden bijtijds het schip verlaten. Dadelijk na de ontploffing brak een felle brand uit. Het vaartuig stond spoe dig in lichter laaie en de brandweer had met behulp van een blusboot en enkele stralen vanaf de wal enige uren nodig om het vuur meester te worden. k>rst toen het vuur wat geluwd was, was het mogelijk na te gaan. of zich nog mannen op het schip bevonden. Men trof de stoffelijke resten aan van Ongeveer tweehonderd overlevenden van de nazi-concentratiekampen hebben gisteren het Israëlische parlement be stormd. Zij eisen een hogere uitkering. Enkele van de demonstranten waren kreupele slachtoffers op krukken. Versterkingen van de politie kwamen juist voordat de luid schreeuwende be togers erin slaagden de deuren te for ceren. De politiemannen, die order had den niet gewelddadig op te treden, had den veel moeite met hen achteruit te drijven. Een aantal betogers werd ge arresteerd. De Chileense regering heeft dinsdag avond de staat van beleg afgekondigd, "adat in de hoofdstad, Santiago, 41 men sen om het leven waren gekomen bij betogingen tegen een onlangs van kracht geworden verhoging van de ta rieven der openbare vervoermiddelen. Ziekenhuizen meldden, dat 120 personen zijn gewond, van wie velen er ernstig aan toe zijn. De regering gaf de strijdkrachten or der aan alle ongeregeldheden een ein de te maken, nadat demonstranten twee- maal tevergeefs hadden getracht in het regeringsplaies binnen te dringen. De regering deelde voorts in een ra dio-uitzending mee, dat de bevelhebber van de zone der ongeregeldheden zijn troepen opdracht had gegeven het vuur te openen op ieder aanvaller. Hij gaf tevens bevel alle openbare gelegenhe den, die nog open waren, te sluiten. de machinist Herkhof en de stuurman Van den Wijngaard. De „Marsdiep is een ontgassingsvsar- tuig. De vier andere mannen zagen slechts één kans het vege leven te red den. Zij sprongen overboord en bereik ten al zwemmende de wal. Omtrent de oorzaak van de ontplof fing tast men volkomen in het duister. De ontploffing gebeurde in de machine kamer. Door dé brand werd het "vaar tuig zwaar beschadigd. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, heeft gisteren op een persconferentie verklaard dat er moeilijkheden gerezen zijn bij de lucht vaartbesprekingen tussen Nederlandse en Amrikaanse delegaties. Dulles voeg de hieraan toe, dat hij de hoop niet bad opgegeven, dat deze moeilijkheden tijdens verdere besprekingen opgelost zouden kunnen worden. Vandaag zouden de delegaties weer bijeenkomen. Op het Amerikaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken hoop te men dat dit de laatste bijeenkomst zou kunnen zijn. Zoals bekend, zijn de onderhandelin- gen vrijdag vastgelopen. In Washington is intussen bekend geworden, dat de Amerikanen bereid zijn twee vande wensen van de KLM. namelijk landings rechten in Houston en doortrekking van de lijn Amsterdam—New York via Mia mi naar Curacao, in te willigen. Neder land houdt echter vast aan landingsrech ten in Los Angeies en zou daarvoor zelfs de landingsrechten in Houston en Mia mi willen laten schieten, In luchtvaartkringen in Washington meent men dat de Nederlanders zich misschien tevreden zullen moeten stel- ln met landingsrechten ia San Fran cisco. De Nederlandse delegatie staat op het standpunt, dat ons land zonder deel neming van de KLM aan het verkeer op de Amerikaanse westkust een tweede-rangs luchtvaartnatie zal wor den. Een woordvoerder van de Nederland se ambassade zei dat de leider van de Nederlandse delegatie, drs. Van der Beugel, woensdag „definitief" per schip naar Europa zal vertrekken. Vrt. een Burns hee voorgesteld de basis van het leger te verplaatsen van Aboe Soeweln naar Raffah ln het uiterste zui den van de strook van Gaza en de ba sis van de luchtmacht van Aboe Soewelr naar EI Arisj. Na de verplaatsing van beide kampen zullen slechts kleine ver bindingseenheden In Port Said en enke le andere plaatsen in de kanaalzone blij ven. Foster Dulles, de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren tijdens een persconferentie verklaard, dat hij in de komende 24 of 48 uur hoogstwaarschijnlijk zal we ten of er serieuze vooruitzichten zijn op een bevredigende regeling met Egyp te over het beheer van het Suezkanaal. Volgens Dulles dienen de landen die va.i het kanaal gebruikmaken een grote re invloed te hebben op de exploitatie van het kanaal dan tot uiting komt in de voriye week door Egypte ingediende voorstellen. Voorts deelde hij mee. dat hij door tegenvoorstellen tracht Egypte ertoe te bewegen zich difinitief gebonden te vei klaren aan het eventuele Suezka- naalplan waarmee Egypte akkoord gaat. Het is onwaar dat Amerika zijn aan. bod om hulp te verlenen bij de bouw van de Assoeandam in Egypte indertijd heeft teruggetrokken om Rusland dwars te zitten, zei Dulles. Als voornaamste reden voor de terugtrekking noemde Dulles het besluit van een Congres-com missie geen gelden voor dit plan beschik baar te stellen. Volgens de onlangs gepubliceerde Du!- les-biografie, geschreven door een mede werker van Time, John Robinson Beal. was de kwestie van de Assoendam een „belangrijk gambiet" in Dulles' taktiek tijdens de koude oorlog met Rusland. Dulles wees deze bewering echter van de hand. Mevrouw Golda Melr, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, heeft dinsdagavond in bet parlement ver klaard, dat de Israëlische regering erop zal staan, dat Israëlische schepen vrije doorvaart door het Suezkanaal krijgen. Zij zei diep teleurgesteld te zijn door het feit; dat de Ver. Staten niet hun in vloed hebben aangewend om het slechter worden van de toestand in de strook van Gaza na het terugtrekken van de Israë lische troepen te verhinderen. Wij verwachten dat de Ver. Naties doeltreffende maatregelen zullen nemen tegen de „eigenzinnige Egyptische dicta tor, die vasthoudt aan een oorlogszuch tige houding tegenover Israël", aldus mevrouw Meir. In een onverwachte rede in het Knes set heeft premier David Ben-Goerion gisteravond verklaard, dat toen Israël de campagne in de SinaT begon, het niet •tegen het Egyptische volk maar tegen de Egyptische dictator vocht. De Amerikaanse Kamer van Koophan del maakte bekend, dat haar voorzitter Coleman, Dulles heeft gevraagd de on derhandelingen aan te houden totdat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen een kans hebben gekregen om hun ar gumenten naar voren te brengen. Coleman betoogde in een brief aan Dulles dat de Amerikaanse luchtvaart maatschappijen geen gelegenheid heb ben gehad voor „een doeltreffend be raad" met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de Ne derlandse voorstellen. Britse stakingen a&elast 0 loen het nieuws bekend werd, ont stonden buiten de vergaderzaal hand tastelijkheden. In de nacht van maandag op dinsdag heeft de 54-jarige T. R. te Venlo zijn 85-jarige vader, J. R„ van het leven beroofd. T. R. is weduwnaar en woont met drie ongetrouwde kinderen. De verstandhou ding met de vader was goed. maar maan dag was de zoon ongewoon onrustig en nerveus, en sprak hij wartaal. Een ge neesheer adviseerde opneming in het ziekenhuis, indien de toestand mocht verergeren. Niets wees er maandagavond echter op dat zijn optrec.er gevaarlijk zou kun nen worden, maar 's nachts kreeg hij plotseling eer aanval van krankzinnig, leid en sloeg zij i vader enige malen met het hoofd tegen de betonnen vloer. De oude man is nveileden. T. R. is op ad vies van de geneesheer overgebracht naar het Sint Servatius gesticht te Venraij. Hel bestuur van het algemeen zieken fonds j-Hortogenbojeh en Omstreken heeft besloten, aan zijn verzekerden de kosten voor tandheelkundige hulp ie ver goeden op basis van het oude tarief. Ener zijds wil hel bestuur niet treden in de huidige conflictsituatie, doch anderzijds wordt het ook niet juist geacht dat dit conflict ten nadele van de premiebeia- lende verzekerden zal komen. Wegens de bepalingen, die ter. aanzien van de gewone premie door de zieken fondsraad gesteld zijn, zullen deze ver goedingen worden uitgekeerd uit het aan- vuilingsfonds, waarover het ziekenfonds vrij beschikken kan. Dit fonds is niet voor onbeperkte tijd toereikend, maar het bestuur meent te mogen hopen, dat het conflict van tijdelijke aard zal zijn. Mocht dit toch zo lang duren dat uitkering uit het aanvullingsfonds niet kan worden voortgezet, dan zal het zich over de ver dere te nemen maatregelen opnieuw be raden. Naar aanleiding van de vorige week door de Ziekenfondsraad gedane mede deling, dat aan ziekenfondsverzekerden, die zich na 31 maart hebben laten be handelen, door de ziekenfondsen geen -estitiiti» kan worden gegeven voor de door hen rechtstreeks aan de tandarts gedane betaling, heeft het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde telegra fisch de aandacht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid geves tigd op een passage van het Ziekenfond- senbesluit (artikel 8 tweede lid tweede zin) voigens welke restitutie aan ver zekerden wel mogelijk kan worden ge- maakt. De maatschappij heeft de minister voorgesteld deze mogelijkheid in over weging te nemen, teneinde zoveel moge lijk tegemoet te komen aan de bezwaren die voor de verzekerden voortvloeien uit de thans ontstane situatie. „Jullie hebben on* verraden, jullie, hebben on-, verkocht!" schreeuwden honderden stakers bun vakbondsleiders toe. De politie moestde vakbondslei ders een veilige aftocht verzekeren,. In hun stormachtige vergadering had den de afgevaardigden met 710.177 te gen 449.162 stakers-stemmen besloten weer aan het werk te gaan. De resolutie, die werd ingediend" door Harry Brotherton van de scheepsbou wers, en William Carron van de fa brieksarbeiders, werd zo geformuleerd dat de mogelijkheid openblijft weer te gaan staken Indien de arbeiders het niet eens zijn met de bevindingen van de twer door rie regering ingestelde raden van onderzoek. Het onderzoek naar het arbeidsgeschil zou vandaag beginnen. De arbeiders ei ser. tien procent loonsverhoging. Men schat dat de weerstandskassen van de bonden sedert het begin van de staking ruim zestig miljoen gulden aan stakingsgelden hebben uitgekeerd. De stakers hebben ongeveer 250 miljoen gulden aan loon gederfd. De werkge vers zeggen dat het niet te schatten is, hoeveel de staking hun aan stilstand in de produktie en gemiste opdrachten heeft gekost De staking op de scheepswerven be gon zeventien dagen geleden. Zij legde het werk aan driehonderd in aanbouw zijnde schepen stil. Tien dagen geleden begonnen de fa brieksarbeiders een sneeuwbalstaking. Men verwachtte, dat het komende week einde niet'minder dan drie miljoen fa brieksarbeiders het werk zouden hebben neergelegd. De aanbeveling om de stakingen te be ëindigen werd gistermiddag gedaan op een besloten vergadering van het da gelijks bestuur van het verbond van vakverenigingen. Daarop hebben de lei ders van de veertig tot,het verbond be horende vakverenigingen besloten dit advies op a volgen. De Cunard Lijn heeft gisteravond be kend gemaakt dat de Queen Mary aan staande donderdag uit Cherbourg rechtstreeks naar New York zal ver trekken. Voordien was in scheepvaartkringèn vernomen dat de Queen Mary morgen naar Southampton zou gaan. De Israëlisch- regering heeft de Tsje- -hoslowaakse diplomaat Vasica tot ..persona non grata" verklaard en hem vc -zocht het land binnen 48 uur te veria-' ten. aldus is dinsdagavond van officiële zijde te Jeruzalem vernomen. Vasica wordt beschuldigd van spiona ge. Zoals gemeld, heeft enkele dagen ge leden de regering te Praag de Israëli sche diplom".t Sjatz tot „persona noji grata" verklaard. O (Van onze Haagse redacteur). P vele postkantoren heerst de laat ste dagen een ongewone drukte als gevolg van het feit, dat iU overstroomd zijn met poststukken. Dit ln verband met de tariefsverhoging, die maandag Is Ingegaan. Een groot aantal vaste klanten van de posterijen heeft voor deze datum enorme hoeveelheden poststukken voor behandeling afgegeven. Het li uiter aard een niet to verwaarlozen bedrag, dat men daarmee heeft weten uit to tpsren. De PIT heeft zich genoodzaakt gezien een'deel van het personeel' to laten overwerken en hulpkrachten ln te schakelen. In Amsterdam waren de hoeveelheden posUtukken zelfs verdrie voudigd. Het laat zich aanzien, dat met de afwikkeling nog wel enige dagen ge moeid zijn. Vertragingen ln de bestel lingen worden zo veel mogelijk beperkt. Doch deze geheel voorkomen, tg, niet mogelijk gebleken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1