Christendom en communisme Nog geen diensten op Los Angeles Hulde aan Eisenhower Ver. S. kwamen Nederland niet voldoende tegemoet Min. Suurhoff: regering onderhandelde niet LANGZAAM-AAN-ACTIE GING TE HARD VIJFTIENDE JAARGANG No. 3656 SUCCES VOOR NEDERLANDSE DELEGATIE Dak van fabriek in aanbouw stort in: één dode Melk in het westen niet goedkoper We neroier zicht „NIET IN BELANG VAN P.B.O." Mil. commandant van Borneo afgezet Voorzitter R.K. mijnwerkers: Directies: waarborg voor bevredigende oplossing DONDERDAG 4 APRIL 1957 Weerbericht J Minister Algera in Eerste Kamer Niets bekend van verho gin g tarieven Zestienhoven Door verstikking om het leven gekomen Proces te Jeruzalem Noodkabinet-Soekarno Zeeman na 29 uur uit zee gered GOEDKEURING Zcstienhoven Benzinedampen in lank VOLDAAN HULDE Erger 99 Advertentie Standpunt directies Nieuwe Perzische premier Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 I Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—10.30 Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 ■s-Gravcnhace: Huygensplcm 1 Telef. 383467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424S67 Klrchtendienst: 13 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maana, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Twtu# Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond: ZONNIG Droog en zonnig weer, maar in de nacht en och- tend plaatselijk mist. Overwegend zwakke wind. Dezelfde temperaturen ais vandaag of iets hogere, 4 april zon op 6 11. onder 19 20. maan op 7 38 o.»er Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H S S BRUINS SLOt ER is kort geleden in Duitsland van de hand van prof. dr. Hans Koh Ier een brochure verschenen onder de titel „Christentum, Kommumsmus, Neutralismus'', geschreven door een man, die in de Oostzone de moeilijk heden der daar levende christenen ook aan eigen lijf heeft ondervonden en die hun vragen ook aan zichzelf heeft moeten stellen. En hij heeft nu in het Westen, naar de pen gegrepen om ons, die in vrijheid leven, op het hart te binden, de innerlijke nood onzer broeders en zusters in Oost- Europa toch te begrijpen en hun vra- gen, hun toestand en de moeilijke be sluiten, die zij daar dikwijls moeten nemen, zelf te doorleven. Daartoe behandelt hij het probleem der verhouding van Christendom en Communisme, en poogt hij aan de hand van het evangelie onze houding te bepalen. Hij stelt nadrukkelijk, dat men geen criterium mag zoeken in 'de belangen van een partij of groep, of van een bepaalde kerkelijke rich ting, maar dat het gaat om een han delen, dat wij tegenover de Heilige Schrift moeten kunnen verantwoorden. Ik geloof dat het goed is, een over zicht van des schrijvers standpunt te geven zowel voor hen, die zijn uit gangspunt delen, als voor de anderen, opdat zij begrijpen, hoe de christen de verhouding van Christendom en Communisme naar Gods Woord stelt. PROF. Kohier stelt drie groepen naast elkaar, welker opvattingen in deze geloofsstrijd telkens aan ds orde komen. Men heeft de groep van hen, die zeggen: Christendom en Communisme zijn onverenigbaar, en elke christen heeft daaruit de noodza kelijke consequenties te trekken. Daarnaast staat de groep van dege nen, die hij de „neutralisten" noemt. Aan die groep zijn de namen van Niemöller en Heinemann verbonden. Die groep schaart zich om de beken de theoloog Barth. Zij houdt het ver schil tussen Christendom en Commu nisme scherp in het oog; zij erkent, dat een evangelisch christen geen com munist kan zijn, maar zij stelt, dat het verschijnsel van het Communis me een vraag aan, een opvordering jegens, de kerk is es meent, dat er .een .vreedzaam naast elkaar moge lijk moet zijn. Al» derde groep noemt hij de z.g „vooruitstrevende predikanten", zo als z« in de Duitse Oostzone worden aangeduid. Die gaan uit van de op vatting, dat het Communisme een ver wereldlijkte vorm van het Christen dom is; dat het Communisme gedaan heeft wat de kerken 20 eeuwen lang verzuimd hebben; dat het in de nieu we vormen, welke het aan de wereld bracht, een belangrijke stap gezel heeft voor de komst van het Koninkrijk der Hemelen en dat de christenen daarom met de communisten hand in hand moeten werken; dat zij de rijen der communisten moeten versterken, als een zoutend zout in die rijen moeten werken, en hun politiek in elk opzicht moeten meemaken. Prof. Emil Fuchs (de vader van de atoomspion Klaus Fuchs) is de leider dergenen, die dit standpunt innemen. DE schrijver gaat nu na de theoio-j gische positiekeuze dezer groepen in verband met de vraagstukken van! de dag, en hij toetst die keuze dan aan de openbaring, die God in de Heilige Schrift heeft gegeven, zoals die door de kerk van alle eeuwen is verstaan en bij alle zondigen toch telkens weer als maatstaf voor ons handelen is aanvaard. Hij stelt voorop, dat de christen de kritiek van socialisten en communis ten zeer ernstig moet nemen. Als de zen beweren, dat wij geen „navolgers van Christus" zijn geweest, dan mogen wij daar niet maar licht over heen lo pen. Dan hebben we onszelf te onder zoeken, of wij inderdaad wel hebben voldaan aan de eisen, die uit het ge bod der liefde voortvloeien. We mogen niet antwoorden: „Verbeter eerst uw «gen fouten!" Maar we hebben an derzijds ook niet de gevolgtrekking te maken, als ze ons verwijten mogen doen, dat die communisten 'nu daar door als de rechtvaardigen moeten worden beschouwd. Want ook hun sys teem moet naar de normen der Heilige Schrift beoordeeld worden. We moeten ons alleen buigen onder God, Die ons bet wereldgebeuren oproept tot be loning op onze houding, en niet onder non, die in dat wereldgebeuren een be langrijke rol spelen, onverschillig of die rol nu goed is of slecht, We moeten de vraag stellen, wat het communisme eigenlijk is en wat het uiii. En hij voert dan aan wat er omtrent Assyrië in Je- saja 8:5-10 en 10:5-19 staat opgetekend; hoe God het oproept als zijn werktuig om Juda te tuchtigen en het terug te roepen tot Zijn dienst; maar hoe Hij dit volk vervloekt omdat het auks niet zou doen ten dienste van de •Allerhoogste, maar in eigen kracht en voor eigen doel. De schrijver herinnert ook aan de Wederdopers van Munster, die be weerden het koninkrijk der hemelen op aarde te stichten, maar die in wer kelijkheid een goddeloos terreur-regi- e invoerden, waarin de „uitverkore nen de anderen, omdat zij die als «verworpenen" beschouwden, kortweg l'Quideerden. Een voorafspiegeling op ■voine schaal van wat het communis- a®. ui zijn moorden, zijn processen, oo zijn kampen, aan tientallen miljoe nen van z.g. reactionairen heeft ge daan! In een volgend artikel zullen wij aan Luchtvaartovereenkomst tot stand gekomen ER is een nieuwe Juehtvaartovereenkonist tussen Nederland en de Ver. Staten tot stand gekomen, die Nederlandse vliegtuigen liet recht geeft diensten te onderhouden op New York en Houston en van de Nederlandse Antillen naar Miami \ia tussen- gelegen plaatsen en direct naar New York. Dit is woensdagavond in Washington bekend gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De overeenkomst geeft Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen ruime rechten voor diensten naar Nederland, Suriname en de Neder landse Antillen en verder. De overeenkomst geldt voorlopig vanaf de dag van ondertekening en wordt namens Nederland getekend door drs. Van der Beugel en namens de V.S. door Herter. Met het communiqué is een brief van de leider der Nederlandse delegatie, drs. Van der Beugel, aan de Amerikaanse onderminister Christian Herter gepubliceerd, waarin de heer Van der Beugel zijn teleurstelling uitspreekt ovei het feit dat het op dit ogenblik niet mogelijk is geweest in de overeenkomst de K.L.M. het recht te geven een dienst van Nederland naar Los Angeles te openen. Minister Qjlstra, die gisteren near Zuid-Ajrika vertrok, bij de trap van het vliegtuig, afscheid nemend van zijn zoontje, Ane Jelle. Omstreeks halftwce gistermiddag is van een in aanbouw zijnde fabriekshal van Sm anus' Brood- en Beschuitfabrieken te Tilburg een gedeelte van het betonnen dak ingestort. De 27-jange timmerman F, P. Janssens, wonende te Tilburg, werd onder het omlaag stortende beton bedolven en kwam om het leven. De getroffene laat een vrouw en een kind achter. Experts stellen een onderzoek in. D» heer Van der Beugel zei verder in zijn brief, dat de Nederlandse rege ring van plan i* de kwestie van «en dienst naar Los Angeles weer ter sprake te brengen. Herter antwoordde, dat de minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, van bel Nederlandse .«landpunt, „kennis had ge. nomen". De overeenkomst zal definitief van kracht '-.erden, wanneer de Amerikaanse regering officieel op de hoogte is gesteld van de in Nederland constitutioneel ver eiste goedkeuring In zijn antwoord namens minister Dulles, aan wie de brief van drs. Van der Beugel gericht is, zegt Herter, dat van het Nederlandse standpunt kennis is genomen. Hij vervolgt: „Zoals u weet, zijn de bepalingen inzake overleg, ver vat in artikel 12 van de overeenkomst, onder meer bedoeld om een manier te Verschaffen, waardoor wijzigingen ten aanzien van de routes op verzoek, van een der partijen onder ogen kunnen worden gezien om te verzekeren, dat de (Van onze parlementaire redacteur.) De minister van Verkeer en Water staat, mr. Aigera heeft hedenmorgen in de Eerste Kamer zijn oordeel uit gesproken over het luchtvaartaecoord dat gisteren tussen de Ver. Staten en Nederland getekend is. Minister Algera zei, dat de Ameri kanen niet volledig aan de gerechtvaar digde wensen van Nederland zijn tege moetgekomen. Toch wilde hij verkla ren, dat deze overeenkomst niet be paald onaanvaardbaar is. Hij bracht de grootst mogelijke hulde aan de staatssecretaris van Buitenlandse Za ken, de heer Van der Beugel en de Nederlandse delegatie voor de wijze waarop zij deze zeer moeilijke onder handelingen hebben gevoerd. Trouw Nederland heeft due luchtlijnen ge vraagd, het heef: er slechts twee ge kregen, namelijk de lijn Amsterdam- Montreal Houston en de lijn Amster dam- New York-Miami-Curacao. Minister Algera deelde mede, dat de overeenkomst zal zijn zonder „agreed minutes", hetgeen betekent, dat de notulen van de vergadering, waarin clausuleringen zijn opgenomen die on gunstige capaciteitsbepalingen voor de KLM bevatten, niet in het verdrag zul len worden opgenomen. Ten aanzien van de lijn op de west kust die Nederland met gekregen heeft, merkte de minister op. dat bij deze on derhandelingen mogelijk is gesteld, dat te zijner tijd, wanneer de vervoersvraag groeit, hierover onderhandelingen kun nen worden geopend. Moerdijkkanaal Minister Algeia deelde mede, dat bij erbaasd was over het feit, dat tenge volge van de omstandigheid dat het Moerdijkkanaal met meer in discussie is. er geen internationale belemmerin gen meer bestaan om de waterstaatkun dige werken in westelijk Noord-Brabant uit te voeren. Hij was evenmin pcssi- de hand van prof. Köhler's brochure nagaan, welke onverzoenlijke tegen stelling er ligt tussen Christendom en communisme. Mr. C. VAN RIJ. mistisch ten aanzien van de afschaffing van de Rijnvaartpremie. Hij verwachte dat in Beneluxver- band een oplossing voor alle problemen zal worden gevonden. Wat het vliegveld Zestienhoven be treft, merkte de minister op, dat bij het een vreemde zaak vond, dat de Kamer sprak over een op handen zijn de verhoging van de vrachttarieven tus sen Rotterdam en Southend, terwijl hij nog van niets wist. Eergisteren had hij pas een telegram ontvangen van de heer Van der Man- deie, waaruit ongerustheid sprak over het gerucht dat van Engelse zijde kwam als zou de I.A.T.A. het vrachttarief tussen Rotterdam en Southend willen verhogen. De minister vond het hoogst merk waardig dat wel de Kamer wordt bena derd over dit vraagstuk maar niet de minister. Het spreekt vanzelf, dat hij gaarne met de heer Van der Mandele zou willen spreken over de zienswijze van het Rotterdams bedrijfsleven. Vannacht is de 48-jange classificeerder G. M, Eijnatten van de Schaardijk te Rotterdam m een tank van de in aan bouw zijnde tanker Eurymedon, liggende bij het scheepsmstallatiebedrijf Neder land aan de Oostdijk door uitlaatgassen van een benzinemotor bedwelmd geraakt en overleden. Met een pompinstallatie gedreven door een benzinemotor werd water uit de tank gepompt. Een andere afbeider stond er bij. Toen laatstgenoemde aan dek was geweest, zag hij door het mangat dat de achterge blevene bewusteloos over de pompinstal latie heenhmg. Hij probeerde nog met een andere arbeider m de tank af tc dalen, doch de mannen geraakten hierbij onwel en moesten hun pogingen opgeven. De brandweer heeft tenslotte de slachtof fers uit de tank gehaald. Het waren de 2G-jarige voorman G, Koudenburg van de Hofdijk en de 36-jaxige draaier H. Snijders uit Ridderkerk, Zij hadden eeD lichte vergiftiging opgelopen. De Amerikaanse luchtmacht heeft woensdag bekendgemaakt. dat de straaljagers van het type F-98-J, F 106 en F-101-B uitgerust worden met raket- ten die een atoomlading hebben. overeenkomst zoveel mogelijk voor beide partijen bevredigend zal zijn." Dr», Van der Beugel verklaarde later op ten persconferentie op de Nederland se ambassade, dat hij geen zekerheid heeft, dat Heriers antwoord tot spoe dige resultater zal leiden. Hij zei. dat hij in het algemeen vol daan was over het resultaat van de onderhandelingen. „Ik beschouw het als een compromis, maar «en grote stap naar betrekkingen tussen beide landen op dit terrein, welke eens geheel bevredigend zullen zijn." Indien de landingsuchtso. In Lot! Angeles in de dverkenkomst weren opgenomen, sou deze geheel bevredigend zijn geweest. De leider der Nederlandse delegatie zei, dat er tijdens de onderhandelingen een geweldige druk op de Amerikaanse regering was uitgeoefend. Deze druk zou voortduren en „ik denk dat hij nog groter zal worden.". Er was in het begin van de week door de Nederlandse delegatie een groot suc ces behaald, toen de Amerikanen een voorwaarde lieten vallen, Volgens welke het recht oo luchtlijnen afhankelijk zou ziin van de bepaling, dat tenminste vijftig procent van het aantal passagiers alleen zouden mogen vliegen tussen dc landen, die de overeenkomst tekenen. De Amerikaanse delegatie scheen te vrezen» aldus de heer Van der Beugel, dat de K.L.M. op de betrokken routes het grootste deel der passagiers niet alleen naar Nederland zou vliegen maar ook nog naar andere Europese landen. Hij bracht hulde aan president Eisen hower, die alle- gedaan scheen te hebben om de onderhandelingen goed te doen verlopen. De delegatieleider sprak met klem legen, dat de Nederlandse defensie inspanning in verband was gebracht met het resultaat der besprekingen. Hij zei, dat hij nog dezelfde dag naar De melkprijs in het westen van het land zal onveranderd blijven. De mi nister van Economische Zaken heeft dit besloten, daarmee terugkomende van een beslissing, die vanwege het minis terie al was gedaan, om de prijs in het westen met eer. cent per liter te ver lagen. De minister is nu tegemoetge komen aan de bezwaren, die tegen verlaging waren gemaakt door het Pro- duktschap voor Zuivel en de V.Z.V.M. New York zou vertrekken en vandaag aan boort: van de „Nieuw Amsterdam" naar Nedeiland zou gaan. In officiële Amerikaanse kringen werd verklaard, dat mrn bij de onderhande lingen rekening had gehouden met enige politieke factoren, voornamelijk het feit, dat Nederland financieel per hoofd meer tot de kracht van de Noordatlantische. verdragsorganisatie bijdraagt dan enig land en dat het nodig is Nederland eco nomisch sterk te houden. De Amerikaan se regering had ook rekening gehouden met liet feit, dat het Nederlandse volk trots is op de K.L.M, zo werd gezegd. Mr. dr. Ch. J. ill, A. van Rooy, thans burgemeester van Venlo, wiens benoeming tot bugemeester van Eindhoven zeer binnenkort verwacht kan worden. De Bit, donderdag 19 uur. Het weer m Nederland wordt nog steeds beheeist door een groot gebied van hoge druk, waarvan het centrum vanmorgen met een barometei stand van 1033 mb in Noordduilsland was gelegen. Binnen het hogedrukgebied ont stond zowel m ons land al? in België de afgelopen nacht op uitgebreide schaal mist. Voornamelijk in Utrecht. Zuid-Hol land en Noord-Brabant bedroeg het zicht vanochtend veelal minder dan 100 meter. Een diepe, bij IJsland gelegen depres sie beweegt zich m de richting van de Poolzee cn is voor het verder weers- verioop in ons land van geen bejang. Op enkele honderden kilometers ten Westen van de Golf van Biscaye ligt een vee! kleinere depressie, die vermoe delijk langzaam in de richting van Frankrijk zal gaan bewegen en daar de barometer iets zal doen dalen. In ver band hiermede wordt in onze omgeving een toeneming van de wind en draaiing naar zuidelijke richtingen verwacht. Aanvoer van vochtige zeelucht is 1 dan niet meer mogelijk en er Zal waar schijnlijk op minder uitgebreide schaal mist ontstaan. Eerste Kamer keurt de Limburgse actie af (Van onze parlementaire redacteur) In de Eerste Kamer hebben de heren Ruppert (A.R.), Van Brug gen (C.H.), Oosterhuis (Arb.), Middelhuis (KVP) en Molenaar (VVD) gisteren bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in krachtige bewoordingen de langzaam-aan-actie inN Limburg afge keurd. Behalve de communist Polak waren alle fracties tegen dit onverantwoordelijk optreden. Minister Suurhoff verklaarde dat de regering de langzaam-aan- aetift een zeer betreurenswaardig; incident acht, dat gelukkig tot het verleden behoort. De heer Ruppert (AR) vond het juist dat organisaties van mijn werkers naar verbetering van, arbeidsvoorwaarden streven, maar hij begreep niet hoe men daarbij een langzaam-aan-actie kon hanteren. De A.R.-afgevaardigde vond het in hoge mate onjuist om tijdens onderhandelingen naar dit onwaardige machtsmiddel te grijpen. Deze handelwijze is niet in het belang van de PBO. Gelukkig zijn rede en vrede thans teruggekeerd. De heer Ruppert vroeg minister Suurhoff welke toezegging de mijndi- recties aan de stakende mijnwerkersor ganisaties hebben gedaan, waardoor het deze mogelijk werd om het parool tot de actie in te trekken, Ook de andere spre kers stelden deze vraag en maakten dergelijke opmerkingen. De heer Van Bruggen (CH) wees erop dat wij In Nederland wel meewa rig naar Engeland hebben gekeken, maar dat wij te vroeg hebben gejuichd. In feite is, wat er in Limburg is ge beurd, erger want daar hebben wij een perfect publiekrechtelijk orgaan: de Mijn-Industrie Raad. Desondanks zijn de arbeiders deze machtsproef begonnen. Waarom is een PBO nodig, als je dit er niet mee kunt voorkomen? Prof, Molenaar (VVD) wees er ook op dat een staking zich niet verdraagt met de PBO-gedachte. In Limburg werd een roekeloos spel ge speeld. De heer Oosterhuis (Arb.j vond de !angzaam-aan-aetie sn strijd met het redelijk inzicht en de economische po litiek, waarvan de bona fide vakbewe ging na de oorlog blijk heeft gegeven. Hij had over het gebeurde in Limburg als NW-man geen leedvermaak. De leiders der R.K. mijnwerkersorganisa tie hebben of hun verantwoordelijkheid met begrepen, of zij hebben het lidmaat schap van de PBO gewoonweg aan hun laars gelapt. Meent men nu werkelijk dat dit een Limburgse zaak is? Men heeft gehan deld in strijd met de nationale econo mie cn het nationaal fatsoen. De heer Middelhuis (KVP) betreurde evenals de andere sprekers dat de Kath. Arb. Beweging er met in geslaagd is het mijnconflict te voorkomen. Naast vrijheid en democratie zal er misschien in de KAB meer gebondenheid moeten komen. Maar dit alles mag niet leiden tot afremming van de bevordering van de PBO. Hot mijnconflict zou overigens volgens hem niet zo sne-1 tot een eind zijn gekomen als er geen PBO was ge weest, Dat leert ook het Engelse voor beeld. (Zie verder pag. 5) Volgens het In Indonesië .verschijnen de socialistische dagblad „Pedoman" heeft de chef-staf van de landmacht in Indonesië, generaal-majoor Nasoetlon, de militaire commandant van Borneo, kolonel Abimanjoe, valt zijn post -ont heven. De getuigenis van de- - oeveivoetende kolonel over de afdeling 7sraëlièche sol daten, die bij het begin- van: de "-veld tocht in Sinai 47 Arabische landarbei ders neerschoten omdat dezen zich niet aan de bepalingen van het slaakt-het- vuren hielden, heeft woensdag te Jeru zalem het proces tegen deze militairen wat doen opleven. De kolonel verklaarde tegen de ge tuigenis van de onderbev eiheb'ocr Ma- linki in, die thans op de beklaagden bank zat, dat hij zijn patrouil'es opge dragen had uiterst voorzichtig te zijn in de wijze waarop zij gehoorzaamheid aan de bestandsregels afdwongen. Naar zijn zeggen hadde patrouille echter zonder voorafgaande waarschu wing op de landarbeiders geschoten, toen dezen van het veld terugkeerden. Hij had langs niet rechtstree' se weg van de zaak gehoord, daar de patrouil lecommandant Malinki hem er geen rapport over had uitgebracht. DE langzaam-aan-aclie van de mijn werkers is „te hard" gegaan. Dit verklaarde de heer F. Dohmen, voor zitter van de Ned. Katholieke Mijn- werkersbond woensdagmiddag in Heer len. Volgens de heer Dohmen was het allerminst de bedoeling de produktie- middelen te desorganiseren en er werd volgens hem geen actie gevoerd om d» mijnen in het ongerede te brengen. „Wij voelden ons verplicht onze. men sen te waarschuwen een minimum- produktie le handhaven om de voort gang van het bedrijf le verzekeren." merkte hij op. 's Morgens, toen hu in Heer'en terugkeerde, had de heer Dohmen leeds meegedeeld: „Wij hebben meer dan voldoende zekerheid van de mijndireeties gekregen om een op lossing in dc Munindusü.craad (M.r.R.) te bereiken." De heer Dohmen verklaarde, dat ue overeenstemming bereikt is geheel on afhankelijk van de mededeling der directies, dat zij, indien de actie voort zou duren, tot sluiting der onder grond-O bedrijven zouden overgaan. Volgens de heer Dohmen Wijkt het standpunt der directies van dinsdag geheel af van het standpunt, dat r;i zaterdag innamen. Donderdag zal het dagelijks bestuur van de Mijnindustrieraad vergaderen en waarschijnlijk zal nog deze week het voltallige bestuur bijeenkomen om het thans bereikte akkoord uit te ver ken. Van de zndc der directie der ge zamenlijke mimen in Limburg heeft men een toelichting gegeven," waarin gezegd wordt, dat tijdens de bespre king te Scheveningen men tot de over tuiging is gekomen, dat een gemeon- -chappeliike oplossing over de door beide genoemde organisaties aan de- orde gestelde punten gevonden dient Hoessein Ala, de Perziscne eerste mi nister, is woensdag afgetreden. De Sjah heeft Manoetsjehr Eghbal. cle minister van Hofzaken, tot premier benoemd. te worden en wel in de daarvoor be stemde organen. „De directies hebben zich ten volle bereid verklaard om bij de besprek'r.g te zijner tijd van de verschillende pro blemen de moeilijkheden te helpen op lossen. Ook de geest waarin de bespre king te Scheveningen is gevoerd* vormt een waarborg, dat de komende be handeling van de diverse punten in de mijnindustrieraad zal kunnen leiden tot een bevredigende oplossing", aldus de toelichting. Volgens politieke kringen in Djakarta is het mogelijk, dat president Soekamo een nood-kabinet zal vormen, dat door hemzelf zal worden geleid, om een ein de te maken aan de ingewikkelde crisis waarin het land is geraakt. Soekamo heeft 74 politieke leiders en andere voor aanstaande Indonesiërs, vrijwel alle politieke partijen vertegenwoordigend, uitgenodigd voor een bijeenkomst, die vanavond in het presidentiële paleis zal worden gehouden. De naam van drs. Hatta komt niet op deze lijst voor. De kabinetscrisis duurt nu drie weken. Dinsdag kondigde Soekamo aan. dat hij binnen twee of drie dagen stappen zou nemen, toen hij Suwirjo van de opdracht tot het vormen van een nieuwe regering onthief. Ds Engelse anker .Aremier" heeft ter hoogte van Kaapstad de 38-jarige Italiaanse zeeman Johan Sigona uit zee opgepikt, nadat hij daar niet minder dan 29 uur in had rond gezwommen. Sigona die volkomen uitgeput is en aan sjrierkramven lijdt is in een zick"nhuis le Kaapstad opgenomen. Hij viel overhoord van de Ameri kaanse tanker .Northern Gulf" onpe- veer twintig kilometer van dp Kaap. Het zeewater was ijv'g kond. Naar alle schepen in dp buurt toerö een s.o.s, iiitgezonde1- maar eerst 29 Uur later, toeri alle hoon al was opge heven. v on d„Premier" Sigona ongeveer 130 kilometer pan het punt. waar hij overboord viel. In medische en scheepvaartkringen wordt het een wonder genoemd, dat Sigona zijn 29-urig gedobber zonder zwemvest in het ijskoude water heeft overleefd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1