Christendom en communisme DJOEANDA (PARTIJLOOS) WELLICHT PREMIER Hatta was niet aanwezig Opa Kip (106) voor het eerst in Amsterdam Sow jet-Unie waarschuwt nu ook Nederland Bedrijfsleven helpt bij opbouw Nederlands paviljoen Vier fracties dringen aan op IJ-tunnelbouw „EXTRAPARLEMENTAIR OP NOODBASIS" Wat gebeurt er met vrijkomend geld? Na middagdutje op stadhuis begroet Sowjet-ambassade in Djakarta centrum van spionage? Wereldtentoonstelling 1958 Huurverhoging moet 25 pet. zijn W eeroverzicht r VRIJDAG 5 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3657 Weerbericht mi: X - la Dreigementefi aan liet adres van de N.A.V.O. Mr. Algera bestrijdt Eerste Kamer-motie Kart a Verrassend in ieder opzicht! Jongen verdronken V- 'A] Dit najaar vaccinatie tegen polio 5? S'OLAF'AB'RIEK. M..J. GERRITSEN N V..- ZEIST MIN. SUURHOFF Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 KJachtendienst abonnementen 1830—1930 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplesn 1 Telef. 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No, 424867 Klachtendienst: 13 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, j 2.65 per maand, 7.90 p-er kwartaal Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks 'PtxrUM' Directeur: H. DE RUIG KOUDER IN HET NOORDEN Overwegend droog weer met in het Noorden van het land van see binnendrijvende bewolking of mist en lagere middagtemperaturen. In het Zuiden van het land nog overwegend zonnig en weinig verande ring in temperatuur. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. 5 april zor> op 6 09, onder 19 22; maan op 8 46. onder 0.10. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT li*) «7 ELKE verschilpunten liggen ei W tussen Christendom en Commu nisme? In zijn brochure „Christen taal, Kommunismus, Neutralismus" merkt prof. dr. Hans Kohier aller eerst op, dat het koninkrijk der he melen opbloeit uit de liefde. Het betekent: heerschappij van de God der liefde over alles. Het komt niet door uiterlijke middelen, door macht of geweld. Het kan alleen door liefde uitdijen. Een systeem, dat niet met liefde, doch met moord en verhongering en onderdrukking een z.g. klasseloze ge meenschap wil stichten, kan daarom nooit het Godsrijk zijn. Men kan van deze conclusie niet afkomen door te zeggen: „O, maar dat is een ontaar ding die voorbijgaat". Want de com munistische theorie is juist, dat dit in herent is aan het systeem: men moet immer* het communisme aanvaarden cf anders als een volksvijand uitge- itoten worden. Do communist wil niet de eenheid «a allen, maar da heerschappij van één klasse der maatschappij; hij wil «en klassemoraal, die door de klassen strijd wordt bepaald, en niet de voor allen zonder onderscheid geldende christelijke moraal, welke zich juist tegen de klassenstrijd uitspreekt; hij wil een wetenschap, die (naar de woorden van Lenin) onder de wet van de bolsjewistische partijkeuze staat, die dus met de bolsjewistische leer in overeenstemming is en niet een, die als taak erkent het zoeken naar de waarheid. CV prof. Kohier, dat naar het belij den van de christen de Almachtige voorop moet staan, want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle din gen. De mens kan niet meer zijn dan tea medearbeider van God, Maar voo» de communist treedt de maat schappij in de plaats van God. De heilsverwachting van de communist is niet het Godsrijk, waarin God zal zijn alles en in allen, maar de komst van de klasseloze maatschappij. Daarin verklaart het aichielf tot een religie, "maar"dan tot een afgodsdienst in strijd met het gebod: „Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben." Het communisme is daarom niet al leen een „brutaal atheïsme", gelijk Barth constateerde, omdat het de le vende God verloochent, maar het stelt in Zijn plaats de godsdienst van de klasseloze maatschappij, waarvan alleen leven en zaligheid is te ver wachten en v -raan men zich geheel moet offeree communist loochent daarbij alle vi ijneid van de menselij ke wil. De mens is niets anders dan een orgaan van de maatschappij, waarin die maatschappij zich open baart en haar wil voltrekt. Die maatschappij schept zelf de klassentegenstelling en de mens staat niet met een vrije wil voor een vrije keuze, maar zijn lot is door het nood lot bepaald. De mens is een object van de maat schappij; die maatschappij verkiest of verstoot hem; zij plaatst hem in de ene klasse of in de andere buiten 's mensen eigen wil om. Het Chris tendom echter stelt de mens voor Gods aangezicht in zijn eigen volle verant woordelijkheid. Daarom kent het communisme ook fcen 'zondebegrip. Volgens de com munist vraagt de mens ook niet naar <5e waarheid; hij kan dat niet, want rijn bewustzijn is alleen maar een spiegelbeeld van de momentele ont wikkeling der klasse. Dit is een fei- telijk gegeven, dat niet naar ideële waarheidsnormen beoordeeld mag oi kan worden, want ook de waarheids- bonnen zijn aan dat spiegelbeeld ge- tonden. Soekamo formeert een zakenkabinet Breuk tandartsen-fondsen De Ziekenfondsraad heefi fbans in studie de vraag wat er ral gebeuren met de gelden, die vrijkomen nu de fondsen door hef conflict met de tand artsen geen uitkerinqen doen voor tandheelkundige hulp. Uiteraard tullen, aldus een mededeling van de zieken fondsraad, deze gelden worden aange wend in hei belang van de verzekerden. Over de wijze, waarop dit ten aan zien van de verplichte verzekering zal geschieden, kan de Ziekenfondsraad zich eerst een oordeel vormen na de pro blemen, zowel die. welke de verstrek kingen, als die, welke de premiebetaling raken, te hebben bestudeerd. Wat de vrijwillige verzekering betreft, mag wor den verwacht, dat cte ziekenfondsen ter zake voorstellen zullen uitwerken. (Van onze parlementaire redacteur) Er wordt zeer ernstig naar gestreefd om in het najaar te beginnen met vac cinatie tegen kinderverlamming. Er zijn echter nog veie organisatorische moei lijkheden op te lossen. Dit deelde mi nister Suurhoff donderdag in de Twee de Kamer mee. PRESIDENT SOEKARNO van Indonesië heeft gisteravond be kendgemaakt dat hy „een extra-parlementair zakenkabinet op noodbasis" zal vormen. Leden van alle partyen die dit wensen, kunnen in het kabinet worden opgenomen, zei de president. Men verwacht dat de plaatsvervangend minister van Financiën uit het vorige kabinet, dr. Djoeanda, premier zal worden. Djoeanda is een partijloos politicus. Soekarno deed zy» mededeling na afloop van een byeenkomst in zyn paleis met 74 politieke leiders en de chefs van staven van de strijdkrachten. Hy verklaarde dat de meerderheid van de aanwezi gen bereid was in het kabinet zitting te nemen. De voormalige vice-president, dr. Mohammed Hatta, woonde de vergade ring niet bij, hoewel van allerlei kan ten herstel van de samenwerking'tussen Soekamo en Hatta is bepleit als een eerste voorwaarde om de politieke crisis te boven te komen. Evenmin waren op de conferentie aan wezig de socialistische leider, Soetan Sjahrir. sultan Hamengkoe Boewono van Djokjakarta, de leider van de katholieke partij I. J. Kasimo en de leider van de christelijke partij A. M. Tamboenan. „Ik heb burger Soekarno mijzelf I|ET christendom kent de men» als II een schepsel, dat door God waar- «8 werd geacht om voor Zijn aange richt te staan. Dat is de betekenis van het geschapen zijn naar Gods beeld, en dat wordt door de zondeval niet volledig vernietigd, maar in Christus wel weer volledig hersteld, ®1 blijft de verloste hier op aarde r«htvaardige èn zondaar tegelijk. Deze mensenwaarde is aan het Communisme volkomen vreemd. Als object van de maatschappij kan de communist niet anders dan de wil van e Maatschappij volgen. Daarom kent e' ^ommunisme ook niet ons „Gij Mh', maar gebruikt men de uitdruk- '°g: „Een communist doet zó". B.v.: n jonge pionier heeft eerbied voor hjn ouders". Die jonge pionier kan timers, als hij werkelijk communist slechts doen wat de maatschappij En wat wil die maatschappij nu volgens de communist? Zij wil: ver- ®tótlging van de bestaande orde om er f;en andere voor in de plaats «e jollen. Wat de communisten willen at is niet het wegnemen van de dooi en Engels aangewezen soeialf standen door een beroep te doer °P het geweten der mensen en door *oriale verbeteringen in te voeren, io- «s de vrije wereld dat poogt te doen. f"sea> dat noemen zy juist: verraad de arbeidersklasse, omdat dit de 'evolutionaire drang der proletariërs «kt verslappen. Want de communisten «illen niet allereerst het welzijn der (Van een onzer verslaggevers) ISTEREN Is Nederlands oudste mannelijke inwoner, „Opa" Kip uit Dreischor, samen met zijn 67- jarige dochter, Maatje v. d. Velde- Kip, de burgemeester van Dreischor en diens echtgenote, in een „slee verdrukten, maar de vernietiging van de bestaande maatschappij. Hyn klassebewustzijn betekent: radi cale onderwerping aan de communisti sche ideologie. Alleen hij. die dit be wustzijn bezit, die daardoor tot de klas se behoort, is mens. De anderen zijn wezens, die gelikwideerd moeten wor den. Daarom heefi het woord humanis me voor de communist ook een andere betekenis dan voor ons. De sovjet-ideo loog Gorni heeft dat in 1953 in „Junge Welt" duidelijk gezegd, toen hij geluk omschreef als: geheel aan de partij toe behoren; geen eigen denken en oordelen meer bezitten. Een sovjetfilm stelde het aldus voor: dat men geen eigen wi! en gepn eigen bezit meer heeft en alleen van de partij leeft, op de partij hoopt en in de partij gelooft. UTT belangrijke verschil nu tussen n het rijk Gods en wat hij noemt „het collectief', is volgens de schrijver, dat het eerste uitgaat van een verlos sing. die de mens ertoe brengt vrijwil lig, uit dankbaarheid, zich m dienst der broederlijke liefde te stellen, terwijl het tweede met alle mogelijke pedagogische, psychologische en politieke middelen de mens naar geest en ziel aan zichzelf poogt te onttrekken, hem poogt te ont eigenen, De genade van God geeft; het collectief neemt. De communist leert, dat hij zich aan zijn angst en zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken door in het collectief te vluchten; door niet meer een ,,ik" te zijn. maar een apparatschik. een amb tenaar, een raadje in het werk der ge meenschap. Alleen is hij ook daar nooit van zijn angst bevrijd, omdat hij daar uit gestoten kan worden, ook zonder schuld, wanneer hij iets doet, iets ver zwijgt, iets verzuimt, wat naar het oor deel der leiding niet juist is. De chris ten daarentegen overwint zijn angst vol ledig als hij het oog slaat op de opge- Een bode op het Amsterdamse stadhuis geeft de heer Kip een sigaartje. van een wagen" in de hoofdstad aan gekomen. Het tweedaagse bezoek van de 106-jarige aan Amsterdam is te beschouwen als een verjaardags- gesehenk. „Opa" Kip was nl. in zijn hele lange leven nog nooit in de hoofdstad geweest. Hij was niet ver der dan Rotterdam gekomen. Gistermiddag werd hij op het Amster damse stadhuis officieel ontvangen, nadat hij tevoren even een dutje ge daan had in het Doelenhotel. Loco burgemeester W. Steinmetz, die bij afwezigheid van burgemeester rnr. Van Hall, de krasse grijsaard toe sprak, zei dat hij alle Amsterdamse echtparen, welke zestig jaar of lan ger getrouwd zijn, mag toespreken, maar dat hij nog nooit een 106-jarige had mogen begroeten. „Ik ben zelfs nooit boven de honderd geweest", aldus de heer Steinmetz. De burgemeester van Dreischor, de heer A. H. Vermeulen, herinnerde eraan dat Amsterdam tijdens de fe- bruari-ramp het eiland Schouwen- Duiveland had geadopteerd en toon de zich zeer verheugd samen met „Opa" Kip in Amsterdam te zijn. „Opa" Kip, die aandachtig had zitten luisteren, kreeg een kistje sigaren van het Amsterdamse gemeentebe stuur. In Zeeuws dialect vertelde hij dat in Rotterdam eens enige studen ten hun sigaar uit het raam gegcc/id hadden, omdat het volgens hen prutsigaren waren. Dat had lem als sigarenroker (één per dag) nog al aangegrepen. „Weer een van die studentenstreken", zei hij. „Opa" Kip vertelde ook nog dat vioe- ger in Dreischor een zekere Kaatje Tuin 103 jaar geworden was. stane Heiland. Het kruis wordt op Paas- morgen voor hem tot zegeteken! In een slotbeschouwing zullen we nog iets dieper ingaan op de gevaren van een neutralistische levenshouding tegen over het communisme. MR. C. VAN RIJ. Het eerste artikel stond In Trouw van 4 april. aangewezen om een kabinet te vor men dat op z(jn beurt een nationale raad zal samenstellen die op de pre sidentiële conceptie zal zijn gebaseerd", verklaarde Soekamo na afloop van de vergadering. „In de zojuist beëindigde vergadering heb ik mijn gehoor gevraagd of het mijn aanbod om in dit kabinet zitting te nemen, kan aanvaarden. Het doet mij bijzonder veel genoegen dat de meer derheid van deze groep zich hiertoe bereid heeft verklaard", zei Soekarno. De leider van de mohammedaanse Masjoemi, Natsir, deelde na de vergade ring aan een journalist mee: „Ik heb Soekarno niets horen zeggen waaruit afgeleid kan worden dat hij geen communisten in zijn kabinet zal opnemen. Hij heeft ook niet gezegd dat er wel communisten zitting m zullen hebben, maar theoretisch is alles mo gelijk". Enige weken geleden had Natsir mee gedeeld dat zijn party in een nationale raad niet zou samenwerken met commu nisten. Waarnemers in Djakarta zijn er nu van overtuigd, dat in de nationale raad ook communisten zitting zullen hebben. De eerste echtgenote van president Soekarno, mevrouw Fatmawati, heeft meegedeeld van plan--te zijn ontmoetin gen te hebben met alle opstandelingenlei ders in Indonesië. Het in Meden verschijnende biad Mim bar Umum bericht, dat mevrouw Fat' mawati binnenkort een bezoek zal'bren- gen aan Noord-Sumatra voor een ont moeting met kolonel Simbolon en overste Ahmad Hussein. Volgens het blad heeft mevrouw Fat mawati verteld, dat zij de opstandelingen „zou terugroepen zoals een moeder haar zoons roept". Volgens haar is de schei ding in het Indonesische volk veroor zaakt door het geschil tussen haar echt genoot en de voormalige vice-president Hatta. KV i. w..:*V -*>?•*Ti-s V-v.;'. «J; «t "'TJ& - V T tvtót«tó LA'*,.-su-'W'-t .IV. -. - 7.>»sw e :vi'r...; /X*r -.v?Vc - syg* d v De leider van de beweging van „Rus sische iolidaristen", N.T.S., dr. Wladimir Poremski, heeft tegenover de Ameri kaanse senaatscommissie voor binnen landse veiligheid verklaard, dat de Rus sische ambassade te Djakarta het groot- sta «owjet-spionageknooppunt in hei Verre Oosten is. Et zouden ruim vijf tienhonderd personen voor werkzaam zijn. In een serie commentaren op de achtste jaardag van het Noordatlan- iisch pact heeft Radio-Moskou don- derdagavond de N.A.V.O.-landen ge waarschuwd dat de Sowjet-Unie terug zou slaan, indien zij wordt aangeval len. De Nederlanders werden gewaar schuwd, dat de Sowjet-Unie, indien zij wordt aangevallen, „gedwongen zou zijn de doeltreffendste maatregelen te nemen om de aanvaller een vernieti gende slag toe ie brengen en de mili taire bases, van waaruit de aanval was ondernomen, te vernietigen." „Een bom op Soesterberg eou ge noeg zijn om Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort en het gehele ge bied tussen deze steden weg te vagen", aldus de radio. In een waarscchuwing ban de Britten werd verklaard, dat de kleine en middelgrote landen, vooral die welke in West-Europa bij elkaar lig gen, over hun gehele lengte en breedte hard kunnen worden getroffen. „Het is een grote dwaling zelfs een ogen blik te denken, dat aanvallen met atoomwapens aan het Westduitse leger vele gevaren voor Wes-Duitsland met zich mee zou brengen. „Ingeval van een atoomoorlog zou West-Duitsland het voornaamste strijdtoneel zijn. De logica van de oorlog eist, dat de ver nietigendste slagen worden toege bracht juist op die plaatsen waar z:ch atoomwapens bevinden". Met een wandeling over het terrein heeft de commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, gister middag de „Keukenhof" in Lisse ge opend. In een rede wees mr. Klaasesz erop, dat de Keukenhofeen mani festatie van grote betekenis is. De voorzitter van de „Keukenhof', de heer Th. M. van Waveren rele veerde de gunstige financiële positie van de „Keukenhof". Vervolgens droeg de heer W. H. de Monchy, hoofd-directeur van de Holland- Amerika-Lijn, een oude, reeds op het terrein van de Keukenhofgebouwde Hollandse windmolen over. Op de foto: rechts de heer Van Waveren, ünics de heer Klaasesz. De werkzaamheden op de Nederland se afdeling van de wereldtentoonstel ling maken goede voortgang. Weliswaar was er in februari èen week van zware regenval, maarvorst bleef nagenoeg uit en van sneeuw is praktisch geen last ondervonden. Het aantal arbeiders is van 50 vergroot tot 120, waarvan iets minder dan de belft uit Nederlanders bestaat De archltekten zfjn vol vertroii' Avarmtekemwapens (zoals waterstof- I wen, dat op de vastgestelde datum 1 bommen) eenzijdig kunnen of ztfllen oktober a.s. de ruwbouw gereed zal zyn." zün. In een uitzending voor West-Duits-1 land zei de radio, dat de levering van I 14 mei zal een bijzondere datum m President Eisenhower heeft de Ja panse premier, Kisji, uitgenodigd van 19 tot 21 juni een bezoek aan Washing ton te brengen voor een bespreking van kwesties van wederzijds belang, zo is donderdag door het Witte Huis bekend gemaakt. Premier Kisji deelde vrijdagochtend in Tokio mede, dat hij de uitnodiging aanvaardt. (Van onze parlementaire redacteur) TAE heer Malser (KVP) heeft gistermiddag in de Eerste Kamer bij de toehan- deling van de begroting van Verkeer en Waterstaat een motie ingediend, waarin minister Algera wordt uitgenodigd, 1. de onverwijlde voortgang van de bouw van de Amsterdamse IJ-tunnel te willen bevorderen; 2. een redelijke rijksbijdrage in de kosten van deze bouw te willen vaststellen; 3. krachtige voortgang te geven aan de voorbereiding van de bouw van een tweede autotunnel onder het Noordzeekanaal: de Coen- tunnel, die noodzakelijk geacht wordt voor de ontwikkeling van de Zaanstreek. Deze motie werd ondersteund door de socialisten, de liberalen en de chr. historischen. Minister Algera bestreed deze motie echter zeer krachtig. De regering be raadt zich op de meest intensieve wijze met deze vraagstukken. De motie is dus volgens hem als aansporing over bodig. De motie houdt bovendien geen rekening met de hoge uitgaven. Hoewel de gedachte aan de Coen-tun- ncl voor minister Algera niet geheel Advertentie MODEL Sola begrijpt de wensen van déze tijd en streeft er steeds naar, die wensen tot werkelijkheid te maken. Met ons nieuwe model „Karla" zijn wij daarm alleszins geslaagd. Zie de ranke lijn, het eenvoudige er» juist daardoor zo beschaafde décor van dit door en door vlekvrije Sola Massief - één en al uw wens. Het is een bezit en een dagelijkse vreugde voor heel uw leven. Sola - voor ieders smaak, ieders beurs. Er zijn «og 16 andere modellen waaruit U kiezen kunt. verwerpelijk is, wil hij door aanvaarding van deze motie thans niet beslissen over de vraag of deze tweede tunnel er moet komen. Bovendien wordt in deze motie de spoorwegtunnel of Hemtunnel buiten beschouwing gelaten, terwij] deze derde tunrsi' niet kan worden losgezien van de rest. Bij de replieken spitsten de debatten zich op deze motie toe. Dinsdag zal over deze motie en over de begroting van Verkeer en Waterstaat worden beslist. De Kamer was niet bereid de beslis sing over motie en begroting los van elkaar te nemen. De A.R. hebben zich gistermiddag over deze motie nog niet uitgesproken, al leverden zjj soortgelijke kritiek op de motie als de minister. Zie verder pagina 7 (Van onze parlementaire redacteur) Minister Suurhoff heeft gisteravond in de Eerste Kamer de door de heer Rupperl (a,rJ geopperde gedachte van 12',i <7 huurverhoging afgewezen. Zon der zijn ambtgenoten te raadplegen kon hij wel zeggen dat dit voorstel niet „kon". Een huurverhoging van 25 pro cent is absoluut noodzakelijk uit een oogpunt van volkshuisvesting. Bovendien is het .een deel van het huurcompromis dat tijdens de kabinetsformatie werd gesloten. Inderdaad heeft de regering een volledigelooncompensalïe in het vooruitzicht gesteld. Maar wat verstaat men daaronder? De SER kwam tol een berekening van 2 procent Moet men het loon van de „laatste man in de ongunstigste om standigheden" compenseren en mag het verschil tussen de gemeenteklassen niet groter worden, dan wilde de bewinds man wel zeggen, dat hij dit niet met volledige compensatie heeft bedoeld. Wil men de laatste man in de ongunstigste omstandigheden compenseren, dan geeft men de grote meerderheid overcompen satie. Intussen is het .overleg hierover met de Stichting van de Arbeid nog gaande. de opbouw van de Nederlandse afdfe- ling worden, omdat dan het hoogste- spant zal worden aangebracht en wel op een hoogte van 15 meter in de koepel, waaronder de waterbouwkundig» werken van Nederland worden geëxpói seerd. Hoewel nog niet precies vast staat, wat er zal gebeuren, ligt het wél in de bedoeling, dit feit enigszins feeste lijk te vieren. De organisatie van de verschillende inzendingen verkeert veelal nog niet ra oen zodanig stadium, dat bekendma king van gedetailleerde plannen moge lijk is. Maar er zijn enkele interessante bijzonderheden, waarvan nu al melding kan worden gemaakt. Zo zal over de halve omtrek van de koepel een reusachtig fotografische af beelding van ruim 200 vierkante meter; zichtbaar zijn, die de sluiting van de 90 kilometer lange dijk van de polder Oostelijk Flevoland laat zien. Met het vervaardigen van deze enor me vergroting is de Amsterdamse foto graaf Carel Blazer belast. Recht er tegenover komt een even eens omvangrijke wandschildering van Karei Appel. In het bassin, dat een oppervlakte van ongeveer 2.400 vierkante meter zal nebben, wordt een golfopwekker aan gebracht. Het golfgedruis dat daardoor ontstaat en dat over een groot deel van de Nederlandse afdeling waarneembaar za! zijn, is bedoeld als een hoorbare illustratie van het thema „water" waar op de Nederlandse inzending is geba seerd. Een vijzelgemaal zal het water utt de ongeveer zeven meter lager gele gen sloten in het bassin pompen. Van verschillende bedrijfstakken wordt belangrijke materiele steun ondervonden, wat de leiding van de Nederlandse afdeling, die over betrek kelijk beperkte geldmiddelen beschikt, uiteraard zeer welkom is. Zo zullen de bX/Sdigde tegels, metselstenen, straatstenen, kabels en verfwaren gra tis door de betrokken industrieën wor- den geleverd. Het ontvangstcentrum hart van de Nederlandse afdeling zal uit Nederlandse bakstenen van al lerlei kleuren worden opgebouwd. Ver der hoopt men de beschikking te krij gen over de kop van een cutterzuiger, een sehoolmodel van een cutterzuiger en een maquette van een van de tun nels onder het Noordzeekanaal. Donderdagavond is de bijna 9 jaar LJongklnd' Dijkstraat 16 te Mer^rec- °mst«eks half acht aan de „I" >f-desingel spelenderwijs te water geraakt en verdronken. Dit ongeluk ge beurde op de verjaardag van zijn moeder. DE BILT, vrijdag 10 uur. Onder invloed van het hoge-drukgebied bo~* ven het vasteland van Europa was ook gisteren het weer in ons land overwegend zonnig. In het Noordoos ten van Nederland liep de tempera tuur plaatselijk op tot 19 graden. Aan de kust was het echter als gevolg van zeewind kouder met temperaturen van 11 a 12 graden. Intussen ontwik kelt zich boven de Britse Eilanden een nieuw hoge-drukgebied hetgeen tot gevolg heeft, dat met winden tus sen Noord en Oost koudere zeelucht met mist of bewolking op uitgebrei dere schaal het land zal gaan binnen stromen. De temperaturen zullen dan ook morgen overdag lager worden, vooral in het Noorden van het land. In het Zuidoosten van het land zal het huidige weertype nog weinig verandering ondergaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1