T Christendom en communism Proef schip na afloop onderhandelingen Internationaal beheer geëist Soekarno begint besprekingen met candidaten voor kabinet Minister lost geweerschot op gloednieuwe Maasbrug Stormenderhand ingenomen Visverbod voor Kanaalharing? Zeven Provinciënterug uit de West Wat is dat? VIJFTIENDE JAARGANG No. 365? r WAARSCHUWING AAN STATEN: Rusland waarschuwt Nederland opnieuw Vijf Cyprioten ter dood veroordeeld Zending diamant kwijt geraakt W eeroverzicht Soldaten illegaal de grens over VENLO UIT VREUGDE MET CONFETTI Teleurstelling in Los Angeles Nederlands schip (15.000 ton) door Suezkanaal Oost-Sumatra wil zelfstandigheid SATERDAG 6 APRIL 1957 J Weerbericht Kabinetsformatie Indonesië Suezkanaalconferentie te Cairo Jagers in gala ENGELS INITIATIEF Mr. Luns naar New York Minister Zijlstra in Kaapstad Geleid projectiel voor 2700 km r ISRAËL heeft Amerika gewaarschuwd dat het van plan is te trach ten zijn rechten op het gebruik van het Suezkanaal uit te oefenen, zelfs al zou dit nieuwe moeilijkheden in het Midden-Oosten bete kenen. De Israëlische abassadeur Abba Eban zou dit enkele dagen ge leden aan onderminister Christian Herter hebben meegedeeld. Israël zal de Egyptische weigering om Israëlische schepen door te laten opde proef stellen, ais deze weigering gehandhaafd zou blyven na afloop van de lopende onderhandelingen over hef ge bruik van het kanaal. Egypte heeft gisteren in een officiële verklaring Israël gewaar schuwd, niet met een aanval te dreigen. Onaantastbaar Laatste poging HATTA Oude dame viel in sloot Verklaring Valuas en Guntruud K.L.M.-AKKOORD f' 99 Weer Russische kerngroep U doet toch ook mee aan onze grote Vakantieprijs vraag „Wat is dat?" De drie hoofdwinnaars en hun ge hele gezin gaan op onze kosten op vakantie! Mist u plaatjes? U kunt ze alsnog verkrijgen bij on ze administratie. Ook zoek geraakte deelnemingsfor mulieren kunnen nog ver vangen worden Om' elk misverstand te vermijden herhalen wij nog eens, dat de drie gevraagde voorbeelden te zijner tijd op het deelnemersformulier moeten worden ingevuld. V behoeft alleen maar de namen in te vullen van de drie door u gevonden voor beelden. Dus géén tekenin gen of afbeeldingen inzen den! V Rotterdam: Witte de Witösiraat 30 Telef. 115700 (4 I.) Postbus, 1113 Postgiro No. 424519 KiacMend lenst abonnementen 10 30—19 30 u. Zaleidags 17—16 uur: Teielocm 115700 'S-Gra\ cn'muo. Huj getisplcin 1 Telef. 183467 (3 1 Po>'bus 1091 Po&lgito No. 424867 KL chtendio'-M. 13 30—19.10 u: lel. 362569 Schiedam: La nee Kerkstraat 24b Teletoon 67882 /Vbonnemenf'iJtys 61 cent por v.eek, 2.65 per maana, ƒ7.90 per kunitjal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dageluks IhirUM- Weersverwachting, geldig tot zondagavond: Directeur: II. lïE Rt'IG VERANDERLIJKE BEWOLKING Vrij koud en overwegend droog weer met veran derlijke bewolking. Matige tot krachtige noordelijke wind. 7 april zon op 6 04. onder 19 26: maan op [0 47. onder 1.56. 8 april zon op 6 02, onder 19.27; maan op 12.00, onder Z.38, S O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT v_. III') ROF. KoHLEK heeft van de 7 g r vooruitstrevende predikanten 111 (je Duitse Oost zone ook het argument gehoord, dat m de zelfkritiek van de communist toch iets steekt, dat ook de christen kent. Hij bestrijdt dat, omdat die zelfkritiek ten doel heeft te beken nen de afwijking van de partijdoctri- rse; het nalatig blijxcn 111 de moorden de klassenstrijd; het met-aanbrengen van een klasscvtjand; gebrek aan ijver voor de partij. De belijdenis zij ner zonden gaat voor dc christen over rijn ongeloof; over zijn wantrouwen jegens God; over zijn liefdeloosheid tegenover zijn broeder. Kohier wijst op het feit, dat Jezus zich nergens als socialist heeft aange diend, en nergens een socialisme ge predikt heeft. Hij predikte geen staat kundig of economisch systeem. Hij waarschuwt tegen de rijkdom, omdat de mens van de Mammon een afgod maakte. Daarom keert hij zich tegen het mammonifime, maar niet omdat hij ons wil Ieren, dat de mens door armoede verlost zal worden. Hij stelt het geloof aan God tegenover het be trouwen op de Mammon; maar hij stelt nergens de armoede, als een doel ia zichzelf, tegenover de rijkdom. Hij roept de kerk op orn kerk te blij ven, en geen politiek program te ont plooien. De kerk heeft tot taak, de heerschappij van Gcd (en niet de heerschappij ener geopenbaarde kerk) over alle levensterreinen te verkondi gen. Daartoe predikt zij het Woord van God en helpt zij mede, dat Woord in het dagelijkse leven in de daad om te zetten. D ROF KóHLER wijst de mogeljjk- f heid van een „vreedzame co- existentie" van Christendom en Com munisme beslist van de hand. Het Communisme is werkelijk totalitair, ook daarin, dat het de mens geheel op eist, naar lichaam en ziel, en hem zijn God en daarin zijn heil en zijn le ven ontrooft. Daartegenover kan geen neutraliteit bestaan. Het wordt zonde! Want er bestaat in het Communisme niet iets, dat men, zoals Barth het noemde, „van positieve strekking" kan achten, terwijl dan de gruwelen dïê het pleegt als toevallige ontsporin gen van een goede zaak mogen wor den beschouwd. Het is in zichzelf godloos, dus godde loos. De kerk moet zich verzetten, wan neer de jeugd onder een ziel en geest beroerend trommelvuur wordt gedrild in de dogma's van het Communisme; wanneer zij schandelijk onrecht ziel bedrijven aan mensen, die niets an ders dan hun christenplicht poogden te doen, maar die nu eenmaal een grote boerderij bezaten en daarom kortweg tot klassevijanden werden be stempeld; wanneer arbeiders, die trouw achter hun patroon stonden deswege worden bestraft; wanneer mensen zonder aantoonbare reden in kampen worden gestopt; wanneer leerkrachten om hun overtuiging en hun pedagogisch geweten worden ont slagen. En nu zeggen die neutralisten uit West-Duitsland: „maar men laat toch de dominees in hun werk blij ven". Inderdhad; de communisten zijn zo tactisch, om de aanval ditmaal niet te beginnen bij de leer, maar bij het loven der kerk, nl. bij de gemeente. Men ontneemt de zaaier niet het zaad, maar de akker! BITTER gestemd is Kohier over de uitlating van Barth tegen de Hon gaarse gereformeerden (ik voeg erbij, dat deze uitspraak dateert van vóór de oktoberdagen), dat zij zorgen moesten «hun humor te bewaren en vrolijk vol te houden." Als dat voldoende is, zo vraagt hij, waarom heeft Jezus Chris tus dan in Gethsemané de bitterste bood moeten doorstaan, en heeft Hij san het kruis uitgeroepen: „Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Waarom heeft Hij dan niet zijn humor behouden en vrolijk volge houden? De kerk belijdt, dat Jezus Christus haar Heer en Heiland is. En deze Je zus treedt ons tegemoet in de gering ste, in de hongerende, in de nooddruf tige, in de vervolgde en de gevangene, in hem wie men zijn goede naam ont rooft. De kerk heeft achter deze men sen te staan. „Wat gii aan één van de ze minsten hebt gedaan, dat hebt gij san mij gedaan." De wereld is nu eenmaal het veld Van de strijd, waarop voor de christen heid de beslissing moet vallen. We kunnen niet de houding aannemen, dat We het met die wereld niet zo zwaar hebben te nemen, want dat ze in de grond toch een verloren zaak is, die we nu maar naar' haar einde moeten laten voortrollen! Zeker, de laatste be slissende' daad komt van de wederko mende Christus zelf. Maar dat ont slaat ons niet van onze verplichting, alles wat binnen onze macht staat te hoen om onze broeders te redden, Het gaat immers niet rri3ar om een uiter lijke redding, maar om de redding van zielen. Daarom is de politieke neutra liteit der christenen in deze strijd even verwerpelijk als de theologische. Tmj kunnen slechts hopen, dat dit hvnnri^nH orpope nd° oren Israël riskeert nieuw conflict om Suez Moskou heeft Nederland gisteravond opnieuw gewaarschuwd, dat Amerikaan se aloomhascs op Nederlandse bodem een „verschrikkelijke ramp" over Ne derland zullen brengen In geval van oorloc. In een Nederlandse uitzending werd gezegd* ..Hel Sowjet volk wenst het Nederlandse volk vrede en welvaart. De Sowjet Unie wenst vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden, dc econo mische- en culturele contacten met Nc- deiland te ontwikkelen. Maar m geval van agiessie zal dc Sowjet Unie, m het belang van haar zelfverdediging, maatregelen nemen om de atoombases te vernietigen.... met het oog op de actieradius van de nu cleaire wapens zullen de gevolgen van zulke maatregelen gemakkelijk voor te stellen zijn. „Het is daarom in het na tionale belang van Nederland een ver schrikkelijke catastrofe te voorkomen en niet toe te staan, dat Amerikaanse atoombases op zijn nationale grondge bied aangelegd worden De spreker voor radio Moskou zei, dat Nederland „veranderd zal worden in een Amerikaanse atoombasis, een piaats waar projectielen met atoom koppen gelanceerd worden". 2) De westelijke mogendheden hebben door de terugtrekking van de Britse troepen uit het kanaalgebied de gedwon gen terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten en de hulp der V.N. bij het ruimen van het kanaal hun onder handelingspositie met Egypte teloor doen gaan. Thans ziet Israel dat de wes telijke mogendheden hulpeloos staan te genover Nasser's onredelijkheid. 3) Israël vérklaa-t op de verklaring van president Eisenhower, dat niet aan genomen moet worden dat Egypte de Israëlische schepen weer van doorvaart door het kanaal zal uitsluiten. 4) Israel is de mening toegedaan dat het een onaantastbaar recht bezit om het kanaal en de Golf van Akaba fe be varen. Het is niet eens met de Ameri kaanse gedachte advies van het inter nationale hof in te winnen over de vraag of Egypte het recht heeft de toegang tot de Golf van Akaba af te sluiten. 5) Israël aal een schip onder Isra ëlische vlag door het Suezkanaal zen den zodra het beginsel van vrije door vaart door andere landen duidelijk is vastgesteld, Israël verwacht dat de Ver. Staten het initiatief zullen nemen bij het vaststellen van dit beginsel. Volgens diplomatieke bronnen zou Is raël het volgende standpunt kenbaar' hebben gemaakt: 1) Elke regeling voor het Suezkanaal dient de verzekering in te houden van het internationale karakter van de wa terweg. In de noordelijke top tan de Gnzastrook ligt het kamp J abulia 1 oor Arabische 1 Lichtdingen. Op de foto sirt men trou- Palestijnse vluchtelingen. teen, die t oor het hospitaal staan te u-achten om dc dokter te kannen raad plegen. Het kamp herbergt 20.000 Kabinetsformateur president Soekarno Is zaterdag begonnen met zijn besprekin gen met candidaten voor een zetel in het „extra-parlementaire nood-zakenkabi net". HU voert dit overleg in het presi dentiele paleis in het bergoord Tjipanas, halverwege Djakarta-Bandoeng. Van betrouwbare zijde wordt verno men. dat de president verwacht binnen twee of dne dagen met zijn taak gereed tG zijn. Volgens politieke kringen hebben 58 van de 69 politieke leiders, die donder dag dc bijeenkomst in het paleis in Dja karta hebben bijgewoond waarop Soe karno de „burger-Soekarno" benoemde tot kabinetsformateur, zich bereid ver klaard in het nieuwe noodkabmet zitting te nemen. Negen van hen hebben gewei gerd en twee verklaarden zich eerst te willen beraden. Naar verluidt zou Soekarno zijn mi nisters, minister-president en vice-pre- miers kiezen uit de 58 leiders, die hun medewerking hebben toegezegd. Volgens het socialistische „Pcdoman zijn 17 van de genodigden leden van de PN.l en het blad noemt de meesten van hen ja-broers". Het Islamietische blad .Pemandangan" betreurt het, dat Soe karno meer nationalisten, communisten en sympathisanten van het communisme heeft uitgenodigd dan vertegenwoordi gers van de godsdienstige partijen. Het onafhankelijke „Indonesia Raya" betoogt, dat 'het succes van Soekarno uit- Radio-Cairo heeft in zijn persover- zicht van zaterdagochtend melding ge maakt van een 111 isg.vptische dagbla den gepubliceerd bericht, inhoudend dat Egypte vijftien landen zal uitnodigen vertegenwoordigers naar, Cairo te zen den ivoor een aldaar, onder voorzit terschap van de secretaris-generaal der Verenigde Naties, Dag Hammarskjoeld, te houden conferentie over de exploita tie van het Suezkanaal. De 76-jarige mevrouw G. Kwadijk- Nool uit Jisp is gisteravond, vermoede lijk door de duisternis misleid, voorover in de wegsloot van het dorp Jisp ge vallen en verdronken. zal vinden niet alleen in West-Duits land, maar ook in de gehele wereld, opdat de gevaren van dit neutralisme duidelijk worden gezien en beseft. MR. C. VAN RIJ. "J Dc belde vorige artike'en stonden !n eindelijk zal afhangen van de houding van de opstandige gebieden. Terwijl de Islamietische bladen er hun teleurstelling over uitspreken, dat drs. Hatta door Soekarno wordt genegeerd bij zijn pogingen een nieuwe regering te vormen, zijn linkse bladen een campagne tegen de voormalige vice-president be gonnen met berichten, dat Hatta een be drag van een miljoen rupiahs sou hebben gestort bij een bank in Djakarta. Deze berichten zijn inmiddels categorisch te gengesproken. „,_pe_V.S. doen maar verluidt een laat ste poging om enige wijziging in het Egyptische plan voor de exploitatie van het Suezkanaal te krijgen, ondanks het feit, dat de Egyptische regering de voor naamste Amerikaanse voorstellen aan vankelijk heeft verworpen. Egypte heeft geweigerd de voorgeno men verklaring over de kanaalpolitiek te veranderen in een document waar bij andere landen zich zouden kunnen aansluiten. Het betoogt dat dit zou be tekenen dat ook Israël het zou kunnen ondertekenen, hoewel Egypte met dit land formeel nog in oorlog is. De Internationale Kamer voor de scheepvaart heeft vrijdag in Londen uit gemaakt dat er voor er een politieke re geling voor de vaart door het Suezkanaal is getroffen, maar „weinig uitzicht" bestaat voor het openen van nuttige handelsbesprekingen over het toekomsti ge gebruik van het kanaal. In een door de Kamer uitgegeven ver klaring wordt de nadruk gelegd op de betekenis van doeltreffende waarborgen inzak het gebruik en van de plechtige beloften van de Egyptische kanaalauto riteit betreffende de instandhouding en ontwikkeling van het kanaal. In confe rentiekringen werd met nadruk gezegd dat er geen sprake van is, dat men zal aandringen op een boycot van het ka naal. Men betoogde dat het vraagstuk van de vaart door het kanaal een commer ciële kwestie is voor zover de reders er bij betrokken zijn en dat elk land maar zelf een beslissing moet nemen over het gebruik van het kanaal. In Nicosia zijn gis'tercn vijf jonge Cyprioten ter dood veroordeeld wegens hef vuren op een Britse patrouille op 2 februari jongsleden. Onder hen bevinden zich twee schooljongens. Het was de eerste keer dat vijf men sen tegelijkertijd .ter dood werden ver oordeeld op Cyprus sedert de Engelsen in 1878 het eiland bezetten. Een Nederlandse handelaar heeft bij de politie te Frankfurt aangifte gedaan van de vermissing van een aangeteken de brief, waarin voor een waarde van 45.000 mark aan diamant verzonden werd. De handelaar had de diamant uit Keu len naar Frankfurt gezonden. De brief is daar echter niet aangekomen. Terwijl lijn echtgenote lachend toekijkt krijgt de iteerise ambassadeur in ons land, de heer S. Dnhlman, een fleurige krans narcissen op zijn hoofd, üit ge beurde vrijdagmiddag, toen de ambassa deur ilc „l.tnnaeushof" in Bennebroek gedurende 3 jaar do („de mooiste tuin tan Europa"), opende. De heer Dnhlman herinnerde in zijn openings:) oord aan de relatie tussen de. oude buitenplaats en zijn beroemde land genoot Linnaeus, die 230 jaar geleden 1 cerd geboren. Linnaeus heeft hier nl. botanie beoefend. DE BILT, zaterdag 10 uur. Koudere lucht is an nacht het land binnenge drongen. Deze weersomslag hing samen met de vorming van een nieuw hoge- drukgebied in de omgeving van de Britse eilanden. Op de Noordzee nam daardoor de wind toe uit noordelijke richting met het gevolg, dat koudere lucht van polaire oorsprong zich in beweging zette naar onze streken. De aanvoer van deze koude lucht duurt tijdens het weekeinde voort. De kans op regen is evenwel gering en plaatselijk zullen opklaringen voorkomen. Twee Nederlandse soldaten. 19 en 20 jaar oud, zijn, naar m Oldenburg is "meegedeeld, aldaar gearresteerd we gens illegale grensoverschrijding. In de nacht van 2 op 3 april zouden zij, in uniform en zonder geldige papieren, Duitsland zijn binnengekomen. Een Zwitserse horlogefabriek heelt een polshorloge gemaakt, waarvan de wijzerplaat wordt verlicht door een lampje van drie millimeter lang en een doorsnede van een millimeter. Het in gebouwde batterijtje zou vier totvijf jaar moeten werken. (Van een onzer verslaggevers) Met veel -vreugdevertoon is Venlo gisteren over de brug gekomen. Tien jaar lang gingen Venlo en het verkeer over de baileybrug, die de in de oorlog tweemaal verwoeste Maasbrug gen moest vervangen. Maar sinds gistermiddag gaat men over een ranke brug, die in haar bouw constructie uniek in Nederland is. Als eerste stapte de minister van Verkeer en "Waterstaat, mr, J. Alge- ra, over de 225 meter lange oever verbinding, vergezeld van de commis saris der Kóningin („de.gouverneur", zoals men }n Limburg zegt), dr. F. Houben en eVnlo's burgemeester, mr. dr. Ch. van. Rooy, die juist enkele uren te voren zijn officiële benoe ming van burgemeester van Eind hoven had ontvangen. Zij waren niet de enigen, want met muziek voorop was een grote stoet ge nodigden achter hen door de straten van Blerick op de andere oever van de Maas gemarcheerd en duizenden in woners van Venlo, onder wie alle schoolkinderen, stonden langs de op ritten te wachten op het grote moment van de opening, die op originele Ven lose wijze plaatsvond. Bij de Blerickse oprit stonden de vier meter grote figuren Valuas en zijn vrouw Guntruud, de legendarische stichters van het Maasstadje, geduldig op de autoriteiten te wachten. Daar wees minister Algera o.a. op de grote betekenis van deze nieuwe brug niet alleen voor het lokale, maar vooral ook voor het nationale en internatio nale verkeer. Gebouwd op het systeem van zgn. samenwerkende constructie, tussen staal en beton, is deze brug met haar vier overspanningen en haar 12 me ter brede.rijbaan de' eerste in Neder land. Burgemeestér Van Rooy dankte allen, die aan de bouw hadden mee gewerkt en vertelde o.m. dat de brug sterk genoeg is om 64 tanks te dragen. Nadat de kapel van de Limburgse Jagers, gestoken in gloednieuwe gala- uniformen (juist gistermorgen door de Venlose burgerij aangeboden) het Wil helmus had gespeeld, wandelde men, onder het wakend oog van Valuas en zijn vrouw en vergezeld door het al oude schuttersgilde, naar het midden van de brug en hier loste de minister uit een antiek, 12 kilogram wegend geweer een daverend schot, dat een regen van confetti op de omstanders deed neerdalen. Daarmee was de ope ning van de brug, die bijna vijf miljoen gulden heeft gekost, een feit. Vergezeld door de beide Venlose reu zen trok het gehele gezelschap achter het muziekkorps door de versierde stra ten naar het stadhuis. Intussen namen de inwoners van Venlo stormender hand de nieuwe brug in gebruik en verwaarloosden hun oude getrouwe baileybrug, die gedoemd is te verdwij nen. Het wachten is nu nog op de nieu we spoorbrug en een nieuw station. Maar ook deze wensen zullen spoedig/ vervuld worden. De voorzitter van de Kamer van Koop- - handel van Los Angeles heeft verklaard,' dat zijn stad behoefte heeft aan uitbrei ding van de luchtverbindingcu met Europa. Hü vond het daarom spijtig dat da KLM de gevraagde landingsrechten in Los Angeles niet heeft gekregen. - In Amerikaanse luchtvaartkringen liet men zich in ongunstige zin uit over 'de nieuwe overeenkomst, omdat deze de KLM te veel vrijheid in Amerika zou laten. Men was er vooral ontstemd over dat de Amerikaanse onderhandelaars niet hebben vastgehouden aan de zg. capa citeitsclausule, die voorschrijft dat ten minste vijftig procent van de Amerikaan se passagiers door de KLM niet verder mogen worden vervoerd dan Amsterdam. Van Engeland is het initiatief uitge gaan om te proberen, door een vrijwil lige overeenkomst tussen de zeven op de Noordzee vissende landen, de haringvis gronden in het zuiden van de Noordzee te vrijwaren voor overbevissing. Dit heeft de Engelse minister van Landbouw, Derick Heathcoat Amory, donderdag verklaard» in het Lagerhuis op de vraag van een Labourlid over maatregelen ter bescherming van de ha ringvisserij. De minister deelde mede, da1, vertegenwoordigers van de buurlan den van Engeland waaronder Nederland de eerste informele besprekingen in Minister Luns is vrijdag uit Liverpool per schip naar New York vertrokken. De minister zal in New York deelnemen aan vergaderingen van de economische en sociale raad der V.N. Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provinciën" is na een oefenreis tan bijna drie maanden in de Caraïbische wateren uil dc IEest in de haven van Den Helder teruggekeerd. Op de foto ziet men het schip «f> de r*'dr i nn deze Irnetl, ler-rii1 zcilsloepm inrt de Kon. Marinedie wedstrijden hielden op hel Marsdiep, langsvaren. „De Zeven Provinciën" heeft in de IE est deelgenomen aan oefeningen met Canadese en Amerikaanse vloot- emtheilpv. Dn commandant tan smaldeel 5 commandeur L. Brouwer, die de reis heeft meegemaakt, verklaarde dat Neder- land in technisch opzicht zeker niet bij hel buitenland achterstaat. Half mei gaat het schip naar Zweden voor het bezoek het koninklijk paar aim dat hnd. Londen achter de rug hebben. Tijdens die bijeenkomst is een oproep ingesteld aan de verschillende nationale visindus- trieën om dr paaigronden in het zuidelijk deel van de Noordzee zoveel mogelijk te sparen. Van Engelse zijde is voorgesteld een visverbod in te stellen voor de maanden november en december, als o.a. de z.g. Kanaalliaring gevangen wordt. Het vijftienduizend ton metende Ne derlandse motortankschip „Purflna" is gisteren het Suezkanaal gepasseerd, als grootste schip en eerste geladen tankschip na de heropening van het ka naal. Het schip heeft een diepgang van 29 voet. Het binnenkomen van de golf van Suez uit werd door het laatste nog in het kanaal liggende wrak bemoeilijkt, maar dank zij de aanwijzingen van een loods verliep alles zonder ongelukken Verder was het kanaal geheel in ord» De kanaalautoriteiten waren erg vrien delijk, deelde de kapitein van de„Purfi- na Nederland" telegrafisch mee. De „Purfina Nederland" is de Mid dellandse Zee in gevaren op weg naar Antwerpen. Het schip heeft de doorvaart- rechten tn Belgische franken betaald, daar het door een Belgische maatschap pij gecharterd was. Een volkscongres heeft, naar vrij dag is vernomen, meer zelfstandig heid voor Oost-Sumatra en afschei ding van de provincie Noord-S umatra geëist. Volgens het persbureau Antara heeft het volkscongres, bestaande uit 881 afgevaardigden van verschillende organisaties, gedreigd met een actie indien de eisen niet zouden worden ingewilligd. De Nederlandse minister vaa Econo mische Zaken, prof. Zijlstra, is gisteren in Kaapstad aangekomen enige dagen voordat een Nederlandse industriële missie, die 15 dagen in de unie zal doorbrengen, hier arriveert. Vandaag zou de minister een krans leggen bij het standbeeld van Jan van Riebeek, die destijds dc* blanke beschaving in Kaap stad bracht Dit wordt eik jaar op 6 april herdacht. Later zal de heer Zijlstra besprekin gen voeren met de minister van Buiten landse Zaken, Eric Louw. De Ver. Staten zullen binnen enige maanden een geleid projectiel met een vl'egbercik van 2709 km gereed hebben voor oefeningen. Dit heeft Richard Russell, voorzitter van de Amerikaanse senaatscommissie voor gewapende dien sten, gisteren meegedeeld. Het Britse ministerie van Defensie he ft gisteren bekendgemaakt, dat woensdag in de Sowjet-Unie een atoom bom tot ontploffing is gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1