Rusland wroet heel Afrika m Tachtig kinderen ijlings uit brandend gebouw Aparte strijdmacht voor geleide projectielen Woeste rit (na 8 glazen bier)' door Tilburg Minister Zijlstra eerde Jan van Riebeeck te Dokkum afgebroken Nog geen Ned. schepen door Suezkanaal Plan van Soekarno betekent schending van grondwet Blaren tellen vaar Goed Zo m NIXON NA RONDREIS: Amerika moet nu actiever worden Treingeleider door locomotief gegrepen Vakantiecentrani in Blaricum verwoest Ingrijpend besluit van Kremlin Bang voor westerse omschakeling? Weeroverzicht Monteur" keek niet om naar slachtoffers Krans bij monument in Kaapstad Vliegend voorwerp boven Schotland Maastricht kreeg kanon cadeau Tegen apartheid in kerken ADVIES VAN REGERING: Natsir van Masjoemipartij zegt: :.ié in Utrecht is te duur Makarios verliet Seychellen Russisch voorstel voor gesprek brote Vier verwacht De Ruytermedaille voor C. Doeksen I MAANDAG 8 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3659 Weerbericht Experimenteel vliegtuig in V.S. verdwenen Brits koningspaar te Parijs aangekomen Vier voormalige Indone sische ministers in arrest Bromfietser gedood Amerikaanse tanker in Eilath zijn V.S. kochten aandelen Suezkanaal RUSLAND heeft in Afrika een reusachtig economisch en propagandistisch offensief inge zet, met het doel in het gehele werelddeel onrust te wekken en het rijp te maken voor het com munisme. Amerika moet daarom aan zijn betrekkingen met Afrika meer voorrang geven dan tot nu toe gedaan is. Dit zegt vice-pre sident Nixon in een rapport aan Egypte waarschuwt Israël president Eisenhower over zijn Afrikaanse reis, die 22 dagen ge duurd heeft. Aanbevelingen IPfyfeg f - RUSLAND heeft een raketten- strijdmacht ingesteld, die even zelfstandig zal zijn als de drie tra ditionele onderdelen: leger, vloot en luchtmacht. Dit meJden diplo matieke berichten van achter het ijzeren gordijn; Oude vrouw verdronken Bases in Hons;arij( Handelaar werd 72... a rnmmm s V' e* i,-4. AA;- .1 Verset in Zuid-Afrika r Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. U5700 (4 L> PoïcDUS 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zatet aagt 17—18 uur: Teletoon 1157Ü0 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 C3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424887 Klachtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 392569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks W TwuM" Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. MEER BEWOLKING* Veel bewolking met hier en daar wat motregen. Vnanacht minder koud vooral in het noorden van het land. Morgen overdag over het algemeen iets lagere temperaturen. Overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. 9 aprl! zon op 6.00. onder 19.29; maan op 13.18. onder 3.13. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J, S. BRÏJINS SLOX In de nacht van vrijdag op zaterdag ij de treingeleider B. van D. te Utrecht, op het zg. overpad bij het Centraal Sta tion te Utrecht door een locomotief van de posttrein aangereden. Van D„ die per rijwiel overstak, wend zeven meter meegesleurd en bleef tussen trein en perron liggen. Hij had een sleutelbeen- fractuur en ernstig letsel aan het hoofd Een experimenteel vliegtuig van het type „U-2" van de Amerikaanse lucht macht, dat bestemd was voor proefne mingen voor het vliegen op grote hoog te wordt vermist. Het toestel, dat als ,,zeer kostbaar en belangrijk" bekend staat, steeg donder dagavond op van het vliegveld Water- town in de Amerikaanse staat Nevada. Sindsdien heeft men niets meer van het toestél gehoord. Vermoedt wordt dat het U neergestort in Nevada of Utah. Koningin Elizabeth van Groot-Brltan- alë en prins Philip zijn maandag per Vliegtuig in Par|j$ aangekomen voor een st&atslebezoek van vier dagen aan Frankrijk. Het Britse vorstenpaar werd óp bet vliegveld begroet door president Coly. Radio Cairo heeft gisteren in een uitzending in de Hebreeuwse taai gemeld, dat Egypte elk „proefschip" dat Israël door het Suezkanaal zendt, zal vernietigen, zelfs al zou dit tot een wereldconflict leiden. In de uitzending, die in Jeruzalem beluisterd werd. werd gezegd, dat dit bericht uit betrouwbare bron in Cairo afkomstig was, Het aantai voormalige ministers, dat door de militaire autoriteiten is aange houden nadat het leger had aangekon- digi dat krachtige maatregelen zouden worden genomen tegen plegers van corruptie en profiteurs, is gestegen van drie tot vier. Drie van hen behoren tot de PNI én eèn tot de Masjumi. In Bandung is stadsarrest opgelegd aan de eerste vice-voorzitter van het parlement, Zainul Arifin, een lid van de Nahdatu! Ulama. Onder de leiders van de N.U.. die zich reeds in arrest bevinden, is ook Djama- luddin Malik, lid van het hoofdbestuur. Nlxon erkent, dat een communistische overheersing niet een direct dreigend gevaar is, maar hy betoogt, dat de strijd om de 200 miljoen Afrikanen.pas begint. Nixon heeft de vorige maand Marokko, Ghana, Liberie, Oeganda, Ethiopië, de Soedan, Libië en Tunesië bezocht. In zijn rapport doet Nixon de volgende aanbevelingen: 1. Uitwisseling van personen, met inbe- begrip van regeringsleiders en stu denten. 2. Beter personeel op de Amerikaanse ambassades en informatie-instanties. 3. Voortgang in de richting van beëin diging van de rassendiscriminatie in de Ver. Staten. 4. De economische afdelingen der Ame rikaanse ambassades moeten ver sterkt worden „om beter particuliere beleggingen van Amerikanen aan te trekken. 5. Nieuwe onafhankelijke landen in Afri. ka moeten worden aangemoedigd speciale betrekkingen te onderhouden met de Europese landen die hun onafhankelijkheid schonken, 6. De Ver. Staten dienen ai het mo gelijke te doen om de nieuwe vrije Afrikaanse naties te helpen, hun onafhankelijkheid te behouden. 7. De Amerikaanse diplomaten moe ten nauwkeurig de ontwikkeling der vakbeweging volgen. 8. De Amerikaanse regering moet ,.een coöperatieve aanpak" van het probleem van de ontwikkeling van de Nijl ten behoeve van Egypte, Ethiopië, de Soedan en Brits Oeganda ondersteunen. 0. Meer- diplomaten moeten aan Ame rikaanse ambassades worden toege voegd ais consulaire missies. Het is bekend, dat Nixon tevens en kele aanbevelingen heeft gedaan, die geheim zijn gehouden. (Van onze correspondent) Vrijdagmiddag werd de 50-jarige bromfietser H. Sival op het kruispunt Orionweg - Mercuriusstraat - Perseus- straat te Haarlem aangereden door een personenauto. Hij werd zo ernstig ge wond, dat hij enkele uren later is over leden. De Haarlemse poliite roept ge tuigen van het ongeval op. •y f4 &T- 'M<v V r Av .'ff?* (Van onze correspondent) Een felle uitslaande brand heeft zon dagmiddag „Het Meenthuis" te Blari cum verwoest. Het bijna 25 jaar oude gebouw was in gebruik by de AJC als kampeercentrum. Omstreeks twaalf uur werd de brand ontdekt. Het vuur greep zo snel om zich heen. dat de bUna honderd tijde lijke bewoners, onder wie tachtig Am- Kte'damse kinderen van 8 tot 12 jaar, zich Ijlings uit de voeten moesten ma ken. Kleren en een gedeelte van de inboedel konden nog worden gered. De brandweren van Blaricum en Huizen stonden voor een hopeloze taak. De vlammen, die weldra uit het rieten dak sloegen, werden nog aangewak kerd door de felle wind. Het gebouw brandde vrijwel geheel uit. Persoonlij ke ongelukken deden zich niet voor. Minister Suurhoff bevond zich onder de vele belangstellenden. De oorzaak van-de brand staat niet vast. Men deel de ons mee dat het kampeercentrum in de kortst mogelijke tijd zal worden herbouwd. Da brandschade wordt voorlopig ge raamd op 1,5 k 2 ton. Voor het eerst sinds de stichting van de staat Israël is zaterdag een Ameri kaans tankschip in de geblokkeerde ha ven van Eilath, aan de Golf van Akaba. aangekomen. Het was een schip van zestienduizend ton. De olie zal via een pijpleiding naar Bcersjeba worden ge pompt, vanwaar 'zij per trein naar Hai fa zal worden vervoerd. De Britse oud-premier Sir Anthony Eden heeft zich zondag laten opnemen in een ziekenhuis te Boston. Maandag zal hij onderzocht worden door dr Hichard Cateli, die hem in 1953 aan zijn galblaas heeft geopereerd. Volgens deze berichten ls het Krem lin blijkbaar benauwd geworden door dat het Westen (in het bijzonder En geland) meer en meer overschakelt op een verdedigingsstrategie, die op atoom- en waterstofbommen is geba seerd. Ook Rusland, dat jaren lang op grote grondlegers heeft vertrouwd, zon daarom naar het kernwapen sön om gezwaaid. Volgens westerse deskundigen heb ben de Russische leiders een uitge breid program bevolen om het Wes ten op atoomgebied in te halen en hebben zij voor de geleide projectielen een apart onderdeel in het leven ge roepen teneinde ook de ontwikkeling van dit wapen aanzienlijk te bespoedi gen. De opperbevelhebber van het nieuwe onderdeel is maarschalk Bir- yoezow. De Russische atoomkoorts was de laatste weken al gebleken door een plotselinge stroom van waarschuwin gen aan de kleinere Westerse gealll- eeraen met luchtmachtbasissen binnen het bereik van gemiddelde afstands projectielen vanuit Rusland. bron in Wenen dat de Sowjet-Unie voornemens is in Hongarije startbase: voor geleide projectielen met kern- ladingen aan te leggen. Volgens het blad is hiertoe tijdens de jongste Russisch-Hongaarse besprekin gen in Moskou besloten. In Amerikaanse regerlngs- en lucht vaartkringen gelooft men, dat Enge land over ongeveer anderhalf jaar dt eerste geleide projectielen met een reikwijdte van 2.400 km van de Vei Staten zal krijgen. De Amerikaanse luchtmacht heef, zaterdag met de General Electric een contract van 83 miljoen dollar gesloter voor de ontwikkeling van een systeen voor het leiden van Atlas-projectielen die een reikwijdte van 8000 km moeter. kunnen halen. DE BILT, maandag 10 uur. Tussen IJsland en Schotland ligt het centrum van een hoge drukgebied dat het weer in het grootste deel van Europa bepaalt. Zondag onderging dit hoge drukgebied een uitbreiding over Scandinavië wat tot gevolg heeft gehad, dat de wind in ons land naar het Noordoosten draaide, waarbij zeer droge lucht uit Scandinavië werd aangevoerd. In de nacht'verdween vrijwel overal de bewolking, hetgeen een zeer sterke afkoeling veroorzaakte. Op verscheidene stations in ons land daalde de temperatuur in de nanacht tot even beneden het vriespunt. Tussen Groenland en Noorwegen ontwikkelde zich gisteren eeen depressie, die met grote snelheid naar Finland is getrok ken. De wolkenvelden van deze depres sie zakken naar het Zuiden en zullen waarschijnlijk in de nacht ook ons land bereiken. me i De 76-jarige mevrouw G. Kwadijk- Nool uit Jisp is vrijdagavond, vermoe-' delijk door de duisternis misleid, voor over in de wegsloot van het dorp Jisp gevallen en verdronken. Het Westberlijnse dagblad Telegraf berichtte gisteren uit zeer betrouwbare Een schoen van het slachtoffer vloog door een bovenraam van een school en vernielde een lamp. Bij een poging de Hoefstraat over te steken reed hij tegen een boom op. Drie Engelse radarstations hebben, onafhankelijk van elkaar, een onbekend vliegend voorwerp waargenomen, dat met reusachtige snelheid op een hoogte van 29,000 meter boven zuidwest Schot land vloog. Aan alle radarstations ls on middellijk verzocht zeer scherp op te letten, De Engelse luchtmacht heeft ver klaard, dat zich op het moment van de waarnemingen het was donderdag jl geen vliegtuigen zich in dat gebied bevonden. Het personeel van de drie radarsta- hons zei, dat het vliegend voorwerp plotseling naar beneden dook tot een hoogte van 400 meter, twee cirkels be schreef en daarna verdween in de rich- "bg van het eiland Man. De heer H. K. Dotremant, groot handelaar in ijzer en staal te Maastricht heeft ter gelegenheid van zijn 72ste verjaardag aan de stad Maastricht, een oude zware voor lader geschonkendie als beziens waardigheid voor de toeristen op een der bastions zal worden ge plaatst. Het drie ton zware kanon is zaterdag namens het gemeente bestuur in ontvangst genomen o.a. door loco-buraemeester Gijbets. •Het stuk vestinggeschut is bij op- Qravingen in het westen van het land gevonden. Het kanon (met een loop van ruim drie meter lang) dateert uit eind 16de of begin 17e eeuw. In Washington zijn zaterdag twee hef- schroef vliegtuigen afgeleverd, die be stemd zijn voor persoonlijk gebruik door President Eisenhower. Zij kosten onge veer 80.000 dollar per stuk. (Reuter). (Van onze correspondent) Dokkum. dat steeds zijn best. doet de oude vestingvorm van 1582 intact te houden, kan dit toch met m aile opzichten volhouden. Al zijn er nog altijd de bolwerken met bastions en al stroomt nog altijd een brede gracht rondom de stad. de typische stads poorten zijn verdwenen. Alleen de namen leven nog voort m de straatnamen. Ook de ophaalbrug gen zijn nog lang bewaard gebleven. Maar het moderne verkeer, dat ook een stad als Dokkum niet buiten zijn poorten kon houden, vraagt andere vvaterovergangen en zo zijn in de loop van de laatste decennia de ouderwetse ophaalbruggen, die op vier punten toe gang tot de stad gaven, verdwenen De laatste bij de voormalige Hans poort (weg naar Holwerd) Ls thans af gebroken en wordt vervangen door een vaste brug. Daar de scheepvaart door de Westergracht vrijwel nihil was, behoefde de brug.niet weer door een beweegbare brug vervangen te worden. Deze oude ophaalbrug bij de Hanspoort dateerde van 1905. Zij ver ving destijds de voordien bestaande houten „klap". Alleen de zuidelijke invalspoort tot de stad heeft nog een ophaalbrug. maar dit is een moderne elektrische brug, die wel de vorm maar niet het typische van de voormalige ophaal bruggen bezit. Minister Zijlstra, die als hoofd van een Nederlandse Industriële en han- delsmissie "in-'Zcid-Afrika isgearri- veerd, heeft zaterdag een krans gelegd op het Van Riebeecjunontmient in Kaapstad. De minister deed dit tijdens een herdenking van het feit, dat op zes april 1652 de eerste blanken onder lei ding van Jan van Riebeeck op Kaap de Goede Hoop voet aan wal zetetn. Meer dan vijfhonderd personen, o.a. vertegenwoordigers van het Britse Ge menebest en andere landen, woonden de plechtigheid bii. Da burgemeester van Kaapstad, Pe ter Wolmarnas. zei dat Zuid-Afrika zijn bestaan dankt aan de onafhanke lijke aard van Van Riebeeck en zijn metgezellen. De Zuidafrikaansa minister van Bui tenlandse Zaken, Eric Louw, zei ver heugd te zijn over de aanwezigheid van de Ned- minister, omdat diens be- dóelihg dezelfde- is-als die van Van Riebeeck nl. het aanmoedigen van de handel tussen Nederland en Zuid- Afrika. Zondag zijn van Schiphol ook de an dere leden van de missie vertrokken. 9 Het vierjarig meisje H. R. uit Nij megen is zaterdag, toen zij onver- wacht de Koninginnelaan te Nijmegen overstak, door een personenauto aan gereden. nl het Canisiuszlekenhuis is zy overleden. O In het ziekenhuis Sint Annadal te maastricht is overleden de 34-jarige heer Boulanger uit Haccourt (Bel gië) die op de Akenersteer.weg te Heer met zijn motor tegén een voor hem rijdende auto was gereden. Na acht glazen bier te hebben ge dronken heeft de 18-jarlge fabrieks arbeider T. H. uit Tilburg, die geen rijbewijs heeft, in een auto een dolle- mansrit uitgevoerd door enige drukke Tilburgse straten. Hij reed verschei dene personen aan (resultaat: een ern stig gewonde), doch vervolgde, zonder zich om zUn slachtoffers te bekom meren, zijn weg. Ten slotte botste hij tegen een links van de weg staande boom. De auto werd opengereten, doch T. H. werd slechts licht gewond. HU ls onmlddellUk gearresteerd. - fie bestuurder van 'een personen auto, die in de Hoefstraat met pech te kampen-had, riep de in overal ge klede T. H. te hulp, menende dat hij met een monteur te doen had. Het lukte de motor weer op gang te krij gen, doch de bestuurder vreesde, dat deze weer zou afslaan en verzocht de „monteur" om, terwijl hij zelf 'even een boodschap deed, een - blokje om i te- rijden. -D&zjongen sprong gretig achter het stuur en begon zijn „blokje _>I om V' Van de Hoefstraat door de Molen straat' naar de 'Bisschop Soniusstraat nam hij een bocht zo slecht, dat hij een. hem tegemoet komende wiel rijder omver reed. Deze werd geluk kig niet gewond, doch de fiets werd vernield. Met hoge snelheid (het gas pedaal bleef, verklaarde hij later, vastzitten) reed H. naar het Padua- plein, waar hü op het trottoir enige kinderen schepte, die ook geen letsel opliepen. In de Hoefstraat reed H. het trottoir op, waar de 48-jarige voet ganger A. de L. zijn volgende prooi was. De man liep een gecompliceerde beenbreuk en een hersenschudding op. Amerikanen bezitten thans vijfmaal zoveel aandelen in de Suezkanaal Maat schappij als voor de nationalisatie door Egypte. Voor die nationalisatie waren slechts 2000 aandeïen in handen van Amerika nen en nu meer, dan 10.000. Een beleg gingstrust heeft alleen reeds 2000 aan delen verworven, die worden aangehou den om verlies te vermijden. Het grootste pakket, dat de laatste tijd werd gekocht, bestond uit 300 aandelen. Over de „counter" zijn de aandelen in het begin van vorig jaar verhandeld voor 230, waartegenover zij slechts 190 deden, juist vóór op 26 juli Egyp te het kanaal in handen nam. Daarna daalden zij tot 5 117 maar herstelden zich weer tot 128. In Parijs komt de koers echter overeen met 140. De Ncd. Herv. Kerk van Zuid-Afrika zal er bij de minister voor naiureilen- zaken op aandringen uit het ontwerp- kerkwet de apartheidsbepaling te schrap pen. De beprling geeft de minister en plaatselijke autoriteiten het recht, niet- blanken te verhinderen diensten -in europese kerken bij te wonen. Alle grot» kerkgenootschappen in Zuid-Afrika hebber zich nu tegen de voorgestelde kerkelijke rassenscheiding uitgesproken. De regering heeft aan de Nederlandse Redersvereniging meege deeld, dat het haar voorlopig ongewenst lijkt dat Nederlandse sche pen het Suezkanaal bevaren. Verschillende zaken, het beheer van het kanaal betreffend, zijn nl. nog niet geregeld. De Redersvereni ging heeft de mededeling der regering aan haar leden doorgegeven. Zoals bekend heeft Nederland in de Ver. Naties het standpunt in genomen dat de vaart door het Suezkanaal vrij dient te zijn voor schepen van alle nationaliteiten. Mohammed Natsir, de leider ivan de mohammedaanse Masjoemipartij in In donesië,- heeft zich zaterdag uitgespro ken -tegen het plan van president Soe karno een extra-parlementair zakenka binet te vormen. Natsir zei dat het plan van de presi dent een schending van de grondwet be tekent. „Het ls onze taak te voorkomen dat het staatshoofd dat doet", zei hij. Natsir verklaarde dat hij geweigerd heeft in de nieuwe regering zitting te nemen, toen hem dat door Soekarno op de bijeenkomst van donderdag in het paleis werd gevraagd. Ook acht anderen weigerden. De-waarnemend gouverneur van Zuid- Sumatra, Hoesein, heeft op president Soekarno en andere Indonesische lei ders een beroep gedaan, bij het oplos sen van de gespannen toestand in de provincies voorzichtig te zijn, om een burgeroorlog te voorkomen. Hoesein vroeg via radio-Palembang onmiddellijke terugtrekking van de Ja vaanse troepen die naar Zuid-Sumatra zijn gezonden na de opstand van kolo nel Barlian tegen de centrale regering. Volgens persberichten hebben rebellen woensdag op Zuid-Celebes een militair konvooi uit een hinderlaag aangevallen. Er werden 29 soldaten en twee burgers gedood. Inmiddels is een comité op Sumatra begonnen met het werven van vröwli- gers. Kabinetsformateur president Soekarno zal vandaag besprekingen voeren met de candidaten voor een zetel in de door "--ni te vormen regering, aldus Is Bij de voorbereiding van het défilé der strijdkrachten, dat dit jaar te Utrecht zou worden gehouden, is geble ken, dal vrij kostbare voorzieningen aan het wegdek noodzakelijk zouden zijn. Mede gezien de overige kosten aan een dergelijk défilé verbonden, heeft mi nister Staf in overleg en in overeen stemming met het gemeentebestuur van Utrecht het voor dit jaar niet verant woord geacht voor dit doel grote beste dingen te doen. In de verschillende garnizoenen zullen echter overeenkomstig het regiement voor de inwendige dienst parades ter ere van de verjaardag van H.M. de Konin gin worden gehouden. in Djakarta bekendgemaakt deze ont moeting zal worden gehouden In het paleis in Bogor. In politieke kringen wordt voorspeld, dat de partijloze ir. Djuanda, die in het aftredende kabinet van Ali Sastroamid- jojo minister van staat voor planning en transmigratie was, zai worden ver zocht de leiding van de nieuwe rege ring op zich te nemen. Het zou de be doeling van Soekarno zijn het parle mentslid Hardi van de P.N.I. tot eerste vice-premier en Chalid, voorzitter van de Nahdatul Ulama, tot tweede vice- premier te benoemen van zijn „extra parlementair nood-zakenkabinet". De Ballingschap van aartsbisschop Ma karios ls zaterdag na 13 maanden ten einde gekomen. De geestelijke leider van de Cyprioten heeft zjjn verban ningsoord veriaten. Van een kietne mo torboot is hij overgestapt op de grote Griekse tanker Olympic Thunder. In maart vorig jaar werd hij door de Britse regering gedeporteerd. De vóri ge maand maakte de britse regering be kend, dat hij vrij-was om te gaan waar heen hij wilde, behalve 'terug naar Cy prus. De tanker heeft zijn reis naar Ameri ka speciaal onderbroken om Makarios aan boord te nemen. Toen de aartsbisschop aan boord stap- te van de gepavoiseerde tankboot, werd hij door de gezagvoerder en de beman ning met gejuich begroet. Daarna werd het anker gelicht en' de reis aanvaard naar Madagascar waar de tanker maan dag arriveert. Daar is Makarios van plan per vliegtuig te vertrekken naar Athe ne, waar hü woensdagochtend vroeg ver wacht wordt. In kringen van de Westdultse rege ring is de verwachting uitgesproken dat de Russische regering waarschijnlijk zal voorstellen deze zomer een nieuwe con ferentie van de Grote Vier te beleggen. In Londen zowel als in Parijs hebben Russische diplomaten aanduidingen 'ge geven in deze richting. Tot nu toe zijn de westerse diplomaten niet op deze suggesties ingegaan. Het voorstel voor de conferentie zou in de eerste plaats een propagandisti sche manoeuvre zijn, die ten doel heeft het sinds Polen en Hongarije geschon den Russische prestige zoveel mogelijk te herstellen. Ook de komende Westduitse verkiezin gen en de kwestie van de atoomwapens zouden bij de Russische plannen een rol spelen. Bij Koninklijk Besluit is de „De Ruy- termedaille" in zilver toegekend aan de heer C. Doeksen van West-Terschelling, derde stuurman op het m.s. „Senegal- kust". Blaren worden door wandelaars altijd min of meer als ondingen beschouwd. Bfj de zaterdag in Amsterdam gehouden Cned '/.a.naniti'llnrht van de I\'ed. Chr. W andchpnrlhmid hlark dit echter niet hel jj'ireal. Ze brachten zelfs nog geld op. Voor iedere blaar teerd in totaal 45 cent Bodegraien tijdens een voetinspcciie. voor de Gocd-Zouictie afgedragen. Een dubbeltje van de eigenaar of eigenaresse van de blaar, een dubbeltje van. de EJi.B.O,, afdeling Amsterdam-West en een kwart ie voor iedere blaar tun een dame uit Rijswijk. Er werden in totaal W blaren geprikt Op de fotoi. ziet u Johan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1