Twee kleine nikkertjes STERKE POSITIE VOOR NATIONALISTEN J Vier pro-communisten op ministerpost Overeenkomst Tussen de V.S. en Saoedi-Arabië Eerste Kamer aanvaardde motie-Matser Thunderstreak neergestort, piloot gedood Brits vorstelijk paar in Parijs verwelkomd Beperking wegenbouw dreigt nationale ramp te worden Binnenkort „ruk aan de hel Mohammedaanse gewesten niet tevreden Levering van oorlogsmateriaal Weerovorzirht ANWB UIT ERNSTIGE VREES:. Nederland mijdt Suezkanaal Frans vliegtuig neergestort 32 doden Dr. Adams door jury vrijgesprokén Suezkanaal heden geheel open DINSDAG 9 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3660 Weerbericht J VIERDAAGS BEZOEK BEGONNEN Vertragend Alpinisten omgekomen PRESIDENT SOEKARNO van Indonesië heeft gisteravond de sa menstelling van zijr „extra-parlementair nood-zakenkabinet" bekendgemaakt. Premier is ir Djoeanda, die niet bij een partij is aangesloten. Djoeanda was minister voor de planning in het kabinet- Sastroamidjojo. dat op 16 ir.aart is afgetreden. Tot de ministers beho'fn behalve premier Djoeanda nog negen partijloze politici voorts vier leden van de nationalistische P.N.I. en vier leden van de orthr.dox-mohammedaanse Nahdatoel Oelama. Communisten hebben in het kabinet geen zitting, maar vier van de leden zijn pro-communistisch. Het kabinet is het zeventiende sind 1945. De zetels van eerste en t\v°ecte vice-premier zijn respectievelijk toegekend aan mr Hardi. voorz'tter van de parlementsfractie' van de nationalistische P NI. en Idham Chalid, voorzitter van de or thodox-mohammedaanse Nahdatoel Oelama. Minister van Buitenlardse Zaken wordt de partijloze secretaris generaal van dat departement, di. Soebandrio, oud-ambassadeur in Moskou. Minister van Justitie wordt de partijloze Maengkom, die voorzitter van het landgericht in de zaak tegen wijlen de Neder lander Jungschlaeger is geweest. Sjah van Perzië naar Spanje Verdeling Programma Nieuw probleem Rede in In buitenland Reders volgen advies op Accolade CBROESJTSJEW KRIJGT ORDE VAN I EMS" Treinbotsing in Z.-Afrik» Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telet. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424518 Klacbtendienst abonnementen 18-10-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 115700 's-Gravenhage. Huygensplein 1 Telet. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klrehtendieiist: IS 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, .1.65 per -Tisana, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks i V Twum> Weersverwachting, geldig: tot woensdagavond. AANHOUDEND KOUD. Over het algemeen veel bewolking en overwegend droog weer. Zwakke tot matige, later nu en dan vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. 10 april zon op 5 57, onder 19.31; maan op 14 38, onder 3 43, Directeur: H. DE RUIG -> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT PROF. OUD heeft vrijdagavond in Groningen een rede gehouden waarbij hij voor het congres van de V.V.D. zijn jaarlijks overzicht van de politieke toestand gaf De heer Oud heeft daarbij uitvoerig stilgestaan bij de vraag wat voor Ka binet wij in Nederland zouden moeten hebben. Hij heeft gezegd dat een Kabinet zon der socialisten het beste zou zijn. Maar het vervolg van zijn betoog deed vrij sterk denken aan het verhaal van de tien kleine nikkertjes, van wie er telkens een doodging, zodat er ten «lotte niemand overbleef. Zo erg is het echter niet geworden. Prof. Oud begon met vijf nikkertjes en er bleven er ten slotte twee over. Eerst zette hij het P,v.d.A.-nikkcrtje in zijn schema voor Kabinetsformatie over boord. Want de heer Oud zag een grote kloof tussen de socialistische par tij en alie andere partijen. Daarna echter smeet hij merkwaar digerwijze het liberale nikkertje eruit. Want zo zeide hij: De K.V.P. ziet ons toch maar voor conservatief aan en bo vendien voelen wij liberalen er niet veel voor om een aanhangsel te zijn van een rechtse coalitie. Dan komt in de gedachtengang van de heer Oud de rechtse coalitie aan bod. De drie nik kertjes K.V.P., A.R. en C.H.U. De heer Oud zou zulk een coalitie in de huidige omstandigheden zeer toe juichen! Wij veronderstellen dat dit dan wel zo ongeveer de eerste keer in zijn leven is dat hij dit doet. Maar erg lang heeft de heer Oud bij deze gedach te niet verwijld aangezien hij consta teerde dat het C.H.-nikkertje al uit de boot gesprongen was. Toen bleven er nog maar twee nik kertjes over, de K.V.P. en de A.R. En de heer Oud vond dat die twee het nu maar samen moesten opknappen en een minderheidskabinet vormen, dat dan aan de genade van de meerderheid van de Kamer zou zijn overgeleverd. Wij begrijpen dat dit con aangename politie voor de liberalen zou betekenen, maar zien niet in dat dit aftelspelletje een bijzonder aantrekkelijk lot aan K.V.P. en A.R. zou doen beschoren zijn. DE zaak is ook bepaald niet actueel. Want de heer De Gaay Fortman heeft verleden jaar geprobeerd om een Kabinet zonder socialisten te vormen. En dat is toen mislukt. Dat was ook al zo'n verhaal waar bet ene nikkertje na het andere verstek liet gaan tot K.V.P. en A.R. overbleven. En als gevolg daarvan hebben wij nu een nood-Kabi net. Dat Kabinet is niet de oorzaak, maar het gevolg van de ongezonde po litieke situatie waarin wij kwamen te verkeren en waar prof. Oud zo treffend over wist te spreken. En wat ons in het betoog van de heer Oud nu bovenal trof is dat hij voor die ongezonde politieke situatie geen oplossing aan de hand deed. Hij heeft blijkbaar geen alternatief voor de politieke impasse, waarin we verke ren, Maar de heer Oud deed wel alsof hij desondanks een middel wist om de gevolgen van die impasse te boven te komen: K.V.P. en A.R. op de bok met de P. v.d. A. als een stel wolven achter hen aan en de heer Oud welwillend en loyaal aan de kant van de weg! ZOLANG er in Nederland niet een parlementaire meerderheid be schikbaar ls om een anders gericht be leid te voeren dan het huidige heeft het geen zin om over een nieuwe Ka binetsformatie te speculeren. De heer Oud deelde op het congres te Gronin gen dienaangaande aan sommige ande re partijen vermaningen uit. Misschien had hij daarin wel gelijk; dat laten we maar in het midden. Maar gecon stateerd moet worden dat de heer Oud te Groningen bepaald geen bijdrage tot het vormen van zulk een parlemen taire meerderheid heeft geleverd. ONDER deze omstandigheden blijft er niets anders over dan de toe stand te aanvaarden zoals hij is. En als er dan nog iets van parlementaire democratie in Nederland over zal blij ven dan legt dat aan de partijen in de Kamer de verplichting op, om het Kabinet te steunen bij die voorstellen waarbij zij dat kunnen en om het te bestrijden bij die voorstellen waarbij rij steun niet verantwoord achten. Wij tekenen daarbij aan dat men bij het eerste, de steun, zover mogelijk moet gaan en dat men bij het laatste, de be strijding, bepaald niet steeds voor een „onaanvaardbaar" van Kabinetszijde moet wijken. Ook niet met een beroep °P de „politieke impasse." Wanneer men dat doet, levert men zich als Ka mer op genade of ongenade over aan de macht van het Kabinet. Dan bete kent dat, dat de parlementaire in vloed op den duur tot nul gereduceerd wordt. Naar ons gevoelen bewoog die in vloed zich bij de behandeling der nota inzake de beperking der bestedingen reeds te veel in de verkeerde richting Hoe meer men als Kamermeerder heid terugschrikt voor een onaan vaardbaarverklaring met het oog op de „politieke impasse" hoe vrijer het Kabinet zich zal gevoelen om in be paalde aangelegenheden zijn wil tegen de Kamermeerderheid -in door te zetten. Maar ook het Kabinet staat voor een Soekarno benoemt kabinet met Djoeanda als premier ST* 1% Nu het joodse paasfeest nadert, is ook de tijd der ongezuurde broden weer aangebroken. Op het Waterlooplein in Amster dam zag de fotograaf dit jon getje, smakelijk knabbelend op een grote matze, zoals het brood genoemd wordt. Soekarno, die de kabinetsformatie donderdag overnam van de voorzitter van de nationalistische partij, Soeuir- Jo, heeft bijna hetzelfde kabinet ge vormd als Soewirjo van plan was. Soewlrjo staagde niet. omdat hij erop stond, tegen de bezwaren van de mo hammedaanse partijen iin drie pro-com munisten te benoemen, die Soekarno gisteren echter toch voor drie posten in het kabinet heeft aanvaard. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben hun overeenkomst voor het ge bruik van de luchtbasis Dahran door Amerikaanse strijdkrachten met vijf jaar verlengd, aldus is door het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken maandag bekendgemaakt. De Verenigde Staten zullen op hun beurt oorlogsmateriaal aan Saoedi-Ara bië leveren tegen gedeeltelijke terugbe taling. Zij zullen verder hulp verlenen bij de opleiding van manschappen voor de Saoedfarabischc grond-, lucht- cn vlootstrijdkrachten. (Van onze parlementair redacteur) De eerste Kamer heeft hedenmiddag zonder hoofdfelijke stemming de motie van de heer Matser (KVP) aangeno men, waarin de minister van V.erkeer- en Waterstaat wordt uitgenodigd de onverwijlde voortgang van de bouw van de IJ-iunnel te willen bevorderen, evenals hei verlenen van een redelijke rijksbijdrage hiervXoor en krachtige voortgang te geven aan de voorberei ding van de bouw van een tweede autotunnel onder het Noordzeekanaal, de zogenaamde „Coenlunnel". De A.R.- Eerste Kamer-fractie verklaarde, dat zij geacht wenste te worden ie hebben tegengestemd, ij was van oordeel, dat de motie-Matser de spoortunnel bij de Hembrug achterstelt bij de qyeiige tun nels. Daarmee was de A.R.-fractie het niet eens. De heer Matser wijzigde zijn molie op enkele punten om tegemoet te ko men aan sommige wensen van de mi nister van Verkeer en Waterstaat, doch de voornaamste inhoud van deze motie, werd ook hedenmiddag gehandhaafd, i De heer Matser verklaarde, dat de i voorstanders van zijn motie het belang van de bouw van een spoorwegtunneï j geenszms ontkenden, doch deze tun-j nel was in de motie niet genoemd, om in overeenstemming met de opvatting \sn de minister matiging te betrachten bij de uitvoering van de tunnelwerken in Amsterdam. De Sjah van Peizië zal in mei een officieel bezoek aan Spanje brengen, De aankomst is bepaald op 21 mei. Het akkoord over het gebruik van de luchtbasis Dahran was 18 juni 1951 ver lopen. De onderhandelingen over her nieuwing van het akkoord waren opge schort en eerst hervat tijdens het bezoek van koning Saoed aan Washington in ja nuari. Het opnemen van pro-communis ten in het kabinet zal volgens poli tieke kringen opnieuw wantrouwen wekken op de eilanden buiten Java. waar de bevolking zeer mohamme daans is. De nationalistische partij heeft de meeste zetels in het nieuwe kabinet, terwijl de Masjoemi, die in het parle ment dezelfde sterkte ais de PNI heeft, slechts een zetel door Soekarno kreeg toegewezen, en wel voor Pangeran Mohammed Noor, Publieke Werken en Elektriciteit. Dc voorzitter van de Masjoemi. Natsir, heeft zaterdag het noodkabinet ongrondwetig genoemd. De nog niet genoemde portefeuilles worden als volgt bezet: Defensie: ir. Djoeanda, ad interim. Binnenlandse Zaken: Soenasi Hardjadmata, goever- neur van West-Java (PNI). Voorlich ting: Sudibjo CPSID. Financiën: Su- tikno Slamet (PNI). Industrie: tngki- riwang (Parkindo). Handel: prof. Sunardjo C(N.U.) Scheepvaart: kolonel Nazir (partij loos!. Gezondheid: dr. Azis Saleh (IPKI), Godsdienstzaken: Mohamad II- jas <NU), Agrarische Zaken: Sunarjo (NU). Verbindingen: Sukardan (partij loos). Inter-Indonesische betrekkingen: Djoeanda de minister dr. Ferdinand Tobmg, afkomsUg van Noord-Sumatia (splinterpartij SKTj. Sociale Zaken en Arbeid: Samjono (par tijloos). Alle ministers zouden officieel in de hoofdstad zijn geïnstalleerd De 45-jarige pre mier. Djoeanda, is geboren in Tasik- malaya Hij be zocht een Neder landse middelbaie school en behaalde zijn mgemeurs- giaad in Bandoeng. Hoewel hij met bij een partij is aangesloten, is hij m wezen socialist. De vier benoemde ministers, die als pro-communistisch worden beschouwd, zijn: van Landbouw Sadjarwo, minister van Onderwijs dr. Prmo (winnaar van de Stalinprijs in 1952), de minister voor internationale betrekkingen Hanaft en de minister voor de oud-stnjders Chaeroel Saieh. De naam van de oud-vice-presidem* Moh. Hatta komt met voor op de lijst ministers van president Soekarno. Vol gens berichten heeft de president hem mogelijk bestemd voor de functie van voorzitter van een op te richten natio naal planbureau. De voornaamste punten van het pro gramma van het nieuwe kabinet zijn: 1.De vorming van een Nationale Raad in overeenstemming met de presiden tiële conceptie. 2. Het normaliseren van de huidige toestand. 3. De opbouw. 4. De terugkeer van West-lnan tot het Indonesische grondgebied. 5. Het uitvoeren van de opzegging der RTC-overeenkomsten. Een uur na de installatie-plechtigheid was reeds een nieuw probleem m het leven geroepen. De Masjumi maakte namelijk bekend, dat het partijlid Pangeran Mohamma'd Noor, die als minister van Openbare Werken in de nieuwe regering zitting heeft, uit de partij is gestoten. Door het aannemen van zijn khbinetszetel heeft Mohammad Noor. de partijvoor schriften overtreden, aldus dc bekend making van de Masjumi. De ïslamietisehe P.S.I.I. gaf dinsdag een verklaring uit, waarin het de partij leden wordt verboden zitting te nemen in het nieuwe kabinet, en ook in de door Soekarno gewenste Nationale Raad. Een „Thunderstreak" van de vliegbasis Volkel van de Ken. Luchtmacht is gistermiddag acht kilometer ten oosten van Grave in een bouwland neergestort. De bestuurder, de twintigjarige onge huwde sergeant-vlieger W. G. Molenaar uit Medemblik is om het leven gekomen. Brokstukken van het toestel kwa men over grote afstand verspreid op het land terecht. DE BILT, dinsdag 10 uur. Ten noordwesten van Schotland hand haafde zich in de afgelopen 24 uur een hogedrukgebied, dat zich tot grote hoogte in de atmosfeer uitstrekt en van groot belang blijft voor de alge mene luchtcirculatie. Om dit hoge drukgebied bewegen depressies v:a Groenland naar Scandinavië en van daar naar Midden-Europa. De fronten van een van deze storingen naderden gisteravond ons land, met het gevolg dat wolkenvelden van het noorden uit ons land binnen dreven. Alleen in het oosten en zuidoosten van het land bleef het de gehele nacht helder, zodat daar zware nachtvorst voorkwam. In Duitsland werd bijna overal 15 graden vorst gemeten. Noordelijke winden %-oerden nieuv e hoeveelheden koude lucht over Scan dinavië naar het zuiden, waardoor tot •n Zuid-Zweden sneeuw viel. Koningin Elizabeth en prins Philip van Engeland zijn gisteren per vlieg tuig uit Londen in Parijs aangekomen voor een officieel bezoek van vier da gen aan de Franse hoofdstad. President Coty en premier Millet waren samen met een groot aantal Franse en Britse autoriteiten ter verwelkoming op het feestelijk versier de vliegveld Orly aanwezig. De aan komst werd door de televisie uitge zonden. Langs de route, die de hoge gasten volgden, waren duizenden op de been. Het was m Parijs stralend weer. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sehvyn Lloyd, is met het Britse koninklijke paar meegevlogen. Onmiddellijk na aankomst op het Ely- sée. do ambtswoning van de Franse president, verschenen koningin Eliza beth en prins Philip met president Coty op een balkon, hartelijk toegejuicht door de menigte die zich voor het paleis ver zameld had. Daarna begon het officiële bezoek met een lunch in een der salons van het pa leis. waaraan 36 gassen aanzaten, 's Middags reed koningin Elizabeth naar de Are de Triomp'ne, waar zij een krans legde op het graf van de onbekende sol daat. Koningin Elizabeth verklaarde maanj dagavond m een in het Frans uitgespro ken toespraak, die zij hield na het banket in het Elysée, dat de Brits- Franse overeenstemming „de beste be lofte inhoudt voor de toekomst van Euro pa". De Koningin bracht hulde aan-de ka meraadschap, die de Franse soldaten in de Tweede Wereldoorlog jegens de Brit se militairen hadden getoond en zij De nieuwe periode van vijf jaar is 2 april begonnen. In een maandag aan de pers verstrekt communiqué zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenland se Zaken, dat de Verenigde Staten in de loop van de volgende vijf jaar het no dige personeel en uitrusting voor de op leiding van manschappen voor de Saoe- diarabische landstrijdkrachten en de vloot zullen leveren. In welingelichte Amerikaanse kringen is gezegd, dat er geen sprake van is, dat de Verenigde Staten straalvliegtugen aan Saoedi-Arabië. dat een zeker aan tal van Egypte gekochte Britse ..Vam pires" bezit, zullen leveren.. Het luchtvaartpersoneel van Saoedi- Arabië zal evenwel met Amerikaanse straalvliegtuigen vertrouwd gemaakt worden. De marine van Saoedi-Arabië zal over enkele maanden in de Verenig de Staten of elders een zeker aantal vaartuigen voor de kustbewaking kunnen kopen. De Verenigde Staten zullen Sa oedi-Arabië helpen bij het verbeteren van de installatie voor de burgerluchtvaart op het vliegveld Dahran en bij de ver nieuwing van de haven van Damman. Het leger van Saoedi-Arabië telt 13,000 man. De luchtmacht heeft behalve over „Vampires" de beschikking over negen toestellen van het type ..B-26" voor op leidingsdoeleinden. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken weigert het bedrag te noemen van de Amerikaanse militaire hulp. nood-situatie en een politieke impasse en het zal daar rekening mee moeten houden en ook houden als het; tegenover een duidelijke wil van een Kamermeerderheid komt te staan. Maar het eerste wat daarvoor nodig is, is dat die wil inderdaad een wil blijkt te zijn. (Van onze correspondent) De ANWB is ernstig bevreesd dat de gevolgen ven de beste dingsbeperking voor de wegen bouw cn het verkeer zullen uit groeien tot weinig minder dan een nationale ramp. De ANWB is van plan om In samenwerking met andere organisaties, binnen kort aan de bel te trekken om tc wijzen op het grote gevaar dat onze economie in dat opzicht be dreigt. Dit is maandagmiddag meegedeeld op een in Groningen gehouden bijeenkomst ter ge legenheid van de opening van een tweede technostation aan de Coehoornsingel aldaar. De heer A. G. 11. Boost, directeur van Wegen en Verkeer van de ANWB, zei, dat sinds 1925 het weg verkeer in Nederland is verachtvou digd, terwtj] het vervoer over de weg is verdertienvoudigd. Daaren tegen ls de wegoppervlakte sedert 1925 slechts verdubbeld. Ons wegen- verkeersnet had al een bedenkelijke achterstand gekregen door de maat regelen, die in de crisisperiode 1930—1939 werden genomen. Deze achterstand is nimmer ingehaald en bovendien is men nu al met meer tn staat de snelle ontwikkeling van het wegverkeer bij te houden. Het huidige wegennet kost tientallen miljoenen aan vertraging en verkeers ongelukken. Het is ontmoedigend, al dus de heer Boost, dat wel telkens hoge belastingen uit het wegenver- keersapparaat worden gehaald, maar dat de uitvoering van de nodige ver- kcersvoorzieningen wordt beperkt. De beperkingen doen zich niet alleen gevoelen ten aanzien van de aanleg van rijkswegen (waarop 4,4 miljoen wordt bezuinigd) maar nog veel meer met betrekking tot de gemeentelijke en provinciale sectoren. Allerlei maat regelen, als bijv. het voor incidentele werken nodig hebben van een goed keuring van het ministerie van Finan ciën, werken vertragend Een ander gevaar is, dat de wegen bouwers werk zullen gaan uitvoeren in het buitenland. De heer Boost be pleitte de instelling van een wegen fonds, zoals in Belgie, waardoor een planmatige, gecoördineerde wegen bouw met voldoende spreiding tot siand kan worden gebracht. Bij dr Mamnamel tc Rotterdam icrrijst ent uit dertien rerdiepingen bestaand ziekenhuis dut Dijkzigtsal heten. Het gebouw, dut tit lOott gereed zal zijn, zal plaats bnden aun 000 patiënten. Het bestuui der Kon. Ned. Reders vereniging heeft zich m een vergadering met de ieden van haar vereniging, die bij de vaart door hel Suezkanaal zijn betrokken, beraden over het advies van de Nederlandse r-genng. dat voorlopig geen Nederlandse schepen gebiuik ma- ken van het kanaal. De vergadering kwam tot de conclusie, dat overeenkom stig de mededeling dei legering dient te werden gehandeld. Een DC3 van de Air France is giste ren bij Biskra, ongeveer 175 mijl ien zuidoosten van Algiers, neergestort. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen. Het 'eestel. dat op weg was van Tog- gurth naar Algiers, had een tussenlan ding gemaakt in Biskra en stortte on middellijk na de start neer bracht de „gedurfde daden der Franse verzetsstrijders gedurende de Duitse be zetting" in herinnering. President Coty, die vóór de Koningin het woerd had gevoerd, verklaarde dat het jonge Frans-Britst» bondgenootschap ,.in de afgelopen tien jaar is omgezet in een onverbrekelijke unie, die werd be zegeld door het bloed, dat de zijde aan zijde strijdende Britse en Franse mili tairen hebben geofferd". President Coty heelt 's middags na het noenmaal, dat de Britse koninklijke gasten in zijn gezelschap en dat van an dere gasten in' een der salons van het presidentiële paleis hadden gebruikt, prins Philip het legioen van eer 'uitge reikt (De koningin bezit deze- onder scheiding reeds). Nadat de president het lint met de or de om de hals van de prins "had-gehan gen. wendde hij zich-tot koningin Eli zabeth met de woorden: „En'nu-me vrouw, de accolade". Dit was een uitnodiging voor de Brit se vorstin om" haar echtgenoot' op- bei de wangen te kussen hetgeen in'der- gelijke gevallen normaal door de presi dent zelf wordt gedaan. En de koningin verrichtte prompt het van haar - get vraagde. Later bezocht de koningin het Parijse operagebouw, waar zij en haar gezel schap de opvoering van "het- ballet „Le chevalier- et la demeiseUe" van.Philip pe Galbert, met choreografie van "Ser ge Lifar, bijwoonden,. Dr. John .Bodkin Adams is vandaag vrijgesproken. - - - De zaak van dr. Adams werd van daag aan de jury voorgelegd na het langste moordproces uit de- Britse ge schiedenis, - De jury trok .zich om 12 uur 16 Ned. tijd (11 uur 16-Londense tijd) terug, om haar besprekingen te be ginnen en deed even voor 13 uur haar uitspraak. Dr. Adams stond terecht onder de tenlastelegging dat hij een rijke wer duwe. door verdovende middelen de dood .zou hebben ingedreven om een legaat te ontvangen uit haar. nalaten schap. Het Egyptische persbureau voor het Midden-Oosten, heeft gisteravond be kendgemaakt, dal- het Sueikanaal vandaag zal wórden opengesteld voor schepen van alle tonnages. Het bergingswerk aanhet Egyp tische fregat „Aboekir" het laatste obstakel dat het Suezkanaal versperde is gisteren gereedgekomen.. Het schip is thans naar de Bittermeren versleept. Het verwijderen van de Aboekir betekent, dat de - bergingsvloot van generaal Wheeler het ruimen van het kanaal beëindigd heeft. - Er moet nog watwerk vement worden aan een wrak "buiten h'at kanaal en aan de verlichting en andere technische installaties. Het kanaal is dus nu geheel vrij, maar dit moet nog officieel bekend gemaakt worden door de Egyptische autoriteiten. Tot nu toe mogen sche pen tot 11,000- ton door het kanaak Twee leerlingen van een middelbare school uit Grenoble. Yves Cwsp.-r Pierre Lourthioux. beiden 20 ja-»'-, sujn omgekomen bij een povm? d* ruim. Nk-0 meter hoge Pilier de Cham-caude t* "os kammen. Reddme^-plo^on on<i»k"en gisteren de licnamen v»n Casn»-- en Lourthioux o ".n de voe! van stei r" wand op de Chamceaude. ,16 t*- De secretaris van d* mumstische partij, is de orde van Lenin t-cg»*—** rtmt zijn werk voor de landwinning, mtldt radio-Moskou. Twee passagiertreïuen ijjn mtsnd*? to Kaapstad met elktar in boistng g«. komen. .Ten mistte eerentte» zijn om het leve» gekómea *n velen werden gewond. Het is een van de ernstigste trein ongelukken in de Zuidafrikaanse geschiet a ems.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1