Twee vaatjes Maar soberheid blijft nog geboden Olieconcessie in W.-Nederland voor de N.A.M. Brits vorstelijk paar in juichend Parijs Glas bier wordt 5 cent duurder Prinses Margriet onthulde Koopvaardij -monument m 1 I li NIEUWE BEGROTING INGEDIEND Makarios verwacht spoedig unie met Griekenland PAARD ONTFERMT ZICII OVER MOEDERLOZE KALFJES H' Drie soldaten uit jeep geslingerd - één gedood Gevolgen Suez vielen mee V.S.-attaché uit Hongarije gezet Suezkanaal nu officieel open Plechtigheid aan oever van Nieuwe Maas DE BOEG" ZINNEBEELD VAN ONPEILBAAR LEED NEDERLANDS SCHIP MAG NIET WEG UIT KOPENHAGEN Eban wenst actie tegen Egypte m m il In m m Si IJl 'tL II 'li 1 f,p li fL I WOENSDAG 10 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3661 Weerbericht' Weeroverzicht Gevecht in Syriseh parlement Wil Rusland hechter binding met Joegoslavië? Mi d d en am e rik aan se staten aaneen? Boottocht Deputatie Benei uxraad naar Maastricht „Zij hielden koers" Sigarettensmokkel? Kapitein in arrest Wij zigingen in de Sowjetleiding? Eervolle opdracht aan Ned. technici i# f§ Ph H O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT DE Britse regering heeft gisteien een belastingverlaging van een miljard gulden bekendgemaakt. De minister van Financiën, Peter Thorneycroft deelde bij het indienen van de nieuwe begroting in het Lagerhuis mee, dat er „enige reden zijn voor opgeruimdheid" met betrekking tot de economische vooruitzichten van het land. Maar hij onderstreepte, dat de nadruk op de uitvoer moet blijven liggen en in het binnenland.de riem nog aangehaald moet blijven, In politieke kringen ziet men de belastingverlagingen als een poging tot het terugwinnen van de kiezers uit de middengroepen voor de regering. V ermakelijkheden Geldstelsel Ingaande 29 april v__y Aan de oever van de Nieuwe Maas, op de punt Boompjeskade- Leuvehaven te Rotterdam, heeft prinses Margriet vanmiddag het nationaal monument voor de Koopvaardij officieel onthuld. De prin ses zette de hefboom van een scheepstelegraaf op „volle kracht vooruit" en door het verrichten van deze handeling werd de sokkel van het monument zichtbaar, waarin de spreuk is uitgehouwen „Zij hielden koers" Direct na de onthulling werden de aanvankelijk „halfstok" hangende nationale en Nederlandse rederijvlaggen in top gehesen. Het monument, dat de passende naam „De Boeg" is gegeven, heeft een hoogte van bijna 45 meter en van verre afstand op de rivier is deze. waardige herinnering aan de gevallen mannen van de Nederlandse koopvaardij te zien. Hartelijke begroeting Zie verder pagina 2 UB ïirü 'hj l*t¥ ft HT '11$> m 44® Ml J.fê MnS ii'M i m éfè fes Si p.l lil pil TM i-ll ff® Laf H h Lp uM lil Ei m Sp Rotterdam: Witte dc Withstraat 30 Telcf. 115700 (4 L) Postbus 1112 Fostguo No. 424519 KJacMendiensi abonnementen 10.30—19.30 u. 2aterdags 17—10 uur: l'eleloon 115700 's-Gravenhasc: Hujgunsplcin 1 ïelef. 183487 i3 U Postbus 1091 Postgiro No. 424887 Klïchlend lenst: 13 3U—19 30 u Tel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent pei week. 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummots 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG 1*uxum- Weersverwachting-, geldig tot donderdagavond. BUIEN. Veranderlijke bewolking met plaatselijk buien. Matige tot krachtige wind in hoofdzaak tussen west en noord. Koud weer. 11 april zon op 5.55, onder 19.32; maan op 15 59, oncler A 10. Eafroming of er komt geen huur verhoging. Dit zei de voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Evert Vermeer, die vlak na zijn terugkomst uit Israël het congres van de Vrouwen bond van de Partij van de Arbeid toe sprak." Aldus lezen wij in Het Parool. De P.v.d-A. neemt in dezen een ra dicaal en duidelijk standpunt in. Zij weet terdege de zwakheid van de meerderheid in de Kamer, die deze huurverhoging met blokkering - blij kens het Voorlopig Verslag over de huurwetten kennelijk een onding vindt, hit te buiten. Die zwakheid is daarin gelegen dal «r onder de Kamermeerderheid ge lijk wij gisteren schreven mensen s(jn dia ervoor terugdeinzen haar wil werkelijk tot een wil te maken. Wij hebben dat bij het bestedingsdebat bij de behandeling van de motie Janssen ook gemerkt. WIJ komen hoe langer hoe meer toi de overtuiging dat er op deze wij- w politiek niet behoorlijk zaken te doen zijn. Men heeft bij. de kabinetsformatie de gedachte der „blokkering" naar vo ren gebracht om aan de door de socia listen gewenste „huurbelasting" te ontkomen. Maar er is uitdrukkelijk naar voren gebracht dat de uitvoering van die gedachte in de praktijk aan vaardbaar zou moeten zijn. Dit if niet het geval. En de socialis ten zijn de eersten om dat toe te ge ven. Op 2 februari jl. wees „Het Pa rool" „op de nagenoeg onoplosbare praktische moeilijkheden, die de uit voering van het nu ontworpen stelsel met zich dreigt te brengen." Desondank,'houden de socialisten er aan vast. Huurblokkering of anders geen huurverhoging, een verhoging waarvan overigens iedereen de nood zakelijkheid erkent! k NGST voor een kabinetscrisis, A angst om tot een andere meerder- heidfvormlng in de Kamer te komen, waarop een nieuw kabinet zich zou kunnen oriënteren drijft verschillende mensen ertoe om ontwerpen te aan vaarden, die men beslist verkeerd acht. In de socialisten zijn bereid ont werpen. die ook zij verkeerd achten te ateunen omdat dit voor hen een presti gekwestie betekent. „De Volkskrant" steunt deze preten tie der socialisten bovendien nog door te schrijven dat men de grootste par tij (de P.v.d.A) niet zonder noodzaak in de oppositie moet dringen. Dat Is ook bepaald niet een zin, die 'de socia listen soepeler en toegeeflijker zal ma kets. Britse belastingen met miljard omlaa Makarios, in Madagascar aangeko men. heeft daar tijdens een geïmprovi seerde persconferentie verklaard, dat naar zijn mening de eisen der Griekse Cyprioten voor een unie met Grieken land snol zullen worden ingewilligd. Maandagavond laat kwam hij na dertien maanden op dc Seychelicn- ednnden in ballingschap te zijn ge weest, in Tamatave op Madagascar aan. De leider der Griekse Cyprioten deelde mede, dat door dc Britse regering aan zijn vrijlating geen enkele voorwaarde was gesteld. ET zoeken naar compromissen een in de politiek heiaas noodza kelijke bezigheid heeft hier naar ons gevoelen zijn grenzen overschreden De merites van de zaak zelf, het oor deel of een bepaald beleid juist is worden op deze wijze geheel onderge schikt gemaakt aan de begeerte om politiek tot overeenstemming te ko men. Wij zijn van oordeel dat dit te ver (aat. En daarom moeten er tegenover het radicalisme en de duidelijkheid van de P. v.d. A. een ander radicalisme en een andere duidelijkheid worden ge field. De parlementaire democratie wordi in Nederland tot een belachelijke zaak, indien de aanvaardbaarheid van wet telijke 'maatregelen uitsluitend wordt bekeken vanuit het gezichtspunt dat men de P. v.d, A. niet in de oppositie wil hebben. De zakelijke overtuigingen over wai •en goed regeerbeleid is, moeten ten «lotte doorslaggevend zijn. Men zal, wil men van een beleid dal aten in wezen verkeerd vindt afkomen de consequenties daarvan moeten aan vaarden.,Ook op het stuk van de ka binetsformatie. rtNP hetzelfde ogenblik dat de heei NJ Vermeer verklaarde dat er huur blokkering zou zijn of geen huurver hoging en dat men het anders maai tonder de P, v.d A. zou moeten doen, schreef „Het Vrije Volk" voor de zo veelste keer dat regeren zonder P.v.d.A. „een klap in het gezicht vah dc democratie" zou zijn. De heren tappen dus wel uit twee vaatjes. Voorshands vinden wij het een klap in het gezicht van de democratie •is een meerderheid zich laat ringelo ren door een minderheid. EEN merrie van de veehouder D. Versteegh te Rumpt in de Betuwe met haar twee „pleegkinderen" in. de weide. Het paard had het leven ge schonken aan een veulentje, doch dit Op het oefenterrein bij de leger plaats Sicenwijkenvold heelt zich dins dag een ernstig verkeersongeval voor gedaan, waarbij de 20-jarige soldaat D. J. W'. uit Gramsbergcn het leven heeft verloren. De soldaat J. van de II. uit Bever wijk Is ernstig gewond naar het zie. kenbuis te Meppel vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen de mili tairen met een jeep op een slechte weg reden en plotseling in een gat geraakten. De jeep kantelde en de drie inzittenden werden eruit geslingerd. Een van hen werd niet gewond. stierf na enige dagen. Daarna kocht de veehouder een via de radio aan geboden „moederloos veulen", doch ook dit werd ziek en stierf. Voor de tweede-maal bleef de merrie alleen achter Juist omstreeks deze tijd voltrok zich in de stallen van de heer Ver- steegh echter een ander drama: een- koe, die twee kalfjes ter wereld ge bracht had, stierf. Het kinderloze paard ontfermde zich toen over de moederloze kalfjes en er ontstond een uitstekende verhouding. De merrie laat de kalfjes drinken of het veulens zyn. Het paard werkt nu weer de ge hele dag en als het tijdens schafttijd of 's avonds de wei ingaatstaan de kalfjes reeds te wachten Dc minister deelde mee, dat de ge beurtenissen In het Midden-Oosten, voor zover hij kon beoordelen, de com merciële positie van Engeland minder hadden beïnvloed dan men zou hebben verwacht, Engeland boekte in de twee de helft van 1956 op ztfn betalings balans een overschot van 79 miljoen pond sterling tegen een tekort van 102 miljoen in de tweede helft van '55. Thorneycroft zei, dal het begrotings overschot in het nieuwe belastingjaar naar raming 560 miljoen pond zou be dragen, indien de belastingen niet zou den worden veranderd. In 1956-57 had Engeland een begrotingsoverschot van 290 miljoen pond sterling. Het kijkgeld voor de televisie zal wor den verhoogd van 3 tot 4 pond per jaar. maar de vermakelijkheidsbelasting zal voor theaters en alle sportevenementen geheel worden afgeschaft cn voor dc bioscopen met in totaal 6,5 miljoen pond worden verlaagd. De omzetbelasting op bepaalde - huishoudelijke artikelen zal worden verlaagd van 30 tot 15 procent. De extra belasting van 1 shilling per gallon op benzine, die bij de invoering van de benzinerantsoenering tijdens de Suezkanaalcrisis was ingesteld, zal wor den opgeheven. Ter verklaring van belastingverlich tingen voor de hogere inkomens zei mi nister Thorneycroft, dat de Engelse regering heeft besloten, dat er in de maatschappij, waarnaar zij streeft, steeds ruimte zal zijn aan de top. Britse firma's die zaken doen over zee, zijn vrijgesteld van inkomstenbelas-1 De Bilt. woensdag 10 uur. Een depressie die enkele dagen ge leden aan de oostkust van Groenland was ontstaan, is vannacht over de Noorse bergen naar Zuid-Zweden ge- tiokken. Zij werd daarbij dieper en bracht in Scandinavië sneeuwval. Tegelijkertijd nam het hogedrukgebied bij Schotland m betekenis af, maar in het gebied van Groenland en IJsland bleef de lucht druk hoog. Tussen dit hogedrukgebied en de de pressie boven Zweden ontstond een krachtige noordelijke luchtstroming, waarmee koude lucht van de Poolstre ken naar het zuiden wordt gevoerd. Deze koude luchtstroom, waarin sneeuw buien voorkomen bereikte vanmorgen vroeg het Noorden van de Noordzee. Hij zal zich in de komende 24 uur over ons land uitbreiden. De temperaturen zullen tengevolge van deze ontwikkeling nog. wat lager vvorden, ierwijl ook enkele buien moe ten worden verwacht. Aan de Ned. Aardolie Maatschappij zal concessie verleend worden tot olie winning in westelijk Nederland. Offi ciële publikatie van de beslissing wordt dezer dagen verwacht. De NAM heeft na jarenlange onder zoekingen een aanzienlijke aardoliereser ve in westelijk Nederland aangetoond Dit gebied zal, naar verwacht wordt, in rijkdom het veld van Schoonebeek minstens evenaren. De kwaliteit van de aardolie bleek tot dusverre beter, dan in het oosten. Gezien de „spuiters", die men aantrof, lijkt de aanwezigheid van een flinke hoeveelheid aardgas waar schijnlijk. De gemeenten Den Haag, Wassenaar, Amsterdam cn Leiden en de Leidse drinkwaterleiding hebben •indertijd.tegen het verlenen van concessie aan de N.A.M. bezwaarschriften ingediend. De Hongaarse regering heeft de Amerikaanse militaire vice-attaché in Boedapest, kapitein Thomas R. GleA- son, beschuldigd van spionage en hem 48 uur de tijd gegeven om het land te veriaten. ting en winstbelasting inkomsten. op buitenlandse Thorneycroft kondigde aan, dat hij besloten heeft een commissie in te stel len, die het functioneren van het be staande geld- en kredietstelsel zal on derzoeken en aanbevelingen zal doen. Voorzitter zal Lord Radclifie zijn, die een nieuwe grondwet voor Cyprus heeft ontworpen. De commissie zal trachten het best mogelijke geld- en kredietstelsel te ontwerpen en daarbij ten volle reke ning houden met de internationale ver plichtingen voor wat de wisselkoers en andere aangelegenheden betreft, die de regering op zich heeft genomen en die zij vast besloten is te allen tijde ns te komen. v Koningin Elizabeth en Prins Philip van Groot-Brlttannië hebben gisteren net president Coty van Frankrijk een bezoek gebracht aan het onvolprezen paleis van Versailles. KienrrUke Noordafrikaanse eavale- risien, die met rood afgezette witte ■mantels droegen en op vurige kléine paarden zaten, vormden een erewacht. De prachtige tuinen van het palels waren tot in de puntjes verzorgd en de zelden gebruikte fonteinen werk ten/De stralen dansten in het zonlicht. Na in de „salon de la pendule" de koffie gebruikt te hebben, begaven de koningin, de prins, president Coty en hun gevolg zich naar de opera van het paleis, die in 1753 gebouwd en onlangs in de oude pracht hersteld werd. Hier werd het ballet „Indes Galantes" van Jean-Fhilippe Rameau opgevoerd. Na de voorstelling nam president Coty afscheid van het vorstelijk paar, dat zich naar het grote Trianon begaf voor een ontvangst van diplomaten van gemenebestlanden in Frankrijk en le den van de Britse kolonie. Dc Egyptische kanaalmaatschappij heeft dinsdag het Suezkanaal officieel geopend verklaard voor schepen van alle tonnages. Er zijn gisteren twaalf schepen door het kanaal gevaren. Onder de schepen, die het kanaal nu gebruiken, treft men geen Nederlandse. Britse. Franse. Amerikaanse of Isra ëlische vaartuigen aan. Dc eerste vier regeringen hebben hun schepen gewaar schuwd geen gebruik van het kanna' te maken en de Egyptcnaren houden vol. dat geen Israëlische schepen door het kanaal kunnen varen, zolang Israël en Egypte in staat van oorlog met el kaar blijven. De ochtendbladen hebben gisteren be kendgemaakt, dat de Egyptische rege ring het verbod om zaken te doen met Britse, Franse en Australische scheep vaartmaatschappijen. dat verleden jaar november werd opgelegd toen Egypte de betrekkingen met deze landen ver brak. heeft opgeheven. Het Egyptische blad „Al Sjaab" ver klaarde dinsdag, dat de Egyptisch-Ame- rikaansc vooi stellen voor internationale deelneming aan dc exploitatie van het kanaal heeft verworpen. Met ingang van 29 april zal het bier Vflf cent per glas duurder worden, «aar het Centraal Brouwerij Kantoor meedeelt heeft de minister van Econo mische Zaken zich met een beperkte Prijsverhoging kunnen verenigen, ech ter met de bepaling dat zij uitdrukke lijk niet geldt voor de Horecabedrij- v®a, die, vooruitlopende op de komen de .prijsstijging, reeds tot prijsver hoging zijn overgegaan. .Ondanks aanzienlijke kosten verho- Ringen hebben de brouwerijen hun verkoopprijzen sedert 1951 niet gewij zigd. Met het oog op een zo laag mo gelijke bierprijs hebben de brouwerijen deze kostenstijgingen tot dusverrre voor eigen rekening genomen. Daar echter prijsverhoging thans niet langer kan worden uitgesteld is overleg gepleegd met de minister, aldus het genoemde kantoor. Bij de zee van Azof in Zuidwest- Rusland is het karkas van een gewel dige mammoet ontdekt door leden van een collectieve boerderij,die een put dolven. Volgens het Libanese blad „l'Orient" is het maandagavond in het Syrische parlement tot vechtpartijen gekomen. Leden van de volkspartij beschuldig den de regering ervan dat zij socialis tische en communistische elementen heeft aangezet 'ot daden van terroris me om haar politieke tegenstanders te intimideren. Hierna ontstond een handgemeen tus sen afgevaardigden van de socialisti sche partij en leden van de volkspartij. Men ging elkaar ondermeer met stoelen te lijf. Tweemaal binnen de afgelopen acht dagen hebben er besprekingen plaatsge vonden tussen de Joegoslavische minis ter van Buitenlandse Zaken Popovlc en de Russische ambassadeur Fijroebin. Welingelichte kringen hechten veel be tekenis aan deze besprekingen. Men meent dat achter de schermen - de Russisch-Joegoslavische verhoudingen zeer slecht zijn geworden sinds Boeiga- nin onlangs zulke scherpe kritiek uitte op «ie Joegoslavische houding tijdens de Hongaarse opstand. Intussen ondergaan president Tito op het eiland Brioni een rustkuur, die hem echter niet verhindert buitenlandse bezoekers te ontvangen. Hij wenst zich echter niet over de situatie uit te la ten. in De ambassadeur van Guatemala de Ver. Staten heeft in San Francisco verklaard dat de eenmaking van Guata- mala. Nicaragua. Costa Rica. El Salva dor en Honduras overwogen wordt. Hij legde deze verklaring af op een bijeen komst van de organisatie van Ameri kaanse staten. Een van de hoogtepunten van het Britse vorstelijk bezoek aan Parps wat de gala-avond in de Opéra. Op de foto: gekleed' in een japon, die zelfs op de (ver veende) Parijzenaars veel indruk heeft gemaakt, daalt koningin Elizabeth II de trappen van het- gebouw af. Taeb het Britse vorstenpaar naar het Elysée terugkeerde, hadden 2ich daar naar schatting tienduizend mensen verzameld. Bij de aankomst van de auto verbrak de menigte de politie-afzetting. Maar voordat de eersten de auto, waarin een vriendelyk wuivende koningin Eliza beth en prins Philip, hadden kunnen bereiken, waren de hekken van het Elysée reeds gesloten. Om enkele minuten voor half negen, vertrok het Engelse koningspaar'niet president Coty uit het Elysée voor een tocht over de Seine met het presiden tiële jacht „Borde Fretigny". Tienduizenden Parijzenaars, die zich op de verlichte bruggen en kaden hadden verzameld, juichten bij het langsvaren van het jacht geestdriftig. Elk gebouw van enig belang wai verlicht het Louvre, het gebouw van- de Assemblee, de Académie, PontNeuf en de Conciergerie. Op de kaden werden taferelen uit de Franse geschiedenis opgevoerd. Kó ren zongen nationale en folkloristische liederen. Vrijdag 17 mei zal Maastricht bezoek krijgen van een deputatie uit do raad gevende interparlementaire Benelux raad. Dit bezoek houdt verband met het aanbod van het gemeentebestuur var. Maastricht om dc zetel van deze raad permanent in Maastricht te vesti gen. Talrijke hoge autoriteiten, waaronder de minister-president, dr. "W, Drces, de minister van Verkeer en Waterstaat, mr, J. Algera. de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, mr. W. F. M. Lampe, de voorzitter van de Eerste Ka mer, mr. J. A. Jonkman, de staatssecre taris van Marine, de heer H. C. W. Moorman, de president van de Hoge Raad, mr. dr. J. Donner, de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid- Holland, mr. J. Klaascsz, de burgemees ters van Rotterdam en Amsterdam, de viee-admiraal H. H. L. Pi opper, en voor zitters van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en van het Prinses Mar- gnetfonds, woonden deze plechtigheid bij. Tegen half drie was prinses Margriet ontvangen door het Uitvoerden Comité van de Stichting Nationaal Monument voor de Koopvaardij in het gebouw van de Kon. Roei- cn Zeilvereniging ..Do Maas". In haar gevolg bevonden zich jkvr. C. E. B. Rdeii. hofdame van dc Ko ningin en majoor J. J L. Baron van Lyndon, adjudant van H.M. Ter begroe ting waren aanwezig de voorzitter van het Uitvoerende Comité, de heer A. Veder, dr. W. Drees en mr. J. Klaasesz Bij het betreden van het gebouw ..De Maas" werd H.K.H. bloemen aangebo den door Patricia Veder, het dochtertje van de heer A. Veder. Enkele minuten later begaf het hoge gezelschap zich aan boord van het m.s. „Erasmus" Tijdens de vaartocht bezich tigde Prinses Margriet een maquette van het monument en de toekomstige omgeving. Ter toelichting waren daar bij aanwezig de ontwerper van het mo nument, prof. F. A. Carasso en de heren ir. J. A. C. Tillema en ir. C. van Traa. Op een allerhartelijkste wijze begroet te prinses Margriet de invalide heer C. J, Brouwer, oud-eerste stuurman ter koopvaardij. Hij was destijds een der peten, toen. de prinses als petekind der Koopvaardij werd gedoopt. Precies kwart voor vier arriveerde de „Erasmus" bij het monument. Prinses Margriet begaf zich naar het platform en nadat alle genodigden hun plaatsen hadden ingenomen, bracht de Harmonie kapel van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd de „Last Post" ten gehore. Daar na was het woord aan de voorzitter van het Uitvoerend Comité, de heer A. Veder. De heer Veder gewaagde van de vele en somtijds onvoorziene moeilijkheden, bij de uitvoering van de plannen voor dit monument ondervonden. In zijn welkom betrok hij ook en speciaal, de ver tegenwoordigers van de Nederlandse Koopvaardij, die in de jaren 194045 een actief deel hebben gehad in het on derhouden van de geallieerde verbin dingen tor zee, evenals een aantal na bestaanden van hen. die bij het vervul len van hun plicht ter zee het leven heb ben gelaten. Het mt Groningen afkomstige Ne derlandse vaar'utg „Kars" mag tot nader ordei niet uit de haven van Kopenhagen vertrekken, omdat de Deense politie de gezagvoerder en verscheidene ieden van de beman ning ervan verdenkt betrokken te zijn in een grootscheepse smokkela rij van sigaretten. De Kopenhaagse politie koestert reeds enige tijd de verdenking dat elke maal, dat de ,,Knrs" Kopenhagen aandoet, ccn grote hoeveelheid sigaretten aan wai wordt gesmokkeld. De gezagvoerder wordt ervan beschul digd 115.000 sigaretten in Kopenhagen te hebben binnengesmokkeld en ver kocht, doch dc politie is ervan over tuigd dat deze zaak veel grotere afme tingen heeft. Zolang het politic-onderzoek niet vol de „Kars" het anker tooid is. mag met lichten. Dc Deense politie heeft de kapitein van dc ..Kars" gearresteerd op beschul diging van het smokkelen van sigaret ten. Naar in Londensc diplomatieke krin gen verluidt, zijn er in de leiding van dc Sowjet-Ume ingrijpende wijzigingen op til. Na zijn a slaande reis naar China zou president Worosjilow. die 76 jaar is. ontslag nemen. In diens plaats zou maarschalk Boelganin worden be noemd. De hoogste macht zou dan ver deeld zijn tussen Chroestsjew en Malen- kow. ,,De tijd is rijp voor een krachtig op treden der Verenigde Naties jegens Egypte, i.v.m. de handeling van dit land m.b.t. het Suezkanaal", aldus heeft de Israëlische ambassadeur te Washing ton, Abba Eban, die tevens permanent vertegenwoordiger van zijn land bij de Verenigde Naties is, dinsdag in een toespraak over de buitenlandse politiële verklaard, die hij hield in de George- town-Universiteit m Washington. Eban verklaarde dat elke overeen komst. welke Egypte het recht van vol ledig toezicht op het Suezkanaal ver leent, inhoudt dat ieder land, dat van deze internationale waterweg gebruik maakt de Verenigde Staten inbegre pen een gedeelte van zijn soevereini teit prijs geeft. Voor de kernreactor, die deze zomer op de tentoonstelling „Het Atoom" te Amsterdam in werking zal zün, is de i cn beveiligingsapparatuur pene el door Philips ontworpen en Ter- vaardigd. Deze moet aan zeer hoge ei sen van gevoeligheid, snelheid, nauw keurigheid en betrouwbaarheid voldoen. De metingen en de regeling van de reac tor geschieden langs electronische weg. Ook werd een e-lectronisch beveili gingssysteem ontwikkeld, dat bij eventu ele storingen de reactor onmiddellijk buiten werking stelt, Deze beveiliging staat geheel los van de meet- en reael- apparatuur. Zelfs als in deze apparaten een fout optreedt. buitengewoon onwaarschijn lijk, maar er moet met de mogelijkheid rekening worden gehouden moeten ze toch beveiligend werken. Daarom is dit mechanisme zo geconstrueerd, dat het onafhankelijk van welke interne storing ook, de reactor onmiddellijk buiten wer king stelt, indien deze een fout maakt. Hierdoor is zelfs bij stoornissen geen kans op gevaar. Het geheel is onderge bracht in een ^omvangrijk paneel, waar mee de reactor vanuit een centraal punt kan worden geregeld. Deze installatie is gekeurd en goed bevonden door de Ame rikaanse firma, die de reactor vervaar digd heeft. Het is de eerste keer dat een dergelijk, object door Nederlanders uitgevoerd is. 'si Ti lUv*»i t» K* 1 'j VH IJS l f-pf - ifSK êm! tfrfl 1 T* f vsigt l' j S3L» 'IS illi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1