Dreigementen field voor verbetering levensstandaard" Aanval op twee ministers Weer Sowjet-straaljagers onderweg naar Egypte Pootaardappelen zijn ziek HONGARIJE WEIGERT NED. GESCHENK Koning Hoessein zet premier pro-Russischaan de dijk EGYPTE HOUDT VAST AAN BEHEER SUEZKANAAL PRINS PHILIP ROOKTE SIGAAR IN HET LOUVRE Achtjarige jongen stale hooiberg in brand VOORSTEL VAN CHROESTSJEW Verplichte W.A.- verzekering is in voorbereiding 78 Algerijnen en 10 Fransen gedood Wapenvoorraad wordt aangevuld Ben Goerion met vakantie W eeroverzicht 200 PELGRIMS VERDRONKEN 'Singapore krijgt zelfbestuur Interpellatie over proces-Adams in Lagerhuis DONDERDAG 11 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3662 Weerbericht. Normaal gekeurd Brand in Rangoon: 45.000 daklozen CRISIS IN JORDANIË Sow jetveto in Veiligheidsraad? Koninklijk bezoek ami Parijs Angstige bewakers HET Britse Koninklijk Paar heeft gisteravond zijn verblijf in Parijs besloten met een bezoek aan het Louvre. Nieuw Amsterdam vrijdag in Rotterdam Felle hoerderijbrand in Putten Gebrek aan water Eerste D.C. 7 C van K.L.M. op Schiphol Verhoging Franse officiële disconto DE Russische partijleider, Chroestsjew, heeft voorgesteld de ko mende 25 jaar de staatsschuld niet af te lossen en geen rente uit te keren, De staat zou dan echter ook geen nieuwe leningen uit schrijven. Het valt de staat moeilijk de mensen terug te betalen, omdat hij geld nodig heeft voor de verbetering van de levensstandaard, het bouwen van huizen, scholen enzovoorts, zei Chroestsjew op een landbouwconferentie m Gcrky. Volgens de Russische pers werd het voorstel onmiddellijk door massavergaderingen in fabrieken en op het platteland met instem ming begroet. Men verwacht dat het binnenkort wet zal worden, meldt United Press. NEW YORK HERALD TRIBUNE: J IN INDIA: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teiet. U57Ü0 <4 L.) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen IB.3b—19.3(1 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Grsvenhage: Huygensplcin 1 Telcf. 183467 (3 Postbus 1093 Postgiro No. 424387 Klrchtendiep.st: 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, j 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG Twum> "Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. ZWARE NACHTVORST. Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Vannacht in het binnenland tijdelijk «wakke, overigens matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Koud weer met vannacht op vele plaatsen zware nachtvorst. 12 april zon op 5'5, onder 19.34: mjan op 17 21. onder 4.3S. <0> O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Russen zijn bezig aan de lopen de band bedreigingen de wereld In te slingeren. Het begon met Noor wegen. Toen Denemarken, daarna Ne derland en nu iaatstelük Cyprus. Wat dit laatste eiland betreft schijnt het ons voor de Russen niet zulk een juist psychologisch moment. De Cyprioten interesseert maar een ding en dat is aansluiting bij Griekenland. In de roes over de vrijlating van Makarios heb ben zij voor een Russische bedreiging geen enkele belangstelling. Intussen zijn de bedreigingen over al nogal kalm opgenomen. Het Rus sisehe verhaal komt hierop neer: Het toelaten van Amerikaanse troepen in de betrokken landen, die met atoonv •wapenen zijn of kunnen zijn uitgerust alsmede het bewapenen van de eigen nationale troepen met Amerikaanse atoomwapenen, maakt de betrokken gebieden tot een eerste aanvalsobject voor Russische atoomwapens in geval Rusland zou worden aangevallen. Staatssecretaris Moorman heeft naar aanleiding van deze bedreiging, die wat Nederland betreft niet in een nota was vervat maar door radio-Moskou werd uitgezonden tegen over „De Volkskrant" verklaard dat hij deze bedreigingen zag als een te ken van zenuwachtigheid en als een bewijs dat wij met onze verdediging op de goede weg zijn. Het is nl. zo dat op het vasteland van Europa de militaire verhoudin gen gekarakteriseerd worden door een overwicht van de Russische conven tionele landstrijdkrachten. Wanneer wij onze troepen atoombe wapening geven, dat wordt dat over wicht verminderd. Vandaar dat de Russen alles in het werk stellen om dat te voorkomen. En vandaar deze pogingen om de volken van West-Euro pa met dreigementen bang te maken en aan het wankelen te brengen. Men moet zich daar niets van aantrekken, want de veiligheid van de Westeuro- pese landen ligt naar de mens gespro ken In een zo krachtig mogelijke zelf verdediging. En wat de Russen door hun bedreigingen beogen' is de ver zwakking van die zelfverdediging. MET dit alle* wil niet gezegd zijn dat wij en dan denken we ban het geheel der Navolanden met on ze verdediging nu zo heel erg op de goede weg zijn. De vermindering van de troepen sterkte van de Engelsen in Duitsland is bepaald geen stap op de goede weg, In het algemeen is de vermindering van de sterkte van eonventiondel strijdmiddelen, is het eenzijdig gaan rekenen met de atoomwapens geen stap op de goede weg. Het zou voor Europa van enorme betekenis zijn indien een Russische aanval met conventionele middelen op West-Europa voor de Russen onaan trekkelijk zou worden vanwege de aan wezigheid van voldoende tegenkrach ten aan conventionele strijdmiddelen. En deze weg wordt onvoldoende be wandeld, Men moet niet denken dat els men dat wel zou doen er dan geen, Russische dreigementen zouden ko men. Die zullen er altijd komen, zo lang men zich niet ontwapent en zich, niet als prooi uitlevert. Wij staan voor het feit dat wij onsl bewapenen moeten ter wille van onze vrijheid. De ontwikkeling der dingen heeft met zich gebracht dat daarbij A,- en H.-wapenen niet kunnen worden gemist Maar dit zo zijnde, is het nu verder zaak onze militaire politiek zo te voeren dat men de veiligheid zo veel mogelijk met conventionele en zo weinig mogelijk met A.- en H.-wape- nen verzekert. Omdat die laatste nu eenmaal vreselijke wapenen zijn. R island lost 25 jaar geen schuld af Een wetsontwerp tot regeling: van de verplichte aansprakelijkheidsverzeke ring voor gebruikers van motorvoer tuigen en bromfietsen is in voorberei ding. Aldus deelt minister Samkalden in zijn memorie van antwoord over de begroting van Justitie mede aan de Eerste Kamer. De minister deelt voorts mede, dat hij bereid is om in overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat, aandacht te schenken aan de mogelijk heid om in de Wegenverkeerswet een afzonderlijke strafbepaling op te nemen voor „joyriding". Een wettelijke verplichting voor weg gebruikers om zich aan de bloedproef te onderwerpen, acht de minister een slag in lucht, omdat de artsen voors hands niet bereid zijn hieraan mede te werken. Volgens woensdagavond in Algiers ontvangen berichten hebben Franse strijdkrachten in Algerië 78 opstandelin gen gedood in een gevecht dat maan dag ten zuidoosten van Bou Saada, in het gebergte grenzend aan de Sahara, is begonnen. Aan Franse zijde bedragen de verlie zen tien doden en twaalf gewonden. De staatsschuld is, ais gevolg van regelmatig aan de bevolking gevraagde leningen, Jaarlijks met dertig miljard roebel gestegen tot een totaal van 260 miljard. De leningen zijn in theorie vrijwillig, maar wegens uitgeoefende druk heeft bijna iedereen in de Sowjet-Unie voor een bedrag ter grootte van zjjn maand salaris ingeschreven. Chroestsjew heeft de laatste paar weken een reis door het land gemaakt om boeren en arbeiders toe te spreken. Volgens Radio-Moskou heeft hij in Gorky verklaard dat het Westen niet zou geloven dat de Russische bevol* VOLGENS de New York Herald Tri bune staat de Sowjet-Unle weder om op het punt om Egypte straalja gers van het nieuwste type en met een bijsonder groot prestatievermogen te leveren so de leveranties al niet hebben plaatsgehad. De correspondent van het blad, Tom Lambert, schrijft ondermeer: „Verder vervangt Rusland, te zanten met Tsje- choslowakUe en mogelijk Polen, een ge deelte van de communistische wapens, die Egypte tijdens de korte strijd In het Midden-Oosten het vorig najaar aan Israël heeft verloren". Het is echter niet met zekerheid be kend, of de communisten alle tanks, kanonnen en andere militaire uitrus ting, die Israël op Egypte veroverd heeft een indrukwekkende lijst heeft aangevuld. Betrouwbare woordvoerders zeggen, dat er de laatste maanden door Rus sische, Tsjechische en Poolse schepen oorlogsmaterieel naar de Egyptische haven Alexandrië en de Syrische ha ven Latakia is gebracht en ook com munistische militaire technici, ter ver sterking van de groep, die zich reeds in die landen bevindt. De communis ten Russen of Tsjechen, of beiden hebben de laatste maanden ook een Hongarije heeft aan het Internatte nale Rode Kruis te Genève laten we ten, dat het de Nederlandse geschenk zending pootaardappelen (in totaal 2500 ton) weigert, omdat deze zending zon zijn aangetast door schurft en het aardappelaaltje, dat aardappeimoe held verwekt. De Hongaarse regering heeft ook een geschenkzending zaai granen van Duitsland om redenen van inferieure kwaliteit geweigerd. De partij pootaardappelen is uit Ne derland in gedeelten verstuurd. Men heeft nu het laatste gedeelte van de zending aan de Oostenrijkse-Hongaar se grens opgehouden. De eerste zen' Premier Ben Goerion van Israel zou vandaag voor 10 dagen met vakantie fsan. De 70-jarige premier heeft zijn vakantie enkele malen uitgesteld van wege de crisis in het Midden-Oosten. Het is niet bekend waarheen Ben Loerion zal gaan; verwacht wordt, dat h'3 in Israël zal blijven. De Israëlische Premier is blijkbaar van memng, dat de crisis genoeg bedaard is, dat hij de zo nodige rust kan nemen. Het Israëlische parlement zou van daag tot 20 mei op reces gaan. Sedert kort krijgen ook de Israëlische mili tairen weer verlof. dingen waren geaccepteerd en reeds onder de Hongaarse boeren gedistri bueerd. Naar de Hongaarse regering aan het Internationale Rode Kruis heeft medegedeeld, zullen deze eerste zendingen bij de boeren worden terug gehaald. Na deze berichten Is een Nederland se deskundige van de plantenziekten- kundige dienst in Wageningen naar Oostenrijk gereisd. Hij heeft daar In samenwerking met een Deense des kundige de partij onderzocht. De Ne derlandse deskundige heeft gisteren een voorlopig rapport uitgebracht, waarin de oartii gezond bevonden wordt. Naar wij van de zijde van het minis terie van Landbouw vernemen, is de ze geschenkzending pootaardappelen, net als iedere partij die voor export bestemd is, op normale wijze gekeurd door de Nederlands» algemene keu ringsdienst voor zaaizaad er, pootgoed en gezond bevonden. Ook heeft de plantenziektenkundige dienst, zoals ge bruikelijk, de normale exportkeuring verricht. De Nederlandse regering had de zen ding ter beschikking van het Inerna- tionale Rode Kruis te Genève gesteld als geschenk aan het Hongaarse volk. Het Rode Kruis zal nu moeten beslis sen wat er met de pootaardappelen ge beuren zal. hoeveelheid wapen3 en technici gele verd aan het kleine Arabische konink rijk Jemen". Lambert zei, dat de communisten be zig zijn de legers van Egypte, Syrië en Jemen opnieuw te bewapenen en te oefenen. Hij voegde eraan toe, dat men in militaire kringen in Washington; echter van mening is, dat Egypte op; het ogenblik militair gesproken niet verder is dan het vorige jaar. king vrijwillig met het niet aflossen van de staatsschuld akkoord zou gaan, maar daarvoor was het Westen dan ook kapitalistisch. Chroestsjew heeft verder onver wachts de twee landbouwoppermachti- gen m het Russische ministerie aange vallen. Hij deed dit in een scherpe gc- dachtenwisseling over het gebruik van kunstmest. Het voornaamste doe] van Chroestsjew is het opvoeren van de Russische landbouw en zo'n aanval op de twee ministers, die met die taak belast zijn, zou belangrijke gevolgen kunnen hebben. De rede van Chroestsjew. die gisteren door radio-Moskou is uitgezonden, her opent de strijd rond de beroemde stalinistische bioloog Troüm Lysenko. De partijleider maakte er aanmer king op, dat de minister van Land bouw, Wladimir Matskewitsj, en de minister voor de Staatsboerderijen, Iwan Benediktow, geen partij hadden gekozen bij gelegenheid van een twistpunt over Lysenko's theorie over kunstmest. Ly senko stelde het gebruik van gemengde organische en minerale kunstmest voor. „Ik ben het met deze (Lysenko's) methode eens", zei Chroestsjew in een rede in Gorky. De partijleider viel de geleerden aan die op een vergadering (in januari gehouden) van een tak van de academie voor landbouwwetenschap pen (een .topinstelling van alle Spwjet- republieken) een motie aannamen, die de organisdh-minerale kunstmestaanbe- velingen van Lysenko als „wetenschap pelijk niet juist" veroordeelde. Een brand, die verscheidene wijken in Noord-Rangoon heeft geteisterd, heeft 45.000 mensen dakloos gemaakt. Het juiste aantal slachtoffers Is nog niet vastgesteld. M«n vreest dat er meer dan 20 doden zijn. Prinses Margriet heeft in Rotterdam het nationaal monument voor de koopiaardij onthuld. Na afloop van de plechtigheid begeeft de Prinses zich naar de uachtende auto. fVoor verslag sic pag. 7) Het Jordaanse kabinet van premier Soeleiman Naboelsi heeft woensdag op verzoek van koning Hoessein zijn ont slag ingediend. De koning heeft het ontslag aanvaard. De premier is voorstander van een nauwe band met Egypte, de koning daarentegen is pro-westers. j' Naboelsi schreef in zijn ontslag brief: „De chef van het Koninklijk ka binet heeft mij de wens van Uwe Ma- jestei' om mijn ontslag in te dienen kenbaar gemaakt, hetgeen ik thans doe." Er heerste xeeds lang een gespan nen verhouding tussen de premier en de in Engeland opgevoede koning over Jordanië's positie tussen Oost en West. De laatste crisis ontstond, toen de chef van het koninklijk kabinet een week ge leden met een geheime missie naar Cairo reisde met een boodschap voor pre sident Nasser, waarover met Naboelsi geen overleg was gepleegd. Afdelingen van het Jordaanse leger hebben de voornaamste toegangswegen tot de hoofdstad Amman afgesloten. Ook elders in het land zijn op de we gen controleposten ingericht. De ver bindingen met de Jordaanse hoofd stad zijn verbroken. In Westerse- kringen heeft men met enige bezorgheid van Hoes- sein's stap kennis genomen. Men vreest, dat het afzetten der (pro- Russische) regering nationalistische gevoelens zou kunnen oproepen, die Hoessein ten slotte zijn troon zonden kannen kosten. De oud-minister van Buitenlandse Zaken, Fahkrl Hhaladi is inmiddels met de vorming van een nieuwe regering belast. De nationale socialistische partij heeft hekend ge maakt niet aan deze regering te zul len deelnemen. De Bilt, donderdag 10 uur: In de afgelopen nacht is koude en on stabiele lucht uit het noorden ons land binnengestroomd. In deze lucht kwamen vanmorgen al enkele regen- en hagelbuien voor. Bo vendien daalde de tempera* lur vannacht plaatselijk tot om het vriespunt. In Scandinavië en Denemarken kwam vrij wel overal vorst voor. De koude noor delijke luchtstroming die in stand ge houden wordt tussen een hogedrukgebied bij IJsland en een depressie boven de Oostzee, zal in onze omgeving de ko mende 24 uur afnemen vanwege het langzaam naar het oosten wegtrekken van de Onstzeedepressie. Bij weinig wind en flinke opklaringen moet in de komende nachten dan ook op zware nachtvorst worden gerekend. Het koude weer zal nog verscheidene dagen aanhouden. Tweehonderd Hindoe-pelgrims zijn gis teren in de rivier de Godavari bij Bha- drachslam in India verdronken. Twee scheepjes met driehonderd pel grims die van een bedevaart terug- teerden, kapseisden midden op de ri vier. Groot-Brittannië heeft vandaag een ontwerp-grondwet "etekend, waarbij aan Singapore zelfbestuur wordt ver leend binnen het gemenebest. De buitenlandse politiek en de defen sie tegen agressie van buitenaf blijven onder Britse leiding. Singapore, dat deze voorwaarde met „leedwezen" heeft aanvaard, tekende protest aan tegen „afwijking van het normale democratische gebruik". De reserves van beide partijen zijn op genomen m een officieel stuk, dat don derdagochtend te Londen is ondertekend na een maand van onderhandelingen. Op grond van hetgeen in dit rapport is opgenomen zal er een nieuwe grondwet voor Singapore worden opgesteld, die enige tijd na januari a.s. van kracht zal worden. De delegatie van Singapore stond on der leiding van premier Lim Yew Hoek, terwijl de Britse afvaardiging werd ge leid door de minister van koloniën Len nox Boyd. Het Italiaanse schip „Oceania" met 800 passagiers aan boord is gisteren het Suezkanaal binnepgevaren. Het ig bet eerste passagiersschip, dat het anaal passeert sinds oktober van het vorig jaar. De Egyptische minister van Buiten landse Zaken, Mahmoud Fawzt heeft gisteren de Amerikaanse ambassadeur Raymond Hare bij zich ontboden om hem de reactie van Egypte op de laatste Amerikaanse tegenvoorstellen voor het Suezkanaalplan te overhan ■digen. Nasser heeft geen enkele be langrijke concessie gedaan en ver trouwt erop, dat hij het kanaal op zijn eigen voorwaarden zal kannen exploiteren, zo wordt vernomen. Het Egyptische regeringsorgaan Al :Gomhouria schreef woensdag, dat 'Egypte het volledig beheer over het Suezkanaal wenst te behouden en dat een boycot van het kanaal door de westerse landen geen invloed zal heb ben. Het ochtendblad Al Akhbar, heeft gisteren laten doorschemeren, dat een Sowjetveto de Veiligheidsraad zal verhinderen een anti-Egyptische be slissing over het Suezkanaal te ne men. Al Akhbar schreef, dat Engeland en Frankrijk de zaak dan naar de algemene vergadering zullen moeten zenden, waar de oppositie van het Aziatisch-Afrikaanse blok evenals an dere vredelievende landen elke poging om Egypte te dwingen zich naar de wil van het imperialisme te buigen, zullen doen mislukken". De Franse minister van Buiten landse Zaken, Pineau, en zijn Britse ambtgenoot, Selwyn Lloyd, hebben woensdag in Parijs de mogelijkheid besproken om de kwestie van het Suezkanaal bij de Veiligheidsraad aanhangig te maken als de huidige onderhandelingen tussen Egypte en de Ver. Staten mochten mislukken. V VS- jf De onthulling tan het monument. H.K.ll. I „op volle kracht vooruit", tvaarna de Prinses Margriet zet de „scheepstelegraafI sokkel van het monumentmet de noorden „Zij hielden koers", zichtbaar icordt. De suppoosten van het museum heb ben een angstige avond beleefd. Het voetstuk van de Venus van Milo werd als tafel gebruikt om lege glazen en schoteltjes op te zetten, en links en rechts klommen mensen op vensterbanken en beelden. Prins Philip kwam met een grote havanna sJgaar angstig dicht bij Raphael's St. Michael. De meer dan. 3000 gasten verdron gen zich om óp koningin teneinde haar goed te kunnen zien. De eeuwenoude beelden en schil derijen hadden nog nooit op een der gelijk feest neergezien en de suppoos ten waren nog nooit zo zenuwachtig geweest. Vrijwel alle gastei) staken een sigaret op. terwijl er gewacht werd totdat de koningin uit de eetzaal zou komen. Kun je je zoiets voorstellen, zei een bejaarde suppoost. Ik heb nog nooit iemand in het museum zien roken, laten we hopen, dat ze geen brand stichten. Maar wat konden ze zeggen? Ondanks de strenge voorschriften dat er niet ge rookt mocht worden, rookte Prins Philip ook en wei een sigaar. Toen de Koningin uit de salon kwam. waar zii met president René Coty koffie had gedronken, bleek dat ook de presi dent een sigaar rookte. Iedereen snelde toe om de vorstin te zien. Enkele seconden lang stonden de buffetten veriaten. Drie dames zaten op een verminkte leeuw uit het jaar 6000 voor Christus. De koningin heeft vrijwel geen enkel van de meesterwerken van het Louvre gezien, behalve de Victorie van Samo' thrace boven aan de trap, omdat ze daar langs'moest. Maar zelfs als ze gewild zou hebben zou ze de Venus van Milo niet hebben kunnen zien, omdat het gedrang er veel te groot was. En dat was misschien maar goed ook, gezien alle lege glazen en schoteltjes. De suppoosten probeerden wel xe steeds weg te nemen, maar op het laatst gaven ze de ongelijke strijd maar op. We zuilen er wel aan moeten wennen maar gelukkig alleen vanavond, zei een van hen. Ook op de voetstukken van andere beelden stonden lege glazen, en lagen half verorberde sandwiches en papieren. De sigarettenpeukjes werden in twee grote marmeren vazen gedeponeerd. De toiletten van de aanwezige dames waren schitterend. Een van de merk waardigste japonnen was een oranje ge waad met een wijde rok, die bij de en kels plotseling strak werd. De draagster bewoog zich vrij moeilijk. Dieven kregen overigens weinig kans. Buiten elk raam 48 in totaal stond een particuliere detective. Het s.s. Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika Lijn wordt vrijdag 12 april a.s. van zijn reis naar New York terug verwacht in Rotterdam. Aan boord bevindt zich o.m. Z. Exc. minister C. Staf. Verder reizen met de Nieuw Amster dam naar Nederland de heer en mevrouw E. H. van der Beugel. De heer v. d. Beu gel is staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ook is aan boord de bekende Nederlandse pianiste en vocaliste Pia Beck en mej. M. Chabot, vice-consul voor de Ver. Staten te Rotterdam, alsmede dr, V. K. Wellington Koo, de vroegere Chinese ambassadeur in de Ver. Staten en vertegenwoordiger voor China bij het Internationale Hof van Justitie van de Verenigde Naties. Een felle brand heeft gisteren in de buurtschap Heil onder de gemeente Putten (Gld), gewoed in de boerderij van de gezinnen Grevengoed en Koopman, tengevolge waarvan een deel van het huisraad, twee hooi bergen, een berg? *"iur, een varkens, stal en een veestei verloren gingen. Drie pinken, zeven biggen en een stierkalf kwamen hierbij om net leven. De aanzienlijke schade wordt slechts ten dele door verzekering gedekt. Toen het achtjarig zoontje van de familie K. op het punt stond naar zijn school in Huinen te gaan, stak hij waarom is nog onbekend met een lucifer do hooiberg m brand. Daarna stapte de knaap op de fiets. De jongen kreeg echter berouw, maar toen hij even later omkeek, zag hij nat de hooiberg reeds éen vlammenzee was. Hu keerde terug en waarschuwde zijn ouders, die op dat moment nog mets wisten. Met emmers water begon men aan de biussingswerkzaamheden. Men haalde tien koeien en een paard van stal. Een buurman sloeg alarm en de brandweer uit Putten, die om assistentie verzocht bij de brandweren van Ermelo en Nijkerk, was spoedig aanwezig, maar zelfs de duizenden liters water uit de tankwagens waren niet in staat het vuur te doven. Water was in de omgeving niet aan wezig zodat men dit van verre afstand moest laten komen. Toen er tenslotte gebrek aan water kwam was men helemaal niet meer tegen de vlammenzee opgewassen Het vuur laaide zo hoog op. dat In het Britse Lagerhuis zal m--ndag de Labourafgevaardigde George Wigg dc procureur-generaal. Sir Reginald Mannmgham-Buller vragen door een on afhankelijke commissie een onderzoek te laten instellen r.aar de voorbereiding de organisatie en het mislukken van hel proces iegen de huisarts Johr Bodkin Adams uit Eastbourne, Manningham-Builer was degene, die als openbare aanklager in het proces- Adams is opgetreden. zelfs de Veluwse Bosbrandweer- eentrale m Apeldoorn de Puttense brandweer waarschuwde. Burgen.oster jhr W. F. Quarles van Ufford uit Putten en de groepscom mandant van de rijkspolitie, adjudant Vos, waren op de plaats van de brand aanwezig. Tot laat in de avond is men bezig geweest met het nablussen. Naar schatting is 1500 kilogram hooi verloren gegaan. (Van een onzer verslaggevers) De Baltische Zee, zo heet de blinken de DC-7C het grootste vliegtuig met zuigermotoren ter wereld die gezag voerder R. van den Honert vanmorgen op Schiphol aan de grond zette. In 10 uur en 45 minuten was deze geweldige machine regelrecht van New York naar Amsterdam gevlogen. Met vee! belang stelling werd daar naar de aankomst uitgezien: het is de eerste DC-7C, die de KL.M. krijgt. Tien zj)n er besteld b{j de Dougiasfabrieken. Dit vliegtuig is te beschouwen als de allerlaatste opvolger van de „Uiver", de kleine DC-2, waar de K.L.M. de Mel bourne-race mee won. Het volgende type, dat de K.L.M zich gaat aanschaf fen, is de DC-8. Straalmotoren zullen dan de gewonere zuigermotoren vervan gen. En daarmee begmt een nieuw tijd perk in de geschiedenis van de burger luchtvaart. De kruissnelheid van de DC-7C be draagt 580 km per uur. Zelfs bij ongun stige wind kan dit vliegtuig de afstand Amsterdam—New York (is 5.847 km) zonder tussenlanding vliegen. Het vlieg- bereik is 6.750 km. In de cockDit bevindt zich een zoge naamde slecht-weer-radar. Daarmee zal het mogelijk zijn om buien, die nogal veel remous geven, reeds op een af stand van 250 km waar te nemen. Er kan dan omheen gevlogen worden. Passa giers, die op Schiphol in de DC-7C stap pen, zijn ruim !4 uur later m New York. De toekomstige DC-8, die in i960 komt, zal er 8 uur over doen. Op 2 juni zal de K.L.M. de2e machines uizetten op de route naar de Verenigde staters, in juli gaat men er ook mee vlie gen naar Johannesburg. In augustus naar Montreal en in oktober naar Zuirt- Amenka. Het officiële Franse discontotarief is heden verhoogd van 3 tot 4 cent. PW-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1