Eems en Dollart Minister Staf (terug Amerika): -WILLEM RUYS" DOET KAAPSTAD AAN Grootste veranderingen bij de luchtmacht te wachten OVEREENSTEMMING IN DE MIJNINDUSTRIERAAD Demonstraties in Jordanië Djoeanda doet beroep op buitengewesten Tandartsen nemen suggestie tot arbitrage in overweging ZESTIEN LANDEN MIJDEN HET SUEZKANAAL Onderzoek naar bovengrondse lonen NA ONTSLAG PREMIER Komt Naboelsi terug? Makarios op 16 april naar Athene UI Am. beschuldiging tegen K.L.M. Brits vorstelijk paar terug Veertienjarig meisje vermoord 'Itël VRIJDAG 12 APRIL 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3663 Weerbericht Besprekingen in sfeer van volledig begrip DEPORTATIES IN BULGARIJE SS MEER AUTONOMIE BELOOFD Sumatra dreigt met nieuwe stappen Frans weekblad in beslag genomen Ontwerp kinderbijslag bij ministerraad Discipline Hoge kosten Zie verder pagina 7 DUIZENDEN INWONERS van Jordanië hebben gisteren betogin gen gehouden tegen het ontslag van de pro-Russische premier Soeleiman EI Naboelsi door de pro-westerse koning Hoessein. Er hebben zich echter geen incidenten voorgedaan, hoewel de toestand in het hele land gespannen is. Scholen en winkels werden gesloten en de inwoners van Nabloes, de voornaamste stad van Jordanië ten westen van de rivier de Jordaan, waar de pro-Egyptische gevoelens het sterkst zijn, mar cheerden door de straten, de terugkeer van de afgetreden premier eisend. Zij droegen anti-westerse spandoeken met zich. Tegen twaalf uur 's middags riep het „leidinggevende comité" met pamfletten tot kalmte op en tot het beëindigen van de staking totdat de situatie duidelijker zou zijn. „Tempo" liep averij op W- VïiMssS 'i, V- "Y Te laag vrachttarief DE nieuwe premier van Indo nesië, dr. Djoeanda, heeft gisteravond de opstandige bui tengewesten een grotere mate van autonomie toegezegd. In de eerste radiotoespraak die hij sinds zijn benoeming heeft gehouden, ver klaarde hij zo spoedig mogelijk een grootscheeps ontwikkelings- en wederopbouwplan voor de buitengewesten te zullen opstel len. Djoeanda legde er verder de nadruk op, dat het nieuwe kabi net een „werkkabinet" is, -dat zou pogen de toestand van de binnenlandse veiligheid te verbe teren en een eind te maken aan de verwarring in de economie en financiën van het land. Sumatra J Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 - Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18 50—19 3U u Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage. Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 4248S7 Kif ehtendiL"\st; 18 30—19 30 u: Tel, 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teietoon 67882 Abonnementspi ijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dageluks Directeur: II. DE RUIG IhirUM- Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond, NACHTVORST. Wisselende bewolking met hier en daar enkele buien. Matige, tijdelijk ztvakke noordwestelijke wind. In de nacht op vele plaatsen zware nachtvorst. Dezelfde of iets hogere mlddagtemperaturen. 13 april zon op 5 18, onder 19 37; maan op 18 43, onder 5,01. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT OUD-minister Beyen is door de Ne derlandse regering belast met het voeren van onderhandelingen met Duitsland over tussen dat land en ons land hangende kwesties. De „grenscorrecties" spelen daar een zekere en belangrijke rol in, de kwestie van de Auslandsboticls, waar een bedrag van 200 miljoen mee ge moeid is en enkele andere kwesties meer. Voor Nederland is echter veruit het belangrijkste dat er een grensrege ling wordt getroffen m de Eems en de Doilart. Wie een Bos-a'las opslaat zal zien dat daar in de Dollart van Nieuw-Sta- tenzijl uit de grens een eind noord waarts getrokken wordt om dan plot seling op te houden. Over die grens in de Dollart heerst bissen Duitsland en Nederland me ningsverschil. De Duitsers schermen met een overeenkomst uit de vijftien de eeuw tussen de graaf van Oost- Friesland en de Groningers. Maar Ne derland heeft de Duitse stellingen te dezen steeds aangevochten, In de Eems is de toestand nog erger. Daar is he lemaal geen grens. De Duitsers be weren dat de laagwaterlijn voorde Groningse kust de grens is. Zij gedra gen zich alsof de hele Eems van hen js. De uiteinden van de havenpieren van Delfzijl zouden dan zelfs op Duits grondgebied liggenl Maar deze stel ling berust op niets. Tenzij men de Duitse machtsuitoefening door Ne derland steeds bestreden als ge noegzame basis voor grensafbakening tou houden. e EZE toestand heeft in het verle» J_) den allerlei kwalijke gevolgen ge had. Nederlandse vissers die in de Dollart aan het vissen waren werden door Duitse politie naar Emden opge bracht, zogenaamd omdat zij op Duits territoir visten. Dit gebeurde tot zelfs na de laatste wereldoorlog. Eerst sinds 1950 Is Duitsland daarin gema tigder gaan optreden. De these dat de laagwaterlijn de grens was, heeft de Duitsers er in de eerste wereldoorlog toe gebracht een Delfzijlse scheepsmakelaar, die tevens vice-consul van Engeland was t# arresteren toen hij op een schip op de rede van Delfzijl zijn werk ver richtte. Zij hebben de man de hele oorlog vastgehouden! Belangrijker dan deze dingen is ech ter dat een behoorlijke grens in de Doüart nodig is met het oog op inpol- daringswerken en voorts dat een grens in de Eems moet worden vast gesteld en een regime in de Eems aibet worden vastgesteld dat de belan gen van de haven van Delfzijl waar borgt Op de kaart van Blaauw uit de ze ventiende eeuw wordt van de haven Van Delfzijl gezegd, dat zij beter was dan die van Emden. Admiraal De Ruy- ter viel in een van onze Engelse oorlo gen met zijn vloot Delfzijl binnen, vlak langs de Groningse kust door de vaargeul ten westen van de zandbank de Paap. Toen lag de beste vaargeul in de Eems op onze kust. Deze vaargeul is nu voor geladen kust vaarders onbruikbaar. Men is aange wezen op de oostelijke vaargeul, die langt de Oostfriese kust ligt en moet dan om de Paap heen Delfzijl binnen vallen. Maar het regime op de Eems is he lemaal in handen van de Duitsers. Er is nog nooit een Nederlandse bagger molen op de Eems geweest eD de be- tonning is in Duitse handen. Duitsland voert zijn regime op de Eems uitslui tend met het oog op de havenbelan- g8n van Emden. Het baggersysteem van de Duitsers heeft tot gevolg toenemende verzanding van het wa ter ten westen van de oostelijke vaar geul. De Duitsers hebben de oostelijke vaargeul als waterweg voor moderne teeschepen geschapen te onzen koste. TIET is derhalve noodzakelijk en 11 te meer noodzakelijk nu de ha ven. van Delfzijl door de jongste eco nomische ontwikkeling van het gebied uoa Delfzjjl (sodaproject) aan belang rijkheid wint dat hier een behoor- lijke grensregeling wordt vastgesteld, waardoor de bevaarbare toegangswa teren tot Delfzijl niet uitsluitend in Duitse handen komen en waarbij het J®gime op de Eems een gemengd Duits-Nederlands regime wordt, De onderhandelingen met Duitsland kunnen voor ons land geen bevredi gend resultaat verkrijgen, indien niet in boven aangeduide zin een regeling wordt getroffen. Als dat niet gebeurt h&eft het voor Nederland geen enkele rin om zijnerzijds concessies aan Duitsland te doen. Het zou inderdaad belangrijk zijn en 'en bijdrage tot de ontwikkeling van goede verstandhouding tussen «tóe landen indien de reeds eeuwen- onbevredigende toestand in «ras en Dollart ïp gunstige zin zou burden herzien. Omstreeks 1965 nieuwe fase in defensiebeleid (Van een onzer verslaggevers) TAE MINISTER van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, is vanmorgen met het vlaggeschip van de Holland Amerika Lijn, de Nieuw Amsterdam, teruggekeerd van een bezoek aan de Verenigde Staten. De bewindsman heeft besprekingen gevoerd over de nieuwe ontwikkeling op defensie-gebied. Ir. Staf verheugde zich in de eerste plaats over de sfeer, waarin het onderhoud was gehouden. Er was een volledig begrip waarneembaar voor het standpunt en de wensen van Nederland. Op korte termijn is een nieuwe ontwikkeling te verwachten. In dit verband kan slechts gesproken worden over een overgangsperiode. Een volledig nieuwe periode is omstreeks 1965 te verwachten. Nederland zal in de eerste plaats meer wapens nodig hebben. Het materieel voor vijf divisies zal ter beschikking komen. Daarnaast zal een verdergaande mechanisatie worden toegepast. In Amerika worden diepgaande onder zoekingen ingesteld naar het bouwen van onderzeeers met atomische energie. Amerika heeft een enorm program op gesteld voor de toekomst. Ir, Staf be zichtigde ook de fabrieken, waar vlieg tuigen en allerlei onderdelen voor de defensie worden gebouwd. Daar was ook de zg. .Honest John" te zien. Dit stuk geschut met een grote trefzekerheid is nog in ontwikkeling. In Amerika zal de .Honest John" in de divisie worden op- Aaangaande de geleide-projectielen deelde minister Staf mede, dat de groot ste veranderingen bij de luchtmacht zul len liggen. De grondlucht-raket heeft een voldoende trefzekerheid en omstreeks 1950 of daarna zullen deze ook m Neder land aanwezig zijn. Voor de Marine- onderdelen. hgt de situatie ietwat anders. In de Verenigde Staten staan twee grote slag-kruisers, een fregat en een torpedobootjager, Ier beschikking voor het gebruik van raketten. Hoe het schip van de toekomst er definitief zal uitzien, is op dit ogenblik nog met te zeggen. Nodig zal vanzelfsprekend zijn, dat de schepen giondig worden omgebouwd. Hieraan zullen enorme bedragen moeten worden besteed. In Amerika zag men de volledige noodzaak in van de uitvoering van het Nederlandse program. De kleinere sche pen, bestemd voor het begeleiden van konvooien, zullen ter beschikking komen m de vorm van duikboten. Deze onder zeeërs zullen voorlopig in dienst blijven tot omstreeks 1965, MINISTER C. STAF genomen Het ligt echtei met ïrv de be doeling dit in Nederland te doen. Bij een eventuele oorlog zal immers toch nood zakelijk zijn, dat wordt ingehaakt op de Amerikaanse eenheden. De discipline bp de strategische lucht macht was buitengewoon groot, In Ame rika doen zich precies dezelfde moeilijk heden voor op het gebied van de perso neelsvoorziening als m Nederland, Er is een commissie ingesteld met deskundi gen uit de publieke sektor, die een rap port zal opstellen over de personeels voorziening. Wijzigingen van de salaris, sen zal een eerste eis worden. It. Staf was van mening, dat de eventuele maat regelen, die in Nederland zouden moeten worden getroffen, op hetzelfde niveau bezien kunnen worden als m Amerika. De minister betreurde het, dat Groot Briltauinie buiten de N.A.T.O. om heeft besloten tot inkrimping van het defensie apparaat. Dit had stellig In overleg ge kund met de andere landen, die hierbij zpn aangesloten. Met nadruk wees de minister op de zeer hoge kosten, die de invoering van raketten met zich zullen medebrengen. Naar zijn schatting zou hier sprake zijn van een vermeerdering van de uitgaven in tienvoudige zin. De Mijnindustrieraad zette in zijn gis teren gehouden vergadering de op 30 maart opgeschorte besprekingen voort over de voorstellen tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er werd over eenstemming bereikt. De raad betreurt de gebeurtenissen in de Limburgse mijnindustrie, die op maandag en dinsdag 1 en 2 april 1957 hebben plaatsgevonden. Over de oorza ken, die tot deze gebeurtenissen aanlei ding hebben gegeven bestaat geen een stemmigheid. Hij heeft er met voldoening kennis van genomen, dat de gevoerde actie snel werd. beëindigd en spreekt de verwachting uit, dat het vertrouwen tus sen -de werkgevers en de organisaties van werknemers zodanig is hersteld, dat het overleg In het kader van de Mijnindus trieraad met vrucht kan worden hervat. Naar aanleiding van de vragen over de te Seheveningen gevoerde besprekin gen legden de werkgevers-leden van de raad o.a. de volgende verklaring af: „De op 1 aprU ingezette actie dreigde een zo ernstige wending te nemen, dat het nodig was op zeer korte termijn stappen te ondernemen ter voorkoming van verdere desorganisatie van de be drijven. In een bespreking tussen de directies en de organisaties, welke plaats vond na afloop van de bijeenkomst met de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezond heid, was wederzijds de wens aanwezig om de conflictsituatie ten spoedigste te beëindigen. De verklaring luidt verder: .Partijen Aartsbisschop Makarios zal waarschijn lijk woensdag 15 april in Athene aan leunen. Makarios is gisteren met een toestel 'an de Air France uit Tananarive, Ma- '-"■Kascar, in Nairobi, Brits Oost-Afrika, ingekomen. Op 16 april zou de aarts bisschop opnieuw met een toestel van Air-France, naar Athene vliegen. De aartsbisschop zei, dat de geringe Hrzarhfing ypo de noodmaatregelen op Dr. Khalidi, die door Hoessein was belast met de vorming van een rege ring, heeft de opdracht teruggegeven. Men verwacht in Nabloes, dat Hoes sein nu gedwongen zal zijn Naboel3i opnieuw tot premier te benoemen. Er schijnt in Jordanië geen rege ring mogelijk zonder de steun van de partij van de afgezette premier. Hoessein heeft dat wel geweten en waarnemers menen dan ook, dat de manoeuvre van <Jo koning niets anders is geweest dan doorgestoken kaart om het Westen te laten blijken, hoe gering de invloed van de pro-Westerse ele menten in Jordanië nog maar is. Westerse diplomaten in Londen we zen erop, dat Naboelsi de steun heeft van gewapende benden, die in groten getale in Jordanië rondzwerven. Hier komt bij, dat Naboelsi zich op de top van een populanteitsgolf bevond. Hij had toezegging gekregen voor economi sche steun van Egypte, Syrië en Saoedi- Arabié (op papier weliswaar) en hij wist m maart een einde te maken aan het Jordaans-Britse militaire verdrag. Het Nederlandse vrachtschip „Tempo" (499 ton, uit Groningen) dat op weg is van Rotterdam naar Dakar, is voor zijn aankomst te Lissabon naar deze stad op sleeptouw genomen. Het schip was doo- omstik averij op drift ze- KONING HOESSEIN Cyprus, die kortgeleden door de Britse regering bekend is gemaakt, niet vol doende is om bij te dragen tot herstel van de vrede. Op strooibiljetten, die gisteren op Cy prus door de ondergrondse Eoka werden verspreid, wordt gedreigd met een her vatting van de campagne van geweld indien de gouverneur, veldmaarschalk Sir John Harding, de noodbepalingen op bei eiland niet verzacht verklaarden zich bereid een con structieve bijdrage tot een bevredigende oplossing te verlenen en stelden daarbij vooraf, dat afdoening van de aanhangige voorstellen slechts binnen het kader van de Mijnindustrieraad mogelijk is. De directies stonden niet afwijzend tegen over een verbetering van de boven grondse lonen, maar meenden alleen dan daaraan te kunnen medewerken, wanneer uit een terzake ingesteld onderzoek zou blijken, dat de inkomsten van de boven grondse arbeiders achterblijven bij die van arbeiders in overeenkomstige .be roepen in andere bedrijfstakken. Tenslotte verklaren de directies zich bereid om bij voortgezette behandeling in de Mijnindustrieraad de voorstellen van de organisaties te bezien in het licht van boven vermelde opvatting. Medewerking zal worden verleend aan enige voorgestelde verbeteringen in de secundaire sfeer van de lonen en ar beidsvoorwaarden van het personeel". De Mijnindustrieraad besloot aan een speciale commissie uit de Mijnindustrie raad op te dragen in studie te nemen op welke wijze de in de verklaring van de werkgeversleden, bedoelde bijzondere premieregeling voor het mijnpersoneel kan worden verwezenlijkt. Dze commis sie krjjgt tevens als opdracht na te gaan in hoeverre de diensttijdtoeslag kan wor den verbeterd, waarbij ervan zal worden uitgegaan, dat alle dienstjaren bij de Nederlandse mijnondernemingen door gebracht voor de diensttijdtoeslag mede tellen. De commissie zal ook de arbeids duur voor de continudienst in haar besprekingen betrekken alsmede de vraag of voor bepaalde ondergrondse diensten al dan niet een toeslag zou kun nen worden toegekend. Het dagelijks bestuur zal met In schakeling van de bestaande commissie voorstellen uitwerken tot de verho ging van dé vakantietoeslag tot 4 pet en een verhoging van het verlofloon tot het A.M.F.-loon. Het onderzoek van het be drijfschap naar de werkelijke lonen der bovengrondse mijnarbeiders in vergelij king met die in andere industrieën zai In samenwerking met deskundigen van de Stichting van de Arbeid en van het College van RyksbemJddelaars worden voortgezet. Volgens betrouwbare inlichtingen, die te Wenen zijn ontvangen, zijn in de af gelopen twee maanden ruim 10.000 per sonen uit Sofia en andere grote Bul gaarse steden naar landelijke streken verdreven. Vele Bulgaren menen, dat sommige lege huizen, die na de uitwij zing van de vorige bewoners opnieuw gestoffeerd en verbeterd zijn, bestemd zijn voor technici en andere „gasten" uit Rusland en andere communistische landen. Men wijt de deportaties aan een nieuwe strenge politiek van Mos kou. W(jg> ■smï ;v m -fix r.' v. V l V - .,i.. mfc». .A.-'.::, -.r,\-L U' .A-A'!.: ;C-- Ook de „Willem Ruys" inn de Kon. Rottcrdamsche Lloyd heeft op tvcg naar Colombo nog de route om Kaap de Goede Hoop gekozen, in icrband met de. onzekere toestand rondom het Suez- kanaal. De foto toont het schip bij het binnenvaren tan de haven van Kaapsttia Een klacht tegen de KLM is gisteren ingediend door de controle-afdeling van de Amerikaanse Raad voor de burger luchtvaart. De KLM wordt ervan be schuldigd te lage tarieven te rekenen voor vrachtvervoer naar Europa, in het bijzonder voor verzending van bont, hui den en vrachten. De chef van de controle-afdeling heeft de raad gevraagd een onderzoek in te stellen. Een gelijke klacht is ingediend tegen de Israëlische luchtvaartmaatschappij. V Het hoofdbestuur van de Nedc-rl. Maat schappij tot bevordering der Tandheel kunde heeft gisteravond de aanbeveling van het hoofdbestuur van de Kon. Ned. Maatschappij tot Bevordering der Ge neeskunst inzake arbitrage als oplossing voor het tussen ziekenfondsen en tand artsen gerezen geschil besproken. Het hoofdbestuur wil deze mogelijkheid ernstig overwegen, doch meent hier over geen definitieve uitspraak te kun nen doen alvorens contact te hebben op genomen met de initiatiefnemers om trent de wijze waarop zij zich deze ar bitrage voorstellen. Ook wil het eerst de bestuursraad en zo nodig de algemene vergadering van de Ned. Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde raad plegen. Koningin Elizabeth en prins Philip van Groot-Britannic zijn gisteren per vliegtuig uit Frankrijk in Londen te ruggekeerd. Het vorstelijk paar kwam van Rijssel (Lille) waar het 's> morgens per vlieg tuig uit Parijs was aangekomen. Gister middag maakten de koningin en de prins een autorit door de textielcentra Rijssel, Roubaix en Tourcoing. Twee kinderen van dezelfde leeftijd als prins Charles en prinses Anne boden de koningin zakdoekjes en speelgoedsoldaat jes voor haar twee kinderen aan. Folklo ristische organisaties schonken de vorstin een hele familie Vlaamse poppen. Onder de hoogwaardigheidsbekleders die het koninklijke paar uitgeleide deden, bevond zich de voormalige premier Paul Reynaud, afgevaardigde van het depar tement Lille in de Franse nationale ver gadering. (Vu een onzer verjlagfevers). De Jg.jnrïge heer Johan Verbtve ln Deo Haar heeft filteren, zoals h!j zelf getulf- de, voor de tweede maal een boeket bloe men aangeboden aan een dame. De eer ste maal geschiedde dat, toen hij zijn bruid begroette en de tweede maal deed hy dat gistermiddag bij de Ingang van bet Haagse bejaardencentrum „Moer ,l)lt" aan de minister van Maatschappelijk Werk, mej. dr. M. A. M. Klompé. De minister opende op deze middag het Bejaardencentrum, dat een bedrag van ruim f 2,5 miljoen vergde. Het Is ge bouwd ln opdracht van de gemeente Den Haag en wordt geëxploiteerd door de ge meentelijke dienst voor sociale belangen. Het tebuls biedt plaats aan enkele hon derden bejaarden. Het bevat flats, vrij staande woningen, suites en kamers voor alleenstaanden. Verder o.m. een bioscoop, een toneelzaal, een foyer, een blljartrnlmte en een bibliotheek. Op de foto: minister Klompé kijkt vol belangstelling naar een partijtje biljart tul «en twee bewonen van het tehuis. Hierbij moet teyens worden bedacht, dat de Ziekenfondsraad bezig is aan de hand van de door partijen verstrekte fei ten en gegevens te onderzoeken of stap pen zijnerzijds mogelijk zijn, aldus het hoofdbestuur. In de bossen van de gemeente Rave- stein is In de afgelopen nacht het stof felijk overschot gevonden van het veer" tienjarig meisje M, Wolfs wonende te Herpen, gemeente Ravesteln. Zis waarschijnlijk gisteravond tus sen adht en negen uur vermoord. De rijkspolitie van de post Ravesteln staat nog voor een raadsel wat de identiteit van de dader betreft. Aangenomen tmdet worden dat het meisje gisteravond, to enzij ongeveer acht uur van een boodschap naar huis terugkeerde, niets vermoedend met haar moordenaar is meegegaan. Tegen half tien werd bij de rijkspolitie aangifte gedaan van haar vermissing. Te circa half twee in de nacht werd het ernstig verwonde stoffelijk overschot gevonden midden in de bossen, op enke le minuten van de ouderlijke woning verwijdert. Vrijdagmorgen is het naar het ziekenhuis in Oss overgebracht. De officier van Justitie in Den Bosch heeft zich inmiddels op de plaats van het misdrijf op de hoogte gesteld. De Franse minister van binnenlandse zaken heeft vandaag de inbeslagneming gelast van het laatste nummer van het weekblad „France Observateur". In dit nummer was een artikel over het optreden van het Franse leger in Al- gerië opgenomen. „France Observateur" is links, maar anti-communistisch. In een rechtstreeks beroep op de op standige buitengewesten zei de premier, dat hy hoopte op volledig begrip en „verdraagzaamheid" van de bevolking bjj de pogingen, die de regering onder neemt om de vraagstukken van de pro vincies op te lossen. De leiders van de centrale Suma- traanse Banteng-raad hebben gisteren te kennen gegeven, dat zij' wellicht ge dwongen zullen worden tot „drastische stappen" indien het nieuwe door presi dent Soekarno gevormde kabinet te ver naar links zwenkt. Er zijn aanwijzingen dat de raad aan de grote buitenlandse oliemaatschappijen zal verzoeken, hun betalingen aan Djakarta te staken. In antwoord op de kritiek der gods dienstige partijen dat zijn kabinet on wettig is, verklaarde Djoeanda, dat het kabinet een noodregering is, daar de huidige situatie dat eist. Het feit, dat net een extra-parlementair kabinet is, betekent echter in het geheel niet, dat het niet verantwoordelijk zou zijn tegenover het parlement, zei de premier. Men maakt uit deze verklaring op dat Djoeanda, als het parlement bij eenkomt, om een motie van vertrou wen zal vragen. Over het verzoek van de Sumatraan- se Bantengraad aan de buitenlandse- oliemaatschappijen om hun betalingen aan Djakarta te staken, hebben voor aanstaande Sumatranen verklaard, daar toe inderdaad te zuilen overgaan indien de r-gering onder invloed van de com- mu sten geen gehoor verleent aan de verzoeken ora hulp voor de buitenge westen. Sommige Sumatraanse leiders hebben in particuliere gesprekken gezegd, dat zij bang zijn de steun van het volk te verliezen indien zij er niet in slagen eenaantal verbeteringen tot stand te brengen, die van de centrale regering in Djakarta geëist zijn. De California Texas Oil Corp. (Cal- tex) draagt jaarlijks ongeveer 24 mil joen dollar aan Indonesië over. Andere maatschappijen, zoals B.P.M. en Stan- vac, die door contract gebonden zijn Indonesië van olie te voorzien alvorens te exporteren, dragen minder bij tot de Indonesische buitenlandse deviezen voorraad. Het wetsontwerp tot regeling van de algemene kinderbijslagverzekermg is bij de ministerraad aanhangig gemaakt Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Za ken, mr. dr. A. A. van Rhijn medege deeld in een brief aan de Ned. Katho lieke Middenstandsbond. Ten minste dertien landen zullen zich aansluiten bij de gedragslijn van Amerika, Engeland en Frankrijk om het Suexkanaal voorlopig te mijden, zo wordt vernomen. Italië en Japan doen daaraan echter niet mee. Beide landen schijnen on middellijk bereid te zijn de volledige vaargelden aan Egypte te betalen, ten einde te voorkomen, dat hun schepen een route bevaren, die voor de handel onvoordelig is. Eerder deze maand hebben de re geringen van de westelijke Grote Drie hun schepen aangericen voorzichtig heid te betrachten by het gebruik van het Suezkanaal, hangende het resul taat van de besprekingen met Egypte m het verwijderen van mijnen uit de toegangswegen tot het kanaal. Nederland en Zweden hebben hun schepen dezelfde raad gegeven. De regeringen van West-Duitsland Noorwegen. Denemarken en verschil lende andere landen zullen hetzelfde standpunt innemen hoewel mis schien niet openlijk. Men verwacht, dat alle vijftien leden van de Kanaal- gebruikersassociatie, met uitzondering van Italië, voor het ogenblik het canaai zullen mijden. Deze leden zijn: Nederland, Amerika, Engeland, Frank rijk, West-Duitsland, Zweden, Austra lië, Nleuw-Zeeland, Noorwegen, Dene marken, Iran, Portugal, Spanje en Turkije. Japan, Pakistan en Ethiopië vervul len de rol van waarnemers in de asso ciatie. Men verwacht, dat de Pakistaan se en de Ethiopische schepen ook de houding van „afwachten en toekijken" zullen aannemen. i t V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1