Zeevaart beducht voor concurrentie Nieuw Amerikaans voorstel op ontwapeningsbesprekingen Wat U dat? Adenauer verwerpt oproep van atoomgeleerden Koning Hoessein kiest nieuwe formateur .premier,^, Ook C.N.V. zegt het met bloemen 0k& NAVO-kritiek op Britse defensie Saoedi-Arabië barrière tegen communisme I ;4 ri 1! 1Ü II Vraag en antwoord LONDEN ONDER DRÏJIi VAN REDERS Weer overzicht Hammarskjoeld mag naar Boedapest Gen. Norstadt over Russische notas „Geen verstand van politiek" Eden vandaag geopereerd Naboelsi terug als Naar elf miljoen NOG DIT JAAR AMERIKAANSE RAKETTEN VOOR EUROPA Nederlands-Engelse raket in uitvoering Militair gesprek in Djakarta Israël geweerd uit Golf van Akaba ff I ï,f I- I Hl ZATERDAG 13 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3664 Overleg Wasliington- Egypte zou gunstig verlopen r Franse spoorwegen bedreigd door staking van 48 uur Canadese diplomaat in Saigon vermoord RUMOER OM TACTISCHE WAPENS Arabische indringer doodgeschoten 41 Sb i l II b|i h P f: ij J O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Volgens inlichtingen u.'t goede bron te Londen zou de Engelse regering de volgende week haar verzoek aan de reders, om het Suezkanaal te vermijden, intrekken, meldt A.F.P. Dit besluit zou gepaard gaan met twee belanrriike maatregelen: 1. Deblokkering van bepaalde Egyptische rekeningen, om het aan de reders mogelijk te maker de doorvaarrechten aan Egypte in transferabele ponden te betaltn. 2. Opheffing van de brnzinerantsoenering. V J De laatste plaatjes van on ze grote vakantieprijs vraag „Wat is dat?" verschij nen vandaag ,in de krant Nu kunt U dus de balans opmaken van al Uw wikken en wegen! Mist U nog plaat jes of een deelnemersformu- lier, haast U dan het ontbre kende aan te vragen! De belangstelling voor „Wat is dat?" is wederom zeer groot. Dat bleek uit de vele brieven die wij ontvin gen en de inlichtingen die ons telefonisch gevraagd werden. Wij rekenen daar om op een groot aantal in zendingen. Denkt U aan de gestelde termijn van 20 april? Inzendingen welke ons na die datum bereiken kunnen niet meer in aan merking komen. "Veel sue- ■ces, Trouw-lezers! a Geruchten Moskou A CHTTIEN VOUK A A N STA A N- ^•ÜE Westduitse atoomgeleerden hebben gisteren een beroep op hun land gedaan, at te zien van 't bezit van alle soorten atoomwa pens. Zij verklaarden in geen ge val aan het vervaardigen, beproe ven ot gebruiken van atoomwa pens te zullen meewerken. Onkunde r ZUW-AFRIKA Gemengde kerkdienst toegestaan TN Riad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, is, na twee dagen vat besprekingen tussen koning Saoed en Eisenhower's special» vertegenwoordiger James Richards, die thans het Midden-Oosten bezoekt, een gemeenschappelijke Amerikaans-Arabische verklaring uitgegeven, waarin wordt verklaard dat beide staten „zich zullen blijven verzetten tegen het drijven der communisten, andere vor men van imperialisme en alle andere gevaren voor vrede en stabili teit in het Midden-Oosten". In de verklaring wordt voorts gezegd, dat gesproken is over de Eisenhowsr-ieer voor het Midden-Oosten, waaromtrent wordt opge merkt dat deze „ten doel heeft de landen van het Midden-Oosten krachtiger te maken en in staat te stellen hun onafhankelijkheid en nationale veiligheid te verzekeren." flfl I i-Jt K ifj k| Bi kif r?H tl 11 H 1% s. i t?' Hj IJj Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 315700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KI acb tend lenst abonnementen !8 3t»--19 3ü u Zaterdags 17—16 uur: Telefoon 11S7UU 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 13 30—19 30 u: Te! 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.85 per maana 7,90 per kwartaal - Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks Tutum- Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zondagavond, OPNIEUW NACHTVORST. Zonnige perioden maar ook hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen west en noo d. Vannacht bjjna overal zivare nachtvorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 14 april zon op 6.4S, onder 1 37: maan op 20 03. onder 5 29. 13 april zon op 5 46. .ider 19 39; maan op 21.20. onder 5.59, Britse HET Parool" heeft ons naar aan leiding van een zin uit ons van 10 hoofdartikel „Twee vaatjes" april een vraag gesteld. In dat hoofdartikel schreven wij o.m. het volgende: „Op hetzelfde ogenblik dat de heer Vermeer verklaarde, dat er huurblok- kering zou zijn of geen huurverhoging en dat men het anders maar zonder de P. v.d. A. zou moeten doen schreef „Het Vrije Volk" voor de zoveelste keer, dat regeren zonder P. v.d. A. „een klap in het gezicht van de de mocratie" zou zijn. De heren tappen dus wel uit twee vaatjes. Voorshands vinden wij het een klap in het gezicht van de demo cratie als een meerderheid zich laat ringeloren door een minderheid''. Naar aanleiding hiervan houdt „Het Parool" een betoog van de volgende strekking: Er bestaat in ons land ongetwijfeld een grote meerderheid voor een natio nale, van overheidswege geregelde, voetbalpool. Als de regering een des betreffend wetsvoorstel zou indienen zou 2dj daarvoor een ruime meerder heid in de volksvertegenwoordiging vinden. Toch gebeurt dat niet. Waar om niet? Omdat de beide a.-r. minis ters al bij de kabinetsformatie hebben laten weten, dat zij, indien zulks ge beurde, zouden aftreden. „Het Parool" vindt, dat het niet in dienen van zulk een voorstel in de be roemde „gegeven omstandigheden" juist is. De meerderheid heeft zich volgens het blad laten „ringeloren" door een minderheid omdat de gevol gen van een negeren van de overtui ging van de a,-r. ministers te erg zou den rijn. En dan komt de vraag aan ons: „Mogen wij „Trouw" vragen of het ook deze knieval van een meerder heid voor een minderheid ziet als een klap in het gezicht van de demo cratie?" WIJ haasten ons „Het Parool" ge rust te stellen: Het is naar onze mening in het minst geen klap in het gericht van de democratie. Het is zelfs geen knieval. Het is eenvoudig een compromis waarbij van de zijde van die politici, die eventueel wel voor een voetbalpool zouden voelen aan de beide a.-r. ministers te dien aanzien een concessie gedaan is, omdat daar mee een Kabinet tot stand kon 'ko men dat in het bijzonder de vrienden van „Het Parool" ©mag tot stand za gen komen. Geen knieval dus, maar een voordelige transactie! Dergelijke compromissen beleeft men in da politiek dagelijks. Maar dat is heel wat anders dan het door ons gestelde geval. Daar zegt de P.v.d.A.: Er komt huurblokkerlng of geen huurverhoging of ge regeert zonder P.v.dA. Maar als ge zonder P.v.dA. regeert ia dat een klap in het gezicht van de democratie. M.a.w., ge moogt niet regeren zonder P.v.dA., ge hebt u naar de wil van de P.v.dA. te schikken. Het aanvaarden van een dergelijk dictaat noemen wij een klap in het ge zicht van de democratie, juist omdat het een dictaat is. In het door „Het Parool" gestelde geval was daarvan geen sprake. De a-r. ministers hebben niet gezegd: Er mag geen voetbalpool komen en ge moet met ons regeren. Ze hebben ge zegd: Indien u ons wilt hebben maar dat behoeft niet, want ge zijt vrij om er ons al dan niet bij te betrekken hebben wij een voor waarde met betrekking tot de voet balpool We hopen hiermede de vraag van „Het Parool" beantwoord te hebben. door schepen spoedig Suezkanaal Aartsbisschop Makarios, die zij» verbanningsoord op de Seychel len heeft verlaten, is deze week per vliegtuig van Tanarive (Ma dagascar) naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia, gereisd. Hij zal waarschijnlijk volgende week woensdag naar Athene vliegen Op de foto: Makarios op de trap van het vliegtuig bij het vertrek in Tanarive. *>i welingelichte kringen te Londen is men van mening, dat aandrang van de reders aan een eventuele wijziging in de gedragslijn der Britse regering niet vreemd zou zijn. De reders zou den geprikkeld zijn In verband met de concurrentie van Italianen, Grieken, Indiërs en anderen, die reeds een voorsprong op hen hebben verkregen, doordat ijj vanaf de heropening van het Suezkanaal daar gebruik van ma ken, Tevens zou een mogelijke andere gedragslijn van de Britse regering een bewijs zijn, dat d: onderhandelingen tussen Washington en Cairo over het toekomstige statuut van het Suezkanaa! een gunstig verloop hebben. Behalve in Engeland wordt ook in Frankrijk opheffing van de benzine distributie overwogen en wel met Ingang van 1 mei. De Zwitserse regering heeft gisteren de afschaffing van de benziuedasiributie bekendgemaakt evenals Oostenrijk en Ierland. Voor de Britten die gebruik moeten maken van de openbare vervoermid delen is er minder goed nieuws: de Harold Stassen, de Amerikaanse afge vaardigde op de ontwapeningsbesprekin gen, die thans te Londen door een on dercommissie der Verenigde Naties, waarin de Ver. Staten; de Sowjet-Unle, Groot Brittannic, Frankrijk en Canada zijn vertegenwoordigd, worden gevoerd, heeft vrijdag het volgende, uit vijf pun ten bestaande voorstel, gedaan: 1. Stopzetting van de vervaardiging van splijtbare stoffen voor het maken van kernwapens. 2. Instelling van een doeltreffende in- ternatiorjaal toezicht, om naleving van een desbetreffende overeenkomst te ver zekeren. 3. In het vervolg mag slechts splijt baar materiaal voor vredelievende doel einden worden vervaardigd. 4. Splijtbare stoffen, die Lhafls zijn opgeslagen voor de vervaardiging van atoomwapens, moeten worden overge bracht naar plaatsen, waar rij slechts voor niet-militaire doeleinden zullen wor den gebruikt.' 5. Tegengegaan moet worden dat kernwapens worden vervaardigd in lan den, waar geen kernsplitsingsindustrip bestaat. De Sowjetrussische vertegenwoordiger Valerian Zorin, die na Stassen sprak, verklaarde op een later tijdstip uitvoe riger commentaar op het Amerikaanse! voorstel te zullen geven. Hij bepaalde! De Hongaarse regering beeft zich vrijdag bereid verklaard de secretaris generaal der Ver. Naties, de Zweed Dag Hammarskjoeld, toe te staan Boe dapest te bezoeken. De algemene vergadering had de Hon' gaaxse regering in november daarom verzocht, maar toen werd dit door de regering-Kadar afgewezen. De Hongaar' se regering stelde voor Hammars kjoeld naar Rome te doen reizen, waar "ij dan met Hongaarse autoriteiten zou kunnen beraadslagen. Vernomen wordt, dat Ham marskjoeld niet voornemens is de uitnodiging van de Hongaarse rege ring te aanvaarden. De secretaris-generaal is, naar ver luidt, van mening dat de tijd voorbij is, waarop een bezoek van hem nut kon afwerpen. De vier grote Franse vakbonden van spoorwegpersoneel hebben hun leden verzocht volgende week twee dagen te staken om eisen tot loonsverhoging kracht bij te zetten. Daardoor zal waar schijnlijk hc4 volledige spoorwegverkeer van dinsdagavond tot donderdagavond worden lamgelegd. V/oordvoerders van de vakbonden verklaarden dat zij deze twee dagen hadden gekozen teneinde geen reisplan nen voor de paasdagen in de war te sturen. De grootste drie vakbonden, de ■C.G.T. (communistische), de C.F.T.C. (grotendeels r ooms-katholieke) en de onafhankelijke vakbond gaven gister middag het stakingsbevel nadat zij een referendum hadden gehouden onder hun leden. De socialistische vakbond, die oorspronkelijk voornemens was volgende maand een referendum tc honden, volg de binnen enige uren met een staklngs- oproep. De Canadese afgevaardigde bij de wapenstlVstandscommissle voor Indo- Chtaa, A. E. L. Cannon uit Quebec, Is vanmorgen te Saigon doodgestoken in rijn bed gevonden zich nu tot de opmerking, dat er in de eerste plaats een onmiddellijk ingaand verbod diende te komen op het nemen van proeven met kernwapens. Ook meende hij dat een ontwapeningsover eenkomst slechts tot stand kon komen, indien overeen werd gekomen dat geen kernwapens zuilen worden gezonden naar landen, die ze niet zelf vervaardi gen. Waarnemers menen dat dit laatste slaat op het voornemen der Verenigde Staten, om hun N.A.V.O.-bondgenoten van atoomwapens te voorzien. De Franse afgevaardigde Jules Moch opperde, dat ontwapening op het gebied der kernwapens gepaard diende te gaan met een aanzienlijke vermindering van de gebruikelijke bewapening. De volgende bijeenkomst der onder commissie voor de ontwapening van de Verenigde Naties zal maandag a.s. wor den gehouden. Generaal Norstadt, de opperbevel hebber der Navo-strijdkrachten, heeft de Russische waarschuwingen aan de Navo-landen „onzinnige bedreigingen" genoemd. De generaal is van mening, dat de Russen door hun houding al leen maar bijdragen de eenheid van de Navo te versterken. bussen in Londen worden duurder en ook de spoorwegen overwegen de tarie ven te verhogen. De Ver. Naties hebben vrijdag mee gedeeld, dat de kosten van de vrij making van het Suezkanaal ongeveer 10.8 miljoen dollar bedragen, weinig meer dan de heift van de laagste schatting. De Britse premier, Harold Macmillan, heeft gisteren Se Ayr in Schotland ver klaard, dat Engeland geen beslissing over het al dan niet gebruiken van het Snezkanaal zal nemen voordat de Egyptlsch-Amerlkaanse besprekingen zijn beëindigd. De Franse ministerraad heeft vrijdag avond vergaderd naar aanleiding van de geruchten, dat Engeland geneigd zou zijn de Egyptische eisen inzake het Suezkanaal te aanvaarden. De Bilt, zaterdag 10 uur. In West-Europa bevindt zich nog steeds zeer koude arctische lucht. De temperaturen dalen hierin 's nachts tot •om het vriespunt. In ons land werden de •laagste waarden bereikt van min twee graden in de bhermometerhut, zodat op tal van plaatsen weer zware nachtvorst is opgetreden. De lucht wordt over de Noordzee aan gevoerd, waardoor wegens de onstabiele oobouw buien tot ontwikkeling komen, die veelal met hagel of sneeuw gepaard 'gaan. Het vliegveld Deeien rapporteerde zelfs een laagje sneeuw van 3 om. in de luchtdrukverdeling treden nog geen gro te wijzigingen op. hoewel op de oceaan 'de depressieactiviteit de luchtdruk bij IJsland doet dalen. De Noordelijke luchtstroom wordt daardoor geleidelijk nog zwakker, ter wijl de buienactiviteit afneemt. De komende nacht js het gevaar voor nachtvorst evenwel nog groter dan de afgelopen nacht. Morgen overdag zullen de zonnige pe rioden de overhand krijgen, terwijl de 'temperaturen iets hoger zullen worden. Sir Anthony Eden wordt vandaag te Boston in de V.S. geopereerd. Een In 1953 bij een operatie In het galkanaal geplaatst buisje zal dan worden verwij derd. De chirurg is d' R, Cattell, dezelfde die Eden vier jaar geleden beeft geope reerd. Het Britse blad Daily Sketch meid- de gisteren, dat de leden van het Britse parlement van plan zün een geldinza meling te houden om de ziekenhuiskos ten van Eden te betalen. Twee andere Britse bladen, de Daily Mail en de News Chronicle hebben er bij de Britse regering op aangedrongen Eden's ziekenhuiskosten te betalen. Sir Horace Evans voormalig medisch adviseur van Eden, is naar Boston ge reisd om de operatie van Eden bij te wonen. J^ONlNG Hoessein van Jordanië heeft de demissionaire minister van Defensie uit het kabinet-Naboelst, Abdoel Halim Nimr, uitgenodigd een regering te vormen. De eerst met de kabinetsformatie belaste oudminister Khalidi had zijn pogingen moeten opgeven, omdat vier partijen de nationale socialisten van Naboelsi, de linkse „Baath", de communisten en de nationalisten hun medewerking hadden geweigerd. Nimr is Jid van de nationale socialis tische party van Naboelsi. Toen Khalidi niet geslaagd was, trad de jonge koning ten slotte in overleg met Naboelsi, de man die hij een dag tevoren de laan uitgestuurd had. Het resultaat was de aanwijzing van Nimr tot formateur. Waarnemers in Amman vermoeden, dat koning Hoessein op deze wijze een compromisoplossing nastreeft en dat mogelijk een gereconstrueerd kabinet zal optreden, waaruit de linkse minis ters Rimawi van Buitenlandse Zaken en Saleh van Landbouw zijn verwij derd. Duizenden inwoners Van Jordanië hebben gisteren betogingen gehouden tegen het ontslag van Naboelsi. Er hebben zich echter geen incidenten voorgedaan, hoewel de toestand in het hele land gespannen is. Scholen en winkels werden gesloten en de inwoners van Nabloes, de voor naamste stad van Jordanië ten westen van de rivier de Jordaan, waar de pro- Egyptische gevoelens het sterkst zijn, marcheerden door de straten, de terug keer van de afgetreden premier eisend. Zij droegen anti-westerse spandoeken met zich. Het verluidt dat Nimr wil proberen Naboelsi in de nieuwe regering op té nemen, maar van dit bericht is geen bevestiging beschikbaar. Zelfs doet 't gerucht de ronde dat uiteindelijk aan Naboelsi gevraagd zal worden zich zelf maar weer met het premierschap te belasten. Van verscheidene zijden is pp koning Hoessein druk uitgeoefend, de rege- ring-Naboelsi te handhaven. Verscheidene openbare comlté's neb ben er bij hem op aan gedrongen met Egypte, Saoedi-Arabië en Syrië samen te werken. Deze comité's legden er tevens de nadruk op, dat rij zich ver zetten tegen de imperialistische ver dragen en tegen „samenzweringen", waartoe zij ook de „leer van Eisen hower" rekenen. Radio-Moskou heeft vrijdag in een eerste commentaar op de kabinetscrisis in Jordanië verklaard, dat het conflict tussen Koning Hoessein en zijn premier, Naboelsi, een „normale gebeurtenis is in een land, dat zijn onafhankelijkheid heeft verkregen." De radio onthoudt zich van kritiek op de positie van de Jordaanse koning, maar laat zich goedkeurend uit over Naboelsi en de politiek van zijn rege- Bondskanselier Adenauer, die eerder de verwachting had uitgesproken dat ook IVest-Duitsiand tactische atoom wapens zal ontvangen, heeft de oproep van de geleerden onmiddellijk afge wezen. De geleerden weten niet waarover zij praten, zei Adenauer Zulke verkla ringen hebben weinig met natuurkun dige kennis te maken. Ze zijn voorna melijk van politieke en militaire aard en daar hebben de heren geen verstand van. Adenauer, die sprak bjj de opening van de eerste politieke scnool van zyn partij (de CDU), in Eicholz oy Bonn, betreurde dat de geleerden hun verkla ring gepubliceerd hebben zonder met hem overleg te plegen. Tot de ondertekenaars van de ver klaring behoren vier Nobelprijswin naars: prof. Otto Hahn, die de eerste was die het atoom splitste, prof. Wer ner Heisenberg, prof. Max Born en or of. Max von Laue. „Elke tactische atoombom ot granaat heeft op het ogenblik dezelfde kracht als de bom, die Hirosjima verwoestte," zegt de verklaring. Kort na deze publikatie gaf de West duitse voorlichtingsdienst in Bonn een verklaring uit, waarin werd gezegd, dat de regering voor een algemeen ge controleerde ontwapening is, maar dat de opsteliers van de verklaring ken nelijk niet bekend zijn met de bedoe lingen van de regering. Zij schijnen ook met p» befhikken over nauwkeu rige gegc 's omtrent de ervaringen in de Ver Staten met de bescherming van de burgerbevolking en militairen tegen deze wapens, aldus de Westduit se regeringsverklaring. De leider van de socialisten, Erich' Olienhauer, heeft verklaard, dat zjjn partij gekant is tegen de bewapening van de Bunöeswehr met atoomwapens. Hu begroette de verklaring van de geleerden als steun aan het sodaüsti-1 sche standpunt. Op l maart van dit jaar telde ons land, blijkens, een opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 10.973.371 Inwoners. Dat betekent een toeneming sinds 1 februari met 3.356. ring, welke „grote steun van het volk' en het vertrouwen van het parlement geniet". De zender voegt er aan: „Zo de te genstellingen tussen Koning Hoessein en Naboelsi al begrijpelijk zijn, dit is niet het geval met het uitbuiten van deze crisis in het buitenland. Het is duidelijk dat de Westelijke mogendheden in de eerste plaats de V.S. en Israel er alle belang bij hebben, dat de toe stand in Jordanië ernstiger wordt. Deze mogendheden hopen daardoor het demo cratische en nationale regime van de ze jonge staat omver te werpen." De Ver. Staten zullen nog dit belas tingjaar aan bepaalde Navolanden ge leide projectielen leveren van de typen Honest Jobs en Matador (voor doelen op de grond) en Nike (voor luchtdoe len.) Dit heeft de Navoraad gisteren in Parijs bekendgemaakt. Alle drie typen kunnen atoomladingen bevatten, maar de Amerikaanse wet staat niet toe dat deze ladingen aan vreemde landen worden geleverd. Ver nomen wordt dat de atoomladmgen in •de nabijheid van de lanceerplaatsen der raketten zullen worden opgesla gen, maar onder Amerikaanse contro le zullen biijven. Ui*i,»'\„j •'- .vv. "v „?>r. -("V"7- - aiv -n .vtïa* - tWX^r>yZ',f- S-T. I' i?-' r1*5*A f* r 1 r Ag v -f Het leveren van de projectielen is een onderdeel van het Amerikaanse wedar- zijdse hulpprogramma voor Navoian den. De bedoeling is alleen een aan valler af te schrikken of af te slaan. Het Amerikaanse belastingjaar 1957 eindigt op 30 juni a.s. Volgens zegslie den van de Navo zullen de wapens eni ge tijd na die datum worden geleverd. Een Israëlische patrouille heeft don derdag in het gebied van Nit Jitzhak. tegenover de zuidelijke sector van de strook van Gaza, geschoten op een drie tal Arabische indringers, die geen ge hoor gaven aan een bevel om te blij ven staan. Een Arabier werd doodge schoten, jfle andere twee wisten te ont komen, heeft een Israëlische woord voerder bekendgemaakt. Philips-Nederland, De Hollandse Sig- naal-apparatenfabrieken (goeddeels ei gendom van Philips), Het Britse Mui- lardbedrijf (eveneens grotendeels Phi" lips) en Haviiand Vliegtuigfabrieken werken, naar het ANP verneemt, reeds geruime tijd samen aan de bouw van geleide projectielen. Over de aard dezer projectielen wordt de grootste geheimhouding betracht. De Nederlandse en Britse militaire over heden zouden zeer grole belangstelling voor het project hebben. Tot dusver zijn naar verluidt, goede resultaten met de proefmodellen bereikt. Deze resulta ten zouden zelfs beter zijn, dan die met geleide projectielen uit de Verenigde Staten. Toen in december jl. De Navo-raad te Parijs bijeen was deelde de Ameri kaanse minister van Defensie me^a dat binnen afzienbare tijd de Navo-landen de beschikking zouden krijgen over ra ketwapens en geleide projectielen. Htj opoerde toen reeds de mogelijkheid dat de'Europese landen in onderling overleg misschien zouden kunnen komen tot een eigen produktie. De Ver Staten, Frankrijk, West- Duitsland en de Beneiuxlanden hebben in de permanente raad van de Noordat- lantlsche Verdragsorganisatie uiting ge geven aan hun ernstig? ongerustheid over het feit, dat Engeland op de atoom bewapening wil overgaan zonder eerst zijn bondgenoten te raadplegen. Dit wordt lu Bonn vernomen. De Nederlandse minister van Oorlog, ir. C. Staf, heeft bij zijn terugkeer uit de Verenigde Staten verklaard net zeer te betreuren dat Groot-Brittanr.ië. het de fensiebeleid gewijzigd heeft zonder enig overleg in de Navo. De minister achtte dit in strijd met de altijd gevolgde-ge dragslijn. Het Indonesische Iegerhoofdkwartler beeft vrijdag bekendgemaakt, dat bin nenkort een conferentie van de voor naamste militaire commandanten zal worden gehouden ter bespreking van de eisen der opstandige provincies. Het hoofdkwartier deelde mee, dat de conferentie zal worden gehouden zo dra de chef staf van het leger, generaal majoor Abdoel Haris Nasoetion, beter is. De stafchef heeft donderdag een kleine operatie ondergaan. Ook in maart zijn de militaire leiders, met inbegrip van de opstandige, reeds in Djakarta bijeengekomen. Tijdens een bijeenkomst in MakasSar waarop alle gouverneurs van Oost-Indo- nesië waren vertegenwoordigd en die onder leiding stond van iuitenant-kolonel Soemoeal, die in maart de macht in dit gebied in handen nam, is besloten een delegatie naar Djakarta te zenden voor het bespreken van technische aangele genheden met de ministers van het nieu we kabinet. Een soortgelijk besluit werd genomen door de Bantengraad op Mid- den-Sumatra. De Zuidafrikaanse minister voor na- turellenzaken, dr. Verwoerd, heeft na besprekingen met een afvaardiging van de Nederduits gereformee de kerk de omstreden kerkclausule van het ont werp voor wijziging van de natureUen- wet veranderd. Het doel van ie clausu le blijft echter onveranderd, zo heeft hij verklaard. C.N.V.-Ieden In Hillegom hebben ter gelegenheid van het bloemencorso, dat vandaag door de bollenstreek zal rijden en dat (als het weer meewerkt) weer duizenden kijkers zal trekken, een pro pagandistisch bloementableau gescha pen. „Het C.N.V. gaat recht door zee!" staat er m het mozaïek te lezen Het is lê >vj "li op lcd"T van h"t CNV (Van onze correspondent) hebben er belangeloos vele vrije uren aan gegeven. Het ontwerp van het mozaïek, waarin behalve de genoemde spreuk nog de naam van het C.N.V. en een voorstelling van een varend schip voorkomen, is van de hoer A. Noorlander Onder leiding van -i h->«r J Ppf* "n mol behulp "an de organisatorische talenten van de heer J. van der Plas zijn er niet minder dan 220 manden hyacintennagels (losse bloempjes) in verwerkt. In de zij kanten zijn met behulp van 8 kilo haar spelden tienduizenden hele hyacinten be vestigd. Reeds vrijdagmiddag trok dit moza ïek. opgesteld op het voor dit doel afge staan terrein voor het Hervormd Jeugd- H"ir Weltevreden" vpp) Vkiikc S-1QED1-ARAB1Ë heeft verder bekendgemaakt, dat het geen Iiraëiisehe scheten tot de Golf van Akaba zal toelaten. In een nota van de Saoedl-Arablsehe regering wordt gezegd, dat de eilanden Tiran en Slnafar Saoedl-Arablsch grondgebied zün en dat de 'waterwvt op deze plaats slechts 14 km breed U Dit is ongeveer 19 km minder brec dan de waterwegen, die geacht wm den krachtens het internationale rech. een universeel karakter te bezitten, aldus de nota. Verder wordt betoogd, dat „de Golf van Akaba derhalve niet als een open waterweg b-schouwd mag worden - TjÜkt 3 Ms -•-ff. r I;' V 1 fi l 1 I -t r P 1 &s hm ft <1 3 Y I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1