Pro-westerse ommezwaai in Jordanië K westie-Suezkanaal naar de Veiligheidsraad HAGEL STRIEMDE CORSO Ruslands vrienden in ballingschap Opsporing verzocht van gevaarlijk man „Zwarte Ruiter ontsnapt uit Haag se gevangenis Gedetineerde bezocht zieke vader en nam de benen Ziekenfondsen zijn bereid overleg te hervatten '4 1 m 1 0 f 9 Vier kernproeven in tien dagen Weeroverzicht Besluit van Westelijke Grote Drie Syrische tanks binnengerukt? Eden's operatie goed verlopen Maar vele tien duizenden kwamen kijken In gestolen auto naar Brabant Jongen (18) bekent moord te Herpen Indonesisch kabinet krijgt steun van communisten Officier op Timor neergeschoten Patiënten moeten niet afwachten MAANDAG 15 APRIL 1957 Weerbericht Egypte Israëlische schepen bij Akaba een bedreiging imëm öpspringsverzoek Ondanks ere-ivoord. Spionageschandaal in Zweden M VIJFTIENDE JAARGANG No. 3665 j| TL w* In Sow jet-Unie AMERIKA, Engeland en Fran- rijk hebben zaterdag voorlo pige overeenstemming bereikt over het voorleggen van de kwes tie van het Suezkanaal aan de Veiligheidsraad der Verenigde Naties. een dag van hoogspanning heeft de jonge, pro-westerse koning j Hoessein van Jordanië gisteravond een voorlopige overwin- ning behaald op de pro-Russische elementen in zijn land. De voormalige premier Naboelsi en de opperbevelhebber van het leger, Noewar, moesten als ballingen naar Syrië vertrekken. Eenheden van het-Arabische Legioen hebben tanks en pantser-; wagens bemand om de koning meester te maken van de toestand in de hoofdstad Amman. Radio-Ramallah heeft verklaard, dat het Arabische Legioen een staatsgreep van het leger tegen koning Hoes sein heeft onderdrukt en de koning zijn trouw betuigd. Het is echter nog de vraag of de koning de teugels lang in handen kan houden. In verscheidene steden zijn gisteren wilde betogingen tegen Hoessein en voor eenheid met Syrië gehouden. In Ramallah drongen demonstranten in het radiostation door, waarna de uitzen dingen ophielden. Volkscomité's hebben voor vandaag een algemene staking afgekondigd uit protest tegen het optreden van de koning. Kabinet Arrestatie Trouw Troepen terug (Van een onzer verslaggevers. rfSSEN Sassenheim'en Berme broek, waar over vele kilome ters het kleurig tapijt der bloeien de bloembollen lag uitgespreid, voer zaterdag als een reusachtig bloemenschip het corso, waarmee de bollenstreek weer tallozen in verrukking heeft gebracht. fM'1 Nasser naar Peking Gelift Na arrestatie TANDARTSEN: „Niet wachten*' tf |'4#J ff Tv Té •f; (T - te! Pi t< i -•% ?r rfi 5 Tl T Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 135700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klacötendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kirch tend lenst: 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 81 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG MINDER KOUD Veranderlijke bewolking' met morgen tijdelijk wat regen. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Over het algemeen iets hogere temperaturen dan vandaag. 16 april zon op 5 44, onder 19 41; maan op 2231, onder 6.34. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT KONING HOESSEIN NEEMT HEFT HANDEN Het Britse ministerie van Lands verdediging heeft zaterdagavond medegedeeld, dat de Sowjetunie op twaalf dezer weer een kern wapen tot ontploffing heeft ge bracht. Dit is de vierde maal in tien dagen tijds, dat dit geschiedt. De Bilt, 15 april. Gedurende het weekeinde is de koude noordelijke luentstrommg, waarin regen-, hagei- en natte sneeuwbuien voorkwamen, in een langzaam tempo m kracht afgenomen en ten slotte tot staan gebracht. Een hogedruKgebied dat bij IJsland tot ont wikkeling kwam verplaatste zich m zuidelijke richting naar de ingang van Het Kanaal en zwenkte daarna af naar het oosten. Vanmorgen lag het centrum in Noordwest-Frankrijk. Tegelijkertijd naderde vanuit Enge land een zwak front dat de voorste be grenzing vormt van minder koude en vochtiger oceaanlucht. De wolkenvel den, die met dit front samenhangen, dreven m de nacht van zondag op maan dag ons land binnen. Hierdoor werd een sterke temperatuurdaling tegengegaan. Toch kwam er plaatselijk o.a in Bra bant en het Oosten van het land nog nachtvorst voor. De zuidwestelijke stroming die zich nu begint in te stellen zal zich verder over onze omgeving uitbreiden. Bovendien zal een regenfront dat vanmorgen Ierland bereikte, m de komende 24 uur tot ons land doordringen, terwijl de temperaturen morgen in het algemeen nog iets hoger zullen worden dan vandaag. Het gevaar voor nachtvorst is voorlopig geweken. Dit zal vermoedelijk in het begin van de week gebeuren. Alleen een onwaar schijnlijk geachte wijziging van Egypte's politiek zou daarin verandering kunnen brengen. De Egyptische a; ibassade in Was- Er graan geruchten dat Syrische pant- sertroepen zaterdag Jordanië z|jn bin nengetrokken, maar zowel in Syrlé als ta Jordanië z|jn deze geruchten offi cieel tegengesproken. Volgens Egyp- üscbe berichten ls een Iraaks regiment in het Iraaks-Jordaanse grensgebied aangekomen, zonder echter de grens ie overschrijden. De berichten z|jn verward, maar het b wel duidelijk, dat de toestand nog hoogst gespannen is. Er is een strenge censuur ingesteld en alle luchtverbin-iu dingen met de hoofdstad zön gestaakt, steunt het standpunt van de afgetre den pro-Russische premier Naboelsi. Het bericht is gepubliceerd door „Er- rawwad", een dagblad In de Libanese hoofdstad Beiroet. Er gaan in Beiroet ook geruchten, dat koning Hoessein de terugroeping verzocht heeft van de Egyptische militaire attaché in Amman omdat deze z|jn steun zou geven aan oppositionele groepen. Men meent in Beiroet te weten, dat Hoessein op het ogenblik de steun heeft van koning Saoed van Saoedi-Arahië. Een officiële Syrische woordvoerder noemde gisteren de diplomatieke be richten van zaterdag uit Amman, dat een Syrisch pantser-regiment Noord- Jordanië was binnengetrokken, totaal ongegrond. Drieduizend man Syrische eenheden zijn reeds sinds de Suez- crisis in Jordanië gelegerd. Syrië Vele honderden mensen hebben zaterdag in de stralen tan de Jordaanse hoofdstad Amman een demonstratie gehouden ten gunste tan de afgetreden regering van Naboelsi. De betogers droegen span- doeken mede tvaarop o.m. teas te lezen: „Leie de Arabische eenheid", „Weg met de leer tart Eisenhower" en Solidariteit tussen leger en tolk". Zij schreeuwden anti-Amerikaanse leuzen. landse Zaken, mevrouw Goida Meir, lieeft in Te! Aviv verklaard, dat Is raels veiligheid zon kunnen worden bedreigd, als buitenlandse troepen rich in de gebeurtenissen in Jordanië zouden mengen. „Wü zullen daar niet onverschillig tegenover staan", aldus mevr, Meir. Zij oefende scherpe kritiek op de secretaris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjoeld. Volgens haar had deze er voor moeten zorgen, dat de resolutie van de Algemene Vergade ring inzake Gaza ten uitvoer werd ge legd. Said el Moefti is erin geslaagd een Jordaans kabinet samen te stellen, aldus is vanmorgen van Jordaanse diploma tieke zijde te Bagdad vernomen. Het kabinet bestaat uit partijloze personen';. De lijst van ministers zou zondagavond aan koning Hoessein wor den overhandigd. Said el Moefti is reedr driemaal minister-president geweest. Thans is hij voorzitter van de senaat. Hij wordt beschouwd als een gematigd man met een grote politieke ervaring. De machtsgreep van de koning heeft de linkse coalitie geknakt, die het hem onmogelijk maakte een kabinet te doen vormen dat meer pro-westers was dan het afgetreden kabinet-Naboelsi. Ook nu schijnt er echter nog steeds geen nieuw kabinet te zijn. Hoessein liet stafchef Noewar ar resteren door eenheden van het leger die trouw aan de troon waren en leg de ex-premier Naboelsi in zijn paleis een soort huisarrest op. Later-werd gemeld dat Noewar reeds sa Damaskus gearriveerd is. Kennelijk had Hoessein hem toegestaan het land ie verlaten. Naboelsi kreeg later toe stemming eveneens naar Syrië te gaan. De waarnemend stafchef Hayyari is iot stafchef benoemd. Volgens niet bevestigde berichten louden In Aljoun, aan de noordgrens van Jordanië, botsingen plaats heb ben gehad tnssen legereenheden, die koning Hoessein steunen en andere eenheden die voor Noewar z|jn. In een verklaring van het paleis wordt gezegd: Bepaalde onverantwoor delyke elementen hebben getracht m de -rangen van het leger binnen te dringen en geruchten te verspreiden met het doel. de nationale eenheid van het leger en zijn ware nationale ge voelens en hechte trouw aan de koning en de belangen van het vaderland tt ondermijnen. Deze vuige poging heeft Seen succes eehad. Alles is weer nor- hmal en officieren en manschappen hebben allen hun oprechte trouw aan de koning betuigd en gezworen, hun «ven te geven voor de roem en de vooruitgang van het land." Koning Hoessein heeft in een radiq- rede het leger gedankt voor zijn nati onale gezindheid, zijn trouw aan de troon en zjjn voortdurende bereidheid om zich ter verdediging van het Ara bische vaderland op te offeren. Koning Hoessein heeft. volgens Persberichten In de Libanon, de Syri sche president verzocht a 51 e Syrische ■voepca uit Jordanië terug te roepen, ®mdat de Syrische officieren deelne- Jho" in „ondermijnende activiteiten" hef staatshoofd van Jordanië., Van officiële Jordaanse zijde is ver klaard dat een Syrisch bataljon ge pantserde eenheden o.a. uitgerust met Russische T-34 tanks naar de reeds te Mafrak. ten noorden van Am man, gelegerde Syrische troepen was gezonden.. Deze troepenverplaatsing gebeurde in het kader van het mili taire bondgenootschap met Syrië en Egypte en had „geen bijzondere be tekenis". zeiden officiële Jordaanse woordvoerders. De Israëlische minister van Bulten-, De voormalige Britse premier, Sir Anthony Eden, is zaterdag in de Ame rikaanse stad Boston geopereerd. De operatie is goed verlopen, Eden's toe stand was gisteren bevredigend. Het was voor de 59-jarlge staatsman de vierde operatie to vier jaar t|jd. De ingreep, die ongeveer twee uur duurde, werd verricht door dr. Richard Cattell, die Eden in 1953 eveneens ope reerde en toen een plastic buisje in zijn galicaiiaal aanbracht. Bij de operatie is gebleken dat het buisje reeds uit het lichaam is verdwe nen zonder dat Eden er iets van heeft gemerkt. De nieuwe instorting van de oud-premier blijkt te zjjn veroorzaakt door een insnoering van -een afvoerka naal bij de lever. Deze stoornis is nu opgeheven. Bollenland zei het met bloemen in onvergelijkbaar fraaie opmaak. De 34 kolossale praalwagens, die het samen voegde tot een stukje „Hollands Glorie" (het motto var. dit tiende corso), schitterden en vlamden met hun hon derdduizenden hyacinten, tulpen, nar cissen en andere geurige en kleurige keiken alsof zij met een toverstaf wa ren aangeraakt. Betoverend waren ook de prinsesjes, de prinsen, de pages en andere sprookjesfiguren, die in kost bare gewaden de wagens opsierden. Vele tienduizenden toeschouwers, een schatting van het juiste getal ls onmogelijk te maken, hebben dit ver rukkelijke sprookje ademloos aan schouwd. Zij trotseerden de striemen de hagel, die uit zwarte wolken viel. Het staat wel vast, dat dit gure weer tienduizenden anderen, die nsar het corsb hadden willen komen, thuis ge houden heeft. Men was In de streek algemeen van oordeel, dat het publiek op vorige corsodagen veel talrijker was. De zeer actieve rijkspolitie, die zich met een paard honderd man en de modernste middelen beijverde om het corso een goed geleide te geven en de verkeers stroom naar en van het corsoparcours in de bedding te houden, heeft het dan ook minder druk gehad dan in voorgaande jaren. Dat was jammer. Want nooit ge noeg mensen kunnen komen genieten van de bloemenpracht, die onder lei ding van de artistiek-leider en ont werper van het corso, de heer Jos van Driel, telkenjare op de kolossale wa gens wordt tentoongesteld. Elk jaar weer anders, telkens weer mooier, fij ner, stijlvoller, kleuriger enmo derner. Van Driel heeft het aangedurfd In dit laatste corso een wagen onder de titel „Rhapsodie in rood en blauw" op te nemen, die de vooruitstrevend heid in lijn, vorm en kleur symboli- ifccv - hington heelt zaterdagavond een verklaring uitgegeven waarin staat dat Egypte en Saoedi-Arabiè Israëli sche schepen in de ingang tot de Golf van Akaba „als een bedreiging van hun veiligheid" beschouwen. De verklaring zegt verder, dat Egyp te zijn ..recht van zelfverdediging" uit oefent door Israel de vaart door het Suezkanaal te ontzeggen, daar beide landen tn staat van oorlog met elkaar verkeren. Volgens de verklaring is de ingang tot de Golf van Akaba territo riaal water van Egypte en Saoedi-Ara- bic. Het V.N.-hoofdkwartïer voor de ber gingswerkzaamheden in het Suezkanaal, dat in Cairo is gevestigd, zal op 29 april worden gesloten. De gehele bergings- vloot van de Ver. Naties zal dan Egypte verlaten hebben. De Westduitse regering is niet voor nemens, Duitse schepen het varen door het Suezkanaal te verbieden, hebben regeringskringen in Bonn zaterdag ver klaard. seerde. In de drie kilometer lange bloemenstoet vormde deze wagen een verrassing. Dit was een bloeiend bloe- mensehilderij, opgebouwd uit mis schien wel een miljoen hyacinten kelkjes. De jury, met dit keer namens „het publiek" Karin Kraaykamp van de televisie en Johan Bodegraven van de NCRV, dacht er ook zo over en gaf de ze moderne „rapsodie" een van de eerste prijzen. Als een sprookje wiegde het corso, begeleid door vijftien in schitterende uniformen gestoken muziekkorpsen, door de bollenstreek. Door Sassenheim, dat vlagde en zich van een bioemige opschik had voorzien, door Lisse met tal van fraaie bloemenmozaïeken langs de weg en door Hillegom, waar de straten vol kleur en fleur waren. Héél het bollenland vierde het corsofeest mee. Dat moet op de vele duizenden buitenlanders, die in hun evenzovele wagens naar het corso kwamen, diepe indruk gemaakt hebben. President Nasser van Egypte zal deze zomer waarschijnlijk, een bezoek brengen aan communistisch China, aldus een door radio-Peking uitgezonden bericht van het Chinees nieuwsagentschap. De Egyptische ambassade in Peking zou dit op een pers conferentie hebben meegedeeld. DE wegens verschillende berovingen en doodslag tot vliftien jaar ge vangenisstraf veroordeelde „Zwarte Ruiter", de 31-jarige koopman H. G, uit Mlerlo, ls er r in geslaagd te ontsnaipen uit de gevan genis. Gistermorgen tussen zeven en acht nur merkte het bewakend perso neel. dat de man zijn cel in de Peni tentiaire Inrichting in Den Haag had verlaten. Het bleek, dat hii de tralies van zün cel had doorgevijld, zonder dat één van zün drie celgenoten Iets had gemerkt. Bij het overklimmen van de ver schillende muren van de gevangenis heeft de vluchteling gebruik gemaakt van een soort ladder, die hij had ver vaardigd van touw en bezemstelen. Eenmaal bulten heeft G. een gepar keerd staande auto van een in Neder land werkzame Amerikaan geforceerd. Met de gestolen wagen is h|j toen naar een plaatsje tussen Weert en Roermond gereden. De verlaten wagen is daar in de loop van de dag gevonden. Vervolgens is hij waarschijnlijk met een andere auto meegelift. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de „Zwarte Ruiter", die gisteren wel in de buurt van zijn woonplaats Is gesignaleerd. De „Zwarte Ruiter" is op 24 decem ber jl. door de rechtbank te 's-Her- togenbosch tot vijftien jaar gevange nisstraf met aftrek en ter beschikking stelling van de regering veroordeeld, onder andere wegens doodslag. Hem waren een serie berovingen en dief stallen ten laste gelegd, waarbij een aanslag op de houder van het postkan toor te Ravenstein, die toen om het le ven is gekomen. Op 24 april zou G. terecht moeten staan voor het gerechtshof in "s-Her- togenbosch, waar hij in beroep was gegaan. In een opsporingsverzoek van de Haagse politie wordt Gruyters een ge vaarlijk man genoemd. Het luidt: Namens de officier van Justitie te Den Haag verzoekt de commandant van politie, hoofd justitiële diensten aldaar, de opsporing, aanhouding en terugbrenging van de in de nacht van 13 en 14 april 1957 uit de Straf-peni- tentiaire Inrichting te Den Haag ont vluchte gedetineerde Johannes Jose- phus Gru|jters, geboren te Boekei 28 april 1925 en wonende te Mierlo Hout. Signalement: 1.68 meter, fors figuur, donker gekleurd haar, grijze ogen, ge zonde gelaatskleur en littekens op bei de onderarmen. Vermoedelijk gekleed In lange bruine overjas en blauw col bertkostuum. Kruijters staat ais ge vaarlijk bekend. ''"«ochtend is hij nog In de omgeving van zjjn woning gesignaleerd en vermoedelijk meege reden naar Keipen met de bestuurder van een crèmekleurige personenauta met zwarte vlekken aan het rechter voorportier. Uit het ziekenhuis te Venlo is de 19-jarige gedetineerde F. K. ontsnapt, die tot zyn 21ste jaar een straf in het tuchthuis in Haar lem moet uitzitten. K. was onder toezicht van twee bewakers naar Venlo overgebracht, <»m er zjjn 81-jarige vader te bezoeken die in het ziekenhuis is opgenomen. Hij had zijn erewoord gegeven po gingen tot ontsnapping te zullen doen. Tijdens het bezoek verzocht hy tot tweemaal toe van het toilet ge bruik te mogen maken, hetgeen bei- Dr. Robert Folke Damatedt, assistent secretaris van de Zweedse commissie voor de atoomenergie, is door de Zweed se veiligheidspolitie gearresteerd onder beschuldiging van spionnage voor Sow- jet-Rusland. Dit is vandaag door een woordvoerder van de politic in Stock holm meegedeeld. Zweden is op het gebied van de ont wikkeling van de atoomenergie zeer ver gevorderd. De Zweedse geleerden betogen reeds lang, dat Zweden atoombommen kan maken, indien de regering slechts toe stemming verleent. Er worden m Zweden reeds meer dan een jaar proeven genomen met de toe passing van waterstof-energie voor vreedzame doeleinden. De politie deelde mee, dat de arresta tie van di. Damstedt verscheidene da gen geleden heeft plaatsgevonden en gevolgd is door een periode van grote waakzaamheid van de politie. de malen werd toegestaan. Toen K. nog voor de derde maai toestemming vroeg wera ook deze gegeven. Hij heeft toen het toiiet aan de binnen zijde gesloten, en is door een raampje ontvlucht. Terstond werd de politie gealarmeerd, doch ondanks ijverige naspeuringen heeft men tot dusverre geen spoor kunnen vinden. De 18-jarige K. M. uit Koolwijk Her pen heeft voor de officier van Justitie - te 's-Hertogenbosch hekend donderdag jl. de 14-jarige Mia Wols om het leven te hebben gebracht in de bossen van Herpen dicht bij haar woning. M. ls een buurjongen van het omgekomen meisje, dat zoals bekend is, op een boerderij melk moest halen en op weg daarvan naar huis niet terugkeerde. M. is leer ling geweest van de b.l.o.-school waar zijn slachtoffertje nog schoolging. Hjj was zaterdagavond gearresteerd. De secretaris-generaal van de Indo nesische communistische partij, Alult, heeft de grootst mogelilke steun van iljn part|j toegezegd aan het nieuwe nood- i kabinet, dat door president Soekarno js gevormd. Zoals hekend, maken geen leden van de communistische party deel uit van het nieuwe kabinet» doch wel drie per- sonen die met de communisten sympa thiseren. Volgens Aldit moeten de propaganda en de strijd voor de volledige uitvoering van Soekarno's plannen en de instelling van een progressieve nationale raad worden voortgezet. De militaire commandant van Zuid- Sumatra, luitenant-kolonel Barlian. heeft bekendgemaakt dar de situatie in dit gebied weer normaal is. De mir-iaire commandant van Oost-Indonesië, luite nant-kolonel Soemoed, is van Makassar naar Koepang vertrokken, waar de plaatselijke militaire commandant deze week door zijn eigen troepen is gearres teerd. Zaterdag is in Djakarta een delegatie van drie personen uit het opstandige Zuid-Sumatra aangekomen voor bespre kingen met president Soekarno en de centrale regering. De delegatie, die is gezonden door de waarnemend gouverneur van Zuid-Su matra, Hoessein, staat onder leiding van de burgemeester van Palembang. Een officier van de Indonesische lucht macht, luitenant W. A. Staal, die van verraad werd verdacht, is bü een poging te ontvluchten op Timor neergeschoten cn later overleden. Dit heeft het hoofd kwartier van de Indonesische luchtmacht zondagavond meegedeeld. Luitenant Staal overleed in een vlieg tuig dat hem naar Soerabaja bracht De officier was vrijdag door de commandant van de luchtbasis op Koepang in arrest gesteld, toen op hem documenten waren gevonden, die wezen in de richting van „verraad, dat indien het was uitgevoerd, grote schade zou hebben berokkend aan het land in het algemeen en aan de luchtmacht in het bijzonder", zegt de bekendmaking van het hoofdkwartier. Een eerder ontvangen bericht meldde, dat majoor A. Latief, de bataljonscom mandant op Timor, de politiechef van Koepang en de voorliehtingsofficier door ondergeschikten waren ontwapend en ge arresteerd. De opstand op Timor, een der kleine Soenda-eilanden, is op 4 april uitgebro ken. Het eiland staat onder het bestuur van de opstandige luitenant-kolonel Ventje Soemoeal. De ziekenfondsen zullen Iedere po ging die wordt ondernomen om het overleg met de tandartsen te doen her vatten, toejuichen. Aldus hebben de organisaties van algemene ziekenfond sen geschreven aan de Kon. Ned. Maat schappij tot bevordering der Genees kunst, die zoals men weet, de mogelijk heid van arbitrage als oplossing voor het geschil tussen de tandartsen en de fondsen heeft geoppt d. De ziekenfondsen schrijven het ten zeerste te zullen waarderen, wanneer de Maatschappij stappen zou onderne men, die tot hervatting van het over leg kunnen leiden. Zoals bekend is, heeft ook de Maatschappij tot bevor dering der Tandheelkunde gunstig ge reageerd op de suggestie van de Maat schappij tot Bevordering der Genees kunst. De tandartsen hebben intussen stel ling genomen tegen uitlatingen van de zijde van de ziekenfondsen, waarin de verzekerden werd aangeraden tot het uiterste te wachten met het inroepen van tandheelkundige hulp. Het hoofd bestuur van de Maatschappij tot bevor dering der Tandheelkunde zegt hier van, dat wanneer p|jn optreedt, In ve le gevallen reeds onherstelbaar kwaad' is aangericht. De tandartsen achten het advies om maar te wachten volledig in strijd met elementaire opvattingen van gebitsver zorging. Het zou huns inziens een ern stige achteruitgang van de tandheel kundige verzorging van het Nederland se volk betekenen, wanneer het zou worden opgevolgd. e s/ia i i. t 4 J III t Ts? HfAj tftp v*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1