Israels recht Ravage aan Waalhaven te Rotterdam 1 en acht gewonden i Koninklijk Paar gaat per kruiser naar Stockholm Jongen liet kaars vallen: woning uitgebrand Afgezette premier terug in kabinet Rijk bereid medewerking te verlenen bij aankoop Schijngevecht i Aanval op smokkelboten kostte 120 personen het leven Noorse premier verwerpt Sowjet-waarschuwing Tilanus wil geen scherven maken Weer overzicht Uitgebreid programma van drie dagen Alleen thuis met vierjarig zusje De crisis in Jordanië Palestijns eerste minister m Geen klopjacht op Zwarte Ruiter Kamerlid vraagt, over ontsnapping Verdediging naar eigen inzicht Navo-bases worden vrij aanvaard Jongen schoot vriend dood DINSDAG 16 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3666 Weerbericht wm Twee ongevallen met dodelijke afloop Busboycot len einde in Johannesburg IUf'-l* :$£'rÊk Tragisch ongeluk Huurvraagstuh Een dode. drie vermisten A de Waalhaven le Rotterdam heeft vaumidtlajts omstreek» twaalf uur een hevige ontploffing plaats gehad. De stoomketel van een daar liggende Rijnsleper „Gunnard"' explodeerde door een tot nu toe onopgehelderde oorzaak. De gevolgen hiervan waren ontzettend. .Naar voorlopige schatting zijn er één dode. drie vermisten en zeven a acht zwaar gewonden. De stoomketel sloeg door het dek heen en grote stukken kwamen tot in verre omgeving neer. Enkele zware hrokken metaal vlogen zelfs zestig meter hoog de lucht in en vielen driehonderd nieter verdc in een dichtbewoonde wijk. De sleepboot lag aan de kade vant verdwenen naar de diepte. Enkele i&'fltei&sis Gewond Israël wil 120.000 Joodse vluchtelingen opnemen r N Jordanië is een nieuw kahinet gevormd, waarin ook de afge zette pro-communistische premier Naboeisi (op Buitenlandse Zaken) zitting heeft. Koning Hoessein, die Naboeisi woensdag had ontslagen, heeft blijkbaar, althans gedeeltelijk, moeten toegeven aan de druk die op hem werd uitgeoefend, nadat hy zondag h«*t heft in eigen handen had genomen. Formateur en tevens premier van het nieuwe kabinet is een Pa lestijnse vluchteling, dr. Hoessein Fakhri Khalidi. Twee van de zes andere ministers zijn eveneens Palestijn. De bevolking van Jordanië bestaat voor een derde uit Palpstijnen en dezen vormen het meest pro-Egyptische, anti-westerse en anti-Israëlische deel. Vóór het kabinet tot stand kwam, heeft koning Hoessein volgens de Jordaanse radio de leiders van de politieke partijen bij zich ont boden en hun meegedeeld „dat zijn liberale Arabische politiek on gewijzigd is". De koning zou daaraan toegevoegd hebben: „Als ik niet oprecht geloofde mijn land te dienen, zou ik afstand van de troon hebben gedaan". Geen terugtocht Advertentie lIlfütlM ORE A va RKMIER Einar Gerhardsen an Noorwegen heeft de Rus- si-che waarsc-huvvinv voor het ge- 1 vaar dat de Navobasissen in Xonr- i wegen meebrengen, van de hand j gewezen. De afwijzing was vervat j in een brief van Gerhard.sen aan I de Sowjetpreniier Roelganin. De brief is gisteren in Oslo gepubü- I reerd, Botterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klacütendtenst abonnementen 18.30—19.30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef. 183487 <3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424887 Kirch tend lenst: 18 30—19 30 u: Tel. 3S2569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 57882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks V_ Directeur: H. DE RUIG Twum" Geldig tot woensdagavond. VRIJ ZONNIG Droog en tamelijk zonnig weer. Overwegend matige wind uit Westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. 17 april /on op 5 42 onder I» 43: maan op 23 34, onder 7.16. vy Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HIT is nu volkomen openbaar ge worden hoezeer de politiek van Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de politiek van Hammarskjoeld, de Secretaris-Gene raal van de Verenigde Naties in het Midden-Oosten heeft gefaald. Nasser heeft volkomen zijn zin ge kregen en zit hoger te paard dan ooit tevoren. Hij gedraagt zich als de onbetwiste eigenaar van het Suezkanaal. Hij ver klaart open en bloot dat er geen Is raëlisch jchip door dat Suezkanaal zal varen en ook de vaart door de golf van Akaba wordt Israël zowel door Egypte als door Ssoedi-Arabie ont zegd. En dit gebeurt nadat Israel zijn troe pen daar teruggetrokken had op aan dringen van de Verenigde Staten. Men mag wel zeggen dat dit woord aan dringen een veel te zwak woord is. Israel is van Amerikaanse zijde onder zeer zware druk gezet om zijn troe pen zowel uit de Gaza-strip als langs de golf van Akaba terug te trekken. Inaël heeft toen gepoogd garanties van de Verenigde Staten te krijgen ten aan zien van de vrije doorvaart zowel door de Golf van Akaba als door het Suez kanaal. Een garantie hebben de Verenigde Staten nooit gegeven. Wel zouden zij de vrije doorvaart voor Israël bevor deren. Toen ii Israël onder Amerikaan se druk bezweken en heeft het zijn troepen teruggetrokken „in de veron derstelling" dat de vrije doorvaart rea liteit zou worden. Israël heeft ook ter stond verklaard dat indien dat niet het geval zou zijn, het zich het recht voor behield tot nieuwe militaire maatrege len over te gaan. Men ziet dus hoeveel mogelijkheden tot nieuwe explosies er in het Midden-Oosten zijn. De troebelen in Jordanië en ook dit ep de spits gedreven Israëlisch-Arabi- sche conflict T) 1! actie van de Verenigde Naties en van de Verenigde Staten, de po- litiak van Dulles en van Hammar skjoeld, heeft dit alles gewrocht. Zi; hebben Frankrijk en Engeland de voet dwars gezet, toen deze hun actie aan het Suezkanaal begonnen. Zij hebben geweigerd om de rechtmatige zaak 'van het bedreigde Israël ook maar onder de, ogen. te. zien. Zij. hebben, dat kleine vdtgedwongen. om alle voordelen van zijn behaalde overwinning prijs te. ge ven. In alle voordelen zijn naar Nasser gegaan. Naar de man, die een kwalijke dictatuur in. «tand houdt, die het Suez kanaal op onrechtmatige wijze natio naliseerde, die Israël naar het leven itond en die dat nu, na zijn nederlaag, dank zij het optreden van Amerika, nog doet. Amerika heeft zijn Weateuropeie bondgenoten in het Midden-Ooaten een militaire nederlaag berokkend en het gezag dier bondgenoten daar geknakt. En wat is er voor in de plaats geko men? Een Amerika dat door deze' Arabische potentaten eenvoudig bij de neus genomen wordt. B« communisti sche invloed In Egypte en in Syrië blijft groeien. En Amerika denkt maar dat het de concurrentie met Sovjet-Rus- land wel aan kan als het maar vrien delijk blijft, Arabische kwaadwillig heid slikt en met dollars strooit. Maar het «inde zal de last dragen. De. fout is, het tragische in deze hele leichledenis is, dat Amerika nooit, in het hele verloop van deze historie, eens heeft gevraagd: Waar raakt hier het recht in de knel? Want dat is het waar het toch in de politiek om draaien moet. Amerika heeft slim spel willen 'Pelen in zijn wereldstrijd met 't com munisme. >Maar het heeft daarbij de 'impele vraag om recht vergeten. En dat wreekt zich nu over de hele linie Zware ontploff boord aan van sleepboot 'Van onze correspondent» De vooizitter van de C.H.U., de heer H. W. Tilanus, heeft op een bijeenkomst in Assen het huurvraagstuk ..politiek zorgvol en moeilijk" genoemd. Hij zei te hopen, dat erge dingen worden voor komen en dat scherven maken geen kunst is. Over de rede van prof. Oud in Gro ningen zei de heer Tilanus. dat bet hem verwonderd had iemand, die hij kende als een fei bestrijder van de coalitie, dergelijke dingen te horen zeggen. De ontwikkeling van de C.H.U, sinds de be vrijding noemde d« heer Tilatxie ver blijdend. hen stuk tan het ketelhuis ieerd op straat gemeten en seinielde liet plmeisel. Een motorfiets ieerd ook getroffen. de scheepswerf „Waalhaven" aan de Waalhaven-Oostzijde. Na de explosie zonk het schip onmiddellijk. De meeS' te personen die aan boord waren, H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Tage Erlander. de minister van Buiten- Bernlurd zullen van 21—23 mei een landse Zaken Oosten Unden met andere staatsbezoek aan Stockholm brengen. De koninklijke gasten rulle» per krui ser Hr Ms de Zeven Provinciën aanko men. De kruiser wordt geëscorteerd door de torpedojagers Hr Ms Friesland en Hr Ms Rotterdam. Het Nederlandse gevolg bestaat uit: mevrouw Van Wickevoort Crommelin, grootmeesteres; mevr. Repelaer van Driel, dame du palais; Baron van Har- denbroek, grootmeester van hét huis der koningin; gen.-majoor Pahud de Moriangea, chef van het militaire huis; luitenant-kolonel van Zinnincq Berg- ntann. hofmaarschalk; commandeur De Jong, adjudant; luitenant-kolonel Geertsema, adjudant; jhr. Röell, privé- secretaris van H.M. de Koningin, dr. De Graaff; privé-secretarls van Z.K.H. de Prinz. Bovendien wordt het koninklijk paar begeleid door minister Luns en mejuf frouw Teilegen. 21 mei: de koninklijke gasten zullen op de aanlegsteiger aan de „Logard- strappan" verwelkomd worden door o.a. de Zweedse koning en koningin, leden van de koninklijke familie, de premier Door onvoorzichtigheid van een 14- iarige jongen is maandagavond de eerste etage van het perceel Egelan- dersgracht 9 in de Amsterdamse Jor- daan door brand verwoest. De 14-jarige Flip K. die op zijn zusje paste, had een kaarsje aange stoken om in een zijkamer een munt sa de elektriciteitsmeter te stoppen, toen het licht uit was gegaan. In zijn zenuwachtigheid liet de jongen het «aarsje vallen op een stapel kranten, die dadelijk vlam vatten. Hij had nog de tegenwoordigheid van geest om eerst zijn vierjarig zusje Bettie uit haar bedje te halen en naar beneden te brengen, alvorens alarm t* slaan. Het vuur greep in deze oude woning snel om zich heen. Toen de moeder oven later van haar werk thuis kwam, 'tond de gehele verdieping in lichter laaie. Voor alle zekerheid heetf de brandweer, die het vuur met vier stra len bestreed, op de bovenverdiepingen «en onderzoek ingesteld, maar geluk- «|g was op de tweede en derde etage niemand thuis. Bij deze speurtocht Bep een brandwacht verwondingen aan «én der handen op en werd één van *'jn collega's door de hitte bevangen. Het ifif viif PT sonen, is door de brand dakloos ge worden. Op de tweede etage brandde de voorkamer uit. Het souterrain en de beletage liepen waterschade op. Bij Geldermalsen zijn gisteravond twee ongevallen met dodelijke afloop ge beurd. De 26-jarigc landbouwer J. van Haafien uit Neerrijnen kwam op zijn bromfiets met een paaltje langs de weg in aanraking, sloeg over de kop en bleef zwaar gewond liggen. Hij overleed in het ziekenhuis. De elfjarige M. van Galen, die een kerkdienst te Geldermalsen had bijge woond en per fiets in gezelschap van een vriendje huiswaarts keerde naar zijn woonplaats Waddenoyen, werd op de Tielerweg, die geen rijwielpad heeft, dorr een def elkaar tegemoetkomende auto's in het gedempte licht niet opge merkt. Kij werd overreden en op slag gedood. De Israëlische minister-president, Ben Goerion, heeft verklaard, dat Israël dit jaar 120.000 Joodse vluchtelingen zal trachten op te nemen. Dit is tweemaal zoveel als aanvankelijk werd verwacht, Ben Goerion zei dit in een paasbood- schap tot de Amerikaanse Joodse ge- meer schap van hen werden van boord geslagen en konden zich al zwemmend redden. Ook op de scheepswerf werden veel arbeiders getroffen door de rondvlie gende stukken metaal. De zijwand van de stoomketel kwam met een enorme klap terecht op de rij weg, die langs de Waalhaven loopt. Op die weg bevonden zich voetgangeis. fietsers, motorrijders en automobilisten. Enigen van hen werden eveneens getrof fen. Een groot aantal ziekenauto's was spoedig op de plaats des onheils. Zij reden af en aan om de slachtoffers naar de ziekenhuizen te vervoeien. De politie is dadelijk begonnen met het instellen van een onderzoek. Onder zeer moeilijke omstandigheden tracht de Rivierpolitie de slachtoffers te vinden. De enorme ravage was niet te over zien. Naast de geëxplodeerde sleepboot lag de sleepboot „Annard", die eveneens zwaar werd beschadigd en moest wor den weggesleept om zinken te voorko men. Ook een derde sleepboot, de ..Hud son" van L. Smit en Co, werd ernstig beschadigd. In het wegdek van de rijweg waven diepe kraters geslagen. Tot ver in Rot terdam was de explosie te horen. Spoedig had zich een grote menigte verzameld bij de scheepswerf, familie verdrong zich voor de poort van het be-, drijf om ie vernemen of aich onder de slachtoffers bloedverwanten bevonden. De meest .verwarde geruchten circu leerden op de plaats des onheils. Noch de politieautoriteiten, noch de directie van de werf waren in staat een duide lijke beschrijving te geven van hetgeen zich had afgespeeld. Zo spoedig moge lijk zouden de arbeiders worden verza meld. Eerst dan kon worden nagegaan, hoeveel personen er precies werden ver- mist. Een geheel schippersgezin van totaal vijf personen moest van een Rijnaak naar het ziekenhuis worden overgebracht. Deze personen hadden vrij ernstige ver wondingen opgelopen. Veel politieman nen surveilleren in de omgeving en in de woonwijk achter de Schulpweg, ten einde na te gaan of daar ook slacht offers zijn. leden van de regering, de Zweedse ambassadeur in Nederland en leden der Nederlandse ambassade, Langs de route naar het paleis zullen militairen opgesteld zijn en zal muziek door militaire bands ten gehore worden 'gebracht. 13,30 privé lunch bij het Zweedse koningspaar: 19.30 ontvangst door Nederlandse koningspaar voor chefs de mission; 19.30 uitvoering man nenkoor op Lejonbanken; 20.00 staats banket in Carl II galerij. 22 mei: Bezoek van Zweedse koning en koningin Juliana aan Stockholms vak school „St. Göransdaghem", een tehuis voor ouden van dagen en de Kon. Techn. Hogeschool. Bezoek van Prins Bertil en Prins Bernhard aan lucht vaart- en marine-instituten, 13.30 lunch in stadhuis door het stadsbestuur van Stockholm, 's Middags: bezoek aan Rid- darholm-kerk en receptie voor Neder landse kolonie in Zweden; 19.50 privé diner met Zweedse koning en koningin;, 20.30 galavoorstelling in de koninklijke opera. 23 mei: 10.00 bezoek van koningin Ju liana en de Zweedse koning aan de N.V. Scania Vabis in Södertalje; 9.45 kranslegging door Prins Bernhard en Bertil bij het Linnaeusstandbeeld in Humlegarden. Daarna bezoek aan Zweedse instituut voor houtveredeling; 12.30 lunch met leden van de koninklij ke familie in kasteel Gripsholm; 20.00 koningin Juliana en prins Bernhard ge ven een staatsbanket voor Zweeds ko- ningspaar en speciaal geinviteerden: 22.00 taptoe, door de marine-band van de Kon. Ned. Marine. In Pretoria, waar ook een boycot 24 mei: Vertrek van vliegveld Brom-heerste, is het aantal bussen voor ten ma. 'district verdubbeld. liet centrale regcringsgebiitut mn Jor danië, een fraai, u it bomt n erk in de Sultstrret te Amman. Hierin zijn o.m. hel minister-presidentschap en het de partement fan Buitenlandse Zaken ve- i estigd. Aan de 01 erzijde i nn de straat het inden zich de gehmlH en tan ent echter aart ent hoogliggende neg, aantal andere ministeries.In deze ,.re- germgshuurt" iim Amman gaat het ge it mmlijk gemoedelijker toe, dim de laatste dagen het gei til is gen eest. Bo ten liet gebouw ziet rnen moderne i il ia's. die op de foto hoven op hel dak iijhen te zijn aangebracht. Zij staan Een van de nieuwe ministers is de Jordaanse ambassadeur m Egypte, Fawzi El Moelhi. Volgens radio-Cairo zijn vijf van de zeven nieuwe ministers partijloos. Het Syrische ministerie van Bniten- landse Zaken heeft gisteren tegenge sproken dat koning Hoessein aan de Syrische president El Koewatli ver zocht heeft de Syrische militairen terug te trekken die in Jordanië gelegerd zün. Volgens radio-Damascus heef! een af gezant van koning Hoessein alle-am bassades en legaties in Amman ver zocht hun regeringen ervan op de hoog te te stellen, dat „elke uitdaging of aanval van Israël tegen Jordanië, door het Jordaanse leger met geweld zal worden beantwoord". Tegelijkertijd wist de Israëlische raaïo- omroep in Jeruzalem te melden, da', de Iraakse regering Syrië ervan op de hoogte heeft gesteld, dat zij „strenge militaire maatregelen" zal nemen, in dien Syrië zich in Jordaanse aangelegen heden mengt. Volgens radio-Jeruzalem werd deze waarschuwing gegeven, nadat gemeld J was, dat de Egyptische ambassadeur in (Van onze parlementaire redacteur) [dat de regering bereid is haar mede- Damascus er bij de Syrische regering De Jordaanse stnjkrachten onder leiding van koning Hoessein en de nieuwe stafchef, generaal AU Elhijara, hebben de toestand in Jordanië volko men in de hand, werd gisteren gemeld. Het Egyptische persbureau Midden- Oosten meldde, dat brigade-generaal Alt Haiari, die door Hoessein was ge- kozen om de verbannen opperbevel hebber van het Jordaanse leger te ver vangen, heeft geweigerd de benoeming te aanvaarden. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Cals, heeft hedenmiddag in de Eerste Kamer mee gedeeld, dat de ministerraad in zijn laatste vergadering besloten heeft de gemeente Rorfterdam mede te delen. De busboycot van naturellen in Jo hannesburg, die veertien weken geleden begon uit protest tegen een tariefsver hoging, is thans geheel afgelopen. De directeur van een busondernem.ng heeft gisteren verklaard, dat er nu een volledige busdienst is naar alle naturel- lenwijken m het gebied van Johannes burg. werking te verlenen aan de plannen van het gemeentebestuur om de kunst collectie-Van Beimlngen voor de ge meente te bewaren. Minister Cals wees erop. dat Rotter dam in de afgelopen eeuwen merkwaar dig veel kansen voorbij heeft laten gaan Een eeuw geleden was er nog eer burgemeester van Rotterdam, die eat zeer kestbhar legaat afwees, omdat hij van oordeel was. dat de gemeente voor een dergelnke luxe aangelegenheid, die van geen enkele waarde is. geen geld beschikbaar moest stellen. De munster verheugde zich erover, dat Rotterdam thans dit initiatief heeft genomen en dat de regering daar steun aan wenst te verlenen op aangedrongen had tussenbeide te ko men ten gunste van Hoesseins tegen standers. DE BILT, dinsdag 10 uur. Aan de nouruflank van eelt hogedrukge- oied dat zich boven Frankrijk en Zu:d- Duit.siand bevindt, -tioomde gisteren tamelijk zachte en iet» vochtiger oceaanlucht binnen waarin maximum- tempel a turen van ongeveer 14 graden bereikt werden. Een frontale storing die verge/eld van regen over Ierland' en Engeland trok. nam snel in activi teit af zodat de regenzone zo goed als t'enee! verdween Achter dit front bevindt z'eh lucht van ongeveer de zelfde samenstelling, aangezien een volgend oceaanfront te ver van onze omgeving verwijderd blijft zal het weer morgen niet veel met dat van vandaag verschillen. De regenkansen zim gering en in het ternperatuurver- jnop komt weinig verandering. HAZïTFABRIéKEN 7ZEVENBEKStN (Van een onzer verslaggever*) Bij de Haagse, politie zijn sinds zon dag ggen nadere' bijzonderheden binnen gekomen over de ontvluchting van d« 33-jarige J. J. G.. bijgenaamd7,De Zwarte Ruiter", die in de naèht"van>za- terdag op zondag verdween uit de pe nitentiaire inrichting bij de gevange nis in Scheveningen. De gang van zaken bij de opsporing van De Zwarte Ruiter wordt door de Haagse politie 'geken schetst als „normaal". Dit betekent", dat, nu alle politiekorpsen in het gehele land op de hoogte zijn van de ontsnap ping, alle politieambtenaren van het signalement in kennis zijn gesteld. - De Haagse politie ontkende .vanmor gen. dat er sprake zou zijn van de -or ganisatie" van enige klopjacht. Eeat der gelijke jacht 'zou alleen zin hebben,- ais een zeer sterk vermoeden bestond over de verblijfplaats van De Zwarte Ruiter. De officier van Justitie te Den'Haag. mr. J. C. Maris, is'belast >met het'on derzoek naar de wijze van-'ontsnapping. Zoals bekend is het ontsnappen uit een gevangenis op zich zelf niet strafbaar. De officier wenste over het onderzoek naar mogelijke» hulp geen bijzonder heden te verstrekken. Hij ontkendejuoeh bevestigde het bericht, dat de kamerge noten van G, zaterdagavond koekjes met een slaapmiddel gegeten- hadden. Het Tweede-Kamerlid jonkvroujye Wttewaal van Stoetwegen (c.-h.) -heeft aan de minister van Justitie schriftelijk gevraagd of het waar is. dat* de officier van Justitie te 's-Gravcnhage. mr, dr. J. C„ Maris, naar aanleiding van:,.de ontsnapping van de „Zwarte Ruiter" uit de strafgevangenis te Scheveningeneen verklaring heeft afgelegd, luidende: „De directie van de Scheveningse inrichting treft geen blaam de ontsnapping moet worden gezien in direct verband met het huidige stelsel". Zij wil ook weten of de ..Zwarte Rui ter" in de centrale penitentiaire inrich ting, welke bestemd is voor de verple ging van geestelijk gestoorden, opgeno men was op advies van psychiatrische zijde. „Acht de minister het verantwoord, dat iemand, die in eerste aanleg tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld- en daarna ter beschikking van de regering gesteld is. hangende het hoger beroep wordt opgenomen in een inrichting voor geestelijk gestoorden, welke uiteraard minder beveiligd is dan een strafgevan genis?" In de Perzische GoK bij Koeweit zjjn 120 personen verdronken, toen -vier motorboten, die goederen zouden smok kelen van Abudan naar Koeweit, aan gevallen worden door een groep kanon neerboten uit Bahrein. Dit melden be- dfnnirnraDttrte n» Leden t an de Oostduit se fubrieksmiti- 'ie hebben in Oost-Berlijn grootscheepse •hijngevechten gehouden tegen denk- intxtiiudrliiigriiliet doel nas niet alleen de. manschappen te oefenen, maar ook de indruk tc nekken dal een ei rntuele opstand nog minder kans zal l-h hen tin n hifi Pr tijd in llrmznrljp Gerhardsen zegt In xyn antwoord, dat het. zo lang er geen internationale ontwapeningsovereenkomst met af doende controle op de naleving daar van Is gesloten, aan elke individuele regering overgelaten moet worden de verdediging van haar land te verzeke- J ren op de wijze die zij het beste acht. De Noorse premier legt er de nadruk op dat er geen sprake van is, dat Noor- atoomwapens van vreemde mogendhe den op zijn gebied te hebben. Hij ver klaart dat het een grondbeginsel van de NAVO is. dat elk lid van de ver dragsorganisatie zijn recht tot zelfbe schikking houdt. De Noorse premier herhaaide de eerder aan Moskou gege ven verzekering, dat Noorwegen nooit aan een aanvalspolitiek zal deelnemen en regelingen voor ontwapening toe juicht. Verder maakt de Noorse premier ge wag van het voorstel van Noorwegen, Canada en Japan, atoomproeven tevo ren te registreren en geeft hij uiting •aan zijn hoop, dat de Sow,iet-Unie zal deelnemen aan de bespreking van dit voorstel. Over Boelganimt opmerking, dat de Hongaarse opstand een „fascistische" geweest is. zegt Gerhardsen, dat de Noorse regering de gebeurteniseen in Hongarije ziet ais „de opstand van een volk voor z(jn vrijheid en onafhanke üjkheid". richten die in de Perzische hoofdstad Teheran xjjn ontvangen. De aanval had reeds zaterdag plaats. Volgens de berichten bevonden zich in de boten 120 passagiers en een grote hoeveelheid smokkelwaar, waaronder een aantal kippen en twee millioen eieren. De smokkelaars waren van plan de kippen en eieren in Koeweit te ver- kopuen. De passagiers zouden trachten daar een baantje tc vinden. Slechts vijf leden van de bemanningen van de boten brachten er het leven af. Zij werden door de havenautoriteiten van Koeweit gea;resteerd. Een tragisch ongaval haeft maandag middag hat lrran gakosi aan d» If- jarigt b.b.s.'«r M. H. ran der Bizon uit Woardtn. Hij word door zijn I7-jarigo schoolrriond T. ran dor W. mot ook buks dodelijk gotroffen. doordat dezo jengon moendo, dal hol wapen niet geleden wa». De beide jongelui hadden satften op de boerderij van de familie van der W. te Rietveld_ zitten studeren en" tegen vier uur gingen zij een poosje naar builen om zich wat te vermaken. In de schuur hing een buks. die door de veehouders in deze streek wordt ge bruikt om op schadelijk gevogelte en dergelijke te schieten. Geen moment erop bedacht dat de buks geladen kon zijn. haaide T. van der W de buks van de spijker en trok aan de trekker. Tot zijn grote ontstel tenis ging het vuurwapen af .en zijn schoolkameraad werd in de hartstreek getroffen. Hij werd naar het r.-k. zie kenhuis te Woerden overgebracht, maar bleek bil wkmrK reed" !e zi-n over-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1