Ziekenfondsen MINISTER C\ De explosie in de Waalhaven [REIKT OVER SALARISSEN m hoofdstad hersteld Drie personen om het leven gekomen Ketel ontplofte tijdens het beproeven van de veiligheid In 1960 olieleiding Rotterdam-Keulen Transport van 4 tot 7 miljoen ruwe olie per jaar I Midden-Sumatra morgen onafhankelijke staat? Macmillan in mei naar Bonn LERAREN NOG ONZEKER Stafchef terug op zijn m Sleepboot wordt gelicht Deutsche Shell deelt mede: MmmmMW" Zes jaar eel voor roofoverval W eeroverzicht D „BreezamT op weg naar Rotterdam WOENSDAG 17 APRIL 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3667 s Weerbericht li Mijnwerkers krijgen één vrije zaterdag in de maand Twee Nederlanders in België omgekomen Moerasgas aangeboord in Hoek van Holland mimmmmw Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting geldig tot donderdagavond: VRIJ ZACHT. Over het algemeen tamelijk zonnig, maar van nacht in de noordwestelijke helft van het land kans op wat regen. Zwakke tot matige zuidweste lijke wind. Vrij zacht. Eden maakt het goed mm gaan. Dr. Hoessein Fakhrl KhalidI, de nieuwe Jordaanse premier. Moeilijk jaar Drie personen zijn gisteren om het leven gekomen tijdens de hevige explosie op de Rijnsleper „Gunnard" in de Waalhaven te Rotterdam. Het stoffelijk overschot van de kapitein, de 66-jarige M. J. van der Est uit de Zinkerstraat te Rotterdam, kon in de loop van de middag worden geïdentifi ceerd. De 23-jarige stoker P. Hagen uit de Wilgenstraat te 's Hertogenbosch is als vermist opgegeven. Aangenomen moet worden, dat hij in de machine kamer vertoefde^ toen het schip na de explosie naar de bodem van het water verdween. Het derde slachtoffer was de 57-jarige C. Visser, een technicus van de Scheepswerf en Machinefabriek Waalhaven. Hü was afkomstig van Rotter dam en werd door een van de wegvliegende stukken getrofffen. DE Koninklijke/Shell Groep heeft in principe besloten tot de aanleg van een olieleiding Rotterdam—Keulen. Dit is giste ren medegedeeld door de direc teur van de Deutsche Shell A.G., de heer H. van Drimmelen, op een te Keulen gehouden persconferen tie. Eind 1957 zal begonnen wor den met de bouw van een nieuwe „Raffinaderij West", nabij Godrof, tussen Keulen en Bonn, op een terrein van 200 ha. De kosten zul len 265 miljoen DM bedragen. De raffinaderij zal tegen 1960 gereed komen en in de eerste plaats stookolie produceren. De te verwerken ruwe olie zal voorlopig 4 miljoen ton bedragen, later rond 7 miljoen ton. Deze hoeveelheden zullen via een 200 km lange buisleiding van Rotter dam naar Keulen worden gevoerd. OORZAAK Het Nederlandse vrachtschip „Bree- zand", dat enige maanden vast heeft gezeten voor de monding van de Fran se rivier Adour en dat zondag jl. is vlotgetrokken. is nu op weg naar Rot terdam. Het schip is dinsdagavond ver trokken uit de haven van Eayonne, gesleept door de sleepboot „Titarn" van bureau Wijsmuller in IJmuiden. E LEIDERS op Midden-Sumatra zUn voornemens donderdag hun provincie tot een onafhankelijke staat nit te roepen, aldns berichtte gis teren het Indonesische links georiën teerde blad „Vtntang Timur". Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Kiacmendienst abonnementen 18.3U—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 116700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks 18 april zon op 5.40. onder 1S.44; maan op 2.42, onder 18.09. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT SINDS jaar en dag is in ons land de bezinning gaande over de totstandkoming van een wettelijke re geling van het ziekenfondswezen. Sinds de bevrijding zijn aan dit probleem reeds tientallen beschouwin gen en rapporten gewijd, zonder dat dit tot dusver geleid heeft tot een wetsontwerp dat de goedkeuring van de volksvertegenwoordiging kan wegdragen. Wel is er in het najaar van 1951 een ontwerp-Ziekenfondswet gepubliceerd, doch dit ontmoette zoveel kritiek, dat het nimmer bij de Staten-Generaa' werd ingediend. Sindsdien zijn wij nog niet veel ver der gekomen, al hebben de gebeurte nissen van de laatste jaren en de moeilijkheden met de medewerkers men denke aan het thans lopende con- iLiet tussen tandartsen en ziekenfond sen onderstreept hoe nodig het is dat er een wettelijke fegellng komt, waarin de rechten en plichten der be trokkenen zijn vastgelegd. Men kan dus wel zeggen, dat het deze week verschenen rapport van net College van Advies van de A.R.Partlj ep een gepast moment is gekomen. Het kan als een belangrijke bijdrage aan de thans in gang zijnde discussies woiden beschouwd. \I leidende gedachte, die aan het rapport van de a.-r. studiecom missie ten grondslag ligt is vrijheid voor zover mogelijk, gebondenheid voor zover noodzakelijk. Dat betekent dus het zoveel moge lijk tot baar recht doen komen van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Die moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Maar daarnaast blijft er rekeninj houdend met het belangrijke stuk volkskracht, dat zich in het zieken fondewezen manifesteert ook een leidinggevende, coördinerende en cor rigerend* taak voor de overheid weg gelegd. De conclusie van het rapport is, dat een wettelijke regeling van het zie kenfondswezen alleszins verdedigbaar moet worden geacht. VAN belang Is hierbij uiteraard welke rechtsgrond er voor eer dergelijke regeling aan te voeren is. In het ontwerp-Ziekenfondswet 1851, dat ten gevolge van de vele kritiek dis er op uit werd gebracht, nimmer de volksvertegenwoordiging heeft bereikt, werd betoogd, dat de rechtsgrond zou moeten wortelen In het recht van ieder mens op gezondheid. Waar onze mening heeft de a.r. stu diecommissie hiertegen terecht stelling genomen en opgemerkt dat christenen deze stelling niet kunnen onderschrij ven voor zover hiermee tot uitdruk king zou worden gebracht de socialis tische gedachte van staatsziekenzorg. Na de zondeval Immers verspeelde de mens allerlei rechten, ook die op zijn gezondheid. Dat is thans geen recht meer, maar „een gunst, die God oas in Zijn genade wil verlenen". Daarmee is natuurlijk niet gezegd, dat de mens nu verder maar lijdelijk moet zijn. Integendeel, de mens heeft de plicht om voor zijn gezondheid te waken en bij ziekte te trachten die met alle geoorloofde middelen terug te krijgen. Het rapport ziet de rechtsgrond voor een wettelijke regeling dan ook in do maatschappelijke ontwikkeling en o,a. in het weren van misstanden op zlekenfondsgebied. Geheel naar a.r. beginsel spreekt het rapport uit, dat het optreden van de overheid hier Jfet volk ten goede komt. Voor h 100 De Britse premier Harold Macmillan zal van 7 tot 9 mei een bezoek aan de Westduitse hoofdstad brengen, op uit nodiging van kanselier Kernrad Aden auer. Macmillan zal de eerste Britse pre mier zijn die het soevereine West- Duitsland bezoekt. Sir Winston Churchill en Clement Attlee hebben bezet Duits land bezocht in 1945 in verband met de conferentie van Potsdam. HET is uiteraard niet doenlijk op de vele suggesties die de commis- »ie doet om tot een betere functione ring van het ziekenfondswezen te ge raken, in het bestek van een artikel sis dit dieper in te gaan. Men leze daarvoor het rapport zelf. Slechts bij een paar hoofdpunten leg gen we even de vinger. Het valt daar bij op dat de commissie de stichting van ziekenfondsen op levensbeschou welijke basis niet noodzakelijk acht, Aan deze stelling is echter een be langrijke voorwaarde verbonden, na melijk dat de fondsen hun taak als zuiver administratief en bemiddelend blijven zien en niet zélf de geneeskun dige verzorging ter hand gaan nemen. Zouden zij verzorgingsinstituten wor den „dan ligt hier ongetwijfeld een taak voor de chr. organisatie". Deze conclusie onderschrijven wij. Het rapport spreekt zich verder uit voor één ziekenfonds per werkgebied. Bekend is, dat dit de efficiency in de band zou werken. Voorshands lijkt ons dit echter, gezien de historisch gegroeide verhoudingen, wel een uiterst moeilijke zaak. Zulk een reorganisatie vergt grote offers van de belanghebbende fondsen wij zien nog niet dat dit langs vrij willige weg te realiseren zou zijn. In een volgend artikel hopen wij nog iets te zeggen over hetgeen de com missie te berde brengt met betrek king tot een eventuele reorganisatie van de Ziekenfondsraad. Binnen weinige dagen zal de vroegere Britse premier Sir Anthony Eden waar schijnlijk reeds weer in staat zijn om Vast voedsel tot zich te nemen. Zijn toe- •tand na de operatie van zaterdag is goed. ever de salarissen verdediging van de begroting van mdere commissie voor georganiseerd olledige overeenstemming is bereikt bereiding van het Kon. Besluit zal nog enkele maanden In beslag nemen. De regering heeft echter gemeend thans reeds de publikatie te moeten doen over de bereikte overeenstemming 'teneinde de rust in onderwijskringen te bevorderen. Hij sprak de hoop uit, dat de onderwijzers uit déze gang van zaken zullen concluderen, dat de rege ring hun werk, dat zij onder moeilijke omstandigheden moeten, verrichten, waardeert. Volgens Tiem zal men hoogstens een vergelijking kunnen maken met de groep van wetenschappelijke ambtenaren. Op een drietal departementen wordt thans een onderzoek ingesteld naar de positie van academisch gevormde ambtenaren in het algemeen. Heeds is gebleken, dat hun positie beneden, die van de leraren is gesalarieerd. De bewindsman was van mening dat ook in. het lerarenkorps meer gradatie tot stand moet worden gebracht. Niet iedere leraar za! het maximumsalaris moeten bereiken. Voor ambtenaren geldt dit evenmin. De minister sprak er zijn bevreemding over uit, dat in de bladen van de lerarenorganisaties steeds meer geluiden worden gehoord, die aandringen op een positieve oplossing van de moei lijkheden. Minister Cals constateerde, dat bij de salarisonderhandelingen van de laatste tijd aan beide kanten gepoogd is een reëel overleg tot stand te brengen. Wat het salarisbeleid ten aanzien van de leraren betreft merkte de bewindsman op, dat het z.i.volkomen onjuist is om de salarispositie van de leraren te ver gelijken met die van een bepaalde amb tenaar van Verkeer en Waterstaat. In de Jordaanss hoofdstad Amman is de rust hersteld. Er werden, gisteren slechts twee betogingen gemeld. Hei militair* kordon om de, buitenlandse ambassades bleef nog gehandhaafd, maar de patrouilles bedouienen trokken niet meer door de stralen. Zij lijn terugga, trokken buiten de hoofdstad, waar tij klaar staan onmiddellijk weer in actie te komen alt dal nodig is, De stafchef van het leger, gen.-maj. Ali Aboe-Noewar, bevindt zich in Syrië. Legerkringen verklaren dat hij twee we ken verlof heeft en men acht het waar schijnlijk dat hij zijn tegenwoordige functie zal behouden. De eerste taak van de nieuwe rege ring zal zijn het volledig herstel van de orde. Men verwacht, dat de politieke partijen, die meer in de militaire clubs en onder de bevolking ageren dan in het parlement, verboden zullen worden. Men verwacht ook ontbinding van het parlement en na een afkoeling van enige maanden nieuwe verkiezingen. De 61-jarige Hoessein Khalidi is k*- halve premier ook minister vim De< fensie. Vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken is oud-premier Said Moefti. Moefti is geen echte Ara bier maar «en Cireassische mohamme daan, die door de Russische revolutie uit de Sowjet-Unie is' verdreven. Hij is zeker geen vriend van de communis ten. Behalve Kahlidi zitten nog twee Palestijnen in de regering. Da bevol king van Jordanië bestaai voor een derde uit Palesiijnen en deze vormen het' meest pro-Egypliseh», anti-Westerse en anti-Israëlitische deeL Intussen blijft het moeilijk zich op grond van de berichten uit Jordanië een beeld te vormen van de toestand in dit land. De politieke overzichtschrij ver van Ass. Press., William Ryan, is van mening, dat koning Hoessein nog steeds bloot staat aan gevaar. Welis waar is een groot deel van het Arabi sche Legioen, de hoofdmacht van het Jordaanse leger van 24.000 man, hem trouw en steunen ook enkele politieke leiders, die beducht zijn voor verwik keling van Jordanië in de een of an dere beweging, die het onder Russische invloed zou brengen, hem, maar de vijanden van Hoessein zijn vele. De extreme Arabische nationalisten heb ben de macht het gepeupel op straat te brengen onder aanvoering van de ver bitterde vluchtelingen. Koning Hoessein wil thans blijkbaat proberen door de opneming van Na- boelsi in de regering de linkse stro mingen in het land te neutraliseren en onder controle te houden. H«t program van de nieuwe Jor daanse regering is vervat in een brief wisseling tussen de koning en de pre mier. Beiden gaan er van uit, dat Jor danië zijn „positieve neutraliteit" in de buitenlandse politiek handhaaft. Minister Cals was er van overtuigd, dat de ernstige situatie bij het onderwijs vooral is ontstaan door bet steeds toe nemende onderwijzerstekort. 1957 zal in dit opzicht een moeilijk jaar worden. Het evenwicht zal voorlopig nog lang niet zijn hersteld. De heer Algera (A.R.) ontkende, dat het cbr. voortgezet onderwijs niet te klagen zou hebben, zoals minister Cals had gezegd. Er is wel degelijk van een achterstand sprake. Minister Cals zei, dat hij deze beschuldiging hoog opnam, om dat hij in alle eerlijkheid en met energie de rechtvaardigheid wil betrachten. Er is wel van absolute achterstand sprake bij het voortgezet onderwijs, maar dit verwijt is volgens de bewindsman onjuist. Kij gaf toe, dat er een ander systeem moet komen om die absolute achter stand in te halen. De minister twijfelde er aan, of er dit jaar nog een wettelijke regeling voor het middenstandsonderwijs bi) de Staten- Generaal aanhangig kan worden gemaakt Na de replieken werd de begroting van O., K. en W. zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Alleen de communisten wensten geacht te worden te hebben tegen gestemd. In de ziekenhuizen moesten in totaal negen gewonden worden opgenomen. Hieronder bevonden zich de machinist P. van Schelt en de stoker K. Scholtsz. Eij kwamen in het water terecht en kon den door te hulp gekomen arbeiders worden gered. De 50-jarige rederij-machinist A, Du- pree uit Rotterdam, die ook aan boord van de Rijnsleper verbleef, liep een sehedelbaslsfractuur op. Verder liepen de volgende personen vrij ernstige verwondingen op: de 63- jarige kapitein van een motorboot F. Bleij uit Rotterdam, de 53-jarige machi nist van de Nederlandse Rijnvaart Ver eniging, M. Huijsman uit Rotterdam en de bankwerkers van de scheepswerf en machinefabriek „Waalhaven", de 18-jarige H. Ouwens en de 43-jarige D. v. Rooijen, beiden uit Rotterdam. De 31-jarige motorrijder G. van Duijn Dinsdagmiddag hebben te Waulsort bij de beklimming van de Freyr-rots twee jonge Nederlandse bergbeklim mers de dood gevonden, nl. de 21-jarige J. Kamps die studeert te Delft en af komstig was uit Meppel en de 20-jarige F. Dikkenberg, uit Utrecht. Dinsdag omstreeks half twee beklom een ploeg bestaande uit driejonge Ne derlandse bergbeklimmers, die met tou wen met elkaar waren verbonden, de Freyrrots, toen een van hen plotseling in moeilijkheden geraakte en zijn met gezellen hiervan verwittigde. Hij verloor evenwel het evenwicht en na met het hoofd tegen de rotsen geslagen te zijn bleef hij op 50 m van de grond in de lucht hangen aan het touw. De leider van de ploeg bevond zich toen op 70 me ter hoogte. De derde alpinist verloor eveneens het evenwicht tengevolge van de schok en viel. Andere bergbeklimmers die getuigen waren van het ongeval, sloegen alarm. Onmiddellijk werd hulp geboden, waar aan o.m. de Franse alpinist Lionel Ter- ray. gids te Chamonix en overwinnaar van de Annapoerna. André Foquet, voorzitter van de afdeling Namen van de Belgische Alpinistenclub, alsmede de brandweer van Dinant deelnam. Na twee uur. slaagde men er ia de lei der van de ploeg gezond en wel op de begane grond te,'brengen. Zijn twee met gezellen waren evenwel overleden. De Mijn Industrie Raad heeft gisteren in principe besloten de ondergrondse werkers in de Limburgse mijnen een vrije saterdag par maand met behoud van loon le geren. Het wachten is nu alleen nog op de goedkeuring van minister Suurhoff. De nieuwe regeling gaat waarschijnlijk op 1 mei in. Zij zou •en daling van de kolenprodukile mei ongeveer drie procent betekenen. Op de zaterdagen, waarop het werk onder de grond stilligt, zal ook boven gronds niet gewerkt worden (continu diensten en andere noodzakelijke werk. zaamheden buiten beschouwing gelaten). De op deze zaterdagen wegvallende werktijd zal door de bovengrondse arbei ders op de overige werkdagen van de maand moeten worden ingehaald. In de Mijn Industrie Raad werd met nadruk gezegd dat daling van de pro ductie, die van de nieuwe regeling het gevolg zal zijn. moet worden opgevan gen door produktiviteitsverhoging. Dit wordt mogelijk feacht door nieuwe hulp. middelen, die in het mijnbedrijf zijn ingevoerd en door een betere opleiding van mijnpersoneel. De M, I. R. stelde voorts een verorde ning vast in verband met de herziening van de zogenaamde aanloopionen van de ondergrondse en bovengrondse arbei ders en van de jeugdlonen. Voor de ondergrondse arbeiders houdt dit o.m. in, dat de sleperscategorie ver valt en dat voor postslepers slechts een eategoriepercentage zal gelden. Het aantal categoriepercentages voor de hulphouwer zal worden uitgebreid, ter. wijl de bevoraering tot hulphouwer sneller zal kunnen geschieden. Verder worden de categorie percen tages van leerlingen-bankwerkers, leer lingenelektriciens en van helpers bij de opmetingen verhoogd. Voor boven grondse arbeiders worden onder meer de aanlooptijden voor de onderscheiden functiegroepen verkort en wordt het verschil in beloning -tussen de 22- en 24-jarige leeftijd opgeheven. De plannen in Duitsland zullen nader worden uitgewerkt in samenwerking met ri<- Köln-Ronner .Eisenbahnen A.G., die eigenaresse is van de haveninstal latie in Godorf. Voor de verwezenlij king van de plannen zal het noodzake lijk zijn, dat de haven van Godorf wordt verbouwd. Daarmede zal een be drag van 5 miljoen Dm gemoeid zijn. De leiding, die volgens gemeenschap pelijke plannen van de Shell en de Gcl- senberg Benzin A.G. wordt gelegd, is een onderdeel van de voorgenomen transcontinentale buisleiding van Rot terdam naar Marseille. Het gedeelte Rotterdam-Keulen zal als eerste etappe in gereedheid worden gebracht. Daarna zullen aftakkingn worden gemaakt naar diverse verbruikdscentra in West-Euro-: pa, zoals Zwitserland, Elzas-Lotharin- gen, het Saargebied er* de industriege bieden aan de Rijn en de Roer. Voor Rotterdam Is het plan zeker een gunstige oplossing. De Shell heeft er steeds bezwaar tegen gemaakt me de te doen aan de leiding naar WH- helmshnfen. Indien men er in slaagt de leiding Rotterdam-Keulen reeds te gen 1966 In gebruik te stellen, dan komt men zeker niet bij Wilbelmshafwn achter, aangezien men daar nog met tal van moeilijkheden te kampen* heeft. De olileiding zal voorlopig tot de Eer ste of Tweede Petroleumhaven te Rot terdam, doch zal later verlegd worden tot aan de kop van het eiland Rozen burg. uit Rotterdam werd getroffen, toen hij zich op de rijweg bevond. De 23-jarige bankwerker M, Ekelaar uit Rotterdam, de 19-jarige assistent stoker E. M. Fer- werda uit Assendelft, de 55-jarige M. Faerels uit Delft, de 32-jarige I. Fonoire, de 44-jarige stuurman van de Annard L. J. A. Sqholten uit de Nijverheidsstraat en A. Broekhof hadden lichte verwon dingen opgelopen. Enkelen van hen kon den in de loop van de avond nog naar huis worden gezonden. Omtrent de oorzaak van de explosie tast men nog in het duister. Men was bezig met het beproeven van de veilig heid van de stoomdruk. De druk was opgelopen tot 12 atmosfeer. Normaal mag deze komen tot 15% atmosfeer. De geëxploideerde ketel was ruim 40 jaar oud. Slechts enkele weken geleden was de ketel aan een nauwkeurig onder zoek onderworpen door ingenieurs van het stoomwezen, zy hadden de ketel in orde bevonden. Enkele duikers van de Koninklijke Marine hebben gistermiddag pogingen in het werk gesteld de stoffelijke resten te vinden, van de 23-jarige stoker P. Hagen, Deze pogingen hadden echter geen resul taat. Getracht zal worden de sleper met behulp van een bok te lichten. Daartoe zal nodig zijn, dat eerst duikers afdalen en het gezonken schip in delen „snij den". Intussen is gebleken, dat het niet mogelijk is het schip in één keer te lichten. Toen de heer G. A. Boekenstein te Hoek van Holland gisteren een gat aan het boren was voor een waterpomp» spoot plotseling, op een diepte van 25 meter, een grauwe massa uit de hoor buis. De heer Boekenstein stelde zich met de Nederlandse Aardolie Maat schappij te 's-Gravenhage in verbinding. Deze stuurde enkele deskundigen, die al spoedig tot de conclusie kwamen, dat de modderige massa uit het boorgat werd gedreven door moerasgas. Het oorspronkelijke vermoeden van de heer Boekenstein een oliebron te hebben aangeboord, bleek dus niet juist te zijn. Aardolie wordt in Nederland namelijk altijd op veel grotere diepte aangetrof fen dan 25 meter. Een eementploeg van de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft het boorgat dichtgemetseld. Groot nas de ravage aan boord van de sleepboot, die icerd getroffen door brokstukken van de Rijnsleper, die gisteren in de Rotterdamse haven ex plodeerde. Voor de poort ien de Scheepswerf en Machinefabriek „Waalhaven" te Rotterdam had zich gisteren een grote menigte verzameld. Onder hen bevonden zich vele familieleden tan het personeel op de werfdie in grote spanning varkeerden over het lol van hun bloedverwanten. De rechtbank te Almelo heeft de 24- jarige fabrieksarbeider K. B. uit En schede wegens het plegen van een roof overval op een caféhoudster te En schede en enkele inbraken en diefstallen conform de eis veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met aftrek. De 27-jarige J. H. uit Enschede werd wegens zijn aandeel in deze misdrijven veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met aftrek. Tegen hem was vier jaai geëist. DE BILT, woensdag 10 uur: Bij de Azoren ligt een gebied van hoge luchtdruk, dat een uitloper heeft in de richting van West-Europa. Tussen IJsland en Groenland bevindt zich een samengesteld .lagedrukgebied, dat zicih langzaam in Noordoostelijke richting uitbreidt Het wordt vergezeld door een koufront, dat via de Noorde lijke IJszee en de Britse eilanden naar de Atlantische Oceaan loopt Het wordt vergezeld door een regenzone, die over de Britse eilanden langzaam naar het Zuidoosten opschuift. Vannacht zal deze het noordwesten van het land naderen. Op de oceaan be vindt zich in het koufront een storing, die in noordoostelijke richting koerst.' Deze wordt voorafgegaan door zuide lijke winden. Onder invloed daarvan zal het front morgen weer in noorde lijke richting van ons af gaan bewegen en nemen de regenkansen weer af. Volgens het bericht, dat door twee vooraanstaande bladen in Djakarta, Sin Po en Keng Po, was overgeno men, hadden de leiders van de revo lutionaire Banteng-raad en van de Garoeda-raad van Zuid-Sumatra een bijeenkomst gehouden met de op standige kolonel Slmbolon op Mid den-Sumatra. Deze leiders, aldus de Blntang Timur, besloten Midden-Sumatra donderda tot „een onafhankelijke staat" u:' roepen. In politieke kringen beschouwt men een dergelijke drastische stap als een logisch gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen week, toen op alle Sumatraanse jongelieden in geheel In donesië via de radio een beroep werd gedaan naar hun geboorte-eiland terug te keren en een speciaal Sumatraans gerbataljon te vormen. Onder auspiciën van het Nederland Cultureel Contact, de Nederlandse Jauj^ Gemeenschap, Nationaal Overleg vooi Gewestelijke Cultuur en Prins Bernïisrd- fonds is een brochure verschenen, be vattende suggesties voor de vie, !"g van v vïiMr» m .f5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1