Ziekenfondsraad ,De Zwarte Ruiter hard achteruit' gU1g 5^ I Leger op Celebes slaags met Daroel Islam Openbaar vervoer door stakingen verlamd HET GRAF VAN JEZUS t KWESTIE-SUEZ NOG NIET IN VEILIGHEIDSRAAD MINISTER SAMKALDEN IN EERSTE KAMER: Ge van genisst elsel niet verkeerd Koning Saoed naar Jordanië en Irak Lagerhuis achter defensiebeleid V.S. zullen Jordanië (bij aanval) helpen Legervoertuigen ingeschakeld Heden geen treinen naar Parijs Goede v rijdag W eeroverzicht Ruim 20 Engelsen bij vliegramp gedood DONDERDAG 18 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG Np. 3668 Weerbericht Gerechtelijke actie tegen L' Hmnanitc X ■h&z ;r - Prinses Beatrix in Kopenhagen ENKELE HONDERDEN DODEN Prinses Beatrix opent tentoonstelling in Museum Boymans CHAOS IN GEHEEL FRANKRIJK X „Alle Nato-strijdkraehten atoomwapens" Eisenhower ziet enige vooruitgang Felle gevechten in Algerië DK giraffe die een Haags u arenhuis, tegen zim t rntachting in, moest let eren aan het Dierenpark Wassenaar, Koning Saoed van Saoedi-Ara- bië zal 6 mei voor een officieel bezoek in Jordanië aankomen, meldt het persbureau van het Midden-Oosten, aangehaald door radio Cairo. De koning zal vier dagen in Jordanië blijven en ver volgens naar Bagdad gaan. v Contact Maatregelen Meer bewaking Naar protestantse traditie LIFTEN Vanmorgen kraaide weer de haan, het was de haan van onze buren, Naar zijn geluid tel ik de .uren ot ik ten arbeid her> te gaan. Maar deze morgen h^elt die haan- mij aangeklaagd, blik moest het "horen: hii heeft zijn Meester afgezworen, bin Jezus, wenend, zag my aan. Vandaag zal ik verslagen zijn en schuw mij spoeden door de straten.' Maar ik weet: Hij -weigert mij te haten en Hij geneest mij uit Zijn pijn. JAC. LELSZ.. SELIEYïfLLOYD Ir. Staf naar N.-Guinea Scheepvaart Goede Vrij'dag zal Trouw" niet verschijnen. Onze kantoren zijn deze dag lot 12 uur geopend. Rotterdam: Witte dc Wnhstraat 30 Telet. 115700 '4 U Postbus 1112 - Postgiro No 424518 KJachtcndienst abonnementen 1830—19 30 Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 115700 's-Gravenhage Huygensplcm I Teief. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtendicrst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per weck, f 2 65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. IETS MEER WIND Zwaar bewolkt met tijdelijk wat lichte regen, later van het noordwesten uit enkele opklaringen. Matige, aan de kust tijdelijk vrij krachtige zuidwestelijke wind, ruimend naar west. Iets kouder overdag. 19 april zon op 5 37, onder 19 46. maan op C.28. onder 8.59. O o Hoofdredacteur: Dr.-J. A. H. J. S. BRUINS SLQX I ET rapport van de studtecommis- H ste uit de A.-R Partij over een wettelijke regeling van net zieken fondswezen wijdt vrij uitvoerige be schouwingen aan een eventuele reor ganisatie van de Ziekenfondsraad. De huidige Ziekenfondsraad heeft als overkoepelend en adviserend or gaan een omvangrijke taak en vele bevoegdheden. Als gevolg daarvan is het niet te vermijden geweest, dat er in het verleden noga] eens moeilijk heden en zelfs conflicten zijn ontstaan. Een van de redenen hiervan is net tweeslachtige dat de Ziekenfondsraad heeft. Aan de ene kant is het een overheidsorgaan, omdat de Raad toezicht uitoefent over het Zie- kenfondswezen. Aan de andere kant is het een maatschappelijk orgaan, om dat de Raad de bevoegdheid heeft op ia treden als besturend college van het ziekenfondswezen Als gevolg hiervan heeft de Zieken fondsraad een enigszins tweeslachtig karakter gekregen. Moeilijkheden heeft ook gegeven de vrij omvangrij Jee samenstelling van de Ziekenfonds rad, waardoor een vruchtbaar en doeltreffend functioneren met in dc hanii werd gewerkt OVER de wijze, waarop de Zieken fondsraad gereorganiseerd zou moeten worden, tekenen zich in de commissie twee stromingen af. De ene wil van de Ziekenfondsraad ven zuiver maatschappelijk oigaan ma ltin, zodat dus het staatstoezicht er scherp van gescheiden wordt De sa menstelling van de Raad zou beperkt dienen te blijven. Vertegenwoordigers van de verzekerden, van de medewer kers, van het ziekenhuiswezen, van bet bedrijfsleven en van de overheid zullen in de Raad vertegenwoordigd moeten zijn. De vertegenwoordigers van de over heid zouden slechts een adviserende item moeten hebben, waardoor oa voorkomen wordt dat de overheid op twee niveaus meespeelt, nl. èn m de Raid èn door middel van het veto- en ichorsingsrecht van de minister, hel leen in het verleden tot veel kn ttek heeft aanleiding' gegeven. De andere stroming (blijkbaar de minderheid) wil aarr de nieuwe Zie kenfondsraad een karakter geven als tbcns het College van Rijksbemidde Isfrsj vertoont Ter voorIichting_ van d«a,r» Ziekenfondsraad zouden dan viitif, eomjnIssies4 moeten fungeren, b.v. voor honorariumvraagstukken, voor ziekenhuisvraagstukken etc., waarin de direct en indirect belang hebbenden zitting zouden moeten heb- Jeh. Op deze wijze zouden in de vaste commissies de belanghebbenden gele genheid krijgen „de kunst van over leg en samenwerking te leren", waar aan het nu nog al te zeer zou ontbre ken. Een nieuwe Ziekenfondsraad zou du veel meer besluitvaardigheid to nen dan met de huidige het geval is Wij vermoeden dat de laatste sug- gwtie niet te verwezenlijken zal. blij ken en op zeer veel weerstand zal stuiten. Het zou er praktisch op neer komen dat vérstrekkende bevoegdhe den gelegd worden in handen van een klein college van vijf mensen (van wie twee uit de medische wereld en twee uit de sector der sociale ver siering plus een onafhamcelijkc voor zitter). Wij vrezen dat dit een bron v*a moeilijkheden zal vormen en ge- vta liever de voorkeur aan een oplos sing vanuit het maatschappelijk leven zelf. ALS slotconclusie zouden wij willen opmerken, dat het rapport van de s--r. studiecommissie veel waardevol le opmerkingen bevat. Wij zouden het «ehter wel wenselijk hebben gevon den wanneer aan het rapport een aan tal scherp omlijnde conclusies was toegevoegd. «In elk geval kan men het met de beer A. Stapelkamp die m een aparte nota zijn visie nog eens afzonderlijk uiteenzet en daarbij pleit voor een sa nering van de vrijwillige verzekering er, Voor een afzonderlijk ambtenaren- ziekenfonds, eens zijn dat over dit .waagstuk ook in a.-r. kring het laat ste woord nog niet is gesproken. "Wij vragen ons in dit verband af °f het niet wenselijk zou zijn, wanneer de A.-R. Partij aan de gehele materie "og eens een afzonderlijke studiedag wijdt. ,Nu verwacht mag worden dat in de dopende parlementaire periode een Bieiiw ontwerp-Ziekenfondswet het de partement van Sociale Zaken zal ver aten is het van groot belang beslagen kn ijs te komen. Versnelde maatregelen ontsnappingen tegen Vals nieuws over Suezhanaai Het Franse ministerie van Defensie heeft woensdag bekendgemaakt, dat het besloten heeft te vragen om gerechte lijke actie tegen het communistische dagblad ..L'IIumanité", wegens een ar tikel In dit blad over een mogelijke nieuwe aanvat op Egypte. „L'Humanité" heeft, zonder bronver melding, verklaard, dat er plannen wor den gemaakt voor een „Operatie Jagu ar". met Israëlische medewerking en goedkeuring van dc Ver. Staten. Volgens het blad zullen ep 24 apul een Isiaclisch schip cn een Finns vaar tuig naar het Suczkanaal gezonden wor den. Het Israëlische schip zou moeten trachten door h-t kanaal te varen, wat maatregelen van Egyptische zijde zou uitlokken. Zowel In Parijs als in Tel Aviv zou dan verklaard worden, dat het incident zeer ernstig was en dat agres sie was gepleegd. Israëlische troepen zouden opdracht krijgen Egypte binnen te vallen en Fran se vliegtuigen, die van te voren naar Israel gevlogen zouden zijn zouden de actlc steunen. Het Franse ministerie van Defensie verklaarde woensdag, dat dit bericht absoluut ongegrond is en dat het zal vragen om vervolging van „L'Humani te" wegens het publiceren van vals nieuws. DE minister van Justitie, prof Samkalden, heeft gistermiddag bij de behandeling van de begroting van Justitie in de Eerste Ka mer verklaard dat men zich niet uit het evenwicht moet laten bren gen onder de indruk van de recente ontvluchtingen uit gevangenis sen, door thans te besluiten de ingevoerde modernisering van het gevangeniswezen ongedaan te maken. Men zou daarbij tevens voor uitlopen op het onderzoek, dat in gang is en dat alleen de basis kan zijn voor eventuele wetgende beslissingen. --rrr-f is woensdag onder grote belangstelling tn Den Haag gearriteerd. Een terslag ian de aankomst is te lezen op pagina 2. Prinses Beatrix is gisteren in Kopenhagen aangekomen voor een bezoek van enige dagen als gaste van de Canadese ambassadeur Brooks- Hiil Feaver. In haar gezelschap be vond zich de dochter van de ambas sadeur, een goede vriendin van de prinses en studiegenote in Leiden. Minister Samkalden voegde er echter aan toe. dat de ontvluchting van de gevaarlijke misdadiger de „Zwarte Ralter' alle aanleiding geeft tot een diepgaand onderzoek. De centrale pe nitentiary inrichting van de strafgevan genis te Scheveningen is een bijzonder gesticht voor geestelijk gestoorde delin quenten. De „Zwarte Ruiter" behoorde eveneens daartoe. Voordat de ontvluchting zondagoch tend plaats vond. had de bewindsman reeds opdracht gegeven bijzondere maat regelen voor te bereiden en te nemen voor de beveiliging van de strafgcstich- ten Dooi het onderzoek, dat thans plaats x indt. zullen deze maatregelen worden versneld. De minister is zondagochtend aan stonds naar Scheveningen gereden om zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken en na te gaan of het personeel geen blaam trof of te laken was. Dc minister was tot de conclusie gekomen dat het personeel geen blaam treft. De ontvluchtingen van de laatste tijd zijn met het gevolg van een verkeerd De diensten van de Indonesische lucht vaartmaatschappij Garoeda Indonesian Airwaya op Makassar, de hoofdstad van Celebes, zijn gestaakt in verband met de zware gevechten op Celebes, Volgens in Djakarta de ronde doende berichten, zou nabij Makassar een felle strijd worden geleverd tussen benden van de Daroel Islam, onder leiding van Kahar Moezakkar, cn troepen van het Indonesische leger. Een vliegtuig van de Indonesische luchtmacht zou beschoten zijn, toen het op het vliegveld van Ma kassar wflde landen. Over de aantallen slachtoffers van deze strijd is nog niets bekend, maar men verwacht dat zij ten minste even groot zullen zijn als die na de laatste grote strijd tossen beide groepen in 1954 ruim 500 doden. De Daroel Islam wenst een «heocra- Een socialistische motie, die uitstel van de proeven met de waterstofbom In de Stille Oceaan vroeg, is gisteravond in Het Britse Lagerhuis met 309 tegen 2a8 stemmen verworpen. De uitslag neer op een vertrouwensvotum voor de regering. De motie van de regering die het wit boek over de verdediging goedkeurt, werd met 308 tegen 250 stemmen aange nomen. President Eisenhower heeft woensdag JP zijn wekelijkse persconferentie ver- «a»fd dat de Ver. Staten Jordanië le '"lp zullen komen indien dat land door «ra|| of de communisten wordt aange- fallsn, Goneraal-majoor Ali Hiyari is be- boemd tot staf-chef van het Jorda3i.se hgw. Generaal Hiyari is plaatsvervan gend stafohef geweest sinds generaal «oewar tijdens de crisis in de afge- kpeu weekwisseltng het land verliet. Eerder was gemeld, dat generaal Noe- J?ar 14 - dagen verlof had. «De benoeming van generaal Hiyari is woensdagavond bekendgemaakt m een •Koninklijk decreet dat is uitgevaardigd •o* een langdurig onderhoud van koning ooessein me-. <jr Khalidi, de Jordaanse -toonder. Koning Hoessein van Jordanië heeft woaisdag in een radiotoespraak voor Arabische eenheid gepleit ..!k zal me- -mand toestaan tussen mil en ti-> noch tussen mij cn mijn leger te komen' Het wcreldjodendom en het zionisme waren er op uit Israels positie in het hart van een grote Arabische wereld te versterken, maar de Arabieren waien zich. met Jordanië in de frontlinie, van dit gevaar bewust. H.K.H. Prinses Beatrix is voorne mens op 14 mei des namiddags 5 uur de tentoonstelling Nederlandse beeld houwkunst 1957 in het museum Boy- "«*»tis te Rotterdam officieel te openen tische staat voor geheel Indonesië Voor dat beginsel vecht zij reeds elf jaar. stelsel, maar van bijzondere omstendig- heden. De centrale penitentiaire inrichting te Scheveningen maakt onderdeel uit van een gevangeniscomplex, waarin vier verschillende' soorten van inrichtingen zijn ondergebracht: dc centrale peniten tiaire inrichting, het huis van bewaring, de strafgevangenis en het asiel voor psy. chopatcn Deze inrichtingen hebben verschillende voorzieningen gemeen, waardoor voort durend contact tussen de gevangenen mogelijk is. De beveiliging baart daarom extra moeilijkheden. De „Zwarte Rui ter" werd in Scheveningen ondergebracht, omdat deze gevangene na zijn verblijf in het krankzinnigengesticht te Wocnsel. waar hij op advies van dc geneesheer- directeur ontslagen werd, ia het huis van bewaring in Den Bosch niet gehand haafd kon worden. Op last van de procureur-genei aal cn na overleg met de gestichtsarts van het huis van bewaring m Den Bosch werd hij in de centrale penitentiaire inrich ting te Scheveningen geplaatst Waarom werd hij niet apart opge sloten" Een van dc redenen was de sterke achteruitgang van de gevan gene na zijn veroordeling w eerste in stantie, waardoor opsluiting in een cel met raadzaam was. Je ontsnapping van de „Zwarte Ruiter" was de eerste uit de Schevenlngse gevangenis. De minister kondigde drie groepen van maatregelen aan voorde beveiliging van deze Scfteveningse,'gevangenis, die, erop gericht zijn de grootste gevaren, die door het onderling contact van de gevangenen rijzen, weg te werken. Gistermorgen is een onderzoek begon nen. Het resultaat is nog niet bekend. Voorts worden maatregelen ontworpen tot interne beveiliging van de afzonder lijke gestichten. Het asiel voor psycho paten moet afzonderlijk worden gehou den van de andere strafgestichten. Ten ISTEREN it het openbaar verroer '■'"in Frankrijk grotendeels ko men stil te liggen als gevolg van «en 48-uursstakiug van het perso neel van de spoorwegen an van de Parijs» bus- en métrodiensten. Het Franse leger heeft auto's naar de sta- slottc zal, zolang van het gehele gebou wencomplex gebruik wordt gemaakt, een doeltreffende buitenbewaking worden ip- gestcld, die er tot dusver niet was. Over de recente ontsnappingen uit de gevangenissen hadden vele Kamerleden, het woord gevoerd.' Allen, vroegen' de minister van Justitie w.elke maatregelen hij dacht te nemen om'deze te voorko men. Algemeen wasemen van oordeel met minister Samk dat', men hier uit met deêconcluale moet-trekken, dat dc nieuwe, beginselenwet voor het ge- vangeniswezen. eêïaëld" heefc; Er -zal meent bewaking"- én beveïligliig. yin- de gevangenissen moeten komen. Alleen de heer Van Meeuwen (KVP) vond. dat gevaarlijke misdadigers als de „Zwarte Ruiter" niet zo modern be handeld dienen te worden, vooral als van hen bekend is. dat zij bekwame uit brekers zyn. Was het wel goed zo'n ge raffineerde misdadiger met drie andere gevangenen op te sluiten? Maar de heer Van Meeuwen verklaarde zich toch ook een voorstander van een meer moderne richting in het gevangeniswezen. Age- fd y$, H! J/OLGENS de lezing van een protestantse tra- dit ie, die zich in de vorige eeuw heeft ge- 55: vorrid en waaraan de naam van de Britse generaal Gordon is verbonden, zou dit „het ledige graf" zijn: het graf in de ttiin van Jozef van Arimathea, waarin het lichaam van Jezus, in lijnwaad gehuld, gelegd is. Dit graf en de tuin bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van een heuvel, op korte afstand van de Damascuspoort buiten Jeruzalem. SS De heuvel heeft liet voorkomen van een doods- hoofd en zou dus hoofdschedelplaats genoemd kunnen worden. De heuvel wordt dan ook vol- pens deze traditie voor Golgotha gehouden. De rotswand is hier gespleten als door een aard as beving. g| 1 Het graf op deze foto was een „nieuw graf" 5= d.tu z., er waren drie ligplaatsen in, waarvan er echter nog slechts één gereed was en gebruikt kon worden. Zowel heuvel als graf en tuin ko- 5men geheel overeen met de beschrijvingen der Evangelisten. De enkele halfronde lichtopenin gen boven in de rotswand laten toe, dat men van buiten in de grafruimte kan kijken, die anders geheel donker sou zijn geweestHet graf bestaat uit de grote rechthoekige deur opening, waarachter zich een trogvormige gleuf, een voorportaal, bevindt. Daarna kotnt men door een deuropening tn een tussenwandr die rechthoekig op de buitendeur opening staat, tn de eigenlijke grafruimte. Langs de drie wan den zijn de drie ligplaatsen uitgehouwen; het is dus duidelijk een familiegraf. Zoals gezegd zün ticee der ligplaatsen nog slechts ruw be houwen. De derde is geheel gereed en bestaat uit een vlakke steenvloer, met een verhoging aan het ene einde om het hoofd op te leggen. Langs de zijden is een verhoogde rand, Aan het hoofd- en het voeteneinde zijn twee zit plaatsen uitgehouwen. Meer foto's en een speciaal artikel, over de heilige plaatsen in en bij Jeruzalem vindt men elders in deze editie. lions gestuurd en in Parijs zijn de diensten ran bus en métro zo goed en zo kwaad als dit kan overgenomen door leger voertuigen. Terwijl naar de voorsteden slechts enkele treinen liepen, zijn echter de grote expresstreinen naar Duitsland. België en Italië zo goed als alle op tijd en met volle goederenwagens vertrok ken. Kort na de middag reed ook de Pa rijse ïnetro weer, zij het niet op gezette Ujden, op elf van de veertien lijnen. Ook een aantal diensten op de voor steden werd hervat. Hei spoorwegpersoneel is aangeslo ten bij Vier bonder. De communis tische bond wil 5,000 franken loons verhoging de katholieke wil 11 tot 14 percent, de socialistische bond wenst herziening van werktijden en sala rissen, Particulier* autobezitters hebben vrijwillige liftdiensien ingesteld. Dc Franse verzekeringsmaatschappijen hebben aangekondigd, dat zij, zolang de staking duurt, ook lifters zullen aanvaarden als objecten van dekking tegen risico, zodat geen automobilist zich zorgen heeft maken over de vraag of - zijn - maatschappij wei-betaalt^ wan neer bij, met een -lifter in zijn auto. •en ongeluk zou krijgen. t N»« A Vandaag zal het grondpersoneel an óe Air France voor 24 uur in staking gaan. Er dreigen verder stakingen bij de gasfabrieken en enige elektrische centrales. -H- Ten gevolge van. de spoorwegstaking in Frankrijk vallen vandaag de tremen AmsterdamParijs uit. Ze zullen niet verder gaan dan Brussel. De interna tionale treinen, die vandaag om 8.54 uit Bazel, naar Amsterdam en om 9.24 uit Amsterdam naar Bazel v.v. via Luxemburg vertrekken, zullen nor maal rijden. Met enige vertraging op het Franse gedeelte van het traject dient echter "rekening te worden gehou den. De P.T.T. deelt mede, dat rekening moet worden gehouden met vertraging in de overkomst van postzendingen be stemd voor en afkomstig uit Frank rijk. Ook het postverkeer per trein of boot met Spanje. Portugal. Algerije en Marokko kan worden vertraagd. Brie ven en briefkaarten voor deze landen worden per vliegtuig doorgezonden. DE BILT, donderdag 10 uur. Bii de Azoren ligt een hogedrukge- bied, waarvan een uitloper in de rich-" t:ng .j/an West-Europa loopt. Ten wes ten van Schotland bevindt zich sen actieve oceaandepressie, die zich m noordoostelijke richting beweegt. Bij aeze depressie hoort een koufront, dat- tamelijk regelmatig in oostelijke rich ting opschuift. Het zal in het komende etmaal ons land bereiken. Bü de na dering van het front zal de wind uit zuidwestelijke richting aanwakkeren. Aan de achterzijde van het front voe ren westelijke winden vrij koude oeeaanlucht aan. Hierin komen flinke opklaringen voor. Een transportvliegtuig van de Britse luchtmacht is gisteren kort na het op-;, stijgen van het vliegveld van Akahaibi Jordanië neergestort. Er zijn.geen over-" levenden.. Het toestel bad 23 militairen en vermoedelijk vijf bcmannlngsledeü aan boord. Het vliegtuig had soldaten van de' Britse basis in Akaba aan de golf wan. Akaba, precies tegenover de grens met Israel, aan boord genomen. Tot verleden jaar was Akaba de vooc- □aamste basis van de Britse strijdkraeb ten in Jordanië. Wegens de opzegging' door,Jordanië-van hot'Brits- W*. verdrag worden deze bases geleidelijk- door de Britse soldaten^ontruimd;,», De Britse minister van Buiten landse Zaken, Selwyn Lloyd,-"heeft vandaag verklaard, dat de Britse regering® van mening is, dat, „alsf al gemeen principe" alle Natostrijd- krachten uitgerust moeten worden met atoomwapens. Lloyd legde deze verklaring af in het Lagerhuis in antwoord op een vraag van het Labourlid Eric Fletcher, die vroeg wat de politiek van de regering was met betrekking tot,het verzoek van de West-Buitse kanselier, Konrad Adenauer om de Westduitse troepen van atoomwapens te voorzien. Minister Staf zal eind mei in Neder- lands-Nieuw-Gumea aankomen orrC zich op dc, hoogte te stellen van de marihë- instellingen aldaar. PRESIDENT I V»tv Stake Eisenhower van de Ver. Stalen heeft gisteren op rijn persconferentie verklaard, nog steeds enige hoop te koesteren, dat het vraag stuk van het Suezkanaal op rechtvaar dig» wijse kan en zal worden opgelost zonder de kwestie aan de Veiligheids raad voor te leggen. Eisenhower zei, dat er enige voor uitgang was te bespeuren in de on derhandelingen tussen de Ver. Sta ten en Egypte. Hij voegde eraan toe. dat het natuurlijk niet uitgesloten is, dat het geschil op de iange duur toch aan de Verenigde Naties zou worden voorgelegd. In Westelijke diplomatieke kringen is gisteren verklaard, dat de onderhan delingen over het Suezvraagstuk een bemoedigende wending hebben geno men. De Westelijke mogendheden heb ben daarom besloten de zaak deze week met voor de Veiligheidsraad van de Ver. Naties te brengen. Eisenhower zei op zijn persconfe rentie. dat de Amerikaanse scheep vaartmaatschappijen zelf moeten be slissen of zij van het Suezkanaal ge bruik wensen te maken. Hij verklaar de dat de Amerikaanse regering aan de Amerikaanse scheepvaartmaatschap pijen niet had yerzocht het Suezkanaal te vermijden, maar dat de regering slechts gewaarschuwd had xoorzichtig te zijn. Het eerste Amerikaanse schip dat s'n'ds de blokkade van vijf maanden het Suezkanaal gebruikt, is gisteren het kanaal binnengevaren. Het is de tan ker „George F. Getty", varend onder de Panamese vlag. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, heeft woensdag in het Lagerhuis verklaard, dat .het advies van de regering aan de Bntse rederijen nog steeds is het Suezkanaal niet te gebruiken. De Britse regering heeft dinsdag de Verenigde Staten verzocht, een einde te maken aan de stagnatie in de be sprekingen die op het ogenblik met president Nasser over het Suezkanaal worden gevoerd, aldus is van welinge lichte zijde vernomen. Men verwacht thans in Londen, dat een besluit om zich in deze kwestie tot de veiligheidsraad te wenden dezer dagen zal worden genomen. Een eenheid van het Franse Vreem delingenlegioen heeft dinsdag bij felle gevechten met een krachtige groep op standelingen in het gebied van Constats, tine elf man verloren. De verliezen van de opstandelingen zijn nog niet bekend. De bevelhebber van het derde regi ment van het vreemdelingenlegioen is dinsdag tijdens een vlucht met een hef- schroefvliegtuig boven een gevechtster rein verongelukt. In het gebied van Algerië zijn bij een aanval van rebellen op een patrouille van het Vreemdelingenlegioen twee le gionairs gesneuveld en een gewond Bij aanslagen in dit gebied zijn sedert dins dagochtend 12 mensen om het leven ge komen. Bij gevechten ten zuidwesten van Blida zijn 51 opstandelingen buiten gevecht gesteld en veel wapens buitge maakt. Het militaire tribunaal van Algiers heeft woensdagochtend twee verzetslie» den ter dood veroordeeld wegens hat vermoorden van een inspecteur,van po» Utie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1