Victor Mundi Toeristen overstromen Nederland Tötest bij Ver. Staten tegenolietransport Kinderballonnetjesover oceaan naar V.S.? ew tegen Duitse o m mm Acht landen voor Eisenhowerleer Duits vakverbond tegen A-wapens Hotels in het Westen vol Russische normen geen toegang Mr. Helders uit de West teruggekeerd Nenni-socialisten verwerpen eisen partij-Saragat Geen gesprek over Oost-Duitsland Prinses Margriet met vakantie naar Frankrijk Vriendelijke woorden over Gomoelka Paaslied „Eerste" Britse schip in Suezkanaal Doden in verkeer Weer overzicht i|; ZATERDAG 20 APRIL 1957 r VIJFTIENDE JAARGANG No. 3669 Weerbericht Tito vraagt Russen meer begrip Israëliërs slaags met Jordaniërs en Syriërs RECEPTIE IN MOSKOU i Miniatuur Walcheren weer geopend Duitse vracütboot ernstig beschadigd 100.000 kroppen sla doorgedraaid Probleem. Hongaarse vluchtelingen nog dit jaar opgelost mmt Advertentie PETROU5UMGASKACHEL R EES I iM K Nieuwe chef-staf - I'./'.-Vi V Vooral. Duitsers OPGELATEN IN STEENBERGEN Duitse schipper zei, het op een reuze kwade toon„Ik moet toegeven .dat jullie varen kunnen. Jullie Hollanders. Maar een grote mond hebben jullie ook. Bahf" Nee, van harte, ging het niet, dat eerste deel van deze ver klaring. Maar iedereen, die thuis is op de Rijn, zal het eerlijk zeggen: de beste kapiteins en schippers komen nog altijd uit Nederland. Meer dan 5000 schepen varen met onze vlag naar de steden in het Ruhr gebied, naar Frankfort, Koblenz en Ba zel om maar een paar namen te noemen. Duizenden tonnen ertsen, kolen, granen, zand, grint, papier, en ga zo maar door, vervoeren zij in hun ruimen. Zonder de Rijnscheepvaart zou Rotterdam niet die stoere Poort van Europa zijn Ook al werk ten ze daar nog drie keer zo hard. Op de Rijn, de drukst bevaren rivier van West-Europa, leven 30.000 landgenoten een heel apart leven. Vandaag kopen zij groenten in Straatsburg, morgen halen ze vlees bij een beken de slager in Mannheim. De N.V. Nederlandse Rijnvaart Ver eniging een van de grootste rederijen vindt het jammer dat men zo weinig van de Rijnvaart afweet. ,J)e mensen kun nen er soms zo vreemd over praten", zeggen ze in Rotterdam. Twee en een halve week lang voer één onzer verslaggevers ip boten en schepen van deze maatschappij naar boven, naar Bazel. Vandaag publiceren wij zijn eerste reportage in de serie, die getiteld is: „Zij leven tussen Rotterdam en Bazel". Zie elders in dit nummer. Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 19.30—19,30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 109! Postgiro No. 424867 Klschtendienst: 18J0—1930 u.: Tel. 303589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent VerscbQnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zondagavond. ZONNIGE PERIODEN Zonnige perioden en slechts hier en daar een hui, Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hoger; 21 april zon op 6.33, onder 19.49: maan op 1.48, onder tl.01. 22 april zon op S3J. onder 19.51; maan op 2.17, onder 1,1? 23 april zon op 5.29, onder 19.53; maan op 3.04. onder 14,13. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DIE 't van de hel verloor en werd aan *t kruis gehangen, <jie zonder God ging door de dood; het wild, gevangen tloor Satans wrede bent: het Lam, dat zich liet slachten, <Je mens, die niemand kent, die Jood en Griek verachten. Hg overwon de dood; geen lijden kon hem deren ook in de diepste nood bleef Hij de knecht des Heren. Hij, die is God de Zoon en mensenzoon zich maakte, geeft óns zijn kostbaar loon: de lafaard, de geraakte, de dwaas, de moordenaar wil Hg door bloed genezen. Hg, Offer, Middelaar, Woord Gods, dat elk kan lezen. Niets is zo groot van macht als Zijn doorboorde handen: 0 Dood, waar is uw kracht? 0 Hel, waar zijn uw banden? Wi« zou die Held weerstaan? De Ridder zonder Vrezen is heerlijk opgestaan, is, ons tot heil, herrezen. Looft, zondaars, alteeaam de Zoo van onze dagen en noemt Hem bij zjjn naam: Licht, Antwoord aller vragen. Prijst nu met blijde stem w broeden godljjk wezen. Gdooft, en weest met Hens uit dood en graf verrezen. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft het Congres doen. weten, dat de regeringen van acht landen in het Midden-Oosten hnn wens te ken nen gegeven hebben, zich aan te sluiten by het programma van Eisenhower ter bescherming van het Midden-Oosten tegen Sowjet-communlstische agressie. Het Weslduilse verbond van vakver enigingen heeft een resolutie aanvaard, waarin het beroep der achttien Wast- duitse geleerden, om bet WestduHse leger niet met atoomwapens uit te rus- tem, wordt onderschreven. Het verbond herinnert eraant dat "het reeds op zijn verleden jaar gehouden congres heeft voorgesteld op, te houden met het nemen van proeven meten vervaardigen van kernwapens. "MEDERLAND zit dexor dagen t \,mud-vol" mot buitenland se toeristen. Heeds donderdag begon de stroom, over onxe oos telijke grens te vloeien. De foto geeft een beeld'van het Amster damse V.V.V .-kantoor, wi ar vrij- 7 UT PH EN-AMSTfR CiAM- ROTTERDAM Jordanië heeft by de Verenigde Staten geprotesteerd tegen het feit, dat onlangs een Amerikaanse olietanker door de Golf van AJtaba naar de Israëlische ha venstad EUath b gevaren. Het protest was vervat in een memorandum. De'Jordaanse grensautoriteiten hebben Minister Helders is vrijdagmorgen op Schiphol teruggekeerd van xfjn rets naar Suriname en de Ned. Antillen. De minis ter noemde de ontvangst buitengewoon hartelijk. „Overal waar ik kwam, ook bij de Indianen, en de Bosnegers, repte men nog'over het bezoek, dat de Koningin en de Prins de West hebben gebracht. Geweldig is de beiangateUirzg. die men toor Nederland heeft", vertelde mr. Hel ders. De minister Is ervan overtuigd, dat de economische toestand- van Suriname be slist gunstig genoemd kan worden. Het Brokopondoplan voorziet in een dringen de behoefte aan het opwekken van ener gie. niet alleen voor de bauxiet-, maar ook voor andere industrieën. De> leningen, die de Ned. Antillen wil len plaatsen, zijn volgens minister Hel ders economisch volkomen verantwoord. De" heer. Yrausquin, voorzitter van de Staten, zal spoedig naar ons land komen. - De minister weet nog niet zeker of hij op 15 mei naar Nederlands Nieuw Gui nea zal kunnen vertrekken. ^President Tito van Joegoslavië haefl gisteren eon scherpe aanval op de I Sowjet-Unie gedaan en levont roor- i speld dat de betrekkingen tutten da Iwaè landen in da toekomst beter tullen worden. In een redevoering op het congres van het Joegoslavische socialistische Verbond verklaarde Tito dat de Russi- sche leiders Chroestsjew en Boelganin Ongeduldig1 cn ongepast jegens Joego slavië gehandeld hebben, dat stalinisti sche neigingen nog steeds een overwe gende rol in de buitenlandse politiek van Rusland spelen en dat Russische i leiders vandaag dit en morgen dat zeggen. -Hij verzekerde de leiders in het Kremlin dat Joegoslavië er niet op uit is het communistisch blok te ontwrich- ten. Met nadruk zei hij dat Joegoslavië gekant is tegen politieke blokvorming en dat dus elke poging om Joegoslavië Mi (een blok te betrekken tot mlsluk- king is gedoemd. JMen moet het conflict niet dramati- «eren", zei Tito. „Het zal niet pag duren, want de kameraden in de Sow? jet-Unie zullen begrijpen dat het Joe goslavië van- vandaag -geen- reden -heeft ;*ün politiek te wijzigen. gisteren geweigerd drie Russische,nonnen toe te laten in het Jordaanse oude. stads gedeelte van Jeruzalem, .een-maatregel, die- blijkbaar een verandering van de politiek inhoudt. De nonnen waren de enige Russische personen, die"; de grens van de heilige stad probeerden over te steken om - deel .te nemen aan'.de plech tigheden van Goede Vrijdag aan de an dere kant van die grens, die door de stad heenloopt. De enige reden, waarom zij een weigering, ontmoetten, was, dat zij-Russische paspoorten hadden. Naar verluidt zou koning Hoessein van Jordanië de gewesen chef van de gene rale staf van het leger, generaal All Aboa Noewar, een benoeming tot ambassadeur in een van de grote Arabische hoofdste den hebben toegezegd. Officiële Jordaanse woordvoerders heb ben bevestigd, dat koning Hoessein het ontslag* van generaal-majoor Noewar als chef-staf heeft aanvaard. Tot zijn opvol ger is benoemd generaal-majoor Hayari,; een divisie-commandant, die reeds als- waarnemend chef-staf fungeerde. Hij. wordt gekenschetst als een strenge tair, die ongpvoelig is voor populariteit of politieke invloed. Hayari kreeg zijn op leiding in Engeland en komt uit de school - van de Britse generaal Glubb.' Men beschouwt hem als een der belang rijkste militaire figuren van Jordanië. dagmiddag reien «en poging ds- den nog een kamer te bemaeh- ligen.;; 1 - Bij de 'Nederlandse grensposten is-het gisteren, drukker (geweest dan ooit pp 'overeenkomstige dagen vroeger. ,BU.. Elten kwamen naar sdbatting. - 25,000 personen over de l glrens,' \yat:slwhts'mogeiyk was door een zeer soepele controle. De ^grootste stroom spoedde zich naar de grote steden in - "het westen, waar öf de hotels en pensions .gisteren .reeds geheel bezet ,waren.< öf men' bezig was de laatste, bedden uit te geven. In Amsterdam,-.Rotterdam.:en .Den Haag beschikte men. echter nog over- een '„reserve"- van 4600< particuliere adres een, die in 'verschillende' gevallen gis teren reeds-moest worden benut. Ook de .JboUenkusl" .was geheel- bezet De hyacinten en [tulpen staan er immers met Paren, int volle: bloei. 'gen' 'erf^böléf* .Engelsen,- vin.Nieuwe Schans 'passeerden .'vele Scattöinauiërs. Wat -ongerust--'zag méngisteren hï de elf kantoren -van delogiesinfor- matledienst de"tcêristenetrocm, die zeker ook vandaag- zal aanhouden," tegemoet.'!. '.jlt-.i'r-A De Italiaanse socialistische partij, waarvan Nenni dsleider is. heeft' de voorwaarden verworpen die donderdag door de sociaal-democratieehe partij van Saragat voor de vereniging der twee partijen - gesteldwaren. Dese voorwaar den hielden'ia, dat de socialistische partij moest breken met organisaties die onder geschikt 'sijnaan de communistische partij en een buitenlandse politiek moet aanvaarden die 'berust' op de eenheid van' de westelijke democratische -wereld. •v In (een communiqué zegtde socialis tische party kennis genomen te hebben van het ontslag van Matteotti als se cretaris van de sociaal-democratische party'omdat; zijn; voorstel een einde te maken, aan- de ^samenwerking van de sociaal-democraten'met de-regering op nieuw" werd afgéwézen.Deze afwijzing en het ontslag-van'Matteotti beschouwt de socialistische party-als een bewijs.dat de sociaal-democratische partij" elke stap naèr -de socialistische', eenheid''wil- ver hinderen.' - (Van onze correspondent) DRIE BALLONNETJES, die vorig Jaar op koninginnedag te Steen bergen waren opgelaten, schijnen hele maal over de Atlantische Oceaan naar de Ver. Staten .[te zün gedreven. Hoe dat mogelijk is geweest, weet' men nog niet, maar een begeleidende brief bjj de teruggestuurde kaarten, die aan de ballonnetjes waren be vestigd, doet wel denken dat het waar is! Woensdagavond bracht de post bij de familie v. d. Burg in de Nic. Pieck-, straat een brief uit Amerika, En in deze brief zaten de deelnemerskaarten van de drie kinderen Ina, Heintje en Marjo. De kaarten zouden zijn gevon den door een jongen in Warren in Pennsylvanië. HU schreef, dat hij op 30 maart jl. met een vriend op zeven mijl van zijn stad in de top van een boom de bal lonnen en de kaarten had gevonden en hij was erg benieuwd of die nu werke- lyk in Holland waren opgelaten. Het bestuur van de organisatie, die Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft een verxqek ver worpen;- in te stemmen met een snelle viex-aogendhedenconferenile ais een middel .om een-mogelijke»„explosie" in Oofi-Duitaland te-voorkomen, de ballonwedstrijd' had georganiseerd, dacht eerst aan een grap, daar van alle andere, ballonnetjes, (er. waren'er een tweeduizend opgelaten) in-* totaal 150 kaarten, alle - uit oostelijke richting, warén-teruggestuurd. .- Maar de-aanwijzingen op: de terug gestuurde kaarten en in de'brief zijn duidelijk. Hoewel het bijv. mogelijk is, dat iemand, die de. ballonnetjes in Europa heeft aangetroffen, de kaarten naar de V.S, beeft gezonden en ze van daar heeft laten terugsturen om een grap uit te halen. De driekinderen.hadden destijds hun ballonnetjes aan elkaar gebonden. De radiosonde-afdeling van het KNMI in De Bilt verklaarde desge vraagd, nog nimmer te hebben gehoord dat een kinderballonnetje een derge lijke grote afstand had afgelegd. De mogelUkheld uitsluiten kon zü echter evenmin. Prinses Margriet is - donderdag van Schiphol naar' Parijs vertrokken ohi haar paasvakantie, in Franrijk door te brengen. Zij werd door haar moeder naar het vliegtuig gebracht. Prinses Beatrix is donderdagavond uit Kopenhagen .teruggekeerd. Zy had er gelogeerd-.bij haar vriendin jkyr. Repee RijeL, Een woordvoerder van het Israë lische leger heeft, donderdag in Tel Aviv' meegedeeld." dat een Israëlische patrouille .ten Noorden van het Meer van' (Jalilea door Syriërs onder vuur is genomen. De patrouille, die het vuur niet beantwoordde,' kon niet verder oprukken. Na aankomst van versterkingen kon dé patrouille zich onder dekking te rugtrekken, aldus de woordvoerder. Naar verluidt zijn waarnemers van de VJN"., die toegevoegd zyn aan de gemengde Syrisch-Israélische wapen- stilstandsconxmissie, tussenbeiden ge- komenom tot een staken van het-vu ren te komen. - - Krachtens de wapenstüstandsover- eenkomst bézit Israël ten 'Noorden van het Meer van Galilea slechts een nau we strook grond, die ongeveer: tien meter breed is. Volgens een woordvoerder - van Tiet Israëlische leger hebben Jordaansé "|Jnvallersv 7ëri"eeivTsrhëlische 'patrouil le donderdag in de -bergen van Hebron een - vuurgevecht gehouden. Dei woordvoerder zei'dat-een gewa pende Kroep Jordaniërs de Israëlische patrouille, dié vlak by de' Jordaanse -linies-op pad was,'in een hinderlaag heeft gelokt. De aanvallers zouden teruggedreven zijn.: Partijleider Chroestsjew' van de Sowjet-Unie heeft de westelijke we reld gewaarschuwd dat zij gevoelig op de vingers zal worden getikt indien zij, „evenals In Hongarije",tracht In Oost-Dnitaland een opstand.'te ontke tenen. Chroestsjew gaf zijn. waarschu wing tijdens een receptie op de Poolse ambassade ln Moskon. Enkele.minuten later verklaarde de Russische minister, van Defensie Zjoe- kow in een gesprek met journalisten, dat de Sowjet-Unie ervoor zal zorgen; dat haar communistische bondgenoten ovér kernwapens en geleideprojec tielen beschikken, „wy zullen alle maatregelen' nemen; dle.nodig zyn om het hoofd te kunnen bieden aan eventuele" acties van de Navo. Wij hebben voldoende middelen tot onze beschikking, om een eventuele Navo-actie te vergelden", zei hy. De ontvangst werd gehouden ter ere van de Poolse premier Cyrankiewicz die, na een rondreis door het Verre Oosten, in Moskou verblijft. Na een verklaring van Cyrankiewicz over „de. onverbrekeiyke vriendschaps banden ^ïn het socialistische kamp" zei Chroeatsjew: „Verleden jaar hadden wy moeiiykheden, maar die behoren thans'geheel tot het verleden. Zoals in de geschiedenis, hebben wy vele malen: gevochten» onze troepen waren in Po-. len en uw troepen -waren in Moskou, cnaar dat is allemaal geschiedenis". Ten. slotte stelde Chroestsjew met een brede glimlach een toost op de Russisch-Poolse vriendschap voor en zonder met zyn ogen te knipperen zei! hyp „Ik geloof in Gomoelka omdat hy! een communist Is". COMS 2ö'n de viorgens van zo zuiver gov/t, dat ik me afvraag o 1 niet alle dingen getoonzet zijn om daarin uit te zingen dat God de wereld in Zijn handen 'X 'hoitdi; het is vaak een gebaar, een ooa<if>slag, een simpel woord dat duidelijk-wit' zéggen dat ik het wonder met hoe) uit te leggen waarom ik. deze tijd. beleven mag,' 'want elke dag heeft immers nu weer z*n, omdat het leven is opnieuw; begonnen, toen God de dood 'voorgoed had overwonnen, en ons de kans gaf tot een nieuw begin; nu ik straks bij het lege graf mag 'staan, zou ik U dit wel dringend trillen vtageü: laat mij te allen tijd dit wonder dragen achter elk ding U steeds weer te. j verstaan. JAN STOLK Vannacht is de 45-garige Zweedse zee man Karl' Axel Henry Milton,. No'rr- lands, Lannjvrunda te Zweden" in dok 4 van de R.D.M.van ongeveer 12 me ter hoogte gevallèn." Hij kwam- op -een stapel houten stellingschragen ■terecht en was op slag dood. Het ongeluk ge- beurde toen het slachtoffer aan;'.-boord van zijn schip het Noorse s.-s. Myken, dat in het dok ligt,, wilde gaan;-?t-;f: f Van onze correspondent) a'» t -• De president-directeur van de..Ned. Heide Mij„ ir. H. J. A. Hendrikx^éheeft dit keer de opening verricht van „Mini atuur Walcheren", dat. thans voor de vierde maal voor het; publiek is- open? gesteld. Na. de opening; gaf een/folklo ristische groep een» overzicht, van het Walcherse kostuum sinds de achttiende eeuw. 'Bet 'l Duitse f vrachtschip' „Schióabensteinl"j liep- donderdagavond ernstige-, schade- aaxivóringrnetde^oprse tanker-^joTgholm"; n A .'C? -I.' -".ill., .fSyïv.J.Ri^ (Van een. onzer verslaggevers) Omstreeks-half zes Is donderdagavond voor de monding van de Nieuwe Water weg'het: Duitse vrachtschip, de 8955. tori metende „Schwabenstein" in aanvaring gekomen mét een Noorse tanker.'de 11732 ton metende „Bjorghom". De Duitse vrachtboot liep vrij ernstige schade op. Aan de bakboordboeg heeft het schip een gat van hek dek tot de Vrijdag is de 3.604 ton metende „West Breeze", te Suez het Suezka naal binnengevaren. Dit is hei eerste Britse schip, dat hiertoe sinds de her opening van het kanaal is overgegaan. De „West Breeze", die een lading heeft van 5.300 ton aardnoten, la van Honkong op weg naar Rotterdam. De tol is in Zwitserse franks vol daan. Het Egyptische gezagsorgaan voor het Suezkanaal heeft vandaag meege deeld dat de schepen die van het ka naal gebruik maken tijdelijk gemach tigd zyn de vaargelden in de valuta van hun eigen land te voldoen. Italië dreigt met een handelsboycot tegen Egypte tenzij Kairo er niet lan ger op staat, dat Italiaanse schepen de vaargelden voor het Suezkanaal in contanten voldoen. Aan de Venlose veiling zyn gisteren 4000 kisten sla, inhoudende 100.000 krop pen, doorgedraaid, omdat xjj de mini- mumprUs van 5 cent per krop niet kon den halen. Dit was ongeveer een kwart van de totale, sla-aanvoer. Allerlei ongunstige factoren werkten dit in de' hand, zoals de stopzetting van de uitvoer naar België, de verhoogde invoerrechten voor de Duitse markt en het feit dat wegens Goede Vrijdag ver scheidene handelaren niet aanwezig waren. Ook 32.WX) kilo prei konden de minimumprijs niet halen en werden weer afgevoerd. Zeer willig was de handel in asperges, waarvan de prys tot 4.80 op liep, doch het aanbod was nog klein. De 26-jarige vertegenwoordiger A. K. uit Amsterdam is vrijdagmorgen op de Schameweg te Maastricht met zhn auto geslipt en tegen een lichtmast gebotst In het ziekenhuis St. Annadal is hy overleden. De elfjarige Hanneke de Haan uit Zuidoost-Beemster is vrydagmorgen, toen zy plotseling de Purmerenderweg over stak, door een auto aangereden en ge dood. Op de Wouwseweg ter hoogte van café De Bareel onder Roosendaal is de 30-jarige J. van Ham uit Roosendaal op. zyn motor in vollevaart tegen een. vrachtwagen gebotst Hy .wps op slag óoyd. wateriyn. Door de. botsing'- begon' de 'ladingte ^schuiven, én 'ontstond; ër"grote: ravage-" in' de ruimen, De Schwabenstein kon tochnog op eigen kracht opstomén.' naar de Merw'e- haven in Rotterdam; Toén het schip daèr net gemeerd was, brak 'er .brand uit'in een lading chemicaliën. Met rièv^jspultpaï. en koolzuur bestreed de JRotterdamse brandweer het vuur en sp.óédig.was'mén de brand meester. De Bjorgholm liep een'ernstige bescha diging op aan de' voorsteven. Het schip ging buitengaats voor anker en seinde aan de redery ih Oslo., dat het mogelijk was op eigen kracht een haven te: be reiken. De dag tevoren was de tanker in de Nieuwe Waterweg, terhoogte:van dè-Bót- lek aan de grond gelopen. 'j'. Omtrent de oorzaak van de aanvaring kon nog niets worden medegedeeld.; Het weer was vrij mistig. De verwachting mag worden uitgespro ken, dat. het Hongaarse-vluchtelingen- probleem nog dit 'jaar tot een 'oplossing, zal kunnen worden gebracht. - Van de 172.000 Hongaren,, die naar Oostenrijk zyn gevlucht, zullen ér aan het eind van het jaar nog 4 a 5000 in Oostenrijk overgebleven zyn.' Dit zijn mensen, die er om byzondere redenen de voorkeur aan geven, zich biyvend, in Oostenry'k te vestigen. Voor de "26.000 Hongaren, die naar Joegoslavië zyn>'gë- vlucht, is juist dezer dagen de moge- lykheid geschapen te vertrekken naar de landen, waar zy zich bUjvend kunnen vestigen. Ook daar zal het probleem dan zyn opgelost.. Dit zei de commissaris voor de emi gratie, mr. ir. B. W. Haveman, voor de radio. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 3. C. VAN HEYGEN Bij z«n 35riarig Jubileum in dienst van de familie Piek is de heer J. C. van Heygeh te Wassenaar begiftigd met de eremedaUle in brons, verbonden aan- de orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uit gereikt door burgemeester van Wijnbergen. De Bilt, zaterdag 10 uur. In de afgelopen 'nacht bereikte een rug van hoge druk ons land, waardoor wind en bewolking afnamen en de tem peratuur plaatseiyk tot dichtbij "het vriespunt daalde; vlakby de grond werd zelfs op verscheiden plaatsen een graad vorst gemeten. Een kleine storing; die gisteren van de oceaan Ierland naderde, bleef tamelyk zuidelyk. Zy lag van morgen boven het Engelse kanaal én trok naar Frankryk. Voor het weër gedurende de Paas dagen is een front van belang, dat zich vanmorgen nog midden op de oceaan bevond. Het hangt samen met een de pressie by IJsland :'die heel langzaam naar het oosten beweegt. Het front zal gedurende de Paasdagen óns land pas seren. maar het is niet erg actief zodat de neerslag waarschyniyk tot énkele ilaatselijke buien beperkt zal- blijven. Daarnaast zullen zonnige perioden voor komen. De temperaturen zullen niet-b» langryk van i de jpopmale waarden alt wijken, t .'V-'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1