DRUKTE VAN WADDEN TOT LIMBURG erkeer eiste weer vele slachto :ers Moord zaak 1 ieuwlaiid 8 juni voor VOOR IEDER WAS ER ONDERDAK 1 1 ■A 60 mensen Nijmegen Brie wisseling oeli anin- den gepubliceerd in ruïne te opgesloten Ook nieuwe Jordaanse stafchef wijkt uit Amsterdamse pakhuizen een laaiende vuurzee K1 Brandweer maakt nooduitgar Eerst Moskou, toen Londen Over Suez-kwestie Mr. Luns bestolen in New York Soekarno hoopt op komst Eisenhower Iraakse troepen binnengerukt Ruim 800 doden in Algerië Pensiongasten door vuur verrast Weer overzicht m DINSDAG 23 APRIL 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3670 /I Weerbericht Prins en Prinses in Rome BREUK IN HET LEGER Brits-Borneo wil zelfstandigheid Toerist uit vliegtuig - gevallen Amerikaanse verklaring over de - ontvvapei) Ingsbespreki igen m Directeur: H. DE RUIG M Bij oversteken Tegen boom Motor slipte Twee doden Naar puzzelrït Tegen lichtmast (Van onze verslaggevers) LEIN Europa: dat was Ne derland tijdens de paasda gen. Dmzepden Duitsers, Fran sen, Belgen, Scandinaviërs en Amerikaanse militairen stroom den onophoudelijk ons land bin nen. In drie dagen tijd passeer den bij de grenspost Wernbout in Brabant meer dan 100.000 auto's. Richting: bollenland. Voor Ellen aan de Duitse grens, ligt dit cijfer minstens evenhoog. Bussen vol toeristen reden bijna stapvoets over onze wegen, die afschuwelijk vol wa ren. Voetgangers en fietsers kwa men vaak nog sneller vooruit dan de grote glanzende auto's. En uit alle delen van het land komen recordcijfers. De bloemen tentoonstelling „De Keukenhof in Lisse trok 170.000 kijkers- In Amsterdam stond het van 's mor gens acht tot 's avonds na zessen zwart van de mensen bij de rond- vaartrederijen. Allemaal buiten landers: 70.000 voeren door de grachten. Zelfs voor het Rijks museum stond ondanks het prachtige weer gisteren de hele dag een dikke rij. Alles op alles Zie verder pagina 3 pi O O m i |~|E nieuwe Jordaanse stafchef, PROJECTIEL ONTPLOFT? Jongen dood gevonden op heide te Ede (Van een onzer verslaggevers) TIJDENS het Paas-weekeinde hebben een aantal grote branden op verschillende plaatsen in ons land ernstige schade aange richt. In Amsterdam woedde de op één na grootste brand sinds de oorlog: vier tot de nok toe met oud papier gevulde pakhuizen op het Wittenburgereiland werden geheel in de as gelegd. De Instortende gevels en muren vernielden een kuiperij, een wijnkelder met 40.000 flessen exportwijn en een deel van een apparatenfabriek. ziekenhuis worden opgenomen. Jn Nijmegen ging een grote hoe veelheid grenen balken op een opslagterrein in vlammen op. In Tilburg gingen houten op slagplaatsen van een expeditie bedrijf in vlammen op. Een acht jarig kind werd door zijn vader uit de vuurzee gered, maar moest met ernstige brandwonden in een Zie verder pagina 3 generaal-majoor AU El Hayari, is naar Syrië uitgeweken en heeft zijn ontslag-genomen. Hij was pas 48 uur tevoren benoemd in de plaats van Noewar, die eveneens naar Syrië is vertrokken. Thans is generaal-majoor Habes Majali, een aanhanger van-koning Hoes sein, tot stafchef benoemd. Crisis in leger Komplot Mexicaanse ambassadeur in Nederland overleden MISVATTING GEVAARLIJK vz f^4 Britse minister van* defensie op Cyprus- - Botterdam: Witte de Withatr ;t 30 Tel et 113700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.31>—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 118701 «SHOrawnhage: tuygensplein 1 - Telet 183487 (3 U Postbus 1091 Postgiro No. 424867 JClach tend lenst: 18^0—19.30 u.: Tel. 362569 flcbtedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 81 cent per week, 2,66 per maand. t'JBS per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks i—i —li— Weerstverwachting geldig tot woensdagavond. WEINIG VERANDERING Droog en overwegend zonnig weer. Matige ooste lijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. 34 april zon op 827. onder 16.54; maan op 3 04, onder 1413. -I! O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. 8. BRUINS SLOT Toeristenstroom groter dan ooit tevoren In de Biltstraat te Utrecht Is de gl-jarige voetganger J. Smit bij het over- tteken door een motorrijder -aangereden. Hij liep een schedelbasisfractuur op en is in het Antoniusziekenhuis overleden g Op de provinciale weg Buitenhuizen- ïgjymdijii is zaterdag de 33-jarige motor- rjjdt I. N. Spreeuw uit Santpoort in vaart tegen een boom gereden. Op -ecg naar het ziekenhuis te Zaandam is til overleden. t Teen de heer R. Martens uit Norg {Van ons* correspondent) Vrijdag 7 juni sal voor de rechtbank ie Mlddelbttrt terechtstaan de taxi chauffeur L, H. te Nieuwland. dta er ven wordt beschuldigd., de ruim dertig- juige weduwe Xodde-Roos* van hei lev*.-: te hebben berooid en slch meester ie hebben matki var haar tpaar- gtSAen ten bedrage van ruim secdulsend pilden. k De vrouw kwam op 8 januari dit jasi door wurging om het leven. De Justitie jou thans een theorie hebben ontwikkeld, volgens welke H. nadat hf de jonge weduwe, al .dan niet op xettelijk tod gewurgd, zou hebbea be ;ioten het lichaam in de Vesterachelde ti werpen. Deze theorie is thans mede- sedeeld door mr. C. Adriaans» te Middelburg, verdediger van L. H. Rij zou het lichaam, gewikkeld in ten ïereE Jas, op de achterbank van rijn auto hebben gelegd, maar hjj kon tijn plan niet uitvoeren aangezien een trouwe klant van hem een rit met hem wilde maken. !i ijsloi* deze rit zou het lichaam *«hte: in de tuto nebben gelegen. Hij zou legen zijn klant hebben gezegd, dit het «een «ilapende dame" was. Hij mi echter door tie rit in tijdnood zijn jtkomen en het stoffelijk overschot weer naar het huls hebben terugge bracht,-waar -hjj maatregelen zou heb ben genomen om het te doen voorko men, dat de vrouw zich van hef leven zou hebben berooft! H. beeft zelf tater geweigerd de politie mede te delen, wie ,d slapende dame" is geweest, die op de achterbank van ijn auto lag. P.i< ontkent tot nu toe alle schuld. an Haulerwijk per motor in de rich ting Norg reed slipte de jnotor op de natte weg. De heer Martens en zijn duo- passagiere, zijn echtgenote, vielen. Me vrouw Martens was op slag dood, de man werd zwaar gewond Met een her senschudding en een wervelfractuur werd hij in 2 'gweivker.de toestand in het academisch ziekenhuis te Groningen op genomen. Het echtpaar had drie kleine kinderen. Bij een botsing tussen een personen auto en een bestelauto op de hoofdver- keeraweg te Rijen, 4jr zaterdagavond de bestuurders va» beide auto's an het leven gekomen. De bestuurder van de bestelauto, N. J. J. Ros uit Bavel werd op slag gedood en de bestuurder van de personenauto, J. A. Bax uit Rijen over leed tijdens het vervoer naar een zieken huis te Breda. De slachtoffers waren gehuwd. 6 De 41-jarige motorrijder G. Duin- meyer uit Bakkum is op tweede Paas dag op de Zuiderzeeweg tussen Midden- meer en Slootdorp verongelukt. Hij reed als vierde in een kolenne van zestien motorrijders, die op weg waren naar een puzzelnt en is bij net passeren van iwee wictrijde gevallen. Hij overleed vrijwel onmiddellijk. Een der wielrijders, de 15- jarige J. Goverse uit Middenmeer, die eveneens viel, brak een sleutelbeen. O Op de Staienweg in Rotterdam is de 35-jarige smid M. Muller uit Zicnkzee mei zijn motor tegen een lichtmast ge reden. HU liep een schedelbasisfractuur' op. Zijn echtgenote, die op de duo zat, liep een hoofdwond op. In Haarlem deelden lieftallige bloe menmeisjes maar liefst 15.000 bloemen uit. Ze begonnen met narcissen, maar die waren al gauw op. Hef nationale park „De Kennemerduinen" had met de Paasdagen 800 kampeerders dat is nog nooit gebeurd, zo vroeg in het jaar en werd gisteren bezocht door 10.000 mensen. Op de kantoren voor Vreemdelingen verkeer is door 140 mensen alles op alles gezet. Bij de grens deelden mannen van de Kon, Marechaussee, die ondanks alle drukte nog tans zagen ook inlichtingen te verstrekken, papiertjes uit van de Aig. Ned. Vereniging voor Vreemdelin genverkeer. Daarop kregen de buiten landers vooral Duitser en onverwacht veel Fransen hei advies om zich met een te wenden tot hef eerste logies- en informatiebureau van de AKW. Centraal werd geregeld waar men buitenlanders te slagen moest brengen. '-tv tl Ook de bloeiende Betuice trok duizenden bezoekers. Op de foto: de pont over de l^k bij Amerongen kon de stroom b\jna niet terwerken. Z.K.H. prins Bernhard is maandag met prinses Beatrix m Rome aangeko men om het internationale concours- hippique, dat vandaag begint, bij te wonen. (Van onze correspond- ZESTIG MENSEN werden zondag avond opgesloten in is zgn. Commanderle van Sint Jan, i|lé voor- malige Waalse kerk aan de Franse plaat te Nijmegen; doordat een muur Instortte. De brandweer heeft een nooduitgang gemaakt, s waardoor slj konden ontsnappen. De kerk is door oorlogshandelingen grotendeelsverwoest. Van de ruïne stortte omstreeks halfelf een muur in tot'grote schrik van de bezoekers, die zich bevonden in het gerestaureerde gedeelte, dat In-gebruik is als restau rant en wijnhuis. Weliswaar liepen zij geen direct ge- vaar, maar doordat de brokken puin zich rmnoï met .Bét lidmaatschap van de tngany.hadden'versperd; kondeipxöï tVcafenlgdi Vo®* waards van 2000 is ga- fsltn alt do koifor van minister Luns, bsa hij in hoi Ambassador-hotel te snr-York logoordo. 'De minister vertelde de recherche «t hij vrijdagavond constateerde, dat ie kaffer opengemaakt waa Hij had daarbij toer niet verder stilgestaan. Zondag ontdekte hjj de diefstal, toen nj wat it de koffer moest pakken. vermist worden een paar antieke Manchetknopen, een ring, een paar jchakelmanchetkskn; ;as 100 gulder en 22 Engelse ponden. President Soekaxno heeft zondag op Bali gezegd te hopen, dat oresfdent Eisenhower van de Ver. Staten de eerste gast zal zijn in het luxufeuzt -gastenverblijf voo belangrijke bezoe kers", dat thans op 3ali ir. aanbouw is. Sukarno bezocht zondag de plek. *aas het hotel zal verrijzen, nl op Tampak Siring, een plaat waar voor aten veel Nederlanders hun vakantie coorbrachte I 'aasweekeinde dit gedeelte, niet meer verlaten. De brandweer, werd te hulp geroe pen en na veel moeite gelukte het om aan de achterzijde van- het complex een nooduitgang te maken, waardoor de opgesloten bezoekers konden wor den bevrijd uit hun nogal netelige po sitie. Premier Harold Macmillan heeft gisteravond plotseling besloten om de persoonlijke brieven die premier van de Sowjet-ünlc Nikolai Boelganin en premier Sir Anthony 'Eden een maand voor de Brits-Franse aanval op Egypte met elkaar gewisseld heb ben, aan de openhaarheid prijs te geven. Macmillan nam dit besluit vijf uur nadat radio-Moskou had bekend ge maakt dat het Russische regeringsblad ïzwestia de brieven vandaag zou pu bliceren. Een brief van Boelganin van 11 september had betrekking op de aan wezigheid van Franse eenheden op Cyprus en de klaarblijkelijke bereid heid van Engeland en Frankrijk, een militaire actie tegen Egypte te be ginnen. Boelganin vroeg!,„Hoe laten deze acties ;e-Naöé&?7' Een (ergeli ke actie zou geweldige schade .tan het kanaal zelf. olievelden en -leidingen tot gevolg hebben Alle Arabieren -ouden m het géweer komen en dit zou betekenen dat de materiële schade, vooral voor Enge land en Frankrijk en daardoor ook voor geheel Europa geweldige afmetingen zou aannemen, aldus Boelganin. De Russische premier achtte het duide lijk, dat in Engeland en Frankrijk zekere militaire kringen militaire acties wilden, doch dat de Sowjet-Unie niet wilde.ge loven, dat deze leringen konden zege vieren, ,De Sowjet-Unie kan zich niet afzijdig houden in deze aangelegenheid." ifj Tv 1" Wr„V 'f*- -v V t l sKsT'tit*.tk&z (Van onze correspondent) Op de RijkSheide te Ede vonden kin- teren zondagmiddag in een handgra- oaten-oeiSenbaan van het leger het ver kwikte lichaam van de 17-jarlge D, J. J<®gman uit Ede .Vermoedelijk heeft de jongen, die mei «•te bromfiets een rit over de heide gemaakt "had, een handgranaat gevon- Ste en Is het projectiel geëxplodeerd «e jongen moet door «Ie ontploffing op «ag gedood zijn. Het kleine Britse gebied Noord-Bor- o«o wU onmiddellijk zelfbestuur Dit teert de leider van de Eakyatpartij te enige van het gebied in Sm- •Spore meegedeeld. Een opname w tof bttmingswerk bij do swore pekhuisbrand in de hoofdstad. In d« afgelopen week zijn in Algerië 74 Franse militairen en ongeveer 750 opstandelingen gesneusald. Dese cij fers, verstrekt door de Fransen, wijse» op een aanzienlijke verslechtering van de toestand. Een Amerikaanse toerist, Jack R. Nash is boven de woestijn van Noord-Irak door het breken van een nut uit een toestel var; de Air France gevallen Aangeziet het toestel op 6000 meter hoogte vloog, was de luchtdruk in de passagiersruimte kunstmatig verhoogd, Nash moet door de sterke luchtstroom naar buiten zijn gezog De ruiten van dergelijke, veelal op zeer grote hoogte Vliegende toestellen zijn van' dubbel glas. Hoogst zelden is een ruit door het vliegen op grote hoogte gebroken. Ternauwernood slaagde men er za terdagavond In de reeds «tapende gas ten van het pensionbedrijf. „De Kloek" te Beekbergen te wekken, toen een brand in het gebouw snel om zich heen rreep Hel gebouw (ging, met de ge hele inventaris en de bagage van de gasten, verloren. Egyptische berichten dat koning FeisaI var Irak troepen naar Jordanië beeft ge zonden om sön neef» ironing Hoessein, bij te staan, zijn zowel in Jordanië als in Irak officieel tegengesproken. De op nieuw ingevoerde censuur op militaire berichten maakt het «chter onmogelijk een betrouwbaar beeld van de toestand te krijgen. Intussen meldt het Egyptische pers bureau voor het Mïdden-0o rten, dat de Syrische president Sjoekri Koewatly ge- vaarsehuwd beeft voor het gevaar dat Syrische en Iraakse troepen met elkaar binnen Jordanië m gevecht kunnen raken. gen.-majooi Noewar,- heeft er in een interview de Amerikaanse gezant te Amman ervan beschuldigd, sterke druk op hem te hebben uitgeoefend in Jorda nië eenmilitaireregering te vormen, waarvan bij premier zou zijn mits hij de Eisenhowerleer zou aanvaarden. Tijdens eer persconferentie in de Syrische hoofdstad Damascus heeft de afgetreden Jordaanse stafchef, Hayari het paleis m Amman srvan beschuldigd in samenwerking met buitenlandse, niet- Arabische militaire attache's een samen zwering voor te bereiden tegen de onaf hankelijkheid en vrijheid van Jordanië. Hayari zei dal hij Jordanië had ver laten toen hij tot de ontdekking was ge komen» dat hij dit komplot niet. kon tegenhouden Hij had voorgewend, een onderhoud te willen hebben met de Syrische stafchef. Toen hij in Deraa in Syrië was aangekomen vroeg hij telefo nisch ontslag. Hayari verklaarde, dat men hem ver zocht had, opperofficieren" te polsen, of zij bereid .waren zich tegen het volk te keren, als dit zich zou verzetten legen de vorming van een regering, „die bereid zou zijn samen te werken met het impe rialisme en plannen te aanvaarden, die Jordanië zouden losmaken var. de Ara bische -bevrijdingspolitiek van Syrië en Egypte." De officieren hadden eenstemmig ver klaard, dat zij souden weigeren, hun troepen tegen bei. volk in te zetten. Om die reders bereidde het koninklijk paleis zelf een komplot voor, zei Hayari. De .negen dagen geleden uit Jordanië naar Syrië gevluchte Jordaanse stafchef lis Bagdad fa men van mering, dat de vlucht van de generaals Nee war en Hayari de ernst weerspiegelt vande crisis in het Jordaanse leger. Enerzijds blijven de officieren van Bedoeïnen- afkomst en het korps loedoeüien tromt aan koning Hoessein. Aan de andere kant zijn de officieren dit niet van Bedoeïaen- afkomst zijn, gevoelig voor de politiek van Egypte en Syrië waar de militairen een grote ro! spelen. Zij achten rich niet gebonden aan de persoon van de koning maar uitsluitend aan de natie. Officieel is in Amman meegedeeld, ü*t een regeringscommissie is ingesteld, He een onderzoek zal instellen naar de incl denten va»; het vorige weekeinde, die leidden tot het aftreden van Noewar ais stafchef. Naar verluidt zijn 22 officieren ge arresteerd er» zestig vervangen door Bedoéïnei Dit laatste zou de aanleiding tot Hayari's vertrek zijn. De Mexicaanse ambassadeur in Ne derland, Mamiel Augusk Chavez is zaterdagavond aar» een slepende maag ziekte in de ouderdom van 70 jaar over leden. Chaves is een voormalig hoogleraar in het recht aan de Nationale Universiteit Ziji broeder Carlos is dirigent van het nationale symfonie-orkest De Bilt dinsdag 10 uur. Gedurende «ie Paasdagen heeft het weer onder Invloed gestaan van een gebied van hoge luchtdruk dat zich zaterdag boven Scandinavië ontwikkelde Daar door waaiden er oostelijke winden waar mee droge lucht uit Duitsland werd aan gevoerd. De zonneschijn werd gisteren vooral fc het westen geruime tijd ge temperd door ijle wolkensluiers ut de hogere luchtlagen, die afkomstig waren van een oud front boven Engeland. Dit front drong gistere i binnen waar een klem lagedrukgebied ontstond. Het ziet er niet na-..' uit dat dit lage drukgebied veel invloed op- het weer in ons land zal uitoefenen. De regenkansen blijven klein en. de wind zal set oosten blijven waaien. Sir Anthony Eden antwoordde 18 ep- tember, dat Boelgaruas brief scheen; te berusten op „eer volkomen misvatting van de positie van de Britse regering" aa „zekere feitelijke vergissingen" bevatte. „U sprak van officiële verklaringen over de bereidheid van Engeland»- fact Frankrijk om troepen op 1 ge- 4 bied te brengen. Een dergelijke .officiële - verklaring ii'niet afgelegd. De "Britse regering heeft integendeel c snlijkiyer- klaard, dat het haar-bed 'is'l'eén. vreedzame oplossing te zoekern"-'*?-^- v Eden herinnerde B ïlganin «öra'aifMïat Engeland in antwoord opkolonel Nas sers „provocerende en onwéttige1 daden!* een internationale conferentie liad*'bij- i eengeroepen om de kwestie yan-he 5uer- - kanaal te bespreken» r g - In een brief van 28 se ember 'haalt doelganiri een redevan-EdehPin^lietdjari lement van:12Jsepiémbei^aani waarin hij voortgezette militaire'" maal ge»„ rechtvaardigt acht *•-* "T Boeifausln telde voor,.dattdej-lcwesiie -si het 'Sueri: haal door eetfi in de veiligheidsraad den 'bestu deerd en veegde eraan'' toe:1 van de politiek van.izdiffeirevdi%«geme»i- ten en pogingen om to-Egy&te£?.l*fiiner Sandse zaken In te grepen; rijn* eem'bei dreiging voor de vrede n'bet-NabQe;en Midden-Oosten, die gevaarlijke gevolgen in zich bergt." -C v f fT - Eden antwoordde in een-schrijven van 6 oktober, dat de militaire voorzorgs maatregelen van Engeland en Frankrijk niet slechts „waren.' met-ide beginselen an de Verenigde Naties-maar ook ten volle gerechtvaardigd door het - gedrag van Egypte,.- s -/ In de laatste brief-in deze biiefwisse- Ung van Boelganin, gedateerd* 23-oktpt r„ wordt verklaard, dat Boelganin ven»,zijn collega's er tevreden over zij'n, dat in'de Veiligheidsraad, met deel naming.-van *een Brits;;:: vertegenwoordiger, een'besluit is genomen aangaande de beginselen die een basis verschaffen voor' eea definitieve regeling van de Suezkwestie. Op deze brief beeft Eden .niet" mmot- woord. Wel gaf hij antwoord, c i letere brief van-Boelganin van S n-rvein ber in een verklaring in het Lagerhuis De Amerikaanse regering is van me- ning. dat de onderhandelingen, die lans door de subcommissie voor aotwape- nmg d.er V.N. te ".enden worden 5?a- voerd, de voortzetting rechtvaardigen van ernstige pogingen om te.koméa'ttt een eerste gedeeltelijk akkoord over 'onfc- wapeningsmaatregëlen, welke gepaard s'aan met wederzijdse inspectie en at trole. Dit is zaterdagavond in een com muniqué van het Amerikaanse ministe rie van Buitenlandse Zaken meege deeld aa een bijeenkomst van "Harold Stassen, de Amerikaanse vertegenwoor diger bij de Londense besprekingen, en minister Dulles. - Op de bijeenkomst te Washington-wa ren verder aanwezig: Lewis Strauss, voorzitter van de commissie' voor Atoom energie, Allen Dulles, hoofd ,van de CSe- heime Dienst en vertegenwbordi'gers van de ministeries*van Buitenlandse ta ken en 'Defensie. - Functionarissen verklaarden, dat-Stas-" sen diep wider de Indruk was van de „opbouwende houding" van de* Sowj et-, afgevaardigde naar de ontwapeningsbe sprekingen Stassen verklaarde vóór de "hijeen- komst te Washington dat er in Londen- ernstig wordt onderhandeld, maar dat er nog veel-problemen, en moeilijkheden bestaan. Hij haalde de Franse afgevaar digde naar de ontwapeningsbespreking Jules Moch. aan. die gezegd heeft dat de vijf landen die in de subcommissie- vertegenwoordigd zijn na de vruchteloze; pogingen in de» tfgeiopen elf jaar. beslo ten hadden zich te concentreren- op een „beperkte, gedeeltelijke overeenkomst" over een eerste stap In de richting van ontwapening". De onderhandelingeo in Londen zullen, woensdag worden voortgezet. De lanien,r die eraan deelnemen, zijn: Canada, En geland, Frankrijk, De Sowjet-Unie en de V.S. ■- t r tH NS Duncan Sandys, de Britse minister. - van - Defensie, is'maandag,.Ié. Nicosia- (Cyprus) aangekomen. 'Hij -blijft drie" bagen op Qyprus en zal legerinrtalla-- ties .inspecte snu -Daarna.- gaat.hij^saar^ Malta. I;. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1