Padvinders op St. Jorisdag reeds vroeg in de Plantage m m Ambtenaar eigende zich 29.000 sulden toe BEREND NIJMAN ZII KOZEN OOK DE Bejaard Engels echtpaar bij brand op schip gewond STRIJD OM PROVINCIALE DAMTITEL BEGONNEN Sterke ontwikkeling krediet verlening boerenleenbanken Gereformeerde jongeren uit Zuid-Holland-Noord togen naar Alphen aan den Rijn Vanavand kampvuur bij Vijfsluizen #S mm tei m 1 IJl; Trio zakkenrollers opereerde 150 maal Motor en 5 fietsen uit vliet opgevist Kostbare munten uit museum gestolen Motorrijder (zonder rijbewijs) raakte kleuter Fietser klemgereden SCHIEDAM BRUNOTT WM Ite mê SHéitje voor karweitje t Mooi succes voor v - Gusto musici Ruzie over kijkgeld voor televisie VLAARDINGEN Hoek van Holland Orgelbespeling in Julianakerk Schiedam Geraffineerd systeem van uitbetaling Door gas bedwelmd v.a f 7b™ p- d. -E 7 Negentien toeristen door omgevallen kaars in Rotterdam in gevaar MAASSLUIS w Kij k-avond Groen van Prinstererschool Aan verwondingen overleden T. M. Gilhuis over de Gereformeerde zaak Mr. Luns waarschuwt Besprekingen Suez in slotfase IMg mm* ftr: TROW Advertentie ÉStP 'Zilveren jubileum Wit-gele Kruis 00'-' ..Bijeenkomst Chr. Vrouwenbond SNar |l '■V Feestavond voor Hèrv. Bouwfonds Kethel V m^mr,|UdT h„r W. S' Diefstal Binnenbrand Vechtpartij Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie HET WAS HEEL ERG DRUK H. HL de Klerk Zn. Serie wed strijd en Spirit HOEWEL Koos Bons voor zijn orgelbespeling, die hij tweede Paasdag in de Julianakerk te Schiedam gaf, een programma had samengesteld, dat uit een aantal kleinefe werken bestond, kondeze niettemin zeer grote mu zikale voldoening schenken. (Van onze Haagse redacteur) In Den Haag is aangehouden de 36-jarige ambtenaar L. P. K. van de afdeling comptabiliteit van het ministerie van Marine .we gens valsheid in geschrifte. Hij heeft kans gezien een bedrag van rond 29.000 toe te eigenen. Sensatie Dinedag 23 april 1557 Advertentie 100 nw. auto's z. chauffeur 'MBrommer aangereden Verklaring van Chroestsjew Daling REFERAAT §335a7! am Het Is weer St. Jorisdag, de dag 'waarop de padvinders, waar ook ter wereld naar de uitspraak van de stich ter van de wereidbroedcrschap van padvinders, Lord Robert Baden Powell, de belofte-hernieuwen opdat deze niet wordt vergeten. Ook de Schledamse padvinders heb ben vanmorgen om zeven uur reeds in de Plantage het vlagbijsen weer bijge woond en er opnieuw van getuigd dat zij hun plicht sollen doen. Het is dit jaar de dag, dat voor 50 jaar, St. Joris voor de eerste maal ten voorbeeld werd gesteld aan de eerste zeven padvinders op de wereld. Be boodschap,'die de districtscommis saris van het district Rotterdam, A. Péters Jr., heeft uitgegeven en die op MERCEDES HORLOGES .k 15 STEENS ANKEK J IDEM IDEM c WATERDICHT 2 JAAR'VERZEKERD lil WlNKllCF.NT«UM BjNNFNWfG -15 IF.l l'FOON 1.16610 - ROm'RtïAM «BAS#. e»-»' Op 27,; 28 en 29 april gaat het Wit-Gele kruis .te Kethel haar 25-jarig bestaan feestelijk vieren. In het RX. verenigingsgebouw aan de Kerkweg voerdt op deze dagen het Delft- se gezelschap „Confetti" een gezellig .[programma op onder de naam „Halt Douane". f Kerkdienst Woensdag 24 april om 7.30 üur zal ds. H. Visser Nzn de Chr. Geref, Gemeente te Schiedam voorgaan in de dienst des Woords. De dienst zal worden gehouden in de bovenzaal van het Gere formeerd Jeugdhuis. Op een ledenvergadering van de Chris ten Vrouwenbond, afdeling Schiedam zal vVmëvrouw Ivf. de MoorRingnaïda te 'Bilthoveri-spreken over het onderwerp: •'.„Op. zoek naar Schoonheid". De bijeen- 'komst wordt "gehouden op woensdag 1 ;*mei-m het gebouw voor Chr. Soc. Be langen. Ook dit jaar komen de padvinders ln Schiedam weer om een karweitje vra gen,. dat zij voor een beitje willen nlt- voeren,:;v '}f'Deze actie zal aanvangen donderdag .25'april en(duren tot en met zaterdag •27 apriL Op. woensdagavond 24.april te 7.15 uur zal'heteerste karweitje ver plicht worden in aanwezigheid van de Ka tholieke padvinders en padvindsters met de neutrale^ padvinders,jkn'.padyindsters „voer het Hoofdbureau'van. Politie -.aan - de' Lange Nieuwstraat.~De commissaris van Politie dé' heer K-.Rypma -zal dit "eerste karweitje laten ^verrichten in de ze actie. -.V y i vftHe't .Bouwfonds van-dé Hervormde Ge- meëntè Kethel, >dat totr doel heeft geldén Ikbijéén; te brengenivoor de spoedige bouw li-'1 van een Jeugd-, én kerkelijk Centrum te M'iXethekt organiseert ter versterking'van de vkas op 1. 2 en 3 mei bouwfondsavonden m het /Gebouw voor Chr. .Belangen aan de Dorpsstraat te Kethel/ - A#*-Opgevoerd - zal worden het toneelstuk |^Ge<m»dubbeltjë in z'n zak" dat werdtn- gestudeerd door een groep samengesteld uit leden der' Herv. Gemeente Kethel.- lf"$- 'Op*'dëzè>"avond zaI'tevens een verloting worden .gehouden voor het Bouwfonds, 'CsterwHl naast' déze avond nog een andere verloting is georganiseerd met diverse Vaantrekkelijke'prijzen.. xïli ..u';v.i,1' -In Vlaardlngen werd op zaterdag 20 i april en maandag 22 april een Regionaal A'. solisten concours gehouden, uitgeschreven V door de Federatie van Vlaardingse Mu- ?r. zlekgezelschappen. De heer P. Krommen- 'i. hoek uit Schiedam behaalde in de Supe- C.riéiir Afd.7rtet het verplichte werk 1957 r- voor clarinet (Introduction et Rondo-Cn. Widor) met 82 punten een eerste P"Js '~hy eens lid van Gustos Muziekvereniging, - .behaalde hij in de Ere Afd. eveneens een tweede prijs. V; Uit de auto van de arts P. a«n lt Tuinlaan te Schiedam ,werd een tas met oor- en oogspiegels gestolen. Vanmorgen om 9 uur ontstond een flinke binnenbrand in de woning aan 4 Ampèrestraat 25b te Schiedam. De tus- senkamer. raakte -in vuur en vlam. De - brandweer.wist het vuur tot deze kamer te beperken, door met twee nevelstralen tussen beide te komen. De schade is aanzienlijk. - Bii een hevig gevecht waaraan alle I bezoekerT van een café in de Passage te Schiedam deelnamen, kreeg een van de bezoekers T. J. V. een harde klap, waar door hij zich onder dokters behandeling ^-De'nizie6 onstand doordat een zeeman een andere café-bezoeker onheus beje- gendè.In de algemene kloppartij sneu velde ook nog een ruit. Ronald J F. z v C T A Broxks deze vroege morgen wérd voorgelezen, getuigt daarvan. Verder werd daarin gewezen op de zin, die het heeft, iemand te gedenken die zo lang geleden al uit de gezichts kring is verdwenen. Het heeft in dit verband wel degelijk zin, aldus de boodschap. St. Joris is immers voor, de padvinders.' zo'n tref fend voorbeeld van een jongeman, die het niet met zichzelf op een accoordje gooit, maar alleen doet wat recht en nodig is en in zwakke en moeilijke ogenblikken naar de stem van God luistert. Dit goede voorbeeld van de schutspatroon van de padvindersbewe ging kan voor dé padvinders van grote steun zijn, aldus de boodschap. Aan het eind van de bijeenkomst werd aan alle padvinders een rode tulp uit gereikt, die zij de gehele dag zullen dragen. Vanavond om zeven uur zal op de Padvindersboerderij Vijf Sluizen een gezamenlijk kampvuur, worden gehou den, waarbij de Belofte zal worden ver nieuwd. Aan dit kampvuur zullen drie groepen deelnemen, terwijl twee groepen ieder ln eigen kring kampvuur zullen houden. E,n fik,, ▼«cbiptTiiJ h,*ft saterdag- avond plaats gavonden in an builan da woning Kraupalsiraat 13 te Schiadam Kat ging evar kijkgald voor da talavisia. De zoon van een van de kijkers, die in de bedoelde woning het televisie programma volgde, V. jr. had zelf een televietoestel gekocht en wilde zijn va der overreden niet voor de somma van 1,bij de buren te gaan kijken, maar bij hem het programma te volgen, V. ar. was het met deze gang van zaken niet eens en op de trap kregen vader en zoon het met elkaar aan de stok. Er werden klappen uitgedeeld, 'die de bewoner van'het huis genoodzaakte tussen beide te komen. Dit nam de va der weer niet en zo vielen vader en zoon belden de bewoner aan. Het gevecht werd op straat mét ste nen voortgezet, waarbij een voorbij ganger aan het been werd gewond en door de G.G.D. moest worden verbon den, Ook de vader en de bewoner van het "Siuis 'werden gewond. De schade, die door de vechtpartij in het huis werd aangericht was zeer groot Vier ramen sneuvelden, vazen, meu belen en gordijnen kunnen aan de lom penkoopman worden verkocht. De politie bemoeide zich uiteraard ook met de zaak. Meer dan 11.000 bezoekers heb ben gistermiddag een wandeling gemaakt door onze voorjaars- tuin. Mocht IT door het onverwacht grote aantal bezoekers het vele moois, dat er tijdens onze bloe men- en meubelshow te zien is, niet voldoende hebben kunnen bekijken, dan nodigen wij U hierbij uit, dit bezoek onder rustiger omstandigheden te her halen.. Onze Paastentoonstelling duurt tm. a.s. zaterdag. Binnenweg In klein verband werden gisteren in Vlaardingen seriewedstrijden gespeeld, georganiseerd door Spirit GJC.V. uit Gorinchem, dat eerst had ingeschreven liet verstek gaan, doch ODI uit Schie dam kon als invaller optreden. De Schiedammers gingen zelfs na een beslissing via strafworpen met de eerste prijs naar huis. ADO uit 'a Gravendeel werd tweede. Wijkraad. Op vrijdag 26 april te 9.15 uur zal de Wijkraad voor Hoek v. Hol land in gebouw van de hulpsecretarie aldaar in vergadering bijeenkomen. A.T.C. in de finale. De toneelvereni ging A.T.C. te Hoek van Holland zal haar laatste seizoen-uitvoering verzor gen op dinsdag 23, woensdag 24 en don- derrag 25 april in de zaal Harmonie. Aangeboden wordt aan de talrijke donateurs en leden de klucht „De tante van Charlie" ofwel „O bella donna Lucia". De avonden vangen aan te 20 uur. Duinbrand. Ih de middag van de twee de paasdag werden de brandweerlieden van de vrijwillige brandweer te Hoek van Holland ln hun rust gestoord door het alarm voor een duinbrand aan de Strandweg. Ondanks de ontzettende paasdrukte op de wegen naar het strand en Waterweg, was men met het nodige materiaal zeer spoedig ter plaatse. Zon der water te gébruiken kan de brand, die vermoedelijk door een weggesmeten sigaret is ontstaan, worden bedwongen. Het was zowaar nog een korte afwisse ling voor de Vele toeristen en badgasten, die het recreatiegebied ook op deze dag bevolkten. Karweitje voor de padvinders. Op 25. 26 en 27 april zullen de Hoekse padvin ders zich bij de bevolking aanbieden om voor een heitje een karweitje te doen. Ook de gidsen en kabouters van Hoek van Holland doen aan deze jaarlijkse actie mee. Hij opende de middag direct al stra lend met Purcell's „Trumpet Tune" en bracht naast een Aria en Bourrée van Haendel als derde Barok-nummer „Trio en Fuga-Gigue" van Bach 'ten gehore op een wijze die hem weer deed kennen als een eminent vertolker van Bach's schone kunst. Voorts speelde Bons van Max Reger de koralen „Jezus is mijn Toeverlaat" en „Lof zij den Heer" en zo stijlvol ge speeld als Bons dit deed kon men niet anders wensen, dan dat deze organist eens spoedig wat meer muziek van deze componist zal gaan uitvoeren, want diens orgelkunst geniet van onze con certerende organisten nog steeds niet die aandacht, welke zij krachtens haar voorname karakter ongetwijfeld ver dient. Behalve een aantrekkelijke canon van Schumann en de niet minder aantrek kelijk geschreven Air en Gavotte van S.S. Wesley, kreeg men ook een Post- lude van Hendrik de Vries te horen, een stuk dat ofschoon niet geheel in een persoonlijk klankidioom geconcipieerd, toch om zijn voornaam virtuoos karak ter en stuwende kracht ongetwijfeld de moeite van het uitvoeren en horen waard was. Ook dit stuk speelde Bons, evenals trouwens de Toccata uit de vijfde Sym phonic van Widor, die het concert eclatant besloot, in grootse stijl. Tussen deze beide laatstgenoemde wer ken in kwamen nog een Psalm van Jan Zwart en Psalm 33 van Bons' eigen hand tot uitvoering. Ook de improvisatie die inleiding werd tot de samenzang „Ontwaak, gij die slaapt" bezat kwaliteiten, die Bons' ge degen vakkennis en muzikaliteit in een helder dagUcht plaatsten. et De ambtenaar paste een geraffineerd •uitbetaiingssysteem toe. Oude betalings- stie verwekte omdat men ejjen opdraohten liet hü namelijk voor de e te doen te hebben met ,.De Zwarte tweede maal uitgaan en door het zen-1 Ruiter". ■den van cheques naar een bepaald door hem uitgezocht adres wist hij in het bezit van deze cheques te komen. Hij deed voorkomen, of hij op zulk een adres zelf gewoond had en kwam '•informeren „of er nog post was". In •vijf gevallen lukte de truc en gaf men de brief (die dus op zijn naam stond) •zonder argwaan mee. In Rijswijk eohter vertrouwde men het zaakje niet en werd de politie in de arm genomen. Gebleken is. dat de ambtenaar reeds acht maanden dit spelletje speelde met bovengenoemd SUCCCS) Een pikante bijzonderheid is wel dat de ontdekking in Rijswijk enige sen- De 88-jarige B. C. uit de Spinozastraat in Den Haag, is door uitstromend gas bedwelmd geraakt. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is redelijk. Doordat de man slecht ter been is. wordt verondersteld, dat hij om zijn evenwicht te bewaren de gas- kraan heeft beetgepakt, zodat deze open kwam te staan. Essenburgsingel 128 B Oleanderstraat 74 B Sport laan 48, Vlaard. Tel. K 18981513 ct p km. telefoon 38407 telefoon 17.4822 Ie dè macht vmn 'zaterdag op zondag omstreeks: 2 uur Is brand ullgebroken aan boord van heb motorschip-„Lore- 1 ei'-'-vande-Rhine-Cruises -Company, dat aan de Oosterkade te Rotterdam femeerd lag. In de hut ren het-schip evond zich hef bejaarde echtpaar Cramphorn, uit Trynlon, dat brand wonden opliep. Deheer Cramphorn. 82 jaar. oud liep-wonden op aan de rechterhand, sijn* 80-jarige echtgenote aas beide onderarmen. Zii werden ter observatie opgenomen in het Havenziekenhuis. Daarna kon den zij aan boord van dit Nederlandse schip, dat wordt gebruikt voor'Rijn reizen, terugkeren. De overige zeven tien v Engelse passagiers konden via een noóaluik od het voorschip in nachtgèwaad het schip tijdig verlaten, Zü kregen eveneens onderdak in het Havenziekenhuis. Twee hutten van het schip brandden v-iWh»th."d v W Schneider en. ên A V d 'piss: Astlid. d v W Rissema en x Locb: Johannes, z v P J Vcoww en C ,P Theuniwen; Elizabeth. d P t? KruHiitix en J van Dommelen. Elisabeth, I d v PPvan Dijk en L de Ruiter; Marion. d, v jifoegen en W- A Tiemena; Dzeved, z v A Dzumhur en R Ahmetovic; Maria J 'vd v. E Forsten en Molenaar: Jacoba. d* v J.Sonneveld en L Groeneveld. Overleden: R v Beualchem. 89 j. be 61-iarige havenarbeider B. 'Patün van de Groene Hlllédijk te Rotterdam is «istermiddag. met zijn bromfiets op de liSSwer ^y Schulpweg .tegeni een vrachtauto gebotst. - Het een' hoofdwond lien-vermoedelljkVfeen gebroken Unkeron- A- 'deAeen-werd hö naar het Zuiderrieken- ^^lililiul«V.vervoerd... i -' ft:- De gewoonte getrouw, werd ook dit jaar voor de ouders van de leerlingen der Groen van Prinstererschool te Maas sluis een kijkavond georganiseerd. Het is een verheugend feit, dat zo vele ouders van de gelegenheid om kennis te nemen van het werk van hun kinde ren. gebruik hebben gemaakt. Ze sullen hiervan beslist geen spijt hebben gehad, want hetgeen geboden werd, was de moeite van het bezichtigen meer dan waard,. In de eerste plaats willen we noemen de resultaten van de naai* en handen- arbeidlesseri op de V.G.L.O. afdeling. Alle lof voor de docenten, voor hetgeen ze met hun leerlingen hebben weten te bereiken. Ook de produkten van de handwerklessen in de lagere klassen getuigden van de zorg die aan dit on derdeel van de vorming van de meisjes wordt besteed. Enorme, belangstelling trok het project ovèr Zwitserland van de heer J. van Hemert, dat hy met zijn klas, de vijfde, had gemaakt. 'Hier wer den de ouders in dl rekt kontekt ge bracht met het tegenwoordige onderwijs Men waande -zich in Zwitserland en van de zijde der ouders mocht de heer Van Hèmert grote waardering onder vinden. Als men weet, dat een project, in het algemeen,- zó ontzaglijk veel mo gelijkheden biedt, was, hetgeen ge boden, werd, niet een overvloed van allerlei, maar was juist dagene van Zwitserland geprojecteerd wat voor dat land kenmerkend is. Het zou te ver voeren dit project nauwkeurig weer te geven, maar de ouders hebben kunnen ervaren dat hun kinderen, onder de energieke leiding van de heer Van' Hemert, iets hebben geleerd dat ze nimmer zullen vergeten. Éveneens de parallelklas, 5a, van de heer Van Splunder, had een project gemaakt. De foto-vellen, waarop de kinderen hun verslagen hadden gemaakt over Italië, waren keurig verzorgd en rijk geïllustreerd met tekeningen en plaatjes. - Ook het - werk van de klas van de heer Van Lente, de zesde, trok de aan dacht. Het project betrof hier een onder werp uit de geschiedenis, dat dit jaar in het brandpunt van de belangstelling staat in het kader van de De Ruyter- herdenkkig. De heer Van Lente heeft büik gegeven van zyn capaciteit op net gebied van het bordtekenen, gezien het goed gelijkend portret van genoemde zeeheld in wit en zwart op heV bord. De zeeslagen van Michiel de Ruyter waren op toontafels in relief gébracht, zodat hét. vak van het verleden tot aan schouwelijk onderwijs is geworden. .Voor i beide heren niet minder lof. t Met recht; kan men zeggen, dat het een geslaagde kijk-avond is geweest geheel uit, de andere hutten werden seschadigd. Ook. de bagage van de passagiers werd beschadigd. Zondag morgen om 5 uUr had de brandweer met gebruikmaking van drie nevelstra-' len en vijf zuurstofmaskers de brand geblust. De heer Cramphorn heeft ten aan zien van de oorzaak van de brand aan de politie verklaard, dat de beide echtelieden gewend ziin bij een lichtje te slapen. Daar elektrisoh licht hun te scherp aan de ogen is, zijn zy gewoon een kaarsje on een schoteltje op de vloer te zetten. Dit hebben zij zater dagnacht aan boord van het schip ook feaaan, waarbij zij geen rekening ebben gehouden met het schomme len van het schip, waardoor het kaarsje is omgevallen en de vloer vlam heeft gevat. Een adjudant en een rechercheur van de spoorwegreoherche hebben zaterdag: middag op het station H. S. de hand 'gelegd op e enbende van drie zakken rollers. Het bleken .goede bekenden van de politie te -zijn. Het drietal vormde als het ware een familie-vennootschap: twee broers en hun zwager. Zij hebben 'zioh in het afgelopen jaar geregeld met dit bedrijf beziggehouden op de stations ia Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, alsmede op de trams in Amster dam. Het zijn de 25-jarlge B.K., chauf feur uit Amsterdam, de 34-jarige ce- mentwerker CB.uit Den Haag en diens broer, de 22-jarige bankwerker P.S. uit Amsterdam. By onderzoek zUn al een 150-tal ge-' vallen aan het Uoht gebracht, waarby het vaék bedragen aan geld betrof van 60 tot 100 gulden. Het drietal is in verzekerde bewaring gesteld. De 73-jarige W. J. Henderom die .19 april van de' vluchtheuvel afstapte in de Jan van der Heydenstraat te Den Haag, en daardoor in botsing kwam met een bromfiets, is aan de verwondingen overleden. Uit de vliet aan de Trekweg in Den Haag zijn 5 fietsen en een motor opge vist. Een fiets was van een bewoner van de Trekweg en de eigenaar van de motor woont op de Laakkade. Vermoed wordt, dat de oorzaak gezocht moet wor den in baldadigheid. De eerste ronde van het tornooi om het damkampioenschap van Zuid-Hol land,-welke zaterdag in Den Haag plaste vond, verdiende meer belangstelling. Het oudeeuvel deed clcb eohter ge voelen dat - deze wedstrijd in allerijl moet worden georganiseerd na het be ëindigen van de plaatselijke kampioen schappen. Alleen bij de deelnemers zijn pas en kele dagen voor de start de byzonder- heden bekend en wellicht is het door deze kaart 'dat Goudse afgevaardigde R. Overes zaterdag niet kwam opdagen. Vermoedelijk weet hy nog nergens van, althans officieel niet! Zijn tegenstander, de Haagse kampioen Gordijn mocht dus tegen rijn zin zonder spelen huis waarts keren', maar als hij de overige deelnemers nauwlettend heeft gade geslagen, dan moet hij wel gezien heb ben, dat hij zijn voornaamste concur renten dit jaar bij zijn stadgenoten en by de Rotterdammers zal vinden. De Rotterdammer De Vries bleek verreweg de meerdere over de Dordtse afgevaardigde Mudde, ofschoon hU ge vaarlijk me-, zijn bedenktijd omsprong. Evenmin was de jeugdige v. d. Starre uit Ter Aar opgewassen tegen Kaïn. die door het niet deelnemen van Ter- louw nog juist op de-valreep als twaalf de deelnemer is toegelaten. De derde winstparty was een interne Rotterdamse aangelegenheid, Jac. RustiT ge en v. d. Doe gaven elkaar weinig toe, maar by het ingaan van het eind spel wist Rustige de snelste weg naar dam te vinden. Alvorens v. d.' Doe even ver was, liet hij zich door een lichte combinatie verrassen. - De volledige uitslagen zijn: B. v: Dam—Th. Zwetsloot 1—1; L. P. Kain—J. P. v. d. Starre 2—0; A. J. Bom H. F.'J. Kinnegen 1—1; F. Gordijn— R. Overes uitgest. G. Mudde—J. J. de Vries 02; J. v. d. DoeJac. Rustige 0—2. De 'tweede ronde wordt zaterdag in Rotterdam gespeeld, ln zaal Vogel, Teilingerstraat 18 9. In Scheven ingen werkten dit paasweekeinde verschillende gro te hotels, waaronder Kurhaus, het Grand Hotel en Hotel Rauch op volle toeren. De beschikbare bédden in deze drie bedrijven waren volledig bezet. Van za terdag Voor Pasen tot en met de ochtend van de Tweede Paasdag logeerden in deze drie. hotels in totaal 764 gasten (te gen 644 het vorige jaar), waar onder 221 Nederlanders; 148 Fransen, 140 Duitsers. 89 Engel- I sen, 84 Amerikanen, 39 Belgen en 37 Spanjaarden. Op de terrassen van de E.M.S. langs de boulevard stonden ruim 3400 stoelen opgesteld, waarvan op beide dagen druk gebruik werd gemaakt Ditzelfde kan ge zegd worden van de 260 strand stoelen op het centrale zit- strand vlak voor het Kurhaus, waar, blijkens een mededeling van de woordvoerder der strandexploitanten, de beer J. Speijer, winkels en cafébedrijven goede zaken deden. Met het oog op reserveringen in de hotels en de te verwachten aantallen dagbezoekers zag het centrale magazijn van de E.M.S. - zich genoodzaakt de onder deze maatschappij vallende bedrijven voor de periode van Goede Vrij dag tot'na Pasen met een kleine 50 ton aan levensmiddelen en goederen te bevoorraden. Hier bij waren geen dranken inbe grepen. Het zee-aquarium trok, blij kens een opgave van zyn di recteur,, de heer John C. Jager, bijna 700 bezoekers op Eerste Paasdag, wat' voor een groot' deel te danken wae aan een nieuwe collectie van zeldzame cereanthis (een soort zee-ane monen) en door de tijdélyke aanwezigheid van een nog zeld zamere zeewolf. Op ée foto: Een'kijkje op een sonneterrras De leider van de communistische par tij in de Sowjetunie, Chroesjtsjew, heeft zondag gezegd, dat de Sowjetunie zich de tweede plaats in de wereld op het gebied der industriële produktie heeft veroverd maar nog niet in elk opzicht de gevorderde kapitalistische landen heeft ingehaald. „Wij zijn bij hen nog achter wat betreft de produktie per hoofd van zekere fabrikaten; onze voor naamste economische taak is, hen in dit opricht de baas te worden en dat zul len wij". De muntenverzameling van het oud heidkundig museum Flehite te .Amers foort is dertig gouden en zilveren mun ten armer geworden. Zij zijn na ver breking van een vitrine weggenomen door iemand die zich na bet indrukken van 'een ruit toegang tot het museum had verschaft. De dader moet ter plaat se goed bekend zijn geweest. De waar de van de gestolen munten is zeer De krediet- en voorschotverlening der boerenleenbanken gaf in 1956 een sterke ontwikkeling te zien. Verschillende factoren zyn hierop yan invloed geweest Vooreerst de toenemende .kapitaalsintensiteit van de land- en tuin bouwbedrijven, waarby het tekort aan arbeidskrachten en de stijgende materiaalprijzen een rol van betekenis vervullen. Ook de krediet- en voor schotverlening tegen zekerheidsoverdracht van roerend goed, die in land en tuinbouw vooral met het oog op de belangen van de pachtbedrijven meer en meer wordt toegepast, is hierbij van invloed geweest. De geldschaarste bracht ook vele niet-leden vooral in. de publiekrechtelijke sfeer tot het opnemen van voorschotten by de boerenleenbanken, waarvoor door de Centrale Bank aanvankelijk nog goedkeuring werd verleend aan banken, die geacht konden worden beleggingsmoeily kheden - te ondervinden. De bedra gen der verstrekte voorschotten stegen van maand tot maand. De van maand tot maand stijgende krediet- uitzettingen der boerenleenbanken namen tegen het einde van 1958 een verontrustend verloop toen daartegenover praktisch geen nieuwe besparingen meer stonden. In ver band daarmede bleken maatregelen noodza kelijk ter waarborging van de voorziening In de financieringsbehoeften van de leden der boerenleenbanken. De geleidelijke uitbreiding in de loop van de voorafgaande jaren van de mogelijkheden tot opneming van kredieten en'voorschotten door de leden van de boerenleenbanken zou niet in de mate. zoals thans Is geschied, ge handhaafd hebben kunnen blijven. Indien daarnaast geen beperkingen zouden, zijn aan gelegd aan de financiering door de boeren leenbanken van niet-leden, zowel in de priva-' te als in de publieke sector. De uitzettingen bij niet-leden werden geheel stopgezet, toen bleek, dat uitzettingen ln de vorm van kre dieten en voorschotten aan leden die bij de boerenleenbanken binnenkomende besparin gen ruim overtroffen. Met Ingang van het lopende jaar werden de rente-tarieven, bij de boerenleenbanken ook aangepast aan net sterk gestegen renteniveau. De tegoeden van de boerenleenbanken bij de Centrale Bank'gaven na een algemeen op waartse beweging tot september over net j i ucwcfiüj éut acuicmocr over nci groot Het zal' uiterst moeilyk zya de [gehele jaar een daling te zien ven ƒ608 tot collectie aan'te vullen. 1/582 miljoen (met bijgeschreven rente). Per einde augustus bereikten zij de hoogste stand f1?' i.628 miljoen (zonder bijgeschreven ren te). De debctsald! van bedrijfsdoblteuren der Centrale Bank stegen ven 85 tot 111 mil- joen. De jongeren van de Geref, Jongeling» bond en van de Bond van Meisjesver enigingen afdeling Zuld-Holland-Noord hebben gisteren hun jaarvergadering gehouden ln Alfen aan den R|]n. Tijdens de morgenuren werden vooral huis houdelijke aangelegenheden behandeld. Voorzitter Karssen we ca erop, dat ook ln dit werk de jongeren elkaar kunnen dienen en helpen. De secretaris, van de afdeling, de heer J. - van 't SpUker, las voor de laatste maal z||n jaarverslag. HH kon met vreugde constateren, dat het leden- taf van de afdeling enigszins was voor uitgegaan. De scheldende secretsrls kreeg eeir koffergrammofoon ,en enkele platen aangeboden. BU de opening van de middagvergade ring, die ln de Hervormde Kerk werd gehouden, memoreerde de heer Karssen, dat .het zeer toepasselijk is op Pasen te vergaderen. Dan worden wij geconfron teerd met het machtige feit van Chris tus* opstanding. Zonder die opstanding zou al dit werk nutteloos zijn. De heer T. M. Gilhuis te Katwijk hield vervolgens een referaat over „Balans van de Gereformeerde zaak". Hy zag op deze balans twee passiva, het absolutisme van de gereformeer den, dat hen door andersdenkenden steeds voor de voeten, wordt gewor pen, en dat inderdaad in vele Gere formeerde kringen nog gehandhaafd wordt, en het Isolationisme. De gereformeerden worden dan ver ondersteld te leven op een eenzaam eiland van gelukzaligheid als slacht offers van de antithese en ais hoofd schuldigen van de verzuiling in Neder land. Spreker wees er in dit verband op. dat andersdenkenden vaak de bij zondere school zien als een uitvloeisel van overdreven neiging tot isolering by het Gereformeerde volksdeel. De heer Gilhuis, veroordeelde deze zienswijze, daar de bijzondere school niet is ge boren uit'de antithese, maar uit posi tieve gehoorzaamheid aan Gods woord. Naast de passiva zag de heer Gilhuis echter ook een activum, het „Sola scriptura". Op deze grond kwam hij In de Stieltjesstraat te Den Haag vond een aanrijding plaats tussen een motor, bestuurd door de 19-jarige R. 'J. K. en een voetganger de 4-jarige L. A, A., doordat het 4-jarig voetgangertje de weg overstak. De motorrijder tracht- Aidu-J nnifamA,iri door krachtig remmen en naar rechts over.1956 van deRc£p Centralc BoSen*|^LteDTtepeCPchtecnnidFinr8 T^0' bank te Eindhoven. I men.* Dit lukte ephter niet. L. A. A. liep De toeneming van de uitleningen op lan- ,°'en uie,rlenS»jhU uen. verwon<3in8en gere termijn dan 20 jaar ging door. totdat jan. ilet boofd op. De bestuurder van de maatregelen hiertegen een rem vormden. Uit zettingen op een termijn langer dan 10 jaar doch korter dan 20 Jaar kunnen na de be- perkingsmaatregel nog slechts voorkomen bij wijze van beleggingsvoorschotten ln de land bouw. Het doen van beleggingsuitzettingen bulten de landbouw werd door de getroffen maatregelen praktisch onmogelijk. Nc reservering van ƒ780.000 voor belastin gen. 250.000 voor bedrijfsrisico's en na al gehele afschrijving van voorzieningen terza ke van gebouwen en bedrijfsinrichting, die op rond 400.000 kinnen worden gesteld, res* teert een nettowinst van ƒ203.712 (482.301). De afdeling van de Vereniging voor Christelijk Mulo te 's-Gravenhage zal zaterdagmiddag 11 mei een vergadering houden in Pulcbri Studio, waarin de heer K-uitert, werkzaam bij het mulo spreken zal over: „Het schriftelijk exa men in de moderne talen". motor was niet In het bezit van een rijbewijs of oefenver-gunning. Eventuele getuigen van deze aanrijding wórdt 'verzooht zioh voor het verstrekken van 'inlichtingen te vervoegen bij de ver keerspolitie, Alexanderplein 15, in Den •Haag. Een vrachtauto met aanhangwagen, •jestuurd door de 45-jarige R. B., reed in de Badhuisstraat in Den Haag RB •wilde een fietser passeren maar moest plotseling naar rechts uitwijken voor een tegenligge. De 14-jarige fietser H. V. werd hierdoor klemgereden tussen de aanhangwagen en het trotoir. Hii kreeg eèn bekkenfractuur en moest in in het ziekenhuis worden opgenomen. tot afwi] van het toelaten van aller- wijzing lei modaliteiten in de kerk. De Gere formeerden moeten hun belijdenis hand haven en niet overgaan tot een „vaag belijden".. Na een samenzang onder de deskun dige leiding, van Chris Hanegraaft'was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na een slotwoord van ds. Boeginia van 'j Gravenzande sloot do; heer Gil huis de middagvergadering. Mr. J. M. A. H. Luns heeft gisteren toen hy in de Economische en Sociale Raad van de Ver. Naties sprak over de economische ontwikkeling van on der-ontwikkelde gebieden, kritiek uit geoefend op de internationale arbeids organisatie, omdat deze volgen hem in ingebreke was gebléven te waarschu wen tegen de gevaren van teveéi over heidsbemoeiing met. landbouwcoöpera ties. Mr. Luns zei dat een rapport van de internationale arbeidsorganisaties over mogelijke vormen van overheidshulp aan coöperaties te kort schoot in -cri- tisch onderzoek. Ervaring heeft ons. geleerd en het rapport zou daar naar mijn; mening niet stilzwijgend aan voorbij hebben moeten gaan dat de coöperaties ten ondergang gedoemd is, indien zij wordt veranderd iri een staatsorgaan," wan neer de boer of dé producent wordt gebruikt als een instrument voor het bereiken van staats- of oorlogsdoelein den, aldus mr. Luns. In gewoonlijk welingelichte buiten landse diplomatieke kringen in Cairo is maandagavond verklaard, dat rede lijkerwijs verwacht kan worden dal de besprekingen over een regeling voor de Suezkanaal-kwestie deze week in een „slotfase" komen. Dé Egyptisch^ minister van - Buiten landse Zaken, Fawzi, had zondag aan de Amerikaanse ambassadeur Hare net jongste Egyptische standpunt doen toe komen en tegelijkertijd ook aan de. ambassadeur van de SowjetrUnie, van India en Zuid-Slavië. De Egyptische mededeling aan de vier ambassadeurs zou o.m. een ant woord bevatten op vragen van de seeretaris-generaal der V.N.. Ham- marsldoela, die begin vorige week tussenbeide kwam in de- E£yptisch- Amerikaanse onderhandelingen' «n een dreigende impasse te voorkomen. De onderhandelingen zouden een punt bereikt hebben, waarop men zeer dicht genaderd zoU zyn tot de strekking van het plan, dat door Krisjna Menon van India in oktober 1956 is geopperd Dit plan voorzag in arbitrage van geschillen door de Ver enigde Naties, technisch' advies van deskundigen van de Verenigde Naties overleg en voeling met' de gebruikers van het kanaal. kwestie om een verlies opleverende ex ploitatie vaa het kanaal te vermijden. De dagelijkse kosten van de exploitatie, worden geschat op ongeveer 172.00ui dollar. De huidige inkomsten dekken dit bedrag zeer den dele als gevolg van de westelijke boycot van het kanaal. PERNIS Burgerlijk® stand. Geboren: Karolina Petronella, dochter van K. Kruithof en P. Schoonrok; Leendert Jilles, zoon van N Polderdijk en P. J. v. Holten. Ondertrouwd: L. J. Jansen en H. Je- roense; R. van Schalm en H. den Boer, Getrouwd: Corn. v. d. Steen en A. M. Zonneveld; B. Hagoorten I. Kok; N- Molendijk en J. Langstraat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2