Om de melodie des heils Staat van beleg thans Dis. A. B. Spee geïnstalleerd als gouverneur Antillen vast aan Koningin Juliana opent herbouwd zeehospitium Rebellen overvielen dë Roberthet televisiewonder. moet ermee ophouden ONLUSTEN IN JORDAANSE HOOFDSTAD Nieuwe Jordaanse regering Suez morgen in de Veiligheidsraad Iraakse troepen in beweging PSifSi m Vijand van Rusland leider van Finse socialisten Weeroverzicht Komplot opgerold in Hongarije Franse commando^ kwamen te hulp DONDERDAG 25 APRIL 1957 f1 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3672 Weerbericht Mifcojan in Oostenrijk m Eden gaat vooruit MEMORANDUM AAN VER. NATIES „De Vlo99 gepakt Uitzending, rede Joliotr Curie verboden Amerikaans schip door Suezkanaal Bij Philippeville in Algërië Dodelijk ongeval met carbidvergasser Van Nijenhoff maakt füm voor Rode Kruis De Egyptisdie regering heef een memorandum aan de Ver, Naties gepubliceerd, -waarin de voorwaarden voor het toekomstig beheer yan het Suezkanaal jen een regeling voor geschillen zijn neer gelegd. L, - gP&fï Scheepsbouwer gedood Hoge eisen Franse commandotroepen heb- jen een aanval afgeslagen van Algerijnse nationalistische rebel- en op het aan de grond gelopen Nederlandse vrachtschip „Berg- singel" en de Deense sleepboot „Em. Z. Svitzer", die pogingen gedaan had de Nederlander op sleeptouw te nemen. De rebellen kwamen te voor- schijn uit de bergen bovenhet strand, 16 kilometer ten westen van Philippeville in Algerië, waar de „Bergsingel" aan de grond liep. w Vlucht Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJacütendienst abonnementen 18.30—19.30 vl Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtendienst 18-38—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG VRIJ KOUD Wisselende bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige, af en toe vrjj krachtige noord- oostelijke wind. Derelfde temperaturen als vandaag of tets hogere. 28 april zon op -5.23, onder 19.38; maan oo3.45, onder 16.23. s O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DEZER dagen verscheen deel I\ van het „Handboek Pastorale So ciologie" onder redactie van prof. dr. W. Banning. Ook dit deel, dat speciaal over Over- ljsel en een gedeelte van Gelderland handelt, is al even boelend geschreven als de drie vorige d^len. Toch zouden we-graag een duide lijke kanttekening willen maken bij bet gedeelte, dat de n.o.-hoek van Overijsel bespreekt. Uit "vórige delen was reeds geble ken, dat de verschillende medewer kers nu niet bepaald sympathiek ston den t.a.v. de bijzondere school. Ze werd nogal eens schuldig bevonden aan het euvel der verzuiling. In dit vierde deel luidt het oordeel over haar niet anders. Sprekend over de n.o.-hoek van Overijsel zegt dS. H. Bardeloos: ,,De Doleantie bracht de bijzondere school binnen de gezichtskring van het dorp. Ook hier loopt de geschiedenis paral lel met de kerkelijke strijd. Zonder overdrijving kan men de schoolstrijd bet droevigste en rampzaligste lot noe men, dat dit gebied getroffen heeft; niet het minst omdat men, strijdend voor het welzijn van het kind. dit kind niettemin belast heeft met een groot leed, waaraan het geen schuld had. Want de komst van de bijzondere school betekende ook nu weer, dat onze 'dorpsgemeenschap werd aange tast,, én ditmaal op een terrein, dat ons zeer dierbaar is: de wereld'van onze kinderen!" Tot zovei; ds. Bar deloos. Kabinet van Jordanië T N de eerste plaats zouden wy wil len opmerken, dat het zeker niet aangaat de opkomst van de bijzondere school aan de Doleantie toe te schrij ven. Deze bewering is historisch be llen, beslist onhoudbaar. Lang. .vóór het ontstaan der Doleantie was er <n deze. streek een beweging ten gunste van de bijzonder school. De schrijver heeft hier het oog op de plaatsen A ve reest,Grgmsbergen, Den Ham, Har denberg eii Vriezenveen. Welnu, reeds hij het-Volkspetitionnement van-1878 kwamen deze plaatsen alle op hét Adres; aan de Koning Voor. Avereest (Dedemsvaart) met 999 handtekenin gen ten behoeve van 482 kinderen, Gramabergen mén075 voor 334'kin deren, Dén Ham met 645 voor 182 Hardenberg (Stad) met 1248 voor 394, Ambt-Hardenberg met 289 voor 187, en Vriezenveen met 535 voor 167 kinde ren. En om verder nog maar iets te noemen, Hardenberg, een der voor naamste plaatsen in dit besproken dis trict, kreeg zijn bijzondere christelijke school reeds in 18701 En misschien zegt'het de schrijver iets, dat mr. Keuchenius, bij het 25-jarig bestaan van CJLS. in 1885, (vóór de Dolean tie!) kon mededelen dat er 400 chris telijke en 1300 neutrale scholen wa ren. Ook generaal gezien gaat het dus niet aan de komst van de bij zondere school te laten samenvallen met de Doleantie. De historische illustratie laat op dit punt dus wel iets te wensen over. \r OORTS mag men wel opmerken, ook ais men er zich van bewust ls. dat hier de christelijke school «pe daal uit sociologisch oogpunt be schouwd wordt, dat de waardering voor baar uitermate gering is. .Het ia nogal wat te zeggen dat met de komst van de christelijke school zich het droevigste en rampzaligste lot 'overdeze dorpelingen" voltrok, dat men zich denken'kan. Was: het soms minder droevig en minder rampzalig de kindéren te laten 'op een school, waar'ze voortdurend onder hypnose van ongeloof en revolutie gebracht werden?? De dorpsgemeenschap is een kostbaar goed, de solidariteit met de snder een goddelijk gebod, maar waarom gezwegen van het éérste en grote gebod:'-. Gód liefhebben bovenal? Er komt een ogenblik, waarin de eenheid ln Christus prevaleert boven de eenheid in het dorp. Het is een waandenkbeeld, (dat nog ateedaweer opdoemt), te menen, dat d« bijzondere school uit de anti these geboren is. "Öe antithese ia noch haar begin, noch baar grondslag. Haar grondslag la de these, de gehoorzaamheid aan God. Of, zoals prof. Waterink het zegt te rijn dezer dagen verschenen studie voor Geref. Schoolverband („Werke lijkheid'en waarheid in de didactiek voor de christelijke school"): „De christelijke school groeit niet uit de r antithese-gedachte, zij groeit uit de gehoorzaamheid aan het Woord van God, uit het bewustzijn van het kind-- gchap, uit het bewustzijn van het verbond, uit het dankbaar aanvaarden van de belofte van het verbond, die God geeft". Maar waar dan haar solidariteit blijft? Juist, op de christelijke school' leert het kind, dat het met alle mensen,* met hèel de wereld solidair is in zon de en schuld en zich daarom boven de ander in geen enkel opzicht ver- keffen mag. Maar het leert tegelijker tijd „dat God in Christus deze solida riteit, dat samen onder de vloek lig gen heeft opgeheven .en doorbroken,, zodat er'nu weer een volk is, dat de Here vreest, en'dat er ook weer kin- ..deren zjjn, die naar de Here Jezus gaan. vragen.' Zo leren de kinderen èn de solidariteit èn de antithese in één greep". Maar uit deze. antithese komt d- Radio Jeruzalem heeft vandaag de sa menstelling van een nieuw Jordaans ka binet bekend gemaakt, dat de regering van premier Khahde, die woensdagavond is afgetreden, opvolgt: Ibrahim Hasjem, premier en minister van Justitie; Samlr Rifal. vice-premier en Buitenlandse Za ken; Falah Madadha, Binnenlandse Za ken en Openbare Werken; Snleiman Tou- kan. Defensie en Sociale aken; Anastas Hanania, Financiën en Verbindingen; Fa es Aalakef, Landbouw en Kbloulssl Alkhalri, Economie en Onderwijs. Koning Hoessein heeft na vorming van een nieuwe regering in een radiorede een beroep gedaan op het volk om zich kalm te houden en de demonstraties te staken. Volgens luisterposten in het Israëlische deel van Jeruzalem deed Hoessein een verbitterde aanval op de vroegere Jor daanse regering, onder leiding van Na- boelsi. De koning waarschuwde het volk, dat hij de nieuwe regering volledige vol machten had gegeven en dat een ieder, die de vrede verstoorde „streng gestraft" zou worden.- Radio Ramallah meldde,' dat de nieu we regering onder leiding van premier Idrahim Hasjem beschouwd wordt als pro-westelijk. Hoessein kritiseerde Egypte, omdat het via radio en pers een campagne tegen Jordanië viert «Het is een groot geluk voor bet Oos- ^Uksevolk «1st Oostenrijk tot geen enkel blok behoort zoals de NAVO, waar van de organisatoren op het ogenblik bezig *Un de atoombases ln-de aange stoten landen aan te leggen", aldusde Russische vice-premier Mlkojan tijdens mb .dioir,* dit di Oostenrijkse kanselier Raab hem woensdag in Wenen aanbood. Mikojan verzekerde voorts dat de Rus- mch-Oostenrijkse? verhoudingen aanzien: iyk verbeterd zijn en dat deSowjet- Unie bereid is de economische betrek kingen op een grondslag van volstrekte K'JjjtohckMe verbreden, zonder er enige voorwaarde aan te verbinden. „Mikojan zoc functionarissen ,v*n- de Oostenrijkse Bank verteld hebben, dat zijn enige betrekking met banken da teert van 1917 toen h|j de Russisché Na tionale Bank ln TLQis beroofde. Dit is.een toespeling op „een bankoverval door Mi kojan en Stalin 'in Georgië om 'aan geld voor de communistische party te komen. Volgens het Franse instituut voor de statistiek is het aantal geboorten in Frankrijk gestegen van' 802.300 in 1955 tot 804.000 in 1956, Ook bet aantal sterfge vallen is gestegen,-namelijk van 522.700 in 1955 tot 542.000 in 1956, DE MINISTER van Buitenlandse Zaken van Jordanië, Soeleïman Naboelsi heeft, aldus meldt Associated Press, vanmorgen vroeg verklaard, dat het neger dagen oude kabinet van premier Hoessein Khalidi afgetreden is. Het ontslag zou door koning Hoessein aan vaard zijn- Het ontslag volgde op de onlusten, die vanmorgen weer in Amman plaatsgevonden hadden en die vier uur duurden. De regering slaagde er niet in tot een compromis te komen met de" politieke partijen. Een commissie die alle partijen vertegenwoor digde had een nieuwe coalitieregering geëist en andere eisen gesteld, die klaarblijkelijk onaanvaardbaar waren voor de regering en het paleis. De Jordaanse radio Ramallah meldde vandaag, dat in Jordanië de staat van beleg is afgekondigd en dat in Amman, Jeruzalem, Irbed en Ramallah een uitgaansverbod is uitgevaardigd. deze in de naam van koning Hoessein te bewaken. Eowel Jordanië als Irak hadden te voren officieel ontkend dat Iraakse troepen Jordanië warén binnenge trokken, In Beiroet is echter vernomen dat enkele Iraakse eenheden als „vrijwil ligers" in Jordanië zijn gelegerd en, evenals reeds eerder met Saoedi- Arabische troepen is' gebeurd, onder Jordaans commando- zijn geplaatst. Ónder deze „vrijwilligers" zouden zich troepen met tanks bevinden. De Verenigde Staten hebben de Vei ligheidsraad van de Verenigde Naties verzocht bijeen te komen om de Suez- kanaalkwestie te bespreken. De voorzitter, de Britse afgevaar digde Sir Pierson Dixon, heeft de Veiligheidsraad tegen morgenmiddag half vyf 'Nederlandse tijd bijeenge roepen. Tien Japanse arbeiders zijn woens. dag gedood en vier ernstig gewond ten gevolge van het ontploffen van am- moniakdampen aan boord van het Ja panse koelschip ,,Eiko Maroe", dat op een werf te Kobe werd nagekeken. In alle steden lag gisteren het werk stil. De toegangswegen naar Amman waren afgesloten. De Amerikaanse ambassade in Amman gaf ln de loop van de morgen haar personeel op dracht zich gereed te honden voor evacuatie. Koning Hoessein heeft de blaam' voor de onlusten op de communisten geworpen en verklaard maatregelen te zullen nemen, waardoor de crisis zal' worden beëindigd. De Jordaans-Syrische grens, dié woensdag door de Jordaniërs was ge sloten, is donderdag weer opengesteld aldus is uit Damascus gemeld. -> -V V* *-Vólgensonbevestigde berichten zouden Iraakse troepen de grens tus sen Syrië en Jordanië .naderen óm vip Het Nederlandse Rode Kruis heeft de ci neast Otto van Nijenhoff opdracht gegeven een voorlichtingsfilm te maken over de verschillende facetten van het werk van het Rode Kruis. Men ls reeds begonnen met het maken, van de opnamen van deze film, <Ue begin september gereed zal komen. DE NIEUWE gouverneur van de De nieuwe gouverneur was 's mor- Ned. Antillen, drs. A. B. Speeken- genu met zijn echtgenote aan boord brink, is woensdag op Curacao in de zaal van de staten geïnstalleerd. De installatie, die gepaard ging met militair vertoon, geschiedde in aan wezigheid van de regering en het eilandenbestuur en talrijke genodig den, die handel, Industrie, geestelijk heid en ambtenaren vertegenwoordig den. De gezondheidstoestand van de voor malige Britse premier Sir Anthony Eden gaat voortdurend vooruit, is in Boston bekendgemaakt. Eden mag zich thans meer in zijn kamer bewegen en zijn dieet i is minder streng. Maar de enige die hem Zie ■vérder pagina 31 mag bezoeken is Lady Eden. Ai gig. i-jiflfijtW-.&rfjZi» (Van een onzer verslaggevers) Nu de longtubèrculose in Nederland belangrijk is teruggedrongen, komt sa- natoriumrulmtc vrij voor lijders aan an dere ziekten, zoals chronische ziekten van het skelet, bronchitis, astma en ane- miepatiënten met orthopedische afwijkin gen en poliopatiënten, die in een revall- datiestadium gekomen zijn. Het Neder lands Zeehospitium te Kijkduin is thans voor deze patiënten herbouwd. Op woensdag 3 mei zal het door koningin Juliana worden geopend. ,Het initiatief tot de bouw van het Ne derlands Zeehospitiuro werd genomen in 1877, nadat koningin Sophie, de eerste gemalin, van koning Willem III was over leden. De op 15 april 1879 opgerichte vereniging, „Dé Sophiastichting!" besloot aan de Gevers D-ijnootweg te Scheve- ningèn een hospitium op te richten. De opëning werd verricht door prins Ale xander, zoon van koning Willem III, en christelijke, school niet op. Zij komt op uit de door 'Christus hernieuwde synthese met God. En daarin ligt op gesloten de gehoorzaamheid- aan Zijn Woord. Een gehoorzaamheid, die óók insluit, dat de gelovigen hun kinderen blij, dankbaar verwonderend zullen leren luisteren naar de melodie des heils.; En om die melodie in kinderlijke toonzetting te horen zijn de christe lijke scholen opgericht. En om niets anders. T. M. GILHUIS. prins Frederik, broer van koning Willem III. In de jaren dertig viel het besluit het hospitium te verplaatsen en in 1939 ving de bouw van een modern hospitium in he. duingebied van Kijkduin aan. Het kon op 29 november 1940 worden ge opend. De patiënten hebben niet lang van dit tweede hospitium geprofiteerd, want op 15 mei 1942 gelastten de Duitsers de algehele ontruiming en in januari ,1953 werd het gebouw steen voor steen afge broken, omdat ter plaatse bunkers en loopgraven moesten komen. Na langdurige onderhandelingen kon in 1954 met de bouw van het derde zee hospitium een aanvang gemaakt worden, op de plaats waar alleen nóg de funda menten lagen van het door de Duitsers afgebroken complex. Grootser en moder ner, volgens het ontwerp van architect G. Westerhout, werd dit nieuwe hospiti um opgetrokken, voor bijna ƒ3 miljoen. •:Het nieuwe hospitium dat door konin gin Juliana wordt geopend, bestaat uit een hoofdgebouw loodrecht op de kust lijn en een aantal ziekenpaviljoens, die o.m. een solarium, een massage- en oefenzaal, een badzaal met een vlinder- bad en een loopbad bevatten. Ziekenzalen ziin in de eigenlijke zin van het woord in het hospitium niet te vinden. De. patiënten vertoevenhier al leen om te slapen en bij zeer slecht weer. De behandeling in het hospitium geschiedt volgens de Thalasso-therapie. waarbij .de invloed van de zeelucht eh van het zonlicht een gfote rol speelt Dé revalidatie, o.a. van slachtoffers van kinderverlamming, is een belangrijk on derdeel van de taak van het hospitium geworden. Het vlinderbad van het nieuwe zeehospi tium te Kijkduin, dat op 8 mei door koningin Juliana wordt geopend'. In het bad oefenen kinderen die zich ten gevolge van kinderverlamming slechts zeer moei lijk kunnen voortbewegen. In het water door de opwaartse druk' is het mogelijk de ledematen vrij te bewegen. De 76-jarige Finse politicus Valnó Tan ner is gisteren gekozen tot - voorzitter van de socialistische partij, de'; op een na sterkste partij in Finland,die teza men met de boerenpartijhet land re geert. Deze verkiezing betekent een ..politieke sensatie van de eerste rang, aangezien Tanner, die zeer anti-communistisch is. geen goed kan doen bij Rusland;,dat een verdrag van vriendschap en wederzijdse hulpverlening met Finland heeft. De Rus sische pers heeft zich tevoren sterk tegen de mogelijke benoeming van Tanner, verzet. Tanner werd in 1945 tot verscheidene jaren gevangenisstraf veroordeeld, om dat hij mede-verantwoordelijk was voor de deelneming van Finland aan de-Twee de Wereldoorlog aan de zijde van Duits land. Premier Karl August Fagerholm kreeg gisteren 94 stemmen, tegen Tanner 95. De tegenwoordige ministervan defen sie, Emil Skog, was voorzitter. Op zijn scheepswerf te Rokel bij.Bui tenpost is dinsdagavond de 57-jarige scheepsbouwer R. H. tijdens.de werk- za amheden getroffen door een zware ijzeren plaat, die van" een ketting loS schoot. Hij was op slag dood. Hef Egyptische plan omvat de vol gende punten: --.c 1) Een autonome Egyptische Suez kanaal-autoriteit zal helkanaal behe ren. 2) .De tolgelden moeten worden vooruitbetaald. 3) Een verhoging van. d» tolgelden zal het gevolg zijn van onderhande lingen met de kanaalgebruikers en arbitrage wanneer geen overeenstem ming kas worden bereikt. 4) De kanaalautoriteit zal 25 pro cent. .van alle bruto-inkomsten storten in een ontwikkelingsfonds. 5) De Egyptische regering zal vijf procent van de .bruto-inkomsten- der royalties ontvangen. 6) Egypte zal de conventie van 1888 eerbiedigen en „vrije en ononderbro ken doorvaart voor alle naties, binnen de. perken van en in overeenstemming met;de voorzieningen van .de conven tie van Constantinopel van 1888 hand haven". Volgens deze bepaling zou Is raëlische schepen de toegang tot het kanaalkunnen worden geweigerd. 7) Egypte belooft het kanaal voor de moderne scheepvaart te ontwikke len, in overeenstemming met de oude, maar verbeterde plannen van de Suez- kanaalmaatschappij. Geschillen over de kanaalcode die nen te worden voorgelegd .aan een arbitrageraad bestaande uit drie leden, één te kiezen door de-eisende partij, één. door. het gezagsorgaan voor het Suezkanaal en dé derde in overleg tussen beide partijen. Indien, over het derde lid geen overeenstemming kan worden bereikt, zou de voorzitter van het Internationale hof van justitie dit lid moeten benoemen, zegt het Egyp tische memorandum. (Van een onzer verslaggevers) Een huis aan de Bloemstraat in de Amsterdamse Jordaan werd gistermor gen om zes uur aan alle kanten door dé politie omsingeld. Tot op het dak stonden de agenten, toen rechercheurs naar binnen gingen. Op zoek naar de in breker, die als ,De Vlo" berucht is ge worden. Hij ontsnapte op 22 maart uit de koepel gevangenis in Haarlem. ;,De Vlo" rende zóals, men ver wacht had het dak op. maar gaf zijn poging om nogmaals de benen te ne men op, toen hij daar al die politieman nen zag staan. van H. M. „Van Speyk" ,op Curasao aangekomen. De voorzitter van de Staten dér Ned. Antillen, de heer R. J. Isa, sprak tijoens de installatie een rede uit, waarin hij ö.m. zei: „De Antillen prijzen zich gelukkig,1 dat hét Hare Majesteit heeft mogen behagen de keuze van de nieuwe gouverneur der Antillen té' doen vallen op een ervaren econoom, een persoon, die zjjn sporen" verdiend heeft, zowel op nationaal als op in ternationaal gebied. Dat wij hierom blij zijn valt ni^t te verwonderen. Na de totstandkoming van de staatkundige opbouw van de; Nederlandse Antillen in Rijksverband, hebben zowel volk,' regering als -wet gevend college in de Nederlandse An tillen immers alle krachten verenigd om de sociaal-economische opbouw van .de Nederlandse Antillen zo goed en zo efficiënt mogelijk ter hand te nemen. v Het accent ln de" algemene be stuursvoering is verlegd, Meer dan voorheen zal in verband daarmede van de gouverneur medewerking worden gevraagd omlde verantwoor- delijke ministers ,te (adviseren in de moeilijke., taak yan de financiële èn .economischeopbouw van -hèt land. „.Dit .betekent editerigitenszins,T Wat;de_ gouverrirargéyp taaKSneerzou kèb- ben, bij të nenfen?,bésIiSsirigenl^ y In tegendeel, de gouvérrieur, die in de geest' van het statuut als een ver trouwensman, zowel van de Antilliaan se als van de RHksregering dient te worden beschouwd, zal bij deze be slissingen een .grote taak hebben als hoofd van de regering. De gouverneur, zei vervolgens: „De', (pil wachtende taak is veelzijdig ep in velé opzichten moeilijk.-Ik heb nimmer, gedacht, dat mijn constitutio nele taak als gouverneur gemakkelijk zou ziin en heb mij dus vertrouwd ge maakt met de gedachte, dat zjj hoge eisen stelt. ZR vraagt een andere in stelling. Het statuut, de staatsregeling en het reglement voor de gouverneur zullen het.kompas zijn, waarop:ik vaar. Daar bij kunt u verzekerd zijn van mijn volle bereidheid naar béste vermogen het mijne bij te dragen tót het wel slagen van. de moeilijke taak van hen, die volgens de staatsinstellingen van het land voor de uitvoering de verant woordelijkheid dragen." -n~ DE BILT, donderdag 10 uur: Het zwaartepunt van het hogedrukge- bied. dat zich al enige tijd van Noord- Rusland naar de Azoren uitstrekt be? vindt zich thans in het zeegebied tus^ sen IJsland, Noorwegen en Scbotlarid. Aan zijn zuidflank stroomt tamelijk koude lucht uit Scandinavië ons latnd binnen. Hierin komt vrij veel bewolking voor, waaruit het vannacht in bét zuid oosten van het land onverwacht begon te regenen. De hoeveelheden waren vooral in Zuid-Limburg aanzieniyk. Op het vliegveld Beek werd tot vanmorgen 7 uur zelfs14 mm „afgetapt. Deze weersontwikkeling hangt: samen met een storing in de hogere luchtlagen waar van-aanvankelijk werd verwacht dat deze zich in oostelijke richting zou ver wijderen, maar zijn beweging werd ver traagd, terwijl gelijktijdig, de activiteit van de storing toenam. NvUU': Boven Duitsland bevindt zich een nieuwe storing die in westelijkerich-/ ting naderbij komt. Deze zal in het 'zui den opnieuw wat regen kunnen bren gen. In het overige deel van hetland duurt de aanvoer van de continentale lucht voort met temperaturen die enkele -; graden beneden normaal zijn. Volgens radio-Boedapest is door. dé 5 Hongaarse communistische politie in Ko- marom in noordwest-Hongarije „een con-' tra-revolutionaire organisatie" opgerold: ln -totaal zouden 15 personen.zijn .ge arresteerd, In de uitzending, werd "ge zegd, dat het doel van de organisaria was „te ageren om te komen tot nieuwe stakingen eri ,op een geschitó moment f de communisten door een. staatsgreep, omver'.te werpen", De Franse radio, die onder staats- toezicht staat* heeft meegedeeld,r,dat -'év:" minister van Voorlichting; Mare 'Jacquet.' de ujtzending vande toespraak van dé natuurkundige Frederic JbUot-Cnrlé.;^ hefff verboden. De Nobelprijswinnaar zou dinsdag-;- avond hebben gesproken; ;De tekst van zyn toespraak, welke de gevaren- van.- proéven met kernwapens beh'anielaéSïls^*,^. zoals bekend door'het blad ;,Le'.MÖr gepubliceerd. - iWMwSf Een woordvoerder van de- radió '.zéL"-' dat Joliot-Curie eenwetenschappelijk *i program voor 'politieke oogmerken - bad willen igebruik«ij.en-.de:^kri;'y00rsti0:B5:g#l;5 ?Ue atoömgèléerdé ^ward^'lii 1950t/aüfè Franse Hoge Commissaris voor AtoomV energie ontslagen, toenhy ;zich schaarde achter de z.g. „Oproep. van Stockholm" tot verbod yan de atoombom, welke dóór/ de. communisten-werd-gesteund. De President Jackson, een schip on der Amerikaanse vlag, is gistermorgen het Suezkanaal binnengevaren. .Het; is het eerste schip onder Amerikaanse vlag, dat sinds vorig jaar november gebruik maakt van de waterweg. Worms and Company, agenten voor de American President Lines, de reders van het 9772 ton grote vrachtschip, deelde mee, dat het bedrag van 10.295 dollar aan kanaalgèlden „onder protest" was betaald. L' J: Er mocht geen pérs aan boord. Het schip-wordt geloodst door de Egypte naar Mahmoud Metwally, die bij hét Egyptsche gezagsorgaan voor het Suez kanaal in dienst is.. v De 10-jarige Robert Ström, het wonderkind van hét televisieprogram ma „the 64.000 dollar questionheeft dinsdagacond zijn deelname gestaakt. Hij heeft 192.000 dollar in de toacht gesleept. Robert, die de moeilijkste vragen op het gebied van de natuurweten schappen juist weet te beantwoorden, is degene, die tot dusver het meeste geld gewonnen heeft in een t.v. quiz. Dinsdagavond verscheen hij weer op het scherm met zijn vader, die be kend maakte, besloten te hebben, dat de jongen niet verder mocht gaan. Het was voor Robert zelf wel niet zo'n grote inspanning, aldus de vader, maar voor zyn ouders een des te grotere. Robert zal het geld in drie jaar- lykse termijnen uitbttaald krijgen. Het geld wordt ineen fonds gestort. Op de vraag van de leider van het programma Hal March hoe hü het vond, dat hij ermee op moest houden, grinnikte hij en antwoordde: „Tja wat kun je doen met ouders?" (Van onze correspondent) De 11-jarige ulo-scholier Wiert Harm Zwaneveld uit Kropswolde (gemeente Hoogezand-Sappemeer) is dinsdag in het Academisch ziekenhuis te Groningen overleden aan de gevolgen van een tra gisch f-igeluk dat hem maandag over kwam. De jongen werd achter de boer derij van zijn vader in bewusteloze toe stand gevonden in de nabijheid van een carbidvergasser en. een doosje lucifers. Hij was gewond, aan het gelaat. De jongen, is direct naar het zieken huis overgebracht.' maar-hij kwam niet weer bij kennis. Oorlogskreten uitstotend en uit geweren vurend kwamen zij in de nacht van maandag op dinsdag uit hun schuilplaat sen te voorschijn en probeerden het schip te plunderen. Niemand aan boord van de schepen werd gewond. De Franse verdedigers kwamen van dé torpedojager „Kabyle". die zich gereed hield om ongewapende koopvaardij schepen te beschermen. Toen de rebellen- kwamen opzetten gaf de commandant van de „Kabyle" de sleepboot bevel zich van de „Bergsingel" te verwijderen, ten einde zijn geschut de volle kans te geven. Toen de rebellen dit zagen, vluchtten zü terug in de heuvels. De kapiteins van hetNederlandse en het Deense schip zijn daarna aan boord van de Franse torpedojager gegaan om de commandant' te bedanken, hetgeen ook .gedaan werd door de Nederlandse en Deense officials uit de stad. De „Kabyle? is afgelost door de „Caxi- bmier". die de wacht zal houden totdat de reddingsoperatie voltooid-zal zyn. Na de aanval werd begonnen met het vlot trekken van het schip., De machtige pompen van de sleepboot kwamen m actie en begonnen het water uit de machinekamer van dé „Bergsingel" te pompen. Dinsdagavond was het meren-- deel van de lading gelicht. Deze operatie* werd woensdag voortgezet De „Svitzer" nam de „Bergsingel" op' sleep toen het weer beter werd en ge^ hoopt wordt/dat het Nederlandse"schip donderdag naar de haven van Philipbe- vule g^leept kan; worden om. hersteld te worden. Kapitein Warst van de/,3erg- singel heeft verklaard, dat bij* alle hoop-: heeft dat de operatie goed zal .verlopen/'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1