GLIJDENDE WERKWEEK Brede basis volstrekt onbevredigend RUS KREEG DREIGBRIEF OP HAAGS CONGRES NAVO-raketbasis op Cyprus Handen af van Jordanië! zeggen Ver. Staten 5 84 straaljagers scheren over paleis Soestdijk Amerika voorlopig rn^ fan akkoord O Dr. Berghuis op A.R. Partij Convent „Denk aan Leningrad in oktober 1941" Syriseh-Israëliseh vuurgevecht W eer overzicht Met ambtsketen in schietstoel Crisis bijna ten einde., meent Amman Arabische missie naar Hoessein Lüchtdefilé op Koninginnedag Betaling alleen onder protest Eden maandag uit het ziekenhuis Koning Saoed, achter Hoessein! r fW, ZATERDAG 27 APRIL 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3674 Weerbericht „Indonesische gevoelens gekwetst" Eigen weg volgen Vlakarios wil onderhandelen met Britse regering EgypteSyrië en Israël gewaarschuwd - Aftreden Indonesisch -t- k^inët gëëist s^- Nasser verscheen weer in het openhaar --- Geen spamunfa. Crisis teii ëü&8&: DEBAT IN VEILIGHEIDSRAAD li» O O '59 (Van een onzer redacteuren) DE SITUATIE, waarin we nu met de brede basis zitten, is vol strekt onbevredigend. Zij is niet gezond voor de politieke ver houdingen en nog minder voor een duidelijke politieke menings vorming. De huidige toestand mag niet te lang duren. Het is de laatste maanden wel gebleken, dat de politieke verhoudingen zich scherper gaan aftekenen. Het gaat nu, als in de vorige eeuw, om grote lijnen, nog des te meex omdat de politiek, het optreden van de staat, een veel grotere plaats in de samenleving heeft gekregen dan vroeger het geval was Daarom moet er lijn in onze politiek, zitten, in ónze Nederlandse politiek en in onze anti-revolutionaire politiek. Dan is het ongetwij feld niet altijd gemakkelijk onze lijn in concreto precies te zien en te laten uitkomen. Verschil in zienswijze of in waardering der om standigheden is zeker niet te vermijden. Dat behoeft ook niet. Maar de grote lijn is duidelijk, zij wordt getrokken in ons zijn van Chris telijke politieke partij, in ons aan politiek willen doen vanuit de Bijbel. Aldus dr. W. P.. Berghuis hedenmorgen in zijn openingsrede op het te Utrecht gehouden A.R. Partij-Convent. Menzies naar Ned. N',-Guinea -fï Ongezond Essentieel Zié verdér pagina 3 DE Ver. Staten hebben gisteren het Egyptische plan voor het beheer van het Suezkanaal voor lopig aanvaard en een definitieve .aanvaarding uitgesteld tot het plan in de praktijk is getoetst. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Tclef. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 13.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Weersverwachting tot zondagavond. TAMELIJK ZONNIG Overwegend zonnig en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige tvlnd uit oostelijke richtinr gen. Dezelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. 28 april zon op 5.19, onder 20.01. maan op 29 april zon op 5.17, onder 20.03: maan op 4.27, onder 18.38. 4.52. onder 19.47. Directeur: II. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT, DE laatste tijd Is in verscherpte mate in discussie gekomen de vraag in hoeverre een voortgaande ra tionalisering van het produktleproces gevaren oproept voor de viering van de zondag. Vooral in Duitsland dient zich het probleem aan. De verkorting van de werktijd doet vrezen dat de viering van de zondag al meer in het gedrang zal komen door de invoering van de zogenaamde „glijdende werkweek". Onder die „glijdende werkweek" verstaat men dan, dat bij een 40-uri- ge werkweek de arbeiders 5 dagen werken, waarna twee dagen rust vol gen. Aangezien er ook wisseling is van dag- en nachtdiensten zou dit beteke nen, dat iedere arbeider slechts om de drie, vier of vijf weken een geheel vrije zondag zou hebben. Met name in de ijzer- en staalin dustrie van Noord-Rijnland-Westfalen doet zich dit verschijnsel voor en er is sprake van dat ook in andere Duit se industrieën, b.v. de papierindustrie, de glasindustrie en delen van de che mische industrie de glijdende werk week zal worden ingevoerd. ER is In brede Duitse kringen ern stige verontrusting ontstaan over déze ontwikkeling. Terecht ziet men bij voortschrijding van dit proces grote gevaren voor het behoud van de zondag als christelijke feestdag, gevaren ook van verdere ontkerstening van de samenleving. Wanneer geleidelijk op deze wijze de zondag stèeds meer uitgehold wordt, komt me» te staan voor een ontluistoring van de Dag des Heren, die eenvoudig ontstellend is. Gélukkig zijn hiervoor de ogen open gegaan en grote Duitse kranten als b.v. de Frankfurter Allgemeine Zelt- ung hebben in uitvoerige artikelen op de waarde van de zondag als rustdag gewezen. Ook de kerken zijn in het geweer ge komen. De Evangelische Kerk van Duitsland is in een brochure opgeko men voor de viering van de zondag. Terecht is erop gewezen, dat een ont luistering van de zondag ook tenge volge beeft de ontluistering van de zoen* zélf, omdat hij als beelddrager gods een stuk menselijke waardigheid gaat inboeten. jfct IET alleen de- kerken, ook de IÏX christelijke partijen en de Duitse chr. vakbeweging hebben verzet aan getekend tegen de gang van zaken. Dit heeft geleid tot een debat in de ]Westduitse bondsdag, tijdens hetwelk duidelijk tot uiting kwam dat het ver richten van zondagsarbeid, die niet strikt noodzakelijk is, moet worden afgekeurd. Het is een verheugend verschijnsel dat In de Westduitse bondsrepubliek zoveel verontrusting is losgekomen over de consequenties van de zgn. glijdende werkweek. "De zozeer verguisde Duitse chr. vakbeweging heeft hier geen onzuiver geluid laten horen. Zij is nog in op komst en voert een zware strijd met bet (socialistisch georiënteerde) een- heidsvakverbondi In verschillende be drijfstakken zijn reeds zelfstandige cbr. vakorganisaties ingericht. Voorshands zijn uiteraard geen 'eclatante successen te verwachten. Op de getallen komt het echter niet in de eerste plaats aan. Wanneer het principieel geluid maar doorklinkt in 'Bijbels verantwoorde zin kan daar altijd zegen op worden verwacht, WIJ hier in Nederland kunnen ons spiegelen aan wat aan de andere zijde van de grens gebeurt. Ook in ons .land zullen de problemen van de ver korting van de werktijd zich aandie nen. Wij zullen er goéd aan doen de ogen wijd open te houden voor drei gende gevaren, opdat de zondag blij- ve in Bijbelse zin de Dag des Heren en voor wie dat niet meer als zodanig „beleven", zoals de brochure van de Evangelische Kerk in Duitsland schrééf, „een dag van menselijkheid, Vrijheid en gemeenschap, waarop al len recht hebben en die voor' allen verdedigd moet worden." Het Feest van de Opstanding heeft de ganse Christenheid pas nog vreug devol gevierd. De gave van de rust dag is uit het lijden en sterven van de Heiland opgebloeid. Deze gave zal door technische ontwikkelingen niet mogen worden ontluisterd en de Christenheid zal zich daarvan niet mogen laten be- roven. bij Politieke situatie on W. P. BERGHUIS Een woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag vc-klaard, dat „de gevoe lens van dc Indonesische regering en hel volk ten zeerste zouden worden ge kwetst" door een bezoek van de Austra lische minister-president, Robert Men zies, aan Nederlands Nieuw-Guinea. Dc woordvoerder doelde op persbe richten, dat Menzics een beleefdheids bezoek van twee dagen aan Nieuw-Gui nea zal brengen voordat hij van zijn hui dige reis door een aantal Aziatische len den naar - Australië zal terugkeren. „Ik kan niet geloven, dat deze berich ten Juist zijn", verklaarde hij, .„Zelfs de Nederlandse minister-president heeft dit betwiste gebied nooit bezocht ha de overdracht van dc soevereiniteit aan In- donesië in 1949". -i.: Dr. Berghuis begon zijn rede mei een herinnering aan de gebeurtenissen in Hongarije, waar het licht van de hoop helaas verkeerde in diepe .duisternis. Maar aan Rusland en aan dé yrije we reld moet duidelijk zijn "geworden, dat in de onderdrukte landen ook'na' jaren het vrijheidsvuur niet is gedoofd. Wij zijn er weer. eens uitdrukkelijk bij be paald, dat-zaken als verdeling „van de welvaart heel wat betrekkelijker, worden, als maar- even de diepere waardèp, .van ons bestaan ïn het gedingkomen.,;' Ook in het Midden-Oosten, waar het kleine Israël,, lot het uiterste, getergd door Egypte, het recht in eigen, hand had genomen, is de zaak* "In .beweging geko men, - En 'zo' "is plotseling een voor de wereldvrede, kritieke: toestand ontstaan. Eén van de sprekers op een congres van anti-eommnnistisehe Russische emigranten, dat in Den Haag wordt gehouden, heeft naar hij verklaarde een dreigbrief gekregen, die alt Amsterdam was verxonden. Het betreft prof. Ivan A. Knrganoff, een voormalig Russisch hoogleraar. In de brief, die niet was ondertekend, werd hem be volen zijn rede niet uit te spreken. „Deze rede is in strijd met onze overeenkomst met u. Mocht u het toch doen, dan zullen wij genood zaakt zijn, uw verpachting openbaar te maken. Denk aan Leningrad op 14 oktober 1341", aldus de brief. De heer Kurganoff heeft nadrukke lijk ontkend iets van een overeenkomst af te weten. ZUn commentaar luidde: „Een van de Sowjetrussische pogingen om een emigrant van deelneming aan het congres te weerhouden". Prof. Kurganoff heeft intussen zijn rede gisteren uitgesproken. Hij ver klaarde daarin o.m„ dat de homogeni teit van de Russische communistische partij verloren gaat." Er bestaat niet langer een stevige interne organisatie, waarin geen afwijkende standpunten j wordt vanuil een vliegtuig op een vyi en geen politieke verdeeldheid worden lijk vliegtuig afgevuurd. Het vindt toegestaan." Voorts zei hij „dat zich thans diepe en onoverbrugbare meningsverschillen o.ntwikkelen tussen de verschillende groeperingen in de communistische party zelf, alsmede tussen de partij en de staat, en dat het principiële ,conr flict tussen het volk en de regerende kliek steeds duidelijker naar voren komt". Dit is dé eerste gepubliceerde foto van de Firestreitk,'éen hieuw geleid projectiel voor de Britse luchtmacht. 'Het projectiel wordt vanuil een vliegtuig'op een vfjande- x{jn doelwit zelf door de hittestralen van het vijandelijk toestel te zoeken. Een woordvoerder van het Syrische Oen rvrntest leger heeft in Damascus verklaard, dat ■ccu l twee Israëlische torpedoboten en Israë- in Don Haae |s iische landstrijdkrachten bij het meer Van bevoegde zijde in Den mag is yan GalUea de Syrische steUingen te E1 het gerucht tegengesproken, dat de Hage) hebben b8SChoten, Russische ambassadeur een mondelingjje Syrische strijdkrachten beant- protest tegen het toestaan van het con gres in Den Haag zou hebben, inge diend. Wel zijn van de züde van de Russische vertegenwoordiging enige tijd geleden bezwaren geuit tegen het voornemen het congres, in Den Haag te houden. Van Nederlandse zijde is toen medegedeeld, dat er geen. redenen waren de bijéénkomst te. verbieden. Aan het congres nemen tachtig gedele- j geerden uit vijftien landen deel. woordden het vuur. Het gevecht duurde een uur. Aan Syrische zijde zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Een Poolse regeringsdelegatie zal onder leiding van premir Cyranklewicz begin mei een bezoek brengen aan TsjechoslowaWje, Vogels, die van 800 tot 3200 km vliegen zonder te stoppen, bestaan van lichaamsvet. Zli behoeven niet te eten. ''Engeland heeft besloten zijn NAVO- bondgenoien operationele faciliteiten op Cyprus aan 1® bieden, is van Engelse regeringszijde vernomen. Dit gebeurt in liet kader van de plannen, het eiland tot een basis voor het afvuren van geleide projectielen te maken, >r Het Enjfelse voorstel zou op de bijeen komst van de NAVO-raad, van 2 tot 5 mei in Bonn, wórden besproken. De Engelse minister van Defensie, Duncan Sandys, heeft deze week op Cy prus met de gouverneur van het eiland, sir John Harding, besprekingen gevoerd. T Het strategische belang van Cyprus Voor Engeland zou worden onderstreept "wanneer de NAVO operationele facili teiten op het eiland zou aanvaarden. Een oplossing van de politieke geschil- jpr> v-i-wijdpr-l ten oo:t Aartsbisschop Makarios heeft reeds laten weten dat eventuele vestiging van de NAVO op Cyprus „rampzalige gevolgen zou hebben. Aartsbisschop Makarios heeft te Athe ne verklaard, dat hij bereid is met de Britse regering te onderhandelen, mits Groot-Brittannië door een bepaalde, daad zijn goede wil toont door bijvoorbeeld het opheffen van de noodmaatregelen op Cyprus. Hij zei dit woensdag in een ge sprek met het Britse socialistische par. '«mentslid Brockway. - De Bilt, zaterdag 10 uur: In de gordel van hogedruk die zich van de Azoren tot Noord-Rusland uit strekt-hebben zich twee afzonderlijke hogedrukgebieden afgesplitst waarvan de voornaamste zich op de oceaan ten westen van Ierland bevindt. Boven Spanje be vindt zich een actieve depressie die langs de. Spaanse Middellandse Zeekust wolk breuken veroorzaakte. Tussen beide druksystemen is de noordoostelijke stro ming-van continentale lucht sterk in kracht afgenomen, waardoor de tempe raturen door - instraling elke dag iets hoger worlen. Ook mórgen zal de aan voer, van continentale lucht voortduren, waarbij het weer overwegend zonnig zai zijn hoewel'" er een kleine kans bestaat dat er ih de middag vooral in het zuiden van het land een bui optreed. De tem- oeratürer. kunnen plaatselijk tot om de •'.winti*--g-afles oplopen. Het probleem, dat in de loop van al deze gebeurtenissen duidelijk naar voren is gekomen is dit: of 'de UNO in de hui dige wereldverhoudingen zodanige ga ranties voor vrede en veiligheid, vrijheid en recht der volkeren biedt, dat het middel der eigenrichting, het eigenmach tig optreden van individuele staten niet alleen ter directe zelfverdediging over eenkomstig het Handvest: maar ook ter oplossing van zaken, die in. indirecte zin de veiligheid van de vrije volken raken, als ongeoorloofd en in strijd met de in ternationale orde moet wórden be schouwd. Zeker is, dat de UNOfde ver antwoordelijkheid der staten nog niet on der allé omstandigheden kan overnemen. Wel mag geconstateerd worden; dat het moreel van de Westeuropese volken ster ker is-gebleken-dah bij vorige kritieke momenten-in de koude oorlog wel het ge val is geweest. De. wagen der Europese eénwórilirfgTSréég* eétT duw" in de 'goede .zoals blijkt, uit de' verdragen yoor'. één-gétriéérischappëlljké markt en voor een kemenergiegemeenschap. Dé Integratie van Europa, niet het minst de economische- eenwording, is een-Ingrijpende en ingewikkelde zaak. Daarvoor rallen offers gebracht moeten worden. En nu Is het het recht en de verantwoordelijkheid van elke nationale regering ervoor te ijveren, dat de nood zakelijkerwijze te brengen offers zo bil lijk en'"redelijk mogelijk over de deel nemend» landen worden verdeeld. 'Voor wat bet economische betreft behoeven wij, gelet op werkkracht en onderne mingslust van ons volk, voor de uitein delijke gevolgen van het opengaan der grenzen voor de welvaart in Nederland niet ai te bezorgd te zijn. Overgaande naar het terrein van de binnenlandse politiek, wees" spr. er op, dat de politieke situatie momenteel be paaldelijk niet sterk is en naar spr.'s stellige overtuiging voor een langere duur beslist ongezond, zowel voor het landsbestuur aü voor de politieke oor deelvorming der burgers. Niemand behalve dan prof. Oud, die welwillend tegenover een kabinet van K.V.P. én A.R. zegt te zullen staan weet een direct-reële mogelijkheid tot versterking en verduidelijking van de situatie aan te geven. Nodig- is allereerst een duidelijke en principiële standpuntbepaling ten aan zien van de zaken, waarover in de eer ste tijd beslissingen zullen moeten val len. Onze volksvertegenwoordigers heb ben in dezen een belangrijke en verant woordelijke taak, terwijl wij tevens oog moeten hebben voor de moeilijke posi tie van onze A.R. ministers in het hui dige noodkabinet, dat weliswaar geen parlementaire binding heeft, maar tegen wier toetreden daartoe onzerzijds ook geen bezwaar is gemaakt. We zullen ons moeten bezinnen op on ze houding als A.R.Fartij ten opzichte van - de huidige, situatie en ten opzichte van de andere partijen. Duidelijkheid is nodig. Het klare geluld, dat de A.R. Tweede Kamerfractie in het bestedings debat heeft laten horen; heeft onze men sen in het algemeen wel toegesproken. De AR.Partij neemt, zowel uit hoofde van de historische politieke ontwikkeling in ons land als vanwege principiële nood zaak in het heden, een duidelijke eigen AMERIKA heeft er bü Egypte. Syrië, Israël en andere landen .vanr het Midden-Oosten op aangedrongen voorzichtigheid en mati-- ging te betrachten in hun houding ten opzichte van de huidige crisis in Jordanië. Dit heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren meegedeeld. De Ver. Staten hebben deze landen nogmaals duidelijk geniaókt, dat de onafhankelijkheid en ondeelbaarheid van Jordanië, vap w belang is, zei de woordvoerder. ,.i- In Jordanië is de rust inmiddels weergekeerd en ook in de om-' ringende Arabische lande» is de spanning verminderd. ypk:. De burgemeester van Utrecht, jhr. mr. C. J. A. dc Ranitz, liet zich gisteren vastbinden in een schietstoel van een straaljager op de leger- en .luchtmacht- tentoonstelling „Paraat 1957". Deze expo sitie, die door de burgemeester t in het Jaarbeursgebouw aan het Utrechtse "Vre denburg werd geopend, zal zoals, bekend is ook nóg in 'een aantal andere plaatsen worden gehouden. De Amerikaanse regering heeft be kendgemaakt, dat zij de speciale af gezant van president, Eisenhower, James Richards, tijdelijk uit het Mid den-Oosten weg zal houden. Richards zal. zich naar Bonn begeven -voor over leg met minister Dulles, die van 2 tot 4 met in de Westduitse hoofdstad de vergadering van de ministerraad van tie Navo zal bijwonen. Rïchcards* bevindt zich ophet ogen- "blik in Asmara (Eritrea). Hü heeft reeds negen landen van het Midden- Ter gelegenheid van de verjaardag van HM. de Koningin (30 april) zal de Koninklijke Luchtmacht een pa-; radevhicht boven een gedeelte van Nederland houden met 84 straaljagers. Bij Soesterberg zullen-twaalf F-100 C Super- Sabres van het Amerikaanse squadron ïzieh forméren met 24 F-84 F Tbupderitreaks van .de vllegbases Eindhoven en -Volkël. Daarna wordt naar; Twente,gevlogen, waar 12 Mum-, kerHunt era "van .de .vliegbasisLeeu warden,; 12 JMIC "K Sabres vandevïieg- baats Twènjsuen 'U Ai- van de vliegbasis Woensdirecht ziehbi) dé eerder geformeerde 36 toestellen' zullen.voegen.. De route gaat daarna over Nijmegen- Grave-Oss-Tiëf naar paleis Soestdijk, viaHérderwijk-Amersfoort-Utrecht- Rotterdam» Na het paneren .van Rot terdam wordt de formatie verbroken. Dc vlucht zal geschieden tussen 11:45 plaats in het Nederlandse, politieke leven in en zij moet die ook innemen. De eis van-zelfstandigheid.staat voorop. Maar daarnaast moet worden erkend,- dat on der eenparlementair-democratisch be stel, het politieke leven in Nederland,ge dragen wordt door de bonafide demp: cratische politieke partijen. Die partijen zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het, behoud van wezenlijke staat kundige waarden en hebben gemeen schappelijk de publieke zaak te dienen. De betrekkingen van de A.R.Partij met andere: partijen liggen, echter niet gelijk. Eensdeels op gronden van principiële gelijkgezindheid, anderdeels in verband met de concrete politieke situatie zal de AR.Partij haar positiekeuze ten 'op zichte van de andere partijen hebben te doen. Twee factoren spelen daarbij een belangrijke rol, deene is van principi- eel-organisatorische, de andere van prin- cipieel-staatkundige aard. De eerste houdt rechtstreeks verband met de doorbraak-gedachte. Vooral in de A.R. kring is, na de teleurstellende verkiezingsuitslag van 1956 duidelijk In gezien, dat het momenteel gaat om het behoud van de georganiseerde protes tants-Christelijke invloed, in Nederland. Er is plaats voor de voorzichtige vraag, of dit ook, onder de christelijk-histori- schen voldoende wordt beseft. Het gaat bier om een essentiële zaak, die het bestaan raakt niet alleen van de christelijke politieke partijen,- maar op de duur ook die van de christelijke so ciale organisaties,-de christelijke school, de christelijke radio, de christelijke pers. Deze dingen dienen duidelijk te worden gesteld en in bet bijzonder aan de refor matorische belijders ,als- een centrale zaak te'worden-voorgehonden. uur en 12.30 uur. De paradevlucht komt te 12.00 uur over paleis Soestdijk en wordt uitgevoerd op een hoogte van 700 meter. Luitenantkolonel-vlie ger J. van" Arkel is parade-comman dant v> De: vereniging vaa islamitische '<m<ler- wljzers op Sumatra heeft een verklaring uitgegeven, waarin - het aftreden van het katoinet-Djoeanda wordt geëist, omdat de vroegere vice-president van Indonesië, dr, Mohammed Hatta, bij de samenstelling' daarvan' niet geraad pleegd -werd. - De verklaring werd uitgegeven nadat vertegenwoordigers van de vereniging een onderhoud'hadden, gehad met minis ter-president Djoeanda tijdens -. diens reis door Sumatra. Het invloedrijke islamitische blad „Abadi" heeft in een.- hoofdartikel voorgesteld, dat de militaire autoriteiten onder de thans van kracht zijnde staat van oorlog en beleg in -Indonesië (Nederlandse en Chinese)buitenlandse kranten zullen sluiten. Oo9ten bezocht om de EisenhowerfeW' -; uiteen te zetten. In Asmara wachtte hij een eventuele uitnodiging "yah- Jordanië en andere Arabische, landen af. maar'koning Hoesseinheeft te-' nen gegeven, dat hij tegen éen bezpdt van Richards gekant is. Men verwacht, dat de Amerikaanse; afgezant na zijn overleg in' Bonn^|ÖhS^ ■missie in het Midden-Oosten zal voort*t zetten. r Syrië en Egypte zullen Saó^dU0jV| Arablë voorstellen, ministers vahydp -drie landen naar Jordanië te om de Arabische eenheid 'te herstel len. Dit wordt in Arabische politieke kringen In Cairo vernomen. ibgipM President Kewatli van Syrië is .glsi-v.' teren van' CaSro, waar hij mét p^^si- dent Nasser ,de crisis in Jordanië heeft besproken, 'naar Saoedi-Arabië ,ë-V®Tr; trokken voor besprekingen met koning Saoed. HU wordt vergezeld van Nasser's politieke adviseur AU-Sabry. M De' Syrische president schijnt Sadedijf^ Arabië- en Egypte te- hebben geraad-, pleegd over de kwestie of hü de:'Sjinri-j; sehe troepen, -die ten tijde van de Subz^;1' crisis' Jordanië zyh bihnênëètfokkéhJÏ met het oog op een eventuèle Israël!;; sche aanval, thans.zal terugroepen, als Irak eist. In Jordaanse regeringskringen" looft .men dat de aetivrfeit m de:„- stn&^ ringende Arabische^ landen aan bérilfei nemen is. In de Syrische hoofdstad waren-gubs téren geen tekenen van spanning. DeSt dagbladen schreven zeer gematigd, over de Jordaanse crisis. De .pro-socia^ Mstische dagbladen Airai - en. ,'A zeiden ,;dat het- opstomen yan: dèi Am«Hg ■rikaanse zesde .-vlootnaar ;het: oostelife- i' ke deel van de Middellandse Zee^ifödi^ttï neet, een- waarschuwing aan De,-mis van de Syrische ï;présiaéiït J President Nasser van Egypte is gis teren voor het eerst .sinds januari in het openbaar verschenen toen hij zich naar de oude Al Azhar-moskee in Cairo begaf om te bidden op de goede vry'dag, van de mohammedaanse heilige maand" telefonisch te bereiken, krijgen igeen Ramadan. 1 antwoord. -'„Mi geen ingrijpende veranderingen-zal"; ondergaan: "i. In regeringskringen te Amman'iis: - ■men meer. en meer geneigd de. binnw^ landse crisis .als geëindigd te'-béschc®^::' wen. Gedurende' de periode dat';;:ljst;'; uitgangsverbod in 'Amman wer'djf^p-l? gdheven.'van tot* 12 uur gisterócair- tend, deden zich geen ongeregddhëdeii :i voor.' v Ex-premier Soeleiman- Nabodst^an; Jordanië heeft in Ammanhuisajrrëstf?: gekregen,melden»,, onbevestigdebe^ richten. Volgens deze bericfotén heeft'ooK;;fc|%:: hoofd van de Jordaanse politie én, ligheidstroepen, Mohamed Maaita; arrest. Buitenlandse woordvoerders- dat ruim zestig officieren van de; ■naasnde „vrije officierengroep", dié'te*! ■gen koning Hoessein is, op het militaire'! vliegveld van Amman gevangen.:zijn gezet -■ r,; ';-7!r::£S; Sinds Hoessein donderdag deJstaat van beleg afkondigde, komt vriöfel! 'geen nieuws méér óver de Syrian?:' ■Jordaanse grens. Pogingen ons Amman ■Jlttrirj: YAmACHT is het monument voor de gevallenen, dat volgende week zater dag door H.K.H. Prinses Wilhelmina zal worden onthuld, op het Stadhuisplein te Rotterdam gearri veerd en onder het wakend oog van de beeldhouwer Man Andriessen op zijn sokkel geplaatst. Van de zijde van het publiek bestond voor de aankomst van dc beeldengroep vrij grote belangstelling en ook de wethou der van Openbare Werken, de heer J, Meestens, was ter plaatse om de werk zaamheden van nabij te volgen. Het mo nument zal tot het moment van de ont hulling door eet zeildoek aan hei nl- toorden onttrvll. r 7 i ~v De Amerikaanse afgevaardigde Cabot Lodge stelde in de Veiligheids raad voor, dat de landen wier schepen het kanaal gebruiken, bet Egyptische stelsel „een kans" rallen geven. De Amerikaanse regering blijft ech ter van mening, dat de Amerikaanse schepen, die van het kanaal gebruik maken, de kanaalrechten slechts onder protest aan de Egyptische Suezkanaal- maatschappij moeten betalen. „Het Egyptische memorandum komt in zijn huidige vorm niet ten volle tegemoet aait de zes voorwaarden voor de exploitatie van het Suezkanaal, die de Veiligheidsraad in oktober jl. met algemene stemmen heeft aanvaard," zei Cabot Lodge. De voormalige Britse premier Sir Anthony Eden zal maandag worden ont slagen uit bet ziekenhuis in Boston, wear hij-op. 13-aprii voor een galbuis- operatle was opgenomen. Dé 59 jaar "oude staatsman zal»nog een week in Boston blijven en op 6 mei naar; Ottawa vertrekken. - - De Egyptische vertegenwoordiger Omar Loefti merkte op, dat de ver klaring van de Egyptische regeringen overeenstemming is met de zes begint selen. Dit sloeg volgens Loefti ookrrop het „kwetsbaarste" van deze beginse len, namelijk het derde, dat bepaalt, dat de exploitatie 'van het Suezkanaal „los moet staan" van elke nationale politiek". - De Franse ambassadeur Guillatimë Georges Ficot verklaarde, dat Egypte eenzijdig het stelsel heeft omgeworpen dat krachtens de; conventie van 1888 gevestigd was. Namens de Sowjet-Unie zei Sobölew dat het vooruitzicht van rust in hét Midden-Oosten niet in het belang scheen te zijn van bepaalde imperia listische westelijke mogendheden.:!!» dit licht moesten de jongste gebeiirté-' nissen in Jordanië worden beschouwd. De Rus gewaagde van „chantage"? en „wrok" en noemde de beweging- vaa de Amerikaanse zesde vloot „machts vertoon met de vuist". j" Sobolew zei dat Egypte door zijn verklaring van drie dagen geleden een oplossing voor het Suez-probléem -had geleverd. Naar zijn mening zijn de zes beginselen wel in de verklaring neer gelegd. - '10j;:! Koning Saoed van Saoedi-Arabië hééft vrijdag koning Hoessein van Jordanië in een boodschap gelukgewenst met 'de jongste ontwikkeling van de toestand en Jordanië, is van gezaghebbende zijde Ritussen, vernomen. De vorst -A van Saoedi-Arabië uitte zijn tevredenheid over de wijze„waarop :kordng 'Hoessein net ^voorbeeld'heeft gegeven en de!wég aan de Arabische naties getoond heefL'" XT'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1