Egyptische journalisten Geen diplomatieke banden met de Sowjet-Unie Moskou waarschuwt nu West-Duitsland „Breuk tussen Soekarno Hatta Onherstelbaar en Middeleeuwse kerk door brand geteisterd Auto reed kanaal in: vier doden Straaljagers op Veluwe: ANWB „diep bezorgd A r Radio-activiteit boven Europa Algerijnse rebellen onderling slaags „Vrede bewaren" „Zn atoomoorlog één kerkhof9 D' Adenauer hoogst ontstemd Ex-Kroatenleider Pavelic gevlucht Zestig arbeiders in Yaassen ontslagen Avondmaalszilver uit vuur gered Verkeer eiste zware tol Moeder verdronken met 3 kinderen: vader gered Jhr. mr. De Graeff overleden i. türbinètanker; Weer overzicht „Lintjesregen MAANDAG 29 APRIL 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3675 Weerbericht Mikojan wijst Dulles' voorwaarden voor gesprek „Grote 4*' af Met gestolen drank in gestolen auto over de grens Zesde vloot HAMMARSKJOELÜ NAAR ROME Verkiezingen in Egypte op 3 juli Militaire leiders confereerden ZWARE SCHADE IN LEERMENS Conferenties van de A.R. Partij Prins Bernhard en prinses Beatrix terug Dr. H. J. Olthuis (81 j.) overleden 22 mannen onthoofd „VIVIPARA" TE WATER GELATEN Rechtbanken Geen waarschuwing V iE Sowjet-Unie heeft West- Duitsland gewaarschuwd dat uitrusting van de Westduitse troe pen met atoomwapens het risico meebrengt van een vergelding met dezelfde wapens, waardoor het land in „een waar kerkhof" zou kunnen veranderen. „Geen dreigement" Genegeerd V) A. Mastenbroek comman deur Oranje «Nassau Oud-gou vern eu r-generaal en oud-minisler f Ereburger van Elburg .RUST IN BELANGRIJKSTE RECREATIEGEBIED VERSTOORD' r Britse staking ten einde AN de vooravond van [oninginnedag zijn aan een groot aantal verdienstelijke landgenoten weer koninklijke onderschei dingen uitgereikt. De volle- ge lijst van deze jaarlijkse ..lintjesregen" publiceren wij op de pagina's 5 en 6. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 <4 1.) Postbus 1X12 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravcnhage: Huygensplem 1 Telef. 183487 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtend lenst: 13 3019 30 u. Tel. 36258» Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2 65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE KDIG Geldig tot dinsdagavond. T VERANDERLIJK Opklaringen, maar morgen op de dag plaatselijk enkele buien. Zwakke tol matige wind in hoofdzaak uit Noor delijke richtingen. Dezelfde of iets hogere tenjpeiraturen. 30 april 7on op 3 15 onder 20 06 maan op 5 22» onder 20.55. S O Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT J- m Hoessein Koning naar Saoedi-Arabië KONING HOESSEIN van Jordanië is zondag per vliegtuig naar Rijad, de hoofdstad van Saoedi-Arabie. vertrokken. Hij was m gezelschap van de chef van zijn kabinet en de ambassadeur van Saoedi-Arabié in Amman. President Koewstll van Syrië Is zondag van Cairo naar Damascus terugge keerd. Naar in Cairo verluidt, zullen voorlopig geen vertegenwoordigers van Syrië, Egypte en Saoedi-Arabie naar Jordanië gaan. In een verklaring van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gezegd, dat het waarborgen \an de on afhankelijkheid van Jordanië een der grondslagen van de Arabische politiek is, Syrië. Egypte en Saoedi-Arabie zul len „de juiste maatregelen nemen" om deze politiek ten uitvoer te leggen Koning Hoessein heeft geweigerd, zijn goedkeuring ie hechten aan het besluit van de voormalige regering-Naboelsl om diplomatieke betrekkingen met de De eerste vice-premier van de Sowjet- Unie, Mikojan, heeft zaterdagavond de voorwaarden van de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Dulles, voor het honden van een vier-mogend- hedenconferentle „beledigend" genoemd. „Niet alleen »'U hebben vrede nodig, maar ook *UW» rei Mikojan op een pers conferentie voor *Rn vertrek uit Wenen. Mikojan verklaarde, dat er spoedig onderhandelingen tussen de Sowjet-Unie en Oostenrijk zullen worden gevoerd over ecu nieuw handelsverdrag, HU deelde mee, dat de Oostenrijkse kanselier, Julius Raab, en de minister van Buitenlandse Zaken, Leopold Figl, zijn uitnodiging om in de tweede helft van dit jaar naar Moskou te komen, hebben aangenomen. Eerder had hij aangekondigd, dat de Sowjetminister voor Energie. Malen- kow. in de loop van de eerstkomende maanden een bezoek aan Oostenrijk zal brengen. Volgen* mededelingen ven Reu te r- eorreepoadenten op het vertelend ven Europa zoo de etm«sfeer boven Europa, na de kemproeven In de Sowjet-Unie, sterker radio-actief z|Jn geworden. De Westduitee professor Walter Gerlaeh heeft meegedeeld, dat zijn Instituut te München verhoogde radio-activiteit In de lucht boven München heeft geconsta teerd na de kernproeven In de Sovjet- Unie. Een woordvoerder van de Franse commissie voor atoomenergie m Pa rijs verklaarde, dat de lucht boven Pa rijs ini de nacht van 24 op 25 april ster ker radio-actief -dan gewoonlijk is ge weest. Van bevoegde zijne in Noorwegen werd bekendgemaakt, dat de verhoogde radio-activiteit in de hicht boven Noors grondgebied een week geleden voor het eerst gemeld waarschijnlijk wel het gevolg kan zijn van de Russische kern proeven. Ook van Deense 2ijde is meegedeeld, dat de atmosfeer boven Denemarken m verhoogde mate radio-actief is. Aan de vasthoudendheid van leden van de rijkspolitie en van de Nederlandse en Belgische douane i« het te danken dat een in Nederland gestolen vrachtauto met in 's-Hertogenboseh gestolen drank m België kon worden achterhaald. Gistermorgen vroeg sommeerden loden van de rijkspolitie te Bergeijk de be stuurder van een. vrachtauto te stoppen. De man reed echter door. Ook de Neder landse douane gaf tevergeefs een stop teken. De douane zette de auto achterna tot op Belgisch grondgebied, waar Bel gische douanebeambten zich bij de ach tervolgers aansloten. De bestuurder van de vrachtauto zag dat hij in de val zou lopen. Hij sprong uit de rijdende auto en verdween. De auto reed in een sloot. De wagen was geladen met flessen cognac en likeur voor een totale waarde van tie'nduizcnd gulden. Later kwam aan het licht, aat oe vrachtauto was gestolen. De drank was afkomstig van diefstal uit een distilleer derij te 's-Hertogcnbosch. In het departement Oran in Algerije zijn bij een bloedig gevecht tuisen le den van het „Nationale Bevrijdings front" en de „Algerijnte Nationalisti sche Beweging" 23 rebellen om het le ven gekomen. De verstandhouding tussen beide gioe- peringen, waarvan, "de „Nationalistische Beweging" gematigder in zijn optreden is dan het Bevrydingsfront, is nooit goed geweest. Het is echter nooit gevechten gekomen. tot In verband met Koninginne dag zal ons blad morgen niet verschijnen. Onze kantoren zullen de gehele dag gesloten zijn. Sowjet-Unie aan te knopen. Dit werd zondag In Amman meegedeeld. De Jordaanse radio heeft een decreet van koning Hoessein omgeroepen, waar bij twee militaire rechtbanken worden ingesteld en de zeven nieuwe militaire gouverneur* uitgebreide volmachten worden verleend. Een gouverneur is ge machtigd. iedereen te arresteren die ver dacht wordt van actie tegen de rege ring. en elk huis binnen te gaan. Alle Egyptische journalisten zijn uit Jordanië gewezen, en het Nieuwsagent schap voor het Midden-Oosten heeft op dracht gekregen zijn werkzaamheden te staken. De grenzen met Syrië zijn her opend. De directeur van de Egyptische voor- lichtmgendienst heeft officieel ontkend dat Egypte van de Ver. Staten een waarschuwing heeft ontvangen, zich niet te mengen in de Jordaanse crisis. Dit was een tegenspraak van een officiële Amerikaanse mededeling. Het Witte Huis heeft ontkend een Russische nota te hebben ontvangen, waarin Amerika gewaarschuwd werd, zich met te bemoeien roet de gebeurte nissen in Jordanië, zoals een Egyptisch blad had gemeld. Israel heeft de Ver. Staten beloofd in Jordanië niet tussenbeide te zullen komen. De speciale afgezant van presi dent Eisenhower voor het Midden-Oos ten, James P. Richards, zal geen bezoek aan Israël brengen, althans niet voordat de toestand in Jordanië is opgeklaard. Vice-admiraal Charles R. Brown, commandant van de zesde vloot van de Amerikaanse marine, heeft gezegd, dat de huidige missie van de vloot in de Oostelijke Middellandse Zee is voor bereid te zijn op de oorlog, welke oor log dan ook, de primaire missie van de vloot is echter de vrede te bewaren, aldus Brown. De vice-admiraal verklaarde dit in een telegram ter beantwoording van een reeks van vragen hem door de nieuwsdienst van de N.B.C. gesteld. Het telegram is gisteren door de nieuwsdienst voorgelezen. Vice-admiraal Brouwn zei, dat de zesde vloot, die de vorige week naar het Oostelijk deel van de Middellandse Zee werd gedirigeerd, het zichtbare symbool van de macht is, die vrienden geruststelt en vijanden afschrikt Bij zei met wie de vrienden en vijanden waren. De secretaris-generaal der Verenigde Naties Hammarskjoeld, is zondag per vliegtuig utt New York naar Rome vertrokken, waar hij besprekingen met Italiaanse ministers zal voeren. Hammarskjoeld, die zes dagen in Italië zal blijven, zal ook door de paus in audiëntie worden ontvangen. Na zijn bezoek aan Rome zal Ham marskjoeld naar Genève doorreizen. De verkiezingen voor een nationale vergadering in Egypte, die wegens de Suezcrisis in 1956 waren uitgesteld, rol len op 3 juli worden gehouden. F* Een recente foto van H.M. koningin Juliana, die morgen haar 48ste verjaardag hoopt tc vieren Foto Mevboom. De wsuwsehuwinr kwam na soortge lijke dreigementen aan Denemarken, Noorwegen en andere Enrepeee lan den. Zij stond In een nota, die de Sow jetminister van Buitenlandse Zaken, Gromyko, saterdag in Moekou aan de Wertduitee zaakgelastigde Heinricb Norihe heeft overhandigd. Verandering van bet land in een ba sis voor een atoomoorlog zou volgens de nota een onherstelbare slag toe brengen aan het streven naar hereni ging van Oost- en West-Duitsland. De Sowjet-Unie is bereid met de westelijke mogendheden een overeen komst te sluiten om in heel Duitsland geen kernwapens op te slaan, werd verder gezegd. De Westduitse regering heeft hoogst ontstemd de nota een geweldig dreige ment genoemd en een inmenging in de binnenlandse politieke aangelegenhe den van West-Duitsland. In Bonn acht men het mogelijk, dat kanselier Adenauer nu zal overwegen, de door hem voorgestelde besprekingen met de Sowjet-Unie over een handels overeenkomst en de instelling van con sulaten in verschillende steden over en weer op te schorten. In de nota ontkende het Kremlin, dat het zijn toevlucht nam tot dreige menten of intimidatie. Daarna werd gezegd, dat een enkele, goedgeplaatste waterstofbom alle be langrijke centra van West-Duitsland met één slag zou kunnen verlammen. Verder waarschuwde hel Kremlin, dat de huidige westelijke beloften van hulp in geval van een aanval een dro merij waren. „Alleen al de aard van atoom- en waterstofwapens maken een Ante Pavelic, dc vroegere leider van Kroatië, die reeds enige tijd m Argen tinië verblijft, is uit zijn woning bij Buenos Anes voidwenen. nadat door het Argentijnse ministerie van Binnen landse Zaken een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. De Joegoslavische regering heeft reeds verscheidene malen de uitlevering van Pavelic geëist. Pavelic werd twee weken geleden licht gewond bij een moord aanslag die in zijn woning op hem werd «epleeed dergelijke hoop volkomen üJuaoir", werd gezegd. Ook de hoop, dat eea toekomstig* oorlog alleen met tactische kernwa pens uitgevochten zou worden, is on realistisch, aei de nota. In een Westduits regeringscomnui- niqué werd er over geklaagd, dat Mos kou welbewust een verzekering van kanselier Adenauer genegeerd had dat West-Duitsland hoegenaamd geen kern wapens bezit en evenmin verzocht heeft ermee te worden bevoorraad. Adenauer heeft de Russische ambassadeur Smirnow, donderdag jl. uitdrukkelijk verzocht deze verzekering aan premier Boelganin door te geven. Daarom be schouwt de regering de nota van ze- terdag als verbazingwekkend, zegt de Duitae verldaring. De Christelijk-Democratische Unie, de partij van kanselier Adenauer heeft de Russische nota „een massale propaganda-manoeuvre" genoemd, die «rop berekend is de oppositie te steu nen bij haar verkiezingscampagne. De vice-voorzitter van de socialisti sche partij. Wilhelm Meilies, heeft ver klaard, dat „alles wat in de Russische' nota over het aiomisch gevaar wordt gezegd, slechts onderstreept kan wor den." y vw In Djakarta is gisteren de driedaagse conferentie van legerleiders, leiders van de. veiligheidsdienst en burgerlijke gou verneurs ntt heel Indonesië geëindigd. Aan bet eind van de bijeenkomst wer den de volgende adviezen nan de cen tral» regering verstrekt: 1) Het toeiieht-:op deLvrcémd el lagen, die hi Indonesië wonen, dient - op alle gebied te worden verscherpt als vitaal onderdeel van de strüd tegen de „sub versie". 2) Het Is „onmogelijk" de betrek kingen tussen persident Soekarno en ex- vice premier Mohammed Hatta te her stellen. "3} De mate van autonomie, die aan de tien provincies van Indonesië moet worden verstrekt, „zal door d centrale regering en de betrokken provincie ge meenschappelijk worden bestudeerd. t Het was de tweede conferentie van de hoogste militaire leiders in het land binnen twee maanden. Aanwezig waren ditmaal ook de mili taire opperbevelhebbers van de rebelle rende provinices van Sumatra en Oost- Indonesie. De bedoeling was een oplos sing te vinden voor de problemen, die scheuring dreigen te veroorzaken :n de Indonesische republiek. De N.V, Industrie, v/h Van Lohui- zen en Co. te Vaassen heeft zestig ar beiders ontslagen, waarvan 46 werk zaam waren bij het bedrijf te Vaassen en 14 bij de dochteronderneming te Nunspeet. De directeur verklaarde dat het ontslag nodig was door slapte in. het bedrijf, doordat belangrijke orders werden geannuleerd. Deze mededeling heeft m Vaassen nogal verwondering gewekt, want de directeur 'van het bedrijf, ir. J. van Achterberg, zou tijdens een jubileum bijeenkomst enige weken geleden nog hebben medegedeeld, dat er voldoen de orders in portefeuille zijn. De vak organisaties, die tevoren niet van een en ander in kennis waren gesteld, stel len een onderzoek in. (Van onze correspondent) Zondagmorgen heeft een zware brand gewoed in de Hervormde Kerk te Leermens (Gr.). Het wes telijk deel van de kerk is geheel uitgebrand, het dak werd zwaar beschadigd. De postcommandant van de rijkspolitie, de heer R. K. Meijer, die aan het blussingswerk deelnam, kreeg brandwonden in het gezicht. Omstreeks halfzeven gistermorgen was de koster, de heer D. Woldhuis, naar de kerk gegaan om de centrale verwarming op te stoken. Plotseling hoorde hij een ongewoon lawaai en zag hij dat in het westelijk deel van de kerk een hevige brand woedde. De brandweren van 't Zandt, Lop- persum en Appingedam werden le '"do geroepen. De brandweer van Lop- persum kon echter wegens technische storing met aan het blussen deelnemen. Het houten torentje kwam even voor halfacht met het uurwerk en de wijzerplaten naar beneden, enige mi nuten daarna gevolgd door de zware luidklok. Om halftien kon de brand weer van Appingedam Inrukken, het nablussingswerk overlatend aan de vrijwillige brandweer van 't Zandt. Op dat moment was het westelijk deel van de kerk met het uit 1870 daterende kerkorgel en de dakconstructie re- heel in vlammen opgegaan. Kort na het uitbreken van de brand zag de heer J. Heun, kans het kostbare avondmaalszilver, dateiende uit 1661, in veiligheid te stellen, ondanks een dichte rook en grote hitte. De heer Meijer kreeg hierbij een verwonding aan het gezicht. Het kerkgebouw werd m drie fasen gebouwd: in de elfde eeuw het schip, in de twaalfde eeuw het koor en m dei dertiende eeuw twee dwarsarmen. Enige tijd geleden was besloten tot restauratie. Het gebouw was voor een bedrag van f 80.000 verzekerd. Ver moedelijk is 'n lek in het rookleiding- kr» Tl r*DA-yppjf De conferentie adviseerde de regering verder vijf commissies op te richten, die de suggesties welke de afgelopen drie dagen zyn gedaan zullen moeten be studeren. De suggesties betreffen: 1) Veiligheid, 2) de, autonomie, 3) de transmigratie van het overbevolkte Java naar de buitengewesten, 4) finan ciën en wederopbouw en 5) andere pro blemen. In de commissies moeten vertegen woordigers van de buiten Java gelegen provincies zitting hebben, die benoemd dienen te worden door de militaire op perbevelhebbers van de provincies. Het is de bedoeling, dat de commissies over een maand bijeenkomen om haar bevindingen te bestuderen. Het Centraal-Comité van de Anti-Re- volutionaire Party zal m de komende weken verscheidene conferenties met bepaalde groepen organiseren. Op maan- dag 13 rriei wordt de eerste gehouden met predikanten. Als referenten zullen optreden de heren prof. S. v. d. Linde, hoogleraar aan de R, U. te Utrecht en prof. dr. H. N. Ridderbos, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool der Ge reformeerde Kerken te Kampen. Op zaterdag 18 mei heeft de tweede conferentie plaats, waarbij een ontmoe ting wordt gehouden met afgestudeerde academici. Hier zal prof. mr. W. F. de Gaay Foitman, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, het gesprek inleiden. Op 3 jum is de derde conferentie met een aantal personen uit de mddenstand. Het 2e-Kamerlid de heer H. v. Eysden uit Rotterdam zal dan als referent optreden. De heer A. Mastenbroek, voorzitter van de raad van Arbeid te 's-Gravenhage, is bij bevordering benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau. De staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. dr. A. A. van Rhyn, heeft m de vergadering van de vereniging van Ra den van. Ai beid. waarin de heer Masten broek wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd als voorzitter afscheid nam. de bij de onderscheiding behorende versierselen uitgereikt. Z. K. H. puns Bernhard en H. K. H. prinses Beatnx zyn zaterdagmiddag uit Rome, waar zij gedurende enkele dagen het internationale concours-hippique heb ben bezocht, in Nederland teruggekeerd. (Van onze correspondent) HET verkeer heeft gedurende het afgelopen weekeinde weer Op 84-jarige leeftijd is in Den Haag overleden jhr. mr. A._C. de Graeff, oud- gouvemeur-generaal van Nederlands- Indie en oud-minister van Buitenlandse Zaken. De begrafenis heeft in stilte plaatsgehad. Jhr. mr. De Graeff, die in 1894 aan de Leidse universiteit promoveerde, was o.a. ook gezant in Tokio en Washington. Van 1926 tot 1931 was hij gouverneur- generaal van Nederlands-Indie. Van 1933 tot 1937 was hy minister van Buitenland se Zaken Jhi. De Graeff is o.a. lid en vicepresi- dent van de Raad van Indie geweest Tijdens zijn gouverneur-generaalschap maakte hij een periode van onlusten mee, die leidde tot internering van een aantal nationalistische leiders. Zijn laatste rege ringsdaad als gouverneur-generaal was dc begenadiging van de huidige Indone sische president Soekarno. Minister was hy in het tweede en derde ministerie- Coïijn. Hij was o m. commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw, drager van het grootkruis in de orde van Oranje- Nassau, en voorts waren hem vele bui tenlandse onderscheidingen verleend. *pE Doorn is zondag op 81-jarige leeftijd overleden 'de emeritus predikant der Ned. Hervormde Kerk, dr. H. J. Olthuis, ereburger van zijn geboorteplaats Elburg, over welk stadje hij in 1935, ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan, een gedenk boek en een historisch openluchtspel schreef. Dertig jaar is dr. Olthuis predikant in Rotterdam geweest, nadat hij eerst van 1900 tot 1903 de gemeente van Otterloo en van 1903 tot 1910 de gemeente van Harmeien had gediend. Op 12 juni 19X0 deed hij zijn intrede in Rotterdam, als eerste positief rechtzinnig predikant naast de predikanten van ethische rich ting. Tot aan zijn emeritaat op 1 augus tus 1940 is hij trouw gebleven aan Wijk Fwaar hy zeer veel voor de jeugd ge daan heeft. Hij was een van de eerste predikanten, die met een filmcatechi- satie en jeugddiensten begon en was be stuurslid van vele scholen. Het chris telijk onderwijs had de liefde van zijn hart. Dr. Olthuis was kunstzinnig van aan leg en schilderde niet onverdienstelijk. Ondanks zijn vele beslommeringen in zijn wijk en daarbuiten, heeft hij zich altijd enkele uren, per week aan de schilderkunst gewijd. Tijdens zijn ver blijf in Harmeien promoveerde hij in UUtrecht tot doctor in de theologie op een proefschrift over de Dooppraktijk bij de Gereformeerde Kerk in Neder land van 15691816. In 19X8 riep dr. Olthuis op eigen initia tief alle predikanten m Nederland bij een om te overwegen wat zij konden doen tol het bewaren van de orde en de grond slagen van een rustig christelijk volks leven. Op grote schaal is toen lectuur verspreid. een groot aantal slachtoffers ge- eist. Het ernstigste ongeluk ge beurde by Axel, waar zaterdag avond omstreek tien uur een moeder met drie kinderen ver dronk, toen een auto bet kanaal in reed. De chauffeur, de meubelhande laar N. S. Naeye, die met zijn vrouw» en dochters op weg was naar Sluis kil, raakte de macht over het stuur kwyt, toen een van zijn dochtertjes^ die op de voorbank tussen hem en zyn vrouw stond, in een flauwe bocht kwam.te vallen en zich aan: zyn handen vastgreep. De auto raak; te een paaltje en kwam vervolgen» in het ter plaatse diepe kanaal te recht. j Uit veiligheidsoverwegingen had-dei bestuurder de achterdeuren gesloten.^ en hij slaagde er niet in deze onder, water te openen. Ook de voorportierenf kon hij niet open krijgen. Met veel moeite slaagde hy er ten slotte in een ruit in te trappen en zich.' zelf te bevryden. Maar ondanks zijn. herhaalde wanhopige pogingen luktei het hem niet zijn 36-jarige vrouw en» zyn dochters van 9, 8 en 4 jaar te be-. vrijden. Omstreks één uur in de nacht is de auto op het droge gebracht. De 22-jarige Aafke Nyboer te Open- - de (Gr.) werd zaterdagmiddag met haar - fiets aangereden door een personen- auto, die met grote snelheid door het Jf"f dorp reed. Zij werd ongeveer twintig meter meegesleurd en overleed kort na het ongeluk. De auto ramde een f boom en kwam in een sloot tot stil- stand. De bestuurder werd gewond; 7; De 76-jarige K. Kuiken, ui» Loó«-. duinen, die zaterdagmiddag met zijn" fiets in botsing was gekomen met een A" motorfiets, bestuurd door de 26-jarige 1 P. v. B., is 's avonds overleden. De mo_ torryder liep een hersenschudding op? zijn duopassagiere kwam in een vaart -,:, langs de Haagweg terecht, maar kon op het droge gebracht worden. Zaterdagmorgen is een 57-jarlge Utrechtse wielrijdster, mevrouw H.;G? Swart, die de President Rooseveltweg - overstak, door een auto geschept .en;, zwaar gewond. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is zij alverleden.hy De 3-jarige Piet Hoogstra 'uit;'de Hautzagersstraat te Groningen' ,iszé& terdagmorgen in de. Cubadwarsstraafc -door een bestelwagen van- de P, overreden, toen het kind met zijn tóped plotseling de wg overstak. Kort-' na aankomst in het Academisch zie kerfbuis te Groningen is de jongen1 overleden. jon^e De ANWB heeft met diepe bezorgd heid vernomen dat de ministerraad een besluit van de minister van Oorlog heeft goedgekeurd om een squadron straaljagers op het vliegveld Deelen te stationeren. Dit betekent, aldus de hond, dat op de Veluwe, door zijn cen trale ligging het belangrijkste recrea tiegebied van ons land, geen rust en stilte meer gevonden kan worden. „Is het al niet erg genoeg aidus de ANWB dat van de circa 90.000 ha bos en woeste grond op de Veluwe ongeveer 20.000 ha voor militaire doel einden in gebruik zyn? Moet nu ook de „stilte-barrière" nog doorbroken worden? De ANWB meent dat er nu zeker aanleiding is om in hoge mate onge rust te zyn oyer het verlies van re creatie-mogelijkheden in ons land. De bond hoopt dat een onderzoek zal wor den ingesteld om het koste wat het kost en zonder onze militaire paraat heid aan te tasten, de Veluwe haar rust te hergeven. De Colunibiaanse regering heeft be kendgemaakt, dat zaterdag een groep van vijftig bandieten by een overval op het dorp Vera Cruz, vijftig km ten noord oosten van Ibaquc, 22 mannen heeft onthoofd, na de vrouwen en de kinderen te hebben opgesloten. Bij een strafactie van het leger werden vyf bandieten gedood en 42 gevangen genomen. lm de Ursula-kliniek te Wassenaar»'is overleden de 56-jarige heer 'M. van de V. uit Pijnacker, die door een.auto' werd aangereden. - 4» O Zaterdagmiddag om 12 uur heeft het turbinetankschip „Vivipara" zyn geboorten- plaats op een der hellingen van de Neder landse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam verlaten en zijn element gekozen,""nadat de doopplechtigheid was» verricht dobr mevrouw V. D. E. van;. Leeuwen-Isaacksen, echtgenote van een"1 der commissarissen der N.D.SM. Statig gleed het ruim 200 meter lange schip-- achteruit in het water van het IJ, ten aanschouwe van de talrijke autoriteiten, die het een behouden vaart toejuichten. De „Vivipara" is een zusterschip van de „Vasum" (32.000 ton draagvermogen)', dat enige jaren geleden door prinses Beatrix is te water gelaten. Ook dit schip is gebouwd voor rekening van de N.V. Petroleum Maatschappij „La Corona" te 's-Gravenhage voor de Koninklijke Shell Groep iS I De staking van drieduizend Britse scheepsbouwarbeiders en ketelmakers op werven aan de oevers van de Mersey is zaterdag geëindigd. De staking heeft drie weken geduurd. De Bilt, maandag 10.00 uur. De zware regen- en omveersbuien die zich zondagmiddag boven ons land ontlast ten, maakten een einde aan het besten dig weer van de afgelopen weken. Het hogedrukgebied dat een krachtige Noord oostelijke luchtstroming in stand hield trok zich terug naar de oceaan. Tegelykertyd verplaatste zich een sto ring van het Alpengebied over Duitsland naai- de Oostzee. Boven Noord-Duitsland, Nederland, België en Frankrijk bevindt zich nu een front met aan de Westzijde een zwakke Noordelijke stroming van be trekkelijke koude Noordzeelucht en aan de Oostzijde een zwakke Zuidelijke stro ming van warme en vochtige maritlene lucht. Langs deze grenslijn zal waar schijnlijk een nieuwe stroring uit Frankrijk naderbij komen die morgen opnieuw regen of regenbuien zal ver oorzaken. In de temperatuurverdeling komt niet veel verandering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1