Partijconvent Zang en spel in steden en dorpen Koninginnedag in Djakarta naar Levende landkaart zong: „Lang Westen verwerpt Russische nota over Europese markt Trouw-marsen in aantocht Majoor G. Nieuwland onderscheiden W eeroverzicht Koningin te midden van Juichend Nederland Verkeer eiste slachtoffers BEPERKING AMERIKAANSE ÉN BRITSE KERNPROEVEN sa VIJFTIENDE JAARGANG No. 367é| f WOENSDAG 1 MEI 195T Weerbericht t 55 Huiselijk gesprek Tocht door liet land Toverballen w Èdén uit zièkénïiÜis r y Het is voor a.-r. partij noodza kelijk een duidelijk eigen princi pieel standpunt in te nemen tegenover de vraagstukken van deze tijd. Het Koninklijk'gezin wétd niet moede de vele bezoekers een groet te brengen. Van links naar rechts: H.M, de Koningin, prinses Beatrix en prinses Marijke, prinses Margrietprinses Irene en Z.K.H. vrins Bemhard. (Van een onzer verslaggevers) EDERLAND heeft gisteren Koninginnedag gevierd. Een echte „ouderwetse" Koninginnedag: met een vriendelijke Oranjezon, die zich niets aantrok van de door De Bilt verspreide sombere geruchten, en een stevige Hollandse bries, die de in miljoenenvoud uitgestoken drie kleur strak deed staan in de lucht. DUIZENDEN gelukwensen heb ben de jarige vorstin op deze vrolijke dag béreikt. Niet alleen de mondelinge van de vertegen woordigers van alle Nederlandse gemeenten; die zich naar Soest- dijk hadden begeven, maar ook (Van een onzer verslaggevers) pVEN geleek het of de geest driftige menigtede Neder landse mannen en vrouwen, die ele naton-van hun woonplaats bo ven hun, hoofd droegen, het met voorjaarsbloemen beladen bor des vreedzaam wilden bestormen. Limburg rukte vrolijk op, Zeeuw se gouden oorijzers vingen het uitbundige zonlicht, Groningen en Gelderland kwamen naar vo ren. Slechts een kleine kring bleef over voor de jarige vorstin'en haar gezin. allerlei op andere wijze uitge sproken felicitaties, zoals het telegram van president Eisen hower en de gelukwens namens het Japanse volk, doorgegeven door radio Tokio, dat zelfs een Nederlands programma uitzond. Zie verder pagina 3 to-de^eèsf-'Wh:é^laafr.-.ohs--vriéndéif zijn" van verledenweek!. MatnnnióWi: deelde mee te höpëoilater, èeh' volle diger antwoord» te zenden. In dé brief van Boelganin werd de afschaffing voorgesteld van proeven met water stofbommen en de nadruk gelegd op de waarde van, persoonlijke betrekkin gen tussen, de: regeringshoofden. j A - ï.c.'a I VU K. TVTOTEERT: TJ evèh!:de data';, van - de TROUW-mars V 1957? Arrjsterdaxn: 18 mei. Den Haag: 1 juni. Wandelboekje; „Met; Tróuw op mars", gratis verkrijgbaar aan ons hoofdkantoor, Nieu- we fejds Voorburgwal 225-1 Amsterdam-C. (zie ook op pagina 3) N Mm Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 11S7Ö0 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 iKlacbtendienst abonnementen 18.3U—19.30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting'tot donderdagavond.- IETS MEER BEWOLKING Van het noordwesten binnendrijvénde bewolking, maar geen regen van betekenis;: Zwakke tot- matige: wind, ia hoofdzaak; tassen noord 'en west., Vannacht over het algemeen minder koud, morgenmiddag on-" ge veer dezelfde temperaturen als vandaag. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE vergadering van het a.-r. par tijconvent, die verleden zaterdag In Utrecht is gehouden kenmerkte zich door een grote mate van eenstemmig heid over de te volgen gedragslijn. De rede van de voorzitter dr. W. P. Berghuis gaf een lijn aan, die in het verslag van de voorzitter der a.-r. Tweede-Kamerfractie, waarin deze het beleid van de fractie over de af gelopen maanden schetste, terug te vinden was. partijbestuur en fractie waren met eikaar in overeenstemming en uit de uitingen van de zijde van de leden van het Convent gedaan, bleek dat men het daarmee eens was. De koers van de a.-r. partij is daaruit duidelijk ge bleken en staat vast. Wij achten dit een verblijdend iets. Tegenover het standpunt van hen die menen dat politiek een puur-zake- lijke aangelegenheid Is, een standpunt dat door de doorbraak in de hand ge werkt wordt, zou het niet varen van een eigen principieel-zuivere koers, de zin van het bestaan der a.-r. partij op het spel zetten. Dit standpunt heeft ook betrekking op de houding aan te nemen tegen over de'kabinetspolitiek, Het Is duidelijk dat wij door de al gemene politieke, situatie in Neder land, die geleld heeft tot de totstand koming van een extra-parlementair noodkablnet daarbij voor moeilijkhe den" staan. De a.-r. fractie staat op het stand punt dat dit extra-parlementair karak ter daarom moet worden benadrukt. Zij is noch regeringspartij, noch op positie. Zij beoordeelt het Kabinets beleid-van uit het gezichtspunt van haar eigen beginselen. Zij zal daarbij het Kabinet steunen, waar haar dat maar .enigszins mogelijk is. Zij zal het.Kabinet niet kunnen steunen, waar b»»r dit niet mogelijk voorkomt FLEURIG KONINGINNEFEEST IN DE a.-r. fractie heeft daarbij eea open oog voor de moeilijkheden die het Kabinet ln een dergelijke situatie ondervindt Dit zal haar leiden tot gematigdheid in het beoor delen van de- situtle,een gematigd heid, echter, die niet zo ver mag gaan dat zij daardoor tot de. gevangene van het Kabinet,wordt In het bijzonder beeft zij oog voor dé moeilijke positie van haar geest verwanten ,ln het Kabinet Juist hen, zal zij steunen waar haar dit -maar mogelijk is. En zij verzet zich tegen de eenzijdige en vaak grievende aan vallen, die van andere zijde somtijds op die;ministers worden gedaan. Bij baar beleid stelt de fractie op de voorgrond dat zij speciaal zich verzet tegen de socialistische pressie, de pressie van een minderheid op een meerderheid, zoals die in toenemende mate, in Nederland aan de dag treedt. De a.-r. fractie zal daarvoor niet buigen. Zij ziet het socialisme als kenmer kend voor de geest des tijds waarte genover een christelijk-nationaal en een chriatelljk-soclaal verweer gebo den -is. Daarom verwerpt zij de ge- dachtengang van de V.VJD. die tegen over het socialisme het liberalisme stelt en acht zij bet van belang »m de gemeenschajftelijke gedachten die zij met de andere reformatorische partij, de C.H.U., en ook met de K.V.P, gemeen heeft, te beklemtonen. WIJ zijn van mening, dat dit een principieel zuivere en een duide lijke politiek is, waardoor het eigen ka rakter der christelijke politiek eri der a.-r. partij naar voren kan treden en waardoor deze partij haar 'taak en. functie ln de Nederlandse samenle ving zal kunnen vervullen tot heil vaoi land en volk; 'ij;":: ,j Deze politiek zal de partij ln staat stellen, naar wij hopen, om vertrou wen te wekken in brede kringen, zoals, dat inde loop van' het bestaan der partij zo dikwijls het geval geweest is. Velen, die het bordes van paleis Soest- j ter toch de koninklijke familie van nabij dijk niet konden bereiken, konden la- zien. Met de Prins aan het stuur maakte het koninklijk gezin een rit per jeep. De met oranje lampions versierde tuin van de ambtswoning van de Neder landse diplomatieke vertegenwoordiger in Djakarta kon dinsdag maar nauwe lijks alie Nederlanders bevatten, die 's avonds de receptie bezochten, welke door de heer Hagenaar ter gelegenheid van Koninginnedag werd gegeven. Na mens de Nederlandse gemeenschap in Indonesië werd een telegram aan de Koningin gezonden, waagin de Nederlan ders hun aanhankelijkheid Jegens de vorstin betuigden. De ontvangst voor de Nederlandse ge meenschap was voorafgegaan door een receptie" voor de Indonesische autoritei ten en het diploma tiefce corps. Deze word o.a. bezocht door de secretaris generaal van het ministerie van Buiten landse Zaken, Tamzil vele leden van zijn staf en andere Indonesische func tionarissen, alsmede vrijwel het voltal lige diplomatieke corps. De Nederlanders vierden tot laat in de nacht het Oranjefeest. Vrijwel alle Nederlanders in de Ver enigde. Staten hadden vrijgekomen ter viering van de 48ste verjaardag van Koningin Juliana Alle bureaux van de Nederlandse re gering waren gesloten Te Washington gaf ambassadeur dr. J. H. van Roijen een réceptie, welke O HM de. Koningin heeft gistermid dag de directeur-generaal van de Voed sel- en Landbouworganisatie der Ver enigde Naties de.heer B. R. Sen en diens echtgenote- ln audiëntie - ontvangen. De koningin onderhield zich gedurende een uur met de heer en mevrouw Sen, die als gasten van de Nederlandse regering tot a,s. woensdag in. Nederland verblijven. 'A AFLOOP van de taptoe op de trap- - - pen-van het Beursgebouw te Rotter dam heeft de generaal-majoor der Mari- juer* H, O.'Romswlnkel gisteravond me dedeling gedaan van de benoeming van de majoor der Marinierskapel G. Nleuw- J*ud tos '.Bidder in de Orde van Oranje- Ntósau met de zwaarden. Na een har te pi' speldde hl) hem de ver- "Mselen.'op, de borst. «Burgemeester mr. G. E. van Walsum wag* vervolgens de eerste, die majoor «ieuwlaad gelukwenste en hem namens "®t gemeentebestuur een krans aanbood. Mr, A, Blom, voorzitter van Rotter dams Comité ter behartiging van natio nale belangen heeft vervolgens in een toespraak majoor Nieuwland hartelijk dankgebracht voor de medewerking, welke hij met de Marinierskapel steeds heeft-verleend bij belangrijke gebeurte nissen in Rotterdam en in het bijzonder op Koninginnedag. Majoor Nieuwland noemde het onge bruikelijk en'ook moeilijk om zelf een enkel-woord te spreken. Met de ko ninklijke onderscheiding was hij zeer ge lukkig. Het was hem steeds een genoe gen met de kapel de taptoe te mogen geven -in de stad, waarin hij op 12-jarige leeftijd was gekomen en waarvan hu zoveel was gaan houden. Het is voor de kapel en mij, aldusmajoor Nieuwland, ^steeds een genoegen geweest om de taptoe te mogen geven. Ik zal er. en Wellicht ook met weemoed, aan blijven terugdenken. Hij roemde de prettige sa- roenwerkin* u*°lkc hij gen ondervinden. En als de periode, die voor mij ligt zal zijn als die, welke thans achter ligt, dan zal het wel gaam De genodigden, die bij de plechtigheid aanwezig waren, beloonden majoor Nieuwland met een hartelijk, applaus. DE BILT, woensdag 10 uur. Ten westen van de Britse eilanden ligt een krachtig hogedrukgebied, waarvan een uitloper zich in de richting van ons land uitstrekt. In verband daarmée zijn de luchtdrukverschillen in onze omgeving klein. Er was in de nacht van dinsdag op woensdag dan ook weinig wind en bij heldere hemel is de temperatuur plaatselijk sterk gedaald. In het oosten van het land zün op twee meter hoogte hier en daar minimumtemperaturen van twee graden onder nul voorgekomen. Deze lage temperaturen waren mogelijk door het zeer geringe voohtgehalte van de lucht. Over de Britse eilanden stroomt nu bij noordwestelijke winden vochtiger lucht naar' ons toe. Hierin komt veel be wolking voor, waaruit plaatselijk zelfs wat lichte mtoregen valt. Wé moeten derhalve, donderdag rekenen op meer bewolking, vooral, het noorden en wes ten van het land. De nachtvorstkansen worden kleiner, maar zijn in het zuid oosten van het land toch nog niet ge- V\»«l **4»*'*»aarUvr«»o' door circa 200 mensen bezocht werd. Te New Yoric waren geen officiële feeste lijkheden. N! Terzijde van de jeep, waarmede de koninklijke familie een korte rond rit na het* défilé had 'gemaakt, zag koningin Juliana niet een zonnige lach heel dit feestelijke, zeer harte lijke huldebetoon aan. „Lang zal ze leven", blies een onvermoeid fanfare-orkest uit het koper. „In de gloria" zong héél het land, bijeen op het gazon voor het Witte Huis van Nederland. Hare Majesteit, gekleed in een zacht groen ensemble, groette, dankte en vond telkens nog gelegenheid handen te drukken. D AAR was het zeer oude moeder tje uit Limburg, dat zich van het protocol niets aantrok en plotseling achter de vorstin stond, nadat deze zich over een kolossaal krentenbrood bad gebogen. Het moedertje wilde huiselijk een gesprek beginnen, maar dat ging moeilijk. Er was zoveel te. doen, er was zoveel gegeven, er was zoveel spontaneïteit op deze steeds stralender voorjaarsdag, toen duizenden en duizenden zich voor de hekken en in de Koningslaan, tot aan de Naald, hadden opgesteld, toen jong en oud, blank en bruin, de treden van het bordes br4raden. Op de eerste ve! dieping van het pa-' leis, bijna onopger/. erkt, zag de moeder van de jarige heel dit bonte, feestelijke schouwspel, dat een goede, rijke tra-! ditie ademde en opnieuw de verbon- J denheid van ons volk met het. vorsten huis tót uitdrukking bracht. WAT is alles tóch spectaculair en wat heerlijk, dat het zulk mooi weer is", zei. de Landsvrouwe, die een kleine, maar zeer vrolijke revolutie veroorzaakte in het „land", dat op het gazon, provincie bü provincie, stond opgesteld. Van Friesland naar Zeeland, van Brabant naar Drente trok de jarige totdat zü eindigde bij de buitengewes- ten. Edna Timpico's gelukwens (zij was een 15-jarige vertegenwoordigster van de Indianen uit Suriname) ging verlo ren in het gedaver van de 84 straalja gers, die precies om 12 uur over Soest, dijk vlogen. Naast Edna stond mej. G. A'. Slob, (onderwijzeres) die de kleinste ge meente in Nederland. Nieuwpoort althans wat oppervlakte betreft vertegenwoordigde. Aan deandere zijde werd Edna geflankeerd door tnevr. P. M. de Rijke uit Serooskerke! waar men hét kleinste zielental aan treft. Traditiegetrouw opende het défilé tegen elf uur met de aankomst van de estafettelopen? van het Leids Studen ten Corps. Bijzonder aardig was de. vertegenwoordiging van de Franse plaats Lezoux, ln het hoogland van Auvergne, die relatie onderhoudt met Lopik, alsmede de deputatie van Hon-. gaarse,yju£htelingen. DE Amsterdammer Pieter Groene- wold, lid van de AMVJ, hadibin- nen 24 uur en met medewerking van de autoriteiten voor de „actie Tover-; bal" toestemming gekregen om vier; bijzóndere toverballen aan de prinses sen aan te bieden. Prinses Marijke kreeg zo een tover-, bal, groter dan haar hoofdje. Haar oudste zus toonde haar hoe! deze bal twee helften had. De Chinese premier Tsjou en Lal heeft od een receDtie. welke ter gelegenheid van de Verjaardag van koningin Juliana door de Nederlandse zaakgelastigde, de heer Zeeman, werd gegeven, een heil dronk op de gezondheid van de vorstin en de welvaart van Nederland uitge bracht. Een Nederlandse Koninginnedag. Dit is een titel die eigenlijk niet nader be hoeft te worden toegelicht. Het is de dag van aubades voor gemeentehuizen, van kinderoptochten en wedstrijden voor de jeugd, van de oude vertrouwde volks spelen, oranje-avonden en vuurwerken tot besluit. ,5 „Kijk, als je de bovenste helft er af doet, dan...." Er zaten beeldige tulpen in. Vier Baamse kinderen, Femke, Ine ke, Hans en Herik, boden dé gekleurde ballen met een kloppend hartje aan, terwijl Pieter Hare Majesteit een rui ker met oorkonde overhandigde. „Ik vind het een erg leuke actie. Fijn, dat de Nederlandse jeugd hipr- mee vertegenwoordigd is", merkte de vorstin op. Veie geschenken vergezelden de bloemen, die het gebruikelijke groei ende tapijt in boeiende kleurschake ring, vormden. Even viel een stilte, toen het Wilhelmus door deze lust- waranda, in het hart van Nederland, weerklonk. West-Duitaland, Frankrijk, -Italië, België en Luxemburg (Nederland volgt deze week) hebben ln afzonder lijke nota's de Russische-beschuldigfn gen verworpen dat de gemeenschappe lijke Europese markt en Euratom agressieve groeperingen zijn.. Over het Russische voorstel voor economische samenwerking van alle Europese lan den zeggen de vijf westelijke landen dat onder de huidige omstandigheden samenwerking tussen staten waarvan de economische stelsels gelijkenis ver tonen. de beste oplossing schijnt. De westelijke landen, laten echter voor de Russische voorstellen de deur open door te verwijzen naar. de gisteren be gonnen bijeenkomst van 'de économi sche commissie voor Europa. Denemarken heeft'Rusland gisteren in antwoordop de Sowjet-waarschu-1 •>:Efet;U-jaiigmeisje'JüL .Raymakera. iüè - VprjcvT gegr flgg door*^-motor^toen zfl plotselingiivaiiy? achter één 'gepökeeWe"éuto^elwégovS:^'; stak. Z8 frirerd tlbpi-slag'fiédobdïSx''^*''®* Het zesjariglmelsje A. A. Durmgs,:datv« op - een: kinderfietsje, rèéd; op éen aflopend1 trottoir in de Paul Krugerstraat fe' Rot-.' teerdam, is overreden door: een .vrachtf'; auto, die met. 'geringe snelheid van^eern-S aangrenzend, terrein naderde. Het meisjev was op slag dood. Premier HaroldlMacMlIIan'heeft mee gedeeld, datEngeland eh Amerika alleen .kernproeven, 'zullen houden op een wijze, dat'; voorkomén wordt, dat wingerr tegen atoombewapening mee-1d® atoomstraling, in de. [wereld tot een peil komt dat gevaar zou, kunnen op leveren",. Hy verklaarde in het Lagerhuis te hopen, dat de;tweè .landen hopen, dat; de Sowjet-Unie „zich een dergelijke beper king zal opleggen".- - Óp een yraag; of hu hierover, zichon middellijk in- verbinding zou stellen met het Kremlin, 'antwoordde MaeMillan: „.Nee, Jk denk .dat -de' juiste plaats voor dezei besprekingen de s^cbinmissie voor ontwapening van de Ver Naties is, krijgen. De bondsregering stelt, alleswaar besprekingen aan de gang zijn." in het werk om tot een gecontroleerde» De subcommissie,^bestaande uit Enge- ontwapening op hét gebied van deze'land» Frankrijk, Amerika, de Soivjet- wapens te komen. Unie en Canada is op het ogenblik in De Britse premier, Harold Macmil-I Ltlw3e?.-büee"- 'IV,' v - lan, heeft de sowjetpremier. Boelganin-' ?n,?ijn„„V®r:1darmg -voor. het Lagerhuis een beleefde „dank-u"-nota gezonden! zel Ma®Miaii- in antwoord op de brief van Boelganin! "?et is de pohtiek.van:de regering te WC48tl"4U i werken- aan de afsohaffmg van de kern-, proeven binnen het kader van een alom vattende ontwapeningsovereenkomst", gedeeld dat het lid van de Navo zal blijven .omdat dit op het ogenblik ln Europa het enige orgaan is dat de vre- de redt. Bondskanselier Adenauer heeft de sowjetambassadeur in Bonn, Andrei Smirnow, schriftelijk verzekerd, dat West-Duitsland nooit om kernwapens heeft gevraagd. Adenauer zei verder, niet te wensen dat landen, die nog géén kernwapens bezitten, déze wapens EEN levende landkaart vormden de de legaties uit de meer dan duizend Neder landse gemeenten op het gazon voor het paleis te Soestdijk, Toen de koninklijke familie enkele ogenblikken hét bordes verliet en zich op het balkon schaarde, vond zfj een juichende natie aan haar voeten. De 4-jarige Annie,Hammers te, Nijver dal stak onverwachts-de Grotestraat over. Het kind- Werd gegrépen-door een vracht wagen" en vrijwel onmiddellijk gedood. De chauffeur treft geen schuld. i'c - V4# in: "i Inmiddels is: het de bedoeling van-de- Britse- en' de ^Amerikaanse regering de kemproeven te houden'op een wSjzeji dat voorkomen wordt dat de atoomuitstra-' ling in de "'wereld"-een "gevaarlijk.:p&£I::: bereikt.-- *<- Soeleiman Toekan, de Jordaanse minis ter van Defensie, is benoémd'tot-mili tair gouverneur van geheel Jordanië. Velen zien in Toekan de sterke figuur in de nieuwe regering van Ibrahim Hasjem. -- De Britse: oud-premier', Sir '.Anthony Eden is maandag uit het ziekenhuis te Boston in de Verenigde Staten ontslagen. Eden was zestien dagen eerder ^geope reerd; aan een verstopping- van de gal- büis. Hij zal een week verblijven in een huis in een voorstad van Boston.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1