Belangrijk winstpunt Overleg van aan vooravond conferentie Zestig honden blaften in de Haagse rechtszaal Brits pleidooi voor één Europese assemblee R. Gosker «nu WSB Hollandse tid '4-: Ruim dertig doden bij Britse vliegramp Weer Sow jet-wapens en technici naar Syrië W. van der orm Sr. op 83-jarige leeftijd overleden President-commissaris van de H.A.L. rz,x 1 rouw-marsen in aantocht v_ WESTEN VORMT IN BONN EEN FRONT Duitse eenheid op agenda Klachten van buren over overlast Zesde vloot voor Libanese kust Vijf afzonderlijke commissies terugtocht Spoedig uit Jordanië? Adenauer verwerpt neutraal-zóne Botsing in Nijkerk: drie gewonden W eeroverzicht DONDERDAG 2 MEI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 367B Weerbericht I m Samenvoeging parlementen BRITSE REGERING VERKLAART: Dr.'W. A. Timmerman op hoge post bij WHO Nederlandse abt in Zwitserland omgekomen J Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond, ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUUR Veel bewolking met later plaatselijk wat lichte, regen, aanvankelijk overwegend zwakke, later meest matige wind nit noordelijke richtingen. Weinige verandering in temperatuur. Directeur: II. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT V J AMERIKA, West-Duitsland, Engeland en Italië zijn in beginsel overeengekomen een hecht front te vormen tegen de Russische waarschuwingen tegen atoomwapens. Dit voorlopig akkoord is gisteren in Bonn bereikt tijdens besprekingen, die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, achtereenvolgens voerde met bondskanselier Adenauer en zyn Britse en Italiaanse collega's Selwyn Lloyd en Martino. De besprekingen werden gehouden aan de vooravond van de eerste Navo-conferentie op Westduits grondgebied. Meer dan 150 afgevaardigden uit de vijftien aangesloten landen zouden vanochtend in de nieuwe „Stadthalle" in Bad Godesberg bijeenkomen voor de openingsvergadering van de conferentie. P1 NGELAND heeft gisteren Straatsburg gepleit voor één parlementaire assemblee voor heel Europa met afzonderlijke commissies voor politieke, econo mische,. sociale en culturele, juri dische en administratieve zaken en verdedigingsaangelegenheden Niet terug Zie verder pagina 3 Advertentie ook than» iGmciiccn WtljtC shirts - r W- ■yERMOEDELIJK 31 personen zijn gisteravond bij een vliegramp in Engeland om het leven gekomen. Een tweemotorig Vikingtransportvliegtuig, dat nog maar net naar de Franse stad Lyon was vertrokken, stortte op 3 km afstand van het vliegveld Blackbushe neer. Europese prijs voor Anna Kethly Het Sowjetblok heeit in de af gelopen maanden militaire tech nici en adviseurs naar Syrië ge zonden om de Syrische strijd krachten op te leiden, heeft een woordvoerder van de Britse rege ring gisteren meegedeeld. •Lord Home, leider in het Ho gerhuis, voegde daaraan toe dat de Russische wapenzendingen naar Syrië reeds in december her vat zijn en die naar Egypte in februari of eerder. *am l^OTEERT U even de data van de TROUW-mars 1957' Amsterdam: 18 mei Den Haag: 1 juni. Wandelboekje „Met Trouw op mars", gratis verkrijgbaar aan ons hoofdkantoor, Nieu- 1 we Zijds Voorburgwal 225, I Amsterdam-C. het park op de rechter Rijnoever open- g»«tehiyYflOPtdj>^ln.wonaraJttttH>-K-«i»iiw en al» recreatieterrein beschikbaar ge- steld. Andere steden zullen het Keulse - voorbeeld volgen.Over twee jaar kqmt- Dortmund aan de beurt. In., het.cea- trum van de stad wordt een groot park aangelegd voor de Bundesgartenslhau 1959. Enkele andere Westduitse. stedenLi hebben reeds een dergelijke expositie gehad. Het aantal bezoekers liep in de miljoenen. Radio-activiteit was boven ons ïand ook groter - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1) Postbus 1112 Postgiro No 42451» Klacblendienst abonnementen 18 JU—19 3ü u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11070" 's-Gravenhage. Huygensplein 1 Telef 183467 (3 1 Postbus 1081 Postgiro No 424867 Klachtendienst 18 30—19 30 u Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per weck, 2 65 per maand 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks O O ONING Hoessein van Jordanië heeft het gewonnen in 7ijn land Maar men behoeft er niet aan te twijfelen dat daarbij twee feiten van wezenlijke en doorslaggevende beteke nis zijn geweest. Het eerste was de aanwezigheid van de Amerikaanse zesde vloot in het >osten van de Middellandse Zee. Het tweede was de aanwezigheid van een elite-tankbrigade van het Turkse leger tan de Turks-Syrlsche grens Daardoor werd zowel Sjrie als Egypte er van weerhouden om sn Jor danië in te grijpen. Want het was de regeringen van die beide landen duide lijk dat ingrijpen hunnerzijds in Jor danië onmiddellijk Amerikaanse en Turkse acties tegen hen tengevolge zou hebben. En het was ook duidelijk dat Moskou wel een grote mond opzet, maar dat het de Arabische staten, die op Rus sische steun rekenen, als het er op aan komt in de steek laat. In zoverre is er bepaald nogal wat in het Midden-Oos- t«n verduidelijkt de laatste week. .IT verdient de aandacht dat wat £~f de Amerikanen en de Turken gedaan hebben, ln principe niets ver schilt van wat Engeland en Frankrijk indertijd Inzake Suez deden en van wat Israël tegenover Egypte deed- Amerika en Turkije waren volkomen bereid om het recht in eigen handen te nemen. En wij vinden dat ze daarin gelijk hadden. Het was precies het zelfde wat Britten, Fransen en Israe li's enkele maanden geleden deden en toen vond Amerika dat zij daar geen gelijk in hadden. Amerika en Turkije hebben er niet over gedacht om in deze zaak de Ver enigde Naties in te schakelen, evenmin als Frankrijk, Engeland en Israël dat Indertijd deden. Wij vinden dat Ame rika «n Turkije daar gelijk ln hadden, want de Verenigde Naties zouden de boel alleen maar bedorven hebben, zo als zij het indertijd ten aanzien van Suez en Israël ook bedorven hebben. Alleen maar, wat Amerika en Turkije nu voor zich vanzelfsprekend vinden, keurde Amerika toen in Engeland er Frankrijk af! Amerika en Turkije hebben gehan deld zonder overleg met al de NAVO- partners. Wij zullen ze daar niet al fe*bard dm vallen, want er was haast bij de zaak! Maar wij waren er ah er een conflict uit voortgekomen zou zijn toch ook bij betrokken! En alweer, toen Engeland, Frankrijk en Israël destijds optraden en zij een zelfde houding aannamen was het juist Amerika dat zoveel bezwaar maakte omdat het er niet in gekend was. - »IT dit alles kan men de conclusie U trekken dat de regering der Ver enigde Staten de politiek van Engeland en Frankrijk die zij gebroken heeft, heeft overgenomen. En de tweede conclusie is dat die politiek bruikbaar is en resultaten op levert De derde conclusie is, dat indien de Verenigde Staten in plaats van Enge land, Frankrijk en Israel indertijd in d« wielen te rijden, die landen hadden gesteund, de situatie in het Midden- Oosten thans oneindig veel beter zou zijn dan zij op het ogenblik is. De Amerikanen voeren derhalve op het ogenblik een goede en verstandige politiek in het Midden-Oosten. Het is alleen maar jammer dat die politiek, zoals de „Neue Zürcher Zeitung" de zer dagen opmerkte, anderhalf jaar te itat komt. Dat neemt niet weg dat wij deson danks over deze verandering in de Amerikaanse politiek alleen maar on ze blijdschap kunnen uitspreken. Navo wijst de Russische waarschuwing af Ter getrcenbeld v»n de Jaardag tan H. M. de Koningin werd le Willemstad op Curasao een stand beeld >an H.W. onthuld dat herinnert aan het bexoek dat het koninklijk paar In 19S5 aan de West bracht. N een buitengewone vergadering van de Eindhovense gemeenteraad heeft loco-burgemeester drs. F, Gijzeis woensdag de nieuwe burgemeester, tnr. dr. Ch. A. M. J. van Rooy, geïnstalleerd. Mr. Van Rooy had dinsdag afscheid ge nomen van de raad van zijn vorige standplaats Vcnlo. In deze bijeenkomst was hem de gouden legpenning van de stad Venlo aangeboden. Da conferentie zal zich bazig houden mat da politieke vraagstukken, wadr voor hei Wasten zich thans geplaatst ziet. Zoals da aflradtnde secretaris- genaraal van da NAVO. Lord Ismay, gistermiddag op zijn gabruikelljka «n laatst# persconferentie aan da vooravond van da confarcniia zei: Men moet niet verwachten, dat voor bepaald» vraagstukken een definitieve Vrijdagavond komt de tweede groep Britse oorlogspelgrims naar Nijmegen, bestaahde uit 50 personen. Zij zijn weer de gasten van het Nederlands oor- logsgraveneomité. N de Haagse, rechtszaal weerklonk gistermiddag luid het geblaf tuin ongeveer zestig honden. De raadsman die dit geblaf voor zijn pleidooi nodig had, had dit rumoerige zestigtal echter niet in levende lyve meegenomen, doch het gekef en gejank op een band opgenomen. Er waren moeilijkheden ontstaan tussen een bewoonster, die honden fokt en een bewoner van de Koningin- nenlaan in Wassenaar. De honden oiaften te veel, er hing een ondraag lijke stank en er waren duizenden vliegen, vond Iaastgenoemde, Hij vroeg daarom de dame of zij de dieren niet weg wilde doen. Dat wilde zij niet Er kwam een civiel proces van. Enquêtes werden gehouden, waarin sommige getuigen verklaarden veel last van de honden (welker aantal varieerde van zes tot twaalf) te on dervinden. Maar anderen beweerden bet tegenovergestelde. Gistermiddag werden de pleidooien TCIpii If»r n\7Y»rrf»rl*»n gehouden. Pleiter van de eisende par- uitiicum tij, mr. A. J. M. de Groot, meende, dat de overlast duidelijk bewezen was. WRnuClWRffCIl Een van de buren had, vertelde mr. D £6» „d,ePfd5nn konenagLar vil Hel ^eejarig zoontje van de familie haar huis niet kon kopen, maar zy u1j sluiskil is voor de ogen van znn wilde nie.. Daarop bood hij haar aan moeder overleden door een vrachtwagen vjf jaar lang elk jaar f 1000 te geven en op slag gedood. Het wandelwagentje, als ze de honden weg zou doen. Ook waarin het jongetje zat en dat gepar- dit aanbod wees zij af. keerd stond op een oprit, ging plotseling voor de hondenfokkende dame, zei, dat iedereen zoveel honden mag hou den al» hij wil. Veis getuigen zeggen, dat de honden niet hinderlijk zijn. „Het enige w»t men zo nu en dan hoort is een zacht woef woef," verklaarde hij. De rechtbank zal op 23 mei vonrtir wijzen. Voor de Libanese kust liggen het vhegkampscbip „Forrestal" en een dèrtig- tal eenheden van de Amerikaanse zesde vloot Volgens vlicgeis van passagiers toestellen, die in Beiroet zijn aangeko. men, houden de eenheden manoeuvres op 10Q km van de kust. Transportvlieg tuigen van de zesde vloot hebben zich van de vloot losgemaakt om achtduizend mariniers naar Beiroet te brengen, die daar hun verlof mogen doorbrengen Mr. J. van der Giessen, die optrad rijden en schoot van het trottoir af. beslissing aal worden genomen. Men zal echter kennis kunnen nemen van de wederzijdse standpunten" Ook deze keer verwacht men, dat het zwaartepui t van de conferentie zal komen te liggen bij de besprekingen, die de ministers van Buitenlandse Za ken onderling zullen voeren. Dulles, Adenauer. Selwyn Lloyd en Martino hebben gistermiddag behalve over de Russische waarschuwing aan Navolanden, niet over te gaan tot be wapening met atoomwapens, ook reeds gesproken over de Duitse hereniging, cue op de agenda van de conferentie zal komen. Op zijn perconferentie zei Lord Is may, dat de kwestie van de toelating van Spanje niet op de agenda staat, evenmin als de vermindering van de Britse strijdkrachten in West-Duits- iand. De journalistieke belangstelling voor ae conferentie heeft de verwachtingen overtroffen. Bijna 800 journalisten zul len de besprekingen verslaan. De West- duitse PTT heeft gezorgd voor een groot aantal-extra telefoon- en triex- verbindingen. va» Napels beeft gisteren lang jlagoelevercLJagan ctul- eidonftriiaöi <~dl* de ijihfóhelë De politie een uur senden.de; I-maioplocht deden overtlun in een communistische anti-Amerikaanss beto ging. Veertien politiemannen en 24 be togers werden gewond. in Dit Britse „grote ontwerp" voor sa menvoeging van de Europese organi saties werd in de raadgevende verga dering van de Raad van Europa uit eengezet door de Britse minister van staat voor Buitenlandse zaken, David Ormsby-Gore. De opvatting dat de Europese as semblees gebonden moeten.,, zijnaan bepaalde intergouvernementele- orga nisaties.-ds, te, bqperfct gebleken, zei-de de zaak vaagde Europese vereniging beter gediend is met een parlemen taire assemblee, die directe betrek kingen heeft met alle intergouverne mentele organisaties: met de Navo, de W.E.U., de O E E Sde Europese con ferentie van ministers van vervoer enz Er zou èen plaats van samen komst kunnen komen, waar alle kan ten van de westelijke samenwerking besproken kunnen worden bijv. in een vijftal speciale commissies. De betrekkingen tussen de commis sies van de Europese assemblee en de intergouvernementele organisaties zou den dan wellicht gebaseerd kunnen worden op de verplichting voor deze organisaties om een jaarverslag in te dienen of bij voorbeeld door middel van gemengde commissies geregeld kunnen worden. De vrees dat deze reorganlsatje een eerste stap zou zijn op de weg maar terugtrekking van de Britten nit het GELIJK onze lezers zullen gezien hebben is de adjunct-secretaris van het Centraal Comité van A.-R» Kiesverenigingen, de heer R. Gosker, de eervolle benoeming te beurt geval len van voorzitter van de Raad van Arbeid te Zwolle. Wij willen niet nalaten de beer Gos ker daarmee van harte geluk" te wen- .5 sen. De heer Gosker is een bekwaam man, die in hart en nieren anti-revo lutionair is en die jarenlang voor wei nig geld de A.-R. Partij trouw gediend heeft'. Daarom zijn we blij dat, nu deze post in Zwolle openkwam, de heer Gosker daar benoemd is. Daar is niet-, alleen de heer Gosker, maar ook Over- ijsel mee geluk te wensen. We hebben zo de gedachte dat de A.-R. Partij in Overijsel van de komst van de "beer Gosker naar Zwolle veel genoegen zal beleven. normaal nol) iron f -17.90 erf- tA Aan boord van het toestel bevonden sieh 31 passagiers en drie bemannings leden. De passagiers waren vermoede lijk leden van het Britse leger. Het vliegveld Blackbushe ligt op on geveer 50 km afstand van Londen. Het wordt veel gebruikt door gecharterde vliegtuigen, die vakantiegangers naar het vasteland vervoeren. De directie van het vliegveld meld de het ongeluk als „grote ramp". Brandweer en ambulances rukten in volle sterkte uit. Van alle omliggende gemeenten werd brandweerhulp ge vraagd. Het vliegtuig verzocht kort na het opstijgen toestemming weer te landen. Het cirkelde een keer boven het veld, waarna plotseling een motor uitviel. Op honderd meter van de grond ont plofte het toestel. Het vliegtuig be hoorde tot de particuliere luchtvaart maatschappij Eagle Aviation. De Hongaarse socialiste, mevrouw Anna Kethlj. die minister geweest in de laatste regering Nag\, zai vrijdag in Straatsburg de Europese F V S-prijs uitgereikt krijgen De/e prijs is ingesteld door een Duitser die onbekend wenst te blijven De prijs be draagt 10 OM Zwitserse francs en wordt aan mevrouw Kethly uitgereikt als erkenning van de vrijheidsdrang der Oosteüropese volkeren In diplomatieke kringen ie Washing ton verwacht men, dat de Syrische troepen binnen een week uit Jordanië nullen worden teruggetrokken. Het prestige van koning Hoessein in de landen van het Midden-Oosten sou hierdoor aamtenHjk worden vergroot. Een dergelijke Syrische stap wordt in verband gebracht met steeds ster ker wordende aanwijzingen, dat de Sowjet-Unie terugkomt van haar pro- Egyptische en pro-Syrische politiek. Gedurende de eerste dagen van de crisis in Jordanië waren er aanwijzin gen dat Egypte en Syne de mogelijk heid van interventie in Jordanië over wogen. De Sowjet-Unie, er zich van be wust, dat dit tot een oorlog zou kun nen leiden, schijnt echter haar invloed te hébben aangewend om beide lan den hiervan te weerhouden. De Jordaanse regering heeft woens dag opdracht gegeven tot ontbinding van de vakbonden en werknemersver enigingen. Een communistisch lid van het voorlopig naar huis gestuurde parle ment van Jordanië en verscheidene communistische leiders in het gebied van Jeruzalem zijn gearresteerd. Van betrouwbare zijde in Amman is meegedeeld, dat de Jordaanse autori teiten het lagere ambtenarenkader zui veren van linkse elementen. Deze zou den door de regenng-Naboelsi zijn aangesteld. Te Rotterdam is op 83-jarige leeftijd overleden de heer VV. van der Vorm sr, president-commissaris van de Hol- iand-A merika-Lijn en een bekend figuur in de kringen van de scheepvaart. Op I mei 1900 aanvaardde de thans overledene een bescheiden betrekking by de Scheenvai L en Steenkolenhandel' maatschappij. Hij was een geboren Rot terdammer. Zijn vader had onder IJs- selmonde een groot landbouwbedrijf, maar dc belangstelling van de jonge Van der Vorm richtte zich in de eer ste plaats op de scheepvaart en dc ha ver» van zijn stad. Bij de Steenkolen Handel Maatschap pij viel hij al spoedig op sn bij klom op tot een gezaghebbende figuur. In de eerste wereldoorlog had hij een belang rijke taak bij dc Rijkskolendistribulie. Ook werd hij toen o.a. president-com missaris van de Domanialc Mljnmaat- schappij, De grootste verdienste van de heer Van der Vorm lagen echter niet op het tcriein van de steenkolenhandel. Neen. tijdens de crisis in 1933 toen dc Hol- land-Amerika-Lijn, zoais vele andere be drijven tot reorganisatie weid gedwon gen. is hij het geweest, die dit imposan te todersbedrijf voor Rotterdam en Ne derland wist te behouden Als commissa ris van de HAL heeft hij ook veel be moeienis gehad mei de bouw van de ..Nieuw Amsterdam". Van de Rotteidamsche Bank is de heer Van der Vorm eveneens jaren com- missans geweest en vooial in de op- bloeiperiode van dit concern heeft hij zijn krachten aan de ontwikkeling ervan gegeven. In vele andere bedrijven bekleedde de heer Van der Voim voorts commissari aat-functies, terwijl hij ook bekendheid verwierf door zijn kunstverzameling. De collectie-Van der Vorm is tot ver in het buitenland beroemd en zijn.-verdiensten op dit terrein werden door Hare Majes teit Koningin Wühelmma erkend, toen hij werd onderscheiden met de Gouden Museum Medaille. De gemeente Rotterdam eerde de heer Van der Vorm op zijn tachtigste ver jaardag met de Van Oidenbarneveldt- Penmng, een onderscheiding, die woidt toegekend aan hen die zich voor de Maasstad veidienstelijk hebben ge maakt. De heer Van der Voim was een groot paardenliefhebber. Tot voor kort kon men hem nog regelmatig te paard door de polders zien rijden, vergezeld van een rijknecht Voor de ontwikkeling van de paardensport m ons land heeft hij veel gedaan. Zo schonk hij o.a, de grond voor de Kraiingse Manege, waar reder De YVestduitse kanselier Konrad Ade nauer heeft vandaag het denkbeeld van een geneutraliseerde zone in Midden- Europa verworpen als doelloos in het tijdperk van supersonische snelheden. In een rede op de eerste openbare bij eenkomst van de Noordatlantische raad zei Adenauer, dat alleen een overeen komst welke voor de gehele wereld geldt de dreiging van een kernoorlog kan weg nemen. Wü weten allen, aldus de kanselier, dat het antagonisme dat ons zoveel onrust bezorgt hele werelddelen omvat, in fei te de halve wereld. Een dergelijke toestand kan met door plaatselijke maatregelen worden wegge nomen Hij zinspeelde op de recente voor stellen om Duitsland in een dergelijke neutrale zone op te nemen en ze, dat een neutraal Duitsland ingeval van aen con flict zeker een slagveld zou worden Een neutrale zone m het hart van Euro pa heeft volens rr.ij geen zin, aldus de kanseliei. Adenauei gaf toe, dat regionale span ningen door de msfell.ng van een gede- militairiseeide zont kunnen worden ver minderd. doch hij wees de ministers en het publiek erop, dat regionale verschil, ten of wrijving 'ussen buurstaten n.et de ooizaak van de huidige spanningen zijn. jaar het giote Inteinationale Concouis Hippique woidt gehouden Als zoon van een landbouvvei heeft de hees' Van der Vorm vooits altijd be langstelling voor het boeienbediijf ge had. Persoonlijk bezat hij een model boerderij in de Biesbosch, onder Wer kendam, een bedrijf, waaraan hij zeer veel tijd besteedde. De heer Van der Vorm was Ridder m de Orde van de Nederlandse Leeuw en commandeur in de Orde van Oranje Nassau. De crematie van het stoffelijk over schot heeft heden in alle stilte te Wester- veld plaatsgehad. BONN, mei (Van een bijzondere correspondent). KEULEN heeft een bloemenparadljs geschapen, dat zich over een opper vlakte van bijna een half miljoen vier kante meter langs d« Rijnoevers uit strekt. Het betreft hier 'de Bande» garienschan 195?. Bij de Tansbrnnnen bloeien honderdduizend tulpen, die er door Nederlandse kwekers zijn re plant. In totaal zijn hier 400.000 bloembol len gepoot. De bezoekers kunnen de komende weken genieten van een veel kleurig park met tulpen, hyacinthen, narcissen m allerlei variëteiten. Enke le jaren geleden was deze bloemen tuin nog een ontoonbaar stuk grond met puin, onkruid en rommel Met be hulp van15000 balen turfstrooisel en duizenden tonnen mest heeft men dit verkommerde stuk Rijnoever geschikt gemaakt voor ongeveer een 2% mil joen planten. Het bloemenpark is 2750 meter lang en afgezet door een omhei ning van 2350 meter. De paden zijn »a- men 18 km lang, maar wie deze af stand gemakkelijk wil afleggen kan het lilliputtreintje of de stoeltjeslift ne men. Als de tulpen uitgebloeid zijn staan de lelies te pronken, ruim 3000 stuks, die door Amerikaanse kwekers zijn geleverd. Tien Duitse en enkele buitenlandse kwekers hebben in de xeu- zentuin tweehonderd soorten irissen ge plant. De nieuwste soorten rozen zul len in de zomer in drie aparte tuinen te zien zijn. In de nazomer komt de gladiolenshow, gebracht door West- duitse en Nederlandse kwekers. In to taal zullen het er 14000 in 170 variëtei ten zijn. Het beste en prachtigste op bloemengebied zal de show complete ren. Na afloop van de expositie wordt Woensdagmiddag had op de hoek van de Nieuwe Voorlhuizerweg en de Schoen- lapperweg Je Nijkerk een aanrijding plaats, die drie gewonden opleverde, waarvan één zeer ernstig. De auto» dia naderde uil da Schoenlapperwag, be stuurd door J, van V. uit Scherpanseal werd geramd door een auto uit Bun schoten, bestuurd door De G. uit Ermtlo. De bestuurder De G. werd de borstkas ingedrukt Hij verkeert in levensgevaar. De mede-inzittende kreeg vele hoofdwon den en de bestuurder uit Scherpenzeel liep ook hoofdwonden op: zijn knieschijf werd versplinterd. Allen werden vervoerd naar de Lichtenberg te Amersfoort. De wagens liepen grote materiele schade op. Vj Dr. W. A. Timmerman uit. Nederland. is benoemd tot vice-directeur-generaal i van de Wereldgezondheidsorganisatie" (W.H.O.) van de Ver. Naties. De thans 63-jarige dr. Timmerman, is zeven jaar directeur geweest van ,"de"~ therapeutische afdeling van de W.H.O. In de bekendmaking van de W.H.Ó. wordt gezegd, dat hij aen lange "én bij zondere wetenschappelijke carrière „heeft gemaakt op het gebied van de bade-*1 riologie, biologische standaardisatie* en toezicht op de farmaceutica. Naar het A.N.F. verneemt is van 24 tot 26 april ra de lucht boven ons land, -> evenals sn andere landen, een'Vtetoogde radioactiviteit waargenomen. Volgens in Rijswijk (Z.H.) verrichte netingVn was de graad van radioactiviteit in »dczc - penode ongeveer vijfmaal zo groot tils de gemiddeld gemeten waarden. Het wik de grootste mate van radioactiviteit, die tot dusver in ons land is gemeten. Thans is de graad van de straling weer teruggevallen tot het vroegere peiL e 22-jarige Nederlandse abt Gerlach Camsius, die godgeleerdheid studeerde aan de universiteit van Freiburg, in Zwitserland, is bij een bergbeklimming in de omgeving van Luzern om het le ven gekomen. Hij maakte een val, waarbij hij een steen op het hoofd kreeg. Camsius is in het ziekenhuis van Luzern aan de gevolgen van een sche delbreuk overleden. DE BELT, donderdag 10 uur: Ten westen van de Britse eilanden ligt nog steeds een krachtig hogedrukgebied, dat maar weinig van plaats verandert. Hser omheen bewegen zich enkele de pressies, die van het zeegebied tussen Groenland en Canada over IJsland naa Noorwegen trokken. Deze depressies hebben aan hun noord zijde zeer koude, arctische lucht, terwijl ze aan dezuidkant vergezeld worden door zachte en tamelijk vochtige lucht- rnassa. In de loop van woensdag is deze vochtige lucht ook Nederland binnenge drongen waardoor de bewolking toenam en de nachtelijke afkoeling werd tegen gegaan In de nacht van woensdag op donderdag ts dan ook geen nachtvorst meer voorgekomen. Donderdagmorgen lag er bij IJsland een depressie, die evenals haar voorgan gers in ongeveer oostelijke richting koers te Ons land blijft ook vrijdag aan de zuidzijde van deze storing, zodat deLaan voer van vochtige lucht aanhoudt? Als gevolg hiervan blijft er veel bewolking en komt er in het temperatmtrverlooS maar weinig verandering? 9 'i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1