Europa's zaak Akkoord van vijftien Navolanden: Bezorgde beroep Adenauer doet op Russen V.St beschuldigen Rusland van oorlogvoering tegen Hongarije „Onvoorwaardelijk achter de Europese verdragen Trouw-marsen in aantocht „Heksen jager''/pè(Sfjh| id ^ashingtonvjlivetl^iqa, K.L.M.-pasfc!^ kreeg pokkerL Grote uitslaande brand textielfabriek m N V.S.X wijzen Japans verzoek af Instemming met rede mr. Luns W1 Rode onderzee boten bij Zesde Vloot? Nederlands antwoord aan Rusland: Zonen El Glaoui gearresteerd joseph McCarthy V.S. hebben 20 cm- atoomgranaat W" VRIJDAG 3 MEI 1i J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3678 Weerbericht r v_ feïTt Miljoenen schade in Tilburg AFTREDEN VAN DE BEY VAN TUNIS;? Wéér overzicht 'X t v él 'h Zie verder pagina 3 Euratom. NOTEERT U even de data van de TROUW-mars 1957? Amsterdam: 3 8 mei. Den Haag: 1 juni. Wandelboekje „Met Trouw op mars", gratis verkrijgbaar aan ons hoofdkantoor, Nieu we Zijds Voorburgwal 225, Amsterdam-C. J Weigering Ned. hulp voor Turkije -r- Mede-passagiers geusaurscidiv^ V; tuig,- dat op 24 apriróm TSrW* Botterdam: Witte de Withslraot 30 Telet U570Ö <4 1) Postbus 1112 - Postgiro No 424a 1 a KJactuend lenst abonnementen 10 3b— 10 30 u Zaterdags 17—IS uur. l'eletoon 115700 'l-Gravenhage: Huygensplein 1 I'elcf. 183467 (3 li Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klachtcndienst: 18 30—19 30 u. Tul 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b leletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week 2.65 per -naann, i,90 per kwartaal Losse nummers 15 een'. Verschijnt dagelijks 'Weersverwachting tot zaterdagavond.' KOUDER WEER Tamelijk veel bewolking met plaatselijk wat.lichte, regen. Overwegend matige wind tussen west en noord. Kouder. J*- •KTi, i »- Directeur: H. DE RUIG O O ii i Hoofdredacteur: Dr. J. 'A H. J. S BRUINS SLOT dat wij onlangs schreven over de wpra-natlonale organisatie in Euro pees verband en ook in verband daar mee over de samenwerking tussen christelijke partijen van verschillende confessies, stelde een predikant ons de Traag of men niet meer moest streven naar een noordelijk dan naar een zui delijk verband. Onze briefschrijver doelde met name op een samenwer king tussen Nederland, Enge'-nd en de Scandinavische landen, die in over wegende mate protestant zijn. souden er de aandacht voor willen vragen dat het bij deze problemen niet gaat o.a de kwestie van een noordelijk of een zuidelijk blok, maar om de vraag hoe de lan den van Europa zich militair en eco nomisch en dus politiek op dc been kunnen houden te midden van conti nentale grootmachten als Sowjet-Rus- kftd, China do Verenigde Staten van Amerika en straks mogelijk nog an dere grootmachten. De landen van Europa staan hier voor een gemeenschappelijk probleem dat zij niet afzonderlijk Individueel, kunnen oplossen maar waarvoor zij op gemeenschappelijk handelen zijn aangewezen. Het spreekt derhalve vanzelf dat voor een dergelijk gemeenschappelijk handelen, voor een dergelijke Europe se gemeenschapsvorming, die ons door de gemeenschappelijke problematiek waarvoor wij staan is opgelegd en die door onze gemeenschappelijke christe lijke cultuur mogelijk is de toetreding van alle vrije Europese staten Ideaal is. Ook dus van Engeland en van de Scandinavische landen. En daar be perkt bet ideaal zich niet toe. Het is op de conferentie van christen-demo- oraten te Arezzo duidelijk uitgroro- kea dat ook de Europese landen aan gene zijde van het ijzeren gordfjn, die au nog door Rusland worden onder drukt, tot die vrijheid behoren te ge raken en tot die gemeenschap moeten kunnen toetreden. Evenwicht van gewone en kernwapens 1~^E vyftien Navo-bondgenoten zjjn het er gisteren over eens *-/ geworden, dat zij hun verdediging tegen eventuele communis tische aanvallen moeten baseren op een evenwicht tussen gewone wapens en kernwapens. Dit heeft een woordvoerder van de Navo gisteren in Bonn na een besloten bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken meegedeeld. 's Morgens had bondskanselier Adenauer van West-Duitsland een bewogen beroep op Rusland gedaan, een afdoende internationale controle op ontwapening te aanvaarden om de wereld te behoeden voor een atoomoorlog. De Amerikaanse minister Dulles las een boodschap van president Eisenhower voor, waarin de president verklaarde, dat Amerika het peil van zijn troepen zal handhaven, ondanks de Britse besnoeiingen op de verdediging. Zijn Britse collega Selwyn Lloyd verklaarde, dat het Westen zijn verdediging moet grondvesten op de afschrikwekkende kracht van kernwapens. De Sowjet-Uni» heeft voor deze wapens groot ontzag. Later zei Lloyd dat het afschrikken van de tegenstander zowel op kernwapens als op gewone wapens slaat. Amerika heeft Japan in een nota meegedeeld dat het van wezenlijk be lang voorde vrije wereld is, dat de kernproeven worden voortgezet. De boodschap aan premier Noboe- soeke Kisji van Japan was onderte kend door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Duties. De boodschap is een antwoord op een nota die de Japanse zaakgelas tigde Sjomode in maart bij zijn aan komst ip. Washington heeft aangebo den. In ideze nota was verzocht de kernexplosies lestaken. •!-V> wW-A? OSZ4 *t9 Nu de werkzaamheden voor de afdamming van het Haringvliet in het kader van het Deltaplan volop aan de gang zijn, is de haven van Coedercede ontoegankelijk geworden voor risscrsscheepjes en binnen- vaartuigenDe joto toont een kleine vloot van vissersschepen, gemeerd t oor de ingang van de haven van Goedereede. Op de voorgrond de dam, welke de haven a/sluit. het afschuwelijke feit dat die vrijheid «r voor de laatst'bedoelde staten niet -uJ*,>WU steaaovary.plgeni' voor. ..heLJelt \dat de Scandinavische -landen élc> onder hen Zweden bet- sterkst, dat is zelfs gvm lid van de NAVO! zicb nogal sicrk van de rest van Europa isoleren. Engeland stond tot dusverre aarze lend tegenover de idee van Europese gemeenschap. Engeland dacht tot dus verre meer in da categorieën, ontleend aan de idee van het Britse wereldrijk dan in die ontleend aan het begrip Europa. De Suez-crisis heeft echter aan het licht gebracht dat voor Enge land die wereldrijk-gedachte geen baat brengt en zij heeft ook aan het licht gebracht dat Engeland met de rest van Europa in eenzelfde dwang positie geraakte. De Suezcrisis heeft de realiteit van de Europese gemeen schap buiten enige twijfel gesteld. A M daar nu iets aan te doen, om deze zaak op gang te brengen zijn de zes landen van het zg. Klein- Europa gezamenlijk begonren. Begon nen met de Kolen- en Staalgemeen schap. En de zaak komt straks aan de orde bij Euromarkt en Euratom. Hier probeert men een kern van een Europese gemeensc'-ap te vormen, terwijl men er al aanstonds op be dacht is de banden van die gemeen schap met Engeland zo nauw moge lijk aan te halen. Bij de Kolen- en Staalgemeenschap noemt men dat associatie met Engeland. Bij Euro- markt wordt er gesproken van een vrijhandelszone met Engeland. Maar men moet zich goed realiseren dat er van het betrekken van Engeland bij deze zaken niets komt r's niet eerst de gemeenschap van de zes continen tale landen, er js. Het noordelijk blok op zichzelf Is een hersenschim. Het Europa der zes is realiteit. Het Europa der zes met Engeland als associé wordt dan ook niet voor niets door Rusland geducht. Want het betekent als het gaat werken dat de Europese landen weer sterk zullen kunnen worden, weer een factor in de wereldpolitiek zullen km- ;n worden, waarmee gerekend mH worden. Het is menselijkerwijs gesproken de enige methode om na de afbraak van Euro pa's positie in de laatste tien jaren weer tot opbouw te komen. Het is ook de enig denkbare weg om weer de vrijheid der Europese landen econo misch en militair te waarborgen. Wij moeten als Europese landen zien om gezamenlijk een zelfstandig" part ner van de Verenigde "taten v i Amerika te vormen. Wat het vraagstuk van het protes tantisme in dit geheel betreft, daarbij rijn wij in sterke mate aangewezen op de prot.-chr. partijen in Nederland en de Duitse CJJ.U., die een belang rijke bewust protestants-levende sec tor heeft. Het christelijk-politi-1 bewustzijn is in Engeland en in Scandinavië gering. Daarvan zou voor ons weinig heil te verwachten zijn. We z"-> op ons zelf aangewezen en op goede samenwer king met andere christelijke partijen, een samenwerking die ons ook royaal geboden wordt. In de crisis van Europa moeten de christenen, die christelijk-politiek den ken en chr.-politiek georganiseerd zijn De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, verklaarde: „De betekenis- van de kernwapens heeft zo'n nadruk ge kregen dat de .indruk is ontstaan, dat de gewone bewapening van minder gewicht is geworden. Deae gedachte is een waan gedachte. Kernwapens zfjn zonder twijfel van grote betekenis. Maar gesteld dat zU het uitbreken van een oorlog eens niet zouden verhinderen/dan sou men door bet Rem la aan voldoende gewone wapens voor een -afschuwelijk dilemma* komen te staan; Dan zou de noedmafctwkktaRn.yan heë gebruik-:van ikerofrapeaaMu een toestand, die dit' £t- 'bruik niet :zou veroorloven". Minister Luns zei zich zorgen te maken over het feit, dat de Navo er tot dus ver met in geslaagd is, een voldoend grote macht op de been te brengen, om een mogelijke Russische aanval af te schrikken of terug te slaan.' Er is niet veel reden voor voldoening, zei dc heer Luns. en nog minder om zich over de Navo zelfvoldaan te gevoelen. Maar tevens zei de minister erop te vertrouwen, dat 'het bestaande Navo- apparaat geschikt is om de toekomstige problemen af te doen, De rede, van mr. Luns, die dezelfde geest ademde als die van de Franse mi nister PineSu'en waarop ook de West- duitse minister von Brentano terugkwam vond volgens conferentiekringen bij veel afgevaardigden grote instemming. In de bijeenkomst van gistermorgen werd afscheid genomen van de secreta ris-generaal van de Navoraad, Lord Isma-y. Als speciaal eerbewijs aan Ismay, die de volgende week zijn functie neer legt. kwamen de ministers in een korte openbare zitting bijeen. Paul-Henrl Spaak, die Ismay 15 met opvolgt, woonde de bijeenkomst voor de laatste maal bjj als Belgisch minister van Buitenlandse Zaken. Bondskanselier Adenauer waarschuw de, dat een atoomoorlog een „apocalyp tisch lot" zou betekenen voor dc gehele mensheid, inclusief de volkeren van het Sowjet-blok. Hii deed een beiocp op de leiders In het Kremlin: „Indien het u ernst is met uw bezorgdheid voor het ge- Volgens de „Daily Mail" bevinden zich thans minstens vijf Russische onderzeeboten in het Oostelijke gedeelte van dc Middellandse Zee, waar zij de bewegingen van de Amerikaanse zesde vloot gadeslaan. Het blad vocgi hieraan toe dat de Sowjet-Unic oen twintigtal onderzeeërs in de Middellandse Zee heeft, die in de havens Alexandria (Egypte). Latakle (Syrië) en Sasenovalone (Albanië) voor raden innemen. samenwerken. Zij staan daarbij voor een gemeenschappelijke zaak. Zowel de Duitse Lutherse staatsfilosoof Stahl als de Nederlandse Calvinistische staatsman Groen van Prinsterer heeft dit honderd jaar geleden reeds voor zien. Wij staan thans voor de noodzake lijkheid om wat zij dachten, in werke lijkheid om te zetten. vaar van een atoomoorlog, stemt dan in met dc zich tot de gehele wereld uit strekkende, doeltreffende internationale controle op de atoomontwapening, zoals door het Westen voorgesteld. Staakt het verzet tegen zulke internationale con trole". De Amerikaanse minister Dulles ver klaarde dat de breuk, ontstaan tussen Amerika enerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds, aan de beterende hand is. „De wonden uit het verleden worden geheeld." Minister Dulles zei, dat het Westen maatregelen treft om te voorkomen, dat de Westeuropese economie nog lan ger biijft overgeleverd aan de genade van „het willekeurige, eigenmachtige beheer" van ihet SuezkanaaL Deze maat regelen houden onder, meer ia de. bouw van grotere tankers- en de -aanleg van nieuwe pijpleidingen. De Ver. Staten zijn bezig hun hulp programma te reorganiseren in ver- De V.S. hebben de Sowjet-TJnie ervan beschuldigd, in de aigelopen herfst „oor log" te hebben gevoerd tegen het Hon gaarse volk. De beschuldiging wordt geuit in een nota van de permanente rerteg«nvfbordiger ;bij de V.N., Henry Cabot Lodge.' 'aan secretaris-generaal t - i "3, ter'begeleiding van een van de gebeurtenissen in «Hongarifef».tussen '23 oktober en 20 fetmaari -3J2&Jpatf^*de*e waren waarge nomen doorwjw - gemeld aan vertegen- woozdigers .-vspx'de-Amerikaanse regering. t f1 r ,-Ji Het verslag» -waarvan».; de inhoud niet cnmiddeHylO'werd'bekendgemaakt/ wordt doorgezonden aaivdeïpeciale commissie tn van i4e w met het Hongaarse vraagstuk bezig Bouatjgi en tegen het einde van deze maand de resultaten van haar onderzoek naar de gebeurtenissen in dat land zal meedelen. Lodge zegt in zijn begeleidende nota, dat de methoden, die werden gebruikt om de opstand te onderdrukken, „uiterst monsterachtig" waren. Gebleken is. dat het Sowjct-eommunisme niet alleen on- democraties is, maar ook onderdrukking en wreedheden met zich meebrengt. „Van 25 oktober tot omstreeks 18 november kan de toestand beter worden omschre ven als oorlog dan als revolutie. De me thoden, die door de Sowjet-strijdkrachten en haar Hongaarse helpers werden ge bruikt om het verzet van het Hongaarse volk te breken, waren die welke in een oorlog1 worden gebruikt", aldus Lodge, die eraan toevoegt, dat de Sowjet-inter- ventie „een rechtstreekse militaire aan val op het Hongaarse volk was. „Deze interventie was imperialistisch perjdefi- nttie^/wanb.een natiohale'%pppositiebqw ging wëi'A' 'd'öofëeff'bSterilafitïsë' söl macht "neergeslagen en- er werd. een marionettenregering gevormd, wélke de belangen van de buitenlandse, bezittende mogendheid vertegenwoordigt Hi plaats van die van het Hongaarse/volk". De Nederlandse regeringheeft hedenochtend geantwoord op de ver klaring van het Sowjet-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken van 16 maart over de Europese Economische Gemeenschap en Euratom. In een -t-m de Russische ambassadeur te Den Haag, de heer "Klrsanow, overhan digde verklaring zegt de Nederlandse regering, dat objectieve beschouwing van de Europese verdragen niet zou nalaten iedere verkeerde indruk bij de sowjetregerïng weg te nemen „tenzij haar politiek geen ander doei beoogt dan iedere poging tot samenwerking en versterking van het Westen in de ogen van de Europese publieke opinie in discrediet te brengen". Na_ te hebben geconstateerd, dat de Russische politiek een waterdichte scheiding in Europa wil optrekken en iedere poging tot reorganisatie van het Westen wil verlammen, verklaart de Nederlandse regering zich onvoorwaardelijk voorstander van het spoedig in werking treden der nieuwe verdragen. Dit neemt evenwel niet weg dat zij de wil blijft koesteren posKïef mee te werken aan waarachtige voorstellen tot nauwere samenwerking op bredere basis. De tekst der verklaring luidt o.a. als volgt: In het begin van haar verklaring on derstreept de regering van de USSR, dat zij haar, goedkeuring hecht aan de algemene ontwikkeling van de interna tionale economische samenwerking. Zij vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op, dat zowel de vlucht, welke de productie van kernenergie voor vreedzame doel einden neemt, als de ontwikkeling van de economische samenwerking tussen de Europese landen, een zeer gunstige in vloed op de verhoging van het levens peil van de bevolking zal uitoefenen en de economische toestand van de wereld in zijn geheel ten goede zal beïnvloeden. Zij verwelkomt en heeft begrip voor het verlangen van de verschillende Europe- se staten hun krachtsinspanning op de ze beide terreinen te bundelen. Helaas wijkt de regering van de USSR van haar eigen constateringen af door zonder reden te beweren dat de plannen tot het in het leven roepen van de gemeenschappelijke markt en van Euratom, in strijd met deze doelstellin gen en slechts werktuigen van verdeling en agressie zouden zijn. In antwoord op de opmerking dat de oprichting van Euratom zou leiden tot het opheffen van alle beperkingen op de produktie van atoomwapenen in West- Duitsland, wil de Nederlandse regering er slechts aan herinneren, dat de Duitse bondsrepubliek zich in de Parijse ac A coorden heeft verbonden, geen A-, B- en C-wapenen op haar grondgebied te produceren. Deze verbintenis heeft door het verdrag tot instelling van Euratom geen verandering ondergaan. De Nederlandse regering herhaalt, dat voor wat de Europese gemeenschap voor atoomenergie betreft, de opsom ming van de taken en doelstellingen de zer gemeenschap, zoals die uit het ver drag blijken welke laatste bovendien geensdeels de door de leden staten reeds aangegane verbintenissen aantast de ongegrondheid van de aantijging doet blijken, volgens welke Euratom een sa menwerking met militaire doeleinden zou beogen. De Sowjet-nota stelt het voor als zou den de Europese Economische Gemeen schap en de Euopese Gemeenschap voor Atoomenergie, de verdeeldheid van Eu ropa vergroten. In dit opzicht wil de Ne derlandse regering er de aandacht op vestigen dat de aantijgingen m de Sow- jetverklarmg het leit niet mogen doen vergeten dat de werkelijke redenen van deze verdeeldheid en van de spanning in Europa met aan de door de Weste lijke landen gevoerde pobtiek ten laste kan worden gelegd. Het doel van hun politiek is het veilig steUen van hun na tionale onschendbaarheid en de ver hoging van het levenspeil van hun be volking door middel van eert vreedzame samenwerking in de verschillende inter nationale organisaties. Dc betreurenswaardige houding van de USSR door haar weigering, in te gaan op de aanbiedingen tot dc weder opbouw van Europa door middel van ge meenschappelijke samenwerking en hulpverlening (bv. de OEES), heeft ie dere poging om te komen tot een eco nomische Integratie van geheel Europa, doen mislukken. De Nederlandse regeruig heeft gedu rende de laatste twaalf jaar actief deel- gnomen aan de werkzaamheden van de lECE. Telkens wanneer zij het mogelijk achtte een bijdrage tot dc verwezenlij king van de doelstellingen van dit aan de Verenigde Naties ondergeschikt or gaan te leveren, heeft zij deze haar me dewerking verleend. De ervaring heeft evenwel geleerd, dat het kader van de ECE nuttig als zij overigens zijn mag slechts beperkte mogelijkheden biedt op het gebied, het welk het onderwerp van deze nota uit maakt. Als onvoorwaardelijk voorstander van het spoedig en volledig in werking tre den der beide onderhavige verdragen, wil de Nederlandse regering nochtans het feit onderstrepen dat oeze in baar ogen slechts een stap vormen zij het een belangrijke op de^weg van dc Europese integratie. Zij zal' zich van dit doel niet laten afbrengen door vage plannen, welke geen enkele garantie tot verwezenlijking op korte termijn bieden, of door bedekte dreigementen van nu cleaire „replieken", wélke zulk een schrille tegenstelling vórmen met de vredelievende verklaring van de Sowjet regerïng. De regering van Marokko heeft don derdagnacht medegedeeld, dat zes zonen van wijlen de Pasja van Marakech ge arresteerd zijn wegens „anti-nationale activiteiten". Deze mededeling van het Marokkaan se ministerie van Buitenlandse Zaken werpt een nieuw licht op het verdwijnen van de zonen van de Pasja die volgens eerder gepubliceerde berichten zouden zijn ontvoerd. De Pasja, Thami el Glaoui, werkte nauw samen met het voormalige Franse bestuur van Marokko. De verbanning van Sultan Mohammed V had zjjn volle instemming, dodb nadat de Sultan tot hoofd van een onafhankelijk Marokka was benoemd, sloot de pasja vrede met de sultan door hem geknield en met het hoofd ter aarde om vergeving te vragen. Donderdagnacht had de Franse, pre mier Guy MoUet de Marokkaanse rege ring nadrukkelijk verzocht maatregelen te willen nemen om de zes „ontvoerde" zonen vari de Pasja te doen bevrijden. In de officiële mededeling wordt o.m gezegd: „Bepaalde Marokkaanse onderdanen die ondanks de door hun in het verleden gespeelde rol een grote mate van cle mentie hebben ondervonden, hebben zieh reeds enige tijd geleend voor anti-natio nale activiteiten. «1* W 1 S» "Dé*Amerikaanse republikeinse sena tor Joseph McCarthy is donderdag avond in Washington overleden. McCarthy is bekend geworden *d<y>r zijn: „ketfcfjartrt" op Jcommunisten/ Hlj war éT" jaar oud." 4 - De senator overleed in het hospitaal Bethesda van 'de Amerikaanse marine aan "een aèute^Ieveraandoening. Hij heeft ruim"eëriwceek in het ziekenhuis gelegen. X* - !t"%wtf, McCarthy, wiens optreden aanleldmg was tot de~Tvórming van., een' nieuw woord, in de Engelse taal/'McCarfchysm. wérd' door de/'wëcSordelmg,' die de "se naat over hem "wsprak politiek —'en misschien oóir'persoonlijkgebroken. Deze veroordeling culmineerde in een resolutie behelzend; dat .McCarthy de 'constitutioneleJiang/ van zaken. La de Senaat, belemmerd had en dat hSj'itïbreu- Kefi Kad gejitlëeifd ,'op de „senatorialc etüiék". .''j?V De/yoormaligè; boerenzoon uit'Appleton, iPscófeo, "had lange wegafgelegd „Senaat bereikte. .Joe Mc aaltjjd graag, dat tn hewcmïïera^ë^dë^ro^^^^S^81 jager; door anderen - wérd hij 'verguisd als i een' cynische, meedogenloze' repu tatie-breker. -M' i Op het hoogtepunt v^an zijn roem werd zijn naam dikwijls genoemd als even tuele kandidaat voor het' presidentschap. Hij zou in dat geval de' eerste katholieke president der V.S. zijn geweest. Met tiJee presidenten had hu echter overhoop ge legen. Harry Truman trachtte hem als „pathologisch geval" te negeren en Eisenhower, die In '52 McCarthy's her verkiezing als Senator bad gesteund, be handelde hem nadien met ijzige verach ting die zonder twijfel van invloed is ge weest op zijn politieke ondergang. •b t -i' Naar aanleding van een oproep tot hulp van de Liga van Rode Kruisvereni gingen ten behoeve van de slachtoffers der aardbeving, die zuidelijk Turkije de vorige week heeft getroffen, zendt het Nederlandse Rode Kruis 500 dekens ter waarde van 6250 aan zijn zusterorgam satie in Ankara. "SöSt1 1 1S r' McCarthy was een vrijwel "onbekende figuur,-- totdat bij op 9 febr. 1850 ih'fhót stadje Wheeling in WeSt-Virginib-feen rede hield waarin hif beweerde -te-:-bér schikken over de namen "van ambtena ren Van het departement van Buiten-';'; landse Zaken, die «"lid waren varr---de <y!L. communistische partij. Op 'slag was/hij ,-. via de - voorpagina's der Amerhehartse/J/w, kranten -een beroemdheid. Vierwoe-./a Uge jaren lang gelukte' het hem Cs alge- |;:f mene aandacht op zich gevestigd te.hou- den door het instellen van: onderzoeken .V/g -»aar alles wat maar,- iets, met eothmü- msme te maken zou', kunnen hebbeniS.?"; e f i k Het r-t Britse ministerie" van*1 Volksget-^ trok,- i van -Londen t naar Amsterdam yër- Aan rAt- vliegtuig f-- pokketr heeft gekrogen. die 'met hetzelfde vlic hebben en inmiddels, naarEnge- land teruggekeerd zijn, wordt -aange- - raden- om, indien zij zich binnena de komende tien dagen ook maar enigszins, onwel voelen, onmiddellijk naar een dokter te gaan. r 1 De bewuste passagier, een Duitser, moettüdeiis de, vlucht reeds besmet geweest zijn. Op 20 april was" hij in Engeland gearriveerd, maar toen werd nog geen inféetie geconstateerd. s 1 t De Duitser is van Londen via Am- -- sterdam naar Hamburg gevlogen., Eén vertegenwoordiger van de KLM aldaar heelt de medische dienst van de lucht vaartmaatschappij onmiddellijk op, de hoogte gesteld, toen de verschijnselen i van pokken geconstateerd' werden. /Van t de zijde der KLM zijn onmiddellijk, alle nodige maatregelen genomen., Het grond personeel, dat in aanraking'is geweest;""" staat onder voortdurende controle Het Amerikaanse ministerie van De fensie heeft woensdag bekend gemaakt dat de Amerikaanse strijdkrachten/ be schikken over een atoomgranaat Van ruim 20 centimeter, die zowel door ka nonnen als houwitsers kan worden; af gevuurd. Het leger beschikt over kanon nen en houwitsers die voor het afschie ten van deze granaten kunnen- worden gebruikt. It Wellicht voor enige miljoenen scha de werd aangericht, toen gisteravond omstreeks elf uur brand werd gemeld In de wollen stoffenfabriek van de N.V. Gebr. Franken in de Goirkestraat te Tilburg. Toen de brandweer met groot materieel enkele minnten later ter plaatse verscheen, sloegen de vlammen uit het dak van het vier verdiepingen hoge fabrieksgebouw. Met zes motorspuiten en twintig stralen bond de brandweer, onder lei ding van commandant A. H. Hermans, geassisteerd door vrijwilligers van de B.B., de strijd tegen de vlammenzee aan. Dit volgens een vooraf beraamd aanvalsplan, zoals voor elk brandge vaarlijk object in Tilburg gereed is ge maakt. Toen weldra bleek, dat het brandende complex geheel verloren zou gaan, be paalde de brandweer de aandacht op de nabijgelegen weverij en het ketelhuis. Spoedig stortte het dak van de fabriek in, gevolgd door achtereenvolgens alle etagevloeren en delen van du muren. Een zware brandgevel tussen spinnerij en weverij maakte het de brandweer mede mogelijk de strijd tegen uitbreiding te voeren. Omstreeks half twaalf was het gevaar voor uitbreiding geweken. Om half een was een einde gekomen aan het spectaculaire karakter van de vlammen zee en de vonkenregen, welke op vele kilometers buiten Tilburg waarneembaar waren. Weverij en ketelhuis konden worden behouden, evenals enkele belendende woonhuizen. Behalve het vermelde fa brieksgebouw liep ook een wolopslag plaats ernstige schade op. Het nablus- singswerk heeft de gehele nacht in be slag genomen. Omtrent de oorzaak tast men nog vol ledig in het duister. Omstreeks tien uur had de avondploeg de fabriek, welke in 1982 reeds eenmaal afbrandde, verlaten en amper eenuur later werd op de bovenste verdieping van het thans vol ledig uitgebrande fabrieksgebouw de brand het -eerst door omwonenden opge merkt Het bedrijf telt 100 arbeidskrachten, waarvan er 40 werkzaam -waren in de uitgebrande afdelingen. Naar de directie Volgens berichten, die in Tunis de ronde doen, zal de bey van Tunis bin nenkort afstand van de troon doen ten gunste van premier Habib Bourguiba, die dan president van de republiek Tune sië zou worden. De akte van afstand zou al zijn1 óp- gesteld en tussen 15 en 20 mei openbaa* worden gemaakt. Naar verlu'dt, zou dc bey er genoeg van hebben buiten, de nationale zaken te worden gehouden. "V m m m m m m m m „m m DE BILT, vrijdag 10 uur. Een de- ;t pressie, die donderdag langs IJsland trok, heeft vrijdagmorgen Noorwegen bereikt en trekt verder naar de Oost zee. Het koufront ervan lag vrijdag ochtend over het Noordelijk deel vaa de Noordzee en verplaatste zich regel matig in Zuidelijke richting. Aan do achterzijde van dit front voeren Noor delijke winden zeer koude iueht uit de Poolstreken aan. waarin zelfs hier'en daar hagel en sneeuwbuien voorkomen. Dit front zal zaterdag over ons land trekken, hetgeen met wat lichte regeji gepaard kan gaan. Na de frontpassage stroomt de koude lucht over Nederland 1 uit. zodat voor het weekeinde op kouder weer moet worden gerekend. Dekans '?- op nachtvorst wordt weer groter. /T"" ons verzekerde zal het bediijf niet kbmên stil te liggen, omdat stellig met gunstig gevolg een beroep kan worden gedaan op collega s. Dit ten aanzien van'7de werkzaamheden, welke in de vendelde afdelingen worden verricht. Een 'juiste raming van de schade was zo kort na ,da brand nog niet te geven. Het bedrijf te verzekerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1