I Protest van Natuurhistorische Vereniging tegen reiger jacht TELEVISIE C0ÜZY f" s Geron speelde Arthur Miler's „All ny sons I gevallen bij bevrijdings monument en in de Gróte Kerk Honderd Franse schilders bezochten Veveo verffabrieken te Schiedam KAMPEER- TENTOONSTELLING BOB v. d. HEIJDEN De reigersnesten in f f DE KLERKeZH I PRISMA J PRODUKTSCHAP VOOR VIS EN VISPRODUKTEN BIJEEN SCHIEDAM l I" J" Jubileumsamenkomst Leger des Heils Jaarvergadering A.R. Kiesvereniging Ijzer werker stortte in scheepsruim Dodelijk ongeval VLAARÜliMGEN I l:[ Spaarcijfers bij P.T.T. Nieuwe melodieën op t het carillon r-h Schiedam promoveert naar Hoofdklasse D PRACTISCH HYGIËNISCH VLAARDJUNGEiN 187. Lezing over Rusland voor zakens Lu diekring Uitnodiging Er komt toch een beelden lentoonslelling Terrazoobedrijf Lorcnzini betrok nieuwe fabriek Maasland fel piv f gv ir f If/ 2 V rijiiag 3 mei 1957 f* i Advertentie BEZOEKT onze grote Terrein XERXES99 GEOPEND: 4, 5 en 6 mei van 10—22 uur Morgen speciale Zaterdag-koopjes op onze hoeden-afdeling Advertentie EEN r ri 'Pr L, Apl f: r Oproep Centraal Vrouwen comité Rollen Deze en volgende week in Schiedam Damnieuws a 11 Geen avondgebed op zaterdag 4 mei Café-sluiting op gedenk dagen Advertentie Advertentie BRUNOTT Bijeenkomst van Chr. Vrouwenbond Aanvaring in Nieuwe Waterweg Advertentie jpEert prachtige collectie jê. 'HORLOGES S= Noorlander Advertentie Gemeenteraad besloot Afvoerpreinie Advertentie UW RIJWIEL IN BOUWDOOS 129.75 V» i U fr- G hum v r ,-k Do gang van 2aken bij de Stille tocht W 7? *n Dodenherdenking bij het bevrijdings- i - .monument aan de Gerrit Verboonstra&t I i te Schiedam on saterdag 4 mei is in l -grote trekken gelijk aan die van voor gaande jaren. Om uur zullen ongctwi'feld aller- v/ege de vlagger. halfstok worden ge hesen. Dan begint om kwart voor zeven het 1 opstellen van de stoet, die door de stad •naar het mo.iumcnt aan de Gerrit Ver- boonstraat za'. schrijden. Ook de samenstelling van de stoet 'zal in grote .trekken gelyk zyn aan voorgaande jarcr.. Om kwart over zeven zet de stoet zich, in beweging terwijl op datzelfde moment de klokken in de kerktorens voor een kwartier zullen luiden. J, Nadat de vaandeldragers zich bij het „monument zullen hebben opgesteld zal i daar de kapel van het Leger des Heils -vanaf half acht gewijde muziek spelen. Om kwart voor acht zal de stoet bij ;het monument aankomen. Het korps Van het Leger des Heils neemt dan de treurmarsmuziek over tot het geheel is opgerteld. Om kwart voor acht beginnen even- eens de klokken voor de tweede maal te luiden. f Om tien voor acht bestaat gelegenheid '"'aan de voet van het monument kran- sen en Noemen te leggen. Om acht uur precies kondigt een hoornsignaal de'» aanvang van de twee ïninuten stilte aan. f. In. 'J ■t, <5.» Ar»A £->+ - C? ©j» woensdag 8 mal sal hat 70 jaar geledan zijn dat da aarsta Lagar das Halls samenkomst in Nederland, te Am- T sterdam gehouden. Mat deze eerste sa- j- 'meakomst begon het Leger des Heils m haar zegenrijk werk in ons land de Engels* Slafksplioin Tyler en da Am- •stardamsa onderwijzer, luitenant Gerrit Govaars. Ondanks tegenstand an be moeilijkt door niet begrijpende lieden zette de Heilssoldaten hun werk voort ea^no» na 70 jaar, vinden zij sympathie steun voor hun arbeid in alle lagen fAjVan' onze bevolking. SJ^Naast het evangelisatiewerk neemt het |r>,maatschappelijk werk en de reclasse- r - rmgsarbeid van het Leger des Heils een S\f l'^keer„ belangrijke plaats in in onze sa- If%nenleving. Vele maatschappelijk en l»V ^"geestelijk ontspoorden vinden door de in L afspanning van de heilssoldaten de weg Jgjterug* naar een beter bestaan. Ook in f „JlfSchiedam hebben de heilssoldaten voor - -Wh/elen nuttig werk verricht: talloze man- S? |p»en en vrouwen die in de chaos van rrpaofnliilr nn moa+Cf»liannplillr §r;;daten in Veilige Haven geleid. -:In verband met het 70-jarig bestaan jê S.'houdt Korps Schiedam een bijzondere met het spelen van twee coupletten van het Wilhelmus. In d* Grote Kerk In. de Grote Kerk zal daarop om half negen een herdenkingsbijeenkomst wor den gehouden geoiganiseerd door de afdeling Schiedam van de Ned. Ver. van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezet tingstijd en het Voormalig Verzet Ne derland. Vocale medeweiking zal worden vei- leond door de Arb, Zangvereniging •«Excelsior** o.l.v, dirigent Leo Smit en de Chr, Muziekvereniging „Harpe Da vids" o.l.v. dirigent Albert Meij. Als sprekers zullen op deze avond op treden ds. J. Nawijn, Geref. predikant te Schiedam; Pater P. L. v. Kessel O.P, uit Nijmegen en ds. J. A. Hebly. Ned. Herv. predikant te Schiedam. De toe gang tot het kerkgebouw is vrij. Wy herinneren nog aan de jaar vei ga- dering, die de A.R. Kiesvereniging te Schiedam heeft uitgeschreven voor woensdag 8 mei in het Geref. Jeugdhuis. Op deze vergadering zal o.a. de verkie zing plaats hebben van twee bestuurs leden. De 43-jange yzenverker J. A Meul- stee uit Schiedam stortte donderdag by de werf Wilton Fyenoord in een 6 meter diep ruim van het Panamese schip Ham- bal. De man was een motor aan het demon teren en verloor zyn evenwicht. Met ernstige kwetsuren aan de rug is het slachtoffer naar het Westerziekenhuis te Rotterdam overgebracht. Zyn toestand is ernstig. Omdat de Nederlandse Verfindustrie voorziet dat door de Bestedingsbeper king In de toekomst grote binnenlandse orders nullen wegvallen, worden door de fabrikanten nieuwe afzetmogelijkheden gezocht voor de producten bQ een terug gang ln de conjunctuur-toch nog een re delijke «fzet te verzekeren. Een van de bedrijven, die op deze ma nier voor de toekomst werkt is de verf- fabriek Veveo te Schiedam. Reeds en kele jaren geleden, legde het bedrijf, als een van de pioniers, de grondslag voor de export naar Frankrijk. Veel propaganda wordt in dit opzicht ge voerd om het Nederlandse product in Frankrijk bekend te maken. En al deze propaganda heeft tol resul taat dat de Nederlandse verf, niettegen staande de prijs t.o.v het Franse product door hoge invoerrechten, in Frankrijk meer en meer veld wint. In het kader van de propaganda heeft een groep van honderd Franse huisschil ders, evenals vorig jaar een bezoek ge bracht aan Schiedam, als gast van Veveo. Drie dagen zijn deze schilders m Ne derland geweest. De eerste dagen heb ben zij excursies gemaakt door het ge hele land o.a. naar Volendam. de bol lenstreek en natuurlijk ook naar Am sterdam en Rotterdam. Gisteren brachten zij een bezoek aan de fabrieken aan de Willemskade te Schiedam. Na een rondgang door »het bedrijf werd hun 's middags een demonstratie van de nieuwste verfproducten aange boden in de grote zaal van het gebouw Irene. Donderdagavond is het gezelschap weer naar Frankrijk vertrokken a d Xerxesweg. Rotterdam, te bereiken met tramlijnen 3 en 5, buslijnen 31 en 33. Tevens EXPOSITIE van onre Speciale VERBUUR-AFDELING Reserveer tl.KHjt voor Uw vacantle! SPORTHUIS BERGSELAAN 332 R'DAM TELEFOON 80631 Te bereiken met tramlijnen 3. 3, 3. 11. 14. 22; buslijnen 31. 33. 52. In de Schiedamse haven is donderdag een dodelijk ongeval gebeurd. Aan boord van het Engelse stoomschip Exmoor bij de N.V. Nieuwe Waterweg, viel donderdagavond om half zeven de 18-jarige Engelsman M. J. P. van tien meter hoogte m een ruim. toen hij een ijzer schot wilde verplaatsen, dat los schoot. Het slachtoffer verloor het evenwicht en stortte naar beneden. De kleine reigerkolonie in het Ho» aan dc Hogelaai; te Vlaardingen floreerde goed dit jaar, hetgeen niet te verwonderen is na de uitzonderlijk zachte winter, vvaa—loor de reigers enig soelaas hebben gekregen na de strenge vorstperioden tn 195* en 1956, in welke winters hun gelederen nogal werden uitgedund. Jammer genoeg hebben de reigers geen genade kunnen vinden in de ogen van de gemeentelijke instmttes Donderdag voor Pasen in de vroege morgen werden dc reigers ruw gestoord door brandweerlieden, die niet stokken de nesten mei hoogbebroede eieren en misschien zelfs jongen hebben uitgestoten. In verscheidene dagbladen Is hierover reeds uitvoerig geschreven, en menigeen, die de reigers een goed hart toedraagt heeft met verontwaardiging van dit brute optreden kennis genomen, een optreden, dat uit het oogpunt van vogelbescherming ontoelaatbaar is. Dit schrijft ons het bestuur van de afdeling Vlaarilingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. De brief, die wij van deze vereniging ontvingen, gaat als volgt verder: IdVPrtrvTie Met oils nebben vcliii zien algoviaaga of het nu nocug is ut Via.wclingse rei gers op deze wtjzc net leven on'nugc- njk te moKen. zaju wij good mgehent, dan is het moucf vooi ac vcistoung de vrees, dal oe beuken zoaanig vi.ii de broedende icigcrs tc leiden zoud»-n heo- ben. dat ze doodgaan, üe/c vrees is met alken ongcgiond. maar ook van iedere werkelijkheidszin gespeend Enkele le den van de Vereniging hebben dit vooi- jaar hun bijzond wt aanducni aan de reigcrkolonie gewyd en ze hebben by een op 9 apul genouden telling gecon stateerd, dat er negen nesten geivcci en twee nesten .n aairv.uw w«icn Ei wa ren totaal viet beuken met één nest, een beuk met twee nesten, een beuk met drie nesten en twee beuken niet een nest in aanbouw. Wanneet men o.a en kt. dat in reeds jarenlang bestaande ïeigerkolomes bomen met twintig en meer nesten worden aangetroffen en de bomen nog steeds in be3ic staat vei keren, /al net zonder meer duidelijk zijn. dal het bij een gering aantal nesten als m de Iloge- men gemakkelijk een laantje omlopen toor die paai weken, wat bovendien mg hel voordeel heeft, dat men dan een be ter gezicht heeft op het altijd boeiendt gedrag van de leigcis. De rauwe kie len welke door de reigers vvoiden uitge stoten zijn niet eig welluidend, maai het onophoudelijk gekras van de oveia. m de Hogelaan-beuken bloedende toeken, die men i gelukkigI ongemoeid beeft ge laten. hooit i k met zo'r aangename Op een and»n punt wijst de verenging in haar br.ef rog. Di blauwe leiger v een vogelsoo't die het de laatste 20 jaar met zo erg naar de vleze gaat In de ja ren 1935-1937 is er nl oen telling gehou den van de nesten ,ar allo teigcrkolo- nies in »ns i.md Deze telling wees uit dat er totaal ca. 8040 nesten m ons land waren' In 1949 is opnieuw een dergelij ke telling gehouden en daarbij bleek, dat het aantal reigerncsten tot 4540 wa= teruggelopen, een verminHbring dus v.iz 43.. pet. Terecht genieten dan ook de blauwe reigers voor een belangrijk deel van het jaar. nl. van 1 januari tot 1 sep Chsrmante voorjaarshoed]*» v*n prachtig* kwahtait Eng«ls zomer, vilt in practiich «II* modern* pasteitintan laan absoluut niet voor schade behoeft te worden gcvicesd. Van schade of over- tember de volledige bescherming van de last kunnen de reigers m het Hof moei- jVogehvet. lijk worden beticht. Mocht overlast door Hierdoor is het verstoren van hun nes- 1i„il_*_ Miannaa.» ri<ln uitwerpselen kunnen ontstaan dan kan Installatie EIST vakkundig* aanlag. Ook da ssrvlc* li zmmr belangrijk. Van baldtn Is U v*rz«kard, wanneer U zich bij eankoop wendt tot... Aanleg en service door gediplomeerd* monteurs. Showroom voor radio an talovisi* 1 o Middallanditraat 72 - Telefoon 30340 - 37434. ■tST ^Herdenkingsbijeenkomst in de Juliana- yberk aan de B.K.-laan. welke voor dit Idoel door de Kerkeraad der Geref. kerk ;t*ér. Jescbikking werd gesteld, op woens- rdag^.8 mei a.s.; aanvang 8 uur n.m, In kdéze-. dienst zujlen ds. W. A. Krijger, „XG'erf Predikant,, ds. J: <D, Smids» Herv. IJfPredikant en -een vertegenwoordiger van'het Gemeentebestuur spreken. Aan deze bijeenkomst verlenen bei muziekkorps en zangkoor. o Lv. kapel.4 meester A. van Gulik en Jeugdafdelingen' medewerking. *V 4^^ f-- f By het postkantoor Schiedam en de daaronder ressorterende, postinrichtiagen werd gedurende de maand april ont vangen 255.940.22 en uitbetaald 255.714,76. Het aantal geopende reke ningen bedroeg 59. -/•' Het "klokken3pel van de Grote of St. V iU "Janstoren te Schiedam wordt verstoken. Op het heel uur zal de Gavotte Pastorale van Kéo Clément worden'uitgevoerd. Op het half uur zal „Gelukkig Vader land" uit Valerius Gedenkklank ten ge hore'worden gebracht in een bewerking .vanjde„ beiaardier C. Don. is. l Het Centraal Vrouwencomité te Schie dam doet een zeer dringend beroep op de vrouwen deel te nemen aan de plech tige herdenking - van de gevallenen. De deelneemsters worden verzocht za terdag 4 mei uiterlijk 7 uur in rijen van zes gereed te staan in de Boterstraat op de bekende plaats. De vlaggendraagsters moeten uiterlijk kwart over zeven haar plaats innemen bij het monument. enlging „Geron" had zich voor de slotvoorstellingen van dit seizoen een zware taak op de schouders gelegd met de opvoering van "Arthur Miller's „AH my sons", een beter titel dan „Mijn zoons". Over het algemeen mogen wij waar dering hebben voor wat deze tonelisten er" donderdag ln première, in het ge- Jjomv, Musis Sacrum voor een uitverkoch te saai, van hebben gemaakt. Een drama als dit- van Miller, met zijn diep tragische - menselijke proble men, stelt aan bet uitbeeldingsvermogen van. de spelers bijzonder zware eisen. Misschien jwel. ,te. zyar^^ista koor jeen nmateurgezelschap.Maar het resultaat van veie weken werken door'de Geron leden was een redelijke opvoering, waar bij sommige scènes zelfs bijzonder aan grijpend werden gebracht en boven de middelmaat uitstaken. Men zou Geron kunnen verwijten dat .zij stukken kiest, die haar, en met haar vele andere gezelschappen, boven de krachten gaan, maar het amateurtoneel heeft in Nederland met grote moeilijk heden te kampen, wat de toneellitera tuur betreft. Wil zij boven het peil van „Robbe does" uitkomen, en dat stelt ieder ge-' zeischap zich wel ten doel, dan vervalt een amateursgezelschap in stukken, die in feite thuishoren op het repertoir van het beroepstoneel. Daartussen bestaat niets. Er is een lacune, die het de ver enigingen moeilijk maakt tot het spelen van betere stukken te komen. 'Het is Geron dus niet kwalijk te ne men dat zij Miller's stuk uitkoos. Dat zij er een redelijke opvoering van' maak te staat haar zelfs te prijzen. Hef spel,-in het bijzonder van de spe lers van het eerste plan, was zelfs zo, dat zij dat gedeelte van het publiek, dat maar de reacties tijdens het spel te oor delen, liever een blijspel had gezien, Aan het succes op deze avond heeft Koos de Groot als de fabriekseigenaar Joe Keller zeker een groot aandeel ge had. Zijn vrouw Mies den Hartog-Visser was, vooral in het eerste bedrijf soms - j 4 znsi Grote Kerk: 19.15—20.00 u. Her denking der Gevallenen; 20.30 u. Her- denkingsbij eenkomst. 6 «a*i Musis Sacrum: 20.00 u. Comm. Nw. Westerkerk: Utile Dulci brengt „Per Luchtpost". 7 msi Irene: 20.00 u. Wm. de Zwyger- school: Ouderavond: Musis Sacrum: 20.00 u. De Combinatie: Cabaret. Tegen de verwachting van iedere official In, heeft het eerste tiental van de Damcjub „Schiedam" dese week. op de rode lantaarndrager in de hoofdklasse, D.O.S., een overwinning behaald, die aan duidc ,:kheid niets te wensen overlaat. Voor het begin van de wedstrijd waren de Rozenburgers vol goede moed, hierin nog meer versterkt door de berichten in de dagbladen, die een uitslag in het voordeel van Rozenburg voorspelden. Van de aanvang der wedstrijd af, tot aan het einde toe, hebben de Schie dammers er echter geen twijfel over laten bestaan wie sterker was, de kam pioen van de eerste klas of de degradant in de hoofdklasse. a Dat de Schiedammers tot het uiterste geladen waren, bewijst bet feit dat zij ?5,7i." geen enkele partij verloren en nadat W?r£ Cegn 12—0- stand was bereikt, de Rozen- Is -f| burgers eindelijk, door een rcmisepartij. S?.. de geiegenheia krijgen om 'r. tegenpuntje 'te1 scoren. fDe eindstand werd 164 en door deze .-monsteroverwinning heeft ..Schiedam" «TT 7. ruimschoots bewezen. in zijn huidige C? vorm, een plaats in de hoofdklasse 7waard te zyn. ie tiental van de Damclub „Schie- dam" heeft dit seizoen in de volgende r.opstelling gespeeld: bord 1. W. M; Pran ger. 2. J. C. Omnk, 3. J. de Wilde, 4. A v. d. Moer, 5. J. v, Tijborg, 6. J. fcWesterveld. 7. L. Vrijland, 8. E v. Hoek, "-•Tm*'J, v.'-Walsum, 10. C. W. Sleeuwenhoek, le' reserve' D. v. d. Spek. £>i $y P -i* Tr E GEREFORMEERDE recitcerver- *vat al te vlak m haar uitingen. Io het laatste bedrijf wist zij echter wel een hoogte in haar spel te bereiken, die haar tot een goede tegenspeelster van haar man en haar -zoon Chris (Aad Maat) maakte. Ook voor deze laatste konden wij waardering hebben, zijn spel was doorleefd en hij behoorde tot een der besten op deze avond. De rollen van het tweede plan waren over het algemeen zwakker bezet dan de hoofdrollen. Zij waren in dit praat stuk'overigens niet van essentiële bete kenis. Een uitzondering is misschien te maken voor Ana Deever en haar broer George, gespeeld door Hel van Eijk- Gerkema en Freek Kegel, Het was ove rigens jammer dat de eerste zich niet geheel kon losmaken van het Schiedams accent. De jeugdige Piet Rijken voelde zich in dit gezelschap wel goed thuis. Regisseur J. W. Linkels heeft terecht aan het slot bij mande van ds. Krijger, die een slotwoord sprak, waardering voor zijn prestatie ontvangen. In verband met de op zaterdag 4 mei tc houden dodenherdenking te Schiedam zal op die avond het Oecumenisch Avondgebed in de Lutherse Kerk alhier met doorgaan. Opgemerkt dient nog te worden, dat het decor bijzonder goed was verzorgd. Voorzitter A. Kegel opende met een kort welkomstwoord de avond. Op zaterdag 4 mei a.s (Herdenking der Gevallenen) mag in café's na zes uur (18 uur) geen muziek worden ge maakt en mogen geen vermakelijkheden worden gehouden, Op zondag 5 mei a.s. (Nationale Feest dag) geldt voor café's en dancings de gewone regeling, zodat op die dag deze inrichtingen mogen openblijven tot half één des nachts. Muziek mag er dan zijn tot twaalf uur. In verband met de plaatselijke feeste lijkheden op maandag 6 mei a.s. mogen op die dag de café's en dancings open blijven tot één uur des nachts; muziek mag er dan zijn tot half één. JAARPENDULES Prachl sortering Luxe uitvoering 37.50 WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEF, 11$615 - ROTTERDAM Exclusiev* CHROOM STALEN SLAAPKAMER, zeer *p*rt model, t* leveren in elke kleurcombinatie, bestaande uit 2 persoons ledikant 120 x 190 met extra versterkte gezond- heidsspiraalmalras (25 jaar garantie), ay'**50 nachtkastje, tafel en 2 stoelen. 50 Bijpassende 2-deurs garderobekast ('/j l«g. Vj hang), met chroombeugels. Het chroomwerk van dez* kamer wordt door ons t*n volle gegarandeerd. HH ROTTERDAM BINNENWEG BEIJERIANDSELAAN Gisteravond was de Vlaardingte Zaken- studiekring in Concordia le Vlaardingen bijeen. Hier sprak Luitenant ter Za* W. C. Lemairt over „Met onie Jantjes in Rusland*'. Op buitengewoon boeiend* wijze vertelde luitenant Lemair* iets over Rusland en de gebruiken an,ge woonten van haar bevolking, voor zo var hij daar zelf mee in aanraking was geweest tijdens een vlootbazoek van 18—25 juni 1956. Rusland is het land waar we iedere dag van horati. maar praktisch niets van weien omdat er tussen dit land en da „vrije wereld" een ijzeren gordijn hangt, dat, hoewel niet geheel herme tisch gesloten, dit land met sijn sate Haten toch in grote male afsluit voor de westerlingen. Drie schepen van de Nederlands* Marine hebben op initiatief van Rusland een bezoek van vijf dagen aan Leningrad gebracht, terwijl in Rot lerdam een aantal Russisch* roarinevaar tuigen -waren gemeerd. Het vlaggesehip, de kruiser „De Zeven. Provinciën", de kleine torpedobootjager H.M. „Zeeland" en de grotere en nieu were „H.M. Friesland" voeren daarom op 14 juni de haven van Den Helder uit, De ontvangst in Leningrad was buiten gewoon hartelijk geweest, en de wijze waarop de Russische bevolking de sche pen heeft begroet was voor de beman' ning een ware sensatie. Met .veel animo vertelde Luitenant ter Zee Lêmaire van de paleisachtige minis' teries in wit-marmer en van de onder- giondse stations, die ook geheel uit marmer zijn opgetrokken. Enthousiast roemde hij de enorme musea waar de beroemdste meesterwerken worden geëx poseerd. En dat wordt er niet voor niets gedaan, want de gemiddelde stedeling weet meer af van een Rembrandt, een Frans Hals en van .een Van Gogh, dan de Nederlander. Dit trof hem zeer, even als het beschaafde optrèden van de bevolking, het ontbreken van de beruchte zechavenwijken en de gastvrije ontvang sten. Het is in Leningrad echter niet alle maal zo mooi als het er van buiten uitziet. Van de tweehonderd kerken in de stad worden er nog maar zeven voor hun doel gebruikt. De andere hebben een bestemming gekregen als loods, op slagplaats of vergaderruimte van atheïs tische organisaties. In de zeven kerjeen waar nog kerkdiensten worden gehouden ziet men alleen af en toe enkele oude mensen naar binnengaan. De jeugd houdt zich afzijdig van de godsdienst. Dit ligt niet zozeer in het ongodsdienstige van de Rus als wel de onmogelijkheid daar toe. Praktisch blijkt men namelijk van tal van dingen uitgesloten te zyn als men naar de kerk gaat. Een voorval, bet vertellen waard, js, dat toen onze marine een der kerken geheel vulde met de zevenhonderd Jantjes bijna alle burgers waren uitgelopen om hen de kerk te zien verlatea Een meer dan duizendkoppige menigte, voornamelijk bestaande uit de jongeren van Leningrad applaudiseerde lang en luid toen de Jantjes^ de straat weer betraden. Als iedere grote stad in de bekende wereld heeft ook Leningrad zijn schitte rende boulevards en zijn sombere, vuile achterbuurten. Als bijzonderheid vertelde spreker dat de boulevards iedere twee uur door vrouwen worden schoonge veegd. De huizen en onderkomens in Leningrad zien er voor het overgrote deel verveloos uit. Onze Nederlandse Marinierskapei heeft m deze stad ongekende triomfen gevierd en dat is wel een compliment voor hen in een stad met zo'n kunstminnende bevolking. De afdeling Vlaardingen van de Ne derlands Christen Vrouwen Bond komt op 8 mei weer bijeen in zaal Liefde cn Vrede aan de Gedempte Biersiool. Hiei zal dan spreken mevrouw A. Kiot-Poot uit 's Gravenzande over het onderwerp: „Het werk van de maatschappelijke werkster. De vergadering begint als gewoonlijk 's avonds om acht uur. De Deense motortanker „Rasmus Thcdstrup". 499 brt„ onderweg van Esbjerg naar Rotterdam is in de mon ding van de Nieuwe Waterweg in aan varing gekomen met de loodsboot. Het Deense schip maakte water en ver zocht om hulp van een sleepboot met pompinstallatie. De Sleepboot „Gele Zee' van L. Smit en Co. is ter assi->- ten slechts geoorloofd, wanneer daar voor door de Commissaris "van de Ko ningin in speciale gevallen vergunning is verleend. Naar uit verkregen, betrouw bare Inlichtingen la gebleken, was voor het verstoren van de nfesfen aan dc Ho- gelaan geen vergunning verleend, een dergeljikc vergunning was zelfs nlc' aangevraagd. Dc plaatsgevonden nestverstorng dus zondermeer oen overtreding van de bepalingen van dc Vogehv.t, Uit erva ring weten wij, dat de betrekken Ge meentelijke Dienst een open oog heeft voor dc natuurbeschermingsbeiangen en juist daardoor is het onbegrijpelijk, dal hier niet alleen is gehandeld in «tnjd met de wettelijke bepalingen, maar da: de betrokken instantie ook geen begrip heeft eetoond voor do beiangen van het dier. Dit kan men alleen maar verklaren door aan te nemen, dat men bcvooroos- dccld en onbedachtzaam te werk is gegaan zonder de gevolgen van de daad. welke ook nog in het opvoedkundige vlak lig gen. te voorzien. Juist nu dc politic een mededeling aan de pers heeft verstrek! over het uithalen en verstoren van vo- ge'nesten door de jeugd, had voorkomen moeten worde*», dat aan diezelfde jeugd door dc Gemeentelijke instanties zo'n slecht voorbeeld werd gegeven. Het schrijven van de Natuurhistori sche Verenle'nr eindigt met de woor. den: „Wij vertrouwen erop, dat de be trokken Instanties sullen Inzien, dat hun vrees voor schade ongegrond "Is en dat sij. wanneer <fe reigers hun broed poging mochten herhalen, v raan vrij overi gens niet twijfelen, ilf'r boelende vogels verder ongemoeid zullen laten, opdat de Inwoners van onxe stad, welke de vogels Alle modellen, .alt speciaal Zatardag-koopje, enorm voordelig voor slechts SINNENWEO PlEINWEG 146 tentie uitgevaren. Het schip is later op eigen kracht naar de Eerste Petro- een goed hart toedragen, nog lang van 'eumhaven gevaren. hen zullen kunnen genieten" SS tindt u bij: SSL Juwaliar Hoogstraat 173, Talafoon 129228 Het bestuur van het produktschap voor VUj der doel moeten a orden gebruikt, b.v. voor en Visprodukten kwam donderdagmiddag tej een sociaal fonds, aldus de opmerking van werknemerszijden. Besloten werd, het vraag stuk nader te bekijken. Den Haag in eerste openbare vergadering bijeen. Er is lang van gedachten gewisseld over de vaststelling van de normen voor standaardcapaciteitseijfers, die, ter bepaling van de onderlinge verhouding der kwekers- bedrijven met betrekking tot de aflevering van coniumptiemosselen in een produktiejaar, aangeven op welk aandeel in de levering van mosselen voor dat betrokken produktiejaar een kwekersbedrijf wordt gewaardeerd Met IS tegen 7 stemmen werd een voorstel aan genomen, het bestaande systeem, met ge wijzigde cijfers te handhaven. Met betrekking tot de vaststelling van de mlnimtim-aanvoerprijzcn voor-gezouten haring voor het seizoen 1937-'58 werd er ter verga dering een nader voorstel Ingediend. Het be stuur besloot de navolgende prijzen te doen gelden; Pekelmaatjesharing t.m. 15 juli 40 per kantje, Steurmaatjesharing t.m. IS juli 26.S0; van IS juli tot 15 oktober: pekel maatjesharing 35. steurmaatjesharing S 2S.50,volle pekelharing 35, ijle pekelha ring 26, volle steurharlng 30 en Ijle steur- haring 21 per kantje, van 16 oktober tot 1 december: volle pekelharing f 38. volle steurharing ƒ33, Uie pekelharing 28 en ijle steurharlng 22 per kantje. Na 1 december zullen wederom de prijzen van 15 juli tot 15 oktober gelden. Van de zijde van de rege ringsvertegenwoordiger werd opgemerkt, dat deze verhoging van gezouten haring neer komt op een verhouding van 10 tot 15 pro cent. Het is niet zeker, of de regering. In verband met de politiek van prijsstabilisatie, daarmee genoegen zal nemen. De reders zul len hun argumenten gestegen exploitatie kosten. o.m. door de gestegen gasolieprijzen, veranderingen in de loonovereenkomst, on gunstiger bedrijfsresultaten, vrees voor over- bevissing van de Noordzee waar moeten •maken. Er «erd nog opgemerkt, dat die prij zen weinig invloed op het binnenland zullen hebben, daar de haring voor 70 procent wordt uitgevoerd. Een vertegenwoordiger van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning merkte nog op. dat het mogelijk is. dat de minister voorbehoud za! maken. De mi nister heeft nog geen kennis kunnen nemen van het voorstel. Besloten werd nog een com missie in te stellen ter bestudering van vraagstukken over Euromarkt en Vrijhan delszone. Alles »«s U «dt weien -vso televisie, fcuat U zien en horen bu Elke zueniafavand tutu televisieshow in onze gehoorzaal Oosczecduk 350, aaovang 8 uur. De raad van de grniecnle Vlaardingen heeft iets gedaan, wat waard is om jn stadskronlcken neergeschreven ie wor den, opdat hrt nageslacht van deze daad kennis kan nemen en zich erover ver wonderen. Dc raad heeft namelijk kort vergaderd. Zil heeft het gisterenavond gepresteerd om een lijst van elf ingeko men stukken en een raadsagenda met 39 voorstellen tn 74 minuten af te ban delen. Om 8.44 uur precies sloot burge meester Heusdens de vergadering Dit is nog nooit eerder in dc geschie denis van "de stad nebcin d en dat wil ivat zeggen, want Vlaardingen behoort tot dc oudste steden van Holland. Van de 39 voorstellen gingen er gisteravond 33 zonder meer onder dc hamer door. Het tweede agendapunt was de derde stemming over het voorstel tot het ver lenen van een krediet ten behoeve van het houden van een beeJdententoonstei- ling. Als de heer W. van der Schee (a.r.t twee minuten eerder de raadszaal had betreden, wellicht had Vlaardingen dan geen beeldententoonstelling binnen haar muren gezien. Nu werd het voorstel met 15 stemmen voor en 14 tegen aangeno men. By de behandeling van het voorstel om het Raadhuisplein te wijzigen in hei Emous-plein wilde de heer E. P. van der Veen (c.h.u.) ook graag de Raad huisstraat gewijzigd zien. Of hier ccn mogelykheid ligt zal de straatnaam- commissie onder ogen zien, wanneer zii een volgende keer bijeen moet komen om namen aan nieuwe straten te geven Toen liet voorstel tot subsidieverle ning aan de Harmgrit aan de orde kwam, stelde de heer J. Ligthart (c.h.u.» voor om de Harmgrit op Vlaggetjesdag te gaan houden. Burgemeester Heusdens toonde hem de bezwaren hiervan aan, waarna de heer Ligthart inzag dat dit niet gewenst zou zyn. Deze bezwaren waren in de eerste plaats al dat er dan geen „Hollandse Nieuwe" is. Bovendien trekt Vlaggetjesdag al een paar duizend bezoekers en de Harmgrit eveneens. DU zou moeilijkheden veroorzaken voor ontvangsten op het 'stadhuis en niet tc vergeten voor het verkeer. De westerse levenswijze is do Rus nooit bij te brengen, besloot Luitenant Lcmaire zijn causerie, want deze men sen zijn téveel in een andere richting georiënteerd. Hij bewaarde echter de beste herinneringen aan deze Russen uit Leningrad. Er is lang -van gedachten gewisseld over een schrijven van de Redersvereniging voor de Nederlandse Haringvisserij, ten aanzien van het bevorderen van het afstoten van ver ouderde sehepen door middel van een zgn. ..afvoerpremie". Daarbij ging men uit van de gedachte, een afvoerpremie te geven van 15.000 per schip, dat door dc eigenaar voor het afvoeren wordt aangemeld. Het bedrag zou dan worden uitbetaald, wanneer het schip nimmermeer aan de visserij in Nederland deelneemt of in een Nederlandse haven aan voert Het aantal aangemelde schepen be draagt op dit ogenblik 40. Ter financiering van de premie werd er van uitgegaan, dat uit de reserves van het opvangfonds gezouten haring een bedrag van f 250.000 ter beschikking zal worden gesteld. Het resterende bedrag ad 350.000 zal door de reders worden bijeengebracht op basis van een vrijwil'ige bijdrage van 0.25 per aange voerd kantje marktwaardige gezouten haring of 0,12ti per aangevoerd kistje marktwaar dige verse haring. Van werknemerszijde werd opgemerkt, dat ook de werknemers een deel In het reservefonds hebben (reders 73 pro cent, bemanning 27 procent). Wanneer men voor de financiering van de afvoerpremie van het reservefonds zou gebruik willen ma ken. zou dat slechts voor 73 procent mogen Gisterenmiddag knipte Lino het zoon tje van de Vlaardlngse terrazzowerker de heer L. A. Lorcnzini, een rood lint door en daarmede had hij de nieuwe fabriek van zijn vader aan dc derde Indusiricstraat in de Vcttenoordsepol der offjeieel geopend. Het heeft vijfentwim.^ urn- gepuurd voor deze fabriek cr was, dat wil zeg gen; 25 jaar geleden begon de heer Lo- renzini zijn werkzaamheden met ter- razzowerken en sindsdien is zijn bedrijf je steeds gegroeid. Was hij eerst alleen, nu heeft hij acht man personeel in dienst en begon hij met een kleine ruimte van drie bij vier meter in de eerste Maas- bosstraat. nu heeft hij een fabriek met een oppervlakte van vijfhonderd vierkan te meter. Toen hij vijftien jaar lang in de Maasbosstraat had gewerkt, was de ruimte te klein geworden voor de heer Lorenzini. Hij verhuisde toen naar dc Afrol, waar hij bij de heer Van der Ende onderdak kreeg. Ook hiei gioeide hij echter uit en vijf jaar later vond opnieuw een verhuizing plaats. Nu naar de Kuiperstraat. De vijf jaar dat het bedrijf van dt heei Lorenzini in de Kui perstraat was gevestigd, was voor hem een goede tijd. Het bedrijf groeide ge stadig, En eindelijk is het dan nu zo- vc- gekomen dat er een bedrijfsruimte voor hem is gebouwd, waar hij voorlo pig voldoende aan heeft, riet Aanne mingsbedrijf Bouwens bouwde een fa briek met een oppervlakte van bijna 500 m2 en een grote open loods voor de polijstafdeling. In het totaal heelt de heer Lorenzini nu de beschikking over 1200 m2 bedrijfsruimte Voorlopig zal hij hier dus wel niet uitgroeien. Voor de fabriek is een woongedeelte waar de heer Lo renzini met zijn gezra in gaat wonen, Een Ixl sportrljwicl in giijze kleur Viaagt folder! Th. vAN DONGEN VOORBUROSTHAAT 1-18 (bij BergjeUm). Tel. 801118 en 85461. Emmablocmcollccte. De te Maasland gehouden Emmablocmcollccte heeft 150.88 opgebracht. Geslaagd. Aan de Chr. landbouw school te Zetten slaagde mejuffrouw f de Jong te Maasland voor het diplo ma N XIX. zijn. De 27 procent zouden dan voor een an-zodat hij altijd dicht bij zijn werk is. Het nieuwe kantoor in de fabriek Is nu» dern ingericht en de terrazzo-vloer - uitgevoerd in een combinatie van ver schillende kleuren, wat een frisse aan blik geeft. Ook is hier een grote staal kaart, waarop de klanten kunnen uitzoe ken wat zij wensen. In de fabriek stonden gisteren toen dc vele gasten binnentraden om het nieu we bedrijfspand te bezichtigen een gW" aantal terrazzo-gootstenen. -drempels en raam- en deurkozijnen naast tal van an dere voorwerpen van terrazzo in verschil lende stadia van bewerking om een idee te geven van dc uitgebreide mogelijk heden van het terrazzoweik. Vloeren en wanden worden hier eveneens vervaar digd. Dc ruimte waar de heer Lorenzini z»F bednjf heeft gevestigd stond gistere-* vol met prachtige bloemstukken en «>n dere geschenken, die hij ter gelcgenhcr vat, deze opening had gekregen van vir vele vrienden en relaties, die ook aan wezig waren bij de openingsplechtigheid In een korte toespraak bracht de beur Lorenzini dank aan a'len die hadden bij gedragen in de tot stand korr.ing van de nieuwe fabriek en ook aan zijn perso neel, dat hem altijd trouw terzijde sta*» bij het uitvoeren van de opdrachten. ait r" "•Au*#** gjjs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2