RADIOREDE Dr. W. DREES Plechtigheden in het gehele land Prinses Willielmina AUTO BOTST TEGEN MUltó EN ACHT GEWONDEN at® Sfeervolle plechtigheid het Stadhuisplein .- - --a „Straatsburg" vraagt conferentie van atoomgeleerden TROVÏÏMARSER eale, échte en opwekkende aanmeldingen Adenauer verwerpt brief Smirnow Oorlogsmonument te Sittard onthuld Moeder van verzet in Rotterdam Attache's bij Praag aangehouden Italiaanse P.T.T. in staking Schaerf president '-<* van Oostenrijk W eeroverzicht VIJFTIENDE JAARGANG No. 3680 MAANDAG 6 MEI 1957 Weerbericht Protest vooraanstaande Fransen tegen politiek in Algerië Russisch-O.-Duits akkoord over Russische troepen Koninklijke hulde aan de gevallenen DIT is de auto waarin zes ar beiders zondagmor gen op rijksweg 16. tussen Hendrik-ldo- Ambacht en Zwijm drecht, de dood vonden. Van de overige acht inzit tenden teerden er >-ter zwaar en vier licht gewond. v.S Waalsdorper vlakte Overveen TNE aanmeldingen voor onze zevende Trouwmars op 18 mei in Amsterdam blijven bin nenstromen. Dezer dagen kregen wij b.v. de volgende inschrijvingen: .WACHT NIET .TOT, DE LAATSTE DAG. SCHRIJFT NU IN VOOR DE TROUW MARS. Zie verder pagina 3 IN EEN VAL GELOKT (Van een onzer verslaggevers) In één tragische fractie van een seconde is gistermorgen om cwart over vijf een einde gekomen aan het leven van zes mannen. Op de Rijksweg 16 juist op de gemeentegrens van Zwyndrecht en ïendrik Ido Ambacht boorde een bestelauto met 14 inzittenden zich in een betonnen muur, die aan de wegkant het begin vormt van een viaduct. Zes passagiers werden op slag gedood, ei* waren vier zwaar gewotaden en vier mannen kwamen er met lichte ver wondingen af. Er viel een dichte hagel- en sneeuwjacht, toen even na zons opgang de rode bestelwagen, die door het plaatsen van banken voor personenvervoer geschikt was gemaakt, het viaduct in de Rijksweg naderde. De 14 inzittenden waren classificeerders, die bij de B.P.M. hun zwaar schoonmaakwerk hadden verricht in opdracht van het bedrijf van J. van Lonkhuyzen, gevestigd aan de Voorstraat 10 te Dordrecht. De meesten van de groep woonden bovendien in het logement-café. dat Van L. er ook nog op na houdt. Ravage w.avi V/ - Onderzoek Stille tocht Bij de brug Zie verder pagina 5 Botterdam: Witte de Withalraat 30 Teiet. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No, 42451» Kiachtendieim abonnementen 18.30—18.30 u. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 1)5700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 42488 Klfcbtendienst: 18 30—10JO u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond: PLAATSELIJK ZWARE NACHTVORST Wisselende bewolking met enkele buien, voor- namelijk in het binnenland. Overwegend matige, maar aanvankelijk nog nu en dan krachtige wind uit noordelijke richtingen. Plaatselijk zware nacht vorst, morgen Iets minder koud. 17 mei; Zon op: 5.02, onder 20.18: maan op 12.24, onder 1.46. o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Nederland herdacht de doden van de laatste oorlog De minister-president, dr. W. Drew, heeft gisteravond voor de radio een rede uitgesproken ter gelegenheid van de vie ring van de bevrijding. Dr. Drees her innerde aan d« grote aanval van de Duit se naties op West-Europa, aan het cspUulatiebesluit dat de Nederlandse opperbevelhebber op 14 mei moest nemen, en aan de vjjf donkere jaren die daarop volgden. Hij herinnerde ook aan de vele vormen va» verzet In ons land, en aan de Duitse capitulatie en het binnentrekken van de geallieerde troepen, samen met onze Irene-brigade. Koningin Wühelmina keerde uit Londen terug als de Moeder van het verzet. Het herstel van ons land als zelfstandige natie met sterke internationale bindingen was en is een grote en moeilijke zaak, aldus dr. Drees, die grote offervaardigheid vereist Er groeit intussen al weer eea ge slacht op dat de ellende van de bezet ting niet heeft gekend. Helaas zijn er nog tal van volkeren voor wie de vrij heid na de oorlog niet is hersteld, of zelfs is verloren gegaan. Eea voorbeeia daarvan heeft nog kort geleden in ons land diepe indruk gemaakt. Zo is met de vrijheid in de wereld minder gunstig gesteld dan we hoopten toen de oorlog eindigde. Ons land kan maar weinig gewicht in de schaal werpen, als bet' gaat om macht maar het kan trachten een voor beeld te zijn van wat in democratie en verdraagzaamheid tot stand kan wor den gebracht, aldus minister-president <ir. Drees in zijn radiotoespraak over de herdenking van de bevrijding. Een groep bekende Fransen, onder wie de auteurs Francois Mauriac en Jean-Paul Sartre, hebben president Cóty» een brief geschreven, waarin gezegd wordt, dat de' regering de waarheid over de methoden vai| de Franse veiligheidstroepen in Algerië tracht te onderdrukken en inbreuk maakt op de persvrijheid. Dë ontroering, teweeg gebracht door het bewys „dat er systematisch men sen worden gemarteld om' de op stand in Algerië te onderdrukken, is nog vergroot door de moeilijkheden die een .commissie van onderzoek in de weg worden gelegd en door de inbeslagneming van een editie van het weekblad „France-Observateur", zo wordt gezegd. Dit weekblad heeft meegedeeld.dat het de overheid in rechte zal aanspre ken om teruggave van de in beslag genomen exemplaren van de editie van 1 mei te verkrijgen, aanvoerend, dat de inbeslagneming onwettig was. De editie bevatte brieven van een soldaat in Algerië aan. zijn familie. E»n akkoord tussen de Sowjet-Unie-en de Duitse democratische republiek over tijdelijke legering van Sowjet-militairen in Oost-Duitsland is op 27 april jongst leden van kracht geworden aldus heb ben 'het Sowjet-persbureau ..Toss" en het Oostduitse persbureau ADN zater dag gemeld. Nederland heeft zaterdag zijn doden herdacht. In het gehele land werden stille tochten gehouden naar gewijde plaatsen. Enkele minuten heeft de stilte in ons land geheerst. >e stilte van de herdenking en de bezinning. In Rotterdam onthulde H.K.H. Prinses Wilhelmina een monument voor gevallenen. Namens haar dochter legde de moeder van het verzet, zowel bij het nieuwe monument, als bij de Maasbruggen, een krans. De Amsterdammers hebben zich zaterdagavond geschaard rond het nationale monument op de Dam, waar 's morgens Koningin en Prins een krans hadten gelegd. Hier kondigde een korte trompetstoot de twee minuten stilte aan. De grote stad scheen haar adem in te houden. Alleen was daar het geklots van een onrustig poUtiepaard op het asfalt. Het Wilhelmus weerklonk en allen zongen de twee coupletten ontroerd mee. De kleine meisjes, die een grote krans van gele bloemen haast niet vast konden houden, de matrozen en de verpleegsters van het Rode Kruis. En de duizenden anderen, die met bosjes bloemen naar de Dam waren gekomen. Burgemeester G. van Hall hield een korte toespraak. Mevr. Wanda Reumer droeg een paar gedichten voor. Twee verzen van Jacob Sikkinga, geschre ven in de cel kort voor zips dood. Hij was toen 23 jaar oud. De klanken van de Last Post klon ken over de nog altijd stille -stad en toen kwamen tie inwwoners van Am sterdam met hun bloemen en defileer den in een lange rij langs het monu ment. Ir. de Stadsschouwburg voerde de toneelgroep Theater uit Arnhem later op de avond „Het Dagboek van Anna Frank" op. Een jongetje van een jaar of tien liep stil en eenzaam mee op de stille tocht naar de duinvlakte van WaaJs- dorp bij Den Haag. Hij heeft de laatste oorlog niet gekend, maar aan de ernst op zijn gezichtje biedt dat hij de wij ding, de herdenking van deze avond aanvoelde. Er waren er velen in de stille tocht naar de fusilladeplaats op de Waalsdorpervlakte, die te jong wa ren om het leed en de strijd van 1940 1945 te hebben beleefd. Maar ook zü. evenals de duizenden ouderen, lie pen zwijgend, in gedachten. Een lange, lange «toet van pelgrims naar een stille vlakte. De hoge vlam men van fakkels waaiden in een kou de wind. Militairen en oud-verzetsstry- ders hadden de errewacht betrokken. Men hoorde slechts de doffe stappen van de. .velen die teen eregrogt, een posthume hulde aan de gevallenen brachten. Het aantal deelnemers aan de jaar lijkse stille tocht aan de erebegraaf plaats in de duinen bij Overveen wordt steeds talrijker. Aan deze twaalfde herdenkingstocht namen 1300 jersoncn deel, waarbij ruim driehonderd nabe staanden en een groot aantal jongeren. De twee minuten stilte op de doden akker werden na het klokgelui aan gegeven door hoornsignaal, waarna de halfstok hangende vlag in top ging. Padvinder hadden tevoren op de 374 graven witte narcissen gelegd. Eerder op de dag was, een krans gelegd na mens de stichting 1940—'45, die met de zorg van de begraafplaats is belast. Aan de stille tocht ging vooraf de jaarlijkse bijeenkomst voor nabestaan den en belangstellenden. Na een inlei ding namens het comité nationale her denking door wethouder mej dr. M. E. Nol te. voerde het woord pastoor dr. A. A. Olierook uit Bloemendaal, die zeide dat de kracht van de natie niet bestaat uit materiële middelen alleen, doch dat deze eveneens dient te steunen op geestkracht. Hierna sprak dr. J. H. Stelma. her vormd predikant te Bloemendaal. „De jongeren vragen ons reeds, hoe lang wjj onderen met het herdenken door- De rasdrevende vergadering van de Baad van Europa heeft saterdag het ministerscomlté aanbevolen, onmiddel lijk een conferentie van vooraanstaan de geleerden te organiseren, die met spoed verslag zal moeten uitbrengen over, de aard en omvang van bet stra lingsgevaar als gevolg van de aan houdende atoomproeven. Dé, raadgevende vergadering hoopt, - „Kinp" met 10.000 opwekken- de en verfrissende proefrolle tje» pepermunt op alle af- standen. „Coca Cola" met talrijke gro- te proepen ideale verfris ten- de dranken bij «port en spel op - de korte parcoursen. „Maggi met de afdeling to- matensoep ("en u weet het: 1 Maggi's soepen zijn échte toe pen) op de lange trajecten. dat spoedig overeenstemming kan wor den bereikt, over schorsing van de atoom- proeven. Zij spreekt zich uit voor krach tige voortzetting van de onderhandelin gen over een algemene mtwapenmgs- overeenkomst die ook de kernwapens omvat. De raadgevende vergadering heeft verder de regeringen van de landen van de Raad van Europa aanbevolen, hun premiers van tijd tot tijd te laten vergaderen om te komen tot een betere samenbundeling van de buitenlandse po litiek. .De voorzitter van de raadgevende vergadering Dehousse, heeft zaterdag op een persconferentie te Straatsburg mee gedeeld, dat de raadgevende vergade ring van 16 tot 30 oktober weer bijeen zal komen. Bondskanselier Adenaner van West- Dultsland heeft gisteren op boze toon als .onbevredigend" een brief van de Russische ambassadeur Andrei Smir now verworpen die er Adenauer fei telijk van bad beschuldigd een leuge naar te zijn. Smirnow had in een brief, die za terdag werd overhandigd, gezegd dat Audenauer nooit verklaard had dat West-Duitsland geen atoomwapens be zat en er ook geen voor zijn nieuwe leger vroeg. Dat was echter juist wat de Duitse kanselier in zijn nota van vorige week aan Smirnow had meege deeld. De regering van Adenauer zei zon dag in een kort commentaar Jat de brief- van Smirnow „onbevredigend" was omdat deze noch de verklaringen van de kanselier over de huidige mi litaire toestand noch, de waarde van de houding van de Westduitse rege ring ten opzichte van de atoombewa pening in aanmerking had genomen. faan," aldus dr. Stelma. Wij weten et niet, maar als we dit doen, is het niet om haat te koesteren, maar uit dankbaarheid voor de vrienden die him leven gaven." Tfjdens een korte, mbere plechtigheid hebben koningLn Juliana en prins Bern- hard zaterdagochtend circa kwart voor twaalf aan de voet van het Nationale Monument op de Dam te Amsterdam hul de en dank gebracht aan aile gevallenen, die In dit gedenkteken worden geëerd. Tien minuten voor aankomst van het koninklijk paar waren de minister-presi dent dr. W. Drees en de minister van defensie ir. C. Staf gearriveerd. Rondom het monument hadden zich en kele duizenden belangstellende hoofdste- delmgen geschaard, die ondanks de felle koude regenvlagen, van deze bijzondere plechtigheid getuige wilde zijn. Onmiddellijk na aankomst begaven de Koningin en de Prins zich naar de voet van het monument. Daar legden zij een jrote groene krans met rood-wit-blauwe linten, waarop in goud de initialen J. en B. Nadat het Wilhelmus was gespeeld, leg den de ministers Drees en Staeen krans van witte bloemen met een wit lint, waar op in zwart „Raad van Ministers", te Vele Nederlanders hebben za terdag de gevallenen van het verzet geëerd door bloemen te leggen bil de monumenten, die te' hunner nagedachtenis zün opgericht. In Sittard is zaterdag op de Markt het oorlogsmonument, dat is opgericht ter herinnnering aan de 210 personen uit Sittard, die in 1940--1945 het leven verloren, onthuld. Honderdeif van deze tweehonderdtien waren Joden, die ge deporteerd zijn en niet terugkeerden. Het beeld in brons, ontworpen en vervaardigd door de Sittardse beeld houwer Charles Tangelder, is in het] bijzijn van talrijke autoriteiten ont-| huid door mej. J. A. J. Krauwels, dochter van een van de verzetsstrijders, die' enkele weken voor de bevrijding gefusilleerd werd. Na de onthulling] zijn kransen gelegd. ■i' AS; De Amerikaanse en Britse luchtmacht attache's In Tsjechoslowakije zijn vrij dag aangehouden in een verboden mili taire zone bij Praag in de omgeving van „belangrijke militaire installaties" heeft het Tsjechoslowaakse persbureau Cêtëka zaterdagavond gemelt Tsjecho slowakije heeft bij de Amerikaanse en Britse ambassadeur in Praag geprotes teerd. De t^ee westelijke landen heb ben een tegenprotest Ingediend. De attaché's, de kolonels Teberg (V.S.) en Masterman (Engeland), zijn drie uur vastgehouden. De Britse en Amerikaanse ambassa des hebben verzekerd dat de attaché's door de Tsjechische politie in een val zijn gelokt. Zij réden in een auto bij de Tsjechische grensstad Nymburk, toen hun door militaire politie met vlaggen werd te kennen gegeven, dat ze moesten stoppen. Zij werden daarna een zijweg opgestuurd Op die zijweg werden ze aangehouden door bewakingstroepen van het Tsjechische leger. Intussen landde plotseling in de buurt een straalvliegtuig en verschenen enige tanks. De attaché's werden daarop te midden van dit mate riaal gefotografeerd, aldus de Britse en Amerikaanse "nota's. Hoe de bestuurder, de ex-taxichauf- ffeur G, Wier inga, het spoor Is bijster geraakt, kon naderhand niet mei zeker heid worden vastgesteld, maar juist waar de betonnen muur tegon, reed hij de parkeerstrook op, ramde een paaltje en de wagen werd met een harde klap in het beton gesmakt. De gevolgen waren verschrikkelijk. Zes mannen vonden onmiddellijk de dood en de overigen lagen gewond in de afgesloten ruimte van het voertuig. Reconstructie van het zo tragische ge beuren wees uit, dat de inzittenden door de schok naar voren zijn geschoten en op en over elkaar tegen het houten schot, dat cabine van laadruimte scheid de, zijn geslagen. De meeste slachtoffers hadden inwendige bloedingen en kneu zingen, aldus werd later geconstateerd. De ravage in de wagen was enorm. De politie van Zwyndrecht werd gealar- - meerd en even later ook die van H.I. Ambacht en de Rijkspolitie van Dordt. De zïekendienst Zwyndrecht en de Dordtse G.G.D. waren spoedig ter plaat se en, onder leiding van de doktoren Krijger en Koopmans begon het vervoer der gewonden naar de Dordtse zieken huizen. Maar zes van de mensen, die waar schijnlijk na hun zware arbeid in een dommel achterin de auto hadden, ge zeten, ontwaakten niet meer. zy waren: S. Kruiderlnk (36 jaar), J. Brul (70 jaar), C. Eozuwa (58 jaar), B. Vos (30 jaar)H. Sterkman (46 jaar) allen woonachtig te Dordrecht en voorts de 21-jarige B. Verhoef uit Pa- pendrecht, die om wat extra's te ver dienen voor één nacht was mee gaan werken. Zeer ernstig gewond was de chauf feur G. Wieringa, eveneens nit Dor drecht. Hjj verkeerde in levensgevaar. Zwaar gewond werden vier classifi ceerders, nl. de Dordtenaren S. Cupido, W. Pistorlus en C. de Boer uit Papen- drecht. In het ziekenhuis te Dordrecht bleek A. Wouters bulten gevaar te zijn. Drie inzittenden kwamen er met lichte verwondingen af, Zij konden na in het ziekenhuis behandeld te zijn naar huis terugkeren. Hun namen waren P. van Looyen en P v. d. Stelt, resp, uit Dordt en. Papendrecht en Rijkens uit Tilburg. De stoffelijke resten van de slacht offers werden overgebracht naar het dodenhuisje op de begraafplaats te Zwijn drecht Dr. Jongeneel uit H.I. Ambacht verrichtte de lijkschouwing. Omdat de ramp juist op het grond gebied van Hendrik Ido Ambacht ge beurde, wera het onderzoek ingesteld door de post H.I. Ambacht van de groep Barendrecht der Rijkspolitie onder lei ding van wachtmeester Van Loo er: in nauwe samenwerking met de Rijkspolitie Verkeersgroep Dordrecht, Het algehele onderzoek werd geleid door de officier van justitie, mr, J. E. Visser. De auto werd in beslag genomen en getest. Daaruit bleek, dat de wagen geen enkel gebrek vertoonde en ook het slip gevaar achtte de politie vrijwel uitgeslo ten. Het lijkt daarom met uitgsloten, fiat chauffeur Wieringa, die zelf als classifi ceerder meewerkte door vermoeidheid van de goede weg is afgeraakt. De meesten van de veertien mannen hadden zaterdagmorgen van half acht tot twaalf uur hun zware arbeid verricht en zaterdagavond om half acht begonnen zij opnieuw. Het werk m Pernis duurde daarna nog eens tot 's morgens vier uur, half vijf. Na het onderzoek door de politie is de 1 ROTTERDAM, zaterdagavond/ 3 f f nUIZENBEN Rotterdammers hebben zich verzameld op he tvStadhuispleit en wachten op het moment, dat het leven in de stad zal wegebben.' Të-y' te, midden van hen een kleine grijze figuur, geheel In het zwart gekleed. 1 Prinses Wilhelmina, de moeder van het Nederlandse .Verzet. Naast haar~d kamerheer in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin, mr." Kj-Vtete» van der Mandele en Rotterdams eerste burger, mr.GteE.van Walsnm.'Aan5 'W de voet van het'momnnent voor de gevallenen, dat enkele;minuten.geledenteS door de Prinses is onthuld, een vijftal nabestaanden vanintedè koorletelge'^Mf' fusilleerden, T1 f - Een hóorasignaal weerklinkt. Het ogenblik yam de grote stilte- Is^ aangétete? broken',~Rottefdamherdenkt rijhdodsi. Een lijsier fluit zijn! late avondlied als een posthume hulde 'aan de gevallenen. Tegen de bewolkte lucht -staat te de regenboog^3" Dan opnieuw een signaal. En onmiddellijk daarna de eerste-tenen ^m' ons volkslied. De duizenden op het Stadhuisplein nemen het overc De ban- k g is gebroken. Het leven herneemt zijn gang. j v, Motorgeronk. Voorafgegaan door en- S kele mannen van de Rijkspolitie arri-* veert Prinses Wilhelmina. De stille-tochtte»? - -frr&r Wanneer de laatste klanken van het Wilhelmus zijn verstorven, schrijdt Prinses Wilhelmina naar voren. Zij wenkt de nabestaanden der gevalle nen an samen met haar, die in de oor log het liefste gaven, wat zij hadden te missen, legt de grijze 'andsmoeder dan namens haar koninklijke dochter een krans van oranje Japanse lelies aan de voet van het monument Enke le ogenblikken staat zij daarna roer loos voor het door Mari Andriessen ver vaardigde kunstwerk. Dan treedt zü terug om burgemeester van Walsum gelegenheid te geven namens het ge meentebestuur eveneens een bloemen hulde aan de gevallenen te brengen Dan komt de prinses opnieuw enkele stappen naar voren. Ditmaal legt zij een krans van witte anjers bij het beeldhouwwerk. Ook nu weer vroeg zij de nabestaanden van de verzetssiacht- offers haar behulpzaam te zijn. Dan begeeft zij zich, vergezeld van mr. Van der Mandele naar het tegen over het monument gelegen stadhuis. teOMMANDO's weerklinken. De mari- V- nierskapel, onder leiding van majoor Gijsbert Nieuwland stelt zich op voor de stille tocht naar de Maasbruggen. Fakkels worden ontstoken. Uit het pu bliek komen tientallen naar het mo nument om in navolging van de grijze prinses de gevallenen met bloemen te eren en zich daarna achter de mari nierskapel op te stellen. Treurmuziek weerklinkt en langzaam zet de stoet zich in beweging. Honder den sluiten aan. Zwijgend gaat het door Rotterdams herrezen binnenstad naar de Maas. De stilte van de dodenherden king heeft zyn greep op de stad nog niet verloren. Men hoort behalve het klapperen dei vlaggen alleen de gang der honderden, die zich naar de brug gen begeven om de gesneuvelde mari niers te herdenken. BIJ DE noordelijke oprit wordt halt ge houden. Een wacht van in groot tenue gestoken mariniers staat hij de ge denkplaat. Het licht der fakkels wordt duizendvoudig weerspiegeld in het wa ter van de Maas. Het post- en telegraafverkeer in Ita lië ligt sinds zondag te middernacht voor drie dagen stil als gevolg van een staking van 100.000 employés, die meer loon eisen. Het allernoodzakelijkste werk wordt verricht door de hogere ambtenaren, wier vakbond zich niet met de staking kan verenigen. wagen weggesleept naar Van Twist aan de Mijlweg in Dordt Pas wanneer het mogelijk zou blijken de zwaargewonde en tussen leven en dood zwevende "Wieringa te ondervragen, aal vast komen te staan ot bij dit vrese lijke ongeluk oververmoeidheid of Iets anders de oorzaak is geweest. Het duurde geruime tyd, voordat de slachtoffers :n gewonden geïdentificeerd konden worden, want velen hunner leef den in het genoemde logement van Van Lonkhuyzen aan de Voorstraat in Dordt door de stad naar de Maasbruggen zouM'M voor de bijna 77-jarige vorstin te zwas::v>®5 zijn geweest De kapel speelt gewijde muziek, wan-'"?tes« neer de prinses, nadat zij bij'de "ge- denkplaat een krans heeft gelegd,.' en- kele ogenblikken roerloos op dezé"'" te; voor het Korps Mariniers "historische,, 45? plaats staat Dan treedt zij terug "om generaal-majoor H. Q. R, O. Roms- winckel gelegenheid te geven een-krans te leggen namens het Korp». Weer en- kele ogenblikken stilte en dan klinkt „The last post". De mariniers eren hi overal ter wereld gesneuvelde kamera den. «f v J-Tf* De 67-jarige socialist Adolf Schaerf is gisteren tot president van Oosten rijk gekozen. Zijn tegenkandidaat was,r de 75-jarige conservatief dr. Wolf- gpn-r Denk. Schaerf is vice-kanselier in de hui- te dige coalitie-regering van conservatie ven an socialisten. Hij kreeg 2.259.975 stemmen tégen Denk 2.160.551. J Lijn naoorlogse voorgangers, Karl - Renner en Theodor Koemer, waren eveneens socialisten. De - ambtstermijn is zes jaar. Kanselier Julius Raab van Oostenrijk' heeft zondagavond verklaard, dat dr. Schaerf, de overwinning heeft behaald dank zij de steun van de communisti sche partij. De twee voormalige chefs van de Jordaanse generale staf, Ali Aboe - Noewar en AU Hiyari, zijn zondag onverwachts per vliegtuig uit de Sy rische hoofdstad Damascus naar Cairo vertrokken. De Bilt. maandag 10 uur: Boven Finland bevindt zich het cen trum van een opvullende depressie, die zich langzaam in ngeveer t elhke richting verplaatst Op de Oceaan tussen Ierland en dc Azoren ligt een gebied van hoge luchtdruk, dat zich langzaam in zuidwestelijke richting terugtrekt. Een ander hogedrukgebied, dat van Groenland afkomstig is, neemt op het ogenblik snel in aetekenis af, een kern ervan lag van morgen bij de Faroer. Verder naar het westen op de Oceaan In het'gebied'ten zuiden van Groenland bevindt zieh een actieve depressie, die in noordoostelijke richting opdringt. Het weer in het-',, lopen weekeinde werd geheel bepaald door een zeer koude luchtstromin.ë di© aan de achterzijde van de Finse depressie langs de Noorse kust naar West-Er - stroomde. Hierin kwamen talrijke hagel» 'te! ei sneeuwbuien voor, terwijl hier®et "v"^ daar zelfs onweer is opgetreden. Geleide- lil k flAOmf /4a nnn«MlAM .1 J 2te t 7 lijk neemt de noorden wind in onze om3 geving af, terwijl dinsdag de buiigheid tete/ zal gaan minderen onder invloed van, het, te kleine hogednrlcgebied,'dat maandagmorte - I gen bij de Faroer lag. In de:komendl' '*A nacht zal plaatselijk zware nachtvorst- optreden. - - u «R-, 1 v*' te te ntftek'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1