Sneeuw en hagel vernielen bloesem Eden naar Canada {Veel ScllRclc clciïl de OOgSt -sculptuur op kade gestrand Italiaans kabinet biedt ontslag aan Chinese terreur in Tibet en bii aankomst van Zwarte Zee'* vliegt 23 uur non-stop KLM EERT LINDBERG MET r N. A. V. O.- bijeenkomst „Staakt het vuren" in Nicaragua en Honduras W eeroverzicht In Rotterdam kwam een ernstige kink in de kabel miwïm;'. SIJEZKANAAL VOOR ENGELAND NIET ONMISBAAR Minister Zijlstra over de melkprijs DINSDAG 7 MEI 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3681 Weerbericht Bespreking over de looncompensatie na de huur verhoging Ned. kind vermoord in Zuid-Afrika Benoemingen ten hove V-- Advertentie (Van een onzer verslaggevers) DE 26 meter hoge sculjituur voor dë nieuwe Bijenkorf heeft haar bestemmingvannacht niet bereikt..Toen de-N.V. v.h. Firma Wflremr van *-Twst v.uit-- Dordrecht, -omstreeks het -middernachtelijk uur het gevaarte van veertig ton in beweging trachtte té krygen kwam er plotseling een kink in de kabel. De;onderste buis van het hijsraam, waarin het uiteinde van de sculptuur rustte, kon de plot selinge trekkracht niet verwerken en werd danig verbogen. Uitstel Hagel en sneeuw '-r&i"-..Y,/:/- 111111111111111 BRITS MINISTER: - Rotterdam: Witte de Withjtraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 !vl achten dienst abonnementen 18.30—19.30 a. Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 115700 's-Gravenhagc: Huygensplein 1 Telef. 183487 (3 1.) Postbus 10S1 Postgiro No, 424367 Klóchtendier.st: 13.30—19,30 u.: Tel. 362509 Schiedam; Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2,65 per maana. 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. NACHTVORST. Veranderlijke bewolking en minder buiig. Vannacht op veie plaatsen «vare nachtvorst. Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige tot zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. 9 mei zon op 4.58. onder 20.19; maan op 15.02. onder" 2.39. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) <r\ E bijzondere bijeenkomst van d« U NAVO-ministerraad te Bonn heef meer dan ander* in het politieke te ken gestaan. Natuurlijk is er ook «ver militaire zaken gesproken er minister Luns heeft cr terecht nof eens de nadruk op gelegd, dat d< NAVO zijn grootste betekenis noj steeds ontleent aan de samengebun delde kracht van 15 landen. De laatste tijd was echter de voor rang van toet politie'-e accent we.' wat erg in het gedrang gekomen. On der leiding van militaire extremisten was het Westen hard op weg om de defensie algeheel te gaan baseren op het atoomwapen. Meer en meer maak te de valse redenering opgang, da; het Westen die kant wel uU moest aangezien het nimmer in mankracht het Oosten zou kunnen evenaren. Om die reden zou dan afgezien moeter worden, van conventionele middelei ten gunste van atomische. Déze redenering scheen óók aanlok kelijk door het argurrent van de goed koopte i sterke bezuiniging op duri eonventionéle middelen, mogel'jk'-ïid van afschaffing of beperking dienstplicht e.a. Een eenvoudig r. sommetje moest de waangedach; - ogen toveren van het overwicht het Oosten In mankracht. Men telcii 200 miljoen Russen bij 100 miljoen jhensen uit de satellietlanden en voeg de er vervolgen* nog eens 600 miljoen Chinesen aan toe. "Wat bleef er an ders over dan^ heil zoeken In atoom kracht? >D het opmaken van dit rekensom- Ij metje vergat men echter een paar militair-technische aspecten. Hoe •n waar zouden tientallen Chinese di visies in het NAVO-gebied militair In gezet kunnen worden? Vervoer langi de Tranasiberische spoorbaan met zijn geringe capaciteit? De Rusten sagen nog in 1945 geen kans om langs deze spoorbaan een dertigtal divisies te vervoeren en daarna hun logistieke verzorging te garanderen. Indien deze divisies te gen Japan in ManUjoerije zouden wórden ingezet. Dit werd eerst na maanden voorbereiding mogelijk toen Amerika er voor gezorgd had via de haven Petropaulovsk voor drie maan den voorraden naar Oost-Slberië te v tV' Totrtn* Naait deze uiterst beperkte capa citeit van de spoorweg zelf staat dan nog zijn kwetsbaarheid tegen luchtaan vallen over bonderden kilometers af stand. Dacht men. nu werkelijk dat er beduidende aantallen Chinese divisies in geval van agreasie binnen een re delijke termijn in het NAVO-gebied zouden kunnen optreden? Immers neenl En wie wil na de opstanden in Po len en. Hongarije no1* het volle pond van de satellietlanden aan Rusland toerekenen? Deze 100 miljoen vormen etn gevaarlijk paard van Troje bin nen de Russische vestë en kunnen be ter bij de Westerse kracht worden ge voegd. De NAVO heeft dus wel degelijk dt mogelijkheid om de Oosterse man kracht te evenaren en daarmee ver valt de noodzaak om die reden af te zien van conventionele middelen ten bate van atomische. Europa trekt weer zijn winterjas aan De voormalige Britse premier Sir An thony Eden, die een week voor herstel van zijn gezondheid op een landgoed in Boston <V.S,> heeft doorgebracht is maandag, vergezeld van zijn echtgenote, per vliegtuig naar Ottawa vertrokken. Hij zal daar drie weken blijven als gast van dc Canadese gouverneur-generaal Vincent Masscy. en Honduras hebben toe gestemd in een „staakt bet vuren" langs de gemeenschappelijke grens. De over eenkomst is tot stand gebracht door een vredesmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Honduras en Nicaragua hebben toe- EUROPA zat gisteren in de greep van de kou. Onverwachte sneeuwbuien hebben o.m. in Engeland, Frankrijk en Italië zware schade aan de oogst toegebracht. In Noord-West-Fraaikrijk kan men zich niet herinneren ooit ïn deze tigd-van het jaar sneeuw te hebben zien vallen. 'Ljubelyana in Joegoslavië had voor het eerst sinds 58 jaar sneeuw ïn mei. De zwaarste schade werd aangericht in Italië. In Lombardije lagen bomen ontworteld en werd veel schade aangericht aan bloe sems. In de Po-vallei leed de oogst zware schade. Ten noorden van Rovigo vielen hagelstenen zo groot als kersen-en werd 80 procent van de oogst vernield. Er is nog geen schatting over de omvang der verliezen. Radio Belgrado deelde mee, dat in Joegoslavië, waar op sommige plaatsen de sneeuw 30 centimeter hoog lag, de oogst veel schade heeft opgelopen. Talloze telefoonverbindingen waren ver broken. In Frankrijk veroorzaakte de vorst zware schade aan vrucht-, bomen, die volop in bloei stonden ten gevolge van het eerdere zachte weer. DE BILT, dinsdag 10 uur: de depressie die gisteren boven Finland was gelegen vulde snei .op terwijl het langgerekte hogedrukgebied, dat zich uitstrekte van de Azoren via de Britse 'eilanden tot de Poolzee in betekenis afnam,. De aanvoer van koude polaire lucht duur de voort maar de windkracht n^am in onze streken verder af. In verband daarmede daalde de temperatuiir van nacht op vele plaatsen van 1 tot 3 graden, beneden het vriespunt. De depressie, die gisteren, boven hét zeegebied tussen IJsland en Groenland werd aangetroffen vulde eveneens op. Aan het front van deze depressie ont wikkelde zich vanmorgen, naby Ierland een afzonderlijke storing, die "zich vèr- plaatst in de richting van Het Kanaal. Aangezien ook boven Polen een lage druks tor ine tot ontwikkeling komt, ge raakt ons land tijdelijk binnen een ge bied met weinig wind. Bij opklaringen zal dan ook de komende nacht op nieuw op vele plaatsen zware nacht vorst optrreden.- •«*,-> Gistermiddag heeft, te Groningen de ere-, J Bonman. Zij neemt ntt de promotie een promotie tot doctor in de rechtsgeleerdIgelukwens in ontvangst vanprof. mr. P. S. heid plaats gehad van mevrouw Mieke j Gerbraridv. Voor het verslag vcnvijzen wij naar pag. 3. De beroemde caféterrasjes In Parijs liggen leeg en verlaten en de stome gezegd „zich te onthouden van elke acti- mjea worden bestormd door Parflie- viteit, welke de toestand kan verergert naars, die hun winterjassen terug wll- ren". I Jen hebben. MEt grote voldoening hebben we ei kennis van genomen dat de poli tici en met name onze Minister van Buitenlandse Zaken thans met de ge dachte van de almacht van het atoom wapen hebben afgerekend. Minister Luns zei o.a.: „"Da betekenis van de kernwapens heeft zulk een nadruk ge kregen dat de Indruk is ontstaan dat da gewone bewapening van minder géwicht Is geworden. Dit is een waan- gedachte; Kernwapens zijn ongetwij feld van grote betekenis. Maar ge steld dat zij het uitbreken van eer nleuwa oorlog eens niet zouden ver hinderen, dan zou-men door het ge mis aan voldoende gewone wapen; voor een afschuwelijk dilemma ko men te staan.,-Dan zou de noodzaa! ontstaan kernwapens te gebruiken ir ■een situatie, welke dit gebruik nie zou veroorloven". Hier raakt de minister de poli tieke kern van het militaire vraagstuk, waarvoor wij reeds eerde; herhaaldelijk hebben gewaarschuwd. De opvatting van minister Luni vond weerklank bij zijn Duitse er Franse collega's en we hopen dan ook dat er thans een definitieve streep komt te staan onder de afbraak dei conventionele strijdmiddelen. Hun aan tal Is reeds aan de zwakke kant. Op voering tot het minimum is dus de eerste taak van de NAVO, naast uit rusting met tactische atoomwapens. Want zolang het gebruik dearvan door Rusland kan plaatsvinden, kan de NAVO eenvoudig niet anders dan zich ook op een atomische oorlog in stellen. Maar dat is iets geheel an ders dan zich door een eenzijdige or ganisatie met huid en haar aan de atomische oorlogvoering te verkopen Men. kan slechts hopen dat de geest van Bonn vaardig zal blijven over de NAVO bij de ten uitvoerlegging van de militaire plannen, d.i. naast een •tomiscbe bewapening een voldoend •terke conventionele macht.. Het Amerikaanse Hooggerechtshof beeft bepaald, dat een vroeger lidmaat schap van de communistische partij geen voldoende reden ie om een advocaat te beletten zijn praktijk uit te oefenen. Het was,een lelijke, streep, door die rekening van de Dordtse transporteurs. En het was tevens de eerste ernstige tegenslag tijdens het vervoer van Lub bers' Constructfewertcplaats „Hollan- dia" te Krimpen aam de IJssel naar de Coolsingel in Rotterdam. In Krim pen was het monument op een zolder schuit geplaatst, waarna de-reis naar de Leuvehaven werd aanvaard. Deze tocht verliep zonder bijzondere moei lijkheden en reeds in de vroege middag kon deze eerste fase worden afge sloten. Het aan land brengen leverde evenmin zwarigheden op. De drijvende bak Actief van Van der Graaf en Mulder's Ber gingsbedrijf vatte het kunstwerk om zevenuur ïn zijn machtige takels en nauwelijks drie kwartier later rustte Naum Gabo's schepping op de kade. Er trad toen. een pauze in van enkele uren. omdat men bij het „vervoer over land geen hinder mocht ondervinden van het tramverkeer. Tussen twaalf en vier uur had de firma Vaan Twist gelegenheid de sculpuur via Schiedamsedyk en Sohilder- straat op de Coolsingel te brengen, maar men heeft deze gelegenheid helaas niet kunnen benutten. Toen de onderste buis van het hijs- raam was verbogen,f is aanvankelijk nog getracht het mankement op zeer korte termijn te herstellen. Daartoe werd het massieve.' vierkant gestut mét enkele bal ken, zodat de verbinding met de er onder rustende Mallejan weei* zo goed mogelijk was hersteld. Geheel zonder risico's was deze noodoplossing echter niet Vandaar dat vannacht om drie uur nog werd be raadslaagd over de vraag. of heétransport nog diezelfde nacht doorgang zou moeten vinden. 1 Na enig wikken en wegen werd be sloten niet over één nacht ys te gaan en de "operatie-sculptuur nog een etmaal uit te stellen. Wanneer liet tramrumoer vanavond laat is verstorven, zal een tweede poging -worden aangewend. De - president-directeur van De Bijen korf, dr.- G. van der Wal en de schepper van de sculptuur Naum Gabo, hebben de werkzaamheden in de afgelopen nacht van nabij gadegeslagen. In Denemarken is op duizenden ak kers door de sterke wind het zaad ver loren gegaan. De boeren zullen nu op nieuw moeten -gaan zaaien. In deien van Zuid-Engeland leed de aardappelenoogst veel schade. De fruit telers is aangeraden speciale maatre gelen. te nemen om hun oogsten te be schermen. In België was er hagel, sneeuw en nachtvorst. Maar gistermiddag was er boven Brussel een blauwe hemel. De Belgische weerdeskundigen voorspel den, dat de temperatuur zou stijgen. Radio Praag deelde mee, -dat de par ken en-de tuinen in-de stad, beroemd om hun meibloesems, onder een kleed van sneeuw liggen. De velden en bossen van Bohemen, Moravlë en West-SIowakije liggen ook onder de sneeuw en voorspeld werd; dat de koudegolf nog ten minste vier dagen zal duiren. In Oostenrijk liep men gistermorgen te rillen in een temperatuur even boven nul. In Innsbruck en Salzburg viel sneeuw «venals op de bergen er, in de dalen m de'zutdelifke-en westelijke tde- len van ,hef"3and. InmMdelesiethét ér-"naar-uit dai de aanvoer van koude lucht binnenkort tot staan zal worden gebracht, meldt het K.N.M.I. [)E ITALIAANSE regering heeft gisr ieravond haar. ontslag aangebo den. Dit werd reeds verwacht, nadat de leider van de sociaal-democratische partij, Saragat, zondag had bekend gemaakt, dat zijn partij zich 'uit de regeringscoalitie wilde terugtrekken. De christen-democratische premier Segni was toen genoodzaakt presii- dent Gronchi het ontslag van zijn kabinet aan te bieden aangezien hetzonder medewerking van Sa- ragat's geestverwanten niet meer op een meerderheid steunde. De christén-dèmocraten bezetten 262 zetels in de590 leden tellende kamer van afgevaardigden. Zij hebben in de afgelopen drie jaar geregeerd met de steun van drie kleinere partyen, waar bij de sociaal-democraten." Waarschijnlijk zalpresidènt Gronchi (die; de premier heeft verzocht in functie I te blijven.terwijl hy -zich-het recht voorbehoudt om de ontslagaan vraag te aanvaarden) een beroep doen op een. andere christen-democraat om teen nieuwe regering te vormen, waar voor ettelijke mogelijkheden zijn, o.a. met medewerking van - de republikei nen, die enige tijd geleden uit de re gering zyn getreden. Ook is het moge lijk, dat een nöodkabinet zal worden gevormd van „deskundigen", allen christen-democraten. De kabinetscrisis komt aan de voor avond van het bezoek van president Coty van Frankrijk, het 'éérste Franse statïebezoek-aan Italië sinds 1904, Gronchi heeft; Segni-verzocht, voor lopig het bewind waar te. nemen, tot het bezoek, van Coty. en dé onderhan delingen over eén 'nieuwe regering achter, de rug .zullen'zijn. Volgend jaarworden in Italië al gemene verkiezingengehoüden. 'DeUialiaanse- premier,, de christen-demo? Croat prog Antonio Segni, die zijn óntiiSgf heeft aangeboden, omringd door jdurnh- listen. - 'T HAZETFABP.IEKEN TE ZEVENBERGEN Vluchtelingen; die uit Tibet. In Kasjmir i zyn aangekomen', -hebben' verklaard dat. in Tibet .een terreurbewind heerst en dat In het land twee weken geleden-dé >staat van beleg is afgekondigd.De Dalal Lama, de geestelijke '.leider van Tibet; zou .naar. communistisch.China zijn cge~: voerd voor een „medische behandeling'-'. v Volgens de vluchtèlirtgen is hëT paleis yaii -de; Dalai- Lamate Lhasa herscha-; pen--in- eèn> hoofdkwartier- van"-Chinese/- tróepenuDuizenden ivoelingendé"M •DaMuj Lam afzouden bijboteingéa^jinet;.;' Qbinèse';'troëpeii zijn omgekomen.-:'^ T-* Bij d» «ankomit van de Ruisisehe pr« sldenf Klemenii Woroijilow in Djakarta is het gisteren lot vrij ernstige onge regeldheden gekomen. Teen Worosjiiow en Soekarne het sfaatspaleis warenbinnengegaan, begon een menigte van naar schatting duizend betogers de portretten van Worosjiiow en de communistische leuken die waren aan geplakt ia verscheuren. De politie ge ür. G. van der W af, directeur-generaal van „De Bijenkorf', en de beeldhouwer Naum Gabo bespreken in „de schaduw" van de sculptuur wat er gedaan moet worden. Op verzoek van de Stichting van de Arbeid is vanmorgen in bet ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid een oriënterende bespreking gehouden over de vraagstukken verband houdende met de looncompensatie na de a.s. huurverhoging. Van de zijde der regering werd aan dit gesprek deelgenomen door de minis ters Suurhoff, Witte. Zijlstra en staats secretaris Van Rhijn. Na deze bespreking, tijdens welke van regeringszijde antwoord werd .gegeven op gestelde vragen, zal het beraad in de eigen kring van de Stichting van de Arbeid worden voortgezet. bruikt* traangas om da anticommunisti sch# betogers uiteen le drijven. De politie werd in de -uitvoering van. haar taak belemmerd door salvo's straat stenen die door de betogers naar de politie werden gegooid. De demonstranten hadden tijden#' de tochtvan de auto- karavaan van het vliegveld naar het paleis, de afzettingen doorbroken en met hun vuisten op de voorbijrijdende auto's geslagen. Een betoger probeerde een politieman zijn sten gun afhandig te ma ken, verklaarden ooggetuigen- Militaire politie een eenheden van -het leger zijn ter versterking van de burger- po li tie naar Djakarta gebracht. De burgers van Djakarta hebben giste ren van de stedelijke autoriteiten te horen gekregen, dat zij dassen moeten dragen en-de stad schoon moeten houden tijdens het' bezoek van Worosjiiow. Bij zijn aankomst verklaarde- Wo rosjiiow: „De imperialisten voeren een politiek, die de spanning in de inter nationale toestand door hun proeven met kernwapens doet toenemen. Door samenwerking tussen Afrikaans- Aziatische landen en alle vredelievende landen, zou de reactionaire krachten een zware slag kunnen worden toegebracht", zo -voegde hij hieraan toe. Zondagmorgen .is het. lichaam van de tienjarige 'Robert'Klein (zoon van Neder landse ouders) levenloos gevonden bij het kerkhof in Johannesburg(Zuid- Afrika). Het kind werd sirrds, donderdag" vermist. Het bleek niet.zijn eigen riem gewurgd' te zyn. De politie heeft een 31-jarige doodgraver gearresteerd in verband met deze moord. De utare staalconstructie (n d« takels. Op de voorgrond Zadkine't „Verwoeste stad". De Britse minister van transport, Ha rold Watkinson, heeft gisteravond ver klaard, dat:het Suezkanaal niet als van wezenlijk belang voor dë Britse econo mie beschouwd kan worden, .zoals dit scheen vóór de 'sluiting van het kanaal. In een rede aan een diner van de Britse vereniging voor wegtransport zette de minister-uiteen, dat Engeland .van. plan' is -miethoden te ontwikkelen om'het Suezkanaal te mijden. Daarom der valt de-bouw-van grotere tanksche pen en de aanlag van nieuwe pijplei dingen.. „Omdat wij.door de-blokkade* van het Suezkanaal.- de vraagstukken die er uit voortkwamen, -moesten oplossen in een H. M. de Koningin heeft met ingang van 1 september 1957 benoemd tot haar particulier secretaresse Jonk vrouwe C. E. B. Roëll, hofdame van Haré Maje steit. H. AL.' de Koningin heeft" met ingang van 1 september 1957. benoemd tot haar' particulier secretaresse jonkvrouwe G. Hoeven te Haarlem. Jonkvrouwe. Roëll is hofdame van H, M. de Koningin en sedert 1945 werk zaam aan de afdeling Sociale Zorg van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis, waarvoor zij nog enige werkzaamheden zal blijven verrichten Mr. "Van der Hoeven is op 27 decem ber 1912 in Amsterdam geboren, stu deerde rechten in Leiden en vestigde zich in 1936 als advocaat en procureur in Haarlem. Sedert 1945 is mr. Van, der Hoeven lid van. de Algemene Raad- van de Ne derlandse Orde vanAdvocaten, terwijl hij o.a. ook bestuurslid is van de Chris telijke Vereniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte. De heer Van .der Hoeven, die doops gezind is, hpeft grote-oecumenische be langstelling. Van- zijn band verschenen drie boeken: „Juich aarde, juich", „De grote -verdrukking" en „Scheel engel tje." geest van teamwork, zijn wij in .stiat geweest aan te tonen, dat het trawaal niet essentieel is voor onze ecnonmïe, jets wat we voordien wel dachten", zei Watkinson. De -KL..M, zal op 22 en 23 mei een zeer bijzondere vlucht uitvoeren, welke voor de burgerluchtvaart uniek zal zijo. Het is een vlucht zonder tussenlanding van „Lind- field", het vliegveld van San Diego naar „Le Bourget" bij Parijs, een afstand van bijna 10.000 km, die, afhankelijk van de weersomstandig heden, in ongeveer 23 uur kan worden afgelegd. Deze vlucht, welke tevens de afleve- ringsvlucht is van de vierde DC-7c „Zwarte Zee" van de K.L.M., is te gelijkertijd bedoeld om het pioniers werk van Charles Lindberg, die precies dertig jaar geleden alleen en in een eenmotorig vliegtuigje de Oceaan overstak van New York naar Parijs, te eren. Op 10 mei 1927 1» Lindberg met zijn „Spirit of St. Louis" van San Diego vertrokken. Zijn vlucht over de Rocky Mountains naar St. Louis duurde 14lé uur. Op 12 mei zette hij zijn'tocht voort en ruim 7 -uur. la ter. landde hij in New - York. Ruim een week bleef Lindberg in New York, de laatste hand leggende aan zijn voorbereidingen en wachtend op gunstige weerberichten voor zijn Oceaanvlucht. Op 20 mei 1927 vertrok de „Spirit of St. Louis",om 8 uur-des morgens uit New York en op 21- mei arri veerde Lindberg.na 33 uur vliegen, omstreeks 10 uur in deavond op Le Bourget, waar hij met groot enthousiasme door tienduizenden werd verwelkomd; Lindberg had van San Diego af een totale vliegtijd van 55 uur laten noteren. De weersomstandigheden vormen een belangrijke factor voor de vlucht van de KLAL-machine, waarvan de. heer J. Stroeve gezagvoerder is. Daarom zal bij. het uitzetten van de route gebruik worden gemaakt van een Nederlandse vinding, de zgn. „minimum flightpath", welke reeds een aantal jaren wordt toegepast. Zij maakt het mogelijk, rekening houdend' met de heersende winden, de kortste route voor wat de vlieg tijd betreft, te. vinden. De kortste verbinding tussen San Siego en Pa rijs, waf afstand betreft, voert over de zuidpunt van Groenland. Het ligt in de bedoeling, dat de „Zwarte Zee" op 23 mei tijdig genoeg in Parijs aankomt, om de tien pas sagiers, van wie de namen nog niet bekend zijn, de Europese première van de film „The Spirit of St. Louis" te laten bijwonen. De bemanning zal bij de Nederlandse première in Amsterdam op de 23ste 's avonds aanwezig zijn. Minisier Zijlstra heeft geantwoord op R>m»vn? j H? vra-23 ran het" Tweede -t1e -h,,.r pMchar betreffende ntJ? w? la bfi w,,!en des lends. Deie had gevraagd of de minister wil uiteenzetten welke overwegingen hem ertoe hebben gebracht de melkprijs in het westen van hei land per 1 april j.L f 5 m5 e®1».cent ie verlagen en tevens, mfdêdebS da mogelijk is,, gemotiveerd, mededelen welke prijsverhoging ver wacht mag worden per j juli a.s. Minteter Zylstra heeft geantwoord dat htirK" mede op advies van hierbij betrokken publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties hééft de "esprits' In West- Nederland m die gebieden, waar de bezorging m,n door middel van wnk- 1957^,!!? 1S gerationaliseerd, op X april 1957 niet werd verlaagd, zoals onder normale omstandigheden had mogen worden verwacht. s Deze toestemming is mede verleend om ongewenste fluctuaties in de afeet van consumptiemelk zoveel mogelük te datrd2A6n'i r-, 1?SLreeds vaststond, dat de op l april 1957 mogelijke prijs daling van l cent op 1 juü 1957 wew zou moeten worden gevolgd' door een grotere prijsstijging. voorwaarde is evenwel gesteld dat die ia- het tweede kwartaal te veel bedragen na 1 juli 1957 zul len worden verrekend. Zodoende kan gedurende het derde en eventueel - gedu- no^A we^de kwartaal in de/ge noemde gebieden met een geringere SfS.ing wor^n volstaan daKt ders nodig zou zyn geweest Er zaÏT naar worden gestreefd de óp X j-qij m te voeren Prijsverlagingen voor. deze hekennT Z° sP°édig. moggfk bekend te maken en toe te lichten: y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1