Administratie kosten Chroestsjew bepleit zijn Leiding der industrie gedecentraliseerd Bestrijding van ambtenarij In hoger beroep vijf jaar tegen insluiper geëist Havenschap Delfzijl MR. ALGERA ONTRIED MOTIE-POSTHUMUS - TOCH AANGENOMEN- Lippert en Eicke schoten Roehm in cel neer Mr. Roosjen mag interpelleren Amerikaan haalde in neer „Justitie probeerde alles met hem; zonder resultaat' BONN VERLANGT UITSTEL VAN INKRIMPING BRITS LEGER Vijftien gevallen van tb.c. op h.b.s. Weer overzicht Geen protestvloot naar H-bomproef Ontslag bij Avio- I Diepen Beraadslaging 2e Kamer geschorst SS* er verklaart voor rechter: AMERIKAANSE OORLOGSBODEM DOOR STUDENTENVEROVERD' Panische schrik hij 2500 man WOENSDAG 8 MEI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3682 Weerbericht mm MacMillan hij Adenauer Eerste vrouwelijke leerling stenograaf in de Kamer PRINS BERNHARD BESCHERMHEER Noodtoestand in Libanon opgeheven Geen uitstel Van 30 tot 6 Na veertig jaar Overstekende man overreden Reactorcentrum Nederland Op korte afstand (Van onze parlementaire redactèur) MINISTER Algera heeft gister middag, nadat een door de socialist ir. Posthumus ingedien de motie met 49 stemmen voor en 45 stemmen tegen was aan genomen, schorsing verzocht van de beraadslagingen over het wetsontwerp inzake' de oprich ting ;van het Havenschap Delf zijl, dat gistermiddag in de Twee de Kamer aan de orde kwam. De motie-Posthumus werd uitvoerig door minister Algera bestreden, waarbij hjj' de aanvaarding ern stig ontraadde: OvertreKkmk „Miezerig" Strontium 90 in,melk ■n- Botterdam; Witte de Wlthstraat 30 Telel 115700 (4 L,ï Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendiensi abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 L> Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtendienst: 1830—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. PLAATSELIJK NACHTVORST t Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Vannacht hier en daar zware nachtvorst) morgen overdag over het algemeen iets hogere tem peraturen. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. j» 9 mei zon op 4.58, onder 20.19; maan op 15.91, onder 239. 4 o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT' X ARTIKEL 55bis, van de Lager-On- derwijswet 1920 bepaalt, dat de gemeenteraad vóór 1 maart van elk jaar het bedrag per leerling voor het openbaar onderwijs vaststelt, dat no dig is ter bestrijding van de exploita tiekosten, zoals voor onderhoud, ver lichting, verwarming, schoonmaak e.d. In het op basis daarvan aan de bij zondere scholen uit te keren bedrag is ook begrepen een vergoeding voor de administratiekosten van de bijzondere scholen. De laatste jaren Is nu In tal van ge meenteraden strijd gevoerd over de hoogte van deze administratiekosten. Vanaf 1934 is vele jaren lang een be drag van 0.50 per leerling per jaar voor deze administratiekosten aange houden. In vele gemeenten is dit oe- drag in 1949 verhoogd tot f 0.75, doch er waren nog tal van gemeenten d»e vasthielden aan het oude bedrag. De gemeenteraad van 's-Gravenhage, die de vergoeding voor administratie kosten voor 1955 bepaald had op 1,10, heeft dit bedrag voor 1957 gesteld op 1,25. In de Rotterdamse raad werd b* de begrotingsbehandeling 1957 van a,-r. zijde gevraagd de vergoeding te bren gen van 1-- op 1.50. Het college meende, dat met f 1. kon worden vol staan, omdat de kroon in beroep had beslist, dat 1.- in het algemeen als een redelijk gemiddelde van de admi nistratiekosten van het openbaar on derwijs kon worden aangehouden. Daartegen werd opgemerkt, dat deze beslissing van de kroon reeds da teerde van 23 oktober 1954 en werd er op gewezen, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 16 oktober 1936 naar aanleiding van een beroep van een schoolvereniging te 's-Gravenzan- de beslisten, dat 1.10 per leerling naar het gevoelen van Gedeputeerde Staten een redelijke benadering van de werkelijke uitgaven ter zake vormt. De gemeenteraad* van Rotterdam heeft in februari van dit jaar de ver goeding intussen vastgesteld op 1.25 per leerling. H vast te stellen wat wel en wat' niet onder •administratiekosten moet' worden verstaan en' nog moeilijker welke bedragen de gemeenteraden daarvoor ten behoeve van" het open baar onderwijs uitgeven. Men behoeft nog niet zover te gaan> om een deel van de jaarwedde vanj de wethouder belast met onderwijs-! j&ken mede te rekenen, om toch te Hbeseffen, dat het moeilijk precies is aan te geven, welke delen van ambte naarssalarissen van de afdeling On derwijs in de administratiekosten moe ten worden verrekend. Dat het bedrag aan administratiekosten bij het open baar onderwijs ligt boven 1 1.- per leerling ls zonder meer duidelijk, als men weet hoeveel ambtenaren zich daarmede regelmatig bezighouden. In „School en Wet", het maandblad ten dienste van het Lager Onderwljs.j Is nu een beschouwing opgenomen,, waaruit blijkt, dat, indien het bedrag van 0.50 voor 1934 als juist moet, worden erkend en er van uitgegaan moet worden, dat In 1949 0.75 vol doende was, in elk geval een bedrag van 150 per leerling voor begin 1957 aannemelijk moet worden geacht. In de becijferirig, welke gegeven wordt, ls rekening gehouden met per soneelskosten en met materiële kos ten. 1 Ons ls geen enkele gemeente be kend, die voor administratiekosten eer bedrag van ƒ1,50 vergoedt We twij felen er ook aan of er vele gemeenter zijn, die, evenals Rotterdam 1.25 uit keren, Maar dat wil dan zeggen, dat de bijzondere scholen in het gehele land tienduizenden guldens te weinig uit gekeerd krijgen. Het zal daarom goed zijn, dat men gewapend met het materiaal, dal „School en Wet" besch.V' aar heeft ge steld tijdig zich op deze kwestie be zint opdat althans voor het jaar 195J een redelijk bedrag voor administra tiekosten beschikbaar wordt gesteld. Vooral in de grote steden, met d< grote schoolverenigingen, moet ee: bedrag, dat beneden de 1.50 ligt ali beslist onvoldoende worden aange merkt Ten slotte mogen de gemeenteraden die ver achtergebleven zijn bij de be paling van een redelijk bedrag vooi administratiekosten, herinnerd worder aan de bevoegdheid, gegeven in hel 5e lid van artikel 55bis, om het vóór 1 maart vastgestelde bedrag achteraf nog te verhogen. Moskou schaft ruim 20 ministeries af Mr. J. v. d. Hoeven te Haarlem, die benoemd it tot particulier secretaris van H.M. de Koningin. (Van onze parlementair redacteur) De Tweede Kamer heeft hedenmiddag het verzoek van mr. Roosjen (A.R) tot het interpelleren van de ministers Struycken en Staf over de opheffing van de Nationale Reserve toegestaan, en wel op dinsdag 14 mei a.s. Dan zal ook de luchtvaartovereenkomst met de Verenigde Staten, aan de orde komen. De Kamer stond eveneens de interpel latie van de heer Wagenaar (C.P.N.) toe. Deze interpellatie zal betrekking hebben op het voqrgehömen bezoek varf de Westduitse generaal Spejdelraan ons land. Dakkamer, „besloot, -~op .voorstal van' dr. Kortenhorst, de voorzitter, 'dé interpellatie toe te staan onder voorbe houd, dat dit de laatste maal zou zijn, dat de communistische fractie een in terpellatie aanvraagt, wanneer generaal Speidel ons land bezoekt. Communistisch China heeft vandaag de waarschuwing doen horen, dat zijn voornemen om Formosa te ..bevrijden" niet beïnvloed zal worden door de sta tionnering op het eiland van een Ame rikaanse eenheid uitgerust met geleide projectielen. 1 PARTIJLEIDER Chroestsjew heeft gisteren in de Opperste Sowjet (het „parlement" van de Sowjet-Unie) voorgesteld spoedig meer dan twintig ministeries af te schaffen. Dit is een onderdeel van Chroestsjews plan voor een meer doeltreffende organisatie van de industrie. Veel beslissingen zullen voortaan niet meer ïn Moskou worden genomen, maar in de gebieden waar de industrieën geves tigd zijn. Chroestsjew verklaarde dat zijn plan binnen twee maanden moet zijn uitgevoerd, hoe radicaal het ook is. Men verwacht echter dat er jaren mee heen zullen gaan. Het plan, dat in Rusland bekend staat als „de stellingen van Chroestsjew", is een van de meest ingrijpende die ooit in de Sowjet- Unie zijn uitgevoerd. Verscheidene waarnemers denken dat de wens, een adempauze voor deze reorganisatie te scheppen, een van de achtergronden is van Ruslands huidige „vredesoffensief". Door dit grootscheepse plan wil Chroetsjew de bureaucratie bestrijden en de afstand tussen de administratieve lei ding en de produktle in de industrie ver minderen. ,.Wy hebben by voorbeeld zoveel con troleurs die de produktie van dassen con troleren, dat de kwaliteit van onze das sen tamelijk minderwaardig Is," zei Chroetstajew onder luid gelach van de 1300 afgevaardigden. Chroetstjew merkte verder op, dat de 850.000 bureaucraten het land jaarlijks tien miljard roebel kosten. Het zou een grote winst zijn indien het aantal pa- pieren verschuivende bureaucraten zelfs maar met tien procent verminderd zou kunnen worden, zei hij. De partijleider verklaarde, dat er slechts zes van de ruim dertig ministeries, waar onder de produktie en de verwerking van grondstoffen vallen moeten worden ge handhaafd, namelijk de ministeries voor vliegtuigbouw, scheepsbouw, radiotech- •he apparaten, chemische produkten. nisch i-VÜ: f. Een employé van de Amerikaanse ambassade in Djakarta heeft opdracht gekregen Indonesië zo spoedig - moge- iyk te verlaten. Hü wordt beschuldigd van het neerhalen van Russische* en Indonesische vlaggen, die in verband met het bezoek van de sow jetpresident Worosjilow aan Djakarta waren ge hesen, De man was dronken. «_De bewuste centraRsdtierS^Sarbij alle belangrijke beslissingen in Moskou den genomen, -had zin,-toen de commu nisten'veertig jaar geledenaan de macht kwamen. Op de mannen van kleine boer derijen en met weinig technische scho ling werd eèn beroep gedaan, om de lei-i ding op zich te nemen van ingewikkelde ondernemingen. Zij moesten Iemand" in het Kremlin hebben die hen op de hoog te stelde van elke stap die rij moesten nemen. Maar dit is nu veranderd, zei Chroestsjew. De Amerikaanse ambassadeur John Allison heeft zyn leedwezen over het gebeurde betuigd. De beruchte 37-jarige Amsterdamse Insluiper Gerrit B., die had berust in zijn vonnis van de rechtbank t.w. vier jaar gevangenisstraf met aftrek, we gens het plegen van een reeks dief stallen, heeft gisteren voor het ge rechtshof te Amsterdam vijf jaar met aftrek tegen zich horen eisen. De offi cier van Justitie, die acht jaar tegen de man had geëist, was tegen het von nis in appel gegaan. Gerrit B. waren een groot aantal kleinere diefstallen, deels alleen en deels in vereniging gepleegd met zUn halfbroer, tenlaste gelegd. Verdachte gaf de feiten volmondig toe. Volgens de verklaringen van een rechercheur van politie had Gerrit in een periode van een half jaar circa 40 percelen bezocht. HÜ belde aan en als er dan niemand thuis bleek te zijn, verschafte hy zich met een loper toe- Om halftien gistermorgen ls de 65 jarige C, van der Molen uit de Vinken straat te Haarlem bij het per fiets over steken van de Schoterweg op zijn rij wiel overreden door een autobus. De man werd zo ernstig gewond, dat hij korte tijd later in het ziekenhuis over- 1 leed. Bondskanselier Adenauer van West- Duitsland heert er gisteren by Engeland op aangedrongen de Britse verdediging niet naar een atoomstrategie om le schakelen vóór de Westduitse Bundes- wehr tot een zelfstandige operatieve strijdmacht is uitgebouwd. Adenauer, deed dit verzoek gisteren tijdens een bespreking met de Britse premier Harold Macmüian, die 's mid dags voor een driedaags bezoek in Bonn was aangek*»»"®". Volgens de nieuwe defensiepolitiek van Engeland, die voorziet in stroom lijning en automatisering van een groot aantal takken van dienst, wordt het Engelse Rijnleger sterk ingekrompen. De Westduitse regering is van oordeel dat deze inkrimping tot een militaire bres in Duitsland kan leiden. Daarom vroeg Adenauer met deze stroomlijning te wachten tot de Bundeswehr gereed is. Macmillan heeft beloofd dat Engeland zal voortgaan een krachtige bijdrage te leveren tot de Europese defensie, met conventionele zowel als met atoom- wanons. gang tot de woning om zijn slag te slaan. De bult bestond voornamelijk uit wat geld, kleingoed en kleine sie raden. Als reden van het plegen van deze delicten gaf hij op, dat hij wegens zijn verleden en zijn bekendheid ten ge volge van een grote publiciteit, niet aan werk kon komen. „Dat u geen werk had, is geen ex cuus voor het bedrijven van misdrijven op zo grote schaal," vond de president. De verdediger, mr. W. Haastert, zei van mening te zijn, dat er nog een mogelijkheid tot reclassering bestaat, omdat verdachte niet het hoofdken merk van een ware misdadiger bezit. Dit deed de president opmerken, dat de justitie reeds alles met de man had geprobeerd, evenwel zonder resul taat. De procureur-generaal zei. dat de maatschappij tegen deze man be schermd dient te worden. Hij is er zelf de oorzaak van, dat de samenle ving zich tegen hem keert. Er is van alles met hem geprobeerd, vruchteloos. Verdachte vroeg zijn laatste woord achter gesloten deuren te mogen uit spreken. Het Hof willigde dat verzoek in. Tegen zijn 23-jarige halfbroer C. S. uit Amsterdam, die voor;het eerst met Gerrit op stap was geweest en met hem had Ingebroken in Zaandam en in Amsterdam, vroeg de procureur- generaal bevestiging van bet vonnis van de rechtbank, t.w. 12 maanden ge vangenisstraf met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van -ir'® jaar. Het Hof zal in beide zaken 21 mei arrest wijzen. (Van onze correspondent) Een onderzoek onder de leerlingen van de r.k. h.b.s. te Doetinchem (het Smt Ludgercollegej heeft bewezen, dat vijf tien van hen waren besmet met t.b.c. Enkele kinderen zijn inmiddels in een sanatorium opgenomen. Het onderwijs gaat door, maar de gymnastieklessen zyn voorlopig gestaakt om de leerlingen niet te veel te ver moeien. De leerlingen uit plaatsen uit de omgeving mogen niet op de fiets naar school, maar moeten gebruik maken van trein of bus. By het onderzoek-is gebleken, dat een meisje de infectiebron was. Ook twee zusjes van dit meisje bleken besmet.te zijn. middelzware machinerieën en vervoer. Het ministerie voor de defensie-industrie en dat voor de algemene machinebouw worden verenigd evenals dat voor de krachtcentrales (waarvan oud-premier Malenkow minister is) en voor de bouw van zulke centrales. Chroestsjew stelde de vorming van 92. economische raden in de Sowjet-Unie voor. Deze raden zullen de" grote admi nistratieve last overnemen die nu samen getrokken is op de regeringsministeries in Moskou. Van de 92' raden zullen er 68 zijnin de Russische «federatie, 11 in de Oekraïne en een Jn elk ivan de 13 repu blieken, waaruit het Tand bestaat DE BILT, Woensdag 10 uur: De af gelopen nacht geraakte ons land bin nen een gebied met weinig wind en mede door de langdurige opklaringen, daalde de temperatuur aanzienlijk. Op" vele plaatsen vroor het vanmorgen om veer 3 graden. In De Bilt is in deze' eeuw een dergelijk lage temperatuur zo laat in het seizoen nog niet voor gekomen. Ook in Duitsland en Noord oost Frankrijk trad in de afgelopen nacht weer zware nachtvorst op. In Engeland waren de minimumtem peraturen hoger in verband met de aanwezigheid van een nog in activiteit toenemende depressie nabij, Ierland, waarvan de bewolking en net regen- gebied zich uitbreidde over Frankrijk enZuidwest Belgie. Boven Noord Scan dinavië daalt de luchtdruk nog lang zaam. Daardoor wijzigt .zich de luefat- aanvoer in onze streken. De komende 24 uur dringt lucht uit Scandinavië 'en Noord-Duitsiand ons land binnen- By opklaringen zal evenwel de komende nacht opnieuw nachtvorst optreden. (Van onze parlementaire redacteur) Voor het eerst in de geschiedenis van de stenografische dienst van de Tweede Kamer verscheen gistermiddag *n vrou welijke leerling-stenograaf, mej. H. G. Petter uit Den Haag. in de vergader- zaai van de Tweede Kamer. Mej. Pet ter trad gistermorgen m dienst Zij werd verwelkomd door de directeur van de stenografische dienst, de heer Van der Velde, en door de heer Tilanus voor zitter van de gemengde commissie voor de «stenografie. Mej. Petter doorbreekt hiermee een 108-j%ige traditie. Op het ogenblik, nu het land een mach tige materiele en technische basis heeft, zijn talloze kaders van zeer bevoegde specialisten, leiders van ondernemingen en constructiewerkplaatsen gerijpt De le den van de arbeidersklasse hebben cul tureel en technisch veel bereikt. „Er zyn gunstige voorwaarden geschapen voor het besturen van de nationale economie van uit het territoriale beginsel," zei de par tijleider. De volgende industriële ministeries zul len blijven bestaan: luchtvaart, scheeps bouw radio techniek, scheikunde, bouw van transportmiddelen en halfzware ma chinebouw. Michael Pervoekin, de 51 jarige econo mische plannenmaker werd vrijdag be noemd tot hoofd van het ministerie voor de halfzware machines, dat belangrijke opdrachten voor de Defensie heeft. Waarnemers hebben tevens aangestipt, dat het ministerie voor de electrische cen trales van de voormalige premier Georgi Malenkow in werking blijft, maar behoort tot een van de ministeries die gecombi neerd worden. De Japanse organisatie, die een „pro testvloot" naar Christmas Island zou sturen waar de Britten een proef met een waterstofbom gaan nemen, heeft van dit plan afgezien. De voorzitter van Se organisatie, Kaoroe Jasoei. ver klaarde dat een actie tegen Groot- Brittannië alleen niet redelijk zou zijn, aangezien de Sowjet-Unie haar kern proeven voortzet, zonder zelfs te voren te waarschuwen. De Japanse raad voor het verbieden van kernwapens heeft besloten delegaties te zenden naar de V.S., de Sowjet-Unie en Engeland om te protesteren tegen het voortzetten van de kernproeven. De afvaardigingen zullen in elk land onge veer* drie weken blijven. De eerste yen de meuwclserse atoom- proeven 010,011,1161 voorjaar; en. de zomer in de Vei(. "Staten genomen zullen'wor den, is van 15 tot 16 mei uitgesteld, TfflduS heeft- de«-organisa tie voor de voor bereiding van de proeven meegedeeld. - De óp het vliegveld Ypenburg- geves. tigde maatschappij Avio-Diepen N.V. deelt mede dat zij genoodzaakt is voor een twintigtal leden van haar personeel ontslag aan te vragen. Deze maatregel bleak noodzakelijk aangezien het met mogeliik was tijdig nieuwe opdrachten te 'verkrijgen, terwijl het onderhanden zijnde werk door de opdrachtgever enigermate werd beperkt. Naar wij vernemen, heeft Z. K. H. de Prins der Nederlanden van het cu ratorium van het Reactorcentrum Ne derland de uitnodiging ontvangen om te willen optreden als beschermheer van het reactorcentrum Nederland. De Prins heeft deze uitnodiging aanvaard. A Op de tvreedo dag van het proces legen de vroegere S.S.-generaal Sepp Dietrich, dat waarschijnlijk bijzonder heden aan het licht zal brengen over de „Nacht van de lange messen" waarin Ernst Roehm, de vroegere commandant van de S.A. en nog tweehonderd andere hoge SJL-offieieren werden vermoord, heeft eer lid van de S.S.-wacht in Dachau, Wilhelm Noetzel verklaard, dat Lippert, een vroegere raal-majoot van de S.S., en Theodor Eicke, comman dani van Dachau, de enige mannen wa ren in de cel van Roehm, toen de S.A. commandant door drie revolverschoten werd vermoord. Noetzel verklaarde Lippert en Eicke destijds te hebben vergezeld naar de Stadelheimgevangenis in München, waar Roehm gevangen zat Een revolver werd op een kleine tafel bij de cel van Roehm geplaatst en de celdeur werd losgela ten om Roehm de kans te geven zelf moord te plegen. Roehm weigerde. Daar op gingen Eicke en Lippert de cel bin nen en erden twee schoten afgevuurd ..Daarna kwam Eicke uit de cel en stak zijn pistool weer in zyn holster. Kort daarop werd nog een schot afgevuurd en Lippert kwam uit de cel", aldus NoetzeL Een andere getuiae, de thans 45-ja- rige Walter Kopp. die op het ogenblik luitenant-kolonel in het nieuwe West duitse leger is. verklaarde dat h|j slechts een paar meter van Roehms cel was geweest op het moment dat deze werd doodgeschoten Volgens Kopp, die des tijds inspecteur van de Beierse lands- politie was. hadden twee SS-lieden de deur geopend van de cel van Roehm, nadat deze had geweigerd zelfmoord te plegen. Roehm zou met ontblote borst tegen over hen hebben gestaan. - Na een korte woordenwisseling vuur den de SS-ers op Roehm, waarbij een van beiden, waarschijnlijk Eicke zei: „langzaam en rustig richten". Roehms lijk had drie schotwonden. Ovorsle Kopp zei d« rechter niet te kunnrn mededelen of de beklaagde Lippert een vat. de mannen was, die op Roehm geschoten hebben. De bewindsman werd gesteund door de fracties van de a.-r., de c.-h. (be halve de heer Krol), de KVP en de SGP. Voor de motie stemden de socia listen, de liberalen en de communisten. Indien er aan de rechterzijde minder absenties waren geweest, zou het amen dement waarschijnlijk zijn verworpen. t Ir. Posthumus stelde voor, dat de vertegenwoordigers van de provincie Groningen en van dè gemeente Delfzyi niet door het college van Gedepu teerde Staten en het college van B. en W., zoals het wetsontwerp voorstelde, maar op hun voordracht door de Pro vinciale Staten en de gemeenteraad worden benoemd. De heer Posthumus wees erop, dat het Havenschap een nieuw openbaar lichaam is, waaraan een eigen verte genwoordigend lichaam, dat de In te stellen raad van bestuur kan contro leren, ontbreekt. Deze raad van be stuur zal zeven leden tellen. Het depar tement van Verkeer en Waterstaat is met twee, het departement van Finan ciën met één, Gedeputeerde Staten met twee en en het gemeentebestuur van Delfzijl eveneens met twee leden vertegenwoordigd. Naar het oordeel van ir. Posthumus vormen de Provinciale Staten in de provincie het hoogste orgaan. Het zelfde geldt voor de gemeenteraad in DelfzijL Deze colleges zullen dan ook. meer invloed in het Havenschap moe ten hebben. Daarom stelde hij voor;, dat het wetsontwerp in die zin wonfe gewijzigd, dat de gemeenteraad esn Provinciale Staten op voordracht vaan B. en W. en van Gedeputeerde State» vertegenwoordigers in de raad van be stuur kunnen benoemen. De heer Krol (c.-h.) was het geheel eens met de vorige spreker en vroeg de minister de benoemingsprocedure /.K De Duitse ontdekkingsreiziger Wil helm Filchner is dinsdag te- Zürich over leden. Filchner, die 79 Jaar is geworden, werd vooral bekend door zijn reizen door Tibet. In panische schrik zijn gisteren 2500 man officieren en manschappen van het Amerii aanse vhegdekschlp „Bennington" uit hun bed gespron gen. toen op het schip algemeen alarm werd gegeven. Terwij) de si tenes van hit schip angstjagend over de haven van Sidney (Australië) loeiden, renden de mannen naar hun posten. Vijf minuten verkeerde men in het on- zekgre, toen besefte men het slacht offer te zyn van een studentengrap. Tioïi als piraten uitgedoste studen ten waren vanuit een kleine boot aan boord van het Amerikaanse schip geklommen en hadden onge merkt de brug van het schip bereikt De officieren op de brug waren zo verrast dat zij niet wisten te verhin deren, dat de studenten het alarm signaal in werking stelden. Naar de officieren van de „Bennington" later verklaarden, is de grap'spor tief opgenomen, maar zij moesten toegeven, dat de bemanning behoor lijk geschrokken, was. Volgens de studenten was de'bevelvoerende offi- cier, een admiraal, echter zeer boos De „Bennington" was op 1 mei in de haven van Sidney aangekomen in verbar.d met de viering van de Australische Koraalzee-week. Het schip is inmiddels vertrokken De noodtoestand, die op 31 oktober van het vorige jaar voor geheel Li banon werd afgekondigd, is dinsdag met uitzondering van de strook langs de Israëlische grens en de gebieden, die als militaire zones worden be schouwd, opgeheven. Hierdoor is Libanon de eerste Arabische staat, waar de, toestand sinds de Brits-Franse aanval op Egypte weer normaal is. overeenkomstig het verlangen van da Provinciale Staten van Groningen te, wijzigen. Ds. Van der Zaal (a.-rl)' stelde vast, dat in zijn woonplaats Harlihgëh .een" aanpassing plaatsvindt aan de achter-' uitgang, terwijl zich. daarentegen Ja Delfzyi een aanpassing voltrektaan een sterke vooruitgang. De heer Van der Zaal begreep, dat in het Haven schap het rijk, de provincie en de ge meente tot samenwerking moeten kö~ men. Hij vroeg zich echter af, of hét -, departement van Economische Zaken en de stad Groningen op den*duur" niet.' eveneens bij het havenschap betrok-* - ken moeten worden. v f De a.-r. woordvoerder stelde vast, dat,het wetsontwerp In oyerleg met'de betrokkenen tot'stand is gekomeniNiet hun wensen .zijn in veryulling,gegaan, maar alle betrok&enëp'.waarsphuweni'-";-.. thans tegen uitstel. Dat'zouden zy\bn-,"; v verantwoordelijk .vinden en daarmee^v -was ds- Van .derrZaaf het eens.vr.V^.— De heer Maenen^KVP) de opzet van "fret wetsontwerp.' té/aan waarden. Hy zou zich echter niet;prini dpfeel verzetten, "wanneer. de mlnl3ter j. alsnog een.' wfjzlging-aanbraeht,-.over- ~i eenkomstig het,verlangen van de Sta-jr ten van de provincie." "•De heer Beemink (c.-h.) v8ton&-:in, dezen achter 'de minlster^Hy .kbnSzicfr eveneens j met-'de 'opzet van- dë-wet verenigen. 'Hoewel hy .begripïhad voor de suggestie 'van de "Provinciale Stat ten meende hij toch, dat de Staten.vol- doende invloed op de gang van jzaken konden uitoefenen door" ,middel/;.van - moties. Zou men het benoemingsrecht bij de Staten brengen, dan zou dlt-tot ernstige vertraging kunnen leldenf^'iri De minister van. Verkeer_en Watery staat, mr. Algera, was het met £r."P.os- thumus eens, dat er bij het,havenschap geen vertegenwoordigend' ,"Ucha&n dient te komen. Dat zou overtrekkirig van de democratie betekenen." Ten aanzien van het vraagstuk van de con trole op het havenschap, merkte., de bewindsman op, dat dit wetsontwerp een gemeenschappelijke regeling be vat, waarover tussen de regering, Ge deputeerde Staten en de gneesBÜ Delfzijl overeenstemmingi3-_ bereikt. De gemeenteraad gaat ermee akkoord!, dat d® benoeming van twee leden jn de laad VSR feestuur" door het college van B. en W. pfcaptsvinden. Provinciale Sfcsftea hebben een motie aangenomen, waarin de benoeming [van leden van de raad van bestuur door Provinciale Staten zelf wordt verlangd en niet door Gedeputeerde Staten. Deze procedure kan echter volgens minister Algera tot ernstige vertraging vooral bU dè ver- vuliifl# tran vacatures, omdat immers Provinciale Staten slechts tweemaal per jaar bijeenkomen. i Bovendien zag minister Algera* geen noodzaak tot het aanbrengen' van,de door de heer Posthumus gevraagde wijziging, omdat Gedeputeerde Staten verplicht zijn verantwoording "af ,te leggen aan Provinciale Stabfn. Bij de Teplieken diende de heer Pos thumus zyn motie in. Hij bestreed de bezwaren van minister Algera onder meer door te zeggen, dat deze bezwaren miezerig zouden zijn. De heer Van der Zaal (a.-r.) vestigde er* de aandacht op, dat de heer Posthumus wel kan 'dis kwalificeren, maar dat hij niet was in- gegaan op de bezwaren van de minister. Minister Algera wees er nogmaals op, dat Provinciale Staten het recht van controle hebben. Hij ontried de kamer het amendement Posthumus. - Bij de stemming bleek dat de socialisten! de liberalen, de communisten en de heer Krol (c.-h.) voor waren en de rest tegen (49—45). Minister Algera verzocht daarop de beraadslagingen te schorsen, ten einde de regering gelegenheid te geven tot na der beraad. Sinds het begin van.de kernproe ven zijn er sporen van mogelijke radio-activiteit gevonden in ,dex vóatr consumptie bestemde melk, aldus - heeft de assistent van de generaal- majoor van de Amerikaanse Genees kundige Dienst dinsdag .in Louisville meegedeeld. - .Hy verklaarde .dat bij kortgeleden^ 14*1' genomen proeven aangetoond is, „daU'VpV deze melk sporen bevat van de radio*" actieve en potentieel gevaarlykë' ele- menten strontium on <?n cesium137.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1