Middenstand zet door Vriendschapsverdrag met V.S. de aanleiding Liberale steun voor de KVP Vliegtuigje ongemerkt boven Oost-Du So wjet-voorstellen zijn ernstige; bestudering waard vnn 5000 beroofd Dader (Belg Nachtvorst bracht schade toe aan gewassen gegrepen PRINCIPIËLE KWESTIE IN TWEEDE KAMER S.A. wist alles van revoluties Motie-De Kadt (Arb.) Radarstations en 30.000"huizen in India afgebrand piloten sliepen Amerika protesteert tegen uitwijzing 7 diplomaat V.N.: Beschuldiging is ongegrond Meer geld voor B.B. Overval in Breda op klaarlichte dag Weer overzicht SPOEDIG MASSAAL ONTSLAG BIJ DE WEGENBOUWERS „Nationale raad" van Indonesië ingesteld DONDERDAG 9 MEI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3683 Weerbericht Burgemeester Van Hall plotseling onwel FRANSE ZAKENMAN VERDWAALD Kanaalgebruikers kwamen niet tot een besluit Eisenhower over luchtverkenningen Hammarskjoeld niet Bunche naar Israël MacMillan over Europa's defensie Ongunstige Russische reactie Gearresteerd Bevestiging van vonnis tegen de „Zwarte ruiter Op een vergadering in Kramapolzky ZAAKROEHM Grondwet 0 Zie verder pagina 3 Telefoon vernield Neutrale zone Geen topconferentie Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 14 1.) Postbus 1112 Postgsro No. 424510 Klaciitendiensi abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183487 i3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424887 Klschtendieiust: 1830—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RCIG Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. VEEL BEWOLKING. Veel bewolking met plaatselijk enige regen. Nergens nachtvorst, en morgen overdag Iets hogere temperatuur. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. ÏO mei zon op 4.57, onder 20.21; maan op 16.22, onder 3,02. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT j 'ERWIJL in de industriële sector van het bedrijfsleven de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie maar moeizaam op gang wil komen, en nog kortgeleden van liberale zijde het advies werd gegeven de boot voorlo pig maar af te houden, is men aan middenstandszijde hard bezig om de laatste band te leggen aan de vol tooiing van de organen, waarin de middenstandsproblematiek op juiste en verantwoorde wijze kan worden behandeld. Enkele maanden geleden begonnen de hoofdbedrijfschappen Detailhandel en Ambachten hun werkzaamheden en het wachten was nog slechts op de instelling van de Raad voor Midden- en Kleinbedrijf, een orgaan dat be doelt vraagstukken aan te pakken, welke de beide hoofdbedrijfschappen gemeen hebben, terwijl het tevens al of niet gevraagd in adviserende zin werkzaam zal zijn. Daarmee is het dan nu zover. Ver leden week werd de Middenstands- raad, een overkoepelend orgaan dat uit de jaren twintig dateert, opge heven, en morgen hoopt de Sociaal Economische Raad de instelling van de Raad voor Midden- en Kleinbedrijf goed te keuren. DE voorbereidende werkzaamheden voor de instelling van de Raad voor Midden- en Kleinbedrijf zijn in belangrijke mate verricht door mr. J. p. I. v. d. Wilde, de vroegere secre taris van de Chr. Middenstandsbond, die in het nieuwe orgaan eveneens de secretarisfunctie gaat vervuilen en die indertijd, ruim drie jaar geleden, Is gepromoveerd op het onderwerp „Middenstandsproblematiek in een nieuw gewaad". De heer v. d. Wilde kent de mid denstandsproblematiek als weinigen. Stellig zal hij met ons van oordeel zijn, dat de nieuwe organen, zoals hij ze destijds in zijn proefschrift heeft gedacht, enigszins anders zijn uitge vallen, maar de uitgestippelde lijn ii In elk geval gevolgd en er is hier sprake van een belangrijke ontwikke ling. De middenstanders zitten nog al eens in de hoek waar de slagen val len. Dr. v. d. Wilde heeft ze zelf ge schetst als de doorzetters en de vol khouders, die van geen 48-urige werk week'' "weten, en als de zwoegers die er langzaam boven op weten te ko men, maar die vaak ook tegenslagen incasseren en.... armoede kennen. Van dat doorzettingsvermogen is de laatste jaren ook iets tot uiting geko men in de verwezenlijking van. de PU.O. in de middenstand. In ons te genwoordig maatschappelijk bestel kan de middenstander deze organen niet missen de tijd is onherroepe lijk voorbij, waarin zij meenden hun eigen peultjes wel te kunnen doppen en het is daarom verheugend, dat op dit gebied zo stimulerend ls opge treden. NDERTIJD heeft dr. v, d. Wilde I eens geschreven, dat wanneer de band met de vrije organisaties niet stevig blijft en organen en organisaties niet nauw samenwerken, de oedrijfs- organisatie wel eens van de bedrijfs- genoten zou kunnen vervreemden.' •„Slechts, wanneer bedrijfsgenoten weten, wat er gebeuren gaat en vooral ook zien, dat het uitvaardigen van een verordening niet de betekenis heeft van „gebod op gebod en regei op re gel" kan de bedrijfsorganisatie slagen". Nog altijd, en vooral in de Industrië le sector vreest men van de P.B.O. een verkeerd dirigisme. Dezerzijds is echter altijd gesteld dat bedrijfsorga nen nooit „verordeningenfp.brieken" mogen worden. Wanneer dit inzicht in brede kring bestaan blijft, behoeft voor dirigismeniet gevreesd te wor den. Uiteindelijk gaat het erom voor de middenstander maatschappelijke ruimte te creërer. en om die ruimte te verkrijgen zijn ook in de midden standssector publiekrechtelijke maatre gelen nodig. Dat is heel wat anders dan dirigisme, dat immers geen ruim te, kent. De P.B.O. in de middenstandssec tor moge ertoe bijdragen dat ook de middenstander in ons maatschappe lijk bestel een meer afgeronde rechts positie kan gaan innemen dan tot dus ver het geval was. Dit betere rechts bestel, en vooral de wijze waarop uit gerealiseerd wordt, moge er t-vens toe leiden, dat ook anderen, die nu nog huiverig staan tegenover deze ontwik keling, gewonnen worden voor de ge dachte, dat aan de in de P.B.O. gege ven mogelijkheden tot vernieuwing van de samenleving niet achteloo. mag worden voorbijgegaan. K.V.P. lokt discussie uit over processieverbod Kort na de aanvang van een bijeen komst van de Nederlandse hiaatschappij voor Nijverheid en Handel* (departement Amsterdam), waarbij vanmiddag tijdens en koffiemaaltijd In Krasnapolsky te Amsterdam de burgemeester van de hoofdstad, mr. G. van Hall. als ere-lid sou worden geïnstalleerd, werd de bur gemeester plotseling onwel. Ondersteund door twee bestuursleden stond hij op. maar werd daarna in af wachting van een medicus languit op de grond gelegd. De burgemeester, die naar men in de zaal vermoedde twee maagbloedin gen had, werd na tien minuten op een brancard gelegd van de GG en GD en naar de Boerhaveklinick vervoerd. Voor dten was ijlings wethouder mr. A, de Roos naar Krasnapolsky geroepen. De bijeenkomst van de Mij voor Nij verheid en Handel werd onmiddellijk ge sloten. Jacob Fuehs, een vroegere majoor van de S.A., die nu 75 jaar is, ver klaarde woensdag op het proces in Münehen, dat op 23 juni 1934, een week voor de Roehtn-affalre, een aantal S.A.- leidera op. het kasteel Ansbach ten noorden van Münehen In het geheim vergaderd bad. De generaal van de S.A. Günther von öbernitx had op deze bijeenkomst, na dat hij ieder die iets over het gespro kene zou laten uitlekken met de dood bedreigd had. verklaard, dat de Nazi partij niet wist hoe zij een revolutie moest behandelen en dat de S.A. dat dan maar moest doen. Hjj zei. aldus Fuchs, dat.wij naar het paleis van justitie in Neurenberg zouden" gSan ^orn de rechters met hun hoofden op de vloerte slaan" en de geestelijken „uit hun preekstoelen te verjagen, dat zou indruk maken". Von Obernitz zei voorts, dat de SA. zich tot de tanden zou wapenen en dat de wapens reeds in Münehen opge slagen waren. Daarna zou de S.A. tegen het leger optreden. Toen Von Obernitz de vraag stelde, wat met Hitier gedaan moest worden als hij zich niet aan de zijde van de S.A. schaarde,.ontstond er een „pijnlijke stilte", aldus Fuchs. Obernitz zei toen. dat tegen Hitier gezegd moest worden dat de S.A. des noods zonder hem zou handelen. Fuchs verklaarde, dat hij dit plan zo verschrikkelijk vond. dat hij daags na de vergadering zijn vriend majoor Weiss met een auto naar Bérlijn zond om verslag uit te brengen aan de op perbevelhebber van het leger. Op de vraag van de rechter, of Von Obernitz gezegd had wanneer de S.A. tot handelen zou overgaan, antwoordde Fuchs: „In da zeer nabije toekomst." (Van onze parlementaire redatceur) DE GODSDIENSTVRIJHEID, liet processieverbod en de Grond wet vormden gistermiddag in de Tweede Kamer het onderwerp van een debat in grote stijl* waarbij de fractievoorzitters dr. Bruins Slot (a.-r,), prof. Rorame (KVP), prof. Oud (VVD) en nir. Burger (Arb.) in een scherpe discussie geraakten. De aanleiding tot dit de bat was de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Neder land en de Ver. Staten, dat na acht jaar moeizaam onderhandelen tot stand kwam en tbans tengevolge van het optreden van de KVP- woordvoerder, mr. Blaisse, geheel onverwacht trefpunt vormt voor een belangwekkende principiële discussie in Nederland. In dit vriendschapsverdrag worden hoofdzakelijk de rechten en ver plichtingen vastgelegd, waarmee de Amerikaanse onderdanen in Nederland en de Nederlandse onderdanen in Amerika te maken krygen, Mr. Blaisse concludeerde, dat dit verdrag aan de Amerikanen in Nederland op het punt van de godsdienstvrijheid meer rechten schenkt,' dan aan de Nederlanders zelf. Zij mogen namelijk overal en steeds processies houden, terwijl de Grondwet het processieverbod bevat, behalve voor de plaatsen waar dit in 1848 feitelyk was toegestaan. De KVP-fractie vond dit een belangrijke stap vooruit en hoopte dat de regering op deze weg zal voortgaan, „zodat ook de Nederlanders van deze werkelijke vrijheid van godsdienst kunnen gaan profiteren." Dr. Bruins Slot 'a.-r.). de heer De Kadt (soc.), mr. Beemlnk Ic.h.) en ir. Van Dis (s.g.) waren het met deze KVP-interpretatie helemaal niet eens cn bestreden met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken drs. Van der Beugel het standpunt, dat dit verdrag een afwijking van de grondwet zou bevatten. Prof. Oud (lib.) daarentegen stond krachtig achter de KVP. Aan het eind van de middag lag er een motie-De Kadt op tafel, waarin uitdrukkelijk verklaard wordt, dat het verdrag in overeenstemming is met de Grondwet isri .".geen aanvaarding .met-tw'èederde meerderheid der uitgebrachte stemmen noodzakelijk maakt. Dinsdagmiddag zal drs. Van der Beugel in tweede ter mijn namens de regering antwoorden. Daarna zal de beslissing vallen. Het is nog niet zeker, dat het verdrag zal wor den aanvaard, omdat de Kamer het over de interpretatie van de inhoud ervan niet eens is. De heer Blaisse (kath.) was van me ning, dat in het vriendschapsverdrag met de Ver. Stathen aan de Amerika nen in Nederland het absolute recht gegeven wordt tot het houden van pro cessies, indien de openbare orde zich hiertegen niet verzet. Aan de andere kant kent onze Grondwet dezelfde vrij heid slechts toe op beperkt territoir, namelijk alleen daar waar openbare godsdienstoefeningen in 1848 feitelijk werden toegestaan. De heer Blaisse sprak er namens zyn fractie zijn vreugde over uit dat de regering zich internationaal op een ander standpunt stelt dan in de Grondwet. Hij wenste de bewinds man van Buitenlandse Zaken, minis ter Luns (die wegens het bijwonen van een zitting van de ministerraad niet aanwezig kon zijn) geluk met de „belangrijke stap vooruit". Alleen vond de KVP-woordvoerder het' be denkelijk dat thans aan Amerikanen is toegestaan, wat aan Nederlanders is verboden. Hij vroeg of de regering de prikkel voelde om voort te gaan „op het pad van de werkelijke vrij heid van godsdienst, die wij thans nog niet kennen". ïs de regering bereid hier het initia tief te nemen tot aanpassing van'de Grondwet aap; dit" verdrag? De heer Blaisse,was;.vahf mening. ^J&t^dezepw.et met tweederde meerderheid van stem men zou mcetén worden aangenomen, omdat zij een verruiming van de Grondwet inhoudt. Overigens herinner de mr. Blaisse eraan, dat er reeds 15 a 16 van dergelijke vriendschapsverdra gen gesloten zijn, die alle deze bepalin gen bevatten. Blijkbaar geldt dat hier routinebepalingen. Mr. Blaisse vroeg de staatssecretaris Van der Beugel op duidelijker wijze het standpunt van de regering aan te geven, dan in de Memorie van Ant woord was geschied. In Monywa Monywa, een provincie stad op 200 kilometer afstand van Mandalay in India, heeft een brand ge woed waardoor dertigduizend huizen in de as zyn gelegd. De brand, die op 6 mei uitbrak, heeft tachtigduizend mensen dakloos gemaakt. De schade wordt ge raamd op meer dan 450 miljoen gulden. Tien personen" die de ruïnes plunder den zijn'door de patrouillerende politie doodgeschoten. Een Franse zakenman. Etienne Gl- ros, heeft tot grote verbazing van de luchtvaartautoriteiten in Berlijn en Hannover een vlucht van 190 km over Oostdnits gebied gemaakt zonder dat er iets gebeurde. De radarstations van de Russen, die in Oost-Duitsland dik gezaaid zijn, schenen onbemand en de piloten van de Migs op de talrijke vliegvelden in Oost-Duitsland moeien hebben geslapen. Zondag vertrok Giros van Saar- brueeken met de bedoeling naar Hann over te vliegen voor de internationale jaarbeurs. Onderweg raakte zijn radio installatie onklaar, en daardoor kon Giros het landingsbaken van Hann over niet vinden. Het gevolg was 1at hjj 190 kilometer bijna zonder naviga tiemiddelen vloog. De lucht „zat dicht", en er was zo goed als geen grondzicht. De Franse zakenman, die alleen maar een sportvliegbrevet heeft, oe- sloot te landen op het eerste het beste vliegveld dat hij zou ontdekken, Dat was Tegel, in de Franse sector van Berlyn, Giros dacht dat hij in Hannover was, maar de bijzonder ver baasde autoriteiten op Tegel maakte hem spoedig wijzer. Het Is de eerste keer dat een vlieg tuig zonder toestemming van de Rus sische autoriteiten rechtstreeks naaz Berlijn is gevlogen. Giros heeft vaii de Russen toestem ming gekregen van Berlijn naar Hannover door te vliegen. Radio-Boedapest meldt dat twee Hon garen, die ter dood waren veroordeeld we gens sabotage-daden tijdens de opstand in oktober, dinsdag zijn terechtgesteld. De Amerikaanse zaakgelastigde te Moskou, John Guthrie, heeft namens zijn land officieel geprotesteerd tegen de uit wijzing van de tweede secretaris van dc Amerikaanse ambassade te Moskou, Mar tin Boive. De Sowjet-Unie had Bowe dinsdag tot persona non grata verklaard en hem gelast onmiddellijk het land te verlaten, aangezien hij zich volgens de Russische regering had ingelaten met activiteiten die niet in overeenstemming waren met zijn status van geaccrediteerd diplomaat. In Amerikaanse kringen wordt algemeen aangenomen dat de uitwijzing van Bowe een represaille is voor de uitwijzing van Mashkantsew, eer. employee van de Sowjet-ambassade te Washington, die op 17 april de Ver. Staten moest verlaten. Bowe is de vijfde Amerikaanse diplo maat die de aanzegging heeft gekregen Rusland te verlaten. .Zieke"' poot aardappelen Van de zijde der Ver. Naties is gis teren in New York medegedeeld, dat een onpartijdig wetenschappelijk on derzoek de Hongaarse beschuldiging heetf ontzenuwd, dat Nederland zieke pootaardappelen naar Hongarije zou hebben gezonden tijdens de hulpverle ningsactie. De onderzoekingen werden verricht door een Deens geleerde, op verzoek van de Voedsel- en Landbouworgani satie der Ver. Naties. De 15 landen tellende Vereniging van Gebruikers van het Suezkanaal heeft woensdag In Londen twee uur vergaderd over de vraag, of men de leden moet aanraden weer van het Suezkanaal gebruik te maken, doch men is niet tot een besluit gekomen. Vandaag zou de raad weer bijeen komen voor de laatste zitting, om te komen tot een gemeenschappelijke houding. Woordvoerders hebben verklaard, dat de 13 afgevaardigden die een uiteenzetting gaven van de standpun ten van hun regeringen het er over eens zijn, dat de Egyptische voor waarden voor de exploitatie van het kanaal zeer onbevredigend zijn. De intvoner/ van IlcUevoelsluis heken hun ogen uit, toen een legertje Rijks- lioliticmnnne.il in hun stadje arriveerde. Dire.et gingen er de wildste geruchten: ernstige misdadiger werd ingesloten, enz. goed begaanbaar waren. IE ut teas het geval? Deze politicmannen zullen a.s. dinsdag op het eiland Voorne U.M. de Koningin tijdens haar bezoek escorteren, en «aren gisteren op ver kenning uit om te zien of allé wegen President Eisenhower heeft woens dag op zijn persconferentie in Washing ton verklaard, dat uit de jongste Sowjetvoorstellen voor luehtverkenning blijkt, dat er op de huidige Londense ontwapeningsconferentie harder en eerlijker gewerkt wordt dan bij vroe gere gelegenheden. De Sowjet-voorstellen willen lucht verkenning door de Amerikanen van Oost-Siberië in ruil voor luehtverken ning door Sowjet-vliegtuigen van Alaska en het westelijk deel van de Verenigde Staten, Deze voorstellen zijn een ernstige be studering waard, aldus de president. Vol gens hem gaat het er niet zozeer om welke gebieden voor luehtverkenning open gesteld worden als wel wat- er in die gebieden te verkennen valt. Verscheidene journalisten vroegen- de president, of de recente Russische waar schuwingen aan landen die Amerikaanse atoomwapens zullen ontvangen, van in vloed op de Amerikaanse politiek zullen zijn. De president zei, dat dë Verenigde Sta ten trachten" een politiek te ontwikkelen» die de veiligheid van de vrije wereld (Van onze Haagse redacteur) De rijksbijdrage voor de Bescher ming Bevolking" aan gemeenten en kringen zullen aanmerkelijk worden verruimd. Dit heeft minister Struyckcn gistermiddag in de Eerste Kamer me degedeeld. Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heelt vanavond bekendgemaakt dat de secre- taris-generaa! der Ver. Naties Dag Hammarskjöld donderdag voor een be zoek in Israël verwacht wordt. Hammarskjöld was een jaar geleden voor het laatst in Israël. •(Van onze correspondent) Door de zeer zware nachtvorst zijnin Kennemerland de aardbeien voor een Foot deel bevroren. In Heemskerk schat men dat de hoeveelheid bevroren aardbeien 60 procent bedraagt. De hevige nachtvorst heeft ook schade toegebracht aan de aardappetgewassen, vooral in Heer Hugowaard <de Scher mer). Ook in de andere polders is de schade zeer groot; men spreekt er daar Van dat 80 pet. bevroren is. Dok in Zuid-Limburg heeft de vorst haar het zich laat aanzien, niet onbe langrijke schade toegebracht aan fruit en tuinbouwgewassen. Aardappelvelden en veel aardbeiplanten moeten zijn be vroren. Bloesems van appels en peren hebben te lijden gehad van de koude. Zelfs op de hoger gelegen plaatsen is vorstschade geconstateerd. In de omgeving van Nijmegen, een deel van Maas en Waal en de Over- Betuwe zijn, naar gevreesd wordt, de vroege aardbeien alle zwartgevroren. Ook hebben de aardappelen daar geleden. De schade nan het fruit kon men nog niet schatten. (Van een onzer verslaggevers) /"AM negen uur gistermorgen is een overval gepleegd op het bijkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatsehappij te Princen- hage bij Breda. De overvaller, de Belg J. v. S., Is later in de bossen bij Turnhout gearresteerd. De kantoorhouder, de heer W. Jans sen, ontmoette gistermorgen in de hal van het gebouw enkele minuten voor dat het biikantoor zou worden ge opend, een onbekende, die hem vroeg vijfhonderd Belgische frs te wisselen. Toen de kantoorhouder over de geld- lade gebukt stond, werd hem een revolver tegen de slaap geduwd rn kreeg hü het bevel al het voorhanden zijnde kasgeld In eengereedstaande tas te deponeren. Hem werd dreigend toegevoegd geen alarm te maken. De overvaller slaagde erin op deze wijze een bedrag van vijfduizend gulden buit te maken. Hij verdween in een donkere personenauto, die voor het pand stond. Het merk van de auto was Citroën. De man, die door de kantoorhouder in de hal werd aangetroffen, stelde zich voor als Lauwrsisen, een zaken- De Britse premier Harold Macmil- lan heeft vandaag verklaard dat hij kanselier Konrad Adenauer beloofd heeft dat Engeland geen bres in de Westerse verdediging zal veroorza ken als gevolg van de troepeninkrim- ping op het vasteland. Hij weigerde echter categorisch te verklaren dat Adenauer met de Brit se defensieplannen ingenomen was. Deze foto geeft een beeld van het monsterproces, dat te Miinchen wordt gevoerd tegen Sepp Dietrich, voormalig commandant van de SS.-lijftvacht van Adolf Hitler, en Michael Lippert, voor malig commandant van de SS.-wacht in het beruchte concentratiekamp Dachau dediger dr..Alfred Seidl. die ervan worden beschuldigd in dc nacltl van 3D juni op I juli 19.34, de beruchte „nacht van dc lange messen" te hebben deelgenomen aan het uitmoorden van Ernst Rohm cn zijn S.A. Dc jolo toont Dietrich (links) cn Lippen in de be klaagdenbank, op de voorgrond de ver- Ontwapeningsconferentie Van welingelichte züde wordt verno men. dat de Sowjet-Unie gisteren in on gunstige zin heeft gereageerd op het recente Britse voorstel tot voortijdige registratie, beperking en uiteindelijke staking van kernproeven. De Russische afgevaardigde Zorin zei op de ontwapeningsconferentie in Lon den, dat men met dat voorstel zelfs niet tot een tijdelijk staken van dc proeven kwam. De Sowjet-Unie heeft er onlangs op aangedrongen de kernproeven tijde lijk geheel te-staken. man uit Antwerpen. Hij maakte aan vankelijk niet de indruk kwade bedoe lingen te hebben. Daarom ontsloot d« heer Janssen de brandkast van het kantoor en haalde er de lade met wis selgeld uit. Op het moment, dat hij de Belgische francs voor Nederlands geld, wilde wisselen, werd hem onder bedreiging van een revolver de gehele inhoud van de kas afhandig gemaakt. De bandiet liet de kantoorhouder zelfs de tas met het gestolen geld dichtmaken. Daarna beval hy hem in de richting van de telefoon te lopen, waarop de overval ler gelegenheid kreeg het toestel te vernielen. Gedurende die tijd voelde de kan toorhouder de loop van het "wapen in z^n rug. Vervolgens duwde de onbe kende zijn slachtoffer in de richting van een blinde muur, waar hy hem beval doodstil te blijven staan. De overvaller verdween toen ijlings. De bankrover verdween met een auto, die de kantoorbeheerder voor het gebouw had aangetroffen. In de wagen had hij een man in chauffeurs uniform zien zitten, die schijnbaar achteloos kranten zat te lezen. Door een spleet van het nog gesloten gor dijn kon de heer Janssen uit het kan toor nog zien, dat het nummer van de wagen, vermoedelijk J.509 was. Aan de direct gewaarschuwde poli tie kon de heer Janssen slechts een vaag signalement van de dief verstrek ken. De Bredase politie begon onmid dellijk met een uitgebreide jacht op de bankrover. bevordert en oorlogshandelingen, af-' schrikt. Daarom zal geen rekening met de Russische dreigementen gehoudenf worden. Die zijn reeds lange tijd een-on derdeel van de Sowjet-politiek. Toen een der journalisten opmerkte, dat de Sow jet-unie nieuwe belangstelling toont voor het voorstel van Eden - van"- 1955 om Oost- en West-Duitiland op te nemen in een geneutraliseerde xone met' wederzijdse inspectie, verklaarde Eisen-'- hower, dat Edens voorstel indériijd alt een soort proef was bedoeld om navte gaen of inspectie uitvoerbaarTs en «ven-; iueel tot een groter gebied zou kunnen; worden uitgebreid. Al deze inspectievoorstellen moeten at--, zonderlijk. onderzocht worden, waarbij, men rekening moet houden met bet bij-, zondere karakter van het betrokken ge bied, zo meende bij. .t v Persoonlijk geloofde Eisenhower, dat; wederzijdse inspectie van rde lucht - uitv zich geleidelijk zal moeten ontwikkelen," De "Verenigde Staten zullen elk, eerlijk, voorstel van dezeaard mét begrip t enf eerlijk bestuderen. "Naar aanleiding-van abdërë» vraifeK:} verklaarde de president, dat de- So wjet- - Unie geen nieuwe topconferentie, naar het voorbeeld van die van Genèv'e >in 1955. heeft voorgesteld. 'r'Al Hjj waarschuwde, dat dergelijke con ferenties geen gezellige partijtjes'czyn. De wereld verwacht er iets van. ©aar-, om nioet van te voren nauwkeurig be studeerd worden of zij zin hebben, zo meende hij. Over de Euratom verklaarde dè pre sident te betwijfelen, of het program voor produktie van elektriciteit' door middel}' van kernenergie in Europa nadelige; in->; vloed zou hebben, op de Amerikaanse programma's voor hulp aan' het buiten-;;, land. De. Verenigde Staten hebber» veel steun aan de Euratom gegeven. Er jgaat,}:* behalve militaire hulp, weinig hulp naar Europa, De Euratom zal zich niet "met}} de ontwikkeling van kernwapens teï-sf houden, zo merkte hij nog op. Huweirjksbasls In Bucna' Park,.- in de Amerikaanse staat" Califorhië;zijnJ: de 72-jarige Ben McaUister en de ;68-:: jarige Nina Duden in het'huwelijk ge-} treden, na een verloving van 44 jaar. De lange verloving is te wijten'aan hét' feit, dat Mcllister invalide familieleden, moest onderhouden. De Bilt, donderdag 10 uur. Het weer in ons land komt nu steeds meer onder invloed van depressies die van de oceaan in de richting van Frankrijk en Engeland koersen. Wolkenvelden van deze storingen drongen gisteren»* het Zuiden en Westen van het land binnen. Daardoor waren in deze' stre ken de minimumtemperaturen van dé afgelopen nacht overal "belangrijk boven het vriespunt. In het Noord- oosten van het land bleef het een groot deel van de nacht nog helder en in verband daarmede kwam daar op vele plaatsen nog zware nachtvorst voor. Aangezien er de komende nacht in het gehele land veel bewolking aan wezig zal zijn wordt geen nachtvorst meer verwacht. De temperaturen overdag daarentegen lopen door de bewolking slechts langzaam op, mede ook omdat hier en daar wat regen kan vallen. .Tijdens de jaarvergadering van de Ned. Kath. Aannemers- en Patroonsbond te Rotterdam heeft de heer J. Heymans medegedeeld, dat door de bestedings beperking en de kapitaalsscbaarste de bedrijven in de wegen- en grondbonw zeer ernstig zijn getroffen, De terugval in de arbeidsactiviteit bedraagt meer dan 75 procent. De werkzaamheden, die op het ogen blik nog worden uitgevoerd, zijn wer ken, die al lange tijd lopen. Sporadisch Jï Het gerechtsho! tc 's-Hertogenbosch heeft gistermorgen bij zijn arrest in de zaak tegen de 31-jarige H. G. uit Mierlo- Hout het vonnis van de rechtbank be. vestigd. nl, vijftien jaar gevangenisstraf met aftrek en met de bepaling dat deze aftrek gaat tot aan de dag van de ont snapping vin G uit de gevangenis te Scheveningen. komen er nieuwe opdrachten bij, aldus spr. De situatie is thans zodanig gewor den, dat tal van bedrijven een* begin maken met het ontslag niet alleen yah de kern van vakbekwaam machinepèr- soneel, maar ook van-functionarissen van de staf. Vrijwel alle asfaltmachines" staan stil en npg slechts circa 20 pro cent van de cementbetonmachines zijn'., in werking. De Indonesische regering heeft 'gis teren de staat van beleg verlengd. Dè minister van Justitie, Maengkom, heeft*: tegelijkertijd een maandag door prest-?- dent Soekarno ondertekende wet uit gevaardigd, waarbij een „nationale raad" wordt ingesteld, die de macht heeft advies uit tc brengen aan -de- regering. De leden van deze^raad ySyn. nog niet benoemd. - -*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1