SCUA onbevredigdmaar overstag No? moeilijkheden betaling in guldens over Strijdkrachten van NAVO dienen schild te blijven.... behoud Nationale en voor Vliegtuig neergestort in Spanje: 37 doden Zaterdag uitspraak in de zaak-Roehm Vrijdag 10 mei 1957 Twee Kamer-dagen Twee jongelui op overweg gedood D' H Russisch beroep op het Westen Tankvliegtuig maakt noodlanding op Atlantische Oceaan Frankrijk doet niet mee Weer overzicht Voorzitters A.R. en C.H. spreken over fusie-mogelijkheid - SERG. VAN DOMSELAARNA MIN. STAF Min. Helders licht gewond bij botsing Minder subsidie voor jeugdwerk J VIJFTIENDE iAAKGANG No. 368Ï Weerbericht V_ -s Brits-Westduits communiqué: E Achtduizendste schipL 14 dagen eerder in ITdam dan in 1956 V. h O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT Door trein gegrepen Geen visa meer voor Marokko ZEVEN MAN GERED Prins Charles onderging lichte operatie De vereniging van gebruikers van het Suezkanaal, waarbij ook Nederland is aangesloten, heeft gisteren in Londen de Egyptische voorwaarden voor het gebruik van het kanaal als onvoldoende ver worpen, maar het aan de betrokken regeringen overgelaten hun schepen al dan niet door het kanaal te doen varen. Veertien*van de 15 regeringen zullen thans hun advies tot mijding van het kanaal intrekken. Alleen Frankrijk doet beslist nog niet mee. Een Britse woordvoerder heeft, wat voorzichtiger, verklaard dat het advies om het kanaal niet te gebruiker» nog van kracht is. Na drie weken EEN Spaans passagiersvliegtuig is gisteravond vlak voor de landing op een boerderij dicht bij het vliegveld Barajas bij Madrid gestort. Alle 32 passagiers en vijf be manningsleden kwamen om het leven. Bestedingsbeperking Landsbelang- „Niet overtuigend^*. Burgemeester Van Hall heeft acute maagzweer Grote bosbrand in Japan Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Kiachtendienst abonnementen 18.30—1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Teieloon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiem 1 Telet 183487 (3 I) Postbus 1091 - Postgiro No 424867 Klachtendienst: 13 30—19.30 u: Tel 362569 Scbiedam: Lange Kerkstraat 24b Teletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2 65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks 7H Directeur: H. DE RUIG i Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. VERANDERLIJKE BEWOLKING. Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen' droog weer. Weinig verandering In temperatuur.^ Zwakke tot matige wind tussen zuid en oost. 11 mei zon op 4.55, onder 20 23: maan op 17.40, onder 3.29, IN de Tweede Kamer beleefden we in de afgelopen dagen een paar sensaties, waartoe de bepaaldelijk wei nig opwindende agenda zo op het e±i ste gezicht weinig aanleiding bood Daar was allereerst de kwestie van de gemeenschappelijke regeling tot op richting van het Havenschap Delfzijl Aan de vorming van dat Havenschap nemen deel het Rijk. de provincie Gro ningen en de gemeente Delfzijl. De be doeling ls dat dit Havenschap het be heer, het onderhoud en de exploitatie van de haven van Delfzijl zal behar tigen. Volgens de ontwerp-regeling zouden yan de zeven leden tellende Raad van Bestuur, twee leden worden benoemd door de minister van Waterstaat, een door de minister van Financien, twee door Gedeputeerde Staten en twee door het gemeentebestuur. De ontwerpers kwam het noodzake lijk voor dat, gezien de aard dezer be stuurswerkzaamheden, het wenselijk was dat daar voor wat betreft de ge meente de leden door het College van B. en W. en wat de provincie betreft, de leden door het College van Gedepu teerde Staten zouden worden benoemd. Van socialistische zijde wilde men daarbij echter de Gemeenteraad en de provinciale Staten inschakelen. De heer Posthumus diende daartoe een motie in, waarvan de aanneming door pjlnister Algera werd ontraden De heer Posthumus heeft somtijds een eigenaardige betoogtrant. Hij meende argumentatie van de minister „mie zerig" te moeten noemen, een kwalifi catie die aan de reële waarde der ar gumenten geen recht doet De socialisten ontvingen in dezen de wakkere bijstand van de heer Oud en zijn lractie en door afwezigheid van sommige leden ter rechterzijde werd de motie aangenomen. De minister ver zocht schorsing der beraadslaging om zich over zijn houding ten aanzien van de motie te beraden. In een voltallige Kamer zou de motie zijn verworpen. EN geheel andere zaak nam een F. groot deel van de discussies op de tweede dag in beslag. Aan de orde was een ontwerp tot goedkeuring van «en vriendschapsver drag met de Verenigde Staten van Amerika. Het'verdrag ia overwegend van eco nomische betekenis. Er is jarenlanf ovMf-'onderhandeld en de overgrot» mëierder&èid der Kamer de commu nistes rijn er natuurlij?- tegen it ,-jsmos aanneming. Hët*K.VJ>.-Kamerlid, de heer Blais- se, meende echtpr in het ontwerp-ver- drag ie kunnen lezen, dat aan Ameri kaanse Booms-Katholieken nu voort aan zou zijn toegestaan wat aan Neder- landse Booms-Katholieken is onthou den, nl. de openbare - godsdienstoefe- j nlng bulten gebouwen en besloten plaatsen waar rij naar de In 1848 gel dende wetten en reglementen niet zijn toegelaten. M.a.w. wel processievrij heid voor Amerikanen ln Nederland en niet voor Nederlanders. Hij vond dit een gelukkige ontwikke ling en hoopte dat deze op den duur zou leiden tot een wijziging van de Grond wet ten gunste ook voor Nederlanders. ,i Nu staat er in bet verdrag naast de bepaling die openbare en besloten godsdienstoefeningen mogelijk maakt waarop de heer Blaisse zijn betoog Baseerde ook een bepaling die be perking daarvan op grond van de open- fiare orde Inhoudt. De strijdvraag was nu deze: Valt on der deze laatste verdragsbepaling ook de beperking van de processievrijheid Uit de Nederlandse Grondwet. §De K.V.P., daarbij krachtig gesteund door de heer Oud en de rijnen, was van oordeel dat zulks niet het geval Was. De Begering, de P.v.dA., de C.H.U, en de AJt-P waren van me ning dat dit wel 't geval was. De po litieke bordjes waren dus in vergelij king met het in het begin van dit arti kel beschreven incident, wel verhan gen. Ook Nederland weldra door Suezkanaal (Van onze correspondent) Op d* spoorwegovergang in da Maan- derbuurlwag ia Eda werden,donderdag avond even na ses uur iwee jongens, de I7.jarig» Marinas A. Tamil en de 9-jarige Evert H. J. Jansen, beiden wonende op de Maanderbuuriweg 25 te Ede, door een elektrische trein gegrepen en gedood. De jongste jongen zat bij de oudste achter op de fiets. Twee elektrische treinen naderden uit tegenovergestelde richting by na gelijk tijdig de door de rode knipperlichten en een belsignaal beveiligde overweg, doch de jongens moeten er maar één van heb- i en opgemerkt Toewei de waar- schuwmgssignalen an werking bleven, reden de jongens direct na het passeren van de eerste trein de overweg op, waarna zy door de tweede gegrepen en vele meters meegesleurd werden, Het treinverkeer op de lijn UtrechtArnhem kreeg ongeveer een half uur vertraging. Marokko heeft ermee ingestemd, dat :n het verkeer tussen Marokko ener zijds en Nederland en West-Duitsland anderzijds de visa worden afgeschaft, aldus is donderdag officieel Rabat bekend gemaakt. De WestduiU* bondskanselier, dr. Adenauer, en de. Britse minister-pres!' dent, Macmillan, .sQaJm* erpver een», dat het--noodzakelijk ls, dat de'-\Navo een doelmatig afschrikwekkend middel tegen ean -aanvaT; blijft De land-, «se en luchtstrijdkrachten van de Navo dieneneen schild te bi Uvea voer de ET komt ons voor dat het stand en a punt dat de beperking der pro cessievrijheid uit de Nederlandse Grondwet niets te maken heeft met de Apenbare orde onhoudbaar is. De heei Oud zeide dat die beperking oorspron kelijk door Thorbecke niet was gewild, maar dat zij vanwege verzet van pro testantse zijde in 1848 was opgenomen De heer Romme meende dat uit de verschillende formulering van het des betreffende artikel in de grondwetten van 1814 en 1815 enerzijds en in die sinds 1848 anderzijds, afgeleid mocht worden dat de openbare orde hierbij niet in geding was, In 1814 en 1815 werd de openbare orde uitirukkelijk genoemd als criterium, in 1848 werd de status quo, de bestaande feiteliine situatie, zonder meer definitief. 1 Wij menen dat deze standpunten niet houdbaar zijn. In het verzet van pro testantse zijde waarop de heer Oud doelde, wordt de spanning ooenbaar, die het proeessievraagstuk toen en steeds in Nederland heeft verwekt. Een spanning, die rechtstreeks ver band houdt -iet de openbare orde en deswege ln 1848 geleid heeft tot de toen gekozen formulering. Het vraag stuk van de openbare orde kan hier dus Biet uit geëlimineerd worden. Dit is een zaak die door een gewijzigde formulering niet veranderd is. In J848 heeft men een bepaalde streep onder de zaak willen zetten, ten einde aan de veranderingen in de mogelijkheid van processie ciie on- O De Opperste Sowjet beeft vandaag een beroep gedaan op het Amerikaan se congres .en het Britse parlement om te werken aan de onmiddellijke be-elndi- gtag van de proeven met kernwapens. Gevraagd wordt om de .instelling van een parlementaire commissie van de drie grote mogendheden om van gedach ten te wisselen en te trachten de beste weg te vinden om dit doel te bereiken. Tegelijkertijd heeft de minister van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt, dat de Sowjet-Ume zal doorgaan met de produktie van atoom- en waterstofbom men en geleide projectielen, zolang geen overeenkomst tussen de grote mogend heden bestaat, waarbij prceven met kernwapens verboden zijn. In zijn eerste reden voor de Opper ste Sowjet beweerde Gromyko dat de Westelijke mogendheden, in het bijzon der Amerika, tot dusverre verhinderd hebben dat een dergelijke overeen komst tot stand kwam. Een Amerikaans oorlogsschip heeft gistermiddag de zeven leden tellende bemanning van een Amerikaans tank vliegtuig, dat in de Atlantische Oceaan ter hoogte van de Azoren een nood landing had gemaakt, aan boord ge nomen. Reddingsvllegtuigen hadden de rubberboot met de zeven mannen ondanks de laaghangende wolken ge vonden, door af te gaan op het radio signaal dat het zendertje in het red dingsvlot uitzond. 's Middags had de piloot van het viermotorige tankvliegtuig KC 97 (een verbouwde Boeing Strato-bom- menwerper, die gebruikt wordt voor het overtanken van benzine tijdens de vlucht, speciaal voor B-47 straalbom- menwerpers) geseind dat drie moto ren van zijn toestel uitgevallen waren. Eerst wilde hy op zee een noodlan ding maken, maar de zee was ruw en daarom besloot de bestuurder te trach ten land te bereiken. Daarin slaagde hy echter niet. Kroonprins Charles van Engeland is donderdag op Buckingham Palace ge opereerd aan de amandelen. Zijn toe stand werd „zeer bevredigend" ge noemd. der de Grondwet van 1815 mogelijk waren een eind te maken. Het standpunt der Regering, die het desbetreffende artikel van de Grondwet betrekt op de beperkende bepaling uit hoofde van de openbare orde uit het verdrag, komt ons der halve juist voor. (Van onze parlementaire redacteur) E Nederlandse regering zal haar advies aan de Nederlandse reders om hun schepen niet door het Suezkanaal te laten varen, spoedig intrekken. Er doet zich echter nog een moeilijkheid voor die met de betaling van de tolgelden verband houdt, vernemen wy in Den Haag. Egypte eist, in stryd met een Nederlands-Egyptisch verdrag, betaling in inwisselbare guldens. De moeilijkheid die zich voor Ne derland nog voordoet, is de volgende Indertijd werd tussen ons land en Egypte een handelsverdrag met beta- lingsakkoord gesloten, waarby werd overeengekomen dat de tolgelden die door de Nederlandse schepen voor de vaart door bet Suezkanaal moeten worden betaald, op een guldensreke ning dienden te worden gestort. Deze guldens moeten volgens dit verdrag door de Egyptische regering m Neder land worden besteed. Zy zyn dus niet omwisselba&r. In strijd met dit handels- en beta- Ungsakkoord heeft Egypte thans de eis gesteld dat ook de Nederlandse schepen de tolgelden ln inwisselbare guldens betalen, dus in guldens die overal ter wereld door de Egyptische regering kunnen worden besteed. Bet ligt in bet voornemen van de Neder landse regering over deze aangelegen heid zo spoedig mogelijk met de Egyptische regering contact op te ne men. Bij dit overleg zal «literaard ook De Nederlandsche Bank worden be trokken. Naar het A.N.P. van de zijde van de N.V. Stoomvaart Maatschappij „Ne derland" verneemt, ligt het in het voornemen van de Nederlandse rede rijen hnn schepen op korte termijn weer de route door het Suezkanaal te doen kiezen. bescherming van het grondgebied der bij de Navo aangesloten landen. De1 WesMnito» minister* van- Defensie Stram», rabvblnnMikort naar-Londen gaan ter .bespreking van defenaiepro- biemwt. beide landen vaü be lang zijn. Dit wordt meegedeeld in een com muniqué dat de beide staatslieden heb ben uitgegeven .over de besprekingen die zij de afgelopen dagen in Bonn hebben gevoerd. .Het communiqué legt er de nadruk 'op, dat de besprekingen werden gehouden in een sfeer van gro te openhartigheid en vriendschappe lijkheid. De twee regeringsleiders wa ren het volledig eens over de voor naamste doelstellingen van hun beleid. Zij zijn van mening, dat de pogingen der V.N. een ontwapeningsovereen komst te bereiken, energiek voortgezet dienen te worden. Zolang het Sowjet- blok zulk een overeenkomst afwijst, moet de versterking van de bestaande defensie-orgamaties van het Westen, „welke.niemand bedreigen", voortgaan. Z.K.1I. prins Bernhard 'heeft donderdag een inspectiereis naar de ilicgbasis Soesterberg gemaaktDe piloten ian onze luchtmacht norden daar o.m. getraind op boom tot boom klimt. een terblijf in onbegaanbare streken na een noodlanding. Hier staat de Prins (links) te kijken paar de verrichtingen ion eon piloot, die langs een louw tan DE BILT. vrijdag 10 uur. Op de Oceaan ten westen van Ierland itet' het centrum van een lage drukgebld/ dat zich tot over West-Europa uit strekt. Een randstoring veroorzaakte- gisteren in Engeland regen en plaat selijk onweer Ook in ons land viel* gisteren hier en daar wat regen maar later kwamen ook flinke opklaringen voor. Het lage drukcentrum op de Oceaan verplaatste zich langzaam Jaaar het oosten. In verband daarmede houdt het weer in onze streken een onbe stendig karakter met ongeveer normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Ook het weer in Noord- en_ Oost- Europa wordt gedeelteliik beïnvloed door depressies. Een storing, die de afgelopen 24 uur van Finland naar. het zeegebied tussen Groenland en~"Noo£-, wegen is getrokken werd gevolgd door 'een hoge drukgebied, dat vanmorgen boven Scandinavië was gelegen. Baren de Balkan ligt een andere depressie, die in Polen en Zuidzweden aanleiding gaf tot regen. V} t - De voorzitters vanA.R. Partij en 3e C. H. Unie, de heren dr: W. P. Berghuis en H. W. Tilanus, zu'len op dinsdag 14 mei te Utrecht spreken over het onder werp „Mogelijkheden en moeilijkheden1 voor één prot. dhr. volkspartij", in een bijeenkomst belegd door de C.H. Jonge- rengroep te Utrecht De N.C.R.V. zal een reportage van deze gedachtenwis- seling maken, die op woensdag 15 mei' zal worden uitgezonden. De bijeenkomst- Voor wordt gehouden in het gebouw K. en W. te Utrecht en begint 's avonds? om 8 uur. In "een, verklaring,, die na ..drie we ken van geheime „£espr«kingen tussen, de, vijftien leden-landen van? dé" yer- Jehiging van gebruikers van het" Suez kanaal (SCUA) 'is uitgegeven, wordt gezegd, dat Frankrijk „het niet mo gelyk vond het gebruik van het ka naal aan te bevelen" dp de door Egypte gestelde voorwaarden. „Het algemeen gevoelen van de leden was, dat de Egyptische verkla ring onvoldoende is en tekort schiet voor wat betreft de zes eisen voor een oplossing van de Sueekanaalkwestie, die vervat zyn in de resolutie, die de Veiligheidsraad op 13 oktober 1956 aanvaard heeft", aldus het communi qué. „Voor zover het gebruik van het Suezkanaal door de schepen van lan denleden is hervat, betekent dit niet dat zy de Egyptische verklaring heb ben aanvaard als een oplossing van de Suezkanaalkwestie." 20.000 handtekenen; c -* V ttS'. Het vliegtuig, een tweemotorige Bris tol, was van Santiago ln Noord-Spanje op weg naar Madrid. Volgens ooggetui gen ts het toestel niet bi) de landing verongelukt, maar stond bet reeds In de luebt in brand. Toen bet de grond raakte was bet één vlammenzee. Het toestel was met vertraging aan gekomen en kon niet onmiddellyk landen, omdat zich twee of drie andere machines voor landing gereedmaakten. De machine vloog enige rondjes en maakte zich toen gereed tie landings baan op te zoeken. Maar vóór het toestel beneden was, maakte het een onverklaarbare beweging. Vlammen schoten er uit en een ogenblik later stortte het omlaag. Het kwam ongeveer vyf kilometer van de navrgatietoren neer. De bewoners van de boerderij, die geheel in vlammen opging, hebben geen letsel opgelopen. Het toestel behoorde aan de „Aviaco" (Aviacion y Comercio), de Spaanse luchtlijn. EN vrijwilliger van de Nationale Reserve te Drlebergen-RUsenburg, ser geant J. van Domsela&r, zou hedenmid dag om 4 uur aan minister Staf een pe tities. aanbieden, die is ondertekend door bijna 20.000 Nederlanders; onder wie "hoge functionarissen,.predikanteit r.-k, geeste lijken! burgemeester», enz. Sergeant Van Domsriaar zal de bijna 20.000 handteke ningen in een koffer, mft het embleem van de Nationale Reserve met zich mee dragen. Zoals hekend is, heeft minister Staf besloten de Nationale Reserve op te heffen, omdat.naarzijn mening» dit instituut ..niet voldoende zou leven in het Nederlandse- volk, terwijl "volgens de .bewindsman bovendien.. voldoende diet "»m.aanwezig(zouden aym-cmdl d» taaie "van' d«r Nrilonöé Reserve over te nemen. Dit besluit' van de minister heeft, naai de mening van sergeant'Van Domselaar, onder'de ruim 12.000 vrijwilligers grote n - verontrusting gewekt Sergeant Van Dom— t selaar- die. het, initiatief heeft-genomen: tot het,opstellen van,dé petitie, acht Het at zeer betreurebswaiurdig,dat', du' 3d. gemg^ro^/(.ytó«dand^rs worden gez«jt„alsof zy een misgreep heb-? ,ift.jpiaata^van,de-bereidheidnr d1 lan# wij willig, vanaf J 1948 ie'dienen, K Dé-.vrU williger» van de-Nationale -Be-, lerve zijn, aldus de'heer "Van Domselaqr,» niet voornemens bet .advies om zich aan De vroegere hoge Nazi-ambtena- resse Elsa Schmidt heeft donderdag tolj de voortzetting van het proces te Münehen tegen de voormalige SS- officieren Dietrich en Lippert getuigd dat ze van Hitier zelf gehoord had dat het SA-hoofd Roehm- bij een po ging .zich uit zijn cel te vechten was neergeschoten. Roehm had daarbi, gebruik gemaakt van het pistool, waarmee hij zelfmoord had moeten plegen, weshalve Eicke hem uit zelf verdediging had neergeschotën. Ze verklaarde voorts dat Roehm en an dere'hooggeplaatste Nazi's haar had den verteld dat Roehm en anderen op 30 juni door een ere-rechtbank ter dood waren veroordeeld. Het hoofd van de Duitse Militaire Inlichtingendienst in 1934, admiraal Patzig, zei, dat hy op "26 juni een dagorder van Roehm onder -ogen had gekregen, waarin de SA-leiders werd opgedragen zoveel mogelijk wapens te bemachtigen. Hy verklaarde er niet aan te» twijfelen dat" zij een staats greep voorbereidden. Prins Ferdinand von Isenburg, de adjudant van de toenmalige rijks gouverneur van Beieren, generaal Franz von _Epp, verklaarde dat hij «CS laatstgenoemde op dertig juni 1934 te gen Hitler had horen zeggen, dat hy een gerechtelijk onderzoek eiste inde zaak van de gearresteerde S.A.-lei- ders. De prins zei dit gehoord te heb ben in het „Bruine Huis" te Mün chen, waar Hitier, Von Epp en an deren de kwestie bespraken .-in een kamer naast die, waar hy jzich be vond! Hitiers antwoord had hij niet Kunnen verstaan, maar later'had hy Hitier tegen generaal Von Epp horen zeggen, dat hij Roehm had begena digd-. Het hof ging akkoord met een ver zoek van de verdediging om vandaag de gevangenis van Stadelheim, een voorstad" van Münehen, waar Roehm en zes andere S.A.-Ieiders werden ge dood, .te bezichtigen. Verwacht wordt dat het Hof za terdag een uitspraak zal doen. Als Lippert en Eicke schuldig worden be vonden, kunnen zy "tot ten hoogste een'gevangenisstraf van vijftien jaar worden veroordeeld. Een adjudan' t-art president Soekarno poogde tevergeefs de anti-Russische be togers, die «c/i voor het palcis tan de president hadden verzameld bij de aan komst tan de president der Sowjct-Unie, iforosjilow, over te halen zich (e ver wijderen. De politie moest tan traangas bommen gebruik maken om het plein schoon te vegen. (Van een onzer verslaggevers) Minister Helders is gisteravond te Utrecht met zijn auto aangereden, echter zonder dparby ernstig letsel te hebben opgelopen. Op het verkeersplein Oudenrijn stopte de door de 41-jarige Haagse chauffeur J. M. J. bestuurde auto, waarin de minister zat, om voorrang te geven aan van rechts komend verkeer. De wagen werd toen van achteren aangereden door een auto, bestuurd door de 62-jarige J. A. J. S. uit Zeist Door de botsing kreeg de minister een buil op zijn hoofd. Hy kon echter op eigen* gelegenheid de reis voortzetten. De bestuurder van de andere auto was aan het hoofd zodanig gewond, dat hy in een ziekenhuis moest worden opge nomen. .Gezien de noodzaak de overheids uitgaven te beperken heeft de staats secretaris van "O. K. en W. in de rijks regeling subsidiëring jeugdwerk 1955 een wyziging aangebracht, waardoor met ingang van 1 januari 1957 de zo genaamde tweede toeslag tot de helft wordt teruggebracht en slechts zal worden uitgekeerd tot maximaal 40 procent van de personeelslasten van functionarissen in dienst bij een regio nale en/of plaatselyke werkeenheid van een organisatie. De toeslag voor plaatselyke afdelingen komt te ver vallen, fe sluiten bij het korps luchtmachtdienst. ■of de reservepoliüe, te'volgen, omdat rij; zich verdedigers achten van huis en haard en bestrijders van de vijfde colonne!' in de petitie wordt onder meer gezegdik dat het voortbestaan van de Nationale. Reserve beschouwd moet worden als een" landsbelang van eerste orde, daar ,éen-j voor* 100 procent betrouwbaar, uit vrSf\ willigers bestaand legeronderdeel, dat in, staat en bereid is in geval van agressie-,- of binnenlandse subversieve acties on- -- middellijk gewapenderhand op te- treden, voor de veiligheid van land en volk on-' - misbaar' is.' De ondertekenaars zeggen ervan over tuigd te zijn, dat de vrijwilligers zich..wel zullen bedenken "voor zy nog weer, eens»' vrijwillig een taak op de schouders <zul-> ka nemen. Het argument, als zou de Na? tionale Reserve met ia het Nederlandse' volk leven, achten de ondertekenaars niet-", overtuigend, „daar voor de Natiorialé'Rfif-'; serve door of namens 'de 'minister,voor- Defensie nooit op enigerlei wyzeV3oél§ gerichte of stimulerende propaganda: git" gevoerd". 'p De ondertekenaars zijn overtuigd dat wanneer de Nationale Reserve zou wor-" den opgeheven, er onmiddellijk overal in den lande weerbaarheidskorpsen zullen worden opgericht. De minister wordt in de petitie ver- - zocht zodanige maatregelen te- nemen, dat het voortbestaan der Nationale JRn- serve en haar verdere uitbouw als vol waardig oorlogsonderdeel der konink lijke landmacht is gewaarborgd. Zoals hekend is, zal het Tweeden- Kamerlid mr. Roosjen Ca.-r.) dinsdag een interpellatie houden over het voor nemen van de minister om de Nationale Reserve op te heffen. r* De behandelend geneesheer dr. C. H. Delprat deelt over de toestand van bur gemeester mr. G. van Hall mede, dat deze is opgenomen wegens een acute maagzweer. Bezoek is thans nog niet toegestaan. Het voorgenomen bezoek van dr. W. Drees en zijn echtgenote morgen aan de hoofdstad is tot nader order uitgesteld, nu burgemeester van Hall in een zie kenhuis is opgenomen. Duizenden vrijwilligers zijn naar de bossen van Hokkaido gedirigeerd om te helpen bij de bestryding van wat genoemd wordt de grootste bosbrand in de geschideenis van Japan. Meer dan duizend hectare bos is al verloren gegaan. 4* In de nacht van donderdag op vrij dag is het 8000ste schip van het jaar 1957 in de haven van Rotterdam bin nengelopen. Het was het 7261 brt mes tende sjf. ,,Angeliki" van de rederij „Greenville S/A" te Panama, dat met een lading kolen van Hampton Roads kwam en ligplaats koos ln de Waalhaven. Vorig jaar kwam het 8000ste, een Engelse „Norwich Trader" op 23 mei bhujcn. 7\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1