In Stichting van de Arbeid: Minimumverhoging per gemeenteklasse strijdpunt Arre#^ie"#aor--21: officieren onthuld Nasleep van de zaak-Loebis? Tegen SS-er D ruim 2 jaar geëist Topconferentie in Bagdad? Regering en Tweede Kamer ernstig teleurgesteld over houding van ¥-S. f Nieuwe belastingwetten wellicht nog dit jaar Het IJmond-gebied Schepen van Mij. Nederland door Suezkanaal Regering moet de knoop doorhakken „SAMENZWERmGÏWP JAVA DE Indonesische legerleiding Kind onder zand bedolven Buks bleef haken: jongen gedood Roehm-Putsch is niet bewezen" :Tji^ïv:amtovèreenkomst Geen verlaging voor ongehuwden Nieuwe kritiek van buitengewesten W eerovgrzieht an ZATERDAG 11 MEI 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3685 Weerbericht. 1M IS ACHT DER LANGE MESSEN Grote naehtvorstschade in centrum des lands tsssi tAfstand heeft 21 officieren van het leger gearresteerd op verdenking, dat zjj betrokken weren by een komplot voor een staatsgreep in Djakarta en West-Java, verneemt United Press van betrouwbare zijde. De 21 arrestanten waren werk zaam bij het hoofdkwartier van de strijdkrachten, bij het ministe rie van Defensie en bij het hoofd kwartier van het derde militaire commando in Bandoeng. Hoewel de arrestaties reeds een week geleden zijn verricht, weet men volgens de zegslieden nog altijd niet, welke omvang het komplot had. Kinderbijslag Overcompensatie HHEGEN de voormalige SS-gene- raai Sepp Dietrich is giste ren in München wegens zijn aan deel in „de nacht der lange mes sen", het nazi-bloedbad ten tijde van de „Roehm-Putsch" van 1934, een gevangenisstraf van twee jaar en drie maanden'geëist Voor Dietrichs medebeklaagde de voormalige SS-kolonel Mfchael Lippert, vroeg-de openbare aan- jklager een gevangenisstraf vaii twee jaar. Ongehuwden Sri Oniiiisf 9 Positieve punten T egenprestaties mm-. ■iV-ESÉ Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424518 Klactuendienst abonnementen 18.3(1—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 11Ó7U0 's-Gravenhage; Huygensplem 1 Telef. 183467 t3 li Postbus 1081 Postgiro No. 424867 Klschtendienst: 1830—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maana, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks "Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting geldig tot zondagavond."' j ?- j VERANDERLIJKE BEWOLKINK Veranderlijke bewolking met enkele buien. Ieta? lagere mlddagtemperaturen. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen zuid en zuidwest. 12 mei zon op 4.53, onder 20.24: maan op 18.57, onder 3.57. 13 mei zon op 4.52, onder 20.26; maan op 20.11, onder 4.29, O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJ de Tweede Kamer Is aanhangig een wetsontwerp tot instelling van een IJmondraad. Het ontwerp is, deze week, door de Tweede Kamer in de af delingen behandeld. Dit ontwerp gaat over een evenzeer interessante als gewichtige materie. Het gaat bierbij namelijk om de stede- bouwkundige ontwikkeling van het ge bied om de mond van het Noordzee- jcanaaL Gelijk bekend, groeit daar in snel tempo een grote bevolking en een grote industrie. Die groei van stedelijke aliure vindt 'plaats op het gebied van drie ge meenten, Velzen, Beverwijk en Heems kerk, die van oudsher een landelijk ka rakter droegen. Zij vindt plaats in een gebied dat uit een oogpunt van natuur- 'scboon en recreatie van niet minder betekenis is. Het is daarom begrijpelijk dat de «oude gemeentelijke kaders niet zonder meer in staat zijn deze ontwikkeling behoorlijk op te vangen. In belangrijke mate wordt daaraan echter tegemoet gekomen door het ontwerpen van streekplannen. Zo is er reeds voor het gebied van de IJmond ten noorden van het Noordzeekanaal een streekplan vastgesteld, terwijl voor het gebied ten widen van de Umond een streekplan voor Zuid-Kennemerland in vergevor derde staat van voorbereiding is. Verdeeldheid over de ensatie Ook de Oranje DZ regering stelt nu echter voor om een IJmondraad ln te stellen, een nad die gekozen zal worden door de in woners van de drie betrokken'gemeen ten, die daartoe één kieskring zullen vormen, waardoor ook bij de stembus het gemeentelijke kader doorbroken wordt De IJmondraad zal een dage lijks bestuur krijgen en zijn taak zal zijn een werkplan voor hei gebied van de" IJmond vast te stellen. Dat werk plan bepaalt welke voorzieningen in het belang van een evenwichtige ont wikkeling in dat gebied vereist zijn alsmede de tijd en de wijze waar óp die voorzieningen behoren te wor den getroffen. j Bestudering van het wetsontwerp doét zien dat door allerlei bepalingen de gemeentelijke bevoegdheden sterk worden uitgehold, terwijl de invloed van Gedeputeerde Staten op bet be stuur van dit gebied zeer sterk wordt. Men krijgt deswege het idee dat de IJmondraad een soort fagade is die de werkelijke verandering, bedekt en dl* veranderlng'ls dan deze dat Gede puteerde Staten een groot deel van.de gemeentelijke bevoegdheden via het instrument van de Umondraad aan gich trekken. Dit komt ons uit staatsrechtelijk oogpunt zeer bedenkelijk voor. I* *AAR wij hebben niet slechts' IVl staatsrechtelijke bezwaren tegen dit gevaL Wij zijn ook de mening toe gedaan 'dat de structuur die men hier najaagt uit andere oogpunten verwer pelijk la. Wij hebben nier te maken met een gebied dat door het Noordzeekanaal in twee delen is gesneden, die elk hun eigen karakterhebben. Het gebied ten noorden vaD de IJ- èsood kenmerkt zich in de eerste plaats door het feit dat zich daar het snel zich uitbreidende "industriële complex van de Hoogovens, met aanverwante bedrijven bevindt. - Dit complex zal 'zich in de komende "jaren ver naar het noorden uitbreiden in het duingebied tpt over de grens van de gemeente Heemskerk. Ten oosten van dit gebied bevindt zich een tuinbouwgebied dat tegen Beverwijk aanloopt, terwijl ten oosten daarvan zich de bebouwde kom men van Beverwijk en verder noord- oostwaarts die van Heemskerk bevin den. Die-bebouwing zal moeten uit groeien tot één stad en het Is van be lang dat de leiding daarbij in één hand komt De situatie op de noordelijke oever is nu zo dat daar een kleine strook gemeente Velsen is, dan komi Bever wijk en dan Heemskerk. De grens Be- verwijk-Velsen loopt dwars door het Hobgovencompléx heen en op verloop van tijd zou de grens Beverwijk Heemskerk dat ook gaan doen. De voor de hand liggende oplossing schijnt onshier dat het gebied var Velsen ten noorden van het Noordzeekanaal en de gemeenten Beverwijk er Heems kerk tot één gemeente worden ver enigd. - De gemeente Velsen, die voor het ever-overgrote deel ten zuiden van het Noordzeekanaal gelegei. is, draagt een geheel ander karakter dan bel gebied ten noorden van het kanaa- Die ge- méente heeft haar eigep ontwlkke- ling, die zij zelf aan kan en die ge- I karakteriseerd wordt door be> zijn van een woongemeente met een tuinstad- karakter, met daarnaast IJmuiden dal door visserij en schipperij wordt ge karakteriseerd en voorts dooi een be langrijk stuk natuurschoon Er zijn plannen geweest om de drie gemeenten Velsen, Beverwijk eo Heemskerk tot één gemeente- tè ma ken. Wij gevoelen daarvooi niets. Want Velsen enerzijds, Beverwijk en Heemskerk anderzijds zijn van ver schillende aard en structuur Een ver schil dat in de verschillend» streek plannen ook uitdrukking vindt. Het Noordzeekanaal is een grew- die het verschillend karakter-dier beide in toe nemende mate accentueert. Maar wij gevoelen evenmin iets voor het surro gaat van die vereniging, dat ons thans in- de IJmondraad geboden wórdt en Waarbij Gedeputeerde Staten van Noord- De directie van de N.V. Stoomvaart Maatschappij „Nederland" heeft be sloten om haar schepen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, weder om via de Suezkanaalroute te dirige ren. Dit is ook van toepassing op het m-s. „Oranje", welk schip donderdag uit Amsterdam is vertrokken. Het vaarplan van de „Oranje" wordt thans: Southampton 10 mei. Fort Said 16 mei, Suez 17 mei. Colombo 24 mei, Be- lawan 27 mei. Singapore 28 mei, Dja karta 30 mei. Met de posterijen werd een regeling getroffen om de „Kaapstadpost" voor passagiers en bemanning van de „Oranje" naar Colombo te zenden. De Koninklijke Rotterdamse}» 'Lloyd heeft een dergelijk besluit nog niet geno men. Het Amerikaanse departement van. Buitenlandse Zaken heeft de Ameri kaanse rederijen doen weten, dat de ge varen, verbonden aan de doorvaart door het Suezkanaal niet langer bestaan. Een woordvoerder voor het departe ment heeft verklaard, dat de rederijen meegedeeld is, dat zij de vaargelden on der protest aan de Egyptische kanaal autoriteiten moeten betalen. Perschef Lincoln White zei tijdens een persconferentie, dat de rederijen zelf moeten beslissen, of zij van het kanaal gebruik willen maken. (Van onze parlementaire redacteur) IN de Stichting van de Arbeid heeft men gisteren van halfdrie 's middags tot halfnegen 's avonds vergaderd over de opstelling van een advies aan de regering inzake de compensatie van de voor genomen verhogingen van de huren door een verhoging van de lo nen. De werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties zijn echter niet tot overeenstemming kunnen komen over een gelijk luidend advies aan de regering. Beide partijen zullen thans een schrijven tot de regering richten, waarin zij hun standpunt uiteen zetten. Het struikelblok bleek te zijn het vaststellen van de minimumverhogin gen, die de lonen in de verschillende gemeenteklassen moeten ondergaan ter compensatie van de huurverhoging. De werknemersorganisaties kwamen daarbij aanvankelijk met voorstellen, dié tot een verhoging van de - totale loonsom (dus van alle lonen in Nederland sa men) van 2,9 procent zouden, leiden, de wcrkjïo'versvoorstoUen resulteerden in een verhoging van de totale'loonsom met 2J procent.- Zoals.bekend, "is;de Sociaal Ecónomisohe' Raadfö in zijir' bekende bestédingsbeperkingsa'dvies uitgegaan van een verhoging van 2 procent. De werknemers wjlien dg-afstand In de lonen tussen de vijf fèmeenteklas- V' - 'i i -5.?\i\t r.:;T IndöiïeMicfe Men wist al evenmin te zeggen, of het komplot zich richtte tegen de re gering, tegen de legerleiding of tegen het gewestelijk commando. Maar men uitte de veronderstelling, dat de sa menzwering een nasleep Is van de po ging, die kolonel Loebis in november 1956 heeft ondernomen, om met steun van het leger de regering In handen te nemen. Loebis loopt nog vrii rond. Als centrale figuur in de samenzwe ring wordt genoemd It.-kol. Akil Pra- wiradiredja, voormalig militair com-" mandant yan Djakarta. Hij werkt op het ministerie yan-Defensie, maar ver toeft reeds enige tijd-in het ziekenhuis. Namens dé militaire commandant in Djakarta was aanvankelijk een pers conferentie béjegd tegen vrijdagavond tien uur,, maaradeze is', uitgesteld .tot tien uur vanochtend.' Men.nam aan, dat daar een uiteenzetting gegeven zou worden van de arrestatiekwestie. De meeste' "dagbladen in Djakarta wisten allés "yan de arrèstatiea af, maar waagden het eenvoudig niet, er mel ding- van. ie maken uit vrees voor re-, presailles-van de zijde van het leger. Men herinnert zich dat in april ver scheidene bladen tijdelijk door het- legér gédloten zijn Omdat ze militaire bèrichten hadden gepubliceerd die niet' afkomstig waren van officiële mili taire- woordvoerders. sen niet al te zeer vergroten. Zij staan daarom een minimum verhoging voor in de eerste twee gemeenteklassen van 4.50 per week en in de laagste drie gemeenteklassen van 2.50 per week. De werkgeversorganisaties bleken gis teren bereid hun voorstellen uit te brei den en kwamen tot een -minimum voor elke gemeenteklasse, dat in de eerste gemeenteklasse neerkomt op 3 per week en in de laagste gemeenteklasse op 1.55 per week. De nieuwe voorstel len van de werkgevers leiden tot een verhoging van de totale loonsom van 2,4 procent. De door hen voorgestelde vijf minima bevatten reeds volgens de werkgevers een behoorlijke compensatie. 95 Gisteravond omstreeks halfacht is in de speeltuin aan de Smyrnastraat te Deventer een gat in de zandbak inge stort. De 9-jarige Antonius G. Klein- boonschate werd onder het zand be dolven. Toen men hem had uitgegraven, was zijn toestand zeer ernstig. Dokter Smelt paste direct kunstmatige adem haling toe. Het kind is later in het Sint Josephziekénhuis overleden. Holland voor gemeentebestuur der drie gemeenten gaan spelen. De snelle ontwikkeling van IJmondgebied maakt dat er het IJmondgebied maakt dat er iets gebeuren moet. Die ontwikkeling moet geleid en ontwikkeld worden door be stuursorganen die dat aan kunnen. Die bestuursorganen moeten geënt zijn op de zich vormende en zich vervormende woon- en werkgemeenschappen. Dat brengt met zich mee de wense lijkheid van een nieuwe gemeente op de noordelijke oever en het behoud van de bestaande gemeente op de zuidelijke oever. Men moet daar geen overkoepe lende constructie bij maken, die in de historische en planologische ontwikke ling niet past en die bovendien staats rechtelijk elke aantrekkelijkheid mist Mr. Ph. van'Campen, directeur van de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, die mr. Teulings izal opvolgen alt.lid van de Eerste - Kamer. In Oudéschild op Textel is gister avond de 23-jarige C. Ellen dodelijk getroffen door een kogel uit een zware buks; Het-schot Ting af, toende jonge man het gedeeltelijk gedemonteerde geweer, dat hij inopdracht van zijn vader zou revideren, uit' de tietstas waarin hij" het vervoerd had, te voor schijn haalde en de trekker aan de tas bleef haken. De Hongaarse vluchtelingen, die zich bevinden - in het kamp Siezenheim bij Salzburg, in: Oostenrijk hébben hun hon gerstaking, .'die op" 7 mei begonnen is, beëindigd. De werkgevers redeneerden': de huur verhoging bedraagt immers voor de eerste gemeenteklasse 2,50 per week en. voor deklaagste .1.50 per week. In totaal kwamen zij, dus de werknemers 0,3 procent van de totale loonsom tege moet, Maar de werkgevers stelden, de voor waarde, dat door de regering de premie voor de kinderbijslag met 0,4 procent zou; worden verlaagd. De werknemers waren bereid het percentage van 2,4 over. te hemen en dus hun percentagevan 2,9 op te geven. Maar zij steldén daarbij als voorwaarde, dat niet de vijf minima Van.; de .werkgevers, maar de twee mi- nim^^éid6cwlï»éa,-yéor,-dt vijf geméen- AeWassenu waren viJazgeateld, als basis zouden' worden, genomen. Zij waren bereid.04 procent op hun voorstellen te laten vallen: Door mee te gaan .met het'stellen van een leeftijdsgrens voor- de loons verhoging op 23 jaar en niet op 21 - jaar, zoals zij aanvankelijk' naar voren hadden gebracht. Dat leverde 0,2 procent op. i Door voor te stellen alle gehuwde 1 vrouwen buiten de looncompensatie te laten vallen, waarmee 0,1 procent van de. totale loonsom wordt be spaard. ï- i Door rekening te houden met een verlagingvah.de premie voorde kinderbijslag, 'die de resterende 0,2 procent opleverde. De werknemers kwamen zo tot het werkgeverspercentage van 2,4, Maar de werkgeversorganisaties wezen dit voor stel af. Zij waren van oordeel, dat deze voorstellen tot-een absolute overcom pensatie moet leiden, vooral in de la gere gemeenteklassen, die in deze tijd van bestedingsbeperking niet verant woord wordt geacht In de vijfde gemeenteklasse is een huurverhoging van 1.40 nodig. In het werknemersvoorstel is echter voor deze klassen een minimum aan compensatie van 2.50 voorgesteld. Dat betekent een overcompensatie van ruim 1.00, aldus de werkgevers. Zij achtendit dus niet verantwoord, mede niet omdat zij dé looncompensatie niét mogen doorberekenen in de prijzen. De regering zal. thans de knoop moeten doorhakken.' Minister Suurhoff heeft reeds in het gesprek, dat hij dinsdag jl. met de Stichting van den Arbeid had, laten doorschemeren dat de regering bereid is de premie voor de kinderbij slag te verlagen om daarmee tegemoet te komen aan de werkgrvers. 99 Volgen» de aanklager, Karl Weiss, Is tijdens de behandeling gebleken dat Dietrich de zes adjudanten van Roehm op 30 juni 1934 op de binnenplaats van de gevangenis van Stadelhebn heeft laten terechtstellen door een vuur peloton, samengesteld' uit rijn SS-HJf- garde. Het requisitoir volgde op een ver- hoor van twintir getuigen dat vftf da gen heeft geduurd. Tijdens de zuivering van 1934, die door Hitleriwerd gelast, kwamen be halve Roehm nog 200 van Roehm's medestanders om het leven. De thans 65 jaar oude Sepp Dietrich werd in oktober. 1955.onder."krachtig protest van Amerikaanse verenigin gen van - oud-strijders bp erewoord vrijgelaten uit gevangenschap, hem door een Amerikaanse rechtbank voor [oorlogsmisdaden opgelegd wegens zijn [aandeel in de moord 'op Amerikaanse (krijgsgevangenenbü Malmédy. Aanklager Weiss betoogde dat ver zachtende omstandigheden ln aanmer king moeten worden genomen daar de beklaagden ln beide gevallen in op dracht hadden gehandeld. „Zij hadden echter moeten beseffen dat deze orders (van Hitler) in strijd met de wet wa ren", zei Weiss. „Ais uitvoerders van deze orders werden zij feitelijk Hitler's beulen, hoewel er nimmer een vonnis was uit gesproken over de terechtgestelden" De aanklager verklaarde dat* de mo gelijkheid bestond dat Roehm eh de andere ©ingebrachte SA-lelders mis schien een, omverwerping van - Hitler's een jaar oude „Derde Rijk'-' van-plan waren, maar dat hiervoor geen 'enkel bewijs bestaat. „De" zogeheten Roebm- j Putsch, was een verdichtsel van'Hit- Ier", zei Weiss. JDaar moet ik bij zijn", dacht de kleine Alain toen ter gelegenheid van deFranse bevrijdingsdag een indrukwekkende para de op de Champs Elysées werd gehouden. - Doodbedaard wandelde' hij' tussen twee.: gendarmes door om zich. een 'eersterangs-? plaatsje te kiezen: Voor zoveel kinderlijke onschuld deed de sterke arm geamuseerd ecu oogje dicht, Uit Caïro komen berichten, dat ko ning Saoed van Saoedi-Arabië, koning Feisal van Irak," president Chamoun van Libanon en sjetif Nasser Ben. Ja mil, een ooni van de Jordaanse koning Hoessein, op 13 mei .in Bagdad,, zuilen bijeenkomen." Deze, besprekingen - kunnem evené tueel resulteren in de vorming van een pro-westelijke entente, zo werd- ver^- klaard.>1 Vandaag kpmt koning Saoe'd - yooiv een vier dagen durend staatsbezóakS aan Irak ih Bagdhd aan. - L'TA'..•c'"'"1- De regering en de Tweede. Kamer zijn het er geheel over eens,'dat d£- houding van de Verenigde Staten bij de onderhandelingen over een Nedeïr. lands--Amerikaans Lnchtvaartverdrag voor Nederland aanleiding- is; totera?' ^ige fi< g," De Kamerleden-geven aan deze*, teleurstelling, uiting; ih het Rstslag van het afdelingsonderzoek van het wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdfag. Dit verslag .is vandaag vastgestelden ook;,vandaag?nog: door de ministers Luns, Algera en Helders beantwoord inet een nota naar aanleiding van het verslag. Pas nu blijkt hoezeer, vooral in het centrum -van het land, de fruitteelt van de nachtvorst der laatste dagen geleden hefet. In het Kromme Rijn gebied Wijk by Duurstede, Bunnik, Cothën, Houten en omgeving' .zijn boomgaarden, waarvan de bloesems eri het gezete fruit voor honderd procent vernietigd zijn. Op verscheidene, be drijven is men reeds overgegaan tot ontslag van het volledig, personeel. Bij de tüinboüwvoorlichtihgsdiérist te Utrecht vragen vele kwekers advies en bijstand. Minister Hofstra streeft er met kracht naar de ontwerpen voor nieu we wetten op de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vermogensbelas ting, de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting nog in de loop van dit jaar in te dienen. De minister deelt dit mee in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de begroting van Financiën. Hij voegt eraan toe dat het aanbe veling verdient, dat bet reeds ingedien de ontwerp van de algemene wet inza ke rijksbelastingen tevoren zou zijn af gehandeld, ten einde te voorkomen dat evt. wijzigingen daarin tot aanpassing van de ontwerpen voor de heffingswet- ten zouden moeten leiden. De opzet van deze herzieningen Is niet de totale belastingdruk te verzwaren, doch een vernieuwing van de structuur van het stelsel, waarbij voor eventuele verlichtingen elders compensatie moet worden gevonden. Een herziening van het tarief van de loon- en inkomstenbelasting voor de on gehuwden acht de minister op een mo ment, dat tot een belangrijke verzwaring van lasten moet worden overgegaan, be zwaarlijk, te verwezenlijken. Dit zou moe ten worden gecompenseerd door een ver dere verzwaring van de druk op de ge zinnen. Overigens acht de bewindsman de door een aantal kamerleden geuite me ning, als zouden met^het-„vrijgezellen, tarief" bevolkingspolitieke doeleinden worden nagestreefd, moeilijk in ernst staande te houden. Het vraagstuk van de heffing van belasting over de inkom sten uit arbeid van de gehuwde vrouw heeft zijn- volleaandacht. De minister spreekt de verwachting uit bij de alge mene herziening voor dit vraagstuk een uitvoerbare oplossing aan te kunnen ge ven. Volgens berichten van United Press hebben de opstandige buitengewesten in Indonesië, die oorspronkelijk wat tot rust gekomen schenen te zijn, op nieuw scherpe kritiek geleverd op de politiek van de regering-Djoeanda en van president Soekamo. Koning Saoed van Saoedi-Arabie is zaterdag te Bagdad aangekomen voor een officieel bezoek van vier dagen aan Irak. De koning werd begroet met 21 sa luutschoten en welkom geheten door koning Feisal, kroonprins Amir Ab- noel Illah en premier Noel es-said. i Bij deze gelegenheid is opnieuw ge bleken, aldus het verslag van'de Kamer. ;dat de Verenigde Staten een restrictieve luchtvaartpolitiek voeren, kennelijk on der de druk van bepaalde belangengroe pen, welke in strijd is met de van die zijde telkens verkondigde beginselen van vrijheid en liberalisering der han delsbetrekkingen. Voor wat men in theorie voorstaat blijkt men in feite terug te schrikken. Van Amerikaanse zijde weigert men het dienstenverkeer op dezelfde wijze te be handelen als het goederenverkeer. Amerika wil ons dientengevolge wel voor enorme bedragen vliegtuigen leve ren, maar geeft ons onvoldoende gele genheid om door het leveren" van dien sten de nodige dollars terug te verdie nen. In hun nota zeggen de ministers, dat de teneur van hetgeen algemeèn in het verslag wordt opgemerkt geheel over eenkomt met hun visie. De Nederlandse regering was in be ginsel bereid aan de Verenigde .Staten het vervoer van-passagiers, .post en goe deren aussen punten binnen het Konin krijk toe te staan. Aangezien de Verenigde Staten onder geen omstandig heden vervoer binnen hun éigen gren zen aan, derde landen willen toestaan dit' vervoer is bij de wetvoorbehouden aan Amerikaanse maatschappijen be vat het verdrag de overigens gebruikelij ke tem „in internationaal verkeer", waardóór'de mogelijkheid van vervoer tussen twee punten van het territoir van de wederpartij zogenaamde cabotage automatisch wordt uiteesloten. Dit geldt dus beiderzijds, zowel voor de KLM in Amerika als - voor 'Ameri kaanse maatschappijen in het Koninkrjik. Dit Amerikaanse standpunt wordt in tussen gedeeld door de grote meerder heid der overige landen. Van Nederlandse zijde, aldus de nota. Is het door Amerika naar voren gé brachte beginsel van „evenwichtige ver deling d»r economische voordelen", als een geheel oplulste - redaebtengang krachtig van de hand gewezen. Met grote nadruk is van Nederlandse zijde" steeds geste.d dat men de econo mische betrekkingen tussen beide lan den !n hun geheel moet beschouwen. Dit geldt te sterker in het licht van het feit, dat de waarde van de Neder landse invoer var goederen uit de -Ver. Staten in 1956 ruim driemaal die van de Nederlandse export naar dé Ver. Staten overtrof. Het is voor de reeerinng een ernstige teleurstelling, dat' de liin Amsterdam- Los Angeles niet in de overeenkomst kon worden oneenomen. Stellig is dit het ernstigste tekort van het tot stand gekomen resultaat. Tegenover het gememoreerde ernstige tekort staan echter een aantal positieve punten. Het eerste daarvan is het feit, dat de Ifjnen Amsterdam—New Vork en CuracaoMiami, die tot dusver óp basis van een tijdelijke vergunning werden geëxploiteerd, thans - een vaste "basis" hebben gekregen. Voorts verheugt heb de ministers dat blijkens' het verslag de betekenis van de. belde additionele? concessies: de verbinding Amsterdam:; met Houston en-die van Curasaomet New York allerminst wordt miskend... Naar het oordeel van de regering en van de KLM bieden deze lijnen stellig de mogelijkheid om ln het transatlantisehe verkeer een redelijk aandeelté vér- krijgen. -t- De in het. verslag gestelde vraag, waarom het Koninkrijk niet dezclfdebe- - handeling kon ontvangen als dé Bonds republiek en de Scandinavische landen,- die voor hun maatschappijen wèl tóe gang tot.de Westkust hebben v.erkregén, werd ook tijdens1 de-onderhandelingen van Nederlandse zijde met de "grootste klem gesteld. Het antwoord, dat daarop van Amerikaanse zijde werd ontvangen, namelijkdat de waardevan de lucht-, vaartrechten, 'dié genoemde landen als tegenprestatie aan- dé ,-Ver. Staten bo den, naar het oordeel van de Ameri kaanse regering groter-was dan hetgeen het Koninkrijk kon bieden, heeft *I«. re gering noch. overtuigd noch .bevredlgS, De ervaring der recenteluchtvaart onderhandelingen te -Washingtonheeft de ministers gesterkt Hn hun opvatting noDens het belang van een samenwer king op .bet gebied van het luchtvaart beleid tussen West-Europese tanden.- Zij hooen en verwachten, dat de voort schrijdende integratie-van ~Europa_ hier toe op den'duur mogelijkheden biedt. De Bilt, zaterdag 10 uur. Gedurende de laatste dagen heeft de mvloed van storingsgebieden op - de Oceaan zich geleidelijk tot over'Frank rijk. België en ons land uitgebreid. Er werd daarbij belangrijk vochtiger lucht aangevoerd waarin plaatselijk buien, welke hier en daar met onweer ver- gezéld gingen, voorkwamen. '- v De minimumtemperaturen ondergingen een verdere stijging. In de nacht van vrij dag op zaterdag was de laagste tempe ratuur welke op normale waarnemings hoogte werd gemeten, 6 graden. Een-front behorend bij een Oceaan'- depressie, welke 1 zaterdagmorgen bij Ierland was aangekomen, zal vergezeld van buien ons land passeren. - waarna 'ucht aangevoerd wordt waarin de maxi mumtemperaturen iets lager zijn. Op de Oceaan strekt rich een - groot hoge drukgebiea uit, van Portugal vis de Azoren en de Bermuda- tot bij Florida. Langs de noqrdtlank hiervan bewegen nog enkele volgende storingsgebieden In de richting van .de Britse eilanden. Voot ónze'omgeving betekent dit aan houden van het veranderlijke weer bij; winden tussen, wést en zuid en tempe raturen, welke ongeveer normaal "zijn oï Iets daarboven. SSocï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1