Looncompensatie voor huurverhoging Morgen opnieuw overleg met Drie Arabische vorsten bijeen Stichting van de Arbeid? Grote nachtvorstschade aan de oyer Rood /complot voor vier Arabische landen BEA TRIX WILDE ZIEN I Nehroe naar Nederland Race-auto vloog op het 11 doden 35 Fransen gedood in Algerijnse hinderlaag Kwekers: Eruit dit jaar duur Britse „spionnen* voor Egyptische rechtbank Auto kanaal in, chauffeur gedood Moskou, Egypte en Syrië speelden onder één hoedje Kruisziekenhuis in Zierïkzee Honderd doden in Columbia SB89B m W eeroverzicht Bij het schrobben geen ruzie, meer? Rijk beperkt meer dan particulieren MAANDAG 13 MEI 1957 f VIJFTIENDE JAARGANG No. 3686 Weerbericht V Amerikaans plak Proefgebied voor ontwapening li ONTHULLINGEN JORDANIË Sowjetsteun Brits vorstenpaar naar Ver. Staten Plan voor staatsgreep van Daroel Islam Moeder van 7 kinderen om het leven gekomen Moord beraamd 9Ha mmm in® Bloemen NIET MEER STEUN VOOR VIETNAM p Erepenning ROUW IN ITALIË DOOR MILLE MIGLÏA Minima Zie verder pagina 3 SMm.Süs RH nilPllin O' Ttnrlo Kruis gebouwde ziekenhuis affi le DJ vpvnuig IXULie- cieel heeft geopend. De Prinses Door de staatsgreep (Van onze correspondent) Prinses Beatrix is zaterdagmid dag een half uur Jatér dan was voorzien-in het protocol vertrok ken uit Zierïkzee, waar zij het met hulp van het Zweedse Rode stond er namelijk op "de moeder van een tweeling,' die juist op deze feestelijke middag werd ge boren. te feliciteren en Öe pasge borenen te bewonderen. "■Mi '5®ff - Ïèlif BIJ de Italiaanse auto-race Mille Miglia (duizend mijlen) zijn gisteren twaalf personen om het leven gekomen, onder wie vijf kinderen. Onder de slachtoffers bevindt zich ook de Nederlandse deelnemer Jos Goettgens uit Vaals, die met zijn wagen nabij Florence verongelukte. Zes anderen werden ernstig gewond en vijf licht gewond; Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de "Withstraat 30 Telef. 113700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 a. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 <S 1 Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klaehtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG Geldig tot dinsdagavond: ZUIDWESTELIJKE WIND Veranderlijke bewolking. Morgen geen buien van. betekenis meer. Overwegend matige Zuidwestelijke wind. Iets hogere middagtemperaiuren. 14 mei zon op 4.50. onder 20.27: maan op 21.18. onder 3.08. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Regering stuurt aan op spoedige beslissing De Ver. Staten trachten de Sowjct- Unie te bewegen, in te stemmen met de instelling van een proefgebied er gens in Midden- en Oost-Europa, waar men de bewapening zou kunnen ver minderen en het controleren van de na leving van ontwapeningsakkoorden zou kunnen beproeven, hebben functionaris sen in Washington verklaard. De Amerikaanse regering zou met Engeland. Frankrijk en Canada van ge dachten wisselen over dit denkbeeld, dat zij zou willen opperen ais antwoord op de jongste Russische ontwapenings voorstellen. Het proefgebied zou naar Amerikaanse mening niet langs de zo- negrens tussen Oost: cn West-Duitsland moeten liggen. Koning Saoed van Saoedi-Arabië Is zaterdag per vliegtuig voor een officieel bezoek in de Iraakse hoofdstad Bagdad aangekomen. De koning werd .begroet door koning Feisal, kroonprins Abdocl Dab en premier Noeri Said. Uit Arabische bron wordt vernomen, dat waarschijnlijk binnen twee dagen koning Hoessein van Jordanië naar Bag dad zal komen voor besprekingen. Een ontmoeting tussen de drie vor sten zou een einde kunnen maken aan het isolement, waarin Irak vooral op aanstichting van Egypte gedrongen is en zöu kunnen leiden tot een'andere groepering in de Arabische wereld. Het gesprek zou vooral gaan over de handhaving van de onafhankelijkheid van Jordanië, ten aanzien waarvan Irak en Saoedi-Arabië waarborgen gegeven hebben. In Bagdad gaan echter reeds geruchten, dat Egypte en Syrië- zich be ijveren zo'n drichoeksgesprek te verijdc- len. Koning Saoed zal koning Hoessein als mede president Nasser van Egypte en president Sjoekri El-Koewatly vari Syrië uitnodigen voor een conferentie ie hou den dadelijk nadat Saocd's staatsicbo- zoek aan Bagdad ten einde zal zijn, ver neemt United Press in de Syrische hoofdstad Damascus. (Van onze parlementaire redacteur) De Stichting van de Arbeid heeft zaterdag twee brieven aan de raad van ministers gezonden, één van de werkgeversorganisaties en één van de werknemersvakbonden. In deze brieven zetten beide partijen hun uiteenlopend standpunt uiteen over dé loonsverhoging, die naar hun oordeel de a.s. huurverhoging van 25 procent moet compenseren. In de kabinctszitting van heden zullen de ministers zich over de zaak beraden. Verwacht wordt, dat de regering daarna zo spoedig mogelijk partijen voor een bespreking zal uitnodigen. Daarin zal het kabinet haar beslissing meedelen of haar bemiddeling aanbieden. Het nader beraad tussen regering en Stichting van de Arbeid zal waarschijnlijk morgen reeds plaatsvinden. In kringen van de Stichting van de Arbeid wordt het betreurd, dat het overleg niet in een rustige sfeer kan worden gevoerd. Het kabinet dringt aan op spoed bij het uitbrengen van advies, waardoor partijen in de Stich ting van de Arbeid de tijd ontbreekt tol rustig overleg. Het is namelijk zo, dat het kabi net voor dinsdag 21 mei een nota aan de Tweeae Kamer wil zenden, waar in het in verband met het feit, dat de huurverhoging op die dag in de Kamer aan de orde komt, hoopt te kunnen meedelen welke looncom- pensaties zullen worden gegeven. De tijd dringt dus. Zoals verklaard is zijn werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid wel tot over eenstemming gekomen over de omvang Het Franse militaire hoofdkwartier in Algiers' heeft bekendgemaakt;tdat zater dag in Oost-Algerijc.. Franse troepen in een hinderlaag zijn gevallen,,De Franse verliezen zijn' 35 doden en 27 gewonden. De rebellen, die 200 man sterk waren en rijk waren voorzienvan automati sche wapens en handgranaten, verloren 47 man. Een groep rebellen van ongeveer tien man overviel een voorstad van Masca ra, in West-Algerije. Vier personen wer den gedood; onder wie twee vrouwen. Pm nu blijkt hoezeer, vooral In het lentrum van het land, de fruitteelt de nachtvorst der laatste dagen ;eleden heeft. In het Kromme-Rijnge- bied (Wijk bij Duurstede. Bunnlk, Sethen, Houten en omgeving) zijn boomgaarden, waarvan de bloesems en het gezette fruit voor honderd pro eent vernietigd zijn. Op verscheidene bedrijven is men reeds overgegaan tot ontslag van het volledig personeel. Hoewel de totale schade - die zeker in de miljoenen guldens loopt voorshands nog niet is te ramen, zal alle fruit dit jaar een bijzonder hoge marktprijs gaan note- van de loonsverhoging, namelijk 2,4 procent van de totale loonsom, maar verschillen zij van mening óver de wijze van uitvoering, met name over de minimumbijslagen in de verschil lende gemeenteklassen. De werkgevers werken in hun voor stellen met vijf minima, nl. voor elke gemeenteklasse één. De werknemers Souden echter vast aan twee minima: één voor de beide eerste gemeenteklas sen en één voor de drie laagste. De werkgeversminima leiden ertoe, dat er een aanzienlijke vergroting van het thans bestaande verschil tussen de verschillende gemeenteklassen, dat-tien cent per week bedraagt, zal ontstaan. Van werknemerszijde acht men dit in strijd met de afspraak, die in .1954 werd gemaakt, toen werd op grond van het rapport van de S.E.R. van J952 besloten geleidelijk aan het verschil tussen de lonen in de vijf gemeente- klassen te verminderen en ten slotte af te schaffen. Op 1 januari 1954 werd hiermee begonnen en werd' het ver schil teruggebracht van 12 op 10 cent. Zaterdagmiddag is van de werf van Jan Smit en Zoon te Alblasserdam de 26.500 ton grote ertsolietanker „Jacob Verolme" vuorspoedig te water ge laten. Omdat het schip 200 meter lang is en de Noord ter plaatse ongeveer 240 meter breed, moest de tanker direct na de afloop van de helling worden omgetrokken. Hier kwamen sleepboten, ankerkettingen en rem- vlakken, die aanhet achterschip waren bevestigd, aan te pas. De „Jacob Verolme" is de derde van een serie van drie ertstankers, die bij Jan Smit en Zoon gebouwd worden in opdracht van de Nederlandse Erts- tankermaatschappü N.V. te's'-Craven- hage. De tewaterlating geschiedde zaterdag door mevrouw A. C. Verolme- Weegink. echtgenote van het gedele geerde lid van de raad van beheer van de Erts-tankermaatschappij, de heer C. Verolme. Het schip is ge noemd naar diéns' overleden vader. .«tó.(Aero-Photo Nederland) ren. Volgens de kwekers is een derge lijke nachtvorst in mei sinds mensen heugenis niet voorgekomen. Er zijn niet-óffidele Brits-Egyptische .besprekingen gaande,óver een herval-' ting van de handelsbetrekkingen, meldt hét Egyptische persbureau voor het Midden-Oosten.. Dit bericht kon in Londen bevesti ging noch tegenspraak vinden: Wel zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse 1 Zaken dat' premier MacmilJan vandaag in het Lagerhuis een verklaring over het Suezkanaal zal afleggen. Men verwacht dat Macmillan het ad vies aan de Britse reders om het Suez kanaal te mijden! zal intrekken. Tevens werd vernomen, dat in Bern „technische besprekingen" zijn ge voerd tussen de Bank of England, en de Nationale Bank van Eg.vote over een eventuele, betaling van de Kanaaigei- ien in ponden. - Zaterdagmiddag "is op 'het kruispunt bij de Dungehse brug aan de Zuidwil lemsvaartna een botsing tussen twee auto's 'een van deze wagens naast de brug in het water terechtgekomen. De bestuurder, de 76-jarige J. P. Willemier uit Dungen, kon spoedig uit de auto bevrijd worden. Hij werd met ernstig letsel aan het.hoofd naar een ziekenbuis in Den Bosch vervoerd, waar hij-in'de loop-van de avond is overle den. Volgens het onafhankelijke Jordaan se blad „Al Oerdon" zou er een inter nationaal kómpiot hebben bestaan om de vorsten van Jordanië, Saoedi-Ara bië, Irak en Libië af te zetten en in deze landen een communistisch bewind in te stellen. De Sowjet-Unie, Egypte, Syrië en dè uitgeweken voormalige Jor daanse stafchef, generaal Noewar, zou den aan deze samenzwering hebben deelgenomen. Hun streven zou zijn ge steund door de linkse partijen in Jor danië^- Het: blad gaf. een uitvoerige be schrijving van het tegen Jordanië ge richte komplot, waarvan koning Hoessein een maand geleden in een radiorede melding maakte. Het arti- •kel is door de officiële Jordaanse radio uitgezonden. „Al"Oerdon" schrijft, dat het kom plot werd beraamd op een bijeenkomst in Caïro in januari '1956 van de Egyp tische diplomatieke vertegenwoordigers in Arabische landen. Het plan was goedgekeurd door de Sowjet-Unie en het internationale com- Gcneraal Gustavo Rojas Pinllla, dc ex- president van Colombia, is vandaag met zijn gezin- por vliegtuig in Madrid aangekomen. Zij zuilen zich als ballingen in Spanje vestigen. Koningin Elizabeth van Groot-Brittan- nië en haar gemaal, prins Philip, zuE ien in oktober een bezoek van onge veer tien dagen aan de Ver. StaUn brengen. -Men verwacht, dat de koningin bin nen twee of drie weken een officiële uitnodiging van president Eisenhower tot dit bezoek zal aannemen. De chef-staf van het Indonesische le ger, generaal-majoor Abdoc! Nasoetion. heeft gisteren het onderzoek naar het komplot dat een opstand tegen de rege ring beoogde en waarbij legerofficieren betrokken waren, overgenomen. In een verklaring brengt het hoofd kwartier van het leger het kompiot in verband met de fanatieke opstandelin gen van de Daroel Islam, die nu al sedert zeven jaar een terreur uitoefe nen voor de vorming van een moham medaanse staat. De 36-jarige mevrouw Schumans uit bittard. moeder van zeven kinderen, is zaterdag in hel ziekenhuis te Sittard overleden ten gevolge van de verwonding gen, die zij -had opgeiopen nadat zij vrijdagavond uit de door haar man be stuurde auto was gevallen. Zij wilde haar mantel, die tussen het portier was Wijven klemmen, naar binnen trekken. Daartoe opende zij he' porti": cn 'viri tut de wagen. In Cairo is gisteren de tweede zitting begonnen van het proces tegen vier En gelsen en twaalf andere verdachten, die beschuldigd zijn van spionage ten gun ste van Engeland. Op de vergrijpen die twee van de Engelsen ten laste zijn ge legd, staat de doodstraf. De 'officier van Justitie heeft tegen Ja mes Swinburn, die zakelijk directeur was van het inmiddels opgeheven Arabische nieuwsagentschap, en tegen James Zarb, een zakenman uit Malta, reeds de dood straf geëist. De twee andere Engelsen zijn Charles Pittuck. werkzaam-bij de Marconi tele- graafmaatschappij van Egypte, en John Stanley, die voor een levensverzeke ringsmaatschappij werkte. Alle vier de Engelsen hebben ver klaard onschuldig te zijn. Zij staan terecht met elf Egyplenaren en een voormalige kolonel van het Joe goslavische leger. munisme, dat op zich nam, spionnen op te leiden en spionage-deskundigeD naar de Arabische landen te zenden. In oktober 1956. werd een politiek- militair comité gevormd om het plan uit te voeren. Daarin hadden zitting kol. Abdoel Hamied Siraj, chef van de geheime politie en inlichtingendienst van Syrië, Hassan Ali Khalil, assistent- militair attaché van. Egypte in Libanon, Dimitri Josjkow, Russisch "vice-consul in Libanon,, kol. Iskarider Matsakow, assistent-militair attaché van de Sow jet-Unie in Libanon en bepaalde hoofd officieren van het Jordaanse leger. „Achter de schermen gingen de intri ges door en werden komplotten ge smeed. Positief neutralisme' en" andere - geïmporteerde termen: vormden een dekmantel. Dit toont aan, hoe Egyptè en Syrië kwaadaardige bédoelmgeniët- gén Jordanië hadden ónder de dek mantel der Arabisché solidaritèit", al dus het blad.: Enkele dagen vóór de gebeurtenissen te Zerka, (toen gevechtentussen be paalde onderdelen van het Jordaanse leger uitbraken) kwam een Egyptische, legerofficier in Amman aan en over handigde stafchef Ali Aboe Noewar vla de Egyptische militaire attaché een grote som gelds als beloning voor het zo mogelijk laten vermoorden van ko ning Hoessein. In de eerste week van april bereidden sowjetagenten plannenv voor een gewapend ingrijpen in Jorda nië door Syrische militaire eenheden. De Syrische eenheden zouden worden ondersteund door Mig-vliegtuigen, die Syrische emblemen zouden dragen, maar bestuurd zouden worden door Russische piloten. 'Het komplot sverd volgens het blad gefnuikt door het 'krachtige optreden van Koning Hoessein. In dc Coiumbiaansc hoofdstad Bogota was zaterdag de rust teruggekeerd, na dat de dag tevoren president Gustavo Rojas Piniila was afgezet cn vervangen door een militaire raad onder leiding van de minister van Oorlog, generaal Gabriel Paris. Er zouden bij de omwenteling honderd personen om het leven zijn gekomep. In de stad Cali zijn volgens U.P. ongeveer zeventig volgelingen van de afgezette president door een woedende menigte gelyncht. De voormalige president is zaterdag, op weg naar ballingschap in Spanje, te Hamilton op Bermuda aangekomen. Zaterdagavond is de samenstelling van een nieuw kabinet bekendgemaakt. De regering bestaat uit vijf conserva tieven. vijf liberalen en drie militairen. De conservatief José Maria Villareal is premier en minister van Binnenlandse Zaken. De militaire junta heeft besloten alle rvten. die bij de omwenteling gaven <cn genomen zijn, vrij te laten. De Prinses was met een helikopter van de Marine Luchtvaartdienst ge land op het gemeentelijke sportpark. Zij werd' hier .verwelkomd' door. de commissaris der Koningin, in Zeeland, jbr. m. A. F. C. de Casembroot, burge meester mr. F. Th. Djjckmeester en ongeveer 400 Hongaren, die op Schou- wen-Duiveiand verblijven in afwach ting van hun emigratie naar Canada. Duizenden juichten de Prinses toe, toen zij per auto naar het Rode-Kruis- ziekenhuis reed.-De oudste verpleeg ster, zr.T. v, d. Klippe, bood haar bloe men aan, waarna de heer Emil Sarid- ström, president van het Zweedse Ro de Kruis en ir. F. C. C. baron van Tuyl van Serobskerken,* voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, de Prinses begroetten Ook minister Suurhoff en de Zweedse ambassadeur waren aan wezig. Met enkele woorden verklaarde prinses Beatrix het ziekenhuis voor geopend, waarna zij twee'verpleeg sters verzocht de Zweedse en Ne derlandse vlaggen te hijsen aan twee hoge vlaggemasten. Op een rondwandeling door het zie kenhuis werd de Prinses begeleid door de geneesheer-directeur dr. H. Ezen- dam en de chirurg dr. J. H. Motmans. In het ziekenhuis gebruikte de Prinses de thee, waarna zij om vijf uur per he likopter het eiland weer verliet. De hertog van Harrar, tweede zoon van keizer Haile Selassie, is gisteren naar verluidt bij een auto ongeluk op een bergweg ten Zuiden van Addis Abeba om het leven'ge komen. De Bilt, maandag 10 uur. Gedurende het weekeinde stond het weer in West-Europa onder invloed van. een depressie gebied. Dit trok geleidelijk in diepte afnemend langzaam over de Britse eilanden naar het Noorden. Er omheen stroomde tamelijk vochtige en onstabiele lucht waarin vooral in de namiddag veel buien voorkwamen. Deze gingen plaatselijk vergezeld van onweer en hagel. Een uit de omgeving van de Azoren afkomstige hogedrukgebied breidt zich nu over Zuid-Frankrijk in de rich ting van de Alpen uit. Langs de flank van dit gebied met hoge barometer: standen voeren Zuidwestelijke- windei» nu minder onstabiele/lucht in de rich ting van West-Europa, waardoor de bui igheid zal afnemen. Wel bevinden rich in deze luchtstroming nog enkele fron ten, maar deze zijn weinig actief, en zullen ons land waarschijnlijk passeren zonder regen van betekenis te breneen. De temperaturen zullen een tendens ver tonen weer-wat hoger te worden- - President Ngo Dinh Diem van- Zuld- Vietnam is er in Washington niet in ge slaagd meer steun toegezegd .te krijgen dan de 280 miljoen dollar die zijn land* thans jaarlijks aan economische en mi litaire hulp van de Ver. Staten ontvangt,-. President Eisenhower en Ngo Dinh Diem hebben in een gezamenlijke ver klaring na een vierdaags bezoek vari de Vietnamese premier beloofd krachtig .het'; hoofd te zullen bieden aan de toenemen de communistische dreiging in Azië/Vér-^ der zeggen de-twee staatslieden te zullen- blijven streven naar een vreedzame her eniging van Noord- en Zuid-Vietnam,1 Diem heeft verklaard .naar nauwere samenwerking met de vrije landen Vari Azië te zullen streven. Hij wil mét dié1; landen gegevens uitwisselen over t déV communistische tactiek van ondermijrlP ning.- - r Als premier Nehroe van India- naar Londen gaat ter by woning vari ^déj conferentie van premiers van het gë-\ ménebejst welke op 26 juni/- wo5ji|l geopend! zal hij ook; een bëzoélrijbreni^ gen. aan; Siriê. Noorwegen, Sweden, Ne.dérl a n'd,-.- Oyfi .Egypte,:.en:. Presldéht Rajendra Prasad deeldê*.1-'UvS:; dit mee in de rede, jSJér'fijö: vóof-"ëBri#5p|É gemeënscHappelijke ^zitting van het" parlement hjéld, bjf zijn beëdiging voor een nieuwe' ambtsj j periode'van vijf jaar. (Van onze correspondent) De gemeenteraad van Wouw heeft beslist, dat de huisvrouwen va» dit Brabantse dorp maar één keer per maand de stoepen voor haar huizen mogen schrobben en dweilenomdat er onder deze propere dames geregeld ruzie werd gemaakt. Het liep soms zo hoogdat de politie eraan te pas moest komen. De raad.vond, dat dit geharrewar moest worden beperkt en besloot daarom de politieverordening te wijzigen in die sindat er in het vervolg alleen nog .maar op de eerste vrijdag van elke maand.geschrobd mag worden. -Aï-Öi Des morgens waren Zweedse en Ne derlandse autoriteiten bijeen geweest aan een door de gemeente aangeboden lunch in de historische Schutterzaal van het stadhuis. Hier reikte burge meester Dijckmeester de gouden ere penning der stad Zierikzee uit aan de heer Sandström. Namens de Stichting Eilandengemeenschap Schouwen-Dui- veland kreeg het Zweedse Rode Kruis de toezegging dat t.z.t. een kunstvoor werp zal worden aangeboden, waar voor de eilandbevolking de gelden bijeen heeft gebracht. Hei rodekruisziekenhuis in Zierik zee, clat zaterdag door prinses Beatrix officieel is geopend, tras al enige tijd in gebruik. Woensdag werd Marjan Heidesonne uit Brouwershaven er ge boren. Tijdens de rondgang door het ziekenhuis kon de prinses niet nalaten de kleine even te bewonderen. Bjj Mantua, op 60 km van de eind:, streep, sprong een voorband van de Ferrari-wagen van de Spaanse eou-': reur en miljonair markies Alfonso- de- Fortoga. De wagen, voortgestuwd door,; de krachtigste motor van het gehele veld, had óp dat moment een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur. De Ferrari sprong over een grep pel aan de linkerzijde van de weg en kwam terecht op drie toeschouwers/ die onmiddellijk dood waren. Het- race-monster veerde op, ging twee me ter de lucht In, sprong terug over de - .tm Prinses Beatrix kwam zaterdagmiddag per helikopter aan in Zierikzee, waar zij het rodekruisziekenhuis heeft ge opend. Zij, werd o.a. begroet.door.de burgemeester, mr. F. Th. DiWrt?>-"-»»»r Minister Hofstra heeft aan de Eerste Karner meegedeeld dat de investeringen door het Rijk met 9 pet worden beperkt. De beperking van de investeringen in de particuliere sector daarentegen, zal naar schatting nog geen 5 pet bedragen. Er is volgens de minister geen grond" voor dè veronderstelling dat het rijk rijtf -ïeprojecteerde aandeel in de K«ódings-f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1