m 1 Consumenten- belang Geen onderonsje Nederland pakt kinderverlamming aan Leeuwarden al begonnen '55. Kinderen geboren in het eerst aan bod ten weer door Suezkanaal mUK PROGRAMMA VOOR LANDSVROUWE zijn jvomngm roetm Rotterdamse politie arresteert twee Scheveningse uitbrèkers Spoedig. Israëlisch proefschip naar Suezkanaal Vreedzame Russische ectie ook boven Nederland Geen militaire ontmanteling r Drie injecties; betaling is niet verplicht Beperkte hervatting van de handel Belangstelling voor Delta-werken 8 conservatieven uitgetreden Ontsnappingspoging verijdeld Prikkeldraad over weg gespannen VOORSTEL V.S. Weer overzicht "VfOEïAG 14 MEI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3687 Weerbericht WAAROM KOSTEN MACMILLAN MAAKT BEKEND: Zeven Daroel Islam- rebellen gedood Bloemen In klein café bij Zuidplein Amerikaans protest in Moskou Vliegramp in Argentinië Atoomproeven in Nevada Complex Gigantisch m Premier Macmillan van Groot- Brittannië heeft gisteren in het Lagerhuis bekendgemaakt dat Britse schepen van nu af weer door het Suezkanaal zullen varen. Nederlander aanvoerder Het eiland Voorne was vandaag één vlaggenzee. Van het Voorn- se. Kanaal tot aan Oostvoorne was de provinciale Groene Kruis weg aan weerszijden dicht bevolkt met belangstellende bewoners van dit eiland die daar, ter gelegenheid van het werkbezoek dat H.M.'de Koningin aan Voorne bracht, hëen waren getogen. De vorstiii had voor deze dag een diyjx programma. In een vlot tempo werd dit afgewerkt. Om half een was de eerste etappe achter de rug. De Landsvrouwe verbleef toen in het gemeentehuis „Het Prinsenhuis" van Hellevoetsluis, het voormalig logement van de admiraliteit „-De Maze". 's Middags wachtte nog een bezoek aan Nieuw-Helvoet, Roekan- je, Den Briel en Zwartewaal. ERNSTIG GEWONDE Roode Kruis-postzegels O Zie verder pagina A MERIKA heeft Rusland mogelijke zones voor wederzijdse wa- peninspectie in Europa' en het Verre Oosten voorgesteld, waar- ander ook de helft van Nederland zou vaüen. ;S", Het gaat hier niet öm de-militarisering of neutralisering, maar - slechts om luchtverkenningen. Het plan zou dus o.m. inhouden dal-*.-' boven de helft van Nederland Russische vliegtuigen verkénnings- vluchten zouden mogen maken. - v Scooterrijder gedood 'mm Rottdam; Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiaehtendienst abonnementen 1820—19.30 vl Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'Gravenhage: Huygensplein 1 Tclet 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kiaehtendienst: 13.30—19.30 u.: TeL 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, W PCT kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE BUIG Geldig tot -woensdagavond. ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUREN Veranderlijke bewolking met morgen overdag plaatselijk enkele bnien. Overwegend matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. 15 mei zon op 4.49, onder 20.29: maan op22.16, onder 5.5J. <0> O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E Ned. Huishoudraad, waarin vrou- U wenorganisaties samenwerken met een ledental van ea. 500.000, heeft besloten niet toe te treden tot de Stichting Consumenten Contact Or gaan. Over de beweegredenen, welke tot dit besluit hebben geleid, is niets be kend geworden, maar er mag we] worden aangenomen, dat men in krin gen van de Ned. Huishoudraad niet a! te gelukkig is met de wijze, waaro; het Consumenten Contact Orgaan zal zijn samengesteld. In dit orgaan zouden immers ver tegenwoordigd zijn de Ned. Huishoud raad, de drie werknemersvakcentrs- les, de verbruikscoöperaties en de Ned. Consumenten Bond. Men kan moeilijk zeggen, dat hier mede de consument in de oreeJste zin van het woord in het orgaan is ver tegenwoordigd. Feitelijk is iedereen als consument te beschouwen. Het is daarom niet zo'n gemakkelijke zaak een samenwer kingsorgaan in te stellen, dat ieder een bevredigt. Er is dan ook verleden jaar b.v. reeds ernstig bezwaar gemaakt tegen het feit, dat de middenstandscentra- les buiten het Consumenten Contact Orgaan werden gehouden, terwijl d€ middenstanders zelf toch ook als con sumenten zijn te beschouwen. De vraag luidde verder: waarom de midden- stahdscentrales uitgescbakeld en de verbruikscoöperaties niet? Het valt niet te ontkennen, dar in dit bezwaar een grote mate van rede lijkheid schuilt. Het lijkt ons gewenst dat het beraad over de samenstelling van het Consumenten Contact Orgaan alsnog leidt tot inschakeling van de middenstand. 'Wellicht zouden dan ook bezwaren van de zijde der huisvrou- wenorganisaties wegvallen. Alleen een consumenienorgaan, dat in brede kringen van ons volk ver trouwen geniet, zal in staat zijn op Juiste en verantwoorde wijze het be lang- te behartigen, waarvoor het is ingesteld. O TAATSSECRETARIS Schmelzer O heeft in een brief-aan de befctu- ren van alle pródukt- en bedrijfschap pen een brief gezonden, -waarin, erop, ■wordt aangedrongen bij de besluitvor ming steedsrekening "te houden met dé belangen van' de consument en deze ook te betrekken in de samen stelling van adviescommissies. In wezen past een consumenteaver- tegenwoordiging niet binnen het rmm van de publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie. In de wet op de bedrijfsorga nisatie is om die reden een plaats aan de consument in de besturen van be- dxijfslichamen als zodanig niet toege dacht.' Wij schreven al eens eerder, dat de consument geen bedrijfsgenoot is. Dooi hém .een plaats te geven in bestuurs organen van 'de P.B.O. zou hij een verantwoordelijkheid te dragen krij gen, die hem feitelijk niet toekomï. Dit neemt intussen niet weg, dat het zijn nut kan hebben bij allerlei kwes ties dé vertegenwoordigers Van de con sumenten .(mits duidelijk vaststaat -wie'dat zijn) in adviserende zin te la ten optreden. Het kan de besluitvor ming slechts ten goede komen. Boven dien kan langs deze weg veel van de bezwaren worden weggenomen, die nu regelmatig van bepaalde zijde wor den aangevoerd om c3 P.B.O. in dis krediet te brengen. Staatssecretaris Schmelzer heeft ver der aangedrongen op zo-eel mogelijk openbaar vergaderen. Daarmede zijn we het eens. Hoe vaak hebben we daar in het verleden reeds op aangedron gen!'Nooit mag de P3.0. een onder onsje worden, waar da zaken binnens-j kamers worden afgedaan. Wil'de publiekrechtelijke bedrijfsor ganisatie een zaak worden, die leeft in het volk, dan zal de openbaarheid van de te bespreken belangen volle dig tot haar recht moeten komen en niet dan bij hoge uitzondering daar van mogen worden afgeweken. Prof. mr. F. de Vries deelde verle den week in de openbare vergadering van de SER mede dat over deze ma terie een nota op komst ls van bet Dagelijks Bestuur, waarin het stand punt van de Raad zal zijn neergelegd. Met belangstelling zien we de puölika- -tie van dat stuk tegemoet -vaccinatie tegen polio in het najaar (Van onze correspondent.) GISTEREN, op dezelfde dag dus dat in Den Haag de plannen voor een lan delijke massa-inenting tegen kinderver lamming bekend werden gemaakt, is in Leeuwarden een begin gemaakt met de vaccinatie tegen deze ziekte van onge veer 8000 kinderen tussen de twee en de zes jaar. Deze inenting wordt geleid door de GGD. Het initiatief ging uit van enkele Leeuwarder artsen. Vanwaar deze haast, terwijl er toch landelijk ook al plannen voor een groot scheepse actie waren? In Leeuwarden voert men aan. dat een goed plaatselijk initiatief als dit aanmoediging verdient. Maar het voornaamste argument is hier, dat men er rekening mee heeft willen houden, dat polio het meest voorkomt in de zomer en in de herfst. Evenals bij de landelijke actie worden in Leeuwarden drie injecties toegediend: de eerste nu, de tweede over voor weken (dus nog voor de zomer goed en wel begonnen is) en de laatste over een half jaar. De Leeuwarder artsen gaan er daar bij van uit, dat de kinderen reeds na de tweede injectie een vrij grote weerstand tegen polio hebben. De Inenting in Leeuwarden is niet kos teloos.. De prüs per injectie bedraagt 3,50. Bij twee kinderen uit één gezin betaalt men 3 en bij vier kinderen 2. Men houdt er rekening mee, dat veel ouders tegen deze betaling opzien. De opkomst gisteren in het gebouw van de GGD werd door de artsen'be hoorlijk genoemd. Van de door de afde ling bevolking aahgêfSfehréven* "buders kwam ongeveer 70 pet met hun kinderen opdagen. Morgen wordt de vaccinatie voortgezet-. (Van onze Haagse redacteur) I N het komende najaar zal begonnen worden met het vaccineren t van één jaarklasse der Nederlandse bevolking, namelijk de kin deren, die in 1955 zijn geboren, tegen kinderverlamming. Dit is de jaarklasse, die in de naaste toekomst het meest bedreigd wordt ge acht door deze ziekte. De vaccinatie zal geschieden in éen serie van drie injecties, waarvan de eerste twee in de herfst worden gegeven, met een tussenpoos van ongeveer vier weken. De derde injectie zal ongeveer een half jaar daarna dienen te geschieden. In afwachting van het gereedkomen van een eigen vaccin van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid wordt vaiccin geïmporteerd. Voor deze massavaccinatie zal het vaccin gratis ter beschikking worden gesteld. Iedere inenting kost het rijk 7,50. Er zal wel een bijdrage van 1 per prik in totaal dus ƒ3 mogen worden ge vraagd, doch betaling daarvan is niet verplicht. Naar schatting ko men 220.000 kinderen de eerste keer in aanmerking. De vaccinatie gebeurt in samenwerking tussen de gemeentebesturen, de kruisver enigingen en de artsen. sequenties zijn eraan verbonden, enz. Ook op dié moment kan op alle vra gen nog geen antwoord worden gege- ven. De situatie hier te lande is niet al tijd te vergelijken met de toestand el ders. Dit bijvoorbeeld ten aanzien van de vaccinatie van kinderen van 0—6 jaar, bij wie ongeveer 75 Drocent van de gevallen in Nederland voorkomt, terwijl in Amerika de beschermende werking in hoofdzaak is aangetoond bij kinderen van 7 en 8 jaar. het Tijdens een Dersconferentie op ministerie van Sociale Zaken en volks gezondheid zijn ons nadere bijzonder heden omtrent de vaccinatieplannen medegedeeld. Zoals bekend is, hadden de proef' entingen in 1954 plaats in Amerika en is daar de massale vaccinatie in april 1955 begonnen. Hier te lande werd toen door de voorzitter van de Gezond heidsraad (het medisch adviesorgaan van de regering) een commissie sa mengesteld. Zoals gewoonlijk in Ne derland, wilde de medische wereld het .vaccinatieprbMeem zeer grondig be studeren en geen overhaaste beslissing nemen. De beraadslagingen over-:de Vraag'öf fegeh' pbllo moest'tSrorderr'ih- geënt, werden steeds weer beheerst door dezelfde ljpofdvragen: Helpt vac cinatie, is het onschadelijk, welke con Macmillan verklaarde dat de rege ring de Britse reders-niet langer kan adviseren geen gebruik van het ka naal te maken. De betaling van de tolgelden en andere kosten zullen in ponden sterling plaats hebben. De Britse premier zei dat er op naam van de nationale bank van Egypte een nieuwe Inwisselbare reke ning bil de Bank van Engeland is ge opend. Macmillan deelde mee dat binnen kort besprekingen gehouden zullen worden over Brits-Egyptische finan ciële regelingen die geen betrekking hebben op het gebruik van het ka naal. Vernomen wordt dat deze be- iprekingen op 23 mei in Rome zullen beginnen. Uit Macmillan's woorden viel af te leiden dat de Britse regering via de transferabele sterling tegoeden van Egypte zal toestaan, zonder echter tot volledige ontdooiing van de Egyptische tegoeden over te gaan. Egypte zal toestemming krijgen de gelden die op de nieuwe rekening worden bijgeschreven, te gebruiken voor het voldoen aan nieuw aangega ne zakelijke verplichtingen in Enge land. Macmillan gaf te kennen dat Enge land zal overwegen Egypte toe te staan weer gedeeltelijk van de ge blokkeerde gelden gebruik te maken Engelands voornaamste vordering op Egypte bestaat op het ogenblik uit éen eis tot schadeloosstelling voor de aan deelhouders der oude Suezkanaal- maatschappij die door Cairo genatio naliseerd is. Een detachement van het Indonesische leger heeft bij een hevig gevecht, dat vrijdag op West-Java woedde, zeven 're bellen van de Daroel Islam gedood, werd gisteren bericht. Twee soldaten werden gewond en een dorpswachter gedood. De schietpartij met geweren had' plaats in Tangkoe- koeng in het subdistrict van Tjitjalengka. Het leger heeft laten weten, dat de strijdkrachten van de Daroel Islam on der leiding stonden van een man ge naamd Van Kleef, een oud-lid van het Nederlandse leger. Het koninklijk paar heeft maan dag op Soestdijk een delegatie ontvangen van de Executive Board van het International Press Institute, welke in Amster dam c ongresseert. Het Salk-vaccin is een vaccin bereid uit gedode virulente stammen. De er varing by de bestrijding van andere virusziekten heeft geleerd,, dat.vaccin uit levende virulente stammen het best voldoet. In Amerika en elders (ook in Nederland) wordt gezocht naar de daartoe geschikte stammen] Bii dit onderzoek worden zeer hoopgevende vorderingen gemaakt. In het najaar van 1956 is de commis sie. uit de Gezondheidsraad, tot de- con clusie gekomen, dat er geen: bezwa itVeer-was'de'mmVfduele^artseR-*Föp eigen verantwoordelijkheid en In over leg met de ouders gelegenheid te bid den kinderen te vaccineren. Dit zal ook; nadat met de massale vaccinatie is begonnen mogelijk blijven. De eigen vaccmproduktie zal bin nenkort ter .hand worden genomen in het laboratorium van' het R.I.V. te Bilthoven. Acht conservatieve. Lagerhuisleden hebben zich maandag, uit protest legen do regeringsbeslissing inzake het Suez kanaal, losgemaakt van de conservatieve Lagerhuisfractie, aldus een mededeling van een woordvoerder der „opstandigen* Qm 10 uur arriveerde de koninklij ke stoet bij de Trambrug 'over het yéfonMtgT-JCawaalI I^bcprotij^int daar dé Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J.' Klaasesz aanwezig. Tot haar gevolg be hoorden 'de dame du palais mevrouw W. A. Repelaar van (briel- van der Willigen, de adjudant kapitein luitenant ter zee F. >J. S.-de Jong en jhr. mr. E. W. Röell, waarnemend particulier secretaris van de Koningin. DE Rotterdamse recherche is er gistermorgen in geslaagd de 30-jarige meubelmaker A. H. uit Den Haag en de 28-jarige A. M. uit Heerlen aan te houden, die kans hadden gezien ongeveer zes weken geleden uit de gevangenis te Scheveningen te ontvluchten. De Rotterdamse politie had er lucht van gekregen, dat de twee mannen zich in de Maasstad zouden ophou den. Gistermorgen kwam men erach ter, dat ze ergens in een cafeetje in de buurt .van het Zuidplein zaten. Een hoofdinspecteur en eriige recher cheurs trokken erop uit, maar men had het zekere voor het onzekere genomen en assistentie gevraagd van een radiowagen, die in de buurt werd opgesteld. De hoofdinspecteur en een recher cheur stapten het café binnen en daar zag men de twee mannen aan een tafeltje zitten. De hoofdinspec teur kende' één van hen van vroeger luaël *al waarschijnlijk in d« naazte toekomst bij wijze van proef een koop vaardijschip door het Suezkanaal (turen. Wanneer dit vaartuig iet* in de weg wordt'gelegd, zal Iiraël dal beschouwen als een oorlogsdaad. Dit heeft een woord voerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendge maakt. Op' de vraag wat Israël in geval van een Egyptisch optreden zal doen, zei hij niet van mening te zijn, dat de regering zich dan tot het Internationale Gerechts- Gene rani Gustavo- Rojas Plnlltt, 4e ex- president van Colombia, it vandaag met zyn terts per vliegtuig in Madrid aangekomen. ZIJ zullen zich als balUngen in Spanje vettigen. hof in Den Haag zal wenden. De woord voerder verklaarde, dat zijn land tot dus ver geen schip door het kanaal had laten varen, omdat* het eerst het resultaat van het overleg van de kanaalgebruikers te Londen wilde afwachten. De ambassade der Verenigde Staten heeft bij de Sowjetregering geprotesteerd tegen de beperkte bewegingsvrijheid van Amerikanen die een bezoek aan Rusland brengen en van het Amerikaanse amtoas sadepersoneel. Op het Kampereiiand in de tikke - - - stikkenpolder, is zondagmorgen de. 31- jarige heer W. uit IJsselmuiden met zijn bromfiets tegen prikkeldraad ge reden, dat dwars over de op.enbare weg was gespannen. Hij viel van zijn brom fiets en liep een dubbele schedelbasis- fractuur op, het slachtoffer is naar het stadsziekenhuis te Kampen overgebracht, doch daarna, toen bleek dat het ingrij pen van een specialist noodzakelijk was, naar een ziekenhuis te Zwolle vervoerd. en de politiemannen gingen aan het zelfde tafeltje zitten. „Nu, je be grijpt het wel," waren de woorden van de hoofdinspecteur en de twee begrepen het inderdaad. Ze namen de zaak nogal sportief op, want één hunner riep: „Ober, vier koffie." Daarna ging men met de twee mannen naar buiten om ze naar het politiebureau over te brengen, maar toen nam opeens één van hen de benen. De mannen van de radio wagen zagen dit en gingen hem direct achterna. Vlak bij hem ge komen stapten enige mannen uit, de auto passeerde hem en hij was in gesloten. Hij trachtte nog te ontkomen, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De man rende een radiowinkel bin nen, waar hij enkele ogenblikken later ten tweede male werd gearres teerd. H. M. de Koningin krijgt bij het club gebouw „De Instuif' in Vierpolders bloemen van de 8-jarige Cobie Koppenol. De eerste plaats van bestemming was de gemeente Vierpolders, waar bij de grens van de gemeente de burge- Een Argentijnse vliegtuig met 16 personen aan boord is volgens de be richten gisteravond neergestort tijdens een vlucht van Buenos Aires naar San Carlos de Bariloche, Het toestel is een tweemotorige Viking van de Aeras Del Estado, de Argentijn se .luchtvaartmaatschappij. Er zouden elf passagiers en een bemanning be staande uit vijf koppen aan boord zijn. Het nieuwsagentschap Saporiti deelde mee, dat het vliegtuig gisterochtend uit Buenos Aires vertrokken was voor de vlucht van 1300. km. naar Bariloche in de Zuidwestelijke Andes. Het radiocontact met het toestel werd verbroken om 13.30 uur. Het weer "was slecht. Volgens een' bericht zou het vliegtuig gisteravond laat zijn waargenomen ten Zuiden van Bariloche. Het is niet be kend of het vernield of intact is. In Las Vegas zijn de eerste militaire waarnemers van de NATO aangekomen, die de reeks atoomproeven welke don derdag begint zullen gadeslaan. Uit Nederland komt schout-bij-nacht G. .Koudijs van de Nederlandse marine en uit België majoor Gustave J. van Hover van het Belgische leger. Dit jaar zal wederom een Roode Kruis postzegel worden uitgegeven. De uitgifte geschiedt ter gelegenheid van het negen tigjarig bestaan van het Nederlandsche Roode Kruis, dat dit jaar herdacht zal worden. De laatste maal, dat een Roode Kruis postzegel werd uitgegeven was in 1953, na de watersnoodramp. meester, de heer A. A. Beckerlng van Rijn met enkele wethouders zijn op- waftiting maakte. De vorstin bracht hier een bezoek aan het jeugdclubge bouw „(De Instuif", waar de 8-jarige Cobie Koppenol haar bloemen aanbood. H.M. het zich uitvoerig voorlichten over het doel van \dit .verenigingsgebouw. Aan „De Instuif" is een bijzondere his torie verbonden en de burgemeester van Vierpolders 'gaf 'de vorstin liiervan een kort overzicht -Het wareif de in-Helter- voetsluis gelegerde .militairen in de jaren '14-V8, die dit gebouw hebben ge sticht, Nadat hieraan- vele andere be stemmingen waren gegeven in de loop der jaren, werd „De Instuif* in januari 1957 ingericht tot centrum voor het jeugdwerk. Een jongensclub voor-13—" 16 jarigen, ongeveer zestig leden tellend wordt hier onder deskundige leiding be zig gehouden. Tegen half elf was de stoet opnieuw geformeerd, nu met bestemming -Nieu- wenhoorn. In het centrum van het dorp werd "de Koningin verwelkomd door •"de burgemeester, ïhr,, T. A. J.' van Eysih- ga. De hoge bezoekster nam kt',dëzé gemeente het in aanbouw zijnde cöm»" plex Groene Kruisgebouw-kleuterschool- badhuis in ogenschouw. In tégëriwóp.r-';: digheid van de vorstin legden de arb'ei-; ders de laatste pannen op het dak en ter- viering van dit feit,-werd hét traditione le „pannebier" geschonken. Enkele minuten voor elf uur reed de koningin via de buurtschap „Vlotbrug" naar Hellevoetsluis. - Burgemeester, van Eysinga ook hier ter begroeting aanwezig en wel bij de werkhaven van de .Delta-V werken Noord. De hoofdingenieur-A van de directie DeltawerkenNoorjtpi Ir. P. A, van der Velde, gaf het/bo» ge gezelschap een uiteemetting*vatt de gigantische werken, die .op' jhèt; ogenblik in het Haringvliet worden uitgevoerd. De landsvrouwe toonde? bijzondere interesse voor de aislóitihg .van .déze "brede" zeearm, de eerstëfffe. werken om .Nederland te vrijwaren tégen eventuele stormvloeden fe^dë toekomst. Volgens Amerikaanse functionaris sen zou de inspectiezone in- Europa zicb uitstrekken van de noordpool tot 45 graden noorderbreedte tussen 5 graden oosterlengte en 30 graden oos terlengte. Dit zou omvatten de Scan dinavische landen, Duitsland, de hettt van Nederland en België, een deel van Oost-Frankrijk, Zwitserland, Noord-Itallë, Oostenrijk, Noord Joego slavië de communistische satellietlan- den met uitzondering van Bulgarije, Albanië en Zuid-Roemenië en een deel j van West-Rusland, dat dicht langs Le- demilitariseerde zone van 800 "4 1000 km aan weerszijden van liet ijzeren- gordijn hebben voorgesteld, „Ioüter óp speculatie berusten".. Von- Brentano zei dat de Amerikaanse, ambassade in Bonn hem dit had meegedeeld. „De Ver. Staten zullen handelen in volledige overeenstemming met. .de verklaringen van de Navo éh in sa menwerking met alle leden van het bondgenootschap. Er is niet de minste reden om te twijfelen aan de goedé trouw van onze partners, zolang dia' tenminste zelf geen reden hebben aan.' de onze te twijfelen", zei vod Bren- tano op het congres van de Christen?] Democratische Unie in Hamburg. ningrad, Kiew en Odessa zou lopen. ito aldus daas lu»c 'cSïtgZS'l tionarissen, zóu de voorgestelde in spectiezone eveneens kegelvormig zijn, zich ook van de noordpool af uitstrek ken en onder meer Alaska en een on geveer even groot deel van Siberië omvatten. De New York Times schreef, dat Harold E. Stassen dit plan met mach tiging van president Eisenhower on langs op de ontwapeningsbesprekingen In Londen aan de Russische afgevaar digde Valerian Zorin heeft voorgesteld. In antwoord op Stassens voorstel zou Zorin weer éen tegenvoorstel hebben gedaan. Wat Europa-betreft, zou dé zone iets naar het westen moeten wor den verschoven, zodat een deel van Engeland, het grootste deel van Frank rijk, heel Joegoslavië en Albanië en Noord-Griekenland er in zouden val len. Aangaande het Verre Oosten her haalde de Rus het voorstel, dat aan Amerikaanse kant behalve Alaska ook het westelijke deel der V.S. zou mogcu worden gecontroleerd. De Westduilse minister van Buiten landse Zaken, von Brentano, heeft gis teren verklaard, dat Duitse kranten berichten, als zou Amerika aan dp Sowjet-Unie de instelling van een ge- tergang met zijn scooter tegen een groen- tekar gereden. In het ziekenhuis te Pur- merend is hjj zondagmorgen overleden. DE BILT, dinsdag 10 uur. Ongeveer duizend km ten westen van Ierland ligt op de Atlantische Oceaan het centrum van een depressie, waarom heen storingen circuleren. Een, bij deze depressie behorend front passeerde gister avond .met enkele buien ons land waarna; opklaringen volgden. In de loop van de nacht ontstond plaatselijk mist. Een'sto ring, die gisteren ten noorden van 'de Azoren lag. ontwikkelde zich tot een actieve depressie, die om het oude depressiecentrum heen ten westen van Ierland naai het noorden trektDeze storing stuwde een hoeveelheid vochtige: lucht van subtropische oorsprongnaar West-Europa. Het warmtefront, dat deze lucht begrensl, kan vanavond ons land' bereiken. Het wordt gevolgd door een koufront dat morgen-tot over ons land kan doordringen en dat de "kans op enkele buien groter maakt. De temperaturen - zullen op ongeveer hetzelfde niveau] blijven.-' - --i-a 'AM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1