De eigen woning Drs. Schmelzer verzekert Eerste Kamer: Belastingfaciliteiten bij vorming spaarfondsen Invallen in Den Haag en Rotterdam Meer moeiliikheden dan mogelijkheden voor fusie A.R.-CH. Afscheid Dat vind ik heel zei vriendelijke aardig vorstin -Medische persoonskaart voor Nederlanders? Dulles belooft overleg met Adenauer -I Prinselijke tweeling in Luxemburg geboren „Kapitaalvorming door kleine man*' Haagse arts werkte voor „Yacupan" Dr. W. P. Berghuis en H. W. Tilanus: Dulles niet tegen proefschip van Israël voor Suez Blijde lentedag met warm Oranjezonnetje Koningin dronk pannebier Van veel belang bij verkeersongelukken Eisenhower wijst besnoeiing van defensie af Weeroverzicht WOENSDAG 15 MEI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3658' M. r VON BRENTANO ZEER VOLDAAN J Weerbericht rl If 1 Directeur: H. DE RUIG RUBEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze Haagse redacteur) ER is een wetsontwerp in voorbereiding, waarbij vrijstelling van fiscale lasten wordt verleend over werkgeversbijdragen voor spaarfondsen van werknemers, in het bijzonder bij het beleggen van deze fondsen in aandelen. Voorts wacht de regerüng op het rapport van de commissie bezitsspreiding over het vraagstuk van aandelen- verwerving door arbeiders. Dit rapport zal tot nader inzicht voor een later beleid kunnen leiden. Dit deelde de staatssecretaris voor P.B.O. en Bezitsvorming, drs. Schmelzer gisteravond mede in de Eerste Kamer. Hij zei, dat mi nister Struycken en hij van mening zijn, dat er zeker geeri reden is te denken, dat in dit kabinet geen constructieve bijdrage zou kun nen worden geleverd tot de bezitsvorming. Er is geen sprake van een ernstig conflict, aldus de staatssecretaris. T o Niet gearmd Brokken Zie verder pagina 2 y A 'JJ DE PARMANTIGE 14-jarige'Jan Pleune stapte gistermorgen in Vierpolders op het eiland Voorne op de Koningin af en bood haar een tekening aan van het clubgebouw „De Instuif", waar Jan met nog 59 vriendjes enkele uren per week op een aangename wijze worden beziggehouden. „Dat vind ik heel aardig van je, Jan", zei de vriendelijk lachende vorstin en met bijzondere interesse luisterde zij naar de korte uiteen zetting, die de clubleider haar gaf over het jeugdwerk in,Vierpolders. Zie verder pagina 3 .uur. tot's avonds-, zes uuj; vertoefde, zij temidden,, ya4~3^1:nijyere,. boerenbevolking. De tocht begon bij* het Voomskanaal, waar de" com missaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr.' J. Klaasesz, H.M. verwelkomde. DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft gisteren op zijn wekelijkse persconferentie gezegd, dat de Ver enigde Staten geen enkele overeen komst over ontwapening zullen aanvaarden, die gebaseerd is op de huidige verdeling van Duitsland. XPZi! >^*3 fz^iv Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Teief. 1157C» (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830—19.30 m. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 15700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klscntendienst: 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Wisselende bewolking met nu en dan buien, hier en daar met onweer. Matige tot vrij krachtige Zuidwestelijke wind. Koeler. 16 mei zon op 4 47, onder 20.30: maan op 23.05, onder 6.45. HET is volgende week een jaaj geleden, dat in het Staatsblad het Besluit Bevordering Eigen Wo- ningbezit werd afgekondigd. Set was een belangrijk besluit, waarbij van overheidswege facilitei ten in het vooruitzicht werden gesteld aan spaarders, die een eigen huis wil len bouwen. We zijn inmiddels een jaar verder en de vraag is gewettigd hoe het thans staat met de uitvoering van het Be sluit Bevordering Eigen Woningbezit. Wie van dit besluit kennis neemt, leert daaruit dat de nieuwe regeling pas kan worden toegepast, indien zgn. „bemiddelende organen" in het leven zijn geroepen. Dit zijn instellingen, welke enerzijds moeten zorgen dat de adspirant-wo- ningbezitter voldoende beseft wat hij gaat doen, zodra hij besluit tot het laten bouwen van een eigen woning. In dit verband denke men b.v. aan de financiële verplichtingen, welke hij voor een langdurige periode op zich neemt. Anderzijds zouden genoemde instel- „lingen erop moeten letten, dat de be langhebbenden waar voor hun geld krijgen, dat wil dus zeggen dat men een goede, passende woning krijgt te gen een verantwoorde prijs. Het merkwaardige is echter dat deze bemiddelende organen er nog steeds niet zijn. Vanuit de volksverte genwoordiging is dan ook in het afge lopen jaar reeds de vraag gesteld, hoe de stand van zaken is. Vólgens mededeling van de minister voor de Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer waren er in november 1056 reeds aanvragen van deze instel lingen om erkenning als zodanig op het ministerie ontvangen. De Verze keringskamer moest over deze ver zoeken toen echter nog advies uit brengen. Men mag wel aannemen dat dit inmiddels gebeurd is. In de Memorie van Antwoord over zijn begroting voor 1S57 deelde minis ter Witte aan de Eerste Kamer mede (2 april 1957), dat het besluit nog niet kon' worden toegepast omdat het he laas nog niet mogelijk bleek bemidde lende organen toe te laten. Wel heeft te dezer zaken in de afge lopen maanden uitvoerig overleg plaatsgevonden met de daarvoor in aanmerking komende instanties. Wij hebben er begrip voor dat de instelling van de bemiddelende orga nen nogal wat voeten In de aart* heeft, doch zouden toch op meer spcei willen aandringen. - Het geduld van hen die zich tolleen bemiddelend orgaan willen wenden teneinde tot de bouw van een eigen woning op voet van de nieuwe rege ling, over te kunnen gaan, moet niet op een al te zware proef worden ge steld. Geen conflict in kabinet over bezitsvorming Erf-groothertogin Josephine- Charlotte van Luxemburg, de zus ter van Koning Boudewyn van België, heeft vanmorgen vroeg het leven geschonketn aan een dochter en een zoon, die elk vijf pond wegen. De moeder en de kinderen, die nog geen namen gekregen hebben, maken het goed. Josephine-Charlotte is in 1953 in het huwelijk getreden met de Luxemburgse troonopvolger, Groot-Hertog Jan. Hun oudste kind, prinses Marie-Astrid, is drie* jaar. Het tweede kind, Prins Henri, is twee. Woordvoerders van het hof hebben meegedeeld, dat prins Felix van Luxemburg, de vader van Prins Jan, de peter zal zijn van de tweeling en prinses Axel van Denemarken meter. Het prinselijke paar schijnt niet op twee kinderen gerekend te heb ben. Een woordvoerder van het hof zei: „De namen zullen later worden bekendgemaakt". Om 6.00 uur vanmorgen werden 122 schoten gelost, 101 voor de jon gen en 21 voor het meisje. Het wetsontwerp, dat thans in voor bereiding is en het rapport waar nog op gewacht wordt, vormen concrete aanknopingspunten tot de oplossing van het probleem van de kapitaalvorming door de kleine man, waarover prof. Rom- me op het partijcongres van de KVP heeft gesproken, zei drs. Schmelzer. Hij was van mening, dat de bestedings beperking geen invoed hoeft te hebben op de plannen voor de bezitsvorming. De' Haagse en de Rotterdamse politie hebben gistermiddag gelijktijdig een in val gedaan respectievelijk by een arts en tandarts aan de Laan van fifeerdervoort te 's-Gravenhage en het Vacupan-instituut aan de Ciaes de Vrieselaan te Rotterdam. Als gevolg hiervan loopt nu een aantal mensen, die in behandeling waren, zon der gebit rond. (Van onze Utrechtse redactie) „Mogelijkheden en moeilijkheden voor één protestants-christelijke volks partij" was het onderwerp, dat gister avond achtereenvolgens door de voorzit ter* van de A.R. Partij en de C.H. Unie, de heren dr. W, F. Berghuis en H. W. Tilanus, te Utrecht, werd bespro ken. Zij deden dit op uitnodiging van de Utrechtse C.H. Jongerengroep. Er bestond voor deze „helaas niet alle daagse gebeurtenis", zoals de heer A. J. van Duist deze openbare ontmoeting karakteriseerde meer belangstelling dan waarop bij het reserveren van een zaal rekening was gehouden. De voorzitter van de A.R. Partij, dr. Berghuis, die juist te Hamburg een con gres van de C.D.U. had bijgewoond, her innerde er aan, dat de A.R. Partij na de oorlog herhaaldelijk haar voorkeur voor het samengaan met de C.H.U. te kennen heeft gegeven. In januari 19496 sprak de deputatenvergadenng met te leurstelling uit, dat voorlopig „met fe deratieve- samenwerking moest worden volstaan". Maar ook die samenwerking is er niet gekomen. De oorzaken van het organisatorisch uiteengaan van de .C.H.U. en A.R. on besproken latend moest spr. wel consta teren dat hier niet alleen van inciden tele en persoonlijke omstandigheden kon worden gesproken. Toch mag de gedachte aan de orga nisatorische eenheid van de reformatori sche Christenen in de politiek ons met loslaten, aldus dr. Berghuis. In dit ge scheiden optrekken ligt een stuk schuld, er naar zijn gevoelen meer terughoudend heid bij de C.H. is ten opzichte van de ander dan bij de AR. Zij zal daarvoor haar reden wel hebben. Spr. verklaar de zich bereid de schuld te zoeken bij de A.R „die het vaak zo verschrikkelijk goed weten". Geestelijke ligging en stijl en sfeer zijn bij beide partijen met identiek Ook was spr. zich ervan bewust, dat de kwestie der Herv. Kerk en die van theo logische achtergronden een rol spelen, maar hij vroeg zich af of deze verschil len voor de politieke santenwerking wel zo belangrijk mogen worden geacht. Gaat men van de verschillen uit, al dus dr. Berghuis dan wordt een samen gaan uiterst moeilijk. Ziet men echter op het principiële uitgangspunt en op de taak temidden van ons volksleven m een moderne wereld dan gaat de noodzaak van samengaan sterker spreken. Ten slotte wees dr. Berghuis op de mo gelijkheden, die ook nu voor een goede onderlinge verstandhouding tussen bei de partijen bestaan en op de nauwe sa menwerking, welke in meer plaatselijk verband reeds wordt gevonden. Toch wilde de A.R partij-voorzitter met de bestaande situatie geen vrede hebben. Zonder sentimenteel te doen of ongeduldig te worden, wilde hij het ideaai van een prot. chr. volkspartij blij ven stellen In deze zin blijft het een punt op de agenda vormen en wilde hij, niet platonisch maar reëel het pleidooi blijven voeren- van de ene prot. chr. volkspartij. De voorzitter van de OHU, de heer waarmee we geen vrede mogen hebben. I H. W. Tilanus. zeide, dat van deze sa Kic Is „„„„„„„.•„...„„.-J,, I Hier is de vraag van de georganiseerde- invloed van de prot. christenen in het geding. Dat C.H. en A.R. principieel we zenlijk hetzelfde zijn bbjkt wel uit de moeilijkheid, welke men heeft om een buitenlander de onderlinge verschillen tussen die twee duidelijk te maken. Maar wie de werkelijkheid ziet, moet Wel "cóncluderen dat voor het direct rea liseren van de gedachte aan .een prot- chr„ volkspartij de moeilijkheden gro ter zijn dan de mogelijkheden. De plan nen om een nieuwe prot-chr, partij te stichten kunnen de brokken alleen nog groter maken. Schertsend zag spr. slechts een mo gelijkheid tot fusie: het toetreden van al le A.R. en bloc tot de C.H. Unie. Het leek spr dat A.R. en C.H. het gemeenschappelijke doel het best kun nen dienen door zich op hun onderlinge verhouding te blijven bezinnen en hun ac- tivitei{-.i op elkaar af te stemmen. Over de verhouding tussen de A.R. en 6e C.H. zei dr. Berghuis verder nog, dat menkomst niet moest worden verwacht, dat dr. Berghuis en hij straks gearmd huiswaarts zouden keren, aangezien de fusie van beide partijen dan een feit zou zijn. Hn karakteriseerde een politieke par tij als een organisatie van vrije men sen. die gelijk of ongeveer gelijkden- kend proberen een eenheid te vormen om op politiek terrein mvloed uit te oefe nen. A.R. en C.H. doen dit beiden op basis van een beginsel, waarvan Gods souvereimteit over heel het leven en het aanvaarden van de Bijbel als Gods woord de kern vormt. In tegenstelling tot de ARP is de CH partij" een Unie, die in 1906 is ont staan uit drie typisch hervormde stro mingen, welke het met zozeer om de partij als om het beginsel was begon nen- Het optreden \«an dr. Kuyper en de Afscheiding hebben kerkelijke sentimen ten geprikkeld, waarvan de nawerking in ons volksleven blijft te bespeuren. "De Haagse' bolide had reeds 'geruime' tijd het vermoeden dat. de Haagse tand arts, de 61-jafige M. N., werkte voor het Vucupan-instituut te Rotterdam, dat op een en dezelfde dag zijn klanten alle tan den en kiezen trekt ea hen Van een nieuw gebit voorziet. Daarbij wordt ge bruik gemaakt van een algehele verdo ving. De Haagse tandarts, die tevens arts-bwoegdheid bleek te bezitten, werd geduieade een drietal weken gescsba- dwH waarop de politie ervan overtuigd raakte dat hij medewerker was van hst Vacupan-instituut en hiermee volgens de wet op de tandheelkundige inrichtingen van 1955, een strafbaar feit pleegde. De ze wet verbiedt namelijk artsen en tand artsen te werken voor of in tandheel kundige instituten. Om geheel zeker te zijn, verhoorde de politie maandag 11 getuigen onder wie drie Belgen, die op het tijdstip van het verhoor allen hun,tanden en kiezen reeds kwijt waren. Uit,de getuigenverklaringen bleek dat de Haagse tandarts met behulp van een la cfhgasverdoving de klanten van hun tanden en'kiesea ontdoet, waar na zij in Rotterdam bij het instituut van een gebit worden voorzien. In overleg met de officier van justitie te 's-Gravenhage, mr. H. van 't Veer, achtte de politie thans de tijd rijp om een inval te doen. Zij ging hiertoe over gistermiddag te half drie, na gistermor gen te 12.30 uur nog zes getuigen, die via een runner uit Utrecht waren gekomen, gehoord te hebben. Gelijktijdig deed de Rotterdamse politie een inval in het Va- cup aninstituut, dat hoewel de directeur, de heer J. van W., reeds is gearresrteard en het instrumentarium in beslag is ge nomen, nog steeds werkzaam bleek te zijn. BU de inval te 's-Gravenhage, die werd bijgewoond door de officier van justitie, werd de tandarts in volle actie aange troffen bü de behandeling van zes pa- tiénten, afkomstig uit Rotterdam. Zij en de heer N. werden meegenomen naar het politiebureau, het instrumentarium werd in beslag genomen en, voorzover niet te vervoeren, verzegeld. De meesten van de in totaal 23 door de politie gehoorde getuigen, zijn nu zeer gedupeerd, aangezien de behandeling nu gestaakt is bij het trekken van het gebit. Tegen de tandartsen is proces-verbaal opgemaakt. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren verklaard, zich niet te zullen verzetten tegen het Israëlische plan om een proefschip door het Suea- kanaal te sturen, indien de Israëlische regering van oordeel Is, dat zo'n reis in het landsbelang is. Maar, verklaarde Dulles nadrukkelijk, de Amerikaanse regering is gekant tegen een Israëlisch gebruik van geweid om 'zijn recht op doorvaart door het kanaal te verzekeren. Dulles zei verder, dat de Ver. Staten een poging van Egypte om het Israë lische proefschip tegen te houden, niet zouden goedkeuren. De minister bevestigde dat de Ver. Staten overwegen meer moderne wapens naar Zuid-Korea te zenden. Dulles zei dat daar de Noordkoreanen de wapen- stiistandsovereenkomst geschonden had den door grote aantallen moderne vlieg, tuigen en wapens aan te voeren. Amerika geneigd was de voorwaarden van deze overeenkomst in de toekomst eveneens iets vrijer uit te leggen. Op i beschuldiging van spionage ten gunste van Engeland zijn in - Leipzig (Oost-Duitsland) vier Duitsers tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Spr. wees op de wenselijkheid van een anti-inflatoir beeid. De geldontwaarding is een ernstig internationaal verschijn sel, dat wij hier niet m de hand heb ben. Voor sparen en bezitsvorming is stabiliteit gewenst. Sparen werkt boven dien deflatoir. Spr, bezag de functie van het sparen en arbeiders-kapitaalvorming tegen de achtergrond van de komende Euromarkt en Euratom. Een gunstig spaarklunaat is nodig als noodzakelijke financiële achtergrond voor de toekomst. Do overheid moot hei wilde beest der inflatie temmen, haas: negativisme ten aanzien van bespazingen verlaten en hët vok beter voorlichten omtrent het spa zen. Sparende mensen zijn steunpilaren, geen vijanden van het vok. Dit zeide de heer Van Bruggen (C.H.U.) die het debat over de begroting van Bezitsvorming en P.B.O. in de Eerste opende. Met nadruk wees spreker erop, -dat het bevorderen van persoonlijk bezit van zeer bijzondere -.betekenis is. Spaarzaam heid is vanouds een deugd van ons volk. Maar spreker was er niet- gaptisi ;-Over, dat de bestedingsdrang Im'heféafgelopen jaar groter is-, geweest dan de- spaarzin.' Bijzondere maatregelen* omfde bezits- Eert beeld tan het werkbezoek, dat H. M. de Koningin dinsdag aan Voorne heeft gebracht. De aankomst van de Koningin in de teerkhaien ian de Deltawerken- Noord, nadat zij een korte boottocht langs de werken had gemaakt. Voorop burgemeester jhr. T. A. J. tan Eysinga van Nieuwenhoom. r ET vroegere Tweede-Kamerlid, da H heer C. Smeenk, heeft dezer da gen afscheid genomen als voorzitter van de Chr. Psychologische Centrale voor School en Beroep. De heer Smeenk, di- een zeer werk zaam leven achter de rug heeft, be hoorde al in 1921 tot de oprichters van deze Centrale en was sinds 1926 voor? zitter. De Chr. Psychologische Centrale voor School en Beroep heeft in de loop der jaren zich zeer beijverd voor de eigen Christelijke school- en be roepskeuzevoorlichting. De heer Smeenk kon dan ook in zijn afscheidsrede met voldoening verkla ren dat hij geen zinkend schip verlaat. Integendeel, de vaart zit er In. Terecht heeft men de heer Smeenjc bij zijn afscheid het erevoorzitter- schap van de Centrale aangeboden. Ook op dit terrein is hij een stuwende kracht geweest en mag dankbaar wor den geconstateerd dat deze arbeid! niet zonder zegen is gebleven. Landsvrouwe vertoefde een dag op Voorne i<5, bedrijfsorganisatie meikte der heer.. .Van' Bruggen, op, dat er ir.eer.i.bogrip-AiAoe.t komen voor het feit, dat Hierin en in* de ondernemingsraden belangrijke steun kan worden gevonden voor de onderneming. De P.B.O. behoeft het bedrijfsleven niet te „verstatelijken",maar kan het wel „vermaatschappelijken.'',' aldus spreker. De heer Hooij (KVP) constateerde, dat het persoonlijk beat onder ons volk schrikbarend gering is. De overheid is beslist te kort geschoten in- haar voor lichtende- taak en ook als werkgeefster. Had de overheid meer aandacht ge schonken aan de persoonlijke beatsvor- ming, dan zouden de bestedingen in de consumptieve sector beslist geringer zijn geweest. Er zou meer zijn gespaard. Vervolgens toonde spreker aan, dat bevordering van de P.B.O. noodzakelijk is. De regering moet een gunstig kli maat scheppen. De instelling van 4e Raad voor Midden- ea Kleinbedrijf acht te spreker van het grootste, belang. De kritiek, die is gegeven - op het beste dingsadvies van de S.E.R. noemde de heer Hooij onjuist Ten slotte vroeg spre ker of met de procedure inzake de hef fingsverordening Landbouwschap geen spoed betracht kan worden. De heer Molenaar (V.V.D.) miste elk perspectief in de Memorie van Antwoord betreffende de P.B.O. „Dit stuk wemelt van gemeenteplaatsea". Speciaal ten op* zichte van de samenwerking in het be drijfsleven op sociaal terrein bleek spre ker optimistischer gestemd. Hij wees op de noodzakelijkheid er nauwlettendop toe te zien, dat geen' maatregelen worden aanvaard, die ten slotte alleen passen in het socialistische straatje. Collectief spa ren is by de socialisten.'primair, de P. v, d. A. kan krachtens haar beginselen geer. voorstander zijn van particuliere bezits vorming. Met warmte moet de Kamer de voor stellen van de regering steunen. Spreker dacht bij voorbeeld aan het jeugdsparen. De heer heer Van' Wingerden (Arb.) in formeerde of de bestedingsbeperking ge volgen zal hebben voor wat de regering van plan was ta.v. de bezitsvorming. Spreker kon het vraagstuk van de be zitsvorming niet los zien van het vraag stuk van het beheer van het bezit. De collectieve bezitsvorming noemde spre ker van onschatbare betekenis. De sociale zekerheid heeft een stuk angst weggenomen, maar nog is de weg niet afgelegd. Het middenstandsbelëid moet gerioht zijn op betere verdiensten. Dan is pas de mogelijkheid *tot sparen gegeven. De heer Van Wingerden was van oordeel, dat eerst het juiste klimaat voor bezitsvorming moet ontstaan. Het stre ven naar bezitsvorming als zodanig wil de spreker niet belemmeren. inwoner van Nieuwenhoom, de 96- jarige A. van der Velden, onderhield de Koningin zich geruime tijd. f Een dichte menigte had zich in de omgeving van de Trambrug over dit kanaal verzameld en bij aankomst van de koninklijke auto's steeg een luid ap plaus op. Het werd een blijde lentedag met een warm Oranjezonneije. dat zijn stralen in overvloedige mate liet vallen op dit vlakk uitgestrekte polderland. Na Vierpolders ging het naar Nieu wenhoom, waar de Vorstin tot groot vermaak van de* bevolking het „panne- bier" meedronk met de arbeiders die de laatste pannen legden op het dak van het in aanbouw zijnde gebouw voor dc stichting van een gezondheidscen trum. Burgemeester Van Eysinga had voorzichtig van tevoren laten infor meren of de Vorstin wel bier lustte. Tot zijn groot genoegen had hij van het secretariaat van de Koningin mogen vernemen dat H.M. dit traditio nele festyn van de bouwvakarbeiders volgaarne wilde meemaken. Met -de 89-jarige weduwe A. de Jager, die bij wijlen koningin Emma als dienst bode.had gewerkt en met de oudste (Van een onzer verslaggevers). In opdracht van het hoofdbestuur van het Nederlandse Roode Kruis wordt thans onderzocht of het moge lijk !s in Nederland een geneeskundi ge persoonskaart in te «voeren. Het be zit van deze kaart wordt van groot belang geacht, vooral bij ongevallen met ernstig gewonden. Van verschillende zijden, o.a. van de automobielclubs, is aan het Roode Burgemeester Haak van 'Kpckanfe' -stelt een kleine burgeres van zijn gemeente-voorV Kruis om de invoering van een derge* lijke kaart verzocht. Het bezit van eêjT kaart, waarop vermeld staan de' per? sonalia, de adressen van de naaste familieleden of kennissen, de" aandut'. dingen van de bloedgroep, de' rhesus?- factor, gegevens over inentingen, zou een hulpmiddel zijn om in voorkomen? de gevallen snel geneeskundige hulp te verlenen, - «r Het Roode Kruis heeft de invoering van een dergelijke kaart in studie 'ge- nomen. Onderzocht zullen moeten wor den zowel de medische als de financi ële aspecten. In, de -studiecommissie heeft o.'a. zitting dé directie van-hef Centrale Laboratorium voor de Bloed transfusie te Amsterdam. Koningin Juliana heeft'gisteren een bezoek gebracht aan het eiland Voorne. Vanuit Hellevoetsluis heeft de Koningin een boottochtje langs de Deltawerken gemaakt. In Nieuw*, Helvoet maakte H.M. een rit met een door burgemeester Riedijk gereden tilbury. Dulles verklaarde, dat de Ver. Staten in alles wat direct of indirect Duitsland en zjjn vooruitzichten op hereniging raakt, slechts in de nauwste samenwer king met de Westduitse bondskanselier, dr. Adenauer, zullen handelen. Gevraagd naar berichten, dat de Ver. Stafen bij de huidige ontwapeningsbe sprekingen m Londen een neutrale of gedemilitariseerde zone m Europa had den voorgesteld, zei Dulles, dat de V.S. wat Europa aangaat nog geen enkel „ge kristalliseerd idee" hebben. Men denkt nog slechts aan de mogelijkheid van zones, die aan grond- en luchtmspectie onderworpen zouden kunnen worden. En dit niet m de eerste plaats met betrek king tot Europa, maar tot het Nocrdpool- gebied Alaska. Siberië en dergelijke ge bieden, zei Dulles. De Westduitse minister van Buiten landse Zaken, Heinrich von Brentano, heeft verklaard zeer voldaan te zijn over de verklaring van Dulles over Duitsland. Deze verklaring volgde op een „oproer" in West-Duitsland over berichten in Duitse bladen, dat de Ver. Staten aan Rusland een voorstel gedaan zouden heb ben voor een gedemilitariseerde zone m Europa, gebaseerd op de huidige verde ling van Duitsland. In de heide te Overpelt (België) bij de weg HasseltEindhoven Is een belang rijk urnenveld ontdekt Men heeft er Rotneinse graven uit de 2e eeuw blootge legd. Vtff tv*4 ihk: President Elsenhower heeft tijdens een bespreking met Congresleiders verklaard, dat hU geen verantwoorde lijkheid meer voor de veiligheid van het land wenst te aanvaarden, Indien het Congres de door hem voorgestelde begroting voor vliegtuigen en geleide projectielen op drastische wijze zou besnoeien. De commissie voor de toewijzingen van het huis van Afgevaardigden Js voornemens tot deze besnoeiing over te gaan. In verband hiermee zou Eisenhower via radio en televisie het Amerikaanse volk toespreken. Volgens waarnemers is het echter reeds te laat om de com missie nog van standpunt te doen ver anderen. DE BILT, woensdag 10 uur; Gisteravond is vochtige lucht uit het Zuidwesten ons land binnengedrongen, waarin uitgestrekte wolkenvelden voor kwamen. Aan de Waddenkust viel daarbij ook wat regen; om een depressie ten. Wes ten van Ierland is koudere en onstabiele lucht naar de Golf van Biscaje en, de Britse eilanden gestroomd. Het koufront* dat de voorste begrenzing van deze lucht vormt naderde vanmorgen uit het Zuid westen ons land. In Frankrijk veroor zaakte het op sommige plaatsen onweers buien. Achter het front volgt nog een trogvormige randstoring van de deprës- sie. In verband hiermede moeten in "de komende 24 uur buien worden,.verwacht,"" waarbij onweer mogelijk is. De tempera turen pillen wat lager worden, terwBl de afkoeling voor het gevoel zal- worden, ge- aerentueerd door een 'toeneming van;dé wind. -i n <>i IX rl J 4 - r.'~ 1 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1