ONBEZORGD.. Uitstekend concert van CJMV Mondaccordeonveren. Bravo Buitenbassin van Kolpabad te Vlaardingen weer open Forum Beantwoordde vragen op C.H.U. Bijeenkomst Nieuwe Spaarbank aan Botersloot officieel geopend MOEILIJKHEDEN (Jaarvergadering Schiedam se Bond voor Lichamelijke Oefening m Imko bouwt verder Zomerseizoen begonnen Kabinet moet de knoop doorhakken SPAARBANK ROTTERDAM DE VRIES ROBBÉ Co. ,Luna' beschadigd bij aanvaring Legertje van honderd achterkleinkinderen Van trap gevallen en overleden Nieuw middel voor navigatie van vliegtuigen ifefeitl SCHIEDAM ?-|Retammatcli G.T.B.- -/jj Rozenburg lltlftl CantorLutherse Gemeente geslaagd Maasland O.D.G. speelde „En zij. leefden nog lang gediplomeerde verpleegsters "'Expositie werken van - H.- -N. Werkman Muséum-concert Voor het ooievaartje VLAARDINGEN Hoek van Holland Hannonieverenigmg R.A.Z. viert 40-jarig bestaan Nieuwe uniformen Matig spel van H.A.T. Eerste paal Tramonta- woningen Voetballende ambtenaren Ds. Mulder sprak voor Zakenstudiekring Laatste Nieuws MAASSLUIS" Burgerlijke stand van Rotterdam M ^Westlandse brandweren komen bijeen Auto van Koningin had oponthoud door verkeersongeluk JuBileum Rode Kruis Beroep van notaris verworpen Hagenaar Roels erelid Zuidhollandse Dambond PUSIE A.R. EN C.H.V. Het weer in Europa I#?ï it-5-. 2 TROUW Woensdag 15 mei 1957 Advertentie én GRATIS reist U p*r trein op HOBOCA- BONNEN De geldigheid van alle bonnen is verlengd tot 1 JANUARI 1960. IP r#S'r. Ifeïi kSSfö Ptf-^:r;;Dronken bestuurder-, Burgerlijke stand van "V Schiedam la« Advertentie VERLOVINGSRINGEN1 Controle op voertuigen Uitbreiding Opbrengst collecte voor drankbestrijding Huurcompensatie AdveHentie aluminium ramen, deuren en scheidingswanden GORINCHEM !v- lip Drs. E. H, van der Beugel in bestuur Residentie-Orkest Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Het Residentie-Orkest, die op dinsdagmiddag 14 mei plaats vond, is drs. E. H. van der Beugel, staatssecreta ris -van buitenlandse zaken, met alge mene stemmen gekozen tot lid van het Algemeen Bestuur van Het Residentie-or kest Oppositie niet aanwezig bij opening Surinaamse Staten Bijeenkomst N.C.V.B. OLIEBORINGEN TE ALBLASSERDAM Dammen, Vervolg van pagina 1 Waardering Sedert 1818 Geestkracht Opening •I 'Jy'-Ma Óp de vergadering- van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening die dinsdagavond in hotel Bëyersbergen is fg;'- gehouden is-eigenlijk.niets besloten. Wel kwamen verschillende min of meer be- 1 langrijke ponten aan het licht, zoals het V'i feit, dat de verstandhouding tussen SB én gemeente wel iets te wensen over ,5; 'laat en dat de SBLO zo goed als gereed ggï;. ja. met de reorganisatie plannen Inzake e?n sportraad. Maar verder is het wadi- tén op de uitspraak van de gemeente «ver het rapport voor' een sportraad, pat Sdeccmber van het vorige jaar aan ■ÏV 'I de wethouder van sportzaken mr. P. Si' y *T»n Bochove Is overhandigd en dat maar v steeds op- zich Iaat wachten. Voor Fasen - soa, de SBLO in ieder geval uitsluitsel *j ontvangen, maar Pasen Is voorbij, v :v ^Natuurlijk hebben de begrotingen en «fe nasleep van de bestedingsbeperking {oet-in het .eten gegooid, maar toch vond "Ken'het in het algemeen erg jammer, at .dit rapport nog niet is terugontvan- en;v. -■ -*-'t - IErg. .vaag -vond de heer J. van der fouw van de Svenhu Schiedam hét jaar- v.;-. |fe| tfZaterdagmiddag vindt de returnmatch plaats, tussen het Schiedamse G.TJB. en Rozenburg die in promotiewedstrijden Roeten beslissen wie in het seizoen 1957 t#.;r:;-j*I958"' in de eerste klas deel-gaat nemen. aft de eerste wedstrijd die een spannend verloop bad, verloren de Schiedammers -'met-N-0- en zullen er zeker op gebrand ijs' ii spjn .-te trachten revanche te nemen. H Mocht - G.T3. daarin slagen dan zou in fj één. beslissingswedstrijd moeten worden uftgériiaakt wie met de eer gaat strijken. Qoor .welwillende medewerking van' het f&TW^bëstuur is het mogelijk geworden deze.voor' de Schiedammers belang- l^i:n r|jke':wedstrijd,op het Grote veld van :S\ 'y dé Rood-Groene 'zal plaats vinden. De ,r 'L* voetballiefhebbers" zullen van de gang - naar de "Westfrankelandsedijk geen spijt hebben. Aanvang 3.30 uur. f0i'CC Naar wij vernemen is de cantor van de Evangelisch Lutherse Gemeente te -' Schiedam, de.heer J. A. H. Verhoef uit „Zevenhuizen, geslaagd voor het theore- ïv'ti^ch- staats-examen muziek voor orgel -,„>n piano. verslag, waardoor een langdurig debat ontstond tussen hem en voorzitter E. A. Leenderts van de SBLO. Hierdoor kwam tot uiting, dat de wrijving tussen SBLO en gemeente is ontestaan door het feit dat men van overheidswege de secre taris van de SBLO de hcerA. van Schie niet in de sportcommissie wil opne men. Een slepende kwestie is het geval sportraad geworden, aldus de heer H. M. van Driel. Hij verzocht het be stuur een streefdatum vast te stellen, zodat het geheel tenminste niet op e.en nog langere baan terecht komt. De heer Leenderts antwoordde evenwel, dat de SBLO de reorganisatieplannen gereed heeft en dat het niet aan de SBLO zal liggen als deze zaak niet dit jaar posi tief geregeld zal worden. Ofschoon er in 1956 in verband met de sportraad geen algemene ledenverga dering gehouden is hetgeen reglemen tair onjuist is is het bestuur in zijn Vraagt ze Uw winkelier! Inenting pokken. Op woensdag 26 mei om kwart voor twee zal in het wijkge- tair onjuist is net Desxuur in zijn bouw van het Groene Kruis,. Stations- geheel aangebleven. Voor de bestuursver-1 kiezing stelde de heer Leenderts voor. straat 13 te Maasland gelegenheid zijn dat dit bestuur, mits geen tegen candi daten waren opgegéven, de lopende za ken zou regelen tot de sportraad de !zaak kan overnemen. Aldus geschiedde: er waren geen tegencandidaten. tot kosteloze inenting of, herinenting te gen pokken van hen, die zich daartoe aanmelden vóór of op donderdag 23 mei ter gemeente secretarie. fr/\i ké'i, - ct0p;4> mei 1957 slaagden voor hef di- -:pk»na A in toet Geaneenteziekenliuiis te sbhiedam de zusters F. J. Besemer, S. fÉSffBout/ E. A., Eikel. A. F. van Hekke. van -'der; Kraan,A. A. Ver- -.meulen. -''.-In het "Stedelijk Museum te Schiedam zal van 23 mei tot 24 juni een expositie :géhouden worden ,van schilderijen, druk- seisden- tekeningen van H. N. Werkman, 'dié leefdevan 1882—1945. .«Donderdagavond 23mei om.kwart lóver'acht zal een zoon van déJcunsté- "iniar^ ïnr. C.. K.. J. V.".'Werkman,*;de expositie - openen, -A-Als vriend van de kunstenaar hotidt .ds. F. R. A. Henkels een ^inleiding pver de - tentoonstelling. ïflSëï 14*9 zfe* .'De onder de invloed van sterke drank ,verker«aide automobilist- P.I. uit Schie- K?5f--?dam-':-*reéd op -de. Broersvest een 'wiel- rijder aan: Daar 'zijn fiets'niet was be- Mf|/?schadigd en hijzelf geen verwondingen JSKjhad r opgélopen, fietste de man rustig Ija-A','- ".weg. bestuurder-van-.de wagen, werd |ps|KS-èchter:door-de politie ingerekend en ter |B1J|j|s:.:ontnuchtering in het "politiebureau inge- |l§?ïË?sloten.;;."'- J5oor Wieb de Rook, sopraan, Jolle de f'.'feWit, dwarsfluit. Gijs Reyns, hobo, Jo- sé Stordiau, altviool en Victor Bougue- 'rion, .'cello, zal dinsdagavond 21 mei in 'de' aula van het Stedelijk Museum te Schiedam een museum concert worden git ge ven. TJitgev-erd zullen worden bïj- ■•zendere kamermuziekwerken van W. F. rET. Bach; Joh. Seb. Bach, Carl Stamitz. -EJril Scott, Albert Roussel en Paul Hin- t'demith, .«£.*Het concert staat onder auspiciën van dé Vereniging Vrienden van het Stede- •Bjk Musetim. .."•Geboren: Pieter. z v P Vijfvlnkel en C W Metier; Anna M, d v W H de Reuver en A J van Wassenaar: Erik W, z v E W En- '•''rfélkef eir A G Groosmuller: Johanna A, d C J Feelders en G M Schets; Adriaan, J Rodenburg en P Moerman; Maria C. (tv A J van Duivenbode en M C van Gink; -Jan: z v J van Mazijk en E A Kok; Doro thea J, d v 'W H Hlssink en A M Mettes. ET was een goed concert, dat de CJMV Mondaccordeonvereniging Bravo, onder leiding van zijn dirigent de heer J. J. Krommenhoek dinsdag avond in de grote hal van Irene op de jaarlijkse feestavond ten gehore bracht. Bravo is dan ook sinds het laatste op treden beslist vooruitgegaan, hetgeen een verheugend feit is. Na het gebruikelijke koraal werd de pittige Bondsmars van A. J. Maas ten gehore gebracht, die gevolgd werd door een selectie uit Rosamunde van Franz Schubert. Een, bijzonder goede vertol king kregen de'Oud Hollandse Boeren dansen van Seip, die buitengewoon fris en. vrolijk klonken. Dit waren zeker hoogtepunten in dit concert, ofschoon het daarna volgende Intermezzo uit de opera Cavalleria Rustic-ana van Pietro Mascagni ook een heel goede vertolking -kreeg. Het concert werd besloten met Simplicité van A. J. Maas. Vervolgens vond een huldiging plaats. De heer A. Koppenol is nl. vijfentwintig jaar lid 'van Bravo en ontving uit han- Op 10 mei 1957 slaagden voor de aan tekening kraamverpleging in het Ge meenteziekenhuis te Schiedam de zusters A. Boers," J. N.Breunese, E. Burger, A. E. van Citteren, L. A. Walraven Borst, N. van Wijlen. DE MÓÓISTE COLLECTIE 1 ('STADHUISPLEIN 24-26 [NIEUWE -BINNENWEG-227 Bij een controle óp motorvoertuigen aan de- Nieuwe Mathenesserstraat te Schiedam .werden dinsdag twee vracht wagens bestuurders bekeurd omdat de stuurinrichting van hun wagensniet in orde was. Eveneens kreeg een bromfietsberijder een proces verbaal omdat zijn voertuig gèen goede, remmen had. Aait dé Noordvest te Schiedam werd dinsdagmorgen dóór het aannemingsbe drijf Baron te Schiedam de eerste paal geslagen voor. het- tweede gedeelte van de nieuwbouw van panden voor de han delsonderneming Imko. Het eerste gedeelte van de nieuwbouw, bestemd voor uitbreiding van'het oude pand, kwam zó goed als gereed, maar door de grote brand, die enige tijd gele den het bestaande pand geheel vernielde, is het noodzakelijk geworden ook voor dit pand een nieuw té plaatsen. Voor dit gedeelte werd dinsdag de eerste paal geslagen. Een der directeuren van Imko trok bij deze gebeurtenis aan de touwen, Het was de heer J. H. Grootveld. den van voorzitter C. J. P. de Bree, die deze avond ook geopend had, een aan denken. Tot besluit gaf de toneelgroep Ons Doel Getrouw een reprise van het vro lijke spel „En zij leefden nog lang en gelukkig". Evenals de vorige maal slaagden de spelers erin dit spel op ge zellige wijze te brengen; een spel met ais resultaat drie happy endings. De re gie werd gevoerd door A Male. Vanmorgen vroeg, om zeven uur, werd het buitenbad van het Vlaardlngse Kol pabad geopend. Daarmee is het zomer seizoen voor de zwemmers definitief be gonnen, al Is de temperatuur van het wa ter nog wat laag: ongeveer twaalf gra den Celcius. Dit jaar zijn er weer nieuwe attracties voor de sportliefhebbers bijgekomen. Als het water koud en het weer warm is, kan men op het speelveld gaan korfballen, want daartoe zijn manden aangebracht en als het experirhent slaagt, zal men over enige tijd ook Badminton kunnen gaan beoefenen op het recreatieveld bij het open bad. Vanaf het dakterras van het badpaviljoen kunnen bezoekers dan onder het genot van een kopje thee de gezellige drukte aanschouwen. Verleden jaar zijn er bij het buiten bad diverse sport- en speelwerktuigen aangebracht en dat is uitstekend beval len. Dit is voor de bedrijfsleider van het Kolpabad, de heer Traas, aanleiding ge weest om te zorgen dat de recreatiemo gelijkheden dit jaar nog meer uitgebreid werden. Er wordt voor deze „service" geen extra prijs geheven. Ook de zand bak is opgehoogd, omdat kinderen ver leden jaar bij het spelen met hun handen in het grondwater zaten te kliederen. Dit euvel is nu dus ook verholpen. Vervolgens is er weer een gedeelte van de rijwielstalling bewaakt. Sinds 1 janu ari was er alleen nog maar een onbe waakte rijwielstalling. Dit bleek echter onhoudbaar. Tal van kleine diefstallen werden gepleegd en verscheidene fiets onderdelen werden ontvreemd. Al deze narigheden zorgden er voor dat er van daag weer een bewaakte rijwielstalling bijkwam. Voor tien cent kan men nu zijn fiets weer veilig in bewaring geven. De eerste vier maanden van dit jaar liggen wat het bezoek van het Kolpabad .aangaat gunstiger dan verleden jaar. Dit jaar kwamen er naar schatting in de eerste vier maanden evenveel bezoekers -.: 4 Ter gelegenheid van het 40-Jarig ju bileum van de harmonievereniging „Rotterdam aan Zee" zullen in Hoek van Holland van 27 tot en met 31 mei festiviteiten worden gehouden. Het pro gramma is samengesteld voor de avond uren, behoudens zaterdag. Dan zal 's-mlddags en 's-avonds de feestweek worden besloten met een Stermars" door Den Hoek en een taptoe op het Schoolplein door Westlandse muziek corpsen. tbe feestweek wordt geopend met een receptie in de zaal Harmonie óp maan dag 27 mei te 8 uur. Het jubilerend corps zal echter te 7 uur reeds voor het gemeentehuis aantreden om dé nieuwe uniformen, waarvoor geheel de tourgerij enkele jaren heeft gespaard, officieel in ontvangst te nemen. Dit is ongetwijfeld ookhet grootste moment voor het uit de inwoners, van De Hoek gevormd uni-' formenfondLs, welker leden tijd nog moei te hébben bespaard om bij dit 40-jarig jubileum de uniformen te kunnen' uit reiken. Op dinsdag en woensdag daarop volgend zal R.A.Z. tn de zaal Harmonie een jubileumuitvoerxag geven. Ter af wisseling treedt op het cabaretgezel schap „Brehm" uit Delft. De avondbij eenkomsten vangen aan te 8 uur. Voorts zal op donderdag 29 mei de jubilerende muziekvereniging een mars maken door de buitenwijken van Den Hoek, het vil lapark en;, zuidelijk strand-centrum. Door de lange afstanden zijn deze ge bieden bij feestelijkheden dikwijls ver stoken van een muzikale mars van R.A.Z. Verder wordt op vrijdag 30 mei een gezellig openluchtbal georganiseerd, waaraan medewerken het amusements- gezelsehap „The Rhythm Stars" en de Boerenkanei. namelijk op het verlicht schoolplein van de Ir. Calandschool. De corpsen die, zaterdag vanuit het West- land Hoek van Holland ter ere van de jubilerende zustervereniging een bezoek brengen, zijn corpsen, die eveneens on der leiding staan van de dirigent, de heer G. A. v. d. Berg. Zij zullen aan de feestvreugde op deze laatste dag nog meer luister geven,en gezamenlijk van deze dag een groot muzikaal feest ma ken. Aanvang xwemsetzoen. De Hoekse Sport Vereniging zal ter opening van het nieuwe zr.vemseizoen op 22 mei met het lesgeven in droogzwemmen een aanvang nemen. De vorig jaar opgerichte vereniging „Hoeks Amateur Toneel" die bij haar eerste uitvoering in de eerste dagen van mei met een stuk uit het verzet een groots succes behaalde, heeft vorige week een tweede, veel minder geslaag de toneeloptreden gebracht hetgeen on getwijfeld niet in de lijn der verwach tingen lag. De regisseur de heer O. Verroen die het toneellustige publiek in de Hoek lange jaren met volle teugen heeft doen genie ten van zijn werken en zijn soms zeer treffende opvatting kreeg in dit Engelse Engelse stuk zijn spelers niet mee daar mede hun rolkennis wat veel te wensen overliet. „Een vogel vliegt de wereld in" was de niet eenvoudige komedie, Niettemin hebben de dames Vermeu len en- Vroombout zich bijzonder van hun taak gekweten. 2aj hebben door hun vlotte vertolking enigermate realiteit ge geven aan de inhoud van het spel en de heer Jansen in de rol- van Sproet ver dient eveneens deze lof. - Overigens blijkt dat een nog betere studie wenselijk is, waardoor althans een volgende uitvoering succes zal oog sten. als de eerste vier maanden van het eer ste jaar dat het Kolpabad was geopend. Het instructie- en toezichtpersoneel van het Kolpabad is deze zomer, uitge breid met twee man. Zij is daarmee ge komen tot een personeelsbezetting van acht man voor instructie en toezicht. Ook voor degenen, die alleen maar ge zellig iets willen gebruiken in het badpa viljoen, is weer het nodige gedaan. Het beneden-terras is uitgebreid zodat daar nu honderd bezoekers kunner. worden ontvangen. Bovendien is 's middags het dakterras geopend. Het badpaviljoen zelf is van binnen weer opgeverfd in geel-bruine kleuren. Maandagmiddag om drie uur. wordt de' eerste paal geslagen voor het com plex Tramonta-woningen, dat in de Vlaardingse Westwijk zal worden ge bouwd. Het complex bevat 288 etagewo ningen, 60 eengezinswoningen, 46 gara ges en twee transformatorhuisjes. Het werk wordt uitgevoerd door de aanne mers Boele en van Eesteren uit 's-Gra- venhage. Daarmee zal de gemeente dan ruim 800 woningen in aanbouw hebben. Met de paar honderd die door de bedrijven en particulieren worden gebouwd zijn er dan in de Westwijk meer dan dui zend woningen in aanbouw! De Vlaardingse voetballende admini stratieve ambtenaren gaan oefenen tegen een Schiedams elftal voor het nationaal voetbaltoernooi voor gemeenteambtena ren, dat op 31 mei en 1 juni aanstaande voor de vijfde maal wordt gehouden in Amersfoort. De Vlaardingse ambtenaren speelden tot nu toe in pool A, maar na dat zij verleden jaar nogal succesrijk ver loren hadden, gaan ze het dit jaar in pool B. proberen. In totaal zijn er vijf groepen. De collecte die zaterdag in Vlaar dingen werd gehouden ten bate van het comité ter bestrijding van 'de drankmis bruik heeft ƒ630,77 opgeleverd, dat is ruim 134 meer dan het vorige jaar. Over het thema hle'd ds. J. H. Mul der, dinsdagavond In Concordia een diepgaand betoog voor de leden van de Vlaardingse Zakenstudiekring, die ln grote getale waren verschenen. Spreker verwees daarbij naar Gene sis 1 en 2. Vele mensen hebben een on beredeneerde angst voor de wetenschap als een bedreiging van het geloof. Niets is minder waar en ds. Mulder heeft juist met de laatste wetenschappelijke onderzoekingen aangetoond, hoezeer de wetenschap de gelovige kan sterken in zijn vaste overtuiging. Het is de weten schap, die het Larwinisme heeft beoor deeld als onmogelijk, die het Generatio Spontaneo. de vanzelfkomende geboor te uit rottende stoffen, door de micros coop, ontzenuwde. Ook de moderne afglijding. dat bio chemische verbindingen onder zeer ho ge druk (diepzee) leven zouden verwek ken is als onmogelijk terzijde gesteld. Alle fossielen bevatten de absolute ze kerheid, dat zü nimmer zijn ontstaan uit levenloze materie. Ook bewezen we tenschappelijke onderzoekingen, dat naast de oudste fossiele algen reeds ho ge dierlijke ord .n bestonden, zodat van -een geleidelijke evolutie niet veel over blijft. al kan die daarnaast een rol spe len. Dat er 1% miljoen jaren geleden reeds leven op aarde was, spreekt de Bijbel geenszins tegen, zoals spreker aanhaalde met de woorden „In de be ginne schiep God de wereld". Met Adam en Eva sloeg God een brug van de mens naar de geest. Spreker besloot met -de conclusie, dat het juist de we tenschap is, die een ingrijpend licht werpt op het woord van de Bijbel. Het gaat slechts om de juiste interpretatie van dat Woord. Zijn gehoor was zeer onder de indruk van dit diepgaande be toog, dat spreker met veel vuur en ver ve bracht (Van onze parlementaire redacteur) Hedenmorgen heeft het aangekon digde gesprek plaatsgevonden tussen de regering en de Stichting van 'de Arbeid over de compensatie van de voorgestelde hurverhoging van 25 pro. cent in de lonen. In dit gesprek heb ben de ministers een bemiddelings voorstel gedaan, dat bedoeld het ge- schil tussen werkgevers en werkne mers over het toekennen van mini- mumtoeslagen in de verschillende ge. meenteklassen te overbruggen. Zoals bekend, bevatten de voorstellen van de werkgevers vjjf minimum toesla gen, voor elke gemeenteklasse een. De -werknemersorganisaties daar entegen, meenden, dat niet verder kon worden gegaan dan met het ad viseren van twee minimumtoeslagen, een voor de eerste en de tweede ge meen teklasse en een voor de drie laatste gemeenteklassen. De regering deed vanmorgen het voorstel om drie minimum toeslagen in te voeren. Een voor de eerste gemeenteklassej een voor de tweede en de derde, en een voor de vierde en de vijfde gemeen teklasse. Dit voorstel komt erop neer, dat de regering in plaats van 2,4 pro cent verhoging van de totale loon som, 2.5 procent voorstelt De Stich ting van de Arbeid heeft na een ge sprek met de regering over dit be middelingsvoorstel verder onderhan delt. De partijen konden het hierover niet met elkaar eens worden. Zij hielden aan hun eigen voorstellen vast. Het kabinet zal dus toch nog de knoop moeten doorhakken. Jig** Aangiften van 14 mei 1957. - Overleden: A N Leupen, man v M M Gerritzen 71 i: W Smit, vr v G Foodenburg - 76 J; A de Haan, vr v W Verheij, 80 j; D Pols, man v A Ketting, 69 J; W C Willemsen, vf, £ch gew m B J Frig ge, 82 j; L Dekker, man v R M van Beek, 78 J: J H Spooren- dónk. man v A Hartman, 62 j; A Pors, vr, ach gew m P de Beeld, 54 E J Groene- 'dMk, vr v A v Herk, 77 j; M C v Loon. man v J Slagboom, 68 j; "W de Leede, man V-A H v Velzen, 71 i; J Bosman, man, geh géw m P v d Graaf, 78 J: M J Paludanus, - ongeh yr. 67 J; J P.v Hees, ongeh man, 76 JfiP Latoot), ongeh vr, 88 j: R Lotte, zoon, 6 d: N H Groeneweg, ongeh man,* 58 j; E v Bemmel, vr, geh gew m D C de Langen. v: 88 j; T v Schie. dochter, 7 mnd; N Zijder- laan, vr.'geh gew m G v Heusden, 78 C J:-v Eek, man v H.W v d Zijde. 61 W Rotgans, vr, geh gew rn J L Terheijden, 73" J; M Spoormaker, dochter, 12 J; W C v Burgh," man v C E Kocx, 53 j; J E v Es, zoon, 6 J. Bevallen: A Vermeer-Beukelman. z; J Stelgenga-Groen, .d: CT- van der Helm- van Rossen, z; A Dikmans-van Hulst, z; G Schilperoort-Rtjlaarsdam, z: G W Kammln- gd-de,GoeU, d; L Kareis-Klop, d; C A van yKblmeschate-Kttssendrager, z; G van der Mber-Bakvis, d; J Hoogendorp-Scheüers, z; - af Folderdijk-Finson, z; E Huijser-Schreu telkamp, d: J Stek-Jakob®. d: J de Waard- van Asperen,'z; A A Pranger-Noordwfjk, d;.E A' Saakes-Oostendorp, z; L Bruining- ;van der Palm, z; H Oelen-Frielink, z: A "dé Roo-Louwers, d; P Klapwijk-Bergwerf, Verboom-Ackema, z; S M Govers- Xklm, d:èè G J M Duljvelsholf-Puntman, d-.-M van Schalten-Bra idenburg, d; J F E ."-en Cate-Kruis. d: H E Hoogeveen-Evertse, d; P Snyders-ten Hoor, d: J K Klootwjjk- Mastik, d; M W de Hoog-Augustijn, z; C J Vlasblom-Kok, d; .W A Gaal-Hilger. d: M T j Stravérs-Blesemann, d; R W Koot-Leyds- mann,-d; 'C'~ E van Rooflen-FtJper*, z: C A Whitemore-Elkmans. d; B Jacobs-Scheffer, :xi'3 Gleisberg-de - Groot, z: A W van Vugt- Eikenboom, z;. J A. Drease-Haneveer, z; L tëJCïT&van-vGastel-vsn'; Os, d." v.- vv De vergadering; mag dan niet zo druk bezocht geweest zijn de aanwezigen in Sursum Corda hebben dinsdagavond met grote Interesse geluisterd naar het forum, dat op uitnodiging van het be stuur van de afdeling Maassluis van de Christ. Hist, ünie zijn mening te ken nen gaf op vragen op het terrein der algemene- en gemeente-politiek. Het forum stond onder leiding van de heer T. Mastenbroek en werd gevormd door mej. D, v, d. Vlugt en de heren ds. P. H. Quartel, P. van der Snoek, A. C. Verploegh'en ir. J. v. d. Ende. Na tuurlijk werd als één der eerste vragen een mogelijke, fusie tussen de Anti-Rev. Partij en de Christ. Hist. Unie aan de orde gesteld. Het forum was vrijwel een parig van mening, dat de tijd van volle dig samengaan' nog niet rijp was, doch dat hopelijk in de toekomst beide poli tieke organisaties naar elkaar zouden groeien. De bestedingsbeperking vroeg eveneens de aandacht. Samenvattend kwam het forum tot de uitspraak, dat de regering in deze van voorlichting Cefa. De afdeling Maassluis van de Christ, Filmactie belegt donderdagavond in Luxor haar maandelijkse voorstelling. Vertoond zal worden de film „De vijf Sullivans". Deze film geeft een beeld te zien van een gezin waarin vijf jongens opgroeien. Bij-de aanval van Japan nemen zij al len dienst bij de Marine met het nood lottige gevolg, dat, toen hun schip ge torpedeerd werd, allen een graf in de golven vonden. De film is gebaseerd op historische gegevens. Excelslornieuws. Zaterdagmiddag wor den de volgende wedstrijden gespeeld: Excelsior 2—Spijkenisse 2, 4.15 uur; G. S.S. 2—Excelsior 3, 4.15 uur en D.V.O. 4Excelsior 5, 2.30 uur. Junioren: "Excelsior b2Zwaluwen b 5, 4,30 uur; Excelsior clVJD.L. cl, 2 uur;.Excelsior 20 c2Excelsior c2, 4.30 uur-en Excelsior c4r—Neptunes c6, 3.15 uur. .moet dienen en het misschien wel tijd is om via pers of radio het Nederland se volk eens duidelijk in te lichten over de werkelijke toestand van 's lands fi nanciën. Als plaatselijk element domi neerde de vraag, naar de wenselijkheid om te komen tot stichting van een cul tureel centrum in Maassluis en van wel ke zijde deze zo dringende aangelegen heid dient te worden aangevat. Ook met betrekking tot deze vraag nam het fo rum een gelijkluidend standpunt in. Men meende, dat hier in de eerste plaats een taak van het particulier initiatief ligt. met steun van de overheid zal naar de mening van het forum deze aangeler genheid wórden aangepakt. Daarnaast werden nog enkele vragen gesteld, die uitsluitend op het terrein van de ge meente-politiek lagen, doch met mede werking van de voorzitter van het forum door één der leden, voornamelijk wet houder P. van der Snoek in het kort beantwoord- werden. Het geheel droeg een zeer interessant verloop en de voor zitter van de C.H.U., de heer T. Mas- tënbroek was ongetwijfeld de vertolker van alle leden, toen hij aan het sk»t,van deze avond de ledën van het forum dank bracht voor de wijze, waarop zij zich van hun-taak gekweten hadden. Aan het forum was het huishoudelij ke gedeelte van de vergadering vooraf gegaan. waarin de jaarverslagen over 1956 zijn uitgebracht. In de vakature van de heer L. Prins, die zich niet meer herkiesbaar .stelde, is tot bestuurslid ge kozen de heer J. v. d. Wal. Donderdagavond is de zaal Harmonie te Hoek van Holland de verzamelplaats van Hoekse en verder Westlandse Vrij willige Branndweereenheden. De perso neelsvereniging van de Rotterdamse Vrijw. Brandweer te Hoek van Holland heeft namelijk ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan in samenwerking met de plaatselijke B.B, een brandweertoneel- avood gearrangeerd en. daarbij alle brandweereenheden van Hoek van Hol land en uit het Westland uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling van bestuur der vereniging om op deze wijze alles wat direct en indirect met de brandweer ter plaatse te maken heeft voor, een g«- zelüge avond bijeen te brengen. Zij ziet daarom ook alle functionarissen van de Gemeentelijke diensten hier gaarna aanwezig. Alvorens de Rotterdamse amateuntoneelvereniging „Door Kunst Rijk" optreedt zal de Hoofdbrandmees ter van de Rotterdamse beroepsbrand weer de heer J. A Brulnse een brand weerpraatje houden en spreekt de wijk raadsvoorzitter de heer D.. v. d. Burg een slotwoord na het -optreden. De avond wordt muzikaal opgeluister door het Hoekse amusementsgezelschap „The ■Rhythm Stars". N.C.V.B. Donderdagavond komt de af deling Hoek van HoHand van de Ned. Christen Vrouwen Bond weer in verga dering bijeen. Spreker is ds. T. Spllker, Geref. predikant te Maassluis. De ver gadering beeft plaats in gebouw Irene, aanvang 8 uur. 1 Inenting. Donderdagmiddag toestaat er te Hoek van Holland weer gelegenheid tot inenting tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Dit vindt plaats in het Groene Kruisgébouw te 2,30 uur. Om half zeven gisteravond kwam de motorrijder J. Scheer uit Rotterdam al daar in botsing met een auto bestuurd door P. P. uit Rotterdam, die linksaf wilde slaan. De motorrijder en twee in zittenden van de auto, de heren A. Poot en W. Verhoeven, werden zwaar gewond naar het ziekenhuis te Rotterdam ver voerd. De eerste auto, die door dit ongeval werd opgehouden, was die van Hare Ma jesteit de Koningin, die. juist van haar bezoek aan Voorae terugkeerde. Gouverneur J. van Tilburg heeft het ziftingsjaar van de staten van Suriname geopend. De oppositie in de staten was bU de opening niet aanwezig. Na de afwijzing van het verzoek der oppositie tot ontbinding der Surinaamse Staten enige weken geleden door de gouverneur en de Surinaamse regering had de oppositie reeds medegedeeld niet bij de 'opeising aanwezig te zuilen zijn. De afdeling Vlaardingen Ambacht van de Ned. Chr. Vrouwenbond heeft tegen woensdag 22 mei een vergadering be legd, die om acht uur 's avonds begint in de grote zaal van de Immanuëlkerk aan de Van Hogendorplaan. De heer A. Drogendijk uit Dordrecht komt hier spre ken over „modern psycho-technisch on derzoek". i Dinsdag 21 mei gaan de dames van de N.C.R.V.-studio in Hilversum. Reeds geruime tijd hebben te Al- blasserdam bodemonderzoeken plaats in het kader van de onderzoekingen van de Ned. Aardoliemaatschappij naar aardolie en aardgas. De resultaten van dit onderzoek heb ben tot het voornemen geleid om op een perceel weiland van de heer A. J. Blom aan de Kortlandse kade nabij de Kort- landse molen een nader onderzoek in te stellen. Maandag zijn reeds de werk zaamheden aangevangen om hier een boortoren te kunnen plaatsen. ET nieuwe gebouw van de Rot terdamse Spaarbank aan de Bo tersloot, waarover wij eergisteren reeds uitvoerig hebben bericht, is dinsdagmiddag officieel geopend. Dit geschiedde tijdens een kort samenzijn in de kantine van het nieuwe gebouw, in tegenwoordigheid van vele promi nente figuren. Onder de aanwezigen zagen wij de burgemeester, mr. Gr. E. van Wal- sum, de gemeentesecretaris de heer J. Hasper, alsmede de wethouders Hogeweg, Meertens, Van den Brule ■en Van der Vlerk. TMr. Jacq.. .Puölh,; voorzitter*- vair de Raad van Bestuur, heeft-, de genodigden een welkomtoegeroepen en de mede werkers aan de bouw hulde gebracht (Van een onzer verslaggevers) Het Nederlandsche Roode Kruis be staat dit jaar negentig jaar. De viering van dit jubileum zal op zaterdag 20 Ju- U te Scheveningen geschieden. Dan wor den olm.' de Instrumenten van een ge vormde Roode Kruis-drumband aangebo den. De jubileumviering vangt des morgens aan met de jaarlijkse algemene verga dering in het Seinposttheater, Des mid dags vinden plaats een feestelijke bij eenkomst in de Kurzaal, een défilé van ongeveer duizend leden van Roode Kruiskorpsen op de Boulevard, de na tionale wedstrijden voor deze korpsen, terwijl ten slotte drums, trommels en trompetten worden aangeboden voor de drumband van het Roode Kruis. De Hoge Raad heeft verworpen het cassatieberoep van notaris J. J. S. uit Valkenswaard, tegen een arrest van het gerechtshof te Deh Bosch, waarbij hij veroordeeld is voor het doen van on juiste belastingaangifte. De straf was 17 weken gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis en als bijkomende straf: ontzetting uit het notaris-ambt. Het 1456 brt metende Ned, s.s. Luna van de KNSM is maandagavond op 143 mijl nno. van kaap Viliiano in de golf van Biscaye in aanvaring geweest met het Britse s.s. Persic (13.594 brt.) De Luna heeft ernstige schade aan de voor steven opgelopen en koers gezet naar Brest voor reparatie. De "algemene vergadering van de Zuidhol landse Dambond heelt zich eenstemmig uit gesproken voor het erelidmaatschap'van de heer J. J. Roels, voorzitter van het Haagse D.I.O. en erevoorzitter van de Haagse Dam bond. Besloten werd op de komende, jaarvergade ring van de K.N.D.B. de kandidatuur van de heer A. J". Ivens (K.D.G., Den Haag) voor een bestuursfunctie ln dit orgaan te steunen, voor het lidmaatschap van 'de financiële commissie in de landelijke bond zal eveneens een Hagenaar worden voorgedragen. de H.C.D.V.-er L. de Haan. Dezer dagen is in Den Haag Röbbie Alkemade geboren. H{j maakte het hon derdtal achterkleinkinderen vol van de weduwe C. van der Knaap, geboren Koenen, die in het R,K. Bejaardencen trum te Kwintsheul verblijft. Zij werd op 29 januari jl. 97 jaar.. Zij heeft nog acht kinderen en 69 kleinkinderen ln leven. Dezer dagen hoopt zij voor de derde maal van een van haar kinderen de 40-jarige bruiloft mee te vieren. De 56-jarigé mevrouw W. van J. Van D. is dinsdagmiddag in het zieken huis Bronovo te 's-Gravenhage overleden aan de gevolgen van een val van de portiek trap van haar woning in Den Haag. f\v. —li*»'".' '"ti-. T. a- Ons theologiserend volk is kerkelijk zeer gevoelig. Het blijkt uit het ontstaan van het Geref. Politiek Verbond, zoals het in het verleden duidelijk werd uit partijen als de H.G.S., de Prot. Unie en de Chr. Volkspartij. Ook wanneer het gaat om de verhou ding tussen AR en CH kunnen we niet over kerkelijke gevoeligheden heenlopen anders snijdt men zichzelf ln de vin gers. Het is ook op de jongste AR.-con- ferentie met predikanten weer gebleken, hoe licht in kerkelijke kringen verwij ten ontstaan. Het vormen van een een heid met het Geref. politiek Verbond en de S.G.P. achtte de heer TÜanus vrijwel uitgesloten. Van een samengaan van Ar en Ch is naai zijn oordeel zeker geen electo rale winst te ver- achten. De kans, dat velen zouden uitwijken, hetzij naar SGP hetzij naar VVD of PvdA, dan wel een nieuwe politieke groepering zouden vor- me-, achtte de heer Tiianus niet gering. Spr. herinnerde in dit verband aan lp cprri'p de splitsing welks weer is ontstaan na-, e d. dat twee chr. onderwijzersorganisaties tot fusie hadden besloten. Spr. ontkende niet, dat de program- ma's van A R. en C.H. in menig op zicht elkaar d" ken, al zijn wel punten aan te wijzen, welke herinneren aan ne verschil in partij-waardering, dat tot het oprichten vn de C.H. Unie aan leiding ,gaf. .Meer echter nog in de praktijk blijkt, dat de twee grote prot. chr. groeperin- gen m een ander klimaat leven. Ook ln het parlement is spr. wel gebleken, da de C. h.- en d A. R, voormannen wel eens verschillend denken, hoe goed zij overigens ook met elkander kunnen overleggen. Van een gefor-eerde furie vreesde spreker meer na- dan voordelen. Deson danks stemde hij toe, dat het ideaal zou zyn: een belijdende prot. chr. kerk want daar is naar zijn overtuiging dé ondergrond gelegen. Dicht bij elkaar staan en dicht naast elkaar staan leek de heer Tiianus voor alsnog de beste methode om in eigen formatie op te trekken. Van de gelegenheid om met de bei- van gedachten te wisselen is iiin-uik gemaakt voor de bijzondere prestaties die zij ln de afgelopen maanden hebben gele verd. De directeur van de Spaarbank, mr. P. E, W. Lugt, heeft er in zijn toespraak aan herinnerd, dat de Spaarbank vanal haar oprichting in 1818 aan de Boter sloot gevestigd is geweest. Op 6 mei 1818 hield zij haar eerste zitting in, een lokaal boven de Stadsvleeshal, een ver blijf dat overigens reeds spoedig te klein bleek. Ia -1849 is toen een- eigen gebouw in- gebruik genomen, dat een twintigtal jaren later tot de Lombard straat werd doorgetrokken, ifet pand dat'ïh T940"wérd*verwóest, dateerde van 1904,"in welk jaar een géheel' niéuw hoofdkantoor was geopend. De heer J. M. van Eeden-Petersman bood uit naam van het. personeel en de gepensioneerden een klok aan, die in middels een plaats heeft gekregen, in de hal boven de wandkluis. Nadat de architect dr. J. J. P. Oud zijn geesteskind aan dé Spaarbank had overgedragen, werd tenslotte het woord gevoerd door mr. J. J. C. R', van der Bilt, voorzitter van de Nederlandse Spaarbankbond, waarbij de "zusterinstel lingen van de Rotterdamse Spaarbank zijn aangesloten. Hij sprak zijn bewon dering uit voor de geestkracht en activi teit, die tijdens de bouw aan de dag zijn gelegd. Als blijk .van waardering overhandigde hij mr. Dutilh een fraaie voorzittershamer, die van een passende inscriptie was voorzien. Op de begane grond heeftmr. Van der Bilt enkele ogenblikken later de massieve deuren ontsloten, waarmee de Spaarbank officieel in gebruik genomen was. De eerste „klant" was mevrouw E. Baard-Rademaker, woonachtig aan de Bergweg 208, die zo haar eerste bij drage leverde tot de toekomstige groei en bloei van de nieuwe Spaarbank. (Van een onzer verslaggevers) In 1956 kon veertig procent van alle vluchten over de Noord-Atlantische Oceaan (3000 per maand) niet op de gewenste hoogte worden gevlogen in verband met de voorschriften' van de luchtvaartinspectie. Twintig procent van deze vluchten kon niet op vastgestelde tijd begonnen worden, omdat men moest wachten .op het veiligheidsein van de luchtvaartcontrole. De agenten in Nederland van de Decca Navigator and Radar Companies of Lon den," de internationale navigatie appap** ten U.V., die dinsdag een tentoonstclftng hadden georganiseerd ter geleg/nheid van de opening van nieuwe kaatbren te Rotterdam, vertelde ons dat de proefne mingen met een geheel nieuw apparaat, dat het mogelijk maakt de positie van de vliegtuigen boven de Noord-Atlantische Oceaan nauwkeurig te bepalen, fiteen vergevorderd stadium zijn. Het nieuwe systeem, Dectra, schijnt veel technische en economische voor delen te zullen opleveren. De piloot kan hiermede gedurende de geheele vlucht voortdurend weten, waar hij zich bevindt VVeerrapporten van hedenochtend 7 uur Station Stockh. Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Luxemb. PatHs Bordeaux Grenoble Nice Berltln FranJfcf. M(Inch en Zütish Genève Wenen Innsbr. Kotne AJaccio Weer zw.bew. bew. onbew, zw.bew, regen zw. bew nevel nevel h. bew. onbew. nwel 1. bew. onbew. nevel onbew. „onbew onbew nevel mist O 3d Max. WZW 8 2ZW 4 Z 2 z zw e ZW 1 ONO 2 windstil W 3 windstil windstil OZO 2 ONO 2 ZZO 1 windstil windstil IVNW 2 windstil .vin-' ONO 1 Neersl «2get M uur 19 17 12 17 20 19 18 23 23 20 21 21 21 22 17 25 20 0.1 1 02 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2