Energi e-cnsis Frankrijk doet beroep op Veiligheidsraad Drie verschillende huurbij dragen Regering trekt advies in Prins opende R L. S. Eelde Komende vier jaar SCHOOL «VOOR Britse atoomproeven gisteren begonnen NA BRITSE OPHEFFING SUEZBOYCOT: W eeroverzicht aar per tandem door Nederland van Nasser niet onverdeeld 3.-, 2.50, ƒ2.- per week ADENAUER TOT Geleid projectiel tegen tanks Boelganin conferentie - Wandeling (300 km) op de handen DONDERDAG 16 MEI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 368$ Weerbericht 52 GEWONDEN BIJ REE IN PARIJS N.A.V.O. versterken ONDANKS DE PROTESTEN Macmillan SUCCCS z.yn 1114 ?r°.test. te?en het „toegeven van Studenten contra politie (Van onze parlementaire redacteur) HET gesprek tussen de regering en de Stichting van de Ar beid, dat gisteren plaats vond, heeft niet tot overeenstemming geleid tussen werkgeversorgani saties enwerknemersvakbon den, ten aanzien van de opstel ling van het advies aan het kabi net over de hoogte van de loon- compensatie en de verdeling daarvan over de verschillende gemeenteklassen. Slechter Concessie Overcompensatie Ongegronde 0 Zie verder paginaNSy-kk Militair bij oefeningen verongelukt >4 erschll :van .0,10 g serec&iHendeyg^j iva^woidt' :;verr.i~ vraag of het,mudig< tussen dé lonen 'in meente klassen 'niefcV Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 {4 15 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30—-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: JHuygensplein 1 Telet 183487 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kischtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG OPKLARINGEN 1 Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien.' Matige tot vrij krachtige Zuidwestelijke wind. Aan- houdend koel. r 17 mei zon op 4.48, onder 20.32; maan op 23.45, onder 7.44. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET rapport, dat de drie „wijze mannen", Armand, Etzel en Giordani, op verzoek van de regerin gen van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland heb- ben uitgebracht over de voorziening van die landen met atoomenergie in de naaste toekomst, is bij uitstek in teressante lectuur. Op twee punten uit het lijvige rap port zouden wij in het bijzonder de aandacht willen vestigen. Het eerste punt betreft de econo mische en politieke kwetsbaarheid van de landen van Europa In verband met het bestaande energietekort. Het tweede punt betreft het feit, dat de voorziening in atoomenergie nood zakelijk is en gemeenschappelijke ac tiviteit der Europese landen vordert. WAT het eerste punt betreft, de toe stand is in driekwart eeuw radi caal.' veranderd. In 1870 bedroeg de energieproduktie van de gehele wereld 218 miljoen ton steenkool. Driekwart daarvan werd voortgebracht door Engeland en de bovengenoemde zes landen. De gehele geschiedenis van de in dustriële ontwikkeling van Europa in de negentiende eeuw ligt in dat cijfer opgesloten. In 1870 was er dus in Europa geen energietekort, "maar enérgieover- vloed. Maar dat is veranderd. Hoewel er in Europa momenteel meer kolen gedol ven worden dan ln 1870 in de gehele wereld, brengén wij slechts 15 pet. van'de wereldenergieproduktie op. Door de gestegen behoefte aan ener gie, ritten wij in 1957 met een energie tekort, dat door de te verwachten toe nemende stijging van die behoefte in 1975' nog veel groter zal zijn. Van hun energiebehoeften voeren de 2u landen reeds thans een kwart in, overeenkomend met 100 miljoen ton steenkool. Het grootste deel hiervan komt in'de vorm van 'olie uit het Midden-Oosten. Ook als men alles ln het werk stelt om de eigen energieproduktie te be-' vordéren, meer kolen delven, meer ^aardolie en aérdgais winnen, meer wa- terkifachtinstallaties bouwen in Euro- v!, i"'pa;%zelLl:?al aïs gevolg van de stijgen- 'Cdé' behoefte de import van brandstof fen ln onze zes landen in tien jaat .verdubbelen en ln twintig jaar vérdrie- •Hvoudigeh. In 1967 zal 38 pet. moeten worden 40- pct 'of om en nabij 300 miljoen ton EZE ontwikkeling is uitermate \J ^ibrgwekkend, Indien zij niet dooi een grootscheepse ontplooiing van an ti ere, mogelijkheden tot energievoor- tientóg •wórdt'gecompenseerd. Immers-deze'gang van zaken bete kent'-dat wij een steeds groter dee] van onze buitenlandse deviezen .zou den-moeten gaan besteden aan brand- stófaankopen. De jaarlijkse import- kosten van brandstoffen in de zes lan den aouden stijgen vanglobaal 2000 miljoen dollar thans tot 4000 miljoen in 196,7 en 6000 miljoen in 1975. Dat betékent een zeer ernstige druk op onze betalingsbalansen. Wij zouden grote, investeringen in exportindus trieën moeten doen, alleen al om deze stijging bij te'benen, waardoor de mo gelijkheden van onze handel zouden worden beperkt. Maar. niet minder ernstig ls een tweede gevaar. Wij hebben er reeds eerder op gewezen naar aanleiding van de Suez-crisis. Men mag veilig aannemen dat bijna de gehele stijging van, de energievraag waarin door in voer moet worden voorzien, uit olie zal bestaan. De tonnen kolen, waar hiervooi sprake van was, zijn dan ook reken- eenheden waartoe de verschillende brandstoffen zijn herleid. De .olie voor Europa móet uit het Midden-Oosten •komen..De vraag naar olie in Noord en 'Zuld-Amerika stijgt sneller dan de produktie aldaar. Het Midden-Oosten ligt "betrekkelijk dichtbij. De vracht tls dus.goedkoper en de olie wordt daar. goedkoper geproduceerd dan eldërs.' Wij zijn dus op het Midden-Oosten aangewezen. De politieke gebeurtenissen van de' laatste tijd hébben echter bewezen datdé beschikbaarheid van deze brandstofimport in het geding kan ra ken.. Op het ogenblik raakt dat nog maar een vijfde deel van onze ener-i giévoorziening. Maar de bovenge schetste te verwachten ontwikkeling van onze energiebehoefte doet zier dat-,het ollepercentage van onze brandstof zeer snel zal stijgen. Wanneer er dan een Suez-crisis zou komen, én die zou eens wat langer du- ren; dan ditmaal, dan zouden de ge volgen veel én veel erger zijn dan dt benzinedistributie van dit jaar. Dan zou>Europa economisch worden Verlamd en daardoor militair en poli tiek kunnen worden vernietigd. Mollet vroeg ontslag, Coty weigerde PREMIER Guy Mollet van Frankrijk heeft „uit walging" over het besluit van degeallieerden om de boycot van het Suezkanaal op te heffen, aan president Coty het ontslag van zijn kabinet aangebo den. Coty heeft deze ontslagaanvraag echter niet aanvaard. Dit heeft Mollet gisteren aan de pers meegedeeld. Mollet liet duidelijk merken dat Frankrijk zich door Amerika en Engeland in de steek gelaten voélt. De Franse regering zal de Suezkwestie thans voor de Veiligheids raad van de Ver. Naties brengen. Zij zal de Veiligheidsraad verzoe ken, Egypte bevel te geven, zich te houden aan de zes beginselen die de raad in oktober heeft goedgekeurd. In afwachting van een beslissing van de Veiligheidsraad zal de Franse boycot, van het ka naal voortduren. De Veiligheidsraad zal waarschijnlijk maandag bijéénkomen. Mollet zei dat hij zijn ontslagaanvraag de eerstein zestien maanden tijd ten slotte had ingetrokken omdat bet anders „op een moment waarop ons belastingplan in het parlement verzet ont moet, te veel op weglopen zou lijken". DE BILT, donderdag 10 uur. Met regen en onweer is gisteravond koudere lucht uit het zuidwesten ons land bin nengedrongen. De meeste neerslag meld de het vliegveld Beek waar tot vanmor gen 7 uur omstreeks 20 mm was geval len. Vanmorgen breidde zich een nieuw regen- en onweersgebied over oostelijk Nederland uit. De «kern van de depressie die de koudere lucht haar West Europa voerde, lag vanmorgen boven de Ierse Zee en bewoog zich met een trogvormige uitloper over Engeland in de richting van de Noordzee. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat ons land zich ook morgen in koele en onstabiele lucht zal bevinden zodat ook dan nog enkele buien verwacht moeten worden. Over de oceaan zijn nieuwe storingen naar West Europa onderweg, zodat het weer in de komende dagen een onbestendig karakter behoudt. GUY MOLLET M dit té voorkomen moet daarou aanstonds op grote schaal begon nen worden met de opbouw van een atoomindustrie voor vreedzame doel einden. In' de eerste plaats betekent dat'de bouw van elektrische centrales die door atoomenergie worden gedre ven. •Dat is het tweede punt dat wij noem den-jen het volgt uit het voorgaande met een zódanige vanzelfsprekend heid-dat we er op zichzelf verder wei nig.ni^er over hebben te zeggen. We hebben expresselijk de cijfers door de K'ndrie wijzen" verschaft, zoveel moge- - 'De nieuwe Amerikaanse am bassadeurin Den Haag, Philip Young, heeft gisteren in Wash ington verklaarddat hij en zijn vrouw' van plan zijn een tandem te kopen om op een gfote fiets tocht door Nederland kennis te maken met ons land. en volk. „Mijn vrouw is erg goed'op de tandem",' voegde de heer Yotiiig daaraan toe. Hij zei ook, dat hij begonnen is de Nederlandse taal te leren.. De heer Young werd gisteren in Washington beëdigd in bijzijn van o.a. minister Dulles. De nieuwe ambassadeur is van plan met zijn, vrouw en "24-jarige dochter op 14. juni pér bóót uit- 'New'YorK'hactr'Nederland te ver strekken. t Mn/iwiillnm der de ogen zien. Acht conservatieven de regering" uit de fractie getreden. la diplomatieke kringen-te New York wordt het mogelijk geacht, .dat de bHeen- By een betoging van Parijse studen ten. die uitliep op een botsing met de politie, zijn gisteren veertig studenten en twaalf politiemannen gewond geraakt, 43 studenten zijn gearresteerd. Meer dan 1500 studenten namen aan de demonstratie deel. Aanleiding ertoe was een conflict over subsidiëring van de mensa's. komst van de Veiligheidsraad zal samen vallen met het zenden van een Israëlisch próefschip" naar het kanaal daar dit een prachtige gelegenheid" hiervoor zou zijn. Het Franse blad „Aurore",zegt verno men te hebben, dat een, schip met de davidster op weg is naar het kanaal. Het zou de Deense vrachtboot Jens Toft (2.734 ton) zijn, die door een Israëlische firma i.- gehuurd en van Kaap de Goede Hoop is vertrokken. Op 3 mei meldde een blad'in Tel Aviv vernomen te heb ben;dat de Jens Toft met' een lading copra is weg is naar Haifa. De ministers Hofstra, Suurhoff, Zijl stra. en Witte zijn gistermorgen met een bemiddelingsvoorstel voor de dag geko men, waarin zij in plaats van twee loon beslagen voor de vijf gemeenteklassen, zoals de werknemers wensten en in plaats van vijf bijslagen (voor elke ge- meentekelasse één) zoals de werkgevers voorstonden, drie bijslagen adviseerden: voor de eerste gemeenteklasse3 per week, voor de tweede en derde 2,50 en voor de vierde en vijfde '2 per week. Nadat de ministers hun voorstel had den gedaan en toegelicht, kwamen de werkgevers en werknemers eerst af zonderlijk bijeen en daarna gezamen lijk, om ten slotte opnieuw overleg te plegen met de ministers Suurhoff en Zijl stra, welk overleg afbrak met negatief resultaat. Het kabinet zal, naar wij van parle mentaire zijde vernemen, hedenmorgen in speciale zitting bijeenkomen om een beslissing te nemen 'over de- gewenste looncompensatie. Men neemt 'aan, dat de De Nederlandse regering .heeft, even als'de belangrijkste andere scheepvaart- mogendheden,-thans de reders-doen'we ten, dat zU het eerder gegeven advies om de hervatting van de yaart door het Suezkanaal voorlopig uit te stellen, niet langer handhaaft. Dit houdt evenwel niet in,"'dat zij: de Egyptische verklaring als een, definitieve regeling voor het beheer van het Suez kanaal aanvaardt. Deregering,, behoudt zich alle rechten -voor met betrekking tot het verkrijgen van'een meetr' bevredigen de regeling. 1 r. Be Britse premier, Harold Macmil lan, heeft woensdag, uitgejouwd door de oppositie,, het 'debat van twee dagen in het Lagerhuis over de Suezkwestie ge opend met de. verklaring, dat het be sluit-om Britse schepen weer door hét Suezkanaal te' laten varen weliswaar een" „onbevredigende regeling" is, maar; dat men niet-mag spreken van een? „succes, zonder -meer" voor president- Nasser van Egypte.' Na het Brits-Franse-optreden in okto ber is het pact van Bagdad krachtiger dan ooit, Egypte is van vele van zijn ver meende vrienden geïsoleerd en het Ame rikaanse, denken over" "de Kwes'Üé "van het Midden-Oosten .heeft een- ;-, revolu tie" doorgemaakt,::tzei de'. Brltsjg,.,pre mier. Macmillan hééft' de'.admiraa&bul- ten dienrt ;Sir'Mafthéw^SIatfèrK-aang jteid als':' (.-tiyzaMeriiaadsfnan. so transportaangelegenheden'', met de spe- .ciale .taak het.transport per- schip en', dat door 'middél -ygn h.ulsleiding te coördi neren, nu méri'.niet-meer met zekerheid op het Suezkahaal kan rekenen. De La-bourleider' Gaitskell, die als eerste namens -.de-oppositie sprak, ver klaarde, dat Engeland nu gedwongen is Egyptische voorwaarden te aanvaarden die slechter "zijn dan In oktober, voor het" Brits-Franse ingrijpen, verkregen konden worden. - Labour heeft een motie ingediend, waarin bezorgdheid wordt uitgesproken over het resultaat van "de regeringspo- litiëk ten. aanzien van de Suezkwestie. Voorts* betreurt-de motie de schade die het Britse aanzien en de Britse econo mische belangen daardoor geleden heb ben. De regering staat niet alleen tegen óver." kritiek, van Labourzijde, maar moet ook kritiek uit eigen kring on- IN ZIJN SLOTREDE op het congres van de Westdultse Chr; Democratische Partij in Hamburg- heeft bondskanse lier dr. Adenauer betoogd, .-dat ln de komende vier jaren, zal worden beslist over het lot van Duitsland én van Eu ropa, alsmede over dé óhtwapenlnr en de. wereldvrede. (- T- i,. „Daarom hebben de Christen De- -. mocraten een bijzondere verantwoor- delijklieid en moetèn ze alles op al les zetten om de vérkièzlngen in september, te winnen", aldus Ade- nauer. De 81-jarige Adenauer, die het ge hele congres voortdurend beheerst had, was in buitengewoon goede vorm en De Britse minister van Defensie, Hare. heeft bekendgemaakt dat in Engeland op het ogenblik een geleid projectiel ont wikkeld wordt voor de bestrijding van hetgeen waarschijnlijk ten gevol ge zal hebben dat de zware tank van het slagveld zal verdwijnen. lijk laten spreken, opdat onze lezers zich zouden kunnen realiseren met welke historische ontwikkeling we te maken hebbén. Het is eigenlijk een groot wonder, dat de mogelijkheid van een atoomm- dustrie geboren wordt, uitgevonden wordt, juist op een tijd dat de econo- misch-politieke geschiedenis ,van ons werelddeel daar om roept W« willen nog nader ingaan op de noodzaak van gemeenschappelijke ac tiviteit der Europesé staten in deren. vertoonde geen tekenen van vermoeid heid na de vier zware zittingsdagen, waarin hij ettelijke grote redevoeringen heeft gehouden. Hü deelde, later op een persconfe rentie mede, dat hij zich schaart ach ter het Amerikaanse voorstel van proefzones voor luchtinspectie, als een begin van de ontwapening. Gevraagd naar de mogelijkheid van demilitarisa- tie na hereniging van het tegen woordige Oost-Duitsland antwoordde hij: „De sta daar zeer gunstig tegen over als - het de Russische vrees voor versterking van het Duitse militaire potentieel door de hereniging zou wegnemen." De bewoners van het huidige Oost- Duitsland zoudén dan kunnen worden] vrijgesteld van dienstplicht. De "Westdultse Chr. Democratische Partij heeft voor de verkiezingen een manifest vastgesteld, dat o.m, de vol gende punten behelst: 1. Hereniging van Duitsland en de vrij lating van alle Duitsers die nog in communistische landen gevangen worden gehouden. 2. Algemene gecontroleerde ontwape ning, de kernwapenen Inbegrepen. 3. Bevelling van de vrije wereld door het versterken van de NA.V.O. 4 Economische en politieke eenheid van Europa. 5 Vrijheid voor elke Individuele bur ger, versterking van de gemeen schap en bestrijding van elke klas se- of geloofstegenstelling. 6 Voortzetting van de tegenwoordige politiek van vrije economie'. 7 Stabiliteit van muntwaarde en prij zen. 8. Sociale zekerheid voor ajlen. - (•Van onze correspondent) OMRINGD door veertig vliegtuigen van de vloot der Rijksluchtvaart school en vele honderden genodigden en belangstellenden heeft Z.K.H. prins Bernhard woensdagmiddag het nieuwe gebouwencomplex van de RLS op het vliegveld Eelde officieel, tin gébruik gesteld. Hij deed dit met een korte rede, waarin hij liet. uitkomen, dat de omvang van', dezennieke -school voor verkeersvliegers een bewijs .te meer is van de zeer eervolle plaats, die de Nederlandse; burgerluchtvaart ln het luchtverkeer inneemt. „Een grote ondernemingsgeest en een evën groot doorzettingsvermogen hebben tot dit resultaat geleid. Deze voor een klein land als bet onze zo markante positie is bevochten en ver overd in een lange strijd tegen con currentie en helaas ook tegen restric tieve luchtvaartpolitiek", aldus de Prins, die om halftwee met de rege- ringsdakota PH-PBA' op Eeldë was gearriveerd. Hij werd verwelkomd door de minis ter van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera en vervolgens door tal van an dere autoriteiten o.w. mr. J. Cramer en mr. W. A. Offerhaus, resp. commis saris der Koningin in Drente én Gro ningen. Heel het vliegveld, dat opgevrolijkt werd door tientallen vlaggen van ver schillende nationaliteiten en „bezet" was niet alleen door de talrijke auto riteiten, maar ook door de halve be volking van Eelde, ademde de vreug de van:dit grootse gebeuren- voor het kleine Drentse dorp én voor de Rijks luchtvaartschool, die thans beschikt over de modernste school voor ver keersvliegers van Europa. Aan de officiële opening werd een gedenkteken onthuld voor de employés én leerlingen .van de RLS, die in de uit oefening van hun functie het leven lieten. Nadat het muziekkorps Nieuw Leven uit Eelde het „Wilt heden nu treden" had gespeeld en terwijl de leerlingen der school ln blauwe uni form met witte pet stram in de hou ding stonden, trok mevr. Klumpes, echtgenote van de in 1948 bij de vlieg ramp op Schiphol omgekomen radio telegrafist Jaap Klumpes de witte hoes van bet monument, in bijzijn van tal rijke familieleden der gevallenen. Dit gedenkteken, een bronzen wereld bol met het symbool van de luchtvaart, is aangeboden door het personeel van de RLS, dat het monument oók zelf vervaardigde. Het ontwerp is van de heer J. C. Volkers. Nadat de Last Post was geblazen, legde de commandant der school, de heer K. J.-A.. Meester, een krans aan de voet van het gedenkteken. Een uur hierna arriveerde de Prins, vergezeld door dr. F. A. de Grarif, zijn particuliere secretaris en kol. H. F. ,C. Holtz, chef staf van de Inspec teur-generaal van de Koninklijke Lucht macht. Minister Algera voerde eerst het woord. Hij noemde de opening van dit gebouwencomplex,waarmee een bedrag van bijna 8 miljoen gulden was gemoeid, van de grootste betekenis voor de gehele Nederlandse verkeers- luchtvaart. De minister roemde het werk van de architect van het inter naat, de heer Pierre Kuypers en van Tijdens de inspectie door Z.K.H. prins Bernhard. Rechts van Z.K.H. minister Algera, links commandant Meester. de 80-jarige kunstenaar Bart van der Leek, die het interieur ontwierp. Daarna kreeg Prins Bernhard bet woord. Met het uitspreken van de wens, dat deJEl.L.S. in het komende tijdperk van het straalverkeersvliegtuig op even succesvolle wijze als tol nu toe de KLM van goede vliegers zal voor zien, verklaarde -hij het omvangrijke gebouwencomplex officieel voor ge opend. Na de redevoeringen inspecteerde de Prins de op hét platvorm.opgestel de vliegtuigen, waarvoor de adspirant- verkeersvUegers en hun vliegerinstruc teurs stonden aangetreden. De Britse atoomproeven bij Christmas Island in de Stille Oceaan zijn woensdag begonnen met de ontploffing van een waterstofbom óp grote hoogte. In een officiële bekendmaking van het ministerie van Bevoorrading in Londen wordt slechts gezegd, dat een „kernapparaat" op grote hoogte tot ontploffing is gebracht, In goedingelichte Britse kringen verklaarde men, dat hiermee een waterstofbom bedoeld wordt. Het Britse ministerie van Luchtvaart maakte woensdag bekend, dat de bom is uitgeworpen door een viermotorige straalbommenwerper van het type „Valiant". Deze ontploffing, voorzover bekend de tiende Britse- atoomproef, is de eerste van dé vijfde serie Britse proe ven. De vorige proeven werden in of by Australië genomen. De Britse bekendmaking valt samen met het begin van een aantal Ameri kaanse proeven in de woestijn van Nevada, die de gehele zomer zullen duren. De Britten beschikken voor de proeven in de Stille Oceaan over vier „Valiants", die wit geschilderd zijn om zoveel mogelijk de radio-actieve straling af te stoten. De ramen van de vliegtuigen zijn donker gemaakt om te voorkomen dat de bemanning, die uit vijf man bestaat, verblind wordt door de ontploffing, In luchtvaartkringen is vernomen, dat Canberra-straalbommenwerpers gebruikt worden óm na elke ontplof fing waarnemingen in de atoomwolken te doen. Sir Anthony Eden heeft indertijd aangekondigd, dat bommen met een kracht van een miljoen ton dyna miet-beproefd zouden worden en dat er geen gevaarlijke -radio-actieve straling zou ontstaan. De voorzitter van de Japanse raad tegen proeven met waterstofbommen, Kaoroe Jasoei, heeft verklaard, dat zich naar de mening van de raad on geveer 15 Japanse vissersschepen in het door de Britse kernproef bestre ken gebied hebben opgehouden. Jasoei vreesde, dat zij misschien schade opge lopen hebben. De openbare mening in de wereld zou,, zo meent de raad, „in woede uitbarsten" omdat Engeland de wereldmening had getrotseerd. Het observatorium van Tokio heeft woensdagochtend, te 5.33 uur plaatse lijke tyd, een verandering in de luchtdruk van 0,2 milibar geregis treerd. Terwijl tijdens de Amerikaan se proeven op Bikini de luchtdruk- verschillen slechts een uur lang^ wer den waargenomen duurde de lucht drukverandering ditmaal langer dan drie uur. Verscheidene Japanse politieke lei ders hebben" een protest laten hóren omdat Engeland bij zijn besluit, de kernproeven doorgang-te laten vinden, is gebleven.- - -j .v regering zal vasthouden aan haar bemid delingsvoorstel van gisteren. De kamercommissie, die hedenmid dag ->m twee uur in mondeling over leg met de ministers bijeenkomt'om" tè beraadslagen over de vaststelling van het eindverslag op de Memorie van Anti woord op de Huurwet, heeft laten we^ ten, dat zij hiertoe niet eerder overgaat, dan nadat de regering haar eindbeslis sing ten aanzien van de looncompen satie heeft genomen. Vandaar, dat "het kabinet nog hedenmorgen bijeenkomt. Mocht de regering haar beslissing- vandaag nog niet kunnen nemen; dan wordt het twijfelachtig of d-e Tweede' Kamer volgende week woensdag wel met de behandeling van de Huurwet zal beginnen. :..i De werkgevers bleken in het overleg' van gisteravond nog bereid het -régë- ringsvoorstel '-igemoet te-komen door-", een verandering aan te brengen in! hun eigen voorstel en in plaats van 3' gul- den in de eerste •gemeenteklassev'«2j75r.:* per week én voor de vijfde gemeente»; klasse in plaats van 1,55 een verhoging tot 1,75 per week voor te stellen.' Maar' - verdere concessies waren zij niet *be- reid te-doen. - - - - ï- De werknemersvakbond-em warén; evenmin ber^ d het regeringsvoorstel, noch dat van de werkgevers te aanvaar den en bleven bij hun eigeu voorstellen, die neerkwamen' op 3,15 ,perV weekein de eerste en tweede g-emeenteklasse en. 2,40 per week in de. derde, vierde en; vijfde gameentekiasse. -*••'■■ "-Vf Voor een juiste beoordeling;: van -.d® problematiek v 'igen wij er de- aan-v dacht op, dat de- eigenlijke bedragen'; waarmee de huren verhoogd moeten worden bij een huurverhoging van 25V pet.- de volgende zijn. Ten eerste: voor. geschoolden in de achtereenvolgende vijf- gemeenteklassen 2,50, 2,20, ;-/ l,90,t ƒ1,55 en ƒ1,40; ten tweede voor.'geoe-|| fenden 2.15, 1,95, 1,60,/;1,45. ren -. ƒ1,30; ten derde voor naschoolden,^ ƒ2,15, 1,85, 1,50;" f:1,35 Deze huurverhogingenmoeten dus door een loonsverhoging .worden gecom- penseerd. Aan werkgeverszijdeJjestcaxJ' tijdens de onderhandelingen' la; de Stich ting van de, Arbeidïdé- behoefté'ony;déy ze huurbedragen te" vergelijken mèt:dé loonbijslagen, die dé,werknemersvaK- bonden voorstellen als copipensatiei iZij, zijn van oordeel,;'dat hier een niet. aan-. 4'.^ vaardbaré overcompensatie wordt voorgesteld, vooral in de ...laagste,:>gé-'!:S;;g méenteklasse.Geschoolden'" in ?dé^vijf-"#;5 ■dé -gemeeateklasEèykrijgenVolgenff^déófcéM ;berekening.. 'Ook hét" regeringsvoorstel Meld.*:naaë&'*" 'bet-; oórdeel?;vai2-'«ië^Mi^isvérs';benV.Bel)5 hoórÜjke. overcompensatie in .de laagste.- gemeen teddassen.-in.'r:'Hetbelangrijkstè; geschüpunt-tussèn ,wèrkgévérs;"èn;twérkr.|' nemers had -.echtèr -'betrékkihgy.opk^ae;- De werkgevers.-acpepteren' niet, dat]er -maar, twee bijskgén.; ^"zouden ",-wocden.>*^~^ vastgesteld yóor^déJ'vijf'gemeénteklasf;%' sen. Zij zijn van oordeél.dat de loonbi&gg slag zovéeLmögelijkr bét. werkeUjkei*be^i drag van dé huurverhoging-in de .:'yér*>M schillende gemeenteklassen dient teube^j-i naderen: Overigens zijn de werkgevers.-vaniooc^. -..,:: ;1 deel dat het beroéftj«^dé#ir«knemei»^i.i^ op het rapport van^dé.-'-SERfov.eEf.déta^/ii-;-*:^ schaffing van de afstand tussen de it-* i van 'de vijf gemeenteklassen, wélkeïfafTT.;;':ft spraak in 1854 werd gemaakt,-ongegrond is. Toen-verwachtte men, dat 'de bouw-: .,'-; kosten in de hogere gemeenteklassenL';- naar die' van deklaagste gémeenteklasf; x sen 'zouden toeg'röe^èiij/Maar de-"ge'gèy'; ra vens wijzer, uit, dat dit niet"het geval is.; I-—:...-,:, r - De Russische premier Nilcolai Boelgar nin heeft wederom' voorgesteld op: bet hoogste niveau een' internationale con- ferentie te beleggen ter bespreking - van wereldproblemen. -- i-yj- - K Wel meende hij dat zulk een conferen- tie grondige voorbereiding vergde.-Boèl- ganin deed deze mededehng in een toe spraak tijdens een Russisch-Mongoolse' vriendscLapsbijeenkomst ïn het" Kremlin - die door Radio-Moskou"*-werd uitjen»-:?; den. T Hy verklaarde groot, belang te hechten aan persoonlijk contact tuisseh staatslie- i den en voegde hieraan toé dat dé ervaring g.'leerd had dat zulke contacten nuttig waren. BU eën oefening op de Elspeteiheide in de gemeente Ermelo. waarbij o.a. half-soheinpe aartvalshandigranatea gé bruikt werden, is gisteren door nog onbe kende oorzaak een' ongeval gebeurd, 'd-at aan de 19-jarige dienstplichtige huzaar Raben .uit Didam het leven heeft gekost Hij werd overgebracht naar het Pius-vi ziekenhuis te Harderwijk, waar. hij bij aankomst reeds bleek ~te; zijn overleden. Raben was ongehuwd en behoorde' ;.tot het B-eskader van het 101 verkennings bataljon uit de legerplaatsH- Hórde. De 33-jarige Sigi Waselberger uit Hallein_ in Oostenrijk is woensdag - begonnen aan een wandeling(op zijn handen van Salzburg'naar Wenen,een afstand van 300 fem.'r.!.'-;. De Oostenrijker wil drie a vier Jem per dag'afleggen en verwacht op die wij- ze in september in de'hoofdstad aait? te komen. Van de opbrengst van deze prestatie wil hij eensportschool „voor lichèA- nielijk onvolwaardige kinderen stïcbN', ten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1