Energie gemeenschap Ten hoogste f 4 per week; leeftijdsgrens 23 jaar Kegeringsbeslissing is niet ideaal Maar de keuze was Londen steunt Parijs in Veiligheidsraad V.S. willen krachtige staten in het Midden-Ooster REGERING HAKT DE KNOOP DOOR: 4 C.N.V. OVER HUURBIJSLAG: Volgend jaar juli in de contracten Israël wacht met proefschip Akkoord over aan leg oliepijpleiding Brits-Arabische toenadering Macmillan kreeg vertrouwen WERKGEVERS TELEURGESTELD OVER DE HUURCOMPENSATIE W eeroverzicht MORRIS Fins kabinet tréit Doodvonnissen in Hongarije f o VRIJDAG 17 MEI 1957 V. J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3690' Weerbericht F.-.y I -.v/vv Wel aanvaardbaar Bezwaren Geen zekerheid MAANDAGAVOND SÜEZDEBAT ■~*v- Uitgangspunl Premie kinderbijslag Nederlands-Egyptisch betalingsakkoord Iraaks-Arabische bespreking geslaagd. Verwijt aan regering Eisenhower Zwitserse importeur bekent spionage - O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT - (Van^een^oïüffié^^rfeiaggeversj DE regering heeft'blijkbaar ge streefd naar een zo billijk mo gelijke oplossing van het probleem van de looneoir/pensatïe voor de huurverhoging met *'25 - procent. Zij is daarin ten dele wél''en ten dele niet geslaagd, zo zei'men ons gisteravond van de zijde van het bestuur vaft het Chr. Nationaal Vakverbond. ENGELAND zal Frankrijk in de Veiligheidsraad inzake de Suezkwestie steunen. Dit heeft de Britse minister van Buitenlandse" Zaken, Selwyn Lloyd, gisteren in het Lagerhuis meegedeeld. De Veiligheidsraad komt op verzoek van Frankrijk maandag avond .om acht uur Nederlandse tijd bijeen. Debat Advertentie 4 .KANS GEMIST 1 T. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 4245Ü Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huygensplein 1 Telet 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, j 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Geldig tot zaterdagavond. ZELFDE TEMPERATUREN i Vanavond en vannacht veel bewolking met plaat selijk wat regen, morgen opklaringen maar in de middag ook hier en daar een bui. Matige tot krach tige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 18 mei zon op 4 44, onder 20 33; maan op—.—, onder 8.46. IN het rapport van de drie wijze mannen wordt gezegd dat voor de zes landen van West-Europa geduren de de volgende tien jaren plaats is voor een atoomenergie-capaciteit van 29 miljoen kw. Dat betekent dus dat er door atoomkracht gedreven elek trische centrales moeten worden "ge bouwd die deze hoeveelheid elektrici teit zullen moeten leveren. Indien dat plan werkelijkheid wordt, zal, zo zegt het rapport de brandstofinvoer in onze landen van omstreeks 1863 af niet meer behoeven te stijgen. En dan ra ken wa dus uit de gevaarlijke situatl» die we in ons vorig artikel hebben be- schreven. t ET rapport noemt dit een „ambi- •II tieuze taakstelling." De verwezen lijking ervan zal een grote en voortdu rende inspanning vragen van onze ge hele industrie, die met uitzondering van de Franse, haast niet over erva ring op atoomgebied beschikt. Het is daarom nodig dat men de activiteiten der verschillende landen op dit gebied coördineert. Er moet een gezamenlijk plan komen, waaraan industrie en we tenschappelijke werkers van alle be trokken landen samenwerken. Men kan zich de lux» van de versnippering niet veroorloven, want dat drukt het totale resultaat. Het plan van de 15 miljoen kw. ligt dan ook aanmerkelijk hoger dan het to taal der plannen die nu in de afzonder lijke landen zijn opgesteld en die het tot 1967 niet verder brengen dan een totaal van 6 miljoen kw. aan atoom- capaciteit Door het tot stand komen van een Euratomgemeenschap ontstaan er ech ter nieuwe mogelijkheden. Niet alleen dat daardoor de industriële eD weten schappelijke mogelijkheden te samen gevoegd worden, een gemeenschappe lijke markt industriële specialisatie aanmoedigend voor alles wat speciaal nodig la voor de bouw van atoomcen trales, zal binnen een jaar worden in gesteld- t Euratom zal verder onze landen als een eenheid vertegenwoordigen tegen over derde landen en zal daardoor be ter in staat zijn' hun .'volle medewer king te verkrijgen dan-voor- elk onzer, tonden afzonderlijk. HIERMEDE-raken wij een zeer-«be langrijk punt Het program'vasiS miljoen kw. kan nl. niet wordtin' uit gevoerd zonder de hulp van Amerika, Engeland en Canada. De hulp vim de Verenigde Staten is daarvoor verre weg het belangrijkste. In de Verenigde Staten is men name lijk het verst gevorderd in het tot stand brengen van een wetenschappelijke ba sis waarop een atoomindustrie kan be rusten. Die basis is daar tot stand ge komen door de samenwerking van een overheidsinstantie, de Atomic Energy Commission en het particuliere be drijfsleven. Het feit doet zich echter voor dat toepassing van atoomenergie in Ame rika voor de naaste toekomst onrenda bel is, omdat daar de gewone energie bronnen, kolen «en olie, veel goedkoper zijn. Daardoor kost elektriciteit in Amerika een derde minder dan in Europa, En dat maakt dat gebruik van atoomenergie te onzent wel renda bel kan zijn. Intussen is er Amerika veel aan ge legen, om In ervaring met betrekking tot de industriële toepassing van atoom energie niet achter te geraken. Daar om is Amerika bereid^ indien Eura tom tot stand komt zijn wetenschap- ,pelijke basis aan Euratom ter be- schikking te stellen. Het is bereid Europese technici te scholen tot atoom technici. Het is bereid zelf hier van rijn knapste deskundigen naar toe' te sturen om samen met onze mensen «on atoomindustrie op te bouwen en het is bereid de daarvoor nodige atoom brandstof, uranium,* te leveren. Europa en Amerika kunnen elkaar daardoor wederkerig dienen. Europa krijgt zijn atoomindustrie ec Amerika raakt niet achterop doordal het daarbij betrokken is, terwijl het zelf zijn. atoomindustrie nog niet be hoeft op te bouwen. Amerika is echter alleen bereid» om dit te doen als de zes lander samen werken in een atoomgemeenscbap. Want zo alleen is het ervan verzekerd dat het gèen broddelwerk wordt en dat deze omvangrijke hulp niet vermorst wordt, maar werkelijk leidt tot een po litiek en economisch sterk Europa. En die atoomgemeenschap zal dan ook ®auw samenwerken met Engeland dat daartoe bereid heeft verklaard en' via de OJE5.E.S. met andere Europese landen. Zowel het Amerikaanse belang ais de Europese situatie leiden ei dus toe dat Euratom tot stand gebracht moet worden. Zonder de totstandkoming van Euratom zal het project van 15 mil joen kw. niet kunnen worden verwer kelijkt. En zonder de verwerkelijking van dit project kunnen wij als Europe 's landen ons zelf politiek en econo-, tnisch niet op de been houden. Zoals de uitvinding der atoomenergie op een voor Europa s lot beslissend tijdsgewricht is gedaan, iets wat, ge lijk wij gisteren schreven welhaast als een wonder moet worden aangemerkt, zo is de samenwerking der zes Europe se landen in een atoomgemeenschap, la associatie met Engeland het mini male, maar historisch noodzakelijke antwoord dat wij als Europese staten f 3.10, f 2.60 Huurbijslag minimaal en f 2.10 jQE MINISTERRAAD heeft gisteren in buitengewone vergadering beraadslaagd over het standpunt van de regering ten aanzien van de looncompensatie voor de huurverhoging met 25 Dit standpunt werd als volgt vastgesteld: IDe compensatie voor loontrekkers zal geschieden in de vorm van een bijslag van 2 procent op de rechtens geldende lonen. 2 Het minimum van deze compensatie zal bedragen voor de eer ste gemeenteklasse ƒ.3.10, voor de tweede en derde gemeente klasse f 2.60 en voor de vierde en vijfde gemeenteklasse 2.10 per week. Het maximum van de bijslag mag niet meer bedragen dan f 4.per week. 3 De compensatie zal niet worden toegekend aan degenen, die jonger zijn dan 23 jaar, tenzij 7Ü gehuwd of kostwinner zijn. De toekenning zal evenmin geschieden aan werkende gehuwde vrouwen, die niet kostwinsters zijn. De verwerking in de collectieve arbeidsovereenkomst of loon regeling mag aanvangen op 1 juli 1958, tenzij de economische omstandigheden dit ongewenst zouden maken. Deze compen satie zal ruim 2.4 procent van de totale Nederlandse loonsom bedragen. L i<" Afr. Af. Sanders, wiens benoeming by Kon. Besluit tot president directeur van de Herstelbank binnenkort verwacht kan worden. Erkend moet worden, zo deelde,men ons mede, dat de regering voor een moeilijke beslissing stond en wel om twee redenen. In de eerste plaats moet geconstateerd worden, dat het'Uit gangspunt een huurverhoging' van 25 procent in alle»gemeenteklassen een foutief uitgangspunt is. In de krin gen van het CNV zou men de voor. keur hebben gegeven aan een gedif ferentieerde huurverhoging, zoals die bij voorbeeld ook in 1954 heeft plaats gehad. De beslissing was in de tweede plaats moeilijk omdat er geen overeen stemming kon worden bereikt in de Stichting van de Arbeid. In ,het algemeen acht^e^de^cijfers van ,de regering uit hetiToögpunt van een compensatie voor de huurverho ging'wel aanvaardbaar. Het CNV-be- stuur maakte 'echter een uitzondering voor 'gemeenteklasse 2, waarin de plaatsen xitten die het midden houden tussen grote rieden en provincieplaat sen. In de. tweede gemeentekhpse be draagt jde'looncompensatie minimaal 2,60-én daar is de compensatie aan de krappe kant. Maar behoudens deze uitzondering meent het CNV-bestuur, dat in elfc/ge- val de werkelijke huurverhoging door een bijslag wordt gecompenseerd. Hieraan kan worden toegevoegd, dat al degenen die reeds een nieuwe wo ning bewonen en die dus reeds een ho gere huur moeten betalen, eindelijk een. -welkome Inkomensvermeerdering ontvangen, w$ar geen- uitg^venver- meerdedng^tegenQ.v.crn5tafWU-'-~ - Wanneer men -'de regeringsbeslissing evenwel bekijkt' vanuit het oogpunt van. de gemeenteclassificatieverschil- len, dan blijkt, dat er aan deze oplos sing bezwaren verbonden zijn. Dat bezwaar is, dat de loonverschillen tus sen de eerste en vijfde gemeenteklasse althans tijdelijk met 1.worden vergroot. Betreurd moet daarom wor den, dat de regering het tussenvoor. stel van de drie werknemersvakcentra les, namelijk een toeslag van 3.15 in de eerste en tweede gemeenteklasse en van 2.40 in de derde, vierde en vijf de gemeenteklasse niet heeft aanvaard. Het voorstel van de werknemersvak centrales betekent immers toch al een tijdelijke vergroting van het gemeente- klasseverschil met f 0.75. De regering is nu nbg een stap verder gegaan en heeft dit op f 1,gesteld. Een ander belangrijk .bezwaar, dat he( CNV-bestuur ,-heeft - tegen de be slissing van de-regering, fs dat er geen zekerheid/ bestaat 'over het tijdstip, waarop die toeslag in collectieve over eenkomsten en loonregelingen kan worden verwerkt. De regering 'heett namelijk vastgesteld, dat het wegwer ken van de bijslag niet kan geschieden voor 1 juli 1958 en daarbij tevens be paald, dat de omstandigheden het moeten toelaten. In 1954 Is een eerste stap gedaan naar de inkrimping van het gemeente- klassenverschil. Het CNV-bestuur meent dan ook te moeten concluderen, dat degenen die in Nederland in de allereerste plaats verantwoordelijk zijn voor de loonpolitiek, blijkbaar minder dan het CNV onder de indruk zijn van het probleem van het toon verschil tussen stad en platteland. Dit besluit van het kabinet is me degedeeld aan de commissie van voorbereiding der desbetreffende wets ontwerpen uit de Tweede Kamer. De ze commissie is gistermiddag nog bijeen geweest ten einde vast te stel len of het aantal vragen, dat de com missie reeds eerder aan de regering toezond, nog Vermeerdering behoefde. Als gevolg van de besprekingen in de kamercommissie zal vandaag eerst nog mondeling overleg met de regering plaatshebben. Het Is denkbaar, dat dit overleg der ze w«ek?nor niet kan worden beëin digd.' In,"feder reval'moet aangenomen Toen honing Paul en koningin Fredcrika van Griekenland dezer dagen het eiland Mytilene bezochten, liet de oudste be woner Dimiltios hun een oude, vergeelde foto zien, die blijde herinneringen bij het vorstelijk paar opwekte. De foto stelde de koning voor uit de tijd toen hij nog kroonprins was en de koningin zijn bruid. Het treffende tafereel ivcrd door vele eilandbewoners gadegeslagen. Zeventien oliemaatschappijen hebben gisteren m Londen besloten een olie- püpleiding te leggen $lie het Suezkanaal als „olie-ader" van het Westen zal ver vangen. Dekosten worden geschat op drie miljard gulden. De maatschappijen hebben als eerste stap een commissie benoemd die de technische, financiële en juridische kan ten zal bestuderen. Door de nieuwe pijpleiding zal de aardolie van de rijke velden rondom de Perzische golf via Irak en Turkije naar een haven aan de Middellandse Zee gepompt worden. op dat wonder hebben te geven, opdat de vruchten daarVan zullen kunnen worden gezien. WAAR de zaak zo staat, waar onze landen ten aanzien van hun ener gievoorziening en dus ten aanzien van hun naakt bestaan zo in gevaar verke ren, géHjk wij dat gisteren beschreven, waar daarbij voorts blijkt dat de ont sluiting van de schepping ongedachte mogelijkheden biedt om dat gevaar te bezweren mits wij de by dat gevaar en de bij die in de schepping gegeven nieuwe mogelijkheden passende en nood zakelijke samenwerking in een Europese gemeenschap tot stand brengen, schijnt het ons niet slechts eis van gezond ver stand, maar ook christenplicht, dit laat ste te doen. Het na te laten waren nL zelfmoord. In Londen is vernomen, dat Saoedi- Arabie de Britse regering heeft laten polsen over de mogelijkheid van her vatting der diplomatieke betrekkingen, die koning Saoed na de Brits-Franse aanval op Egypte in oktober j.l. heeft afgebroken. Men verwacht, dat Saoedi-Arabië na hervatting der betrekkingen zal aan dringen op regeling van het geschil over de oase Boeraimi, waar rijke olie bronnen zouden liggen. De oase, waarop Saoedi-Arabië aan spraak maakt, is in 1955 door de sultan van Muskat en Oman met Britse hulp bezet. In zijn nadere aanvulling op de Me morie van Antwoord aan de Tweed* Kamer over het wetsontwerp tot wij ziging van de huurwet, deelt minlstea Witte mee," dat by de berekening yan de benodigde compensatiebedragen ij uitgegaan van de huurbedragen vooi geschoolde arbeiders, waarvan ook bij vorige huurverhogingen werd uitge gaan en die zya ontleend aan eer huurenquete van 1940. Deze compensatiebedragen zouder moeten zijn: gemeenteklasse l f 2.50, gemeenteklasse 2 f 2.20, gemeente klasse 3 f 1.90, gemeenteklasse 4 f 1.55, gemeenteklasse 5 f 1.40. Over deze compensaties moeten evenwel worden betaald loonbelasting en sociale pre mies. Daartegenover staat een verho ging van de kinderbijslag voor hel eerste en tweede kind met 2 cent pei dag, derhalve 24 cent per week. Met de hogere lasten en ten dele met de kinderbüslagverhoging voor eerst* en tweede kind rekening houdende, zyn nu de bedragen: f 3.10, f 2.60 en 2.10 vastgesteld. Om de afstand tus sen de gemeenteklassen niet al te groot te maken, is deze gefixeerd op f 1 tus sen 1ste en 5de gemeenteklasse. Overwogen wordt de mogeiykheid vaneen verlaging van de premie voor de kinderbijslag met 0,3 0,4 Hieromtrent zal aan de Sociale Verze keringsraad advies worden gevraagd. De consequenties van de looncom pensatie voor het overheidspersoneel, alsook de eventuele gevolgen daarvan voor de gepensioneerden, zullen op is Naar wij van officiële zyde vernemen het verwachte betalingsakkoord tus sen Nederland en Egypte voor de rege- lin? van de betaling der tolgelden voor hel iuezteanaal titans tot stand gekomen. Hel akkoord bepaalt dat de Nederlandse sc' pen de kanaalgelden zullen betalen in guldens die binnen de Europese Be- tahngs Unie vrij inwisselbaar zullen zyn. De onderbandeliagen over het akkoord werden sedert zaterdag in Cairo ge voerd tussen de Nederlandse ambassade en de Egyptische regering. Sflwyn Lloyd verklaarde 'dat e* lus jj*n-*Eng«Iarid '»h"Fzankrijlc ««i"-«na!iw- -de rechrtem-vanr^«orlogVoerertcfe^tiit* "te behandeling-der 'Hogmttcn nütt J 1 1T .woensdag zal .kunnen beginnen, co- als In het voornemen lag. Zelfs schijn! ernstige twijfel gerechtvaardigd, te *Un of In de volgende week hét voorover leg zover zal zijn gevorderd, dat In dit week van openbare behandeling reed! sprake zal kannen zijn. contact over dere kwestie bestaat Het enige verschil van inzicht fus ten Engeland en Frankrijk betreft het gebruik van hei Suezkanaal in afwach ting van een uiteindelijke regeling, zei de minister 'toen hij het debat over de" regexingspoliiiek ten aanzien van de Suezkwestie heropende. De Franse tegertog weet dat wij als een van de voornaamste oliedistri buteurs in Europa andere problemen dan zij hebben, verklaarde Selwyn Uoyd. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken wilde donderdag niet zeggen, of de Ver. Staten Frankrijk in de Vei ligheidsraad zullen steunen. "Wij we ten nog niet, wat de Fransen van plan zijn, zei hij. De Franse minister van Buitenland se Zaken Christian Pineau zal maan dagmorgen in New York aankomen om aan het debat deel te nemen. Israël zal het zenden van een proef, schip door het Suezkanaal uilstellen De Britse conservatieve regering heeft gisteravond de socialistische aanval op haar Suexpoliliek overleefd en in het Lagerhuis het vertrouwen gekregen. Een motie van de Labourpartij waarin de regering berispt werd „wegens het toebrengen van schade aan het Britse prestige en de economische belangen" werd met 368 tegen 259 stemmen verwor pen. De meerderheid was dus 49 stemmen. Op papier heeft Macmillan een meerder heid van 65 stemmen, maar reeds acht conservatieven hadden aangekondigd blanco te zullen stemmen. korte termijn in het georganiseerd overleg aan de orde worden gesteld. Voor de indeling van de gemeenten wordt die van de Noodwet Ouder domsvoorziening gevolgd. Van de zijde van de Centrale Werk geversorganisaties wordt ons het volgen de medegedeeld: „Van werkgeverszijde is met teleur stelling kennis genomen van de beslis sing, welke de regering op 16 dezer be kend heeft gemaakt met betrekking tot de hunrcompensatie. Naar het oordeel van de Centrale Werkgeversorganisa ties leidt de door de regering vastge stelde maatregel tot overcompensatie in het bijzonder in de iagere gemeenteklas sen. Bovendien heeft door het gestelde maximum de maatregel een nivelleren de werking, welke, gelet op de ontwik keling van de inkomensverhoudingen, ge durende de laatste jaren, sterk moet wor den afgekeurd. Aangenomen moet wor den, dat de uitwerkmg van deze maat regel leidt tot een verhoging van de loonsom met circa 2,5 procent, dat wil zeggen ongeveer 320 miljoen gulden per jaar (exclusief sociale lasten), waar te genover staat, dat de door da werkne mers op te brengen huurverhoging cir ca 220 miljoen gulden zal bedragen. Een verruiming in deze mate van de middelen in de consumptieve sfeer acht men van werkgeverszijde een inbreuk op de grondslagen van het beleid, zoals dit neergelegd is in het S.E.R.-advies van november 1956 en in de regerings nota van maart 1957. Ernstig teleurgesteld is men er over, dat nog geen beslissing is genomen, met betrekking tot een verlagingrvaa de kin- 3? «Li derbijslagprernie. Een verlaging van de ze premie met tenminste 0,4 procent is volledig gemotiveerd, gelet op de be schikbare middelen van 't kinderbijslag- vereveningsfonds en de verdere te ver wachten premieontvangsten en uitkenn- gen. Deze premieverlaging moet nood zakelijk worden geacht om - enig tegen wicht te vormen, tegen de thans getrof fen te hoge compensatiemaatregel. Uiteraard zullen de werkgeversorga nisaties zich nader beraden over de door de regeringsbeslissing geschapen, situa tie." De topconferentie van Irak en Saoedi- Arabic over Arabische aangelegenheden is donderdag geëindigd met volledige overeenstemming op alle naar voren ge brachte punten, zo wordt van gezagheb bende zijde in Bagdad vernomen. Koning Saoed van Arabië, de Iraakse premier Noeri es Said en hun voor naamste adviseurs hebben een slotcom muniqué opgesteld, dat waarschijnlijk zaterdag zal worden gepubliceerd. Koning Saoed heeft inmiddels de uit nodiging van koning Hoessein van Jor danië voor een bezoek aan Amman aan vaard. totdat de Veiligheidsraad hei .kanaal probleem heeft behandeld.' Dit- heeft een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. t Tsraël zou tot dit uitstel hebben be sloten op verzoek van president Eisen hower van de Ver. Staten. Premier Sabri Assali van Syrië heeft Israël gisteren gewaarschuwd, dat het een oorlog in bet Midden-Oosten zou doen ontbranden indien het zou trach ten bij wijze van proef een schip door het Suezkanaal te zenden. Dag Hammarskjoeld. de secretaris generaal van, de Ver. Naties, - beeft donderdag op een persconferentie in New York te kennen gegeven, dat het jntematioriaal» gerechtshof in Den Haag het aangewezen internationale orgaan is om uit te -maken, of de conventie-van Constantinopel Egypte, het recht-geeft, de - rechten-»-vanr- ttorlogVoererictg^ti it- te oefenen -ten aanzien van Israëlische schepen ,in het Suezkanaal. 4 Lord Hinchlnbrooke, een der acht conservatieve rebellen, die hebben ver klaard in het vervolg zich niet meer aan de richtlijnen voor het stemmen door de conservatieve lagerhuisfractie te zullen houden," doch zich hun stem van geval tot geval te zullen voorbehou den als „onafhankelijke conservatieven'" verklaarde na de rede van Lloyd in het Lagerhuis dat Groot-Brittannie het met zichzelf eens moet worden of de ver enigde naties kunnen worden gebruikt als een „instrument van Britse politiek" „waarbij er dan vanwordt uitge gaan, dat de Engelse politiek in haar hoogste betekenis als een politiek voor het-mensdom kan worden beschouwd" of dat dit niet het geval is Aneurin Bevan, de voornaamste woord voerder der socialistische oppositie op het gebied der buitenlandse politiek, verklaarde dat de Britse regering, bij haar aanval op Egypte door het tegen haar gerichte wereldgeweten de ramp van een derde wereldoorlog bespaard was gebleven. „Het Britse gemenebest, is.hoofdzake lijk door de bemoeienissen van de so ciaaldemocratische oppositie, die een remmende invloed op de conservatieve regering heeft uitgeoefend, intact geble ven, doch het aftreden, van Anthony Eden als premier betekent nog niet, dat de huidige conservatieve regering geen blaam treft", aldus Bevan. Bevan viel ook president Nasser van Egypte aan wegens diens nationalisa tie der Suezkanaaimaatschappij, Premier-Macmillan wees in een slot woord op het grote belang van de Ei- DE BILT, vrijdag 10 uur. Een uiüoper van een depiessie, die van Ierland naar de Noordzee trok, heeft gistermiddag in het binnenland flinke buien veroorzaakt, waarbü hagel en onweer voorkwam. De depressiekern is intussen snel in,beteke nis afgenomen. In ons land kwamen1 gisteravond en vannacht flinke opkla ringen voor. Over de oceaan koerste een volgende depressie naar de omgeving van Schotland. Voortgestuwd door een krachtige wes telijke luchtstroming op de Atlantische oceaan, verplaatste het frontsysteem van deze depressie zich snel naar de Britse eilanden. Tegen de avond zal het ons land bereiken en plaatseiyk enige regen brengen. Morgen zullen weer opklaringen, voorkomen In de temperaturen is niet veel verandering te verwachten. Zwitserse en Engelse suède jasjes voor dames, heren en kinderen. Suèdine Scooter- damesjasjes 35. en bromfletskledlng. Motor-overalls - valhelmen -' laarzen. Falcon en Big-Ben-regenkleding.'- - Ferd. Bolstraat 48. Tel. 7171SS, Amsterdam. Barteljorlsstraat ZO. Tel. 13439, r Haarlem. 'f*5 y i >d. IJ Een specials commissie uit ds com missie voor buitenlandse zaken van -het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft de Amerikaanse regering verweten, j dat zij niet de kans heeft aangegrepen om de ijzeren greep van Rusland op'zijn - satellietstaten te breken. De kans, die door de revolutie in Hongarije geboden werd, is niet benut, .Het is de gemiste kans van onze generatie", luidt de con clusie van de commissie. „Door de Hon- gaarse opstand was beel de wereld "in heftige beroering. Maar Amerika, de lei-" der van de vrije wereld, hield zich "af zijdig". De speciale studiecommissie, die. uit vijf leden bestaat, eiste een volledige- herziening van de werkzaamhedender/ Amerikaanse inlichtingendiensten injjiët J buitenland, en het opstellen van plannen'; voor het geval een dergelijke mogeiyk- - heid zich opnieuw voordoet 1 -- -v» James Fulton, een der vijf leden van de commissie, kon zich niet verenigen met dit oordeel. j t r t f ■V-l' Finse kabinet-Fagerholm beeft donderdag besloten zijn ontslagaanvrage in te trekken. c. De premier diende op 25 april zijn ontslag ui, nadat hij bij verkiezingen voor, het voorzitterschap van zjjn socia listische partij met* één stem door de" 75-jarige oud-minister van Buitenlandse- Zaken Tanner was geslagen. Het bestuur en de fractie.van de socialistische partij, iv taven president Kekkonen de wens te ennen dat Fagerbolm premier zou blij-, ven. senhower-leer voor het Midden-Oosten „dat onder meer kan worden afgeme ten naar de opschudding, die hierdoor r onder de Russen is gewekt." Hü achtte deze leer „een zeer-belangrijke bijdrage.-. tot handhaving van de vrede "in dit ge- bied". - j4 - Macmillan vervolgde met te zeggen c dat.het dwaasheid zou zijn te ontkennen, dat Engeland een terugslag had. gehad, „doch het is evenzeer dwaas dit, in het binnenland, of vooral in het buitenland, "-ai te overdrijven", waaraan bij toevoeg- de: „De Egyptische regering en presi- f dent Nasser hebben in de Arabische sta- i ten sterk aan gezag ingeboet". a Sommige politieke commentators voor-' spellen het aftreden van Selwyn Uoyd als gevolg van het gehouden debat. J De politieke correspondent van bet li- berale blad News Chronicle schrijft, dat M na de rede van Lloyd leden van alle par- /i tijen zich afvroegen hoe lang Lloyd nog 'i aan zou kunnen blijven. Hij werd slechts I door enkele conservatieven toegejuicht £*1 en de premier, die zich vlak naast Lloyd '"j bevond, negeerde hem toen Lloyd na "f? zijn „pak slaag" ging zitten. De-Verenigde Staten denken, in sa menwerking met hun bondgenoten en door middel" van de Verenigde Naties, de „vier fundamentele doelen" te berei ken, welke zij zich ten .aanzien van het Midden-Oosten.hebben gesteld, zo heeft de Amerikaanse onderminister .van Bui tenlandse Zaken, belast -met aangele genheden in zake het Midden-Oosten, WilliamRoimtree, op de „Conferentie over bet Midden-Oosten" te Dallas ver klaard. Rountree zei dat deze vier doelen de volgende zijn: 1. De vorming van krachtige en onaf hankelijke staten, die de ondergrondse acties van het .internationale communis me' kunnen weerstaan. 2.- Handhaving van de veiligheid van deze landen met desgevraagd steun van de V.S. 3. Een regeling van de bestaande ge schillen in het Midden-Oosten, ove-"»n- komstig de beginselen van het ha. der V.N. en met steun van de V.° 4. Een Amerikaanse bijti-i*- ontwikkeling van de irnden - bied. De onderminister eerde zien tegen het „negatieve natio; aksme", waarvan zekere extremistisch: leiders in het Midden-Oosten zich. ti achten te bedienen om- persoonlijke doelen na te streven. Voortaan speelrf- ook de Sowjet-Unie een rol in het Midden-Oosten door voorstel len voor militaire'en economische steun te doen, waardoor de invloed van bet communisme moet toenemen. Vooral in Egypte en Syrië kon men de resultaten van de2e pogingen zien. Hij gaf toe, dat de V.S. ook met de leer van Eisenhower niet een "„snel le en gemakkelijke oplossing" voor de vraagstukken van het Midden-Oosten hebben. Het antwoord op deze vraag stukken moest echter in laatste aanleg van de zijde der betrokken landen zelf komen, meende Rountree. Hij voegde hieraan toe, dat de V.S. niet zonder hun bondgenoten hun doel kunnen bereiken. In West-Europa bezaten de V.S. oude vrienden die aanzieniyke belangen in het Midden-Oosten hebben. De Zwitserse pohtie-mspeeteur Max Uirieh heeft bekend geheime documen ten aan buitenlandse autoriteiten te hebben verstrekt Ulrich, die op 2 mei is gearresteerd, werd er aanvankelijk alleen van, be schuldigd, telefoongesprekken van en naar de Egyptische ambassade te heb ben afgetapt en de inhoud ervan te hebben doorgegeven aan kol. Marcel Mercier, hoofd van de Franse inlieh- ^grndienst in. Zwitserland. Walter Funk vrijgelaten _Een van de grote Duitse oorlogs misdadigers, Walter Funk, is donder dag vrijgelaten, aldus is onofficieel in West-Berljjn meegedeeld. Hij werd gevangengehouden in de gevangenis van Spandau. In Hongarije zjjn veertien „contra revolutionairen", die schuldig zijn bevon den aan het doden van zeven politie mannen tydens de Hongaarse opstand van vorig jaar, ter dood veroordeeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1