e Rotterdam gepa wil gesprek, geen veroordeling m Vlaggen wapperden in Eindhoven KONINKLIJK BEZOEK AAN PHILIPS mm Officieren eisen verkiezingen Idat is cUdV\ v_ VIJFTIENDE JAARGANG No. 369Ï Gij geheel anders... PROEFSCHIP MAAKT GEEN KANS Haar rood geverfd Politie via Weerowrzicht Noodweer in dé Ver. Staten 'émk 'mm Passer-in-etui voor Rood-witte boei ivaargenomen prinses Marijke Jongen bijna etmaal in schacht Ventje Soemoeal ontslagen Minister-president van Indonesië over plannen van noodkabinet Koninklijk Paar zag kleurentelevisie Vier Jordaniërs naar de galg - r - O r^t ZATERDAG 18 MEI 1957 Ook Fraïise schepen spoedig door kanaal? Franse prefect Schietpartij in Algiers Crisis in Argentinië Huurwetten één maand uitgesteld J f Misschien S* Rustig voorbereid Zie verder pagina 3 *2 551 VROUW GEDOOD Bom in pakket voor Valkensivaard De lunch werd gebruikt ten huize van dr. Otten in ValkenSwaard, waar later de trekstenenfabriek werd be zocht waar o.a. grammofoonnaalderi worden vervaardigd. Sis® t -'Ml 'f >'"JL JÊètéÊÊÊT iff !?S ¥P Nieuw Italiaans kabinet vandaag gereed fii Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 1I5?00 <4 1.) Postbus 1112 - Postgiro No. 434519 KJacbtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 's-Gravenhage: Huygenspleus 1 Telef. 183487 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Ktechtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teletoon 87862 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, J 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Geldig tot zond^fötmd. -'r#^BUIEN Nu en dan buien, Afgewisseld door opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en west. Over het algemeen lagere temperaturen. 19 mei zon op 4.43, onder 20.35; maan op 0.17, onder 9.50. 20 mei zon op 4.41, onder 20.36: maan op 0.44, onder 10.55, Directeur: H. DE RUIG ONDER bovenstaande titel is vooi kort een geschrift verschenen uitgegeven door de Calvinistisch) Studenten Beweging. De titei, ontleenc aan Ef. 4:20, wijst duidelijk in di richting van het onderwerp, dat aar. de orde wordt gesteld: de verwereld lijking. Prof. dr. J. H. Bavinck sprak op de voorjaarsconferentie van de C.S.B. als zijn mening uit dat we reldgelijkvormigheid ons gerefor meerde leven wel eens dieper kon hebben aangetast, dan wij ons bewust zijn. Bij deze opmerking wil ik graag aansluiten, wanneer ik de aandacht vraag voor^ deze brochure. Zij wil Immer» dienen om de verwereldlij king in een bepaalde sector van dat gereformeerde leven aan te wijzen; op zijn minst de bezinning daarover op gang te brengen. Al geruime tijd leeft bij hen, die nauw be trokken zijn bij het studenten leven, zoals het opkomt uit de gereformeerde gezindte, ck> over tuiging, dat het christelijk karakter van dat leven zo weinig duidelijk blijkt. - Van een tegenstelling van,het léven van ben die „de Here Jezus hebben leren kennen" tot dat van diegenen, die botten Jezus Christus, leven, blijkt nauwelijks iets. Zoekt mennaar de oorzaken hiervan, dan. vah er te den ken aan de synthesen, die e/telkens Veer voltrokken worden tussen de bij belse, waarheid en gedachtegoed dat van elders stamt. Een grote rol speelt wel het in een der artikelen genoemde pragmatisme. De. pragmatistiscbtt levenshouding .betékent dat men studeert voorname lijk om de lucratieve baan, die even tueel na voltooiing van de studie-te verkrijgen valt;Meestal.blijft men.nbg net christen, althans lid dér kérk, maar de verbinding van het christen- zijn met de studie en het werk,'dat; in de toekomst zal worden verricht, wórdt niet gezien, noch ingedacht De niet aan studie bestede tijd wordt - dan vaak ge^*(ver)bruikt op een wijze, zo als dat. overal in de wereld lm studen tenkring gebruikelijk is, v GIJ 'geheel andera''. een appel van. studenten -tot studenten althans voornamelijk. Het wil gehoord wórden 'tot in de uiterste hoeken van de, ''gereformeerde studentinrirerelA- .asadacht te krijganjuist**» men bereiken wiL - De sgtudent hoort over -het algemeen velé theoretische betogen aan. Hij zal zich'niet gemak» köijk zetten tot hét lezen van; nóg enige verhandelingen, b.v. ever- de wercldgelijkvormigheid, vooral niét Ills deze kómen van de kant .van oude-' Hier teerd de' ,j!ivarte' Ruiter" gear. resteerd. (Van. een onzer verslaggevers) r-fr.v'V.-x D E 31-jarige koopman '?;H. Gruijtèn uitMierlo-Hout, alias ,de Zwarte Ruiter, is gister avond óm;- zeven uur in een wo rd, van. wie. hij meent,-dat ze zijn uing aan de JfloiffinlaiKSe Or léven toch niet kennen. chideestraat gearresteerd,- onge- Om toch de aandacht gespitst te- veer vier weken, nadat hij Ne krijgen op de zaak, die:de C&.B. aan j derland in' 'opschudding, bracht •de orde wilde stéllen, is'-.éen' vorm .ge- j door 7 uit de strafgevangenis te kozen die niet zonder het risico van Scheveningen te ontsnappen, ndsvwstend gebruikt kan, gorden. ^val ;Van de recherehe was Studenten en Jonge", oudstudenten „.i-j nemen in een aantal «rtikelén het overspelend,dat de ge- woord, en voeren dit gesprek opdejvree?de m^cadiger. geen kans wijze der stiidentén. Is de zgn. men- I kreegde politiemannen van zich tor er meestal op uit lachend de af iehóuden met een stengiw, waarheid te zeggen, hier wordt in hit- die hij bij zich had; en .waarin tere ernst kritiek geoefend, met tóè- zestien kogels zaten. passing van hetzelfde procédé, als bij de mentor gebruikelijk is. Door over- Het hu!S waar de arrestatie plaats- accentuering vah i bepaalde trekken vond, wordt bewoond d^r, kenm^en van het xtiiri«nt*r>i™2n van.de< Zwarte Ruiter. Hij - was 'hier karfkatuurh»Jw ^iur ontetaat ^gisteren., naar toe gevlucht, omdat de 5 spre^f grond 'hemop zijn, onderduikadres -in j u. ^rii- vast in d« utrecht te heet .onder de voeten was aandacht; er wordtverzetopgeroe- gewórden.'Zijn' zwarte haar, waar hi, P®;men wordt boos, men wordt, kria-* zijn, bijnaam aan té danken heeft, kras heiig: menwil steeds maar - roepén: I rood' gevérfd en hjj had een dónkëre nipt waar, niet zo eenzijdig, men-j hril -op. spa! En juist zo gaat het de politie kwam achter het onder aandacht, trekken van hén diemen ««Cadres dank *n. de eente Dlaati bereikWn wil* l2^ ®6n .in Utrecht gegeven top. dé stmteóf»,, i r!f'Jr m Twee, inspecteurs en; veertien re- san A wü niet *«*- Ljiercheurs kwamen; ohmiddellijk: in oa nu zo-maar actie. De rechercheurs; sloten de om- gpwonnen zullen geven aan de vigen- I geving van dewoning hermetisch af. ujke boodschap van dit geschrift: „Gij De'. hbofdinsp«:teiu van \politie, de geheel anders!" Maar ze, gaan; luis- heer J. AV. J; Moerman 'Ven' diens col taren en worden bij de discussie be- jleea B: P. Kalma, gingen precies ze- trokken. ven uur naar- de acbterzüde van de Een gesprek over het al of niet waar woning. - Op een afstand van twintig *i* Seze cJ gSe zagen,zü, dat.de Zwarte Ruiter Ïji G¥PTE zal Israëlische schepen de doorvaart door het Suezka- J naai blijven weigeren. Dit is de eerste officiële commentaar van Egypte op de Israëlische plannen een proefschip door het kanaal te zenden, De verklaring werd gisteren afgelegd door de directeur-ge neraal van de Egyptische voorlichtingsdienst, Abdel Kader Hatem. "Egypte alle maatregelen treffen die nodig worden geoordeeld voor de veiligheid van het kanaal, dat een deel van Egyptisch gebied uitmaakt", zei Hatem. v In de verklaring werd verder gezegd, dat Egypte „het recht heeft zijn gebied te verdedigen en zijn veiligheid te bschermen" op grond van artikel 10 van de conventie van Konstantinopel van 1888. 1 klaard. daarbeide-^Janden formeel met elkaar in staat van-. riörlog zijn. De ver klaring zegt, dat ^Egypte dit recht ten volle ten uitvoer "zaï.Teggen; Het baseert zich daarbij op arL. 51 van het handvest der Ver. Natiesyiftaarin verklaard wordt, dat iedere mogciWheid gerechtigd is tot zelfverdedigipg^-ï-gT.' Uit de Egyplische. verklaring valt af te leiden, dat Egypte 'zal trachten elk Israë lisch schip reeds;bij.het binnenvaren der Egyptische wateren, op weg naar het kanaal dtls, tógën te houden. De.-Egyptische verklaring, waarin Israël .Slechts de marionet in de handen der imperialisten" .wordt genoemd, behelst verder een felle; aanval op Frankrijk we gens het Franse, vérzoek tot bijeenroeping van de Veiligheidsraad ter behandeling van de Suezkwestié. Frankrijk zal ;jzj)n scheepvaart mis schien weer toësbMn van het Suezkanaal 'gebruik te. makiép^als Egypte besprekin gen met de kahsalgebruikers zou openen met de bedoeUng -' tot - een uiteindelijke regeling over Sués te komen, werd gis teren uit Franse jfe'rlren vernomen. Dit bericht „schijnt ,eeh uitlegging te vormen, van eeri'Syerklaring," eerder door een woordvoerder vanhetdepartement van ,Buitehlanc^e;-Zaken op een perscóri- ierentië.-:afgéIff'«fUJ. Egypte heeft het .kanaal voor ésraëlische schepen en ladingen ontoegankelijk ver- Af a «jet^ gsrekeu#! 'Ir Nr': ^„hëeEfln- ^rfhet-rimis kamer 7 »aa „op de bovehvérdieping. Hij had hét -stellige voornemen een gevecht aan te gaan met de inspec teurs, maar hoofdinspecteur Moerman raadde' hëmyin zijn eigen belang aan zich- Tüstig te hóuden én rich ónver- Wjld over. té geven. De Zwarte Rui ter, gaf /aan deze sommering gehoor en, liet „zich 'gewillig wegvoeren De „Rotterdamse recherche had de arrestetie op een -weloverwogen, rus tige' wijze voorbereid. Zo weinig mo gelijk geloei van'sirenes had-de heer Móerman bevolen. Hü zocht - veertien goéd getrainde politiemannen uit en omstreeks tien minuten voor zeven vertrok de groep in de richting van de Rozenlaan, de straat die achter de Orchideestraat is gelegen. Hoofdredacteur! Dr. J. A H. J. S. BRUINS SLOT DE BILT, zaterdag 10 uur. In het;-; koufront'vari'de depressie, die gisteren;.'|f van de oceaan Schotland naderde, heeft;;' zich een actieve storing ontwikkeld, die; vandaag met een" uitgebreid regengebied" over Engeland naar het- noorden trekt Het koufront van deze depressie na-, derde vanmorgen met régen uit het zuidwesten ons land. Achter dit koufront stroomt;' koudere en onstabiele lucht West-Europa bin-.7-: nen, waarin naast opklaringen ook ,en-' §Sp kele buien voorkomen. Morgen zal ons .;.;.-!. land zich in deze luchtstroming bevini|j#|!|g 'den, zodat de temperaturen voóraarhéAs^p lijk in het oosten van het land lagec ziü-;i®;c len zijn dan vandaag. t De westelijke staten' van Noord-Ame— rlka zijn de laatste dagen „getroffen, door hevige sneeuwstormen éh^ tornado's.; In totaal hebben 24 personen tengevol-, ge van het noodweer het' leven verlo ren. Een tornado die het plaatsje Silver-- ton in Texas teisterde heeft 19. doden'; geëist: 58 personen moesten in eenr zie- -: kenhuis worden opgenomen. Dé-schade!® wordt geraamd op driekwartmiljoen',-.- dollar. De staten Colorado en Wyoming - hebben te lijden van hevige sneeuwstor- men. In Noord-Oklahoma dreit^<éèHW»g overstroming van de ririër de GimarrofcSt® Tijdens hun verblijfinde Philips-t' fabrieken in Eindhoven hehbeh]H.M: de Koningin en Z.K.H., prins 'fBernr'; hard ook een bezoek .gebracht' aan de fabriekshal waar- treksteén en; grammofoonnaalden worden gemaakp H.M. bekeek een belangrijk ondet-- deel door dè microscoop. De 'woordVjKfrdèrizei, dat „wü aandé KDherLw/,-,::--:;.:): - v.eilighe^aaflïyah feX^Ttayes^m^n"-. utapecfeff» .heEtt,r-m^-;^OTi dagJzulleh.Anra'gén niéü\vétbèi|rékihge*n tot stand te Brengen over de .uiteindelijke status van,'de waterwe«g." „Wij wensen onderhandelingen'en geen veroordeling.Zodoende dienen wij naar onze mening het best de vrede en de Ver. Naties'.', zei de Franse woordvoerder. De echtgenote van de prefect van het Franse departement Bas-Rhtn werd gis teren in Straatsburg - gedood, toen zi.l een aan haar man, André Tremeaud, geadresseerd pakje openmaakte, en dit ontplofte. Tremeaud is, voordat hij in augustus 1955 prefect van Bas-Rbin werd, drie ëneenhalf jaar prefect van Algiers ge weest. nuttelonc »ii„ -w- je*'deur- vari de keiiken 'opende, die bené»w«f I waar».20aIa ?e° Itoegang geeft* tót-de tuin.;,Tóen hjj in kankatuur ontdekkend, j degezichtenkeek: vande pólitieman- f?0. 'n*. Natuurlijk worden er wèi nen, ,scHrok hij terug." Hysloeg ,'dè christen-juristen en christen-artsen deur mei een harde- lag dicht, -maar aan de V:U. opgeleid. Maar waarom de inspecteurs zatënihem- dicht op de wordt dat dan in een van de artiJce- hielen. tan ontkend? Waarom anders, dan om In de^.wertrékken "op fle begane acherp het gevaar te signaleren, dat Stond Was de Zwarte Ruiter metmeer 'S «Met; y,er om (vakwétenschappelijkebekwaam- te"^S ^enïun-staari, Hy achtte het béid bil te "„LT j f 1 _f: raadzaam -deze maar dadelyk in be- S; Ir Jen,gen f.n te verkri^ea slag.te nemeii. net chnsten-2ijn overwoekert - Wn De'. Zwarte Ruiter; had,zo bleek r-® Dren««n we en houdtt» we die'hater, in, zyn'-groté'haast vergeten.het Z®? elkaar: goed-jurist en waar wapen mee te riemen.'Hy; had boven-, omtaten! Het is zeer vefheugerid als studentengeneratie rich: gaat rea- - liscren, waarom riet aan de V.U. das jsen, waartoe het studentenleven zq 'och eigenlijk begonnen is om die bei- vaak leidt, beu is. Natuurlijk ontbreekt de-en di„ u 1 dan het gevaar van,dopers radicahs- eQ die beide oufiescheiaen! niet. ein bepaalde zin is. heel dit geschrift óók een hartstochtelijke vraag -aanvroegere; studenterigeneta- r<= ities: was liet in uw tijd óok' zo en A f opgemerkt wordt, dat zo vaak hebt u ook die ellendige ervaring van de vrijheid van de christenmens jeeri, in .wezen dualistisch, bestaan op- seciaimd wordt, alvorens christen: te gedaan? ^in, wordt ter zake van dis christelij- ,,Gij geheel anders" moge gelezen ae vrijheid midden in de roo« geschb- worden en besproken door allen tan! Het is goed dat maar weer eens die bij het géreformeërde studenteri- opnieuw de vraag aan de orde komt, ü«ven betrokken zjm en die het lief- of niet al di„ hebben! Het is nodig dat men „stu- waarin hi J *1 vormen. dentenpers" lezen kan. Het adres, het stedentenleven zich mam- „Gij geheel anders" gericht w te vu"en rijn met een jis> houde men voortdurend voor ogen! christelijke inhoud. Is mitigatie van Zou overigens niet héél het christe- bepaalde gebruiken voldoende chris- mjk, leven dririgend behoefte hebben «miisering of moet veeleer naar een aan bezinning op deze antithese: „Gij radicale vernieuwing worden ge- (gehéél anders, gij hebt Christus leren «taeefd? (kennen.. ;;Het is of men de vele compromis Het Deense schip „Mary North" heeft vrijdagavond geseind, dat het óp de Noordzee nabij de Doggersbank een ongeveer 50 centimeter lange rood-witte boei had waargenomen. De boei had. een flikkerlicht en er komt rook uit. Aan boord van het Deense schip werd vermoed, dat de boei van een gezonken onderzeeboot is. Later seinde de Mary North dat men in de machinekamer van dit schip geklop kon horen. Het licht in de boei was uitgegaan. De Marinevoorlichtingsdienst heeft meegedeeld dat er geen Nederlandse onderzeeër wordt vermist. Er zijn ook geen berichten ontvangen over een op de Noordzee vermiste Britse of Ame rikaanse duikboot. Eèn woordvoerder van het Britse ministerie voor Luchtvaart zei aan- varikelyk, dat het zo goed als zeker was, dat het waargenomen voorwerp is uitgeworpen door een vliegtuig. De ze verklaring werd echter later inge trokken. De Nederlandse onderzeeboot jager „Utrecht" en de Britse mijnenveger „Bramble" hebben bevel gekregen zich naar het object te begeven om een onderzoek in te stellen. Vanmorgen om half vijf seinde de „Utrecht", in de buurt van de boei gearriveerd te zijn. Ruim een uur later meldde het vaartuig, nog steeds naar de boei te zoeken. De „Mary North" had met een rood-wit geschilderd leeg olievat de plaats aangegeven waar de boei zich ongeveer moet hebben bevonden. Het Deense schip had daarna de reis voortgezet. In Algiers rijn. vrijdag bj] een schiet partij «e» twintigtal Mohammedanen ge dood en ongeveer tien gewond. Het ge vecht ontstond, doordat by een aanslag een Franse paraohutlst werd doodgescho ten en een ander ernstig gewond. (Van onze correspondent) \7AN alle Philipsgebouwen in - EfaïUtoy^n;-—„en -dat zijn, er ontelbaar veet— wapperde' giste- rèn de driekleur strak: in de straffe meiwind. De grote ge meenschap van Philips-mensenin de moederstadvan" bét wereld; concern kreeg nL hoog bezoek: koningin Juliana en prins Bern- hard kwamen een kjjkje nemen'in enige afdelingen en liéten er zich Ivoorlichten over de gang van zaken. DeEindhovense bevolking heeft tijdens dit bezoek geen mogelijkheid onbenut gelaten om van aanhanke lijkheid jegens dé vorstin te getui gen. Duizenden: mensen verzamelden 2ich bij. die punten in de stad, waar de Koningin de auto verliet. Koningin en Prins kwamen tegen 10 uur met de regerihgsdakota aan óp het vliegveld Welschap, waar Een zevenjarige jongen, Benjamin Hooper jr., die bijna een - etmaal in Manorville (New York) in een schacht opgesloten is geweest, is gisteravond in veiligheid gebracht. Honderden Amerikaanse brandweer lieden en politiemannen hadden aan de vertwijfelde pogingen om de jon gen te bevrijden, deelgenomen. Zijn vader schreeuwde, toen de jongen tevoorschijn gebracht werd, „Hij leeft, hy leeft", en rende daarna onmiddellijk zijn huis binnen om zijn vrouw van het wonder van de red ding op de hoogte te stellen. Onder de honderden mensen, die het reddingswerk gadesloegen brak een hees geschreeuw van opwinding los toen de jongen tevoorschijn kwam en er zwakke lichaamsbewegingen werden waargenomen waaruit bleek, dat hij nog leefde. zij o.a. verwelkomd wérden door de burgemeester van -Eindho ven, mr. dr. Ch. M. J. A. van. Rooy de voorzitter en de vice-voorzitter vah het presidium van de raad van bestuur van de N.V. Philips' gloeilampenfa brieken, ir. P. F. S. Often en ir. F.-J. Philips.. Bij het hoofdkantoor van .Philip» bood Maria Philips, het 10-jarlge doch- tertje van ir. F. J, Philips, de Kóningin bloemen aan.. Iri de Oudhollandse, ka mer werden leden van de raad vari bé stuur voorgesteld. De Koningin bracht later'in, de óch? tend een bezoek'aan~-de:kantine van?de. machinefabriekiaan-^déBeukenlaanj-- waar drs. J. B. Bayinok, directeur so ciale zaken, sprak óver het sociale be leid in het bedrijf. Daarna bezocht de Koningin de jongensnijverheidsschoól; waar zij een les aan leerling-bankwer kers bijwoonde. De 14-jarige "Hans Jonkergouw hood een door de leerlin gen vervaardigde passer in étui .aan," die bestemd was voor prinses Marijke. Verder, bezocht de Koningin het Ge zondheidscentrum. Prins Bernhard bezocht 's morgens Philips Usfa N.V., waar hy o.a. kennis, nam van de ontwikkeling en fabricage van militaire apparaten, elektronische instrumenten en elektronische-buizen. Tot slot volgde nog een bezichtiging van het demonstratie-laboratorium. Dit laboratorium, is ondergebracht in de fabriek, waarin ir. G. L. F. Philips in 1891 de eerste gloeilamp vervaardig de. Thans is dit fabriekje tot demon stratieruimte ingericht. Met veel belangstelling hebben de hoge gasten kennis genomen van de uiteenzettingen en demonstraties, die een globaal beeld gaven van de grote en veelzijdige technische ontwikkeling van het grootste industriële bedrijf, waarop Nederland terecht trots kan zUn. De regering van Ceylon heeft offi cieel verklaard dat de Russische am bassadeur Iakowlew de regering van Ceylon alle hulp heeft aangeboden wel ke Rusland Ceylon maar kan geven. Hij'heeft, vooruitlopend op onderhande- Het Indonesische leger heeft vandaag lt. kol. Ventje Soemoeal van zijn com mando in Oost-Indonesië ontheven. Nog pas op woensdag verklaarde pre mier Sjoeanda: „Soemoeal thans van zijn commando te ontheffen zou de hui dige crisis in Oost-lndonesië niet oplos sen". Waarnemers in Djakarta wezen erop, dat het plotselinge ontslag de mislukking kan betekenen van de'zorgvuldig voor- t tt *TTTT Tvor, bereide plannen van de premier om de - J. H. MULDER.'orde op de buiten-eilanden te herstellen. De Indonesische minister-president, ir. Djoeanda, heeft voor het parlement een toelichting gegeven op het uit vijf punten bestaande programma van het extra-parlcmentairc noodkabinet, dat onder zijn leiding staat. Deze vijf pun ten zjjn: de instelling van een nationa le raad, het normaliseren van de toe stand iri Indonesië, voortzetting van de tenuitvoerlegging van de opzegging der met Nederland gesloten RTC-overeen- komsten, de strijd om West-Irian (Ned. Niemv-Guinea) en bevordering van de opbouw. Met betrekking tot de nationale raad zei de premier, dat de adviezen van dit lichaam niet bindend zullen zijn. omdat het kabinet verantwoordelijk blijft tegen over het parlement. De raad zal onder leiding staan van de president en de leden zullen worden gekozen uit „func tionele groepen", met inbegrip van landbouwers, arbeiders, intellectuelen, zakenlieden, godsdienstleiders en ande ren. De regering heeft met het oog op de binnenlandse toestand enige praktische maatregelen ontworpen, waaronder het bespoedigen van het verlenen van auto nomie aan de verschillende provincies. Wat betreft de eenzijdige opzegging door Indonesië van de met Nederland gesloten RTC-overeenkomsten merkte Djoeanda op, dat verschillende beslui ten waren genomen over het annuleren van enkele schulden aan Nederland en over andere aangelegenheden. „De tenuitvoerlegging van de opzeg ging dezer overeenkomsten betekent echter geenszins dat de regering de weg tot samenwerking met de Neder landers wil afsnijden, doch deze samen werking moet worden gekanaliseerd langs nieuwe voorwaarden, die niet scha delijk zijn voor onze nationale belan gen", aldus de premier. Ten aanzien van Indonesië's nationale aanspraken op Ned. Nieuw-Guinea ver klaarde hij. dat dit voor Indonesië een „conditio sine qua non" is. Wtt. (Van onze correspondent)-4^: tZONlNGlN: Juliana "en Ipririé f 1*. Bernhard hebben tijdens huh;.- bezoek aan de Philipirfabrieken in 'Eindhoven -enige demónstra-, 'tiéty-imèt kleiïrenteUvttie~ bj$gér icooridi Hel:- lkdninfilifK^0<taSiH hoorde voor de ,v wérden, een iihteiding'. aan vah.' pró/, dr. H. B. C., Casimir. Dell- 'démonstraties vormden.een dêr- 'i meest spectaculaire rniome^eh van het werkbezoek, omadi Philijps mét de 'ontwikkeling van de kleurentelevisiemomenteel t\ belangrijke vorderingen 'maakt Het Jordaanse ministerie van, Binnen landse Zaken heeft: meegedeeld: dat viér- personen, die van hoogverraad beschul digd waren, woensdag door middel vari ophanging zullen worden terechtgesteld;: op de openbare pleinen van' vier Jor-'v daanse steden. Dit ial gebeuren, in Airi-, man, Nabloes," Hebron én Tóelkarm. Koning Hoessein heeft de doodvonnis sen bekrachtigd: De vier personen-zijn veroordeeld omdat zij „met verraderlij ke doeleinden contact hadden opgeöo-' men met Israël". 7'; In Moskou is bekend gemaakt, dat' sinds het overlijden van Stalin meer dan 70 percent van de gevangenen is vrijgelaten uit de Russische gevangen kampen en dat tweederde vari, het; aantal concentratiekampen, in- Siberië geliquideerd is. Een groep hoge Argentijnse officieren heeft president Aramburu gevraagd, binnen drie maanden algemene verkie zingen te laten houden, wordt in Buenos Aires vernomen. Tevoren had de president meegedeeld, dat hij van plan was in juli een natio nale vergadering voor het wijzigen van de grondwet te laten kiezen en tegen februari van het volgènde jaar-algeme ne verkiezingen uit te schrijven. Hier tegen was zowel van militaire als van politieke zijde veel bezwaar gerezen, daar de betrokkenen het huidige voorlo pige bestuur eerder wilden vervangen door een gekozer bewind. De officieren, die zich vrijdag tot dr -i.iv-J'-r. De voorzitter van de Tweede -Kamer heeft medegedeeld, dat de regering van oordeel is, dat de totstandkoming van de wetsontwerpen wijziging van de huurwet, regelirig terbevordering van de reservering van geiden voor verbe tering van woningen (wet grootboek wo ningverbetering) en fiscale voorzienin gen in verband met de reservering van gelden voor verbetering van woningen niet vóór 1 augustus 1957 zal zijn te ver wezenlijken. Het eindverslag van de wetsontwer pen zal namelijk niet voor vrijdag 24 mei gedrukt en rondgedeeld kunnen zijn, terwijl voorts enige ministers ten gevolge van een voor woensdag 29 mei vastgestelde en bezwaarlijk uit te stel len Beneluxconferentie die dag de ver gadering der Kamer niet kunnen bijwo nen en er op donderdag 30 mei (Hemel vaartsdag) niet wordt vergaderd. De be handeling van de wetsontwerpen in de Tweede Kamer zal nu op dinsdag 4 juni 's middags te 13.00 uur aanvangen. De Tweede Kamervergadering van dinsdag 21 mei gaat gchter normaal door, M- Aramburü wendden, stonden onder lei ding van generaal Héctor Solaria». Pa- checó, dié tot voor kort militair attaché in. Madrid was. Mede tengevolge- van een meningsverschil tussen generaal Pa- checo en de ministser -van 'het leger, ge- neraal Ossorio Arana,ontstonddonder dagavond een kabinetscrisis, waarbij ge neraal Arana aftrad. De Italiaanse kabinetsformateur Zoli dacht vandaag gereed te komen met de vorming van een nieuwe regering. Waar- schijnlijk wordt Giuseppe Pella minister van Buitenlandse Zaken. Yf7*E moeten helaas nog één week respijt vra gen voor wat betreft de uit slag van de vakantieprijjs- vraag „Wat is dat?" De jury is vrijwel gereed, zodat wij zaterd?g 25 mei de. uitslag en de namen'van alle nrijswinnaars hopen te pu bliceren. Wij begrijpen/dal de deelnemers nopelen van ongeduld en zullen dus alles in hef werk stellen om daar aan ;ze.t®rdag a.s. een einde te maken!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1