Loggers op hun paasbest Vissersplaatsen vlaggetjesdag 1957 Mr. G. v. Hall geopereerd Saoed en F eisalwaarschuwen inmenging nieuws Italiaans kabinet van christen-democraten vermoord in Bergen op Zoom naar het KONINGIN EN PRINS EN - ZWEDEN A^GEKOMENl Majoor Salah Salem tere Granaten (in tact) in vuilnisemmers Zoli als premier en Pella op Buitenl. Zaken Dader nog dezelfde avond gegrepen Mysterieuze boei Michael Strogoff naar Jules Verne Samenzwering tegen Worosjilow In Indonesië W'eeroverzicht ik. MAANDAG 20 MEI 1957 J s~ Belgische defensie onvoldoende? Twee vorstenhuizen verzoend Slaqhtvee uitvEn geland "Voedselnood in Oost- Pakistan MINISTERIE VAN MINDERHEID Nieuwe post Op spoorbrug door trein aangereden Mr. M. Vrolijk voorzitter van de N.J.K. :'64-';gewoïii3en7 (Van onze correspondenten) EEN'druilerig regentje heeft za terdagmiddag de feestvreugde in de''kustplaatsen, waar vlagge tjesdag 1957 gevierd werd, niet kunnen verstoren. In IJmuiden, Scheveningen en Vlaardingen heb ben duizenden langs de vrolijk be- vlagde loggervloot gewandeld en genoten van de feestelijkheden, die ter gelegenheid daarvan georgani seerd waren. LANGE RIJ 'BRUILOFT Tbestand bevredigend Advertentie In 6 tellen versgemalen koffie met de sénsationele nieuwe TOMADO elektrische koffie molen voor de fantastisch lage prys van f 23,50. Volgende week overal ver krijgbaar. De Italiaanse senator Adone Zoli heeft een minderheidskabinet gevormd, waarin' uitsluitend christen-democraten zitting heb ben. Zoli treedt zelf ais premier op. Hiermede komt, indien de nieu we regering althans het vertrou wen van beide kamers van het parlement krijgt, een eind aan de twee weken oude kabinetscrisis in Italië. Nieuw beeldverhaal V J LAATSTE VOORBEREIDINGEN N.-GUINEA Zware laak 'M ONTWAPENING^ Radford o^er So^jet|H voorstellen .T W.-Duitse ocialïstet krij: :Het stémmênaantal; van de' Wést-;';^ Duitse .sóciaüsliséBè dag üitgebrad vooifY de"', veckierihgèri die in septémberi 23ülen-plaats, vindenj; doordat de".-'Npttte^isia^è;: partij voor geheel- DuitelandïaidïsöjÉlS een" speciale-convèfirieo'ntboöd§r??iSgg In y een cömmuniqüf; aat^aan^hét;; einde 'van de ^cpnvèntië'' "fiitgegeven| werd, werd èen.beróëp.;gedaari-óp';alle? volgelingen van de party, ran;bij';de?; v«srkiezin'gen van 15- september .op.jde,,' sodalisten te stemmen. By .dé verkiezingen in 1949 beharide dé7 'volkspartij318.476 'stémmém;- Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teiet. 115700 «4-1.) Postbus 1112 - Postgiro No. 424518 Kla'cniendienal abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teleioon 115700 'i-Gravenhage: Huygonsplein 1 Telef. 183487 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klschteiïdienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teietoon 67882 Abonnementsprijs «1 cent per week. 2.05 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG In Umuiden, waar de weg van het Sluisplein naar de kop van de haven gemarkeerd werd door een lange lij van internationale vlaggen aan wiite masten, had vlaggetjesdag, van dit jaar een landelijk accent. Daarom1 waren 'daét minister Mansholt, dé commis saris der Koningin, in Noord-Holland, mr. dr. Prinsen en - de voorzitter van bet produktschap voor Vis, drs. D. J. .van Dijk, aanwezig. Een' kilometers lange optocht trok *s middags naar de haven. Daarin lie pen mee volksdansgroepen uit Zand- voort, Scheveningen en Twente: -het St. Jorisschuttersgilde met vendeliers uit Beriicum (N.B.). en 'de taergkapet van de' Domiriiale mijnen uii Kerkra- de. De- chr. gymnastiekvereniging IJmuiden behaalde metzijn tambours en ipypérskorps,; de eerste prijs voor de beste algemene' 'indruk en bovendien de tweede,- prijs voor de bevïagging. De eerste prijs voor bevlagging was voor de chr. gymnastiekvereniging Fit uit Santpoort. r Burgemeester mr; M: M- Kwint heett nog eens gewezen op dc betekenis van IJmuiden als voornaamste vissersha ven van ons land. Minister Mansholt zag in vlaggetjesdag de feestdag van de visserij, maar de verschillende groe pen in. de optocht bewijzen dat heel net Nederlandse volk moet meeleven.: 's Avonds werd op het Stationsplein na een succesvol optreden van'de chr. gymnastiekvereniging Umuiden de ruiloft van koning Haring gevierd. Dit is egn feestelijk en fleurig schouw spel geworden, waarbij het. .enthou siasme, obk, oversloeg op de toeschou wers, die aangemoedigd door de -in ©bekleding gestoken IJmuldér1 haiknar nie een grote rondedans uitvoepdén. Begeleid door .de /fakkeldragers is hét komnklijkharingpaaf Iaat»in de ayónri uitgeleidenaar-zee -gedaan7ftgj; HET hoogtepunt van de. Scheveuingse vlaggetjesdag was de traditionele vlootrevue van ruim 30 gepnvoiseerde loggers. Deze loggers, in totaal bemand met ongegveer 2500 passagiers, voeren na vijf uur de haven uit en bleven geduren de een uur op de kalme Noordzee in kief- linie achter elkaar varen. Deze vloot revue trok tienduizenden belangstellen den. 's Middags was Ncpttinus te Scheve ningen gelr.nd. Na een tocht door de bad plaats en het vissersdorp, vergezeld van enkele versierde wagens, begroette Nep* S Junus aan de eerste binnenhaven Willem Beukelsz., die een langt; rede hield ómdat het honderd jaar geleden teas dat het kaakverbod werd opgeheven, wat voor Scheveningen het begin van een bloei periode betekende, 's Avonds werd nug een. fakkeloptocht gehouden. Schipper Jan de Groot van de K.tfl. 110 de énige Marker, die aan de haringvisserij deelneemt, zat "zaterdagmiddag in IJmui- den, met zijn vrouw en twee dochters op .de-'voorplecht i'éii zijn schip om de toe- juichingen van-Hel publiek -in ontvangst De burgemeester van Amsterdam, mr. G. van Hall, die wegens een acute maagzweer in een ziekenhuis opgeno men was, is zaterdagavond geopereerd door prof. dr. Jt, Boeren», De toestand van mr. Aan Hall werd zondagavond zeer tevredenstel lend" genoemd. Zaterdagmiddag werd door de be handelende geneesheren dr. C. H. Del- prat en P. G. Hoorweg tot de operatie besloten na overleg met de hoogleraren prof. dr. J. G.'H. Borst en prof. dr. J. Boerema. Het nationale' comité van de Belgi-| sche Christelijke Volkspartij heeft zater- J dag het militaire vraagstuk in België besproken. In een na afloop van. de bespreking uitgegeven verklaring wordt gezegd, dat j de Christelijke Volkspartij tot de over tuiging is gekomen dat de militaire or ganisatie van België te log is en niet is aangepast aan de huidige militaire ver-| eisten. De partij acht het noodzakelijk de tech nische opleiding van strijdkrachten te I verbeteren en aan het leger een sterke j basis vrijwilligers te geven zonder het j echter een volledig beroepskarakter te laten aannemen. Het Israëlische dagblad Al Jihad zegt uit Syrische, kringen vernomen te hebben dat de vroegere Egyptische minister van Nationale Voorlichting, majoor Salah Salem, pp bevel van president Nasser is terechtgesteld.. Al Jlhad maakt ook,, melding van geruchten over een komplot tegen de koninklijke familie vanSaoedi-Arabië. Dit. komplot zou ontdekt zijn gedurende het bezoek van koning Saoed aan Irak. Leden van de -vuilnisophaaldienst te Venlo hébben de laatste tijd drie gra naten; die nog geheel intact waren, op gevist uit de vuilnisbakken. Het gemeentebestuur' heeft een beroep op de bevolking gedaan om .dergelijke gevaarlijke voorwerpen niet meer met de vuilnisdienst mee te geven, maar deze te latenhalen door de dienst Bescher ming Bevolking. SsderE vrijdag brangen da coasters ▼«niiit „de* haven van Maassluis niel al- I«»a grpania en fruit naar Engaland om '••Sf wederom terug, ta keren., zij hebben aeie wielc voor de eerste maal slachtvee mi Engelend in 'de haven van Maassluis •engevoerd. BABUHVAlUHinHOIflBRSi)^ Koning Saoed van Saoedi-Arabië en. ketting Feiisal van Irak hebben vol komen overeenstemming. bereikt over „de bescherming van de onafhankelijk heid van de beide landen tegen elke buitenlandse inmennlng". Dit wordt gezegd in een verklaring die na de besprekingen "tussen de-twee vorsten in Bagdad is uitgegeven. De verklaring wordt beschouwd als een directe waarschuwing aan de Russen en'andere tegenstanders van de twee pro-westerse oliekoningen" om zich niet in de politiek van deze landen te mengen. Het communiqué zegt, dat het bezoek van koning Saoed aan koning Feisal een nieriw tijdperk van vriendschap en solidariteit tussen beide koningen en him families inluidt. Het was net eerste - bezoek, door een Saoedi-Arabiscfce- monarch aan Irak gebracht, sedert er twintig jaar geleden De centrale regering van Pakistan zendt in allerijl duizenden tonnen' graan naar de 45 miljoen, inwoners van Qosl- Pakistan. dat door een plotselinge voed selnood wordt gedreigd, aldus is officieel bekendgemaakt. Dit is de tweede keer m negen maan den. dat Oost-Pakistan zich geplaatst ziet voor het spook van de honger. Volgens de centrale regering is vol doende voedsel in de provincie Oost-Pa kistan aanwezig. Maar door een ham- sterpiek als gevolg van geruchten die door anti-sociale en ondermijnende ele menten" waren verspreid was een cri sis ontstaan. Het besluit tot het zenden van graan naar Oost-Pakistan is genomen na een spoedvergadering van het kabinet en hoge functionarissen die door premier Soehrawardy werd belegd Volgens de regeringsverklaring is m Oost-Pakistan in sommige gevallen de prijs van rijst in vier dagen met 14 ropij gestegen. De regering acht het onmoge lijk. dat deze stijging aan economische factoren.is toe te schrijven. een geschil tussen de vorstenhuizen van -de twee koninkrijken ontstond. Het communiqué "noemde het commu nisme-' nietmet name: hetkeerde zich'-slechts tegen „imperialisme" en zionisme". De zinsnede dat geen enkele Arabische staat' 'zich met de binnenlandse aan gelegenheden van een ander Arabisch tand- mag inlaten, komt blijkbaar neer op' een waarschuwing, dat geen Arabische Inmenging in Jordaanse zaken zal worden geduld. Koning Saoed zal begin volgende maand een bezoek aan Jordanië bren gen, "zo heeft-het Arabische persbureau zondag in Amman vernomen. het parlement: Rinaldo Del Bo; Fi nanciën: Giulio Andreotti (onv.); Schatkist: Giuseppe Medici; Onderwijs: Aldo Moro; Openbare Werken: Emilio Colombo (onv.); Vervoer: Armando Angelini (onv.); P.T.T.: Bernardo Mattarella; Industrie: Silvio Gava; Arbeid: Luigi Gui; Buitenlandse Han del: prof. Guido Carli; Koopvaardij: Gennaro Cassiani (onv.); Justitie: Guido Gonella; geheel of gedeeltelijk genationaliseerde industrieën: Giorgio Bo. Zoli heeft In ziin kabinet tien van de 21 ministers uit het aftredende minlsterie-Segni opgenomen. Segnl zelf heeft geweigerd een por tefeuille te aanvaarden. Vice-premier (als opvolger van de sociaal-democraat Saragat) en tevens minister van Buitenlandse Zaken (al* opvolger van .Martino) wordt Peil», die tot de rechtervleugel van de christen-democraten behoort. De 69- jarlge Zoli wordt zelf tot de linker vleugel van de chrlst-sn-democraten gerekend. Blijkbaar wil hij heide vleu gels te vriend honden'; De christen-democraten beschikken over -slechts, veertig, 'procentvjvan^ de zetels in de Tweede Kamér. Het nieu we kabinet is dus: op steun van an deren aangewezen; De nieuwe regering is de zeventien de sinds het einde van de oorlog. De vorige regering, die van Segni, Ls tien dagen geleden afgetreden, nadat de sociaal-democraten zich hadden terug getrokken. Over elf maanden worden in Italië algemene verkiezingen, ge houden. Zoli heeft een r.ieuwe post in zijn regering geschapen, die van minister voor geheel of gedeeltelijk genationa liseerde industrieën. De volledige roinisterslijst, die door president Gronehi is goedgekeurd, ziet 'er als volgt uit Premier en minister van begroting: Adone Zoli; vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken: Giuseppe Pella; Binnenlandse Zaken: Fernado Tambroni (onveranderd)Defensie: Paolo Emilio Taviani (onv.)minister zonder portefeuille, voor hervorming van de bureaucratie: senator Mario Zotta; minister zonder' portefeuille, voor het fonds voor de ontwikkeling van het zuiden: Pietro Campilli (onv.); Minister zonder portefeuille, voor de betrekkingen tussen de regering en etplan voerd Suriname een bloeiend l'an De industrie breidt zich; gélukkig .uit, men zit heus hief stil.' In de agrarische sector is men actief, ïk denk b.v. aan de rijstbouw. Er' worden huizen ge bouwd en er verrijzen scholen, hetgeen van groot belang is voor een onderont wikkeld land. Maar de economische en' sociale ont wikkeling van Suriname is nog maar pas begonnen. De resultaten-van de luchtvaartonderhandelingen metde Ver- (Van onze correspondent) Zaterdagavond is op het terrein »,Kijk< in de Pot" te Bergen op Zoom het zeventienjarig meisje N. Koopman door de 23-jarige P. van der B. ver moord. De dader werd in de loop van de avond door de politie aangehouden én is ingesloten. Hij zal dezer dagen aan de officier van Justitie te Breda worden voorgeleid. De raadselachtige „boei" die het Deen se vrachtschip Mary North vrijdagavond bij de Doggersbank op de Noordzee had aangetroffen, blijkt niet van een ge*<m- ken onderzeeër afkomstig te z|jn. De „boei" is niets anders dan een zg, eefensmook-flair met een afmeting van 50 cm. Deze apparaten geven vuur "en rook en. worden uitgeworpen door vliegt tuigen voor plaatsbepaling op zee. De onderzeebootjager Utrecht, die 'n onderzoek had ingesteld, is in de" haven van Den Helder teruggekeerd. Ook de Britse mijnenveger Bramble heeft "het zoeken gestaakt. Een nieuw beeldverhaal zal van morgen af in onze krant verschijnen: Michael Strogoff, de koerier van dé Tsaar, naar het beroemde bock van Jules Verne. Wij twijfelen er niet aan of jong en oud zullen met spanning de avonturen van Michael Strogoff en zijn trouwe Nadia volgen. Door verscheidene oorzaken heeft de uitvoering van de plannen voor de grote wetenschappelijke expeditie naar het Sterrengebergte te Nieuw-Guinea enige vertraging ondervonden. Thans Van echter een begin worden gemaakt met de laatste voorbereidingen in Nieuw-Guinea. Daartoe zal een kleine voorexpeditie in het veld worden ge bracht. Het hoofddoel is nu het be palen van de plaats voor een vlieg veld en het maken van een begin met de aanleg. Aan deze voorexpeditie, die onge veer zes weken zal duren, zullen deel nemen de technische leider, kapitein luitenant-ter-zee vlieger G. F. Vene- ma en de vliegvelddeskundige inge nieur Huizinga, een bestuursambtenaar en een klein detachement politie. De Stichting Expeditie Nederlandsch- Nieuw-Guinea heeft voor deze voor expeditie twee Beli-heiicopters ge charterd, die de bestuursvestiging Min- diptana als basis zullen gebruiken. Met de aanleg voor het vliegveld zullen na afloop van de voorexpeditie nog enkele maanden gemoeid zijn. Overste Vene- ma zal deze Week naar Nieuw-Guinea vertrekken. Op de spoorbrug over do Rotterdam se Schie is zondagmiddag te 10 minuten voor.l de vijfjarige Jantje van der Weerd uit de Hondsdijkstraat te Rotter dam, die daar met zijn negenjarige broertje liep, aangereden door een trein die uit de richting Schiedam kwam. Ver moedelijk met een schedelbasisfractuur moest het ventje naar het Westerzie kenhuis worden vervoerd. De Kringraad van de Nederlandse Journalisten-Kring, die zaterdag te Zwolle in jaarvergadering bijeen kwam, heeft mr. M. Vrolijk ('s-Gra- venhage) gekozen tot voorzitter van de kring in de plaats van de heer J. J. van Mechelen, die wegens drukke werkzaamheden zich niet meer voor een herverkiezing in deze functie be schikbaar had gesteld. De afgetreden voorzitter, aan wie veel dank werd gebracht voor hetgeen hij in zijn zes jarige ambtsperiode voor de georgani seerde journalistiek en voor de NJK in het bijzonder heeft gedaan, werd in de vacature Jol). Winkler tot lid van het Kringbestuur benoemd. De af tredende leden van hét bestuur, de heren G. Fiege, A. Hansen, J. E.'van der Wielen en C. Borstlap werden her kozen. Het dagelijks bestuur werd als volgt samengesteld: mr. M. Vrolijk (voorzitter) A. F. K. Paree (secreta ris) mevr. G. Brautigam (penning meesteres); drs. N. Cramer en mr. J. C. de Wit. Uit het onderzoek is gebleken, dat v. d, B. het meisje,; waarmee hyreeds lang verkering had, van. het leven be roof d^ heeft, omdat rij de .verkering op verlangen van haar familïè wilde beëindigen. Toen Van der B. - haar zaterdagmiddag aan het station teBér- gen op Zoom afhaalde, toen zij van haar werk te Breda huiswaarts keer de, was by gewapend met een beitel, welke hij speciaal had geslepen én aangepunt. Eerst heeft hij met het;meisje een bezoek aan zijn zuster .gebracht en daarna is hij met haar gaan wande len, Bij de kogelyjuiger* bp ,,ÏS$k in de Pot" hebbenzy - blijkbaar .weer woórdëjit gélcrëgeris oüer ihët;;Vö;breken van 'de verkering,: waardoor Van" dér B. zyn wapen- greep en haar- enkele steken in dé hals toebracht. Daarb'y heeft hij de halsslagader doorstoken, waardoor het meisje spoedig over leed. Het lichaamverborg by tussen struikgewas. ■De dader is daarop naar zijn kost huis gegaan, waar hy zyn kostbaas meedeelde zyn meisje te hebben ver moord.. Na de bloedsporen van zyn handen te hebben gewassen, is hy ervan doorgegaan. In de loop van de avond; bezocht hy meerdere' café's. - De politie, die inmiddels door de kostbaas van de' mededeling van Van der B. op de hoogte was gesteld., hééft hem 's avonds om 10 uur in een café aan de Korenbeursstraat kunnen .ar resteren. De man heeft een .volledige bekentenis afgelegd. Een speurhond heeft 's avonds het wapen waarmee de daad is gepleegd, nog "opgespoord. Dé dader stond by de politie niet ongunstig bekend. enigde Staten- zullen zeker van invloed. zijn ophet toerisme in f de AhtDléj^::; Misschien zal Suriname een ■vleugje - van dat toerisme meekrijgen.' Zeker, uit toei# ristische' oogpuntis Sürinatne..'alleszih» dè moeite waard. Maar wy hebben 'géén behoorlijk hotel om hét toerisme" op,.té vangen. Trouwens,- voor de opbouw van i Suriname is nog geen stevig gefundeerd apparaat beschikbaar en bovendien;- speelt het gebrek aan financiën eèri*; grote rol," .- Gouverneur Van Tilburg komt' er rond; voor -uit, dat zijn echtgenote::ihft Suriname eveneens - een zware taak heeft te vervullen. Niet alleen rusten; op baar representatieve pfichten, maar bovendien; werkt.: zij mee aan het lenigen van dè sociale-noden, die inSuriname! groot zyn. De werkloosheid iseen niet >tc; verontachteamen.-,':factor - In hét econo mische en sociale leven van hét dandis^ De heer Van Tilburg -deelde néginaedej dat hij op 17 juni -uit Nederland., vers trekt. en via. lissaboh -naar Paramaribo terugkeért, .waar hij op 21 juni. aankoaafcls Met dei:gouyerneur van dé Nederlandse'; ntillen, drs. A, B. Spéékenbrink, -heeft e gouverneur van Suriname rvoorlopig: ilthans afgesproken, - dat ;hy in septemi; ar* van dit jaar voor' een; bezoek naar Curacao gaat. JK IS*1 7VT Admiraal Radford.voórsitter, WLiê; Amerikaanse commissie* v*n ;st*fchèfs;": heeft zondag b|j er pk -' re'» naar; Zuid-Amerika in Washington Ver- klaard, dat hij de Son^t-ontwai>eninga-' voorstellen, die gedaan sffit op' dë 'Ion-*, dense conferentie, wantrouwt. Hy had de' voorstéllen wel niet :bestul deerd, - maar ,wijkunnen- dé Rüssén*;«jp dit of weBc ander punt ook:i«iét":y«!teèhr!^| wen". „Zij hehbeto hun woorden -te :'dikf wills -gebroken,": zo; zeishyèr^Vt .Stansen» presidéntf Eisedhowers ïa«yï^»?Sf; seur voor - 'ontwafmniE^stowesties.-rfheeft;*»» ■vrijdag bij-•-"terhgfceer 'itufcï,.I^iidén:«;ih¥$^, Wasington .verklaard,' •dat;::dëi>Sowiëï: Unie en; dé westelijke mogendhedemwèk-;; gèlekehmet een" msiaindéöéden tót: elkaar zyft igekotniai'C^» '-hét j een „eerste" -öntwapeningsplan. De..laatste' ^r^ferf mcpréstreln Parijs—WeneK-:xBa- 'gfatettri:' mIddag,;.bU.:: Wenen; -.«ntsp«>erd?,,'!Vle£sai;|| .titottt- pwsmnr-'wee««in^ëem6w^ïeë#ï^i wie-rier-ïernsUgA-EfénY-ttenJarig*' - die; kt' «esf :hibUgelegéitr Straat:ïspeeHé}':bfïg werd '-gedooddoor' stenen* - -'die; van'Sflëg^ -'Tri 'dë - ontsjajorde wagrasfe-bevóna£|^ rich een'' Ods lénrijkse; r voetbalploegïeifö kinderen mt*- 'éenöosfenrykseyrivakkia^.s^ tiekolonie.'-i y -- --j 'téfM Hedenmorgen om 9.57 uur sijn H.Mi de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden per regerïngsdakotm van het vliegveld Soesterberg vertrokken voor een sfaatsiebesoek aan Zweden. Het koninklijk paar werd uitgeleid^ gedaan door Olof R. Kayser, eersié secretaris van de ambatsade van Zwe den en door jhr. mr. W. E. van Pan- huys, chef protocol. Deze foto werd in Washington ge maakt van de heer Philip Young direct nadat hij was beëdigd als ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Begin juni zal de heer Young, die reeds een lange loopbaan in regerings- dienst (onder drie presidenten: Roosevelt, Truman en Eisen hower) achter de rug heeft, naar Den Haag vertrekken. Radio-Peking meldt, dat In Indonesië een samenzwering tegen de Russische presjdent Worosjilow is verijdeld. Woro sjilow is gisteren na een bezoek van twee weken uit Indonesië vertrokken. Het bericht, afkomstig uit de Berita Minokwan, meldde, dat een bataljon van het Islamitische leger (bedoeld wordt kennenlijk de Daroel Islam), dat op 9 mei door regeringstroepen is vernietigd, het plan had op de verkeersweg tussen Bandoeng en Tjipanas een aanval te on dernemen op Worosjilow, die met Soe- karno langs deze weg zou reizen. Worosjilow is gisteren per straalvlieg tuig van Djakarta naar Rangoon, dè hoofdstad van Birma, vertrokken. President Soekarno en andere autori teiten deden de Russische leider uitge leide. In een korte afscheidstoespraak' gewaagde Worosjilow nogmaals van de vriendschapsbanden tussen zyn land en Indonesië. Soekarno verklaarde, dat dé tropische hitte in Indonesië de 76-jarige Russische president zeer vermoeid had. Hij zei dat evenmin als het klimaat van Indonesië kan worden veranderd de nauwe vriend schap van Indonesië met de Sowjet-Unie veranderd kan worden. 18 personen die zouden behoren tot een bende die in maart in Feme drie Amerikanen heeft vermoord, zyn zaterdag, volgens radio-Pakistan, aan de grens tussen Pakistan en Perzië aan j by de bewolking zal rt n DaMIi tit ..tl da 7 A J I Het KorüriklykPaar" is vanmiddag oven over half twee in Zweden aange?;* kómen met door Prins Bemhard béJ stuurde vliegtuig. Het vliegtuig landdek; op het militaire vliegveld in Kaliingé in Zuid<-2weden, - Vandaar 'gingen ;Kbningm ..en Friné?.' per' auto naar .de grootste Zweedse vlootbasis -in 'de .Oostzee, -KaHskrohai' alwaar zy zich aan boord zstHën bege-é, ven van de kruiser „De Zeven Pró-J vinciën".. HJJ. de - Konic^in - zaiv incognito aan boord komen en de*ctan-5- mandanten van Hr. Ms. Friesland etf. Rotterdam, de chef staf van 'het smal deel en de eerste officier, bet hoofd machinekamer en de chef d'equipagé" van Hr. Ms. Zeven Provinciën aan cifihl doen voorstellen, de Perzische politie uitgeleverd. De Bilt, maandag 10- uur. In de nacht van zaterdag op zondag/ passeerde een koufront behorende bij. een depressie, die in noord-noordoostelij-. ke richting over de Noordzee trok, onsf' land..Dit bracht óp'de meeste .plaatsen, enkele millimeters regen. Het-front;ver-,- plaatste zch zondag maar langzaam, verder in oostelijke richting over Duits;j land. Het bracht daar en in Zwitserland; op vele plaatsen onweer en belangrijk; meer,regen dan in Nederland. De de pressie,'die in, betekenis afnemend langs de Noorse kust verder trok, wordt 'ge-v; volgd door een_ rug. van-hoge luchtdruk; f Deze bevond rich in de nacht van' zon-.. dag op maandag juist boven Engeland-' waar-tijdens windstilte .en. langduxigé' opklaringen plaatselijk" zware nachtvorst; voorkwam. Inmiddels is -de depressie-i aetiviteit^ op -de Oceaan toegenomen. Dé eerste van de' nieuwe serie, storingehij veroorzaakte maandagmorgen in Ier-V land en Schotland regen, tmrwijl een vól-f; gende in diepte toenemend tamdyk snel in Noordoostelijke richting oven hét zee gebied ten noorden yan de Azoren trok.'- Deze depressies .stuwen vochtiger lucht- naarde Britse eilanden. .Het weer in' ons land zal van maandag op i dinsdagj ook geleidelijk onder - invloedvan ;de; - fronten van* deze storingen'komen. waav-.v k.*5 toenemen, v én vdëj? kans op regen weer groter wórdt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1