val Mollet's Laatste der IJsselmeerpolders in 1977 bedijkt Macmillan pleit voor Lloyd 3 m President Eisenhower tegen het plan-Gromyko Nieuwe Waterweg kan niet door sluizen worden afgesloten m en de lunch aan 384 persoitön M^slöep STREVEN VAN DE REGERING: Amsterdam moet voorbereiding staken ge eerst na goedkeuring van m W eer overzicht Rijbewijs definitief 71 vervallen bij ontzegging? „Zwarte Zee" op Le Bourget geland Ontwapening enluchtinspectie Leger Ziveedse kelners serveerd& 1 j Finse regering afgetreden President Coty toch naar V.S. mmmm DONDERDAG 23 MEI 1957 VIJFTIEMDE JAARGAnvr No. 365(1 Weerbericht V- ifjfc TWINTIG JAAIt Verantwoord? Bestrijding vefzilting in Delfland •mm m i Waarschuwingsdienst voor stormvloed Eerste handel in KLM- aandelen te New York M f V— Directeur: H. DE RUIG o O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOX jTkL STORMVLOEDKERING in de Hollandsche IJssel zal in de loop van 1958 geheel voltooid kunnen zijn. Het Drie-Eilanden- Plan omstreeks 1961 en de afsluiting van het Haringvliet in 1968. Wordt gedurende de aanleg van de laatste werken ook de uitvoe ring van de Volkerakdam ter hand genomen dan zal het streven er op gericht zijn deze dam omstreeks 1968 in bettryf te kunnen stel len. Men streeft er naar ook de Rijnkanalisatie in dat jaar te kun nen voltooien. Wat de Zuiderzeewerken betreft, de bèdijking van de Marker waard zal eveneens in 1968 kunnen worden voltooid en die van de laatste, de IJsselmeerpolders, Westelijk Flevoland, omstreeks 1977. Het -bovenstaande dëlen de ministers van Verkeer en Water staat, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Finan ciën mee in de heden verschenen Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Commissie-van Rapporteurs uit de Twee de Kamer over de Deltawet. SB iis W m mi® niet minder dan 384;-ghstën waren uitgenodigd. In de enorme: za8 w.aar dë; vorsteRjkè.;®^sten In liet midden yan,de|fqfc ilindsè -blpe!m^iefbpf^'.tad'.:«iteni'-- warën^i^^^t^sdlëi'^è "m-,- gen van. dë Stockhblmse gemeenschap aanwezig. Prins naar arts Zie verder pagina 3:. Mê 7:, - mms i. I,,, Botterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telet 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 13.30—19.30 "u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. VEEL BEWOLKING. Veel bewolking met plaatselijk regen. Zwakke tot* matige wind tussen noord en oost. Weinig verandering, in temperatuur. :MS 24 mei zon op 4.36, onder 20.42: maan op 2.06, onder 13.14. N Frankrijk ls een kabinetscrisis T ontstaan. Mollet, de socialistische premier, heeft het langer dan welk Frans Kabinet van na de oorlog uit gehouden. Vijftien maanden en twin tig dagen. Maar nu is hij gevallen. De omstan digheden waaronder hij viel, waren nogal curieus. Mollet's Kabinet was een minderheids-kabinet. Een Kabinet van hoofdzakelijk socialisten. Het werd in stand gehouden door de op stand in Algerije. Want dit socialisti sche Kabinet voerde in Algerije een politiek van geweld, zoals die door de Franse conservatieven werd gewenst. Maar hu presenteerde Mollet de re kening van die politiek. Dat was een dure rekening, die belastingverzwaring inhield. Maar de conservatieven wil den die rekenfng niet beitelen en dus leed Mollet de nederlaag. jJET is In Frankrijk een merkwaar dige situatie. Er is daar-in het volk een. duidelijke opleving. De Man chester Guardian, wees daar dezer dagen op in een hoofdartikel. Tot voor kort was Frankrijk een land dat in economisch en sociaal opzicht nage noeg geen ontwikkeling meer kende. De bevolking nam niet toe. De Fran se economie ontwikkelde zich maar langzaam. Zo op het oog was het al tijd onrust in de politiek. Maar onder ai die wisselende kabinetten hielden de hoofdambtenaren der ministeries de touwtjes stevig in handen en er veranderde in de politiek dan ook weinig' ondanks de wisselvalligheid der kabinetten. ;JM«af nu is er deze verandering inl gekomen dat de economie van het land zich sterk en «nel ontwikkelt en ook «iet men het verschijnsel- - dat Frankrijk in vergelijking met vorigei generatie^ grotere gezinnen gaat krijgen. j Maar de politieke situatie is dezelf-j de gebleven. De. Franse politieke par-l tijen rijn het nog net zo oneens als Vroeger. Maar de ambtenaren-regering die daarvan het gevolg is, krijgt steeds meer moeite om het land werkelijk te regeren.Dat was*niet zo moeilijk toen er in Frankrijk .van geen ontwikkeling in-de economische en sociale'situatie «prakaWas. Regeren was tpen; hoofd zakelijkadministreren. M^aa'r als er v,Ontwikkeling komt {wordfédalfeandersi Grootste Deltawerken in 1968 gereed Premier Harold Macmillan van En geland heeft gisteren in een toespraak met opvallende nadruk zijn minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, verdedigd. Zijn bedoeling was kennelijk een einde te maken aan de geruchten dat Lloyd zou aftreden of zou worden vervangen. Macmillan zei dat Lloyd in de laat ste zes maanden van het afgelopen jaar het hoofd koel had gehouden en dat Eden en hij zelf in hem een loyaal en verstandig collega hadden gevon den. Hij heeft een bijzonder moeilijke taak, verklaarde de premier in Lon den op een vergadering van de con servatieve vrouwenbond. Een oorlog zal niet worden voor komen door het gebruik van atoom wapens te verbieden. „Wij zouden hier mee slechts bereiken dat, indien er een oorlog zou komen, wij deze vrij wel zeker zouden verliezen", aldus Macmillan. „Wanneer de Britse, proeven met de waterstofbom in de Stille Oceaan beëindigd zijn, zal Groot-Brittannië in dezelfde positie verkeren als de Ver. Staten en de Sowjet-Unie. Het zal ons dan mogelijk zijn op voet van gelijk-: heid te spreken over regelingen, die kunnen worden getroffen om in de toekomst proeven met atoomwapens te beperken of deze op de een of andere wijze onder toezicht te stellen", zei de premier. De vraag of voor het-Deltagebied een sociaal-economische raad moet worden ingesteld, laten-: de bewinds lieden voorlopig onbeantwoord. De eerst komende twaalf jaar zul len geheel in het teken van de Delta werken staan. Behalve, de reeds ge noemde werken moeten nog tot stand worden gebracht de Biesboswerken (de afsluiting van de'Donge en het Oude Maasje), een brug over het Haringvliet en vele kilometers dijk verzwaring langs de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. Voor het gehele complex der Delta werken denken de ministers ongeveer want 'Snsaim Het Fransë Tjblltlekè stelsel faalt in dit opzicht, De val van. het Kabinet-Mollei de monstreert het.' Men stemt in met de militaire maatregelen. Men eist ze *-keifs, Maar men -weigert de gelden er DE Franse politieke verhoudingen liggen uiterst moeilijk. De stem- thing was 213 voor Mollet en 250 te gen. Maar die- meerderheid die hem wegstemde bestond uit 150 communis ten en hun aanhangers en voor de- rest uit conservatievenen poujadisten. Mol let werd gesteund door zijn socialis tische vrienden, door de christen-de mocratische MHJ?„ door de ex-Gaul-c listen en door een deel der conserva tieven. De radicaal-socialistische par tij, een liberale partij die door de ac tiviteit van Mendès France verdeeld en machteloos is, onthield zich. Onder die omstandigheden is het duidelijk dat het Kabinet-Mollet zal worden opgevolgd door een soortge lijk kabinet, dat voor precies dezelf de moeilijkheden blijft staan. Het is ook duidelijk, dat men op dez( manier nooit van het Algerijnse pro bleem afkomt. Want als mensen te gelijkertijd wel willen vechten, maar niet betalen, betekent dat in de prak tijk dat er onvoldoende gevochten wordt om minder te betalen. Dan is de militaire oplossing van het Alge rijnse vraagstuk onmogelijk. Voor de tegenovergestelde oplossing laten we zeggen in de rlchting-Schermér- hom is in Frankrijk in de verste verte geen meerderheid. Het blijft dus tussen hangen en wurgen in Al gerije. 'i _N Nederland beweren de socialis- I ten dat indien de confessionele partijvorming hier zou zijn verdwe nen en de mensen zich gingen organi seren naar de politieke overtuigingen van conservatief en progressief de za ken veel beter zouden gaan. In Frankrijk is de confessionele par tijvorming bepaald niet van overwe gende betekenis. Men kanjdaar mis schien de M-R.P. onder x'ékenen. Maar dat betekent dan 72 op "dé *596 leden tellende Assemblée. Dat kan men dus wel verwaarlozen. De Franse politie ke praktijk is derhalve wel zeer in tegenspraak met wal de socialisten hier beweren. Dit klemt te meer —••ar in Frank- «rijk op een gegeven ogenblik socialis- ?ten en conservatie-o samen een mi litaire politiek in Algerije voeren, ter wijl op een ander ogenblik commu- nis ten en conservatieven samen een regering ten val brengen, terwijl de liberalen volgens het recept van prof. ■Ouds Groninger rede, zich onthouden en doen of hun neus bloedt. Naar ons gevoelen laat de Franse politiek zien - dat er toch wel wat meer voor confes- tionele partijvorming pleit dan velen to Nederland geneigd zijn te doen. De staking in de steenkolenmijnen to de Borinage, in België, is afgelopen. Het werk is maandagochtend in op een na alle mijnen hervet. DE uitvoering van twee belangrijke tunnelprojecten in het westen van het land «al voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Het betreft hier hét plan voor de tunnel onder het IJ te Amsterdam en dat voor de C oen tnn nel (onder het Noordzeekanaal in het westelijk deel van de hoofdstad). Het kabinet meent nl. dat de financieel- economisobe situatie op dit ogenblik de bouw van geen dezer tunnels toelaat. Noch de hoofdstad (die de IJ-tun- nel als voornaamste wens opperde), noch de Zaanstreek (die meende dat de Coentunnel voorrang moest heb ben) krijgen dus voorlopig de be geerde projecten. Het kabinet kan nu evenmin een be slissing nemen over het toekennen van een rijksbijdrage in de bouw van de IJ-tunnel, zodat in elk geval op dé begroting van het dienstjaar 1958 hier voor geen gelden kunnen worden uit getrokken. Wanneer de toestand vol doende is opgeklaard, kan worden be slist ot'ide bouw van een, dan wel van twee /.tiinnels zal plaats vinden. Intussen kan worden begonnen met het overleg over het IJ-tunnelproject tussen de betrokken instanties van rijk an gemeente. Het kabinet is nl. van oordeel, dat, indien van .rijkswege een jubsidie voor de bouw vanjöe IJ-tunnel ial worden, gegeven, het: Rijk ook in staat moet zijn te verklaren, dat de uit voering van het betreffende plan ver antwoord is te achten. Ook kunnen besprekingen worden begonnen over de mate waarin en de wijze waarop een eventuele subsidie zal worden verleend. Het kabinet is voorts van oordeel, dat, in afwachting van een definitieve beslissing, de verplaatsing van het ■T marine-etablissement en andere werk xaamheden ten-behoeve van de U-tnn nel, behoudens afronding van bepaald technische onderdelen, dienen te wor~ den gestopt. De verzoeting van de-Waterweg na bij de Parksluizen, als gevolg van de uitvoering van- het Deltaplan, zal het Hoogheemraadschap Delfland, in staat stéllen het zout iu haar. gebied meer efficiënt te bestrijden dan thans moge lijk is. Teneinde de verkregen voorde len ten volle te benutten, zal Delfland misschien nog 'aanvullende maatrege len of voorzieningen moeten ire welke enerzijds de zoutbronhen 'ip' gebied zelf beperken en het anderzijds^ 'mogelijk maken de doorspoeling te ver-' beteren, aldus de memorie van ant woord betreffende de Deltawet. Ten opzichte van de bestaande situatie zal een zodanige verbetering worden verkregen, dat in een voor" de naaste toekomst te verwachten grote waterbed hoefte kan worden voorzien. Alleen langdurige zeer geringe afvoeren van Rijn en Maas zullen; daarbij nog enige beperking opleggen. In dergelijke pe rioden zal Delfland echter nog langs de- bestaande weg water kunnen betrek ken via Rijnland, uit de Hollandsche IJssel. Voor verzouting van deze rivier behoeft na uitvoering van het Delta plan, zelfs bij een zeer vergaande wa- terontrekking gedurende perioden van lage rivierafvoeren, niet te worden ge vreesd. Het is de minister van Verkeer en Waterstaat bekend, dat Delfland de vrees koestert, dat verzilting tijdens een vorstperiode van het Haringvliet en de - daarmee in verbinding staande wateren het inlaten van zoet water uit de Nieuwe Waterweg tijdelijk onmoge lijk zou kunnen maken, hetgeen met het oog op de glascultures van belang kan rijn. Dit probleem- word' nader onder zocht. een periode van twintig' jaar te moe ten - j-ekenen. Onjuist achten de ministers het de Westerschelde en en de Nieuwe Wa- ter.weg af te sluiten. Te veel omstan digheden van bijzondere aard spelen hier een rol. Ten aanzien van de an dere zeearmen zijn de ministers van mening, dat de voordelen van de af sluiting groter zijn dan de nadelen, die aarc.de visserij en aanverwante cul tures wordt toegebracht, i bewindslieden geloven niet, dat dè rjfosten van de-Deltawerken een jgéeïyoud zullen worden van de aan vankelijk geraamde twee en een half mS^urd gulden: Een volledige uitvoe- ggzal geruime tijd vergen en eerst jft;zal men van een definitieve-kos tenberekening "kunnen gaan spreken. "Waar van de Kamer slechts.-een principiële beslissing wordt gevraagd, ;nen de ministers te moeten toezeg dat geregeld overleg metVde Vertegenwoordiging betreffende 'de detailpunten zal- plaatsvinden. De ftpriisters zijn, uiteraard verheugd, dat jCamer .zicii met het ontwerp' Delta- „jHL-ln grote trekken heeft kunnen €fHetontwerp-Deltawet' wera. mv de twèeje helft van 1955;;ingediéncL Het verslag.van de commissie van rappor-| teurs .is 3 mei 1955 gedateetfL De'nü verschenen memorie- van antwoord heeft'een omvang van-' dertig folio vellen. Het bevat ruim veertig duizend: woorden, -jr■>v:V DE BILT. donderdag 10 uur; i Voor de kust-van Noorwegen ligt-nu een hogedrukgebied met een kerndruk.' van 1037 mb. Het verplaatst zich verder-' in Noordelijke richting. Aan de flank ervan stroomt koude 'lucht over Scan- dinavië naar het zuiden. In deze- stro ming beweegt zich een kleine storing mee. Deze is geheel met koude lucht ge- - vuld en bevond zich donderdagochtend even ten zuidoosten van ons land. Ze ver- oorzaakte veel bewolking waaruit plaat- selijk regen viel. Boven Zuidoost-Europa- - bevindt zich in de: hogere luchtlagen een "stroming van warme en vochtige;* luchct, dié o.a. op de Balkan eri '.in Midden-Europa regen veroorzaakt. Deze;} kan ons land echter niet bereiken omdat de wind in de onderste niveaus Noor- oostelijk blijft. In verband daarmee zal het koude weer ook morgen aanhouden. vF>'. Het rijbewijs moet totaal vervallen^ zodra de rijbevoegdheiddoor de rech- ter aan een automobilist wordt ontzegd. Dit is de strekking van een wetïOht- A werp, dat b|j het ministerie van Vct- keer en Waterstaat- in voorbereiding ter wijziging van de. wegenverkeerswet.--SA Mededeling hiervanwerd "naméns minister gedaan in een brief, 1 aande j A.N.W.B. De gezondheidsdiehsi.Ntc 'Nape&/:|^ heeft zondagavond 'meegedeeld "FitótjS meer dan de helft der Napotitaanse^berir;'g| volking zich vrijwillig- heeftlafeh;;iriT'-:; V;- enten tegen de pokken teneindeF'éen;:|i| epidemie te voorkomen.; >- In de organisatie van de ..Waarschu. wingsdienst voor stormvloed" zijn be langrijke wijzigingen aangebracht. In geval een zeer gevaarlijke stormvloed wordt verwacht, zullen de omroepzen- ders bij blijven staan of bijgezet wor den, teneinde zo nodig ook gedurende de nachturen berichten te kunnen ver spreiden, aldus c memorie van ant woord betreffende de Deltawet. Indien de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat op grond* van de hem door de directie algemene dienst en waterhuishouding verstrekte gegevens de mogelijkheid van een voor het dijk wezen gevaarlijke stormvloed aanwezig acLt, worden de beheerders der zeewa- terkerende werken, de commissarissen der Koningin in dc kustprovincies, de Nederlands Territiriale Bevelhebber, enige autoriteiten van de oi.der het de partement van Binnenlandse Zaken res sorterende directie voor Openbare or de en Veiligheid en enige andere instan ties. -waaronder, het Nederlandse Rode Kruis daarvan door de P.T.T. telegra fisch op de hoogte gesteld. Het K.L.M.-vliegtuig DC 7—C, Zwarte Zee", met gezagvoerder Jan Stroeve is', na een non-stopvlucht van Los Angeles over ongeveer 10.000 kilometer om 11.57 uur op het vlieg veld van Le Bourget bij Parijs geland. Om vier minuten over twee Neder landse tijd is gistermiddag de machine van Long Beach opgestegen, zodat de zuivere vliegtijd 21 uur 53 minuten heeft bedragen. Deze foto, die gistermorgen "genomen werd in het kindertehuis ,J$ankt Gocrans- daghem" .in Stockholm, .werd in recordtijd doorgeseind naar Amsterdam. - Koningin Juliana heeft gistermorgen, de harten ran alle Zweedse, moeders veroverd door haar treffende belangstelling: voor de kinderen, die hier zo uitstekend verzorgd worden. Hetzijn de kinderen van moeders, die overdag moeten werken. Prinses Marga- retha 22 jaar cn een zeer knap meisje teas al een halfuur eerder naar het kindertehuisr> gegaan. Zijheeft daar een'halfjaar-lang:praktisch werk verricht. „De.prinseswerdomstuwd door juichende kleuters, die haar meteen herkenden. Niet als prinses, maar als die aardige juf van toenEnige hónderden, belangstellenden, zwaaiden koningin.''}uliana' htrrtclijk' loc. Onze'.vorstinplachte vriendelijk tegende :nièitüfgffrig9;: kit^erent:2 schuddp- A-ele ^Jileiné handjes' eti. spriifc inétak verpleeg- sten.:Da aanwezigen, die hier buiten dhik vertélden,'- waren-zeer ontroerd. HM. koningin Juliana en - Z'.M. koning ÊCii/staaf Adolf luisterend naareen zang uitvoering die voor het paleis gegeven werd. D* V«r. Staten kunnen de mening van Gromyko dat luchtinspectie slechts eerlijk zou siin als tegenover elke kilometer op net grondgebied van het ene land een kilometer in het andere land zou staan, niet aanvaarden. Dit heeft president Eisenhower van de Ver. Staten gisteren op zijn persconfe rentie meegedeeld. Eisenhower zei dat hel standpunt van de Russische minister van Buiten landse Zaken alleen aanvaardbaar zou zijjn als elke partij een gebied zou kiezen dat volkomen onbelangrijk is. De spanningen in.de wereld moeten verminderd worden, aldus Eisenhower, maar dit zou niet kunnen geschieden ais er geen voortgang met de ontwa pening wordt gemaakt. Als eerst een eenvoudige stap gedaan zou kunnen worden waardoor partijen de goede wil van elkaar konden beproeven en tevens de doelmatigheid van het in spectiestelsel, zou men met vertrouwen Afsluiting van de Nieuwe Waterweg door sluizen acht. minister Algera niet te verwezenlijken. Een dergelijke afsluiting zon moeten bestaan uit een gigantisch complex van schutsluizen van een type en grootte als de Noordersluis te IJmuiden, terwijl daarnaast nog spuisluizen van zeer grote capaciteit nodig zouden zijn om in tijden van grote afvoeren van de boven- rivieren voldoende water naar zee te kunnen lozen. Voor een dergelijk complex van kunstwerken is de'breede van de rivier ontoereikend. Overweging van het .bovenstaande, te zamen met de bezwaren voor de scheepvaart op de open havens langs de rivier, alsmede de overwegingen van militaire rijde, heeft de minister-tot de conclusie geleid, dat aan afsluiting van de Waterwégriaoor middel van een. dam met sluizen niet kan worden gedacht.' kunnen hopende volgende stap te nemen totdat men een punt zou berei ken waarop de geweldige defensie begrotingen binnen redelijke perken kunnen worden gehouden. President -Eisenhower zei niets af te weten, van berichten, dat de Ver enigde Staten het volgende jaar een nieuwe reeks kernproeven in het ge bied van de Stille Oceaan willen nemen. De president deelde mee, te zullen blijven strijden voor zijn begroting, die de hoogste is in vredestijd en in het congres krachtige tegenstand on dervindt. Eisenhower zei niet te zullen rusten voordat de Verenigde Staten gekregen zullen--'hebben wat zijns in ziens nodig is voor de bescherming van het-land, de wereld en de vrede. Nadat: da vórstelijke 'gasten *'hun plaatsen hadden ingenomen marcheer de het zangkoor ventiele SiockheJmte studenten zingend binnen. Het' "zong Zweedse volksliederen 'en het Wilhel mus. Een ensemble van bet Zweedse radio-orkest,speelde Zweedse en Neder landse liederen en menig lied uit Valerius' Gedenckklanck weerklonk. De Zweedse operazanger Carl-Axel Hallgrenvolmaakte de muzikale en tourage. Een leger van kelners serveerde de vis, ganselever en patrijs met zo'n vaardigheid, dat hel massale noenmaal binnen de vastgestelde tijd werd afgewerkt. De Finse eerste minister, Fagerholm, heeft woensdagmiddag president Kek konen het ontslag van rSjo kabinet aan geboden. In welingelichte kringen in de Finse hoofdstad gelooft men, dat de ontslag aanvrage het gevolg is van een .me ningsverschil tussen de beide rege ringspartijen socialisten en boeren partij over de lonen. Gisteren zijn de gewone aandelen KLM met een nominale waarde van 100 gulden per aandeel opgenomen In de of ficiële notering van de New Yorkse ef fectenbeurs en voor het eerst* op die beurs officeel verhandeld. Een eerste pakket van 1.000 aande len werd verhanaeld tegen 35% dollar. l'J.njr. prinses Margarptha. kroonprins Carl Gustaaf en de prinsessen Désirêe, Birgitta cn Christina, die van het paleis balkon te Stockholm'.neerkeken op de menigte voor .het'koninklijk paleis. SXHÏs&Si Velé Stockholmershadden tevoren de aankomst van de koninklijke Tws-v; ten b|j- het stadhuis .gadegeslagemïJtlet;;;. was een haast onvergetelijk .scaoüw- spel toen de gulden sloep „Vasabr-,: den" op het door de zon beschenen- water afvoer om de vorstelijke persoe nen vanaf het paleis over te t,varenv naar het met groen koper bedekte-stad- huis. De sloep roeide langzaam -langs twee Zweedse destroyers, die een da^- verend eresaluut- hadden afgevuurd:'; zodra de adelborsten met hunblauwe riemen de sloep in beweging hadden. i gezeti v.i-'.-v-Mrt'i Na de lunch bracht koningin-,' Juliana een bezoek aan de- Tiost; torische Riderholmkerk. Zij legde;® daar een krans op de tombe van _de .r enige jaren geleden op zo droevige wijze om het levengekomen, kroon-!;}; prins Gustaaf Adolf. Z.KJl. de Prins kon. aan deze krans- legging niet deelnemen,, daar hij rich: wegens een lichte keelontsteking naar een- arts moest begeven. De aandoe ning was echter zo licht. dat. de-Prins. weer spoedig aan het programma kon, deelnemen. '-'iTS-ikiï - s j. De voorzitter van de Franse Natio nale Vergadering Le Troquer, heeft gisteren, na een bezoek aan president y Coty, in verband met de kabinetscri sis, verklaard dat het bezoek van de president aan de Ver. Staten volgens programma zal worden afgelegd. Coty zal echter niet per schip, maar per vliegtuig reizen. Zijn aankomst in Washington is vastgesteld op 3 joh}.; De president heeft gisteren versdiei- dene politieke leiders geraadpleegd. President Coty -staat thans voor de moeilijke taak een opvolger voor Mollet te vinden. De verwachting is gerecht vaardigd, dat Frankrijk een langdurige crisis «tegemoet gaat. De krachtsverhou dingen ta het parlement z|jn zodanig, dat vrijwel elke kandidaat voor het pre- mierschap de steun zal moeten hebben zowel van de socialisten-ais van de'„on afhankelijke republikeinen. In de kringen van de Franse Nationale Vergadering kon men woensdagavond vernemen, dat President Coty. ernstig overweegt de opdracht tot vorming, van een nieuw kabinet allereerst te geven aan _de vroegere premier René Pléven. Pleven's U.D.S.R. met haar- twintig zetels vormt reeds lang min of meende, verbindingsschakel tussen rechts"'en- links. Het schijnt echter dat Pléven zelf-lie ver achter de. schermen wil blijven. Pinay schijnt voorshands niet-in aan merking te komen daar de socialisten de schuld van de huidige ertiw openlijk hebben gegeven aan de „wispeUurighdd";':: van Pinay's conseryatieven. --- Zes gevangenen, die in eeh steeriv, groeve in de Amerikaanse staat Georgia aan het werk waren, hebben niet hun-. houwelen hun eigen benen gebroken.'; Zij zijn r lar de ziekenzaal- van,de:'ge-- vangenis in Buford gebracht. v.' rf-; iir 'Mefsi \s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1