Tunnel-wee Looncompensatie overheids personeel in geen geval minder dan in particuliere sector Wat is Chinezen vernielden ambassade van de V.S. op F ormosa Oud-premier Pleven als informateur in Frankrijk Welke woningen vallen onder huurverhoging Danktelegram naar Stockholm Een dode en vijl gewonden bij autobotsing J I IN VERBAND MET H Deblokkering binnen vaste termijn? W eeroverzicht Hoofdredacteur van Keng Po gearresteerd Engeland verwerpt eis van Egypte Bepaalde groepen variatie van 1-25 Compton contra Schweitzer Tunesië wil hulp van Amerika Herziening van het centraal comité in Rusland HAAGSE TROUWMm Niet alleen üöor Leidschendam! PILOOT BEHOEDT STADJE IN FLORIDA VOOR RAMP ZATERDAG 25 MEI 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG Nb. 36Sra Weerbericht m Revolutionairen op Cuba geland Geruchten over verhosins salarissen rijkspersoneel van elke grond ontbloot ■■w- RECHTSZAAK LOKT REL UIT Acht bètogers gedood Voortzetting van overleg in. Washington Elf Arabische landen deden beroep op V.S. HOIXANDSEyMEU^Efifl m Na woningverbetering ÜE uitslag van Trouwt grote Vakantieprysvxaag „Wat is dat?",', evenals; de! namen van de prijswin-, 3»aars,"vèrmeldea wij ddw» Zie verder pagina 3 ONTWAPEMNG PRINS ZELF PILOOT OP TERUGREIS „Gevaren van radio-actieve neerslag sterk overdreven PROTEST gen tegen.Frankrijk, mocht twijfelen, in het centrum van Crestview jneer te Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 - Postgiro No. 424518 Klachlendtenst abonnementen i8.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teietoon 115700 's-Gravenbage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teietoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG SCHRAAL WEER Droog en -zonnig weer met een'matige tot -krachtige^ overdag nü en dan harde wind tussen Oost en Noord-f*1 oost. Koude nacht.- Morgenmiddag iets lagere tempégl raturen. i/.l s-.iï 26 mei zon op 4.34, onder 20.45; maan op233, onder 17.30,1 27 mei zon op 4.33, onder 20.46: maan. op3Jl, onder 18.39. J, - r y rfjjf, O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SI |j-vE kabinetsbeslissing inzake de ÏJ- L) en Coentunnel te Amsterdam heeft in deze stad een oorverdovend rumoer verwekt. Een rumoer dat zeer in het bijzonder in de socialistische pers tot uitdrukking komt en dat, om een modewoord te gebruiken, een „ge richt" rumoer is. Het keert zich na melijk speciaal tegen minister Algera. Wij willen in de allereerste plaats opmerken dat voor zover de kabinets beslissing op de bestedingsbeperking berust minister Algera meer het „slachtoffer" dan de „schuldige" is. Deze minister verkeert nl. in de on aangename omstandigheid dat van zijn departement uit een oogpunt van be stedingsbeperking meer te halen is dan van andere. Wij moeten dus goed duidelijk stel len dat het hier een kabinetsbeslissing betreft, waar niet één bepaalde minis ter, maar het kabinethet kabinet- Drees, de verantwoordelijkheid van draagt En als men dan toch graag aan één bepaalde minister wil denken in dit verband, dan zouden wij de so cialistische pers minzaam onder het oog willen brengen dat de heer Hof- stra de minister van de bestedingsbe perking iSi En dan willen wij de heer Hofstra gaarne in bescherming nemen tegen de socialistische pers. Als nij zegt dat de financieel-economische si tuatie op dit ogenblik de bouw van 'geen van beide tunnels toestaat dan .'hébben wij dat serieus te nemen en dan kunnen wij maar niet net doen als- Of dat geen argument is. 9 9 9 .-.AAR er is meer. Het gemeentebestuur van Am sterdam en met name de socialisti sche wethouder Van 't Huil, dte het tunnelbeleid in hoofdzaak heeft ge voerd, heeft een grote fout begaan door met de tunnelaanleg te beginnen en daar miljoenen aan te spenderen, voor hij de zaak financieel voor elkaar had. Amsterdam is aan de slag ge gaan voor het een concrete toezeg ging, van hét Rijk had. Het heeft zijn tunnélplan niet-in gemeen overleg met öe Rijkswaterstaat vastgesteld, het welk tóch wel hét minste is dat men verwachten kan als men op miljoenen van het Rijk rekent en het is begonnen met de bouw vóór het Rijk een subsi-' die;had vastgesteld en toegekencL--^[ V ^■pa|^ttqch ;.;wel een VóDcamëii/jpra ntwoorde^ 'en onzakelijke handei-, wijze. Het gedrag van het gemeentebe stuur doet denken aan dat verhaal uit de bijbel over de man die een toren wilde bouwen, maar die zich niet eerst nedergezet had-om de; kosten te «verrekenen en die toen hij de funde-l ring gemaakt héd, hét werk niet kon voltooien. Van die man wórdt gezegdj dat allen die het zagen hem begonnen te bespotten. i In deze beklagenswaardige toestand! bevindt zich het gemeentebestuur van Amsterdam. - '_EN slotte mag niet uit het oog j verloren wórden dat in de mede deling, van het-kabinet ook te lezen staat dat het kabinet van oordeel is, dat indien van Rijkswege een subsi die voor debouw van een IJ-tunnel zou worden gegeven, het Rijk ook in staat moet zijn te verklaren, dat de uitvoering van het desbetreffende plan vèrantwoord is te achten. Men. kan niet anders zeggen dan dat dit een volkomen redelijk standpunt is.j Als het Rijk voor de uitvoering van' een bouwplan geld geeft, moet het overtuigd zijn dat het een goed plan' is. Uit het feit dat deze overweging uit drukkelijk naar voren wordt gebracht, kan men: afleiden "dat de verantwoor delijke Rijksinstanties van mening zijn, dat het Amsterdamse tunnel-pro ject ernstige gebreken vertoont. Het spreekt vanzelf dat het Amsterdamse gemeentebestuur uit de talloze voorbe sprekingen tussen haar dienst Publie ke Werken en de Rijkswaterstaat hier van geweten heeft. Maar dan komt het beleid van het gemeentebestuur wel in een nog vreemder daglicht te staan. Want niet alleen dat men geen concrete toezeg ging had van subsidie, men wist dat er-technische..bezwaren bestonden te gen het Amsterdamse plan. Amsterdam beroept' zich nu op een uitlating van de, minister datvhct zijn gang-kon gaan:; Maar geen-zinnig mens kan daar iets anders uit' aflei den dan dat Amsterdanrmet zijn plan formeel op tafel kan komen en dat de minister dan bereid is om ten aanzien van de IJ-tunnel in positieve zin de technische en financiële vraagstukken te benaderen en daarover een beslis sing te nemen. Het kan toch werkelijk niet beteke nen dat het Rijk aan de gemeente Am sterdam een blanco-cheque heeft af gegeven! Hoe men het ook wendt of keert, Amsterdam komt uit deze tunnelkwes tie niet schoon uit. Het praal véél en doet onberaden dingen. En wat de vaste verbindingen van de IJ-oevers betreft, heeft het Rijk ten minste twee positieve dingen op zijn crediet staan: de Velser tunnel en de brug bij Schellingwoude. Zeventwintig opstandelingen zijn vrijdagochtend in de Cabonicobaai in de Cubaanse provincie Oriente aan land gegaan, aldus heeft het opperbevel van het leger' bekendgemaakt en worden met 3 procent verhoogd O o Naar aanleiding van geruchten, als zou de minister van Binnenlandse Za ken. Bezitsvorming en PBO in een voor overleg met de samenwerkende ambtena- renvakorganisaties zijn goedkeuring heb ben gehecht aan een aantal voorstellen tot herziening van de salarissen van middel bare en lagere rijksambtenaren, deelt men ons van overheidszyde mede, dat deze geruchten van elke grond ontbloot zijn. Met de betrokken organisaties heeft hieromtrent geen overleg plaats gevon den, Evenmin ei in er voorstellen van een dergelijke strekking bij het Centraal Overleg ingediend. De regering wil nader overwegen het wetsontwerp inzake de blokkering van de huurverhoging zo te wijzigen, dat degenen,- dieverbeteringen aan woningen aanbrengen,'binnen' een vas te termijn na goedkeuring van het ge meentebestuur voor deblokkering in aanmerking komen, ongeacht het tijd stip waarop de 'vérbeteringen werdén voltooid. Dit hééft minister. Witte mee gedeeld in het mondeling overleg met de kamercommissie. HET ligt in het voornemen van de regering de kinderbijslagen in verband met de huurr.ompensatie te verhogen met 2 cent per dag voor het eerste, tweede en derde kind, en met 3 cent per dag voor elk volgend kind. Dat komt neer op een verhoging van 3 De looncompensatie voor het overheidspersoneel zal in .geen geval minder bedragen dan dit in de particuliere sector, zo is voorts van regeringszijde meegedeeld. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid deelde voorts mede, het niet juist te achten, dat minima worden, vastgesteld door rentetrekkers ingevolge de ouderdoms- en invaliditeitswet, omdat deze uitkeringen in Veel gevallen een deel van het totale inkomen uitmaken. Ten behoeve van de ouden van dagen zal de regering ge bruik maken van de mogelijkheid om de uitkering ingevolge de Algemene Oudèrdomswet tè verhogen bij algemene maatregel van bestuur. TV'X'i Dit deelde de minister voor Sociale Zaken, en Volksgezondheid mede in het mondeling overleg over de verschillende wetsvoorstellen over de huurverhoging. Dè1 minister zette uiteen dat 'gedifferen tieerde maxima voor de huurcompensa- tie de regeling nog ingewikkelder zouden hebb engemaakt. Bovendien bleek uit berekeningen,- dat het effect daarvan op de loonsom bjjna nihil was. Op een nadere; vraag uit de commissie verklaarde-de minister, dat differentiatie van het maximum niet tot verhoging van het, voor de- 1ste klasse gestelde maxi mum van 4r doch tot het vaststellen van lagere maxima voor 'de lagere "gemeente wassen zou hebben moeten léidën. De' minister van .Sociale Zaken en Volksgezondheid beaamde, dat voor mid delgrote inkomens het maximum van .4 té laag;kan worden, indien de' huur aan "dé hg gé kant is. Déze grens -was échtér nodigróm het'ëffect. op de Iponsom te beperken.-- Over. hét -algemeen, aldüs dé minister, wordt- door^de^hüurders rvan. oude wó- jungcaL,jiM)^5c^idan;'10 Act/van hét ^>^bJprfnTOi,v.eéwboS, eh,99|7^JCt van ;.de meenteklasse heeft een huurwaarde van minder dan 1000 per jaar. In verband met de mededeling, dat voor de indeling van de gemeenten naar gemeenteklasse die van de noodwet-ouderdomsvoorzie ning zal worden gevolgd, verklaarde de minister, dat t.o.v. collectieve arbeids overeenkomsten en loonregelingen het College vanRijksbemiddelaars slechts in die gevallen gemachtigd zal worden om in overleg met het bedrijfsleven een regeling te treffen, waar door het vol gen van de gemeenteclassificatie van de noodwet-ouderdomsvoorziening ernstige moeilijkheden rijzen. De Bilt, zaterdag 10 uur: v.! - ..ig-f, Een storing in de 'hogere'' luchtlagen,/^f die ons de afgelopen dagen .regéng bracht heeft, trekt 'nu over -Frankrt in zuidelijke richting -weg. Een !riig yah hoge., druk heeft zich van de-l.Qostie(|f 'naar onze omgeving verplaatst.. In.pe, nacht van vrijdag op zaterdag begon zeer droge en koude lucht uit Scandina vië ons land van hetnoordoóstenuit. binnen te stromen. In Zuid-Zweden hééft;' het in deze lucht, plaatselijk zes (gradétts gevroren. De luchtdrukverschillen in ons land zijn zo groot," dat devNoojjd-.; oostenwind ook 's nachts blijft (.door staan. zodat een dergelijke temperatuuör- daling bij ons niet te verwachten! - is., Ook zondag zal de droge lucht over ofts land blijven stromen, zodat op-een zon nige dag mag worden gerekend.- De temperaturen blijven echter laag. 'f f- (Advertentie!) Doordat eeit vrachtauto een lage spoor brug bij Senday in Japan raakte, toerden de rails van de spoorlijn ontzet. De gevol-, gen waren ernstigde locomotief en een aantal wagens van een korte tijd later passerende passagierstrein derailleerden en kwamen schots en scheef naast de spqprlijn te liggen. Drie passagiers verlo ren het leven,"een kleine vijftig werden geivond. Een woedende menigte van 1500 Chine zen heeft in Taipeh, de hoofdeind van nationalistisch China, een aanval gedaan op het gebouw van de Amerikaanse am- i logsèi wóriingepr; JEtt 3de g«- In Londen is deze week een conferentie begonnen tussen vertegenwoordigers van Engeland en Nigeria over de toekomstige van de besprekingen had de Britse minis ter van Koloniën, Alan Lennox-Boyd, een kort onderhoud met de exotisch geklede status van deze negerstaat. Voor het begin premier van N oord-N igeria, Ahmadoe (rechts). President Coty van Frankrijk heeft oud-premier Hené Pleven verzocht te pogen een basis voor overeenstemming tussen de politieke partijen te vinden, die als grondslag voor een nieuw kabi net zou kunnen dienen. Pleven heeft deze informatie-opdracht aanvaard. Coty heeft inmiddels zijn reis naar de Ver. Stalen, war.r hij op. 3 juni verwacht werd, uitgesteld in verband met de vermoedelijk lange dutfr van de kabinets crisis. De 56-jarige Pleven is een politicus van de middenweg. Hij is de leider van de UDSR, de verzetsgroep van twintig man in de nationale vergadering. Pleven is in de jaren 1950—1952 tweemaal pre mier geweest. Hij was de geestelijke vader van het plan voor het Europese le«er. Pleven zou nog gisteravond met de af getreden premier Mollet, de minister van De hoofdredacteur van het invloedrij ke dagblad „Keng Po" in Djakarta, ln- jo Bin Goat, is zaterdag door de mili taire autoriteiten op zijn redactiebureau gearresteerd. De Iegerwoordvoerder in Djakarta verklaarde, dat de berichtge ving van „Keng Po" (die de grootste oplage van alle in Indonesië verschij nende dagbladen heeft) tot spanningen heeft geleid. Intussen heeft een delegatie van het Indonesische nationale comité van het Internationale Persinstituut een bezoek gebracht aan het parket van de procu reur-generaal, om te protesteren tegen het huisarrest van de voorzitter van dit comité, tevens hoofdredacteur van „In donesia Raya", Mochtar Lubis. Zij te kenden in het bijzonder protest aan te gen het feit, dat Lubis van zijn vrijheid blijft beroofd zonder dat enigerlei aan wijzing wordt gegeven over het hem ten laste gelegde. Lubis' arrest duurt nu reeds vier-maanden. Financiën Ramadier en de minister van Buitenlandse Zaken Pineau spreken. Hij verwacht niet vóór dinsdag of woensdag a.s. bij president Coty verslag te kunnen uitbrengen. Premier Guy Mollet heeft gisteren meegedeeld, dat president René Coty hera verzocht heeft met volledige bevoegd heden aan te blijven totdat er een nieuwe premier is gevonden. Na een onderhoud met de president in het Elyseg zei Mollet tegen de pers, dat ofschoon hij tijdelijk zal aanblijven, hij zijn besluit om af te treden handhaaft "Volgens welingelichte kringen rond om de Brits-Egyptische besprekingen die in Rome worden gehouden, heeft Egypte een bedrag van 500 miljoen pond sterling geëist als schadevergoe ding voor de Brits-Frans-Israëlische invasie op Egyptisch grondgebied. Engeland verwerpt deze els, zeiden de kringen. TIJDENS het mondeling overleg mét de commissie van voorberei ding uit de Tweede Kamer over de huurwetten zijn van regeringszijde de volgende reéevens verstrekt, 1. Alle 105.000 woningwetwoningen, die va a 1946 tot en met 1950 zijn gebouwd met steun volgens de blj- drageregeling 1948 zullen volledig onder de huurverhoging vallen. Dit geldt ook voor 15.000 tussen 1947 en 1952 ha de particuliere sector met steun volgens de financieringsrege ling woningbouw 1947 en 1948 ge bouwdo woningen. 2. Van de woningwetwoningen, die na 1950 zijn. gebouwd met steun vol gens de bijdrageregelingen 1950 zullen er naar schatting 160.000 on der de huurverhoging vallen. De verhogingspercentages variëren van 1 tot 25 procent. - 3. Ook. zal van een aantal van de op voet van de premieregeling 1950 en de premie- en bijdrageregeling '53 gebouwde huizen in de particuliere sector de huur met 1 tot 25 procent worden verhoogd. Het is nog niet bekend hoe groot dit aantal zal zijn. 4. Alle woningen, gebouwd in de ja ren 1940'45 met rijkssteun, vallen volledig onder de huurverhoging evenals de ongeveer 3100 woningen, gebouwd pp voet van of analoog naar de bypotheekregeling 1940 en 1941. Voorts vallen onder de huur verhoging ongeveer 10.000 nood woningen, waarvoor financiële steun ia verleend op grond van het «loodwoningenhesluit 1947. Op de vraag of de regering niet be- President Eisenhower zal zaterdag het overleg met zijn voornaamste ad viseurs over de ontwapeningsbespre kingen met de Sowjet-Unie voortzet ten, zo heeft een woordvoerder van het Witte Huis vrijdag in Washington bekendgemaakt. Men gelooft, dat dan de laatste hand zal worden gelegd aan de voorstellen die Stassen, de leider van de Ameri kaanse delegatie op de Londense ont wapeningsbesprekingen, aan de Sow jet-Unie zal doen, als de conferentie maandag hervat wordt. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins hebben, na hun terugkeer in Nederland telegrafisch het Zweedse vorstelijk paar" en het Zweedse volk dank gebracht voor de buitenge woon hartelijke ontvangst, die hun in Zweden !en deel is gevallen. Prins Bernhard heeft zelf de regeringsdakota, waarmee het koninklijk paar uit Stockholm te rugkeerde. bestuurd. Om zeven minuten over drie zette hij het toe stel op Soesterberg aan de grond. Daar stonden auto's gereed om Koningin en Prins naar Soestdijk te brengen. reid 'is hetprocentuele verschil in huurprijzen- van-de oude woningen in de verschillende gemeenteldassen te verminderen en meer aan te passen aan de verschillen in de vijf gemeen teklassen tussen de naoorlogse wonin gen, antwoordde de minister idat daar door' geen harmonische - v rhóuding in alle gemeenten zou ontstaan. 1 De minister stipte de mogelijkheid nog aan voor de drie grootste gemeen ten een afzonderlijke klasse te creëren, hoewel.h|j geen concreet voorstel ter zake deed. De minister was niet bereid het voor schrift te doen herleven dat kosten van verbeteringen slechts mogen worden doorberekend als zij met schriftelijke toestemming van de huurder zijn aan gebracht. Dit zou volgens dé minister aanleiding kunnen geven tot chicanes en tevens'heeft de huurder de be voegdheid het., uitvoeren van werk zaamheden, die hem niet zinnen, te beletten. De Amerikaanse kernphysicus en No belprijs-winnaar dr. Arthur Compton heeft -vrijdagavond tijdens een interview verklaard dat dr. Albert - Schweitzer de gevaren van radioactieve neerslag na het exploderen van waterstofbommen sterk heeft overdreven. Ik heb het diepste respect voor de houding van dr.. Schweitzer, Hij verte genwoordigt de miljoenen die verlan gend zijn een atoomoorlog te- voorko men, Ik Den mij bewust van de geva ren die aan proeven met kernwapens kleven, en ik weet dat dr. Schweitzer deze gevaren veel te hoog heeft aange slagen. Het spijt mij dat hij zijn appèl op deze mening heeft gebaseerd. Het voorkomen van ieder soort oorlog dient het-argument te zijn, aldus dr. Comp ton. De Tunesische premier Habib Bour- guiba heeft in een radiorede' verklaard dat zijn land zich tot de Verenigde Staten zal wenden om hulp, nu Frank rijk de steunverlening ten bedrage van 12,1 miljard franken voor het komende jaar heeft opgeschort. De premier waarschuwde de Tune- siërs, dat «sy zich in de komende tijd wellicht moeten gaan beperken en dat de uiterste zuinigheid in acht zal moeten worden genomen. Diplomaten, van elf Arabische lan den hebben gisteren een beroep op de Ver. Staten gedaan alle economi sche en militaire hulp aan' Frankrijk te staken vanwege de „verschrikke lijke terreurdaden en. wreedheden der Franse strijdkrachten in Algerije." Zij hebben er verder op aangedron gen de Ver. Naties een onpartijdig in ternationaal onderzoek te doen instel len, als Amerika aan de beschuldigin- bassad* uit protest tegen, de vrijlating vaan èen Amerikaans militair, die een Cbi- xwes had gedood naar hijverklaarde 'uit zelfverdediging en door een krijgsraad ,"was vrijgesproken. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft meegedeeld dat de betogers het binnenste van het gebouw der ambassade totaal hebben vernield. Ook het gebouw waarin de Amerikaanse Voorlichtingsdienst is ondergebracht, -is aan verwoesting prijsgegevea De am bassadeur. Karl Rama, bevond zich .in Hongkong, toen de wanordelijkheden bé-; gonnen. Alle auto's .van de Amerikaanse ambassade .zijn -vernield. V«f leden -Van-het*' Amerikaanse am bassadepersoneel, die een toevlucht in de 'keldèr haddén gezocht, wérden doof woé dende betogers mishandeld, toen zij, on der politiegeleide, hun schuilplaats ver lieten. -- - :Acht personen -werden gedood toen 30.000 betogers probeerden het politie bureau te bestormen om gearresteerde studenten, die hadden deelgenomen aan aanvallen op Amerikaanse gebouwen'eer der op de dag. te bevrijden. In Taipëh is de slaat van beleg'afgekondigd, er zijn in allerijl 35.000 man Chinese troepen naar Taipeh gedirigeerd. De vrijgesproken sergeant Reynolds werd bij het uitbreken van de onge regeldheden met vrouw en kind per vliegtuig naar dé Philippijnen overge bracht Een sterké Amerikaanse troepen macht was. nodig om. te voorkomen dat hij door een woedende menigte werd ge lyncht De Amerikaanse ambassadeur, Ran-kin, heeft bij de Chinese minister van Bui tenlandse Zaken, Jeh, tegen de aanval len geprotesteerd en schadevergoeding geëist Toen de ambassadeur en de Chinese minister bij de ambassade aankwamen, weid hij auto met stenen bekogeld door een menigte die met moeite door de politie in bedwang gehouden kon wor den. Premier Joei heeft verklaard, dat zu'n regering de betogingen tegen de Ame rikanen ten sterkste betreurt. Alle maat regelen waren genomen om orde en rust te herstellen. De secretaris van de Russische com munistische partij, Chroestsjew, heeft woensdag aangekondigd, dat het cen traal comité van de partij wellicht „har den" zal worden, meldt radio-Moskou Chroestsjew - sprak in Leningrad .""tij dens een congres over de reorganisatie van 'het economische leven en. zei -toen: „Wij moeten eigenlijk ook 'de structuur van het centraal comité herzien en een aanzienlijk aantal mensen voor andere taken beschikbaar makènl Maar het heeft geen zin, overal tegelijk te beginnen'. Laat ons eerst één ding doen: de organi satie van het industriële bouwapparaat herzien". Ook de vakorganisaties hebben volgens de partijsecretaris te veel mensen aan het werk, evenals de politieke en be stuursorganisaties der districten, provin cies en republieken. Een begrip voor progressieve '(JomesKbotrwlfe De Japanse premier, Kisji, heeft vrijdag.te New Delhi op een perscon ferentie verklaard, dat zijn regering er tegen is, dat de V.S. atoomwapens naar Japan overbrengen. vJ(Van ónze.correspondent)"if,'vit' Ten zuidenvaii Oudeschóot. bö/iaèe-!^ renveen heeft '«riPagavónd i 1 s zeven uur een autobotsing, plaats' -ge^llf! vonden,; waarbij - één - peraooh wêrd.f gë% -'' dood en vijf werden gewond:"Een^antófe die de rijksstraatweg LeeuwarderiT^;-:, Zwolle kruiste, vérieende'iopi'dëzéivöofSig: rangsweg- geenvoorrangaah teènfandéwigS personenauto, afkomstig" ïdt -Bome,^(dfé\-j.v nit de richting, Heérenveen ..'haderdëJ:;^ Hoewel de bestuurder van de ;;autoj uif jS Borne krachtigremde was eeiibotstegöK! niet meer te vermijden. De eerstgenoemdeauto, waarin"-ïviër&|fe personen, werkzaam :.bBXïdësffyksiSchtt'^ vaartdienst. zatèh;werd 'geheel' vérhféldiit® Een van de inzittenden, déiSS-jarige ^CiWJ H. werd zc^arig gewonrf dafhihópiwegiM naar ,.het;rziekenhuis teHéén» oveHédëri:^ "Dé-' andere' 'r:driè?inzltteh( werdoai'ihét'-vrff- êrastiitf venroBapBöragi naar hét ziekenhuis- yervoerd.- yD&7;tweejy£ inzittenden- van -de andere s personeawa-tf»? gen liepen lichte verwondingen?óp;:itef^ïJ| wijl de auto zelf vrij-; ernstig werd t schadigd;-- DEN HAAG, 25 mei:--Te - Sche've^jctfj r.ingen zijn van Utnuiden, aange*voerd"sS 44 kantfes Hollandse nieuwe van; déffe treiler Sch-117. Notering r634r.guMeai?:S tot 886 gulden per kantje-';-:yi' Zaterdagmiddag wordt de.vleetioggëf.fS: Sch-195 met 25 kantjes verwacht; TJ ET volgende bericht zat txa-A' ten de veie berichten, welke de correspondenten dagelijks vanuit tal van plaatsen naar.o'n- ze redaciiebureans zenden, - om- - dat zij menen dat alle dorpsge-.v noten van het belangrijke nieuws op de hoogte gesteld móeten worden.- ..-"wJ, LEIDSCHENDAM -r pél- leerlingen van de hoogste klassen van de eerste christe- lijke school aan de Damstraat ïS,i te Leidschendam zullen* oncferpi leiding van de onderwijzers, de heren Bonke en Rietdijk,op... zaterdag 1 juni-.deelnemen aas. dé Trouwmars te Den Haag. r ':.V. Dit plaatselijke, bericht isniet alleen van belang voor de Inwo ners van Leidschendam. Het moet de belangstelling hebben van alle scholen,' waar, "dé'.jón gens en meisjes niet afkerig zfjn van sportiviteit. - :;';A De Haagse Trouwmars, op za-;- .terdag 1 juni te houden,heeft niet alleen'parcoursen van 18 km,;: 25 km en 30 km. Er kan oók een afstand van 12 km gewandeld worden en voor deze afstand is een spéciale categorie voor schoelgroepen, waarop de jon- gens en meisjes hun sportiviteit kunnen meten. Er Is nog ruimschoots gelegen- held In te schriiven voor.de; Haagse Trouwmars bö alle kan-.' toren van Trouw Het inschrijf-.;' geld bedraagt vijftig cents voor jongens en meisjes t/m 14 jaar: en één gulden voor personen bo* i~ ••en 15 Jaar. Vi EEN Piloot van de Amerikaanse storten. Kolonel'Hinton, heV gevaar"#® luchtmacht, kolonel Bruce Hin- .-.xt-.- m ton, heeft het stadje Crestvlew in Florida voor een ramp behoed. Hinton was met zijn collega Morris, ieder in een straaljager, op weg van de vliegbasis Eglin naar Las Vegas. In de buurt van Crestview raakte de machine van Morris, een F-100 Super Sabre, in brand en de piloot zag zich gedwongen zijn toestel met de schiet stoel te verlaten, op ongeveer 800 im hoogte. De brandende machine dreigde ziende, dook daarop onder de Suparif^ia4! Sabre door en ging er vlak Vcor vUe-:é-';);;." gen. Door te manoeuvreren .metfcd.évél^ sterke en warme luchtstroom achtervf ij}- uit zijn machine, wist hij de straaljager- een andere richting te geven, waardoor^^S deze even buiten de bebouwde komf'SSl van Crestview-te pletter viel, op enigèi-ff l tientallen meters afstand vaii eenhuisf^S- waarin, zich niémand bevónd. ;Mörris.T 5.!"r- kwam met zUn valschérin'né^ bjp;é«api® groteverkeersweg buiten dèr.'stad alleèh eén 'schram >ap;#in"^ëen, *V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1