Stassen waarschuwt tegen te groot optimisme ere tl naar Utrecht" bracht stuurloos jacht veilige haven binnen i Twee kinderen in auto verdronken in en Assen Koninginnen-reünie zeilstad Sneek in rr 11> Socialisten wachten concrete op voorstellen' Te voet door Waddenzee AMERIKAANS ONTWAPENINGSPLAN: Overeenstemming in georg. overleg: Chinees kabinet afgetreden 9000ste schip in Rotterdam Ned* toerist gedood Oostenwind joeg vlammen op Kortebaan-winnares afe zeilkoningin Weer overzicht Nog vijf dagen? voor de Vijfde Haagse In één week 775 doden Door oostenwind weinig water MAANDAG 27 MEI 1957 r VIJFTIENDE JAARGANG .No. -369§ Weerbericht Zjoekow en Gromyko in Boedapest PROEFVAART ONDERBROKEN n X Vuur teistert houtfabriek en winkelcentrum Minister leidde gesprek tandartsenfondsen De kabinetscrisis in Frankrijk President Eisenhower van de Ver. Staten heeft zaterdag nieuwe instructies voor de onderhandelingen met de Russen over ontwapening vastgesteld. De president stemde in met pogingen om het bezit van atoomwapens te beperken tot de mogendheden die daar thans over beschikken. Dit heeft minister Dulles zaterdag na een conferentie van 1/i uur op het Witte Huis meegedeeld. De Amerikaanse afgevaardigden op de ontwapeningsconferentie in Londen, Harold Stassen, zou de Amerikaanse plannen vandaag aan de 'Russische afgevaardigde Zorin, die zaterdag uit Moskou te Londen is aangekomen, voorleggen. Dulles verklaarde, dat de Ver. Staten overleg zullen plegen met hun geallieerden over alle fasen van de nieuwe Amerikaanse politiek voor zóver hun belangen daarbij betrokken zijn. Vijf punten Stassen NA REL OP FORMOSA: I TRAGISCH ONGEVAL (Van onze verslaggevers) TIJDENS het weekeinde hebben felle branden grote schade aangericht. Voor ongeveer drie kwart miljoen gulden werd zater dagmiddag verwoest in de hout- fabriekenen -handel Jongeneel aan de Zeedijk in Utrecht. Tot zondagavond zeven uur zijn brandweerlieden en. B.B.'ers daar .•bezig geweest-rnet denablussing van de smeulende stapels hout. In het winkelcentrum van Assen werd zondagmiddag een groot- winkelpand in de as gelegd en andere zakenpanelen leden ernstige waterschade of werdén door vuur aangetast. Hier wordt de totale schade begroot op vier a vijf ton. Wegens de hevige rook ontwikkeling heeft men de gehele binnenstad af moeten zetten. Assen Boerderij verwoest Loods afgebrand Turfbranden Egyptische tegenspraak J Sffl' 99 IN ALGERIJE Hierdoor is de taak van- de informa teur^ de radicaal-gezinde ond-preihler René Pleven, nóg. moeilijker gewor- den. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacbiendienst abonnementen 18.30—1630 u. Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG f-s Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond: i WEINIG VERANDERING. Droog weer met tijdelijke enkele overdrijvende wolkenvelden, maar morgen overwegend zonnig. Weinig verandering in temperatuur. Meest matige j noordoostelijke wind. 28 mei zon op 4.32, onder 20.47; maan op3.54, onder 19.48. s o Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT voor ..'Uit goed ingelichte bron wordt verno men dat-het Amerikaanse ontwapenings voorstel :de volgende punten omvat: 1. Een ontwapeningsverdrag tussen vele naties, dat landen, die thans 'niet over de atoombom beschikken, zou verplichten, zich te onthouden van het verwerven van zulke wa- pens.Dit zou de atoomwapens, met inbegrip van de waterstofbommen, beperken tot de Ver. Staten, Rus land en Engeland. 2.; Een overeenkomst tussen Oost en Wést om de militaire uitgaven met 10 a 15 procent te verminderen. 3. Een vermindering van het aantal manschappen, die de Russische en de Amerikaanse strijdkrachten zou terugbrengen tot elk 2% miljoen man. Een „kleine vermindering" van het aantal wapens. Beide partijen stem men er mee in cijfers over te'leg gen van kanonnen, vliegtuigen en bestuurbare projectielen die atoom bommen kunnen vervoeren. Een overeenkomst tussen Oost en West om het inspectiestelsel van Eisenhower te proberen op beperkte gebieden, met name in een poolzo-, ne, waar de V.S. en Rusland gebie den hebben en misschien een Ideine- re Europese zone. Harold Stassen, de Amerikaanse afge vaardigde naar de Londense ontwape ningsbesprekingen, dié vandaag per vlieg tuig uit Washington met de nieuwe, door president Eisenhower goedgekeur de Amerikaanse voorstellen in de Brit se hoofdstad is aangekomen, verklaar de voor zijn vertrek tegenover verslag gevers te verwachten dat de besprekin gen geruime tijd zouden vergen. Hij bevestigde, dat de Amerikaanse voorstel len voorzien in „ontwapening in' kleine, tevoren overeengekomen stadia". Stasseri, die waarschuwde tegen te groot optimisme wat betreft het spoedig verwachten van resultaten, zei dat hij te Londen zo spoedig mogelijk met de „vertegenwoordigers van onze westelijke bondgenoten"zal beraadslagen, alvorens de besprekingen met de Russen te her vatten. „Reuter" meldt nog uit Washington, dat honderden Amerikaanse straalvlieg tuigen, die met radar en fototoestellen zijn uitgerust, gereed staan om deel te nemen aan de uitvoering van elk inspec tiestelsel vanuit de lucht waarover met de Russen overeenstemming zou worden bereikt. .Van officiële Amerikaanse zijde is verklaard dat reusachtige Amerikaanse of Russische gebieden waarschijnlijk in enkele weken tijds vanuit de lucht zou- den kunnen worden gefotografeerd. Naar aanleiding van de anti-Ameri kaanse ongeregeldheden, die zich vrij dag in Taipeh hebben voorgedaan, is het kabinet van nationalistisch China afgetreden. Dit is' van doorgaans welin gelichte zijde in de Formosaanse hoofd stad vernomen. "President Tsjang Kai Sjek is van zijn vakantieoord naar de hoofdstad terugge keerd..; •Wegens plichtsverzuim zijn de bevel hebber van het garnizoen, de comman dant van de gendarmerie en het hoofd van de politie in Taipeh van hun functie ontheven.' Het besluit werd bekendgemaakt, na dat president Tsjang Kai Sjek een be spreking had gehouden met de Ameri kaanse ambassadeur Karl L. Rankin. Amerikanen,- die getuige zijn geweest wan de relletjes, hebben gezegd, dat de nationalistische politie de Amerikaanse ambassade liet vernielen alvorens tegen de betogers op te treden. Dé Amerikaanse ambassade 'te Taipeh, heeft in een zondag gepubliceerde be kendmaking scherpe kritiek geoefend op de „onmacht" der Chinese politie, om de heftige incidenten van vrijdag j.l. te voorkomen. Radio-Moskou noemde zaterdag relle tjes in Taipeh een „demonstratie van gloeiende haat tegen de Amerikaanse be zetting".. (Van een onzer verslaggevers) In de commissie voor georganiseerd overleg voor rljksambtenarenïaken is eind vorige week overeenstemming be reikt ov*r 'de beloning van de ambte naren op weekloon, nadat daartoe voor stellen waren ingediend door-de orga- *"T-T*— De Sowjet-minister van defensie, maarschalk Zjoekow en zijn collega van. buitenlandse zaken, Gronnyko, zijn maandagochtend per vliegtuig in Boe dapest aangekomen voor 'de onderte kening van, een 'Russisch-Hongaarse overeenkomst voor legering van Rus sische troepen in Hongarije. In de overeenkomstwordt de juridische In de overeenkomst wordt de juridische Sowjet-troepen bepaald. De overeenkomst zou vanmiddag ge tekend worden. Het 9.00Cste schip van dit jaar is "het afgelopen weekend de haven van Rot terdam binnengelopen. Het was het 9204 brt. metende m.s. „Holthav" van B. Holter-Sorensen te Oslo, dat zater dag met kolen van Hamptonroads kwam en'ligplaats koos in de Waal haven. Vorig jaar kwam het Engelse s.s. „Ptarmigan" op 7 juni als 9.000ste aan. r (Van een onzer verslaggevers) De nlenwe onderzeebootjager HrAïs. Utrecht heeft zaterdagavond zijn proef- vaart op de Noordzee moeten onder breken om assistentie te verlenen aan hét zeilschip Albatros van,de Ko#i Ma rine-jachtclub. waarvan 's middags het -roer was gebroken. Het jacht nam on der commando van overste Coolhaas deel aan de 140 mijls race van de Ma rine. Zaterdagmiddag zagen piloten van ïnarinevliegtuigen. die de zeilschepen escorteerden, dat op.de Albatros vuur pijlen werden afgestoken als teken dat het jacht de wedstrijd In verband met bijzondere omstandigheden moest sta- ;«en- Het jacht had geen radio aan boord.: De piloten van. de Avengers zonden via Scheveningen-Radio een doodbericht uit. De zèe was onder do aarde wind nogal onstuimig. Het nood sein werd ook; door andere schepen op gevangen, die zich meldden. De Utrecht'" joeg met hoge snelheid naar 52.28 gr. 'noorderbreedte en 2.50 8L oosterlengte, de positie waarop de Jfh^gtuigen de „Albatros" hadden zien drijven. Er ontstond een prachtige sa menwerking tussen marinevliegers en <le „Utrecht". D» 31-jarige A. Hamelink uit Uireehi, w in het Oostenrijkse plaatsje Bludem onigakomen toen hij op een bergpad Vhgleëd en in de diepta viel. De heer Hamelink had met een land genoot, nadat zij de hulp van een jonge Oostenrijker -hadden geaccepteerd, een gevaarlijk bergpad genomen. De jonge Oostenrijker heeft zich na het ongeluk tht.de voeten gemaakt Hij wordt door Daar de Albatros met geen enkele radiopeiling de zoekende onderzee bootjager kon helpen; zetten de vlie gers een soort van loodsdienst in volle zee in elkaar, waardoor de „Utrecht" het jacht zonder tijdverlies kon berei ken. De „Utrecht" meldde even latex dat overste Coolhaas en zijn mannen niet in levensgevaar verkeerden. De Utrecht heeft de Albatros naar Ports mouth gebracht. Bij Hoek van Holland Ongeveer 15.00 uur zondagmiddag waarschuwde de sleepboot Hoek van Holland de mijnenveger Hr. Ms. Woerden" (M 820) dat er ongeveer zes mijl west van de ingang Nieuwe waterweg een jacht lag. vermoedelijk achter haar drijfanker, met gestreken zeilen.. De „Woerden" zette volle kracht koers naar de aangegeven plaats. Om 15,30 uur kwam het bericht van het Nederlandse motorschip „Alwaki". be stemd voor Rotterdam en eigendom van Van Nievelt en Goudriaan, dat het marinejacht „Kijkduin" zich in moei lijkheden bevond en assistentie ver langde. Ten overvloede voeren uit de sleepboot „Maas" van L. Smit en Co. en de reddingvlet ..Directeur A. J. M. Goudriaan". De mijnenveger „Woerden" was het eerste ter plaatse en nam het jacht op sleeptouw. Om 19.15 uur was het geheel veilig en. wel binnen de pieren. Hier werd de „Kijkduin" overgeno men door een marine-sleepboot. Inmidddels was bericht gekomen, dat nog een derde jacht, de „Fram II" in moeilijkheden verkeerde, zodat de M 820 zich weer naar buiten spoedde om dit schip behulpzaam te zijn bij het binnenlopen van de Nieuwe water weg. Later werd de hulp ingeroepen van het lichtschip Goeree om uit té kijken naar hét laatste jacht, de „Zil ver Kruis". De .'.Zilver Kruis" bleèk echter geen moeilijkheden te hebben. nisaties van overheidspersoneel. Het loonsysteem van.' de grootmetaallndus- trie is' als.,maatstaf genomen. Niet de periodieke verhogingen' maar de leeftijd zal bepalend zijn voor het bereiken van hét maximum. Dit houdt in, datde weeklonersin de laagste .loongroep .hun maximum op - .23-jarige leef tijd,'bereiken en in de hoogste loont groep op 27-jarige leeftijd. ■Ten aanzien van de ziektekostenverze kering uiteraard is hier bedoeld de interimregeling is voor 1957 het be drag voor gehuwden en kostwinners ver hoogd van 92.40 tot 112.80 Voor on- gehuwden en niet-kostwinners is het be drag vastgesteld op ƒ56.40 (voorheen 46.20). Een beeld run de felle strijd, die aan de Zeedijk in Utrecht tégen het vuur geleverd teer6. De hitte teas zo groot dat de burgers de brandweerlieden met de nevelspuit nat moesten houden om hun het werken nwgelijk te maken. Op de achtergrond de brandende opslagplaats. (Van een onzer, verslaggevers) - Zendagavond is een .v'öor. de sloop bestemde bestelauto met'.lwde kinde ren in de 'cabine, in' het'water van de Nieuwe Achtergracht te, ."Amsterdam ge reden. Het negenjarig',.jongetje Franklin Vermeulen en het.eveneens negenjarig 'meisje Trijntje Schoften" zijn bij,..dit tragisch ongeluk om het. Ie ven gekomen. Omstanders zagen het „aan de- watert kant -water gaan maai-/ maakten rmet het op "het dxögëftrékjTen iyan det.'auto- geen /haast omdat' niemand V wistdat er twee kin: deren in haddfen gespeeld- Pasoni kwart over acht'wist'men dat de kin deren in de cabine zaten,- - -■„* Toen de wagen 'op Met droge kwam kon. rnen slechts de dood., van de kin deren, die beiden in dé Lepelstraat woonden, constateren. Zware rookwolken dreven de gehele middag over Assen en maakten de blus- singswerkzaamheden moeilijk. De brand duurde ongeveer drie uur. Ji V? Aan de Zeedijk in Utrecht hebben de huizenhoge vlammen behalve bet groot ste deel van de houtvoorraad ook de bo venverdieping van een fabriek van akoestische boardtegels en vijf kassen van een bloemisterij vernield. De oor zaak van ,de brand is niet bekend. De brand werd zaterdagmiddag ont dekt, juist nadat de arbeiders naar huis waren gegaan. De brandweer had de grootste moeite om in de verstikkende en dichte rooki die tot ver in de omtrek was te zien, haar werk te doen. Met 29 stralen werd het vuur ingesloten. Een begin van brand aan de daklijst van twee woningen aan de Otterstraat kon met emmers water, worden geblust. De bovenverdieping van de fabriek stónd in lichterlaaie. Men heeft de be nedenverdieping, waar de kostbare machines stonden opgesteld, kunnen be houden. Volgens de directie hebben de ze, machines vrijwel geen'waterschade opgelopen, zodat vandaag de produktie nagenoeg normaal kanworden voortge zet. Een gedeelte van de loods van hout handel Koker, die ook op het terrein stond, is eveneens afgebrand, maar men heeft een. groot deel van het hout kun nen redden door het in de Vecht te wer pen. De bloemist kon zijn schade zelfs niet bij-benadering schatten. Alle planten in de kassen, die gespaard bleven, zijn verschroeid. Het verkeer in de Utrechtse binnen stad is zaterdagmiddag lange" tijd ge heel ontwricht geweest. De brand In Assen werd omstreeks haUtwee ontdekt in een schuur van bak ker W. Westerhof aan de Singelstraat, Een harde oostelijke wind joeg de vlam men over naar een opslagruimte van de fa. Vogelzang, em groot textielhuls aan de Gedempte Singel, waar tal van goederen opgeslagen waren, o.a. 1000 kostuums, ledikanten, tapijten en zeil. Zowel de opslagplaats als bet winkel pand brandde geheei uit. De Asser brandweer werd geassis teerd door die uit Groningen en door militairen. Winkelpanden aan de Kruis straat werden aan. de achterzijde zwaar beschadigd door vuur, water of rook. (Van onze correspondent) DE watersportstad Sneek heeft za terdag voor de- vijfde maal een zeilkoningin feestelijk Ingehaald. Het was ditmaal wel een zeer sportieve koningin, want mevr. A. van der Steeg- van der Meer werd niet alleen in de daartoe gehouden wedstrijd als zeilko ningin uitgeroepen, maar zU is ook een ran de snelste Friese schaatsen rijdsters en op de korte baan heeft zij al heel wat prijzen gewonnen. Als haar hofdames fungeerden de zeilsters Trees je Selva en Anita Kabel. Aon boord van een luxe motorjacht voer de zeilkoningin met baar hofda mes door de grachten van Sneek. ZU werden daarbij vergezeld door een aantal andere koninginnen nl.'de Hcht- koningin uit Beek, de kersenkoningln uit Mierlo, de hooikoningln uit Bols- ward en de drulvenkoningln uit Naald wijk. Die komen elk jaar op deze bijzon dere gebeurtenis, maar om Annie van der Steeg-Van der Meer ook nog om haar hardrijdsters-kwaliteiten te roe men was er ditmaal ook nog een ijs koningin. Als-zodanig fungeerde de Nederlandse en Friese kortebaan kam pioene Martha,Wierlnga. BU de'oude Waterpoort gingen de koninginnen' van boord *en na een rondrit door de stad ziin zij op het raadhuis ontvangen. Foto: de zeilkoningin met twee dames uit haar gezelschap bij de Waterpoort. In Dalen is de boerderij,, bewoond door de families Schreuder en Brink man, -geheel uitgebrand. Drie kalveren; eenaantal kippen en kuikens kwamen in de vlammen om. De gehele inboedel, enige landbouwmachines en gereed schappen gingen eveneens verlóren. De schade wordt, geschat op ongeveer 40.000, doch wordt door. verzekering gedekt. Zeven personen werden dak loos. Zaterdagmiddag is een grote goede renloods op hét spoorwegemplacement te Harlingen in vlammen opgegaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan door dat kinderen met vuur gespeeld hebben. De brandweer was in recordtijd ter plaatse,* doch kon door de felle wind niets meer uitrichten. Een grote partij vlas, een. partij aardappelen,^ een land bouwmachine en materiaal van de Ned. Spoorwegen gingen verloren. Zaterdag en zondag hebben in de ge meente Emmen grote veen- en turf branden gewoed. Naar schatting zijn. eirca twee miljoen turven verbrand. Op een veenplaats aan de Splitting te Bar- geroosterveld bestreed de Emmer brandweer tot zaterdagavond tien uur een grote vuurzee met twee spuiten. Hier gingen circa 450.000 tut ven verlo ren. Aan de Runde te Emmercomj—.euum zijn brandweerlieden vanaf zaterdag middag tot zondagavond bezig geweest omeen zeer grote turf- en veenbrand te bestrijden. De -spuiten moesten over- het zeer moeilijk begaanbare terrein anderhalve kilometer worden gedragen en met eerf rubberboot vervoerd sorden om mj de vuurzee te kunnen komen. In totaal circa anderhalf miljoen turven gingen hier verloren. De vlammen sloe gen over op een turfschip, waarin-zich 60.000 turven bevonden, die ook ver brandden. Het schip. werd. beschadigd. DE BELT, maandag 10 uur. Gedurende bet weekeinde werd het weer beheerst'door een krachtig en om vangrijk hogedrukgebied waarvan' hét zwaartepunt voor de Noorse kust was gelegen. Om dit hogedrukgebied heen werd met zeer krachtige Noordoostelijke wind droge en koude lucht uit de. Poolstreken aangevoerd; Daarin kwam vrijwel'geen. bewolking voor zodat in de nacht de temperaturen door de uitstraling - tot voor de tijd van het jaar zeer lage waar den daalden. In de nacht' van zondag op maandag kwamen plaatselijk minima van 3 graden voor en op 10 cm hoogte van O.tof 2 gra den. Op beschutte plaatsen zal daarom waarschijnlijk nachtvorst zijn opgetreden. Onder invloed van een kleine storing'die over de Noordzee naderbij komt zal de komende 24 uur tijdelijk wat bewolking binnendrijven, die morgén echter vóór een groot deel weer oplost De kans op nachtvorst blijft bestaan, aangezien de wind nog verder afneemt Op uitnodiging van de minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid is vrij dag onder zijn leiding een1 gesprók- ge voerd met vertegenwoordigers van, de Ned. Mij. tot bevordëring der tandheel kunde en van de organisaties van alge mene ziekenfondsen over de huidige moeilijkheden.- Uitgaande, van een alge-: mene instemming mét het beginsel van arbitrage, is bij deze bespreking de vraag onder het oog "gezien op wélke'wij ze hieraan uitvoering zou kunnen worden, gegeven. De gerezen, denkbeelden zullen door deze vertegenwoordigers 'in; hun or ganisaties worden besproken. ;.r De Egyptische minister van -Finan ciën dr. El -Kaissóeny, heeftzondag-vér- klaard, dat Egypte officieel nog geen. toestemming gegevenvheeft voor hervat- ting van de activiteit van Britse lucht vaartschappijen-, in: Egypte. - -j - i' Vandaag over vijf ddgen'gaat d«t'Nijfêé.Hat^së;[T,róuwmaiis^mK^ start vanaf het ruime schoolplein van -de -Johan' derJFftt-h-.b.r/t<umï; de nieitwe ''Duihweg te 'Scheve-- hingen/Tussen halfdriè eh'fciBart :"oöer drie.zid!en dón de ^ndipi-/' j.duelén. en groepen qf7mTcherenr^ !.lügeMdldoarSiamhoèrsrTeri?ip^r pers. Het is ook bij de Haagsei Trottvmars één vrolijke traditie j om de -wandelaars uitgèleide ier- doen met muziek, en ze met mïiS-v ziek in te halen. Dit jaar werken": aandeze muzikale opluistering mede ,JXe Haghe"^,,Oranje Nas sau", „Dé Hollandse Schotten"en* „D.O.S.". Gedurende de gehele volgende- week.kan nog worden ingeschreven" aan de kantoren van Tronw. Huygensplein 1 te Den Haag, Witte de Withstraat 30 te Botterdam, N. 2. Voorburgwal 225 te Amsterdam,- Ge dempte oude Gracht 84 te Haarlem,- Scheffenplein 3 te Dordrecht, Gan zenmarkt IS te utrecht, Westerslngel 25 te Groningen, Hoofdstraat 102 te;/ Apeldoorn, Melkmarkt 34 te Zwolle, en bil de heren.3. Cl van Aa, Hya- cintweg is te Den Haag, B„van der"* Stal, Hoofdweg tl 6 I t* Amsterdam- West en 3. de Boer, Jurrlaan Kok-; straat 66 te Schevenlugen: .Ook kanworden ingeschreven, door het inschrijfgeld over te.maken' aan Dagblad Tronw1 te Den Haag per - postwissel of per giro op postgiro 424867. - - - - Het lnachrflfgeld bedraagt nomen- teel nog f 0.50 voor deelnemers tot en met 14 jaar, f 1.— voor deelne- mers van 15 Jaar en ouder en f 0.75' voor militairen beneden de rang:van wachtmeester-sergeant, - Met' ingang van. dinsdag' 28 -met-: worden de prijzen met f 0.10 ver- hoogd. De Franse socialisten hebben gewei- gerd zich te verbinden tot deelneming aan een nieuw kabinet,voordat hun concretevoorstellen" zijn gedaan. De afgelopen week zijn 738 Algerijnse opstandelingen gesneuveld en 168 gevan gengenomen, is zondag in Algiers verno men.' Aan Franse zijde werden In dezelfde week 37 man gedood en 43 gewond. Bo vendien worden er zes man vermist. Twee Groningers, de heren F. E. L. M. Suttorius en de heer J. D. Bawal- da zijn zaterdagmiddag vanaf Kern huizen te voet door de Waddenzee, ge gaan. Door de sterke oostenwind was er weinig water in de Waddenzee. Vele bergwegen in Italië zijnzon dag door sneeuw- en grondverschuivin gen geblokkeerd De Groningers hebben ongeveer 250 meter over een diepe vaargeul ge zwommen. Met een twintig meter lang touw hadden de wandelaars-zwem mers zich aan elkaar verbonden om de slikplekken over te steken. Ook had den zij een rubberboot bij zich voor eventueel opkomende vloed, doch zij hoefden hier geen gebruik $an te ma ken. Droge kleding voerden zij mede in een plastic rugzak. Om ongeveer 11.45. uur begonnen zij hun tocht en ongeveer 14.30 uur bereikten zij de oostkant van het ei land Schiermonnikoog. Het komt zeer zelden voor dat men te voet de Waddenzee kan oversteken. De socialisten zijn van mening, dat het initiatief moet komen van de zijde der conservatieven, die door hun verzet té gen de impopulaire belastingvoorstellen ter bestrijding van de kosten van de cam pagne in Algerië de door de socialist Guy Mollet geleide regering ten val hebben gebracht. De crisissfeer is nog versterkt door dé moord, die zondag in 'een Parijse voor- stad werd gepleegd op Ali Chakkal, een vooraanstaande Fransgezinde Algerijn, die o.a, plaatsvervangend voorzitter van" de Algerijnse assemblee is geweest Vele politieke leiders, onder wie Ple- ven, zijn van oordeel dat Frankrijk een coalitiekabinet op zo breed mogelijke-ba- sis nodig heeft, wil het de vraagstukken- inzake Algerië en de financiële moeilijk heden "kunnen overwinnen en bereiken; dat de verdragen voor een Gemeen schappelijke Europese Markt en Euratom worden bekrachtigd. Het geschil tussen de socialisten en de- conservatieven over het aandeel van laatstgenoemden in de val van hetkabi-c.'ï net-Mollet maakt het moeilijk, de crisis spoedig op te-lossen. Vandaag zette Ple ven zijn „verzoeningspogingen" voort-Hij zal dan overleg plegen met de conser vatieven. de r.k. voiksrepublikeinen en de radicalen. Vanavond -zal hij een- ge-' sprek hebben met de socialistische mi- nister met standplaats Algiers, Robert* Lacoste. Ai--A - r- - - Drie uit Nazareth afkomstige jeugdige' Arabieren, die "'té.Haifa terecht hebben gestaan wegens spionage in Israël ".ten: bate van. een. buitenlandse, mógeödhgidivr^t zijn .tot zeven, zeven en drie jaar'gevah.«é;> genisstrafveroordeeld, i-w&t;5T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1