De bomen op het Prater Eisenhower en Adenauer: 0 Bij inleidend akkoord: gesprek Grote Vier ager neergestort op open terrein bij verpleeginrichting Ovatie in het Congres de wirwv Hemelvaart VERLEDEN HERLEEFDE 2')-JARIGE AFSLUITDIJK „Medisch onverantwoord advies intrekken" Egypte niet en Israël oorlog 111 Bij Vlieland stortte straaljager in zee .v*;t Lucbtvaartverdr a ig| goedgekeurd Kunde, kracht en moed herdacht Mr. Algera eerde W eeroverzicht Ook de Marva s zijn er weer mm WOENSDAG 29 MEI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3700 Weerbericht GG-fG m Kaskersen geveild 4.40 per 100 stuks HEIDE IN BRAND - PILOOT GEDOOD y&sHËSki* ir. Plan voor „ondergrondse*" kernproeven De Braai in hoger beroep iÉi Hpü Si Éis y - ADVOCAAT LV CAÏR0 PLOSSING van het vraagstuk van de Duitse hereniging moet ONDERHOUD (Van een onzer verslaggevers) Enige honderden vierkante meters verkoolde heide vormen de trieste entourage van een paar brokstukkën van een straaljager die gistermiddag omstreeks half drie op de terreinen van de verpleeg inrichting voor geesteszieken „Willem van Arntzhoevete Den Dolder is neergestort. Het is een Super-Sabrc van het Amerikaanse squadron op Soesterberg- De piloot, een Amerikaan, kwam om het leven. .Ooggetuigen zagen hoe het vliegtuig, dat naar de vliegbasis vloog om te landen 'plotseling een scherpe zwenking naar links maakte en snel afgleed. Evén voor het de grond raakte vloog hel uiteen, kogels vurend in alle richtingen. .voorafgaan aan een alomvattende ontwapeningsovereenkomst met de Sovjet-Unie. Dit zeggen president Eisenhower van de Ver, Staten en bondskanselier Adenauer van West-Duitsland in een verklaring die gisteren na afloop van hun besprekingen in Washington is uitgegeven. - y Adenauer heeft tegen Eisenhower gezegd dat het sluiten van een eerste (inleidende) overeenkomst met Rusland over ontwapening een geschikt tijdstip kan zijn voor een conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier over de Duitse hereniging. Amerika zal hierover met Engeland en Frankrijk van gedachten wisselen. Eisenhower heeft Adenauer meegedeeld dat Amerika ontwape ningsmaatregelen die in Europa uitgevoerd moeten worden alleen zal aanvaarden als de Navolanden ermee instemmen. De Ver. Staten zijn niet voornemens inzake de ontwapening stappen te nemen die voor de hereniging van Duitsland nadelig zijn. Amerika is van plan in Europa, met inbegrip van Duitsland, troepen te handhaven zolang dit gebied bedreigd wordt. Voor de vijftien Navolanden moeten de modernste verdedigingswapens beschikbaar zijn, zegt de verklaring verder. Boven Vliehors -1 i§§t ffflL ZOU ik vandaag verdrietig zijn, omdat mijn Heer ten hemel ging? Hij teil dat ik verheugd Hem wacht en daarvan in mijn verzen zing Want is Hij niet van mij gegaan opdat Hij met <- mij eeuwig zij? Het afscheid valt mij lichtHij wordt} mij door Zijn Geiest}* t te meer nabij V" JAC. LELSZ /-rssii de (Van onze correspondent) TST IJ gedenken de kunde, kracht en de moed van hen die de afsluitdijk hebben tot stand gebracht en wij bidden dat op de inspiratie, die van werken als deze dijk uitgaat en die de beste eigenschappen van het Neder landse volk naar voren brengt, ook voor de toekomst mag worden vertrouwd. Dit zei minister Algera, dins dagmiddag in Kornwerderzand, waar herdacht werd dat 25 jaar geleden de Afsluitdijk werd gedicht. TANDARTSEN OVER CONFLICT MET FONDSEN mm M Directeur voetbalpool vrijgesproken Bloemen en kransen Vlaggeuparade Verwante problemen Haagse Trouicmars De Marva-afdeling Den Haag heeft zich weer laten., inschrijven voor de vijfde Haagse Trouw-mars, welke zaterdag aanstaande gehou den wordt. In totaal zullen" 23 Marva's het parcours- van 30 kilometer, dat zich slin gert door de duinen en de bossen, langswandelen. Er zijn 2 Marva's die reeds voor de derde keer en 7 die voor de tweede maal aan de Haagse Trouwmarsen deel nemen. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 a. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kischtendier.st: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 81 cent per week, 2,65 per maand 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RlIIG IflT Wenen is een voetbalwedstrijd ge speeld: NederlandOostenrijk. De gemoederen zijn er hier en daar noga! wat over verhit. Dc Oostenrijkers zeg gen dat de Nederlanders als bruten speelden, de Nederlanders beweren van de Oostenrijkers hetzelfde. En zij heb ben als «tuk van overtuiging een Neder landse voetballer met een hersenschud ding mee naar huis genomen. Boven dien verwijten de Nederlanders de Duit se scheidsrechter partijdigheid ten gun- »te van de Oostenrijkers. Het gebeurde bewijst in ieder geval wel dat er nogal keihard gespeeld is en dat de sportiviteit, de deugd die aan de sport haar naam ontleent, hier maar seer .matig te vinden is geweest. De internationale wedstrijdsport wordt nogal eens ten tonele gevoerd als een van de middelen om de vriendschap tossen de volkeren te vergroten. De sporthelden s»uden dan de ambassa dew* van de vrede zijn. Het lijkt er echter bitter weinig op, Interland-wedstrijden werken vaak meer verkeerd op het nationale sentiment dan dat zij goede internationale verhou dingen bevorderen. De verzakelijking van de voetbalsport door beroeps- en nemibcnoeps voetballers doet mede de «port ontaarden Dat is in Wenen duidelijk aan het Hebt getreden. Wij hebben hier te maken niet met de sportieve prestatie waarom het oude Heli»* eens beroemd was in zijn Olym pische Spelen, maar veel meer met Iets wat lijkt op de denaturering daarvan ia de Romeinse arena's waar de Ro meinse keizers, om het volk ook een verzetje te gunnen, gladiatoren zich tegen elkaar lieten doodvechten. DERGELIJKE voetbalgcvechten moe ten wij dus maar niet te veel meer zien in een idealistische stralenkrans. Hat is enerzijds een kwestie van zaken doen en gokken en aan de andere kant is bet een plezier voor velen, zoals an deren in glad ia toren gevechtenin stie rengevechten of in hanengevechten ple zier hadden en hebben. Met iets dat verheffend zou zijn of verheffend zou kunnen werken heeft het niet» fee maken. Daarom willen wij iets zeggen over de reactie van De Volkskrant die in een hoofdartikel ons op de volgende boutade vergast: „Veel Nederlanders is een il lusie ontnomen. Op het Prater (een park in Wenen) zullen voce hen de bomen nooit meer bloeien zoals vroeger en Griming zal iet* van zijn charme ver- feren hebben". En verder verklaart De Volkskrant „De vriendschap tussen twee kleine vredelievende volkeren blijft, ook na het gebeuren in Wenen, een te kostbaar iets om er verder mee te laten knoeien". En nog een eindje verder: „De Oos tenrijker» dieowt tè bedëftken dat zij heel wat meer te verlieten Tjebbeir' dan een wedstrijd: se sympathie en de ach ting van een volk. dat Oostenrijk in be narde tijden altijd spontaan een gulle vriendenhand toestak en dat van harte op een morele revanche hoopt". Weersverwachting tot donderdagavond. DROOG WEER - Droog weer met van zee binnendrijvendr. wolken velden, maar vooral in het binnenland ook perioden met zonne- schijn. Zwakke, tijdelijk matige wind tussen noordoost en noordwest. Weinig verandering in temperatuur., 30 mei zon op 4.30. onder 20.50: maan op 3.27, onder 21-.4»;- O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT Grote ontwapening pas na Duitse eenheid WOU, die bloeiende bomen op het -'• Prater dat zal voor de meeste Nederlanders nog wel wat meevallen. Maar wat de rest betreft zouden wij willen opmerken dat wij er beter aan deden zulke voetbalgcvechten zoveel mogeljjk te houden buiten dc discus sie over vriendschap tussen de vol ken. Zij dienen nl. per definitie die vriendschap niet. Niet slechts de ex cessen dienen die vriendschap niet, maar de gevechten 2elf niet. Daarom rouden wij het juister achten om het argument van het nlet-dienen van die vriendschap niet eenzijdig tegenéén partjj te richten en daar in dit ver band maar liever niet over te praten. In nog veel sterkere mate geldt dat voor het laatste- argument van de Volks krant •Als men zegt dat het gebeurde in We spen de Oostenrijkers de sympathie en de achting van ons volk zou kunnen kosten, dat Oostenrijk in benarde tijden altijd spontaan een gulle" vriendenhand toestak, dan Is dat niet alleen belache lijk overdreven en onwaar. Het is zelfs ietwat walglijk om onze hulp aan Oos tenrijkse kinderen vroeger hier in het Keding te brengen. Men geeft bovendien daarmee aan die voetbalgcvechten een reliëf, dat ze als vulgaire dingen hele maal niet behoren te hebben. De 81-jarige Egyptische advocaat Ahmed Roesjdl. die in het spionagepro- ces te Cairo als verdediger van twee Britse en een Egyptische verdachte op treedt, heeft dinsdag de rechtbank ver zocht zich niet door politiek te laten be ïnvloeden bij het vellen van een oor deel. Over de beschuldiging van de openba re aanklager, dat de verdachten „spio nage tegen Egypte in oorlogstijd" heb ben bedreven, ze; dc verdediger dat Egypte juridisch niet in staat van oorlog met Israël kan zijn omdat het Israël zelfs niet ais staat heeft erkend. De twee Britse verdachten zijn Ja mes Swinburn, die verbonden was aan het Arabisch nieuwsbureau te Cairo, en James Zarb, een Maltezer zakenman. In totaal staat een twintigtal personen terecht. De verdediger verzocht clementie voor zijn cliënten, daar zij bekend heb ben. Op de Eister Kwekersveiling te Bem- mei zijn de eerste kersen uit de kassen aangevoerd door de heer W. A. Maters uit Lent bij Nijmegen. De Vruchten brachten 4.40 per 100 stuks op. Zij werden aangekocht door J. Aalber* uit Zettcn-Andelst en doorverkocht aan Arn hemse fruitwinkeliers. Ns het overleg met de commissie van voorbereiding uit de Tweede Kamer heeft de regering in bet ontwerp van wet op het Grootboek Woningverbetering {blokkering van een gedeelte van de hunropbrengsi) opnieuw belangrijke wijzi gingen gebracht. De voornaamste wijzigingen zijn, dat deblokkering van op het Grootboek ingeschreven gelden reeds dadelijk na de totstandkoming van verbeteringen mogelijk zal worden, dat ook voor bepaalde onderhoudswerken deblokkering kan plaats hebben en dat nu ook de gemeenten als eigenares van woningwetwoningen onder de stortingsplicht worden gebracht. Huurverhoging en blokkering sullen niet op 1 juli maar op xUn vroegst op 1 augustus Ingaan. Om versnippering der te blokkeren be dragen te voorkomen,hetgeen niet in het belang van de volkshuisvesting zou zijn en ook de administratie van het Grootboek extra zwaar zou belasten, is een minimum gesteld aan de verbete- ringskosten die. voor deblokkering in aanmerking komen. Deze kosten dienen tenminste 30 pet. te bedragen van het totaal tot 1 januari 1967 voor de betrok ken woningen zal moeten worden ge stort. Dat komt neer op ongeveer 30 pet. van de na de verhoging geldende jaarhuur. Op het grootboek ingeschreven gelden zullen niet alleen $worden vrijgegeven voor woningverbeteringen, maar ook voor schilders- en stucadoorswerkzaam- heden binnenshuis. Wat deze laatste be treft geldt, dat zij alleen tot deblokke ring aanleiding kunnen geven als zij binnen bepaalde tijdvakken, afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt, zijn uitgevoerd. Voor andere onderhoudswerkzaamhe den worden geen gelden terugbetaald. dat hereniging van Duitsland vooraf moet gaan aan een algemene ontwape- ningsovereenkomst tussen Oost en West. Adenauer heeft gisteren in het Ame rikaanse Huis ran Afgevaardigden ver klaard. dat niemand in de Duitse bonds republiek eraan dankt gebruik te maken ran gaweld of oorlog, ook niet als het om de hereniging ran Duitsland gaat. die de Duitsers zo vurig wensen. De leden van het Huis brachten Adenauer staande een oratie, toen hij de vergaderzaal, batrad. De voorzitter, Sam Rayburn, begroette de 81-jarige staatsman met de woorden: „Het is ons een bijzonder voorrecht in dit Huis een.der. grootste;leiders van de wereld te kuimen begroeten: de leider jb»i> een groot, TPMs én vrij volk, en-ik mag hieraan toevoegen: een volk dat vastbesloten is zijn vrijheid te behou den." Adenauer zei in zijn rede dat de Duitse bondsrepubliek met scherpe op lettcndheid en sympathie het streven van de Verenigde Staten volgt tot ver mindering van het oorlogsgevaar door gecontroleerde ontwapening over de gehele linie. In de Senaat verklaard* da bonds kanselier: „Wij vrensan hereniging mat zevantlan miljoan Duitsars mansan dl* «van Duits *n vrijhaidslievend zijn als wij." Adenauer zei dat zijn regering mis schien een aantal door andere politieke partijen voorgestane oplossingen op het gebied van de buitenlandse politiek gé- vaarlijk oordeelt, maar „er is onder de Duitsers geen meningsverschil over hun oprecht verlangen naar vrijheid". De bondskanselier besloot met: „Vrij heid. vrede, eenheid dat zijn de doelstellingen van onze politiek, die ten doel heeft de grote idealen na te stre ven die de vooruitgang van het mens dom bepalen." in diplomatieke kringen in Washing ton is dinsdag gezegd, dat de bonds kanselier een grote diplomatieke over winning heeft behaald door dé toezeg ging van de Ver. Staten te verwerven. Men zag de piloot uit de straaljager tollen, alsof hij uit het vliegtuig tracht te te springen. Personeel van de stichting 's in allerijl ie hulp geschoten en heeft getracht ds piloot uit de vuurhaard te «epen. De brandweer van de stichting wist de heidebrand pas te blussen nadat enige honderden vierkante meters wa ren vernield. Als door een wonder is de Sabre op *en open plek terechtgekomen: Het vliegtuig ligt op tweehonderd meter'van de spoorlijn en op vijfhonderd meter van het hoofdgebouw der stichting. E*n tweed* straaljager-ongeval heeft zich gistermiddag tijdens schietoefenin gen boven de Vliehors bij Vlieland voor gedaan. Om kwart over vier kwam daar een van de vliegbasis Eindhoven afkom stige „Thunderslreak" in moeilijkheden. De piloot, tweede luitenant-vlieger W. de Jong. verliet het toestel met zijn schietstoel en is ongedeerd op de Vlie hors 'terechtgekomen. Het vliegtuig is neergestort in zee. Ce oorzr.ak van dit ongeluk is nog niet bekend. behalve voor onderhoudswerk dat on middellijk verband houdt met uitgevoer de verbeteringswerkzaamheden. De bij de vorige wijziging van het wetsontwerp opgenomen mogelijkheid, dat gelden worden gedeblokkeerd ten be hoeve van andere woningen van dezelfde eigenaar, dan die waarvoor ze zijn. inge schreven, zal pas ontstaan nadat de stortingsplicht is geëindigd, dus na 31 december 1666. Voor die tijd zal deblok kering van gelden dus slechts kunnen geschieden voor verbetering van wonin gen, waarvoor die gelden zijn ingeschre ven. Als de kosten van verbetering van een woning meer bedragen dan drie vijfde der voor'de betrokken woning ingeschre ven gelden, kan op verzoek van het meerbedrag ontheffing van verdere stor ting wörden verleend. Tegen een even tueel afwijzende eschikking van de di recteur van het grootboek od zulk een verzoek staat beroep op de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid open. De uiterste datum, waarop jaarlijks dc storting moet zijn gedaan, wordt verschoven van 31 december naar 31 ju li. Dit heeft het voordeel, voor de Post cheque- en girodienst, dat de grote druk te bij de jaarwisseling niet nog wordt vergroot. Door deze wijziging komen er negen stortingsjaren van 1 augustus tot en met 31 juli en een slotperiode waar over moet worden gestort van vijf maanden. Dat is de periode-van 1 augus tus 1966 tot en met 31 december 1966. Teneinde de administratie zo eenvou dig mogelijk te houden zal de rentever goeding alleen geschieden over die gel den. welke jaarlijks op 31 juli een ge heel stortingsjaar ingeschreven zijn ge weest. Aangezien het niet mogelijk zal zijn de behandeling van het wetsontwerp voor 1 juli te beëindigen, zullen huur verhoging en blokkering niet op 1 juli kunnen ingaan. Deze datum is in de no ta van wijzigingen op de wetsontwerpen gesteld op 1 augustus a.s. Minister legt een krans aan de roet rnonumviu te Den Oever. (Van onze parlementaire redacteur); De Eerste Kamer heeft de luchtvaart»/; overeenkomst met de Ver. Staten3zonder hoofdelijke stemming goed ge ke ur d ÓP 101%, Er waren velen bij deze herdenking tegenwoordig, maar slechts enkelen hun- Van de zijde van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie is meege deeld dat de commissie een plan ont werpt om kernwapens onder de grond tot ontploffing te brengen. Hierdoor zou den de radioactieve stralen praktisch nihil worden. Bij de huidige serie proe ven in de woestijn van Nevada worden de tot ontploffing te brengen apparaten geplaatst op verhogingen die ..gestut" worden door hoge torens en ballons; het is reeds bekend dat.de hoogte waar op de ontploffingen geschieden van in vloed is op de radioactieve stoffen die vrij komen. Hoe hoger dc bom tot ont ploffing wordt gebracht, des te kleiner de kans op schadelijke bijproduktcn. De tier kilometer lange ringdijk itt het Haringvliet uordl thans aangelegd. Als de dijk eenmaal gereed is, zal het water breedte zullen krijgen i an 60 meter. worden weggepompt uit dit eiland in hel water. Daarna wordt begonnen niet de bouw ran de 16 sluizen, die elk een In verband met Hemelvaartsdag aal het volgende nummer, van Trouie op 31 mei verschijnen. Het hoofdbestuur van de Ned. Maat. schappij tot Bevordering der Tandheel kunde beschouwt als een der voorwaar den. waaronder het evenluee. mogelijk zal zijn de werkzaamheden voor de ziekenfondsen te hervatten, in ieder geval de intrekking van hel ..van zieken, fondszijde medisch onverantwoord ge geven advies aan de verzekerden om- slechts in de uiterste noodzaak de hulp van de tandarts in ie roepen." Het .hoofdbestuur meent tevens dat de kos'en. die de verzekerden sedert 1 april voor tandheelkundige behande ling hebben gemaakt geheel of gedeel telijk behoren te worden vergoed. Het hoofdbestuur heeft deze mening kenbaar gemaakt nadat het zich beraden had over een mogelijke overeenstemming met de ziekenfondsen die nu ook arbi trage hebbe.i aanvaard. Op 1 juni zal over deze zaak een buitengewone alge mene -Vergadering van de maatschappij worden gehouden'. De kantonre... .er te Heerlen heeft de directeur van de „Nationale Charitaspool". G H. vrijgesproken van overtreding van de artikelen 1 en 2 dc- Loterywet. De eis was tw maal zes gulden boete. ner hadden .een .kwarteeuw geledén de grote gebeurtenis bijgewoond. Een -ér van was Jan Schoffelmeer, die met kraan 6 van de Maatschappij, tot Uitvoc ring van Zuiderzeewerken een kwart eeuw geleden de laatste grond deponeer- in de kleine opening, .die- nog in de dyk overgebleven was. - Behalve Jan Schoffelmeer, die nog altyd dijken bouwt (hij werkt in Oostelijk Flevoland) was ook de be wuste kraan no 6 in Den Oever aanwezig en precies om twee mi nuten over een, het tijdstip waarop destijds de afsluiting gereed kwam, mengde hij :zich in 'het koör van fluiten, dat weerklonk;Precies zo als 25 jaar geleden Er was nog een oude getrouwe: de nu 64-jarige Grietje Bosker. die 25 jaar geleden als eerste vrouw over de Af sluitdijk ging. Op de plaats, waar zy toen door de bagger moest waden, kreeg zij nu bloemen van de commissarissen der Koningin van Friesland en Noord- Holland. De minister legde een krans bij het standbeeld van ir. C. Lely "aan het be gin van de dyk, de man die voor de afsluiting en inpoldering van de -Zui derzee de stuwende kracht is geweest. Ook legde de minister een krans bij een gedenksteen voor twee Nederlan ders, die zich in mei 1940 hebben an derscheiden in de strijd op de Afsluit dijk: kapitein C. J. F. de Boer, de commandant van Kornwerderzand. en eerste-Iuitenant D. J. Ham. In Kornwerderzand hield eenaan tal dames, die een van de dorpen van de gemeente Wonseradcel (waarin het Friese deel van de Afsluitdijk ligt) ver tegenwoordigden, een vlaggenparade. Ook de marine deed haar best; er wer den oefenin-gen met helikopters en kik vorsmannen gehouden en vooral een paar mijnenvegers trokken belangstel ling. Voor het kleine Kornwerderzand, het dorpje dat ontstaan is uit een van de eerste woongemeenschappen op dé in aanleg zijnde dyk was het een grote dag. Mr. Algera vertelde In zijn herden kingsrede iets over de vele problemen DE BILT, woensdag 10 uur. De veranderingen in de algemene luchtdrukverdeling voltrekken zich de laatste dagen maar uiterst langzaam. Een groot hogedrukgebied op de Oceaan, waarvan het centrum enkele dagen bij Schotland heeft gelegen, neemt nu lang zaam in. betekenis af en trekt zich naar net zuidwesten terug. Daarbij zijn de barometerstanden in Scandinavië ge leidelijk wat lager geworden tijdens het overtrekken van enkele zwakke storin gen. Boven de Noordzee draaiden de winden daardoor naar het noorden, stroomde wat vochtiger lucht van de Oceaan binnen en vormden zich .uitge- strekte wolkenvelden. Deze hadden woensdagmorgen ook het uiterste noor den van ons land bereikt. De windkrach ten zijn echter in het gehele Noordzee gebied, Noord-Duitsland en .onzeomge ving verder afgenomen, zodat de uit breiding in zuidelijke richting van de Noordzee afkomstige bewolking maar uiterst langzaam gaat. Regen komt momenteel in West- Europa bijna nergens voor. Voor Hemel vaartsdag mag verwacht worden dat hel droge weer voorduurt. waarbij er "in de ochtend vrijwel geen wind zal zijn. Tegen de middag komt er enige wind uit rich tingen tussen noordoost cn noordwest. In het binnenlandzullen flinke perioden met zonneschijn voorkomen, maar aan de kust bestaat geruime tijd kans dat dé van de Noordzee afkomstige bewolking zich geruime.tijd zal kunnen handhaven'. In het temperatuurverloop komt weinig verandering. _vv.-'-v die/ bij de aanleg van /de."Afslnltdökraanfei de orde kwamen'. Wij,st»iM, s '.-zél in 1957 voor andereprobIefné»ï^-;'dt#*rtfif overigens .met die van. dé AfslnhdöIcvKs vèrwant zijn: nu 'inliet DeItag«I»Iédte»,rp straks misschlenindë Vadffenzèe. wij de. moed hebben thans;dergelijke'.;/; problemen aan He' vatten; beitost'- èiipï:' /'- op de ervaringen die bi] de'aanleg vair de Afsluitdijk werden opgedaan. T. w .1 De commissaris der Koningin'':Jni Friesland, mr. H. F. Linthorst Homan, wees öp de'grote voordelen die de-Af-! sluitdyk met zich meé heeft gebracht./ - Verder spraken nog de commisaris: 'dér r Koningin in Noord-Holland, dr. M.* J: Prinsen en de voormalige directeur-ge- neraaï van de Zuiderzeewerken, ~-dri Url-» - V. J. P. de Block-van Kuffeler, gÖI De heer H. de Braat, dié op grond van - ondermijnende activiteit tegen de Hn-* donesische staat door het tlandgerech'fc™^ Madjalengka tot een gevangenisstraf van JS|| zes jaren is veroordeeld, heeft hoger be- S roep tegen dit vonnis aangetekend., De officier van justitie had-tegen dc, >Vï Braai, die elke subversieve actie óntkén-f de, tien jaar geëist. Nog steeds kan worden Inge- schreven voor de iustrunimars van liet dagblad Trouw in Den Haag. Tot en met zaterdagmor- gen is dit mogelijk taan alle i kantoren van Trouw. Vanzelf sprekend kan ook ingeschreven?" worden aan de start op zaterdag middag, De startbureaus zijn op het schoolplein van de Johan de Witt HBS aan de Nieuwe.Duin-, weg te Scheveningen. De jury voor dc vijfde Haagse trouwmars is als volgt samenge- steld: 12 km scholen C. van Dam, J. H. Schelfhorst en W. G. Baas, 12 km verenigingen G. Th. Visser, C. Prins en mevrouw Heige-Kok, 18 km M. J. Taekema. F, W. Bavlus cn E. .van der Stal, 23 km A. F den Boeft, Chr. H. de.Haan ën P. Taekema, 30 km militair W. van Leeuwen, eerste luitenant der fu seliers.. J. van der Eist. eerste Jui-i tenant der koninklijke Luchtmacht en F. L. Diekerhotf, majoor der mariniers.. .-•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1