Het Christelijk beginsel Diepe teleurstelling in de Ver. Stalen Kotter overvaren door Hoogtepunt van oud geschil m Nu Pierre Pflimlin formateur Moskou verwerpt gesprek, van de Grote Vier Anti-westerse onlusten in de Libanon Laatste? nieuws VIJFTIENDE JAARGANG No. 37Ó1 VERBOD GEDEELTELIJK AFGESCHAFT Engeland verwerpt plan-Makarios Vijf opvarenden Benelux-ministers in hoofdzaak akkoord n Busje tegen boom: dode en drie gewonden MORRIS Nieuwe minister van Financiën in V.S. Voorstel van het Westen aan Rusland angs resten nog Sctorsiftgovérleg Engeland-Egypte Weeroverzicht Start „Troüwj?i Lusti'WiimarsÊV Tanks in actie tegen betogers Komplot verijdeld, zegt regering Spaak ontving de rijs VRIJDAG 31 MEI 1957 J Weerbericht ISiÜ! DUITSE HERENIGING 5- Voorstel van Adenauer van de hand gewezen Ziekenfondsen aanvaarden suggesties i.z. arbitrage Industrialisatie W:' Het comité van Benelux-ministers heeft woensdag in Brussel flinke vorderingen gemaakt met het verdrag inzake de economische unie der Benelux-landen. In een communiqué, dat minister Lunz na de bijeenkomst voorlas, werd gezegd dat een akkoord bereikt was over de besproken fundamentele kwesties en de. formulering ervan. De Luxemburgse minister Bech vulde het communiqué aan'met de opmerking dat men het eigenlijk voor het gehele verdrag eens is. Er moeten alleen nog wat, technische wijzigingen worden aange bracht en tevens moet het laatste deel van de overgangsbepalingen nog behandeld worden. De ministers Luns en Larock; (België), on derstreepten deze opmerkingen. Alle delegaties waren-zeer tevreden en vol optimisme, aldus de ministers. Volgens mr. Luns is het'eén zeldzaamheid dat een Benelux-conferentie zoveel succes opleverde. Advertentie Geert haastige spoed - r MORGEN: I aanwIWkte^r ?-gen'-*eyen. 'dan- -100 medewerker*, -gereed? 1 om 'de wandelitsn fev ontvsngên. k-. MOEWUKi, Advertentie Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 t4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtendier.st: 13.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67682 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks DE BILT, 31 meiVerwachting tot zaterdagavond* AANHOUDEND DROOG Koude nacht met weinig wind en plaatselijk mlsb Morgen overdag op de meeste plaatsen zonnig we^jo in de kuststreken in de middag zeewind* Jets warmed aanhoudend droog. .?Cp:-" 1 Juni zon op 4.28, onder 20152;. maan op 7.38, onder" sssjfcj; Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr; J. A. H. J. S. BRUINS BlfOT li* Een der grote vragen, die wij onszelf telkens -weer stellen en moeten stellen is: heeft ons christelijk beginsel nu werkelijk iets voor net maatschappelijk leven te zeggen; kan men In concreto aangeven, wat als Bijbelse boodschap voor het zaken- en arbeidsleven geldt? Wij weten, noe moeilijk dit vraagstuk en hoe gevaar- lijk elke concretisering is. Toch is het een grote verdienste van Albeda, dat hij een antwoord heeit gezocht volgens de vergelijkende methode. Hij heeft christelijke schrijvers uit verleden en heden geraadpleegd, en gezocht naar het typische, het gemeenschappelijke van hun stellingen. Dat was echt werk in de breedte, maar het resultaat, hoe veel voorbehouden de schrijver hier zelf terecht maakt, is verrassend. Wij kunnen niet nalaten, dat lijstje over te nemen: L Algemene afwijzing der „absolute rendabiliteit" van het kapitalisme. f. Afwijzing van de totalitaire staat (noodzaak van decentralisatie, noodzaak van vele machtscentra, scheiding der machten, polylithl- sche maatschappij. g. Arbeid Is geen koopwaar (recht vaardig loon, eerlijke inkomens- verdeling, recht op arbeid, zinge- ving aan de arbeid, arbeid als op- i 'dracht, recht op medezeggenschap door arbeiders, bet bedrijf als ge meenschap). 4, Verschil van opvatting over ar- betdloos inkomen. 0. Streven naar sociale zekerheid (min of meer uitgebreid). Verschil van opvatting over de pri vate eigendom van produktiemid- delen (eigendom ais natuurrecht, als voorwaarde der vrijheid, of als i kwestie van doelmatigheid), doch eenheid van opvatting over be- ■j-' perktheid van de eigendom (rent meesterschap), f. Bij enkelen verzet tegen planning op macro-economische schaal, t. Afwijzing van klassenhaat Onmis baar element: de onderlinge liefde (solidariteit). Noodzaak van verhoging van de levensstandaard, ook door interna tionale bijstand. f9. Een werkelijk integraal-christelij- k« nemanleving is in deze bedeling ren. tflj mogen wel zeggen: wij hebben ï'nog nooit ia zo'n kort bestek zo'n goe ds samenvatting gezien, ook al weten wij, dat dit lijstje voorwerp kan zijn van veel discussies in eigen kring en dat elke concretisering voortdurend moet worden getoetst aan de ontwik Reeling der tijden en dat ons beginsel steeds weer nieuwe eisen stelt en nieu- Ce formuleringen vraagt Men merkt ouwens wel, hoeveel verschil ven me ning er nog bestaat over belangrijks punten. Nog van een andere zijde benadert Albeda dit vraagstuk, nu niet uitgaan de van de denkarbeid van christelijke 'schrijvers, maar van de z.g. nuchtere argumenten die men van neutrale zij 'de boort Dit laatste komt neer op de t kille stelling, dat de vakbeweging eigenlijk Diets meer is dan de strijd om „een. centje meer en een uurtje ;mJhder"| bij zulke mensen ligt de ver zuchting, dat „de christelijken net een- -der zijn als de rooien" vóór in de (mond. Voor hen is de vakvereniging een zuivere belangenbehartiging, een monopolistische verkoopster van arbeid, feen prijs- en eonditlekartel met aan- 'bodscontingenteringen. Albeda betoogt, -dat de arbeider niet alleen" werkt voor •zijn loon. Daarnaast gelden andere, 'soms zelfs sterkere motieven: het so- T«iaal aanzien wat zeggen mijn vrouw kinderen van mijn werk, ik ben niet de eerste de beste vervolgens ook 'vaktrots, arbeidsvreugde, «olidariteits- 8* voel, plichtsbesef. Als dat niet zc was, zou er niets meer zijn overgeble ven van wat Calvijn noemde „het god delijk beroep." Het is goed, dat dezt oude waarheden nog eens worden ge legd. Overal stuit men op die z.g. nuch- 'tere belangentheorie. De organisatie! van patroons worden ermee doodge- drukt Volgens die „nuchtere" opvat- ting rijn ze niet anders dan een kartel, e«a kongsi, een machtsconcentratie om ten eigen voordele de markt te beheer- *en. Als wij zo het vakverenigingswe- zen bezien, is de bedrijfsorganisatie ten dode opgeschreven, zij is tot een tJnteressenhaufen" geworden. ^o brengt dit boek ons aan het den- *ea cu stelt het ons midden in het le- ven van de huidige dag. De kracht van 'h werk ligt niet in de compositie en *ook niet in het streng wetenschappelijk ^betoog, maar wel in de interessante -en uitgebreide verzameling van actue le gegevens, die voor iedere Nederlan der, en zeker voor de organisatiemen- •mn, voor afdelingsbestuurders en xnee- v^Qde leden een nuttige studiebron Ij130*11' ®et boek is verschenen bij Edecea in Hoorn. P. BORST. Het eerste artikel stond in „Trouw" »an dinsdag 28 mei. Engeland verruimt zijn handel met China Eawluid heeft een voorstel van aarts bisschop Makarlos, dat hij zal deelne men aan besprekingen met de Britse regering over de toekomst van Cyprus, verworpen. Makarios had voorgesteld dat over de toekomst van Cyprus door besprekingen tussen hem en Engeland alleen zou wor den beslist. De Britse regering heeft mee gedeeld dit niet te kunnen aanvaarden. Andere belanghebbenden hebben het recht te worden geraadpleegd, verklaar de zij. Makarios, de leider van de beweging, die vereniging van Cyprus met Grie kenland voorstaat, bevindt zich in Athe ne, waarheen hij ging na de beëindiging van zijn ballingschap op de Seychellen. Markarios heeft aan een maaltijd met de buitenlandse persvereniging in Athene het Britse antwoord „onrealistisch" ge noemd. Het vooruit geen basis voor verder onderhandelen, zei hij. De onderzeebootjager „Groningen", die woensdagmorgen uit Den Helder vertrokken was met bestemming Ver. Staten, heeft 's middags ter hoogte van IJmuiden een kotter uit. Den Helder, de TX 24, overvaren. De kotter is kort na de aanvaring gezonken, doch de vijf opvarenden konden worden gered enstfn door de „Groningen" aan'boord geno men. De aanvaring vend- plaats vijftien mijl uit de kust in het Schulpengat. De „Groningen" die een gat in de voorsteven opliep, is 's - avonds door de Wysmullerboten. „Nestor" en „Hector" de haven, van IJmuiden bin nengeloodst. De „Groningen" heeft de kotter in volle vaart geramd. Vanaf de „Gro ningen" zag men het kottertje met de kiel omhoog drijven .en een drenkeling lag op ongeveer 25 meter van het ver ongelukte scheepje in. zee. Het bleek ENGELAND heeft besloten de beperkingen voor de handel met communistisch China gedeeltelijk op te heffen. De beperkingen zullen geljjk worden aan die voor de Britse handel met de Sowjet- Unie. Voor goederen die strikt militair zjjn of kunnen dienen om de Chinese oorlogsmachine op te bouwen, bljjft het exportverbod echter van kracht. Engeland verwacht dat de meerderheid van de vijftien landen die na het uitbreken van de Koreaanse oorlog tot het handelsembargo tegen China hebben besloten, het Britse voorbeeld thans zullen volgen. Dit heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, gisteren in het Lagerhuis meegedeeld. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn „diepe teleurstelling" over de Britse stap uitgesproken. De Amerikaanse regering zal een volledig verbod van de handel met China handhaven. De verklaring van Lloyd vormt de climax van een langdurige Brits-Ameri kaans geschil over de handel met communistisch China, welk land door Engeland diplomatiek is erkend en door de Ver. Staten niet. Reeds lange tijd heeft de Britse re gering betoogd dat China via de Rus sische achterdeur toch geallieerde ex portgoederen kreeg die op de -voor China verboden lijst stonden. Het geallieerde' embargo .op de han del met China wordt sinds de Kore aanse oorlog gecontroleerd door een te Parijs gevestigde groep, die bekend is onder de naam van de Commissie voor de Chinese Handel (Oiincom). Zij be staat uit de vijftien landen van het Atlantische;. Pact. met uitzondering van IJland, maar. phis Japan. Sinds een maand bespraken de vijf- Men landen- in Parjjs/de wegen, waar op de handel met zott kunnen worden vemtfarKi JX. vergadering, die voornamelijk opaandringen van Japan en Engeland was bijeengeroepen, ging deze week uiteen zonder dat resultaten werden bereikt. De Verenigde Staten zullen, on danks het Britse, besluit, desèlfdc be perkingen als voorheenop de handel met China in acht blijven nemen. Een woordvoerder van hetAmrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat het Engelse besluit van groot belang ls voor China's in dustrialisatie. China zal thans in En geland goederen zoals tractors, vracht wagens, locomotieven, generators en andere machines kunnen kopen. Binnen een paar weken zal de Britse exporteurs precies worden meegedeeld wat zjj aan cummunistisoh China kun nen verkopen en in welke hoeveel heden. Uitgesloten van de handel met China zjjn thans 450 500 goederen of mate rialen. Van 'de handel met het Sowjet- blok 250 a 300. f. J.' .s-i"'-T.vV V f. r -.JU* .V& tiLit 'Li •J, De'.'zwaar'gthavende neus -van MM's „Groningen". later, de broer van de schipper, dt matróos-mötérdrïj'vèr ^A. "Vonk, te'zijn. De drenkeling kon onmiddellijk wor den gered, Ongeveer vijf minuten later richtte het scheepje zich langzaam weer over eind. Dit is de redding geweest van 'de vier andere opvarenden, die zich op het moment van de aanvaring' allen onder dek bevonden:, een van hen dronk koffie en 'de anderen lagen te kooi. Nu konden zü door de bemanning van de „Groningen" gered worden. Het scheepje is kort daama gezonken. V' V;- v, - r* -wi Na het bezoek van het Britse koninklijke paar aan Denemar ken maken koningin Elizabeth en prins Philip aan boord van het koninklijke jacht Britannia passeren. een driedaagse inspectietocht langs eenheden van de Britse vloot. Op deze foto ziet men het Britse jacht in de wateren van Schotland een oorlogsbodem (Van onze correspondent) Een persoon is gedood en drie zijn gewond toen donderdagmorgen om streeks tien uur bij Deersum op de straatweg LeeuwardenSneck een auto busje uit Kampen tegen een boom reed. Bij een bocht in deze straatweg, even voor het dorp, begon de auto, die in de richting Leeuwarden reed, plotseling te slingeren. Na de botsing tegen een boom kwam het busje in een sloot terecht. De bestuurster de 49-jarige J, Broekhuizen- De Jong uit Kampen werd onmiddellijk gedood. Haar beide zoons van 18 «n Tl jaar, en een 15-jarig vriendinnetje uit Smmeloord, werden met lichte verwon dingen nar een ziekenhuis in Sneek vervoerd. Een onderzoek wees uit dat de stuur inrichting niet defect was. Tweka Heinzelmann Goldfish Strand-en badkleding Eng. suède jasjes voor dames en beren Falcon en Big-Ben regenkleding Motor-overalls, -valhelmen, laarzen Ferd. Bolstraat 48, Tel. 717162, Amsterdam, Ba rteljorisstraat 20. Tel. 13439, Haarlem; P® Amerikaanse minister van Finan- clte, George Humphrey, heeft president Ehenhower gevraagd om ontslag uit lijn functie, op zijn laatst aan het eind t*n de huidige zitting van het Amerl- luase C—-res. president heeft de voormalige on derminister van Defensie Robert Ander son tot Humphreys opvolger benoemd, zo heeft het Witte Huis woensdag be kendgemaakt. Het is nog niet zeker wanneer het ontslag van Humphrey ingaat. Pierre Pflimlin, de leider van r ooms-katholieke volksrepublikeinen, heeft woensdag een opdracht van pre sident Coty aanvaard om te trachten een nieuw Frans kabinet te vormen. HjU maakte echter het voorbehoud, de opdracht alleen te aanvaarden als zijn partij er mee akkoord sou gaan. Tevoren hadden de' informateur, de radicaalgezinde oud-premier René Ple ven, en de conservatieve oud-premier Antoine Flnay een zelfde uitnodiging van de hand gewezen. De 50-jarige Pflimlin hoopte de pre sident vandaag uitsluitsel te kunnen ge ven. De volksrepublikeinen, die over 74 de van de 595 zetels van de nationale ver gadering beschikken, hebben tot dusver gezegd, dat zij niet aan een regering zonder socialisten en conservatieven zul len deelnemen. Pleven heeft zijn weigering verklaard door de mededeling dat hij met de par tijen als informateur en nietals toe komstig premier gesproken had. Pinay verklaarde tegenover verslag gevers dat het niet aan de conservatie ven is 'n oplossing voor de kabinetscri sis aan de hand te doen, daar zij geen deel hebben uitgemaakt van de regering- Mollet. Kanselier Konrad Adenauer heeft van daag medegedeeld, dat hét vr(je Westen zich opmaakt om aan Rusland een be langrijk voorstel „van grote morele betekenis voor de gehele wereld" te doen. Adenauer maakte dit bekend op een persconferentie op de dag na zjjn terug keer uit Washington, waar hij heteft ge confereerd met president Eisenhower en de Amerikaanse minister van Buitenland se Zaken, John Foster Du.ltes. De kanselier zeide, de.% hij op het ogen blik niet in bijzonderheden, kon treden, omdat nog overleg aan de gang is tussen de westelijke geallieerden en dat de aard van de stap niet zou worden bekend ge maakt voor de Russen zouden zijn in gelicht. Adenauer gaf te kennen, dat het nieuwe voorstel zal worden gedaan in de loop van de ontwapeningsbesprekin gen te Londen als een poging om het vertrouwen en de welwillendheid van de Russen,te winnen bij het zoeken naar een formule om dc&jspanning tussen Oost en West te verminderen. Ofschoon Adenauer dit niet zeide, scheen hij te zinspelen op de nieuwe instructies voor de onderhandelingen over een ontwapeningsovereenkomst met de Russeri, welke de afgelopen week door president Eisenhower zijn goed gekeurd. De kanselier deelde mede. dat getracht wordt de goedkeuring van „andere landen" te krijgen, aldus aanduidende, dat hij zelf zijn toestemming reeds had gegeven. i Debijeenkomst werd .voor Neder land bijgewoond door de ministers Luns, Zijlstra, Hofstra, Manshelt en Suurhoff. Zij werden- bijgestaan door een groot aantal hoofdambtenaren van hun ministeries. De artikelen van de overgangsrege ling, die nog behandeld moeten wor den, voorzien in bepaalde beschermen de clausules van tijdelijke aard. Op 15 juni zal mlfa verder .gaan met dezo overgangsregeling en te vens de artikelen, betrekking heb bende op verkeer en waterstaat, ba- spreken. Minister Algera was woens dag niet aanwezig. Inmiddels wordt de definitieve tekst door een Juridi sche commissie uitgewerkt. Zeer waarschijnlijk zal op 15 juni ook de f datum van de ondertekening van het 'verdrag worden vastgesteld. De ministers ontkenden na afloop jvan de vergadering dot er sprake ie van grote tegenstellingen, evenmin als «r sprak» was van haastige spoed met het vaststellen van het verdrag, omdat then* de nieuwe Europese ver dragen op ratificatie wachten. De tekst moet alleen op een aan tal punten een zekere wisselwerking hebben met het verdrag der Europese economische gemeenschap. Zo werd bijv. artikel 233 van het verdrag der Europese gemeenschappelijke markt, -waarin het voortbestaan van de Bene lux en de Belgisch-Luxemburgse eco nomische unie gegarandeerd wordt, door een commissie van juristen-be studeerd, met het doel van dit artikel in het Benelux-verdrag een „spiegel beeld" te hebben. Een voorstel van de juristen is-aanvaard. De Britse en Egyptisch»-: jSnanciële missie dietrachten een 'regeling voor de kosten van de Suèzcrisis te vinden, hebben gezamenlijk meegedeeld,'' dat' zij hun onderhandelingen tijdelijk staken. Zjj zullen hun regeringen rapport uit brengen en-het contact eventueel:later hervatten. Een aantal" leden van dedelegaties blijft echter in Rome om nog - enige punten van ocdergezchikt. belang "op ,te helderen. Er schijnt nog géén-overeenstemming te zijn bereikt, N oTX' DE BILT, vrijdag 10 uur. Het .wéér in ons land werd de ieatste paar dagen geheel: beheerst door een rug vanphoge luchtdruk, welke zich langzaBnt mr2ui- delijke richting'over de Noordzee ver plaatste. -iinv Zwakke noordelijke winden voerden, uitgestrekte wolkenvelden, die zich bó ven de Noordzee hadden gevormd,-, het land binnen. Woensdag was' het-in. net. grootste deel van het land nog zonnig en bedekten de wolkenvelden alleen; het noorden en .noordwesten van het land.; Op Hemelvaartsdag kwam het .overwe gend-zonnige weer .uitsluitend, in- het - zuidoosten van Gelderland, Limburg ën Brabant en een deel van Zeeland'voor.- De rug van hoge luchtdruk verplaatste- zich, - langzaam in betekenis afnemend, verder naar het zuiden en wordt claar- - bij nu vooral aangetast ten wésten.-van f de Britse eilanden - door - het opdringen van een storingsgebied c-p de Oceaan^- f Dit heeft- in eersteinstantie \tot i' gér volg, dat de bewolking, welke ook*vrij-- dagmorgen nog boven een. groot deel van ons land aanwezig was/ verder zal af nemen en de temperaturen, hoger, zullen gaan worden.- Ook zaterdag houdt, het; rustige eri overwegend 'droge; weerhaan. .i.Voor de -vijfde, inaal irilwi/ï mórgen een paar dul*énd;;WM»*£ delaars gaan genieten yaw, een v schitterend parcours/ specbttl?; voor. de- Lustrummirs- uitgezet^ dóór bos en duin. Óp het schoolplein van •"de"". Johan de Witt-H^A. suilen- do;; vrolijke klanken. Winken van: de./ tamboers- en... pijperscorpseh,- die de deelnemers uitgeleide: dóen. isèt startbureau, Nieuwe Duin weg 6-14, j Scheveningèni'r /gaafrt^ om 13.45 uur ópèh. De deéln^- i nien starten, als-volgt: 30' km. 25 km IS km< 12 km 2J0 uur. 3.45 uur 3.00 uur -3.15 uur LsihifsV/het '-paróoura; - sullén-) dé. Iedeh'. vdn dh.iChristcfQjko' -Waatdëïrp ris '«IgbTg v;, „r.o -. Tot.saterdag. 12'uur'kan wot-.. dèri ingeschreven aan ohs bnréau-"' té -Den' Haag,Huygensplein- Daarna- uijslnitendaan .iltegi startbureau. V-. Een Amerikaanss'-, firma-, heeft «en nieuwe babypop op de markt gebracht;die lachen kan huilen door-het hoofd'-'om te draaien, Da pop heeft twee gezichten het ene huUt'en bet andere lacht. Zij wordt van vinyl-plastic gemaakt. Met tanks en pantscrauto"s heeft het leger van de Libanon gisteren in de hoofdstad Beiroet ongeregeldheden onderdrukt, die ten dele een anti westers karakter droegen. Acht perso nen kwamen om het leven en onge veer dertjg anderen werden gewond. De relletjes braken uit toen militai re troepen en de politie een poging deden een betoging en een algemene staking te onderdrukken die geleid werden door de ex-premiers Saib Sa- lam en Abdoellah Yafi, uit protest te gen het regeringsverbod van demon straties. Salam werd met een geweer kolf in het gezicht geslagen en daar door ernstig gewond, toen soldaten op een menigte inliepen. De betoging was op touw gezet door het „naüonale front", dat in oppositie is. De oppositie is van mening -dat de regeringsgezinde ambtenaren corruptie plegen bij de voorbereiding van de ver kiezingen, die op 9 juni beginnen. Ook beschuldigt zij de regering ervan,.dat zij de onafhankelijkheid van het land voor dollars van de Eisenhowerleer verkoopt. Het -ministerie van Voorlichting heeft meegedeeld dat de ordetroepen een komplot hebben verijdeld, dat tendoel had het staatshoofd en, de regering ten val te brengen. Het leger, onder bevel waarvan ook de ordetroepen zijn ge plaatst,- heeft de toestand vast in de hand. zei het ministerie. De meeste leiders van de oppositie zijn gearresteerd, meldt A.FJP. Faul-Henri Spaak, de Belgische secretaris-generaal van de NAVÖ, heeft donderdag de Karelprjjs van de stad Aken ontvangen wegens zijn werk voor de eenmaking en beveiliging -van Euro pa. Tot nu toe ,\vas deze onderscheiding alleen toegekènd aan graaf Richard Coudenhove-Calergi, prof. dr. H. Brug- mans, wijlen Alcide de Gasperl, .Jean Monnet, Konrad Adenauer en Sir Winston Churchill. Spaak sprak zich in zijn dankrede voor een algehele gecontroleerde ont wapening uit. Deze zou echter niet mo gelijk zjjn zolang nog vele volken-onder drukt worden. De Sowjet-Unie heeft het voorstel van Adenauer, na het eventuele slui ten van een inleidende ontwapenings overeenkomst, een conferentie van de Grote Vier over de Duitse hereniging te beleggen, van de hand gewezen. Het officiële Russische persagent schap Tass noemt het voorstel „een spaak in de wielen van de ontwape ningsbesprekingen steken". Het voorstel-was na afloop van Ade nauer's bezoek aande Ver. Staten- be kendgemaakt. Het Britseministerievan Buitenland se Zaken juicht (het communiquétoe; De mogelijkheid van een - 'conferentie der Grote Vier heeft Engelan'ds 'belang stelling. Men acht het waarschijnlijk, dat", overeenstemming over,-, een/, gedèel- telijke- ontwapening .-de kansen van zulk een 'conferentie sterk zal Vergroten. Adenauer is gisteren in Bonn terugge keerd; "Hijverklaarde, ~dat—-Amerika hem „een beslissende hulp tot ^hereni ging'van Duitsland" had toegezegd.; -•'De organisaties van „algemene zieken fondsen" aangesloten bjj het Gemeen, schappelijk Overleg Ziekenfondsweien en de stichting autonome ziekenfondsen heb. ben heden aan de minister van Sociale Zaken en -Volksgezondheid schriftelijk be vestigd, dat zU de suggesties van de mi nister, inzake arbitrage In het tussen tand artsen en ziekenfondsen bestaande con flict aanvaarden. -- - Zjj'blijven met de minister'van "me ning, dat de arbitrage zal moeten lopen over de geschilpunten zoals deze lagen op het moment van afbreken der onder handelingen, dwz. binnen de marge van enerzijds 25 cent en anderzijds 27,64 cent per stoelminuut. De genoemde ziekenfondsorganisaties zullen het zeer op prijs stellen, Indien de minister een spoedige totstandkoming van de arbitrage zou willen bevorderen. Aan het einde van het bezoek van pre mier Kisji van Japan aan. Ceylon is 'door hem en premier- Bandaranaike van Ceylon een gemeenschappelijk communiqué- uitge geven, waarin onmiddellijke beëindiging van de kemproeven wordt geëist. De Amerikaanse minister van Buiten-- landse' Zaken, Foster Dulles/ /.beeft?, woensdag op rijn persconferentie ge-.-. waarschuwd, dat men nietmoet., ,ver-:-; wachten dat spoedig vier-mogèndheden- besprekingen over het Duitse vraagstuk:; zullen worden gevoerd. De ontwapenihgsbesprekingen kunnent nog geruime tijd duren eri-de Vër„ Sta-y ten houden-dan ook geen rekening" met een conferentie over 'Duitsland- blnsèn/ enkele weken öf enkele maandeu,>vzei' Dulles."-' De 'ministerlegde er versdheidSmé: malen krachtig de nadruk op, dat -tn«ö - met deotówapeningsbe^rekingeoVi zó;.. spoedig "mogelijk "tol resultaten ^inbêt.. kómen, anders zal het zeer moeilijk: rijn) de steeds groeiende bewapeningswëd* loop-een halt toe te roepen. Het komt er. niet zózeer op' aaailwe; verreikend de Jerste resultaten ridten zijn, als er maar een begin' worifl" ge maakt De vraag of bij het eerste sta-; dium West-Europa .betrokken ml rijn,' hangt van de iWestèuropése' landea 'zilf af. Dulles was het niet eens met fte'^óp-* merking'van bondskanselier Adenaüer van dinsdag, dat een teerste, oatwape- ningsovereenkomst een .bilateralerqge< ling tussen de Ver. Staten, en de •SmV- jet-Unie zou moeten zijn. Als bijvoor-^ beeld het Noord-Poolgebied ais imspep^ tiezone zóu worden gekozen, zonden*. Canada en Denemarken (voor Groen-; land) erbij betrokken zijn, zo meende Dulles. cr.i ;'v" -•• - WX* Hij is »t! De TOMADO ELEKTRISCHE KOFFIE- MOLEN voor defantas?: tisch lage prijs van f23.50!!; 'i Thans overal verkrijgbaar!'- Haal *m morgen... main-- "dag kan hij al weer uitver- kocht zijn. Gèef móéder nog vóór zondag dé groot-, ate verrawing van het jaar V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1