"m Vrijheid in gebondenheid Brand in Belgische mijnen in zee Voortzetting strijd Algerije en versobering I EDEN gaat tuinieren Waarom werd Antilliaans iournalist uitgewezen? ien Israëlisch parlement keurt regeringsbeleid goed oefening verdronken m President Eisenhower voor de Russische T.V. ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN: Salarisverhoging vergeten7 leraren Koninginne-haring op Soestdijk I Fransen beschoten in Tunesië Niet naar Hogerhuis Uitstel conferentie over ¥.N.-hand vest Minister v. d. Meer geeft antwoord Onderofficier gearresteerd Britse H-bomproef „volledig succes' Nederlandse auto viel acht meter p Algerijnen wiïléï^ in Franse leger, rM m VIJFTIENDE JAARGANG No. 3704 111 Wwr(>mrzicht DEBAT OVER EISENHOWERLEER 'O UliSSDAG 4 JliJNI 1957 Weerbericht Gevluchte in Amster dam gegrepen Zal Rost y. Toriningen worden herbegraven? Egypte eist Jordaanse „neutraliteit" Bijeenkomst Russische en Franse parlementsleden Directeur: HL DE BUIG •«1 De Franse Socialistische partij heeft zich gisteren uitgesproken voor „voorwaardelijke deelneming" aan een kabinet onder de chris ten-democratische kabinets-lormateur Pierre Pflimlin, Pflimlin had tevoren verklaard, dat hü zijn pogingen zou staken als de socialisten niet wilden meewerken. De aftredende, premier, de socialist Guy Mollet, heeft gisteren in de nationale raad van zijn partij verklaard dat hij in beginsel akkoord ging met de benoeming van Pflimlin tot premier. Het besluit tot voorwaardelijke deelneming aan het kabinet werd genomen met 2.464 tegen 1.071 stemmen bij 298 onthoudingen. Euratom Wijziging grondwet Insubordinatie Vierling geboren in Londen Advertentie Sowjet'voorstel 'Wb igfÉlr Jff* ■'■".'W III ..I I mmm im Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 113700 <4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301950 a. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 LI Poetbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlemt: 38.3019.30 u.; Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 1 f,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks j *UïUM- Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. AFKOELING. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Lagere temperaturen. j 5 juni zon op 4.25. onder 20.56: maan op 12.51. onder ,0.44^4 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EEN oneer leaers vraagt naar mening van ons blad inzake êer onlangs te Zuidhom gespeelde school kwestie. Ia eerste instantie bad daar de ge meenteraad afgewezen een verzoek van het bestuur der Vereniging tot stichting en Instandhouding van scho len voor onderwijs naar de leer der Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland om medewerking te ver- lenan voor een te stichten ulo-school. Een afwijzing, die uitsluitend geba seerd was op de overweging, dat de aanvrage niet aan de wettelijke eisen voldeed. Eet schoolbestuur diende opnieuw «en aanvraag ln, welke een gunstig preadvies kreeg van B. en W. omdat nu wèl aan de wette"" -- /aarden was voldaan. Desondanks werd bi] stemming i:i de raad het verzoek ook ditmaal algewezen. Het opmerkelijke bij de toen gevoer de discussies was, dat niemand der "raadsleden twijfelde aan de formele juistheid van de ingediende aanvrage. De afwijzing van de raad bewoog zich in geheel ander» richting. Een der a.-r. woordvoerders bracht hier nl. debestedingsbeperking in het geding. Er bestaat nl. ter plaatse een .bloelende chr. ulo-school, die in het dorp een behoorlijke goodwill bij vriend en vijand gekweekt heeft. Moe! er nu opnieuw een dikke ton worder uitgegeven voor een school, die onge veer gelijkgericht sal zijn als de be staande ulo-school en die slechts be zocht zal worden door 10 of 11 kinde ren uit de eigen gemeente terwijl dc anderen allemaal van buiten gerecru- teerd moeten worden? Is de raad, ze vroeg deze spreker zich af, nu tóch ver plicht om ja te zeggen en niets anderi te doen dan de bekende knikkende be weging te maken van de oliepompen bij Scboonebeek? Ook de P.vdA. was tegen. Niet om dat deze fractie niet volledig zou staan achter de pacificatie, aldus haar woordvoerder, maar omdat men meende hier met een uitwas te doen te hebben. De a.-r. wethouder daarentegen ver dedigde het voorstel van B. en W. Deze. spreker wilde de pacificatie op royale wijze honoreren en aan zijn medeburgers niets onthouden wat hun toekwam. Franse socialisten met Pflimlin In de Patience en Bcaujonc mijnen te Ans Sn België Is gisteravond een onder grondse brand uitgebroken. Volgens de eerste berichten worden drie mijnwer kers vermist. De vermiste mijnwerkers zijn de Italia nen Panfillo de Melis, Celestlno Botrugno en Giovanni Scivoletto. De brand brak uit op een diepte van 615 meter in een van de gangen die ge bruikt worden om de kolen naar boven te brengen. Volgens onofficiële berichten was de oorzaak oververhitting van een drijfriem. 71 van de 74 mijnwerkers, die op het ogenblik van de ramp In de mijn waren, werden onmiddellijk naar boven ge bracht. Reddingsploegen van het reddings- ccntrum voor kolenmijnen in Luik pro beren de brand met zand te blussen, doch er schijnt weinig hoop te zijn. dat men de drie ingeslotenen nog tijdig kan bereiken. Op vragen van het Tweede Kamer lid de heer Klejjwegt heeft minister Cals geantwoord, dat bij de wijziging van het bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1948 een verbetering van dc salarissen der kweekschoollera- ren in handenarbeid, nuttige handwer ken, spreekonderwijs en schrijven niet is inbegrepen, omdat zich bij bet ont werpen van een nieuwe salarisregeling voor deze leraren, die mede van bete kenis is voor de leraren in deze vak ken bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en het nijver heidsonderwijs, zeer grote Ealaristech- nische moeilijkheden voordeden. De minister is bereid te bevorderen, dat -genoemde regeling thans op korte termijn en met ingang van dezelfde datum als voor de andere leraren heeft gegolden, tot stand komt Pierre Pflimlin heeft de Franse po litieke partijen gisteren verteld dat als bp premier wordt, zUn recept om de Inflatie een batt toe te roepen gebaseerd zal zQn op achttien maanden van ver sobering. De strjjd In Algerjje zal door moeten gaan of zelfs opgevoerd moeten worden, om de rebellie te breken. De christen-democratische kabinets formateur gaf een overzicht van z(fn regeringsprogram in een geschrift van vier pagina's, waarin bijzonderheden werden meegedeeld over economische maatregelen, zoals nieuwe belastingen ;n een plafond voor de openbare uit gaven. Ondanks de economische moeilijk heden, zou het parlement verzocht wor den de verdragen van do gemeenschap pelijke markt en Euratom onmiddellijk te bekrachtigen. Niet onmisbare investeringen zouden opgeschort worden. Openbare investe ringen zouden beperkt blijven tot de economische opbouw van Frankrijk, de ontwikkeling van koloniale hulpbronnen yn dc modernisering van produktiemid- ielen. Dè strijd tegen de Algerijnse rebellen zou moeten worden voortgezet en de hiervoor verleende speciale volmacht verlengd. HM. de Koningin heejt juist het tonnetje haring van schipper Ouwehand en reder Den Duik (rechts) in ontvangst genomen. Naast HM. de burgemeester van Kattrijk, de heer Duiker. HET komt ons voor, dat deze laat- ste spreker het gelijk san z|}n zijde heeft Men kan natuurlijk allerlei argumen ten aanvoeren, op zichzelf ook wel zeer redelijke, die in een weigering van be doelde aanvraag zouden moeten resul teren. Men kan hier inderdaad de beste dingsbeperking bij halen. Men kar hier'wijzen op de versplintering van de gereformeerde gezindheid en daar om ook op die van haar onderwijs en deze ernstig betreuren. Wij doen dit ook ln hoge mate. De vraag echter naar het oordeel' over de wijze waarop deze ouders van hun recht gebruikmaken is hier niet in het geding. Want het gaat bier uitsluitend om de vraag of deze ouders dit recht tóe- komtja of neen. En dan antwoorden wij hier zonder enige aarzeling bevestigend. Bij het lager onderwijs helaas air leen bij deze tak hebben wij na bittere strijd het grote goed verkregen, dat de wet hier objectieve nonnen aan legt. Subjectieve argumenten van wie dan ook hoe geloofwaardig kun nen hier geen gewicht in de schaal leggen. Gelukkig maar! Als aan de wet voldaan is en dat was in dit geval zonneklaar dan behoort de gevraagde medewerking zonder meer gegeven te worden. Welk een ellende is het vaak nic» oir een urgentieverklaring los te krijger voor het stichten van een ■•hrlsteliikt^ technische school! Hoe hangt, he daar vaak af van allerlei SUBJEC TIEVE factoren omdat hier waltelijke objectieve normen ontbreken! Daarom moet men dit go«-d nlmmei prijsgeven. Welke afdamde subjectie ve argumenten men ook in dc Da- troontas denkt te heboen Wie een maal deze objectieve weg verlaat weet nimmer waar un uil komt en loopt groot gevaar straks in eigen vlees te snijden C N de hopeloze versplintering dan die als de kanker vreet aan «u christelijk leven? Enerzijds zuilen wi deze dagelijks ais eer bittere werke lijkheid helaas! hebbe" re aav vaarden. Anderzijds moet het opnieuw opne men van dit kruis er ons toe brenger ALLES té doen tot behoud van de sa menwerking in eigen kring, v -ór v e met onze aanvraag verschijnen tot voor de publieke tribune. Al is de vrijheid van onderwijs een formeel recht en al mag geen enkelï overheid over de principiële al of nie'> noodzakelijkheid beslissen zodra de aanvraag aan de objectieve bij de wet gestelde normen voldoet, dan blijft tóch op óns de zware verant- drukkar om van de ln Amsterdam werd gisteren aange houden de 28-jarige H. J. M, L. De man, die verpleegd werd in de Cen trale Penitentiaire Inrichting te Sche- veningen. mocht vorige week woens dag een bezoek brengen aan een ziek familielid. Hij werd begeleid door een bewaker. Nabij de Windasstraat te In de buurt van het dorp El HamajScheveningon lichtte L. de bewaker een hebben Tunesiërs gisteren het vuur ge opend op een Frans konvooi, dat van Gabes naar Kebill ln het zuiden van Tu nesië trok. Een Franse soldaat werd ge dood, vier militairen en een aalmoeze nier werden gewond. Volgens Franse zegslieden werd iets later vlak bij hetzelfde dorp op een tweede konvooi geschoten. Bij dit twee de incident zouden verscheidene Franse soldatengewond zijn geraakt., Robert Gillet, de Franse gezant in Tu nesië, is gisteren per vliegtuig in Parijs aangekomen voor dringende besprekin gen over de slechter wordende Frans- Tunesische betrekkingen. beentje, vluchten waardoor hij kans zag te Daarnaast wil Pflimlin een ..onver wijlde politieke actie'', die voorziet in het opstellen van een voorlopig statuut voor Algerije. De Franse nationale vergadering zou in september a.s. in buitengewone zit ting bijeen moeten komen, teneinde te oeraadsla-gen over een wijziging van de grondwet ter versterking van de uit voerende macht en de betrekkingen tussen het Franse moederland en de ?ebied3delen overzee. Deze betrekkingen zouden in een nieuwe vorm gegoten moeten worden, waarbij dan tevens het voorgestelde nieuwe statuut voor Alge rije behandeld zou kunnen worden. ln Art is zijn :wee Alpenste'enbokjes geboren. Nauwelijks twaalf uur nu de ge boorte trok moeder al met haar bokjes de bergenin. (Van onze Haagse redacteur) Voor de Raad van State za! woens dag dienen de zaak van mevr. T. S. Rost van Tonningen-Heubel, weduwe van eer. der voormannen van do voor malige N.S.B. Mevr. Ro'st van Tonnin gen heeft destijds verlof tot opgraving van de stoffelijke resten van haar echtgenoot gevraagd, maar op dit ver zoek is in 3956 door de burgemeester van Don Haag afwijzend beschikt. Van die beslissing is de weduwe in beroep gegaan bij de Kroon. Zij zal persoon lijk voor de Raad van State voor haar verzoek pleiten. E BRITSE oad-pcetr.ier Sir An-ren, maar dat hij ook niet naar het! O thooy Eden en *Un echtgenote iljn maandagmiddag in Engeland te ruggekeerd. - Zijarriveerden ln de haven van Liverpool met de „Emprew of Bri tain" en werden door een menigte be langst ell enden toegejuicht. Eden verklaard? tegenover jour i»iittec.4a*Jiijm^t-;g^ tieve rol in do politiek zal gaan spelen, en dat zijn gezondheidstoe stand dat ook niet zou toestaan. „Ik mag van geluk spreken dat ik nog leef", merkte hij op: „Een en ander betekent niet, dat ik later niet nog een paar dingen te zeggen zal hebben". Sir Anthony en zijn echtgenote kwa men met de „Empress of Britain" uit .•Canada, waar zij -uiige tijd hebben .verbleven nadat Eden in Boaton was geopereerd. Voordien waren zij met vakantie in Nieuw-Zeeland geweest De vroegere Britse premier zei dat zijn toestand goed vooruitgaat. Hij had zijn artsen moeten beloven, dat hij rustig aan zou doen. Op een vraag of hij een persoonlij ke ambitie had, antwoordde Eden, dat zijn vrouw en hij zich erop ver heugden te kunnen gaar tuinieren bij hun landhuis in Wiltshire. Over het schrijven van zijn memoi res had hij nog niet gedacht. Nadrukkelijk verklaarde Eden, datj hij niet in het Lagerhuis zal terugke- Hogerhuis zal gaan Koningin Elizabeth had een vlieg-: tuig beschikbaar gesteld, waarmee de- Edens naar het vliegveld Boscomne Down in het zuiden van Engeland vlogen. Vandaar gingen zij naar, hun landhuis. Tien leden-landen van de Verenigde Naties hebben gisteren voorgesteld dé internationale conferentie ter herziening van het handvest-dér Verenigde Naties nog minstens twee jaar uit te stellen. De-tien landen rijn Brazilië, Canada, Egypte, El Salvador, India, Indonesië, Ierland, Perzië, Liberia en Panama. Deze resolutie is later aangenomen met 67 stemmen voor, geen tegen en negen onthoudingen. Vijf landen waren niet aanwezig bij de stemming. De communistische staten onthielden zich van stemming. De Antilliaanse minister van Justi tie, mr. S. W. van der Meer, heeft met een uitvoerige motivering geant woord op de vragen van het staten lid mr. I. C. Debrot naar aanleiding van het uitwijzingsbevel tegen de journalist A. de Wit, hoofdredacteur van „Beurs en Nieuwsberichten". De minister zegt o.m.: De kritiek van de „beurs" was niet scherp, maar grof. De kwalificaties waren niet raak, maar beledigend. Er was geen sprake van oppositionele kritiek, maar van ergerlijke afbraak. Men ont zag zich daarbij niet de hoogste be langen der Nederlandse Antillen in ge vaar te brengen. „Wanneer een dagblad dag-in, dag- uit schrijft over corruptie, over de misdadige regering, over financieel wanbeheer, over het verkwanselen van de autonomie, over omkoperij, over ruigpoten der eilandsraad, over rijks dagbrandjes en protectie van ongure elementen, over politiestaat en afwe zigheid van rechtszekerheid, dan pro beert het jjagelijks vergift te druppe len in de geesten van zijn lezers, de rustige; ontwikkeling der autonomie te verstorenr^en de -Nederlandse Antillen een slechte ,»éam tö; geveif Minister Van-der Méér zegt verder, dat voor strafvervolging grond zou zijn geweest, maar dat dit een onge schikt rniddél is vanwege het grote nadeel der grotere ruchtbaarheid. Met het oog op het algemeen belang en de openbare orde meende de rege ring dat in de gegeven omstandighe den uitzetting geraden was. Ingaand op de weigering van de waarnemende procureur-generaal om aan de opdracht tot uitwijzing van De Wit te voldoen, zegt de minister: De regering heeft met grote lankmoe digheid deze insubordinatie bezien, Egypte zal Jordanië meer financiële hulp verstrekken, op voorwaarde dat de regering van dit land een „positie ve neutralileits"-politiek volgt.. Dit heeft een woordvoerder van het Egyptische ministerie van Financiën meegedeeld. Volgens de in januari van dit jaar gesloten overeenkomst zullen Egypte, Syrië en Saoedi-Arabië Jordanië jaar lijks een subsidie van 12,5 miljoen pond sterling geven. DE BILT, dinsdag 10 uur. President Ben Goerion van Israël heeft gisteren in het parlement het de bat geopend, dat in hoofdzaak gaat over het al of niet aanvaarden van de Eisen- howerleer. Dc twee linkse partijen Ma- pam en Acbdoeth Haavoda hadden ver klaard tegen de regering te zullen stem men. Zij maken bezwaar tegen een re cente verklaring van regeringszijde, waarin de Amerikaanse hulp wordt be groet als in het belang zijnde van de on afhankelijkheid en integriteit van de lan den in het Midden-Oosten. Premier Ben-Goerion zei, dat de re gering met alle landen, onverschillig welk regime er aan de macht is, nor male betrekkingen wil ontwikkelen en onderhouden. Israël is tegen agressie van welke kant ook en heeft zeif geen agressieve bedoelingen. Parlementaire waarnemers noemen Ben Goerions rede „hoogst gematigd". Een vergelijk tussen zijn pavtij, de Ma- pai, en haar twee linksgeoriënteerde partners wordt waarschijnlijk geacht. Men verwacht, dat de twee partijen zich zullen onthouden bij de stemming over de vertrouwensmotie. woordelijkheid drukker om van ne èn%*^boven ingeland gelegen ffront tot Het parlement keurde ten slotte met vrijheid slechts in christelijke gebon-m Qns Iancj zaj doordringen. Het w dt59 tegen vijf stemmen, bij 39 onthoudin- denheid .a?n o''r-"ebruik maken, j gevoigft door, koelere Oceapnlucht. die gen. het regeringsbeleid ten aanzien van r"V morgen Nederland zal overstromen. de leer van Elsenhower goed. In het" vlakke gebied van lage druk, dat een groot deel van Europa overdekte kwamen gisteren tal van onweersbuien tot ontwikkeling. In Nederland vielen ze hoofdzakelijk in de oostelijke provincies, waarbij op het vliegveld Deelen 14 mm werd afgetapt Intussen voltrekken zich in de luchtdrukverdeling belangrijke wijzigingen, die een einde van het zomerse weer in onze omgeving doen verwachten, een in het zeegebied tusens Portugal en de Azoren aanwezig gebied van hoge druk breid tzicb in de richting van Zuid-Frankrijk uit, terwijl tege lijkertijd een nabij de Schotse westkust gelegen depressie naar het noordelijk deel van de Noordzee trekt. Deze ont wikkeling-heeft tot gevolg, dat-in het Noordzeegebied de wind overwegend westelijk tot zuidwestelijk gaat worden en een boven Engeland gelegen ffront tot Tevoren had het parlement drie mo ties van wantrouwen van de oppositie partijen (communisten, algemeen-zionis ten. en de Heroethpartij) verworpen. De vijf stemmen tegen het regeringsbeleid waren van de communisten, de onthou dingen van de twee partijen der linker vleugel in het coalitiekabinet en van de oppositie der rechtervleugeL Volgens de leider der Britse weten schappelijke ploegen op Christmas Eiland, William Cook, is bij de ont ploffing van de Britse H-bom vrijdag een temperatuur bereikt van tien mil joen graden Celsius. Cook verklaarde, dat de proefneming „in elk opzicht een volledig succes was" en dat er zelfs vlakbij het gebied van de tweede ontploffing geen radio-actie ve besmetting is. Er is evenmin radio actieve besmetting op het eiland Mal den, dat het dichtst bij het ontploffings- gebied ligt. Vijftien Westduitse soldaten die bij Kemptén de rivier de Iller trachtten te doorwaden, zijn verdronken. De be velvoerende onderofficier Is gearres teerd. Met volle bepakking en bewapening zouden 28 leden van een groep para chutisten de Iller oversteken op een plaats waar deze ongeveer een meter diep en dertig tot veertig meter breed is. De bedding van de rivier is rotsach tig en vol geulen en kuilen. Hierdoor, en door de sterke stroming, zijn de soldaten gevallen. Een woordvoerder van de Bundeswehr majoor Arsan, heeft verklaard dat de stoffelijke resten van twee militairen geborgen zijn, en dat dertien anderen als vermist, waarschijnlijk verdronken, zijn opgegeven. Volgens de Bundeswehr had de 23-ja- rige sergeant Juiitz om vrijwilligers ge vraagd om de Iller te doorwaden. Hij had gezegd, dat de overigen dan even verderop via een brug de rivier konden oversteken. Alle 28 mannen meldden zich evenwel als vrijwilligers. 19 van hen werden door dc sterke stroom mee gesleurd. Vijf soldaten konden worden gered, maar een van hen overleed in een hospitaal. De heer J. Wunderink uit Amsterdam is gistermorgen met zijn personenauto in de gemeente Schönberg in Tirol van een acht meter hoge helling gestort. De heer Wunderink werd uit de auto geslingerd. Met verwondingen is hij in een zieken huis te Innsbruck opgenomen. Mevrouw Celia Philip. 28. heeft van daag het leven geschonken aan een vierling. Een woordvoerder van het ziekenhuis deelde mee, dat moeder en kinderen vier meisjes het goed maken. Het echtpaar Philip heeft een twee jarig zoontje. De meisjes zijn Anita. Carol, Diane en Janet genoemd. Zij wegen respectievelijk 1870 gram, 1400 gram. 1520 gram en 1898 gram. Men verwacht dat de tegenstanders van de Westduitse herbewapening uit het ongeluk propagandistische munt zullen slaan. De Westduitse minister van Defensie, Josef Strauss, die zich in Zuid-Duitsland bevond waar hij gisteren in het huwe lijk was getreden, heeft zich inmiddels naar de plaats van het ongeluk gespoed. Hij beval de onmiddellijke schorsing van de bataljons- en de compagnies commandant waaronder het peloton res sorteert. De schorsing geschiedde in af wachting van een officieel onderzoek. Het stoffelijk overschot van 14 van de 15 Westduitse soldaten, die gisteren bij het oversteken van de rivier tijdens oefeningen, verdronken zijn, was van daag nog niet teruggevonden. De Bundeswehr, de plaatselijke brand weer en het Rode Kruis hebben de hele nacht bij het licht van schijnwerpers ge zocht. De Westduitse pers veroordeelt una niem de. sergeant, die zijn peleton van 33 man opdracht gaf door de ondiepe, maar gevaarlijke rivier de Iller te wa den. overtuigd als zij was van zijn ;gped~sjssj bedoelde persoonlijke motieven. is de regering echter bekend, dat de •wnd. procureur-géneraal kennis heeft" gekregen van de ondubb«Iritmig£opléïi^ vatting, die in regeringskringm-in'NéiS^p derland heerst, nl, dat de procareüir-*'i£s|| generaal verplicht is de hem 'gégèvènéiPal opdracht uit te voeren, - yjgi De p.-g. is landsdienaar*Rr -'Is sprake van, dat hij in enigerlei zicht als koninkrijksorgaan kan ,woréï4:sa den beschouwd. De regering besloetA tot ontslag van de wn^ p.-gi," omdat zij van zijn dienstenvérder.-. géenjg^ 'ril bruik wenst te maken, aldus ;mln^|gp5 ter Van der Meer, HAZETFABRIEKEN TE^ZEVENBÉRGëN^^H Ongeveer tweehonderd Alge rijnen;. in de Parljse voojrstad Nanterre".wonéh,: hebben gisteren de plaatseUjké gehdar-£L'||k merie verzocht, dienst te mogen nemen in het Franse leger om tegen de opstan-: delingen in Algerije te strijden. Dit is het eerste verzoek van deze aard'4 ;yan-; Algerijnen die in Frankrijk wonehjpjSisvi Een woordvoerder van het "ministerie O-}, van Landsverdediging in Parijs zei.-dat M'Ji de gehele groep mannen van 18 tötï35:Jiil jaar afkomstig is uit de omgéving-van Meloeza waar nationalisten vorige week v ongeveer 300 mensen hebben afgeslacht?,^ De meesten van hen hadden verwan- ten onder de. slachtoffers.-.- r: Bij een drietal bomaanslagen in 'Al-ri giers zijn maandag zes mensen 'om£het^ leven gekomen en 84 gewetuLri-i De drie bommen waren bij bushaltes/; neergelegd en ontploften op het spitsuur, in de avond. De Franse politie en het Franse.leger' hebben in Bougie 80 arrestaties verricht.'- Hierdoor zou de politieke en.; administra-s tieve organisatie van de rebeUen\yolkö-'l men ondermijnd zijn. Ook zouden -:de verzetskernen, belast met het plegen van. aanslagen, door deze vangst machteloos zijn gemaakt. Onder de gearresteerden bevinden zich de politieke commissaris-? sen Hassissen Rachid en Sjikh- Omar. Iwan Kaikarow, de voorzitter van'de Russisch-Franse commissie uit de .Op perste Sowjet, heeft de leden van-het; Franse parlement een bijeenkomst van Russische én Franse parlementsleden voorgesteld met het doel te komen?tot een verbetering van de Frans-Russische betrekkingen. Kaikarow deed 2iin voorstel in een brief aan de Franse parlementsleden. De brief is thans in ïzwestia, het blad. van de Russische regering, gepubli- eeerd. De Rus wil de "bijeenkomst in Mos kou houden. .•r'???:;?? In kringen van de Russische dele gatie bij de Ver. Naties heeft men maandag desgevraagd als persoon lijke opvatting te kennen gegeven, dat er in beginsel geen bezwaar zou bestaan tegen uitzending van een televisiex raaggesprek met president Eisenhower ln Moskou, in de trant van Chroesjtsjews optreden voor de Amerikaanse televisie. Amerikaanse functionarissen zeiden evenwel, dat hierbij het protocol in het geding zou komen. Chroesjtsjew is im mers niet president van de Sowjet-Unie, zijn Amerikaans pendant is de voorzit ter van de Amerikaanse republikeinse partij, Alcot-n. die buiten de Ver. Sta ten vrijwel onbekend is. In V.N. kri- "*en is men over het ai- gemeen van mening, dat Chroesjtsjew met het vraaggesprek een groot succes heeft geboekt, niet zozeer door wat hij zei. maar door de „sfeer van prettige redelijkheid" (vaarin hij zijn uitspraken deed, De televisie-zender van Moskou heeft maandag het Amerikaanse televisie-; vraaggesprek met Chroesjtsjew uitge-? zonden. Radio-Moskou zond de tekst' van '- Vil het interview uit. Over het vraaggesprek van Chroesjts- jew heeft een woordvoerder van'. hetS'pL Amerikaanse ministerie van bulteiüanQ-?#!} se zaken maandag gezegd, dat het moèi-lKlli lijk is uit de woorden van de Russische;?/?^ partijleider te concluderen of de. Sovv-?r5- jet-regering bereid is vruchtbare ondëiG-llJÉi handelingen met „de vrije wereld" .Vtc- beginnen. Indien zal blijken, dat de Sotvjët-£|||| Unie streeft naai hel sluiten vah nahéif?1'! vaardbare overeenkomsten. Zal'-'zij!?èéiNMi gunstig onthaal vinden bij de ■AxtiotiVsm kaanse regering en het ".Améria?#S kannse volk,- aldus de verklt!ring?TVah?t§| het ministerie van Bni'v»''---<*>• Zakeé." Ifj ïV&VcjS- T-v-'^V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1