Middenstands- problemen VEERTIEN SPREKERS IN DE TWEEDE KAMER A.-R. woordvoerder voert talrijke argumenten aan tegen regeringsvoorstel Stralende Prinses liet haar jacht „De Groene Draeck te water Franse radicalen deels met Pflimlin akkoord Luchtmacht op Cuba ingezet tegen opstandelingen Nehroe naar Nederland VIJFTIENDE JAARGANG No. 3705 O Wat is verbetering en wat onderhoud? Frankrijk wil met Tunesië praten Geschenk voor haar 18de verjaardag Socialisten doen niet mee Proef metgeieid pro RUIM HONDERD ALGERIJNSE OPSTANDELINGEN GEDOOD Weer overzicht 1 WOENSDAG 5 JUNI 1957 Weerbericht Onlogisch Geschenken Enthousiasme k&Sf: mijnwerkers terecht V.J Differentiatie J. v. EIBERGEN Wensen F k*yi§ l; II Mijnongeluk te Ans Stoffelijke overschotten POSTDIENST OP DE PINKSTERDAGEN d V?; s Rotterdam: Witte de Wnhstraat 30 Telef. 115700 (4 I.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klactuendienst abonnementen 18.30— J 9,30 u. Zaterdags 17—18 uur- Telefoon 1157GÜ 's-Gravenhage. Huygenspiein 1 Telef. 183487 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No 424867 Kirchtendienst: 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent pei week, 2.65 per maana, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG KOEL ENr ONBESTENDIG Koel weer met veranderlijke bewolking en enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen west en noordwest. 6 juni zon op 4.25, onder 20.57; maan op!4.09, onder 1.08 O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE middenstandsconferenties. die maandag te Amersfoort vanwege het Centraal Comité van A.-R.-Kiesver- enigin gen werd georganiseerd, mag uitstekend geslaagd worden genoemd. Dit oordeel mag trouwens gelden voor de gehele serie bijeenkomsten, die de A.-R.Partij de laatste maan den gehouden heeft met personen, die de a.-r.-richting zijn toegedaan en een vooraanstaande plaats innemen in he* christelijk organisatieleven. Deze contactconferenties zijn ge houden o.a. met bestuurders uit dt Chr, Vakbeweging, uit de Chr. Boe ren- en Tuindersbond en de Chr. Mid denstandsbond, en voorts o.a. met pre dikanten en jonge intellectuelen. Zij waren het gevolg o.m. van de te leurstellende verkiezingsuitslag, welke leidde tot de conclusie, dat alien die in het christelijk organisatieleven staan en door middel daarvan ons volk wil len dienen, de gelederen moeten slui ten. Aan dat sluiten van de gelederen wordt thans hard gewerkt. Het be- nad, dat heeft plaatsgevonden, is nut tig gebleken en zal verder worden uitgebouwd. Aan de versterking van het gemeenachappelijk front kan dit slechts ten goede komen. rp IJDENS de middenstandsconfe- 1 rentie, die te Amersfoort is gehou den en door meer dan honderd mid denstanders werd bijgewoond, is in eer openhartig gesprek over en weer he* economisch beleid van de overheid tei sprake gekomen. In «en uitstekend betoog heeft daar bij de middenataDdsspeciaiist van d< a.-r, Tweede-Kamerfractie de heer H van Eysden uiting gegeven aan het ge voel van onbehagen dat de laatste tijd onder veel middenstanders leeft over dat economisch beleid. En dat onbehagen 3a ook in de dis- eusaie ruimschoots aan de orde geko men. Het systeem van prijsbewakinj van overheidswege werd enerzijds wel iswaar ais een onvermijdelijkheid aan vaard in de situatie waarin wij verke ren, doch anderzijds komen, door de werking van allerlei kostenverhogen de factoren, toch tal van middenstan dera in een benarde positie te verke ren, indien zij deze kostenstijging niet in de prijs mogen doorberekenen. Vooral de- kleinere zelfstandigen dreigen hier tussen de wal en het schip te geraken. Opvoering va- irodukti- viteit is er voor hen niet b' i komen als regel slechts toe aan i zeer be scheiden Inkomen, hebben een lange werkweek en de gezinsleden zijn daar bij dan ook nog in touw. VOORAL aan dat probleem is tij. dens de conferentie veel aandach* geschonken. De heer Van Eysden heef daarbij de wenselijkheid doen uitko men, dat in het globale regeringsbeleid ben zekere matiging zou worden be tracht door meer differentiatie in het prijsbewakingsbeleid aan te brengen, dan tot dusver het geval was. Op deze wijze zou branchegewijs en ook regionaal meer dan tot dusver re kening kunnen worden gehouden met de gevarieerdheid welke het midden- standsbedrijfsleven kenmerkt. Bepaal de lastenverhogingen (b.v. hogere so ciale premies bij invoering van volks verzekeringen etc.) zouden dan zonder ernstige repercussies In het algemeen in de prijzen moeten kunnen worden doorberekend. De wijze waarop dat zal moeten ge beuren is nog in studie. Een handicap is, dat veel statistisch materiaal nog ontbreekt. Voor de nieuwe Raad voot Midden- en Kleinbedrijf, die deze week wordt geïnstalleerd, zag de heer Van Eysden hier nog een belangrijke taak weggelegd. T N de Amersfoortse discussies is I meer dan eens de vrees tot uiting gebracht, dat het prijsbeleid van de overheid als „tijdelijke noodoplossing' to gemakkelijk kan uitlopen op eer „historisch" gegroeide situatie." Daarom werd aangedrongen op her stel van de natuurlijke verhoudinger en op het stimuleren van de eigen ver antwoordelljkheid van het bedrijfsle ven. Men kan het daarmee van harte een» lijn en toch van oordeel blijven dat d« overheid als hoedster van het alge meen belang en bij het handhaven van de publieke gerechtigheid een zekert corrigerende taak behoudt. In de slotconclusies werd terecht ge steld, dat de A.-R.Partij als volkspar tij het als haar roeping ziet een schilt voor de zwakke te zijn. Als volkspartij kan de A.-R.Parti. echter nooit de belangen van één be paalde* groep eenzijdig naar voren schuiven. Dr. Berghuis heeft daar in zijn slotwoord nog eens op gewezen. Tegelijkertijd zal zij trachten alle be langen op de juiste wijze tegen elkaar af te wegen. Overeenkomstig haar roe- Ping hoopt zij steeds in de bres tt springen, overal waar de gerechtig heid in het gedrang komt. Huurdebat spitst zich toe F rtonr* Hi* hiinrrfpr hRtaüld. maar dc op blokkering (Van onze parlementaire redacteur) NDER grote belangstelling van de zijde van het publiek de beide tribunes waren tot de laatste plaats bezet is de Tweede Kamer gistermiddag begonnen met de behandeling van de huur wetten, die de huurverhoging met 25 procent per 1 augustus a.s. van de „oude woningen" mogelijk moeten maken. Aan de ministerstafel namen om 1 uur gistermiddag de ministers Witte, Suurhoff, Zijlstra en Hofstra plaats. In de loop van de mid dag kwamen de minster van Buitenlandse Zaken, mr, Luns en de minister-president, dr. Drees, even een kijkje nemen. Op het spre- kecslijstje prijkten de namen van 14 Kamerleden. Gistermiddag kwamen hiervan aan het woord de heren Van Vliet (KVP). Andries- sen (KVP), Toxopeus (V.V.D.) en Van Eibergen (A.R.). Gisteravond werd de vergadering voortgezet Ook vandaag en morgen zal er middag- en avondvergadering worden gehouden. immers de zaak vertragen. Is de door voering van een huurverhoging bij alge mene maatregel van bestuur niet doel treffender, bü voorbeeld door eerst de Sociaal Economische Raad en de "vaste Kamercommissie voor de bouwnijverheid te horen, alvorens tot de afkondiging van bestuur te besluiten? heer Van Vliet wees erop dat Op voorstel van de voorzitter, dr. Kor- tenhorst, werden de Kamerleden die er de voorkeur aan geven om met het ge hele complex van voorgestelde maatre gelen ineens te behandelen, in degele genheid gesteld over het vraagstuk van de looncompensatle apart te spreken..De heer Van Vliet (KVP) was de eerste spreker, die aankondigde, dat hij na dé eerste ronde opnieuw wenst te spreken over de looncompensatie. Hii werd daartoe als no. 14 op het sprekerslijstje geplaatst. De heer Van Vliet onderstreepte, dat spoedige algemene huurprijsoptrekkihg van de oude,woningen tot het peil van de huidige kostprijs uit een oogpunt van volkshuisvesting noodzakelijk is. Een ver hoging van 25 procent is thans aanvaard baar. Er zijn echter geen huurverhogin gen zonder looncompensaties mogelijk. De heer Van Vliet betreurde het, dat de regering afgeweken is van het advies van de S.E.R. uit 1953 en geen differen tiatie heeft aangebracht in de huurver hoging. doch thans^een uniforme huur verhoging van 25 procent voorstelt Dif ferentiatie blijft volgens de heer Van Vliet noodzakelijk en daarom overweegt deze KVP-er een amendement in te die nen. waarbij wordt voorgesteld de diffe rentiatie als nog aan te brengen. Hij begreep, dat dit vanwege het ver eiste dat de huurverhoging per 1 augus tus moet ingaan moeilijk zal gaan; maar de regering dient in ieder geval bij ke nnende huurverhogingen tijdig aandacht aan de differentiatie te bestesten. De KVP-woordvoerder betreurde het, dat alle woningen na 1940 1 tot 25 pro cent huurverhoging moeten ondergaan. Het was beter geweest om een percen tage van 0-25 procent aan te houden, omdat sommige huizen niet in huur mo gen en kunnen worden verhoogd. Is het juist, dat de noodwoningen (van het noodwoningenbesluit 1947» de volle huur verhoging ondergaan? Hun levensduur was immers maar op tien jaar gesteld. Dc' heer Van Vliet vond het stand punt van de P.v.d.A waarbij wordt voorgesteld in elke parlementaire pe riode slechts één huurverhoging door voeren, onlogisch. Dit standpunt laat andere kansen die in een bepaalde par lementaire periode zich voordoen on gebruikt. Men moet huurverhoging tel kens toepassen wanneer het sociaal- economisch verantwoord is. En daarom verzet de heer Van Vliet zich eveneens tegen het opstellen van een plan om elk jaar de huren met een bepaald per centage te verhogen. De KVP-afgevaardigde was van oor dcel dat de invoering van een huurver hoging op het psychologisch juiste mo ment moet plaatsvinden en hil zag in de wettelijke procedure van de invoering van een huurverhoging een ernstig na deel. De parlementaire behandeling kan Frankrijk is bereid te onderhandelen over de status van de Franse troepen in Tunesië. In een verklaring van het Franse misterie van Buitenlandse Zaken wordt de regering van Tunesië echter verant woordelijk gesteld voor de gespannen verhouding tussen de Franse en Tunesi sche strijdkrachten, aangezien Tunesië niet had gereageerd op het Franse voor stel tot onderhandelingen over de mili taire betrekkingen. In Franse regeringskringen spreekt men de Tunesische lezing van de inci denten van maandag, waarbij twee Franse konvooien zijn beschoten, tegen Men zegt dat de Tunesiërs in beide ge vallen tot de aanval zijn overgegaan. De de kosten van het bouwrijp maken van de grond en de bouwkosten de laatste jaren sterk zijn gestegen. De gemeen ten zaan allerlei kosten, die met met de bouw te maken hebben, verwerken in de exploitatie, waardoor de buren onnodig hoog worden. Gaan de ge meenten daarbij niet te ver? De heer Van Vliet herinnerde er aan. dat de minister van Economische Zaken vorig, jaar had beloofd, dat hy krachtig zou optreden tegen verder gaande prijsstijgingen van bouwmate rialen. Er is in dit* opzicht mets ge beurd. Zal dé minister thans spoedig maatregelen treffen? De heer Andriessen (K.V-P.) herin nerde eraan, dat het beginsel van de blokkering 'van de halve huurverho ging veel stof heeft doen opwaaien. Daarbij is niet altijd de objectiviteit betracht. De K.V.P. afgevaardigde wees in dit verband op hetgeen de heer Vermeer in Rotterdam heeft gezegd; „Er komt een huurverhoging met af roming of er komt geen huurverhoging De heer Andriessen ontkende echter, dat in deze wetsontwerpen sprake is van afroming. Ook wa« de K.V.P.-woordvoerder het net een» met „Trouw", dat op 6 maart de blokkeringsgedachte incidenteel aan vaardbaar, maar geplaatst tegen de ach tergrond van het socialistisch drijven, nameljjk discriminatie van de kapitaal bezitters bij de voorgestelde huurver hoging niet acceptabel achtte. Ook wees de heer Andriessen het verwijt van de bond van huiseigenaren af. als zou hier sprake zijn van aan tasting van de eigendom. Men moet dit voorstel tot blokkering plaatsen op de politieke achtergrond. Er bestaat tussen de P.v.d.A. en de andere par tijen een diepgaand verschil. De so cialisten wiiilen een huurbelasting met een egalisatiefonds er. de anderen wij zen dit af. Daardoor liep het huurbe leid vast. Tijdens de eerste formatiepoging van dr. Drees kwam vorig jaar een com promis tot stand. Moet dit compromis thans nog worden gehandhaafd? leder beantwoordt deze vraag naar eigen overtuiging, maar wie zich vrij opstelt enkele leden van de K.V.P.-fractie doen dit mogen niet van woord breuk worden beschuldigd zoals een radiospreker heeft gedaan, aldus de heer Andriessen. Van binding tussen kabinet en kamer is bij dit extra-parlementaire kabinet volgens hem geen sprake. Gegeven de politieke situatie is dit compromis noodzakelijk. Het noodkabinet-Drees werd geboren, omdat er geen alterna- tief was. „Of dit alternatief er thans is. kan ik niet zeggen", aldus de heer Andriessen. De suggestie van prof. Oud (een K.V.P. - A.R. minderheidskabinet) kon volgens de heer Andriessen hier moeilijk als een alternatief worden beschouwd. De blokkeringsgedachte in ontleend aan een rapport van de Maatschappij voor Nijverheid en. Handel. Dat moet vele tegenstanders geruststellen. Ook prof. Oud"sprak zich in de.Kamer vo rig jaar oktober niet principieel tegen blokkering uit. Alleen, twijfelde hij aan de praktische uitvoerbaarheid. De heer Andriessen wees erop, dat niet alleen politieke 'doch ook zake lijke overwegingen de K.V.P. hebben gebracht tot aanvaarding van,Jiet,.weti-. ontwerp. Het huurbeleid" moet"recht doen zowel aan huiseigenaars als aan huurders. De concurrentie op de wo ningmarkt is totaal verboken. Dit kan ertoe leiden, dat huurverhogingen, die zouden moeten worden aangewend voor verbeteringen, daaraan niet ten goede komen. De afschrijvingen wor den dan wei in de,huren verwerkt, en door dc huurder betaald, maar de te genwaarde voor hetgeen betaald wordt, wordt door de huurder met gehono reerd. Een tijdelijke, bepaalde bestedings- drang acht de heer Andriessen dan ook niet verwerpelijk. Van dwang is hier geen sprake. Die zou ook onaanvaard baar zijn. De K.V.P.-fractie had grote waarde ring voor de belangrijke wijzigingen, die in het wetsontwerp zijn aange bracht. Hier is geen verbeteringsplicht ingevoerd en aan de eigen verant woordelijkheid van de huiseigenaar wordt niet getornd. Toch zijn er nog enige wensen bij de Zie verder pagina 5 JI.K.il. Prinses Beatrix wuift het tan de helling in het water glijdende schip na. (Van een onzer verslaggevers) „De Groene Draeck", het statige, wit-troen geschilderde Lemsteraak- jacht, dat op 15 juni als nationaal ge schenk door het comité „Varend Ne derland" aan prinses Beatrix zal wor den aangeboden naar aanleiding van haar achttiende verjaardag, is dins dagmiddag onder daverend gejuich op de werf van de N.V. G. de Vries Lentsch Jr. te Amsterdam in zijn ele ment gegleden. Tot grote vreugde niet alleen van de bouwers en ontwerpers van dit trotse en comfortabel ingerichte vaartuig, maar vooral van prinses Beatrix, die met een stralend ge. zicht de doopplechtigheid verrichtte, in aanwezigheid van meer danne genhonderd belangstellenden. Zelfs het miezerige, kille regentje, dat op dat moment over het havengebied striemde, vermocht niet de algeme ne vreugde te doven, „Ik doop u „De' Groena Draeck" en wens u een behouden vaart....!" On- dêr hht tiitsbrèken van dié aloude heil-, 'wens trók, de. Prinses, die over haar tomerjapon een lichtblauwe mantel ïroeg met een bijpassend fleurig kap je, aan een koord, waardoor een fles zhampagne met een luide knal te plet ter sloeg tegen de glanzende boeg van net jacht, dat daarop in enkele secon den in het opspattende IJ-water gleed, De Franse radicalen (liberalen) hebben de christen-democratische ka binetsformateur Pflimlin meegedeeld, dat zij weliswaar bij het oplossen van de crisis willen helpen, maar dat het program van actie van de formateur hun op twee belangrijke punten niet bevredigt. Deze twee punten zijn de hervormingen op het gebied van het onderwijs en de kieswet. De 21 ledén tellende fractie van radicaal-gezinden heeft intussen in be ginsel haar instemming met het pro gram van Pflimlin betuigd. De radicalen waren in het af- Volgens berichten uit Havana laat de Cubaanse regering in haar strijd tegen de rebellen die in zuid-oost Cuba opere ren, thans bombardementen uitvoeren door de Cubaanse luchtmacht. De luchtmacht zou opereren vanaf vliegvelden te Santiago, de grootste stad .in zuid-oost Cuba, en Camaguey. Er zou den bommenwerpers van het type B-26 worden gebruikt. Ook wordt gemeld, dat het eerste ba taljon infanterie, een elitegroep die over Amerikaans materiaal beschikt, per v, ,"S'A* Vf*é|T Ind-premiet Eden en nierroute Eden met 'kiii hond in de tuin van hun landhuis te vliegtuig verplaatst is om deel te nemetii v aan de campagne tegen de rebellen die Broadchalke in W iltshire. IS a dc ernstige zich in de bergen genesteld hebben. operatie,, die Sir Anthony in een zieken huis te Boston heeft ondergaan, hebben de Edeiis geruime tijd in Canada rertoefd. Maandag letten zij weer i oet op Britse bodem. tredende kabinet-MolIet door twaalf ministers vertegenwoordigd. In een resolutie, aangenomen op een vergadering van meer dan drie uur van de socialistische fractie in de Nationale Vergadering en het partij bestuur, verklaart de party, dat zij wel voorstandster is van verlenging van investituur aan Pflimlin als pre mier. Pflimlin wilde de socialisten in een nieuwe regering opnemen op voor waarden die niet op verzet van de conservatieven zouden stuiten. Pflimlin deelde later mee, dat hij president Coty vandaag een definitief antwoord zou geven aangaande zijn missie, nadat hy overleg zal hebben gepleegd met alle fracties, wier stand punt nog niet duidelijk is. De leiders van de Franse socialisti sche partij hebben zich hedenmorgen uitgesproken tegen het zitting nemen in een regering met de M.R.P.- leider Pierre Pflimlin aan het hoofd. Dit besluit is genomen op een ver gadering van partijbestuur en parle- mentsfractie met 68 tegen 22 stemmen. D# Indische premier Jawaharlal Nehroe zal op de terugreis naar India, komende van de conferentie van pre miers van de Gemenebesilanden in Londen, een bezoek van twee dagan aan Nederland brengen. Dit werd van daag door een yroordvoerder van het Indische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt. De woordvoerder zei, dat het bezoek in de tweede week van juli zal val len, waarschijnlijk 8 en 9 juli. Het is een goodwill bezoek op uit nodiging van de Nederlandse regering en er zal derhalve geen speciale agen da worden opgesteld'. Nehroe zal met de Nederlandse autoriteiten de belang rijke internationale gebeurtenissen en kwesties van gemeenschappelijk be lang bespreken. onder het oorverdovend geloei van si renes en scheepsfluiten. Glimlachend bleef de Prinses met In haar arm een boeket lelietjes-van dalen, haar aangeboden door de 4- jarige Charlotte de Vries Lentsch op de *ribune een ogenblik staan kij ken naar het fraaie jacht, waarvan de blanke zwaarden glinsterden in het matte namiddaglicht. De Prinses, die bij haar aankomst op de werf werd ontvangen door de com missaris der Koningin In Noord-Hol land, dr. M. J. Prinsen, wethouder mr. R. van den Bergh en de directeur van de werf, de beer G. de Vries Lentsch Jr., begaf zich na de tewater lating naar een nabijgelegen bouw loods, waar zij een kijkje nam bij de op een lange tafel uitgestalde ge schenken van bedrijven en particulie ren, welke cadeaus een plaats zullen krijgen in het nieuwe jacht. De ogen van de Prinses glinsterden van pret, toen ze kennis nam van de vele en originele geschenken, die daar lagen te wachten: serviesgoed, een kompas, een «Jub.o.-kist, een gasten boek, een bijna drie meter lange jol met buitenboordmotor en een doos met] „eenvoudige zaken" (zoals het op schrift* vermeldde) van de meisjes van de tweede klas van de ulo-school in Veenda— Nadat prinses Beatrix zich had on derhouden met een aantal personeels leden van de werf, begaf zij zich naar de feestelijk versierde kantine van het bedrijf, waar de heer De Vries Lentsch herinnerde aan de tewaterlating van het koninklijk jacht „Piet Hein" in 1937, waarbij de doopplechtigheid werd verricht door koningin toen nog prinses Juliana. Spr. wees op het enthousiasme, waar mee prinses Beatrix het geschenk van Varend Nederland heeft aanvaard en op de grote belangstelling, waar mee zij de bouw van het jacht „De Groene Draeck" steeds heeft gevolgd. Bij een van haar bezoeken aan de werf riep zij uit: „Het wordt een fan tastisch. schip". Een spontane uiting, die ons goed deed, aldus de heer De Vries Lentsch, die het feit, dat de Prinses zelf het beeldhouwwerk in de stuurkuip van het schip heeft ontwor pen, een ander bewijs noemde van haar grote interesse voor dit jacht. Als herinnering aan da doop en de tewaterlating bood spr. prinses Bea trix de hals van de daarbij gebruikte champagnefles aan, gemonteerd op een voetstukje met inscriptie, alsme de een gouden broche In de vorm van een draak. Zich richtend tot het comité „Varend Nederland" memoreerde spr. de pret tige samenwerking, die hij met dit comité heeft gehad. Speciaal dankte hij de voorzitter van dit comité, de heer Ernst Crone alsmede vele andere medewerkers bij de bouw van „De Groene Draeck"; on der wie mevrouw Katinka Schouten, die de draak op het roer heeft ontwor pen en de heer C. Bishoff, die al het beeldhouwwerk heeft uitgevoerd. t, }p ~-i' t. 4- :'S;■*- /aA* .i'■.■•M'A 'At- •en' W-' O V JL «r - Vrijdag zal de - eerste proefneming worden gedaan met de Atlas, -een" hater- continentaal geleid projectiel, dat de Amerikaanse Convair-vliegtuigfabrieken hebben vervaardigd, meldt de San- Die- go Union. Volgens het blad is de eerste Atlas - een prototype,;dat nog-veel van de toe passingen voor» geleiding- mist, die het uiteindelijke produkt wèl zal hebben. Het project zal van de basis- der Amerikaan se luchtmacht te Patrick in Florida worden afgeschoten. Het zal bij deze eerste proef een afstand van 3.200 km afleggen, wat aanzienlijk minder is dan de helft van het maximum bereik. Het zal een hoogte van 1120 km. bereiken. I - De Atlas, kan met een waterstofbom in de neus, de afstand Verenigde Staten Moskou in een half uur afleggen. Het prototype is iets minder dan der tig meter lang. Het bestaat uit 300.000 onderdelen. Engeland heeft gisteren het bestaan onthuld van het gelelde projectiel „Sci- slug", dat vanaf schepen kan. worden gelanceerd tegen vijandelijke vliegtni- gen. De admiraliteit maakte bekend, dat de proefnemingen met het wapen - ge slaagd en voltooid zijn en dat vier in- aanbouw zijnde torpedojagers voor het lanceren van geleide wapens er mee zullen worden uitgerust. Woensdagochtend vroeg heeft men de lijken bereikt van de drie Itali aanse mijnwerkers die in de mijn Le Vieux Beaujonc" te Ans bedolven waren. De drie slachtoffers zijn ge stikt op het ogenblik dat alarm werd eslagen. Aanstonds nadat de lijken waren weggehaald is men begonnen met het dichtroetselen van de gang waar nog steeds een brand woedt. Never Mr John Stallard (100), de oudste praktiserende advocaat in En geland, heeft —eigerd zich terug te trekken. Hij kan niet tegen het idee dat hij niets te doen heeft. Franse troepen hebben in de afgelopen 24 uren ruim 100 opstandelingen, voor namelijk in Oost-Algerlë, gedood. In Al giers zelf gebruiken de opstandelingen een nieuwe techniek bij het bommen leggen; zij bevestigen tijdbommen In straatlantaarns. Deze bommen ontplof fen op de spitsuren. Gisteren hebben Algerijnse extremis ten Khoussa Adda, voormalig lid van de thans opgeheven Algerijnse vergadering en een vriend van Frankrijk, in zijn auto doodgeschoten, toen hij opweg was om een stuk land buiten de stad te gaan in specteren. Zijn neef, die naast hem zat, werd eveneens gedood. De auto ging in vlammen op. Dit is de vierde moord binnen korte tijd op Algerijnen, die Frankrijk goed gezind zijn. Evenals reeds tal van jaren gebruike lijk is, zal de postdienst op beide Pink sterdagen worden uitgevoerd *als op zon dagen. Op die dagen lopen de nachtpost treinen met. De verzending op zaterdag 8 juni a.s. ts als op andere zateidagen, de bestelling verschuift van maandag naar dinsdag 11 juni. aldus meldt de Centrale Directie der PTT. Zoals bekend is, zijn bij •gisteren.in Al giers gepleegde aanslagen negen perso nen gedood en meer dan honderd .ge wond. .Vermoed wordt, dat een nieuwe terroristenorganisatie is opgericht. Onder een trein, die op weg-was van Batna naar Biskra, is dinsdag eenrbom ontploft, waardoor drie personen werden gedood en vijf gewond. DE BILT, woensdag 10 uur. Voorafgegaan door lichte regenval is gisteravond een koufront ons land gepas- seerdi Het werd gevolgd door polaire lucht, die ook al tot in België en Noord- Frankrijk en een groot deel van Duits land is doorgedrongen, en daar een flinke afkoeling heeft veroorzaakt, In het zeegebied tussen Usland en Noorwegen bevond zich vanochtend een depressie, die over het Groenlands pla- te„u is gekomen en nu in de richting van het Skagerak treekt Ten Westen van Ierland bevindt zich een gebied van hoge druk en in verband hiermede zal ook morgen polaire lucht over de Britse eilanden in de richting van Nederland blijven stromen. Het koele weer duurt daarom voort. Het ziet er naar uit, dat het front van de bij IJsland, gelegen depressie morgen ons land zal kunnen bereiken, waardoog de kans op enkele buien blijft bestaan. v„1 is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1