Jacht op de Kerk Slotavoiid in Amsterdam VEEL GESCHENKEN VOOR „KIND IN DE SCHADUW" G f? vormen misschien houden? op Tilanus is in zijn hart tegen, maar zal vóór stemmen George Marshall gehuldigd Geen proeven met grote waterstofbom Buig aarse premier in Hongarije MOR R I S SAOEDI-A RABIË BESCHULDIGT ISRAËL VAN BESCHIETING MR. VERSTEEG TIJDENS HUURDEBAT: DONDERDAG 6 JUNI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3706 ia Prijsstabilisatiebeleid wordt straff er Pflimlin gaf het op D W eeroverzicht Sowjetleiders bezoeken Finland Eisenhower op persconferentie: Radio-actieve neerslag met 90% omlaag Weerbericht v VJ Minister Zijlslra: Verdeling Zie verder pagina 5 Advertentie Amerikaanse atoomproef uit ballon 'x V (Van-onze parlementaire redacteur). FUS Jwttdé1 Kamer heeft gisteren- de behandeling- vande wets- -Xj ontwerpenmet-betrekking, tot de haurverhoging; in eerste ~terr mijnbeëindigd.Gistermiddngiwerd'hetwoord^evoerd-doordeherefs Bonuner Arb.), Versteeg- (A:R.), Van Masfrigt! (C.H.), v. d. Wete-" ring (C.H.), Roemers (Arb.)- en Van Vliet(K.V.P.) Gisteravond stonden op het sprekerslijstje de heren; Tilanns (C.H Vondeling (Arb.) en Van RIjckevorsel (K.V.P.) Hedenmiddag zullen de minis ter van Volkshuisvesting en Bouwnjjverheid, ir. Witte,' de-minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, det minis tervan Financiën, de heer Hofstra, en de minister van Sociale Zaken, de heer Suurhoff, namens de regering antwoorden. AIR. TH. A. VERSTEEG 23e verder pag. 3, Ie kol.) J TIEN JAAR HULP X Rotterdam: Wilte de Withstraat 30 Teler. 115700 <4 L) Robtbus 1112 Postgiro No. 424519 KJacntendlenst abonnementen 13.30—19.30 u. Zateidngs 17—18 uur Telefoon 1157UO •s-Gravenhagc; Uuygensptein 1 Telet 183467 3 1.) Postbus 109] Postgiro No. 424867 Klrchtendienst: 13.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: bange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 81 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. MINDER WIN». jv.j Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien. Tot matig of zwak afnemende wind uit westelijke richtingen. Weinig verandering In temperatuur, T juni zon op 4.24, onder 20.58; maan op 15.26, onder.1.33. Directeur: H. DE RUIG o Hoofdredacteur: Dr. J. Al H. J. S. BRUINS SLOT HEÏ is merkwaardig op te merken hoezeer in onze tijd een coëxistén tie van het socialisme met de kerk na gestreefd wordt. Wanneer wij hier het woord socialisme gebruiken, dan moe ten wij dit pluriform verstaan. Het geldt zowel het moskovitische commu nisme als het Westerse neo-socialisme. Lieden van zeer verschillende pluima ge sieren zich allen met het woord so cialist. Met Chroestsje-die in een merkwaardig T.V.-interview de Ame rikanen voorspelde, dat hun kleinkin deren socialisten zouden zijn, voorop. Wat is er al ketterij bedreven met namen. Wat is er al geëtiketteerd in de wereld. Wanneer wij hier spreken over de relatie tussen christelijke kerk en socialisme, dan is dat zeker niet om een tegenstelling tussen beide begrip pen te willen accentueren, omdat deze tegenstelling in de grond niet wezenlijk bestaat Maar dan moet men ook de begrippen sociaal en commuun tot hun wezenlijke betekenis terugbrengen en ontdoen van het jargon, dat zich daar van in staatsrechtelijke zin is gaan bedienen. Natuurlijk is de christelijke kerk een commune. Zij noemt zich im roers zelf zo: gemeente. Natuurlijk is de christelijke kerk sociaal. Zij ziet lm roers al haar leden ais volkomen aan elkaar gelijk en ziet ook het gehele mensdom als één voor God. En wat het stoffelijke betreft, de eerste sociale dienst werd opgericht door die prille commune van de Pinkstergemeente. Waar de kerk deze rceplng mocht heb ben vergeten of verzuimd, staat zij in gebreke. Maar dit is Iets fundamen teel anders dan wat men onder de mo derne termen socialisme en communis me verstaat. Het fundamentele ver schil is tweeërlei: ten eerste, dat so cialisme en communisme, zoals deze thans worden verstaan, beide voort spruiten uit een begeren, terwijl de kerk niet anders mag accepteren dan mededeelzaamheid ten tweede, dat het machtsinstrument van de staat wordt ingeschakeld als een heerser over al hei onze (de consequentie van de socialistische idee), terwijl de kerk de overheid ziet als enkel de bescher mende macht ons ten goede. „Goed-Zo" leverde bijna miljoen op Johan Bodegraven bevrijdt de heer Spies uit Veenendaal van zijn baard. Zoals be kend is, had de heer Spies beloofd zijn baard te laten staan tol aan het einde van de actie „Goed Zo", ivrlJ lezen, da* de communisten in W Ooat-Berlijh zoeken naar een ont spanning van hun betrekkingen met de kerk. Na de gemeenteverkiezingen van de 23e juni zou de regering der ooste lijke zone een initiatief-nemen voor-een ontmoeting op hoog nhreau metdtrkw- kelijke- overheid. Dé' reden- daarvan? De grote autoriteit," welke zowel bis schop Dibellus- persoonlijk,, als ook de andere evangelische bisschoppen ln Oost-Duitsiand onder.de bevolking ge? nieten. Dié autoriteit zou men graag af willen romen. Toenadering gezocht ook op een ge heel ander vlak. Ook de Oostenrijkse sodalisten, zolezen wij, zoeken de vrede met de kérk. Een exponent van dit streven ziet men, aldus de „Frank furter Allgemeine Zeitung", in de bij zondere voldoening fat socialistische kring over de verkiezing van dr." Adolf SchSrf tot bondspresident, niet alleen ais zodanig, zoals ook. de partijgenoot dr. Kdmer het w§s, maar vooral ook om een nieuwe oriëntering mogelijk te maken. Dr. Sch&rf is nog een Oosten rijkse socialist van de oude stempel, een in strenge manüstiBcb-ideologiscbe categorieën denkende leider met anti kerkelijke strevingen. Nu ls deze leider als hoofd van de staat "politiek geneu traliseerd en zijn wacht als vice-kan seller en partijvoorzitter is afgelost door dr. Bruno Pittermann, die in zijn inaugurale rede verklaard heeft, dat „de socialistische partij besloten heeft het ook een gelovige r.-katholiek mo gelijk te maken ook naar kerkelijke opvatting zonder gewetensconflict «en actieve socialist te zijn". Waarom? Het socialisme in Qostenrijk la ver zand in een onvruchtbaar worstelen om de eerste viool in het land te gaan bespelen. De werfkracht is eruit, zelfs signa leert men de gevallen van de gegoede industrie-arbeider met auto.of motor- flets, die liever maar burgerlijk stemt Het glan'ls eruit, vandaar, dat de so ciaal-democratie naar aanhang onder de burgerij en onder de boeren streeft maar daar vindt zij, de kerk op haar weg en vandaar de begeerte om tot een akkoord met deze kerk te komen. Minister Zijlstra heeft gisteren bespre kingen gevoerd met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en midden stand. De bewindsman heeft de ver wachting uitgesproken dat hetl bedrijf* leven de na het Suesconflict gestegen prfaien weer zal verlagen. Nu het Snea- effect op de grondstoffenprUsen is'nitge- werkt, is volgens minister Zijlstra daar mede de grond ontvallen aan de prijs verhogingen. Kortom: minister Zijlstra heeft te.ken nen .«gegeven, zijn prjjsstabiiisaliebeleld Straffer te zullen doorvoeren. Het is af- Igelobeh. met de'' sdèpetè* érfjze watóop prQSverhöfeingéh dé laatste flja werdén getolereerd. De vertegenwoordigers van de midden stand hebben als hun mening uitgespro ken dat een straffer prijsstabilisatiebe leid vooral de kleine middenstanders zwaar zal treffen. „Daar is over te pra ten"; heeft de minister gezegd. Hij heeft zich bereid verklaard in een afzonderlijk gesprek met de middenstand de proble men nader te bezien. In de toekomst zullen verzoeken tot prijsverhoging slechts bü uitzondering worden toegestaan. 1ST BRA VO ND is in de feestelijk met bloemen versierde zaal van het Amsterdamse Concertgebouw onder grote geestdrift van de bevoorrechte aanwezigen de nationale en zeer populaire „Goed-Zo-actie" van de N.C.R.V. afgesloten. Johan Bodegraven heeft voor „het kind in de schaduw" het vor stelijke bedrag van twee miljoen achthonderd en zeventigduizend gulden ingezameld, een bedrag, dat op ondubbelzinnige wijze de offervaardigheid van ons volk demonstreert. Het eindbedrag van de destijds, glorieuze Haak-in-actie is hiermede met een kwart mil joen overtroffen. De 2.870.000 vormen nog niet het eindbedrag van de „Goed-Zo-actie". Men mag nog rekenen op een belangrijke post van de Amster damse Effectenbeurs. De aanbieding van dit voorlopige eindbedrag, mocht dan het hoogtepunt zijn van de bijeenkomst in het Con certgebouw. - de aanbieding van een aantal indrukwekkende cadeaus voor de kinderen, vormde een zo groot ver- raasend element en waa dermate sug gestief en ontroerend, dat dit een on vergetelijke indruk heeft gemaakt. - Daar rees op uit de „catacomben' van 's lands eerste concertzaal een fonkelnieuwe vleugel, het. onge dachte geschenk voor de kinderen van het Blindeninstituut „Bartimeus" in Zeist Het tweede geschenk voor de soms vergeten jeugd bestond uit een acht persoons autobusje voor -de jeugd van de bekende Arnhemse Johanna-stichting. Speciaal welkom" voor hen die niet kun nen lopen. Een compleet padvinderstentenkamp viel ten deel 'aan de bekende Voor- burgse .doofstommencentrum „Effatha". Een compleet „Goed-Zo-kamp", bestaan de uit, tien .tenten: "Voorts was er voor Voorburg nog. een tweetal tafelbiljarts. Twaalf centra van.het Prinses Beatrix Ppliofonds werden .verblijd met twaalf groot model televisietoestellen, die op originele» wijze- „op- het- concertpodium «ahwezig««waren. De.-: ruim «- tweeen een t half miljoen gulden' van deze - zo voortreffelijk ge slaagde inzameling,- die. het .hart van Nederland -van -groot -en klein heeft geraakt, is als -volgt verdeeld: Prinses 'Beatrix Poliofonds: 1,1 milj. Effatha, Voorburg: half miljoen. Barümeüs, Zeist: half miljoen. Johanna Stichting,- Arnhem:-4 ton. IN ons blad is reeds geattendeerd op de overgang'van de protestant ifav Heinemann in de Westdultse Bonds republiek naar dé S.P.D. en ook hier, waar thans de verkiezingscampagne wordt gevoerd, doet men het voorko men, alsof 'tegenover de C.D.U. de S-P.D, de partij der protestanten zou zijn. De bondsdagafgevaardigde dr. Arndt heeft op een bijeenkomst-van de ar beidsgemeenschap van sofiiif -demo cratische academici te München het woord gevoerci en daal gespn- ov».r het onderwerp „Christelijk .geloof en Politieke beslissing" en het een dwaal weg genoemd het christendom en het socialisme als twee leerstellingen te genover elkaai te plaatsen. Het stre ven om het geloof in God 'en een poli tieke overtuiging aan elkaar te Koppe len, moest falen Het weigeren van een Partij om zich uitdrukkelijk christelijk te noemen, betekende "niet in het minst 'let zij ook on-christelijk of zelfs anti christelijk zou zijn. Ter Europese Kerkelijke Conferentie le Liselund in Denemarken, waaraan ongeveer dertig kerkelijke gemeen schappen uit West- en ,Oost-Euxopa deelnamen, heeft de evangelische bis schop van Warschau, Michelis, de kér- De 42-jarige Maurice Bourges-Ma noory,radicaal en ministervan De fensie in de regering-Mollet, :heelt de opdracht aanvaard omeen nieuw Frans kabinet te vormen,-nadat tde christen-democraat Pflimlin aan pre sident Coty had meegedeeld, dat-hij er vanaf zag. Nadat Pflimlin was gestrand- had president Coty de radicaal-socialist Re- né Billères, minister van onderwijs?-in het aftredende kabinet Mollet ontbo- ken aan beide zijden van het ijzeren gordijn gewaarschuwd de' tegenstelling tussen Wést en'Oost te zien als.èe'n strijd om christendom .enchristelijke beschaving. De dienst,die 'de .oecu mene de'kerken in het Oosten bewij zen moest, moest bestaan, in-„het uit wissen van elk vals front' tegen -hét' Oosten". En de Praagse hoogleraar in de theologie, Hromadka, heeft, ^ge waarschuwd tegen de" opvatting, "dat een werkelijke strijder voor-de vrij heid van de kerk alleen is, welke zich aan het anti-communistische v front plaatst. Hromadka.was.ontsteld door de zelfgerechtigde en moraliserende uitspraken die in 'de kerkelijke pers over. de Hongaarse tragedie geveld waren. «Zelfs de, oecumenische bewe ging had volgens Hromadka vaak uiet de mannen in de Hongaarse kerk ge steund, die zich niet tegenover de ont wikkeling in hun land hadden willen plaatsen. den. Deze. wéés echter een verzoek om een kabinet te vormen van de hand. Hij meende dat Hij-als nieoweling in de re gering niet bet meest geschikte lid van de; radicale partij was -om een dergelij ke poging tewagen. Voordat Coty vervolgens Bourges- Manoury - ontbood had hij ook nog een onderhoud met de socialistische leider Mollet.-Deze deelde echter mee, dat hij geen,besprekingen voor de'.vorming van een hieuw - kabinet - kon voeren. Pflimlin had zijn pogingen moeten op geven; nadat de socialisten gistermor gen, hadden besloten niet met hem me de te werken. Na zijn bezoek aan Coty had Bour- ges-Manoury een-gesprek van drie kwar tier mét Mollèt. Na 'dit onderhoud ver klaarde .hij.-slechts dat de .aftredende premier bem ..aangemoedigd", heeft. Woensdagavond heeft de nieuwe infor mateur* voorts -nog .met de voorzitters van de Nationale Vergadering en de Se naat gesproken. Donderdagochtend «al hij overleg ple gen'met de voorzitter van de Economi sche Raad en de president van de As semblee-der Franse Unie. Daarna be gint hij zijn- besprekingen met de lei ders der parlementaire fracties. ZOALS op dit plaatje beeft niemand Johan Bodegraven deze winter bij de haard zien zitten." Alle dagen pin* vaak nog:halve nachten was JMj op pad voor „Goed-Zo" :«nde' tijd om een boek te lezenr-was-er-nslet- bil.. Maar vandaag kan het weer en éigenlijk moet het zelfs, want Bodegraven* vertrekt* deze"- zomer uit* de radioreportage en de ontspan- nfngsprogranuna's :naar de hoorspelaf- deling van de NCRV en als regisseur zal hfa veel. moeten lezen. Een der popu lairste radiofiguren verdwijnt daarmee achter de. schennen van het omroep bedrijf. Bodegraven was de man, die de kunst verstond om .van iets -wat de meeste mensen toch altijd een beetje vervelend vinden een blij en plezierig feest te maken. Iedereen liet zich - door hem met het grootste genoegen ompra ten als het-ging om wat geld voor een goede zaak.. Miljoenen guldens- stroom den binnen: voor de kankerbestrijding, voor de slachtoffers vande watersnood, voor de invalide kinderen en nu; deze winter, voor vier instellingen tegelijk. Het merkwaardigste «was daarbij, dat Bodegraven, die als het erop aan kwam toch niets anders deed danvragen om geld, verreweg de meest beluisterde radioman van heel «de Nederlandse om roep was. En daaruit blijktdan weer, dat het Nederlandse radiopubliek zich graag van de goede kant: Iaat zien. Premier Anton Joegow van Bulga rije is gisteren met een delegatie van zes man voor een bezoek van een week in de Hongaarse hoofdstad Boedapest aangekomen. Op .het station werden de Bulgaren o.m. welkom geheten door de Hon gaarse premier Janos Kadar, die hen dankte voor de hulp- bij het onderdruk ken van de Hongaarse „tegen-revolu tie". Een woordvoerder van het Hongaar se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de besprekingen tussen beide landen economische aan gelegenheden zullen betreffen. Er zal echter aan het eind van de bijeenkomst ongetwijfeld ook een verklaring wor den gepubliceerd waarin uiting wordt gegeven aan de politieke solidariteit. E Utrechtse' xchxiftkunstenadr G..J. Haalboom maakte de vier oor konden, die gisteravond met de aandelen.in de „Goed-Zo"-miljoenen werden uitgereikt aan de beweldadigde organisaties: het kinder-polio- fonds, het blindeninstituut Bartimeus, het doofstommen-instituut Effatha en de Johannastichting.voovinvalide kinderen tn ArnhemOp de foto ziet men Haalboom het document voor het. Prinses Beatrix poliofonds tekenen, dat de voorzitter 'tiaii- deze instelling, rnr. J. Klaasèsz, commis saris der Knninain in 'Züid-Holland, ontving met het aandeel: een miljoen, honderdduizend gulden. De oorkonden zijn van geitenhuid vervaardigd. DE BILT. donderdag 10 uur. Tussen een ten westen van Ierland gelegen rug van hoge druk en een zich boven Scandinavië bevindend de- pressiegebied door hebben giste ren krachtige westelke winden on afgebroken .polaire lucht naar onze omgeving gevoerd. Een kleine trog- vormige storing, die daarbij de "Wad deneilanden passeerde, veroorzaakte vooralbij het begin van de middag vrij veel buien, Op het midden van de Oceaan wordt een depressie aangetroffen, die zich in ongeveer oostelijke richting ver plaatst en morgen haar invloed tot over het westen' van Engeland kan uitbreiden. Hierdoor wordt de aan voer van polaire lucht naar onze stre ken tijdelijk onderbroken. Het blijft tchter koel, terwijl bovendien opnieuw plaatselijk buien zullen ontstaan. - Zwitserse-en Engelse snéde Jasjes- voor dames en heren. Blazers, in Meuren en strepen. Scooter- en'bromfietskleding. Motoroveralls, valhelmen,laarzen. Falcon en Big-Ben regenkleding Ferd. Bolstr. 48. Tel. 717162, AMSTERDAM Barteljorlsstraat 20. Tel. 13439, HAARLEM Gehuurde geest. De plaatselijke auto riteiten van het Belgische .dorpje La Roche en Ardenee hebben eeu geest; in, dienst genomen, die eik weekeinde van het toeristenseizoen móet verschijnen in een oud kasteel op "een heuvel nabij het plaatsje. nENOEG om te weten hoe er, in U Europa; zowel ten westen als ten oosten van het ijzeren gordijn,eén harde wind waait om het christelijk belijden monddicht te maken ten aan zien van de grote gebeurtenissenin ons werelddeel, welke alle hun oor sprong hebben'in een duidelijke .ideo logische, dit is geestelijke instelling. Het beproeven, of deze geesten uit God zijn, zou men nu aan de kerk willen ontzeggen. Communisten én socialisten beiden vormen hier een ge meenschappelijk front, gelijk -wij bo: ven menen .te hebben aangetoond. Te meer zaak voor de belijder van het christelijk -gelóóf om wachter, te zijn in een tijd, die nog nacht is, en-oni iri die nacht het vuur van de Pinkster geest hoog op te doen vlammènen het licht van de, kerk ten .bakenvoor alle dwalende te doen zijn, het lie't van "de prille commune, de gemeente methaar' sociale bewogenheid. KI Saoèdle-Arablë heeft Israel er woens dag van 'beschuldigd, dat Israëlische oorlogsschepen de Saoedl-Arabische kust hebben beschoten en de verbindingen haar de Mohammedaanse bedevaartplaats Mekka bedreigen. In gelijkluidende brieven aan de sec retaris-generaal van de Verenigde Na ties,. Hammerskjoeld, en de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Australiër Walter, wees Saoedi-Arabië nogmaals op z(jn recht de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de beveiliging van zijn rechten en belangen. In' de door de permanente vertegen woordiger, Sjeik Abdoellah Al-Chajjal, overhandigde- rspta's wordt gesproken over een „reeks uitlokkende en agres sieve 'daden van de Israëlische militaire autoriteiten tegen de territoriale on schendbaarheid van Saoecii-Arabië". Sjeik Abdoellah verzocht niet om een met In-Amerika is'gisteren voor het eerst een atoomwapen uit een ballon tot ontploffing 'gebracht. Dé proef werd technisch een succes genoemd. De volgende, ontploffing zal op .10 juni,"' eveneens onderaan :en ballon; teweeg' -Wórden -rrhra-ht. name genoemde actie van de Verenigde Naties. Wel gaf hij de \ifens te kennen, dat de tekst van de nota aan de tachtig andere vertegenwoordigingen bij de Ver enigde Naties wordt gezonden. Volgens deze nota hebben drie Israë lische torpedobootjagers op 27 mei een stelling aan de kust nabij Teba bescho ten. In de daarop volgende nacht be schoten twee torpedobootjagers meer dan een uur lang het gebied van Al Toer. Op 29 mei schonden een Israëlische torpedobootjager en drie motorboten de Saoedi-Arabische wateren in de Golf van Akaba. Stellingen aan de kust werden met schijnwerpers besehenen en de sche pen openden het vuur op het gebied van Al-Toer, aldus de nota. ken wordt van staatssocialisme, en van een aanalag op het privaatbezit;. Tel kens als 'de overheid maatregelen neemt in het belang' van dé woning-? voorztenïng wordt dit gezegd. Ook de voorgangers van minister. Witte werd-- dit verweten. :.i. Men vergeet, ;dat dé wet vauvraag én. aanbod «bij woningen -veel trager: en .c mpelzamerwerkt i dan- .bij-' andere „as- ttkelem'-Er"is-v óhyedidóéndé iëconcnr^w1 rêhtiê. Tallozegebrekkige woningen bfljven In; de:markt,'die eigenlijk bij een behoorlijk werkend stelsel 'zouden. moeten «verdwijnen.. De-levensduur van een woning is De heer Bommer i(Arb,) begon met te zeggen, dat het onhoudbaar .is 95 procent van de bevolking in gesubsi dieerde woningen te laten wonen, waarbij hij zich echter afyroeg-of hier eigenlijk niet "de bouwnijverheid wordt gesubsidieerd. Verhoging.van de huren achtte de socialistische' afgevaardigde -dan ook'noodzakelijk. Er* wordt thans gepleit'.voor een huurverhoging van 12% procent, maar tijdens de kabinetsformatie hebben alle fractieszich uitgesproken' voor 25 procent. Niemand wilde lager gaan. De heer Bommer had zich verwonderd het pleit voor 12% procent voor een langjarig plan-van kleine huurverho gingen en korte, etappes. Dat zou: ge makkelijker zijn» "Welnu: van de «vier huurverhogingen, die - na de oorlog «zijn ingevoerd, was die van 1955 wel de kleinste, maar zeker niet de eenvou digste. Ir. Witte gaf indertijd de ver standige raad om een huurverhoging per kabinetsperiode door te voeren. Wij moeten niet steeds de rust door breken, met loon- en prfjsonderhande- lingen. Aan de andere kant zal de re-r gering met meer kracht moeten gaan werken aan verlaging van de kost prijzen. De bouwprijzen zün te hoog zal aanzienlijk over de aandrang om van stelsel te veranderen en een langjarig plan op Jen de productiviteit te stellen, waarbij jaren van te voren omhoog moeten. de huurverhogingen worden vastge- De heer Bommer vestigde er de aan- legd. Uit de huidige pleidooien voor 'dacht op, dat ook thans weer gespro- 12% procent had hij niet opgemaakt, dat men typisch behoefte had om vooruit te zien. Had men de zin'gedaan van prof. Oud (WD), die in 1954 adviseerde vanaf 1955 elk-jaar de huren met. 10 procent te verhogen, dan zouden de huren per 1 januari a.s. 208 worden ten opzichte 'van 1940 is 100, De rege ring blijft met het huidige voorstel van 25 procent ver beneden dit cijfer. Niettemin voert- de heer Toxopéus (WD), aldus de heer Bommer, thans Met de uitgelatenheid die men zou verwachten van schooljongens die met «vakantie gaan, zijn premier Nikolai Boelganin en partijleider Nikiia Chroestsjew gisteravond per trein uit Moskou naar Helsinki vertrokken voor een officieel bezoek van een- week aan de Finse republiek. Het is de eerste buitenlandse reis die de twee Russische leiders ondernemen sinds zij in april '56 een bezoek aan Enge'and- brachten: In sommige Finse :kringen hoopt men, dat de besprekingen die in Helsinki ge voerd zullen worden', zullen leiden tot het teruggeven van «het deel van de 'Ka- relische landengte,dat-'Finland na de oorlog aan de Sowjet-Unie moest af staan. In gewoonlijk goedingeiichte kringen acht men dit wel niet. uitgesloten, doch men verwacht eerder een Russisch- aan bod voor economische steun; die Finland hard nodig heeft. Een Amerikaans weerkundig in stituut heeft woensdag bekendgemaakt dat in de eerste vijf maanden vandit jaar in de Ver. Staten ruim 100 perso nen bij 624 wervelstormen om het leven zijn. gekomen. - Generaal George Marshall is gisteren gehuldigd ter gelegenheid- van dertiende verjaardag van' het Marshallplan, de Amerikaanse economische hulpverlening: aan Europa. Op 5 juni 1847-hield Marshall in de uni-;"; versiteit van Harvard een toespraak waarin hij de landen van Europa de hulp van Amerika aanbood. Uit deze toe spraak is het Marshall-plan geboreni i Namens de organisatie voor: Europese Economische Samenwerking, waarin ze ventien landen vertegenwoordigd zijn, heeft Sir Harold Caccia, de Britse am bassadeur in Washington, gisteren'gene raal'Marshall een gouden medaille aan geboden. De Duitse ambassadeur, Krekeier; schonk generaal Marshall een uit 85'de len bestaand eetservies van- Rosenthal- porselein. 1. .d: Marshall heeft ;ziêh reeds lang gele den uit de politiek teruggetrokken. De Ver. Staten zullen, althans naar de mening van president Eisenhower, nooit meer een grote waterstofbom, zoals ln 1954 geprobeerd werd, bij wij ze van proef tot ontploffing brengen. Kleinere.waterstofbommen zullen mo gelijkerwijs echter nog wél worden beproefd, te meer daar de waterstof bom die de Amerikaanse geleerden thans op het oog hebben, tot de „schoonst" mogelijke kernwapens be hoort. De Ver. Staten hebben de neerslag van kernproeven met negentiende weten* te verminderen, zei de pre sident gisteren op zijn wekelijkse persconferentie. Eisenhower aanvaardt de bevindin geen ;.van' de nationale academie voor wetenschappen, dat de neerslag als ge volg 1 van kernwapenproeven niet ge vaarlijk is. Geleerden die het tegen deel betogen schijnen „een soort orga nisatie' achter zich te hebben en over schrijden veelal hun bevoegdheden, zei de president. Eisenhower verheugde zich over het voorstel van Chroestsjew, gedaan in zijn televisie-interview, om het ont wapeningsprobleem stap voor- stap te benaderen en niet te streven naar-een illes-omvattende overeenkomst. De Ver. Staten zün echter alleen be reid de proeven met kernwapens te staken, indien een algemene ontwape ningsovereenkomst met doeltreffende controlemaatregelen wordt gesloten. Eisenhower verwierp de voorstellen van de Russische leider, de Amerikaan se en Russische troepen respectievelijk uit West- en Oost-Europa terug te trekken. Hij noemde dit voorstel een „propaganda-manoeuvre", kennelijk bedoeld om verdeeldheid te zaaien tus~. sen de Ver. Staten en hun bondge noten. De president leverde kritiek op het Engelse besluit, de handel met com munistisch China uit te breiden. Persoonlijk was Eisenhower voor stander van een verzachting van het embargo echter niet in die mate, dat het gelijk zou worden aan dat wat voor handel op de Sowjet-Unie geldt An derzijds wilde hij aan het verschil in embargo's niet die grote waarde hech ten, die sommigen hét willen toeken nen. De president is het absoluut on- sens met die Amerikaanse diplomaten, die het embargo op de „handel met China in de huidige omvang willen handhaven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1