1 f Oostzee? Morgen debat in parlement Eisenhower heeft Kabinet-Zoli treedt af BOTSING TUSSEN DUITSE RUS BIJ WEZEUi eist m Stoffelijk overschot van kikvorsman gevonden I I i BOURGÈS- MAUNOURY GESLAAGD Bomaanslag in Casino te Algiers AFSPRAKEN AFGEZEGD Geruststellende woorden Landarbeider dronk dodelijk vergif ACCENT OP S Over de berm naar Amsterdam W eeroverzicht Eind van opstand Oost-Indonesië- 12 ers zwaar gewond; I gedood Raadsel-Crabb nu h o DINSDAG II JUNI l!> v_ J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3709 Weerbericht Ned. ambassadeur in Spanje gewond bij auto-ongeluk Crisis in Italië m Instructief m mmm Prinses Wilhelmina nioet rust houden MOI.T.ET VERWERPT PLAN-BOELGA NIN P -ij mm Weersverwachting geldt? tot woensdagavond: .KOEL -- Koel weer met opklaringen en enkele verspreidt optredende bnlen. Matige tot krachtige noordweste lijke wind. "V Directeur: H. DE BUIG <>0 Hoofdredacteur: Br. J: A. H. J. 8. BRUINS SLOT Formateur Maurice Bourgès-Maunoury is er de afgelopen nacht in geslaagd een nieuw Frans kabinet samen te stellen dat 2ich verbenden heeft de algemene buitenlandse en Algerijnse politiek voort te zetten. De toekomstige premier beëindigde vanmorgen vroeg langdurige besprekingen met leden van eigen en aaidere partijen over goed keuring van de lijst van veertien door hem voorgestelde toekomstige ministers. Tien van de veertien hadden ook in de vorige regering-Mollet ministerszetels of onderministerszetels bekleed. Vele belangrijke zetels, zoals Buitenlandse Zaken (Pineau) en Algerije (Lacoste) blijven onveranderd door dezelfde personen bezet. Een belangrijke wijziging is Financiën, waar de socialist Paul Ramadier vervangen zal worden door de 37 jaar oude radicaal socialist Felix Gaillard. Nieuwe gezichten PRESIDENT EISENHOWER van de Ver. Staten moest gisteren met een „maagstoomis" het bed houden. Er zijn geen aanwijzingen, dat de maagklachten verband houden met de hartaanval die de pre sident anderhalf jaar geleden heeft gehad of met de operatie (wegens ileitis) die hij een jaar geleden onderging, zo is officieel bekendge maakt. Ondanks de geruststellende toevoeging verwekte het nieuws in Amerika veel sensatie. Verslaggevers betrokken de wacht in de perskamer van het Witte Huis en een golf van verkopen sloeg over deNew Yorkse beurs. Het was zaterdag juist een jaar geleden, dat de president de aanval van ileitis kreeg, die tot een operatie leidde. Zes Uil inzittenden overboord Het Italiaanse kabinet onder leiding van Adone Zoli heeft gisteravond zijn ontslag ingediend. Het kabinet werd twee weken geleden gevormd en bestond uit sluitend uit christen-democraten. ■mi- (Van een onzer verslaggevers) ONGEVEER honderdduizend Nederlanders, aangevuld met een groot aantal buitenlanders, hebben de tweede pinksterdag door gebracht op de samen twee kilometer lange tribunes en op het gras op het vliegveld Ypenburg. Daar werd voor de zesde maal de'ILSY gehouden; de Internationale Luchtva^rtschouw Ypenburg. Onder die grote schare toeschouwers bevonden zich H.M. koningin Juliana en de vier Prinsessen, die om kwart voor twee juist voor de opening van het hoofdprogramma met een Dakota op Ypen burg landden en met hetzelfde toestel tegen halfzes, met vele zak-, doeken en sjaaltjes nagewuifd, weer vertrokken. Zie verder pagina 3 NASOETION: Köbihét aanvainjdi Op .een vergadering,; die slechte yflrfè' minuten duurde, heeft het Indonesische parlement zaterdag zijn goedkeurlng ge- geven aan het in april JL doorpresident Soelcarno gevormde nood-kahlnét-Djoe- anda. i ÉÉN DOODVONNIS IN CAÏRO ||i NASLEEP VAN SOWJETBEZOEK S"5 •*-> -• Het stoffelijkoverschot van een kikvorsman, zonder hoofd en handen, is zondagavond aange spoeld bij Chichester aan de En gelse kanaalkust. Het lijk, dat geruime tijd in het water moet* hebben gelegen, werd gevonden op ongeveer 20 km af stand van Portsmouth, waar de Britse kapitein-luitenant-ter-zee Crabb, tijdens de oorlog een kik vorsman van de vloot, in april vorig jaar verdween tijdens een bezoek van Russische oorlogssche pen. iS M WMé.liél Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacmendienst abonnementen 18.30—1920 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424887 Klschtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 678S2 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks 11 Juni ion op 422, onder 21.01; maan op 20.05, onder 3.46. Frankrijl een menw weer Partijleider Chroestsjew van de Sow jet-Unie beeft zaterdag in Helsinki tijdens een rede voor het Fins-Russisch Genootschap gepleit voor een „Baltlsche neatraliteltaaone", waarvan Finland de kern xou moeten vormen. In <üpkwnaU«ke kringen in Helsinki is vernomen, dat Boeiganin en Chroestsjew de Finse regering hebben gevraagd een plan voor het neutraliseren van de Oost zee te «leunen. Volgens dit plan zouden de Sowjet- TJnle. Zweden, Denemarken, Polen en Oost- en Weet-Dultslaod moeten samen werken om in tijd van oorlog de Oostzee •voor alle scheepvaart van oorlogvoeren den at te sluiten. In rufl voor steun aan dit plan zou de Sowjet-Unie aan Finland een lening in goud of harde valuta willen geven om de Finse handel met het Wes ten te vergemakkelijken. William Knowlaad, de leider van die repehliketnen in de Amerikaanse Senaat, heeft ia een brief aan minister Dulles voorgesteld Noorwegen neutraal te ver klaren in ruil voor een vrQ Hongarije, De Franse minister met standplaats Algiers Robert Lacoste, heeft maandag in Parijs naar aanleiding van een bom aanslag in bet Casino van Algiers ge legd, dat hU het leger en de politie in Atgerië gelast heeft de strijd tegen de opstand krachtiger te voeren, Lacoste la dit weekeinde naar Parijs gevlogen voor overleg met Bonrges-Msn- noory. Generaal Salan. de bevelhebber van de Franse troepen ln Algerie, verklaar de maandag in een dagorder, dat „niet gerust sal worden voor de rebellen neer geslagen sljn". Bij de aanslag in het Casino zijn vol gens de, laatste berichten zeven mensen om het leven gekomen en 83 gewond. De door Bourgès-Maunoury aangekon digde nieuwe zetelverdeling voor het kabinet luidt: Premier: Maurice Bourgès-Maunoury, radicaal socialist Buitenlandse Zaken: Christian Pinoau (socialist, onveranderd). Financiën: Felix Gaillard (radicaal) Defensie: André Morice (dissident ra dicaal). Algerijnse Zaken: Robert Lacoste (socialist, onveranderd). Justitie: generaal Edouard Corniglion- Moünier (radic-aalgezind). Minister van Staat: Feiix Houhouet- Boigny (democratische Afrikaanse Unie) Binnenlandse Zaken*. Gilbert Jules (radicaal, onv.). Onderwijs: Renè Billieres (radicaal), onveranderd). Overzeese Gebiedsdelen:Gérard Ja- quet (socialist). Openbare Werken: Edouard Boune- fous (radicaalgezind). Sahara: Max Lejeune (socialist). Oudstrijders: André Dulin (radicaal) Sociale Zaken: Albert Gazier (socialist, onveranderd). Behalve Gaillard, zijn alleen mlhlster Corniglion-Molinier, Morice en Bonner fous nieuwe gezichten. De anderen had den in het kabihet-Mollet dezelfde pos ten, met uitsondering van Jaquet, Le jeune en Dulin. - „De president gaat goed vooruit", zei de perschef van bet WitteHuis, Jsmes C. Hagert, tijdens een perscon ferentie om halftes Ned, tijd. Deie me dedeling was afkomstig van drie artsen: kolönei Thomas W. Mattingiy, hart specialist, verbonden aan het Walter Reed-hospital, 'generaal-majoor Leonard Heajton, commandant van bet Walter Reed,' die Eisenhower vorig Jaar opereerde, en generaal-majoor Howard M. Snyder, Eisenhowers lijfarts. Het ontbieden van de specialisten werd „niet - ander* dan een voorzorgsmaat regel" genoemd. Hagerty 'zei dat de maagstoornis „waarschijnlijk is veroorzaakt door iets watde president heeft gegeten en wat hem .niet goed bekomen is." Dr." Snyder adviseerde de president zijn afspraken voor vandaag, te schrappen en in bed tehlijven. De temperatuur van de president is normaal, evenals zijn bloeddruk. Het elektrocardiogram ver toont "geen-afwijking van de vele. die er sinds zijn hartaanval zijn'gemaakt' In antwoord op vragen deelde Hagerty mee dat Eisenhower 's nachts onpasse lijk was geweest. Om halftien Ned. tijd werd een ver klaring uitgegeven dat de president „zich goed. herstelt" van een lichte maag- stoornis. De afspraken voor vandaag blijven echter afgezegd. De doktoren nemen aan dat l de president woensdag zijn werk zaamheden hervat Deminister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, lachte en schudde krachtig het hoofd toen een verslaggever hem vroeg, of de maagstoornis van de president van ernstige aard was. Hu De 62-jarige H. Leverink, arbeider bij de lahtBbouwer B. Rorinik te Usse-o Lge- meente Enschede) heeft vrijdag na oe- spuitingswerkzaamhed-en op het land ge dronken uit een fleis geconcentreerd landbouw eng if. Hij is aan de -gevolgen overleden. De fles was achter een«.boom verstopt en het slachtoffer verkeerde in de ver onderstelling, dat hij met thee te doen had.. voegde eraan toe, dat de president de vorige avond onverstandig geweest was bij het eten „zoals we allemaal wel eens zijn". Vorig jaar, toen Eisenhower de ileitis- aanvai kreeg, werd zijn ziekte in het begin „een maagstoomis en' hoofdpijn" genoemd. In september 1955, bij de hart aanval, werd in het begin gesproken van „een stoornis in de spijsvertering". Mr. W. C. graaf van Rechteren Lim- purg, Nederlands ambassadeur in Spanje, is met vrij ernstige verwondingen in een ziekenhuis opgenomen, nadat- zijn auto zaterdag bij Avila over*de kop was ge- slagen.. De ambassadeur Was van Madrid af onderweg naar Gredo. Hij verloor de macht over het stuur van zijn wagen, toen hij probeerde een koe te ontwijken, die vlak voor de wagen dé weg overstak De auto raakte van de weg en sloeg twee maal over de kop. De keuze van Morice als minister van Defensie wordt beschouwd als een poging om de kloof, te* dichten in de radicaal socialistische partij na de ver geefse poging van" Mendès-France om de partijleiding te veroveren, De post van minister van de Sahara is geheel nieuw en bedoeld om een snelle ontwikkeling van dit olierijke overzeese gebiedsdeel een zo krachtig mogelijke impuls te geven. De Nationale Vergadering is voor woensdagmiddag drie nor Ned. tijd bij een geroepen. De 42 Jaar oude kandidaat premier zal dan zijn regering aan het parlement voorstellen* éii' formeel om de goedkeuring der vergadering verzoeken. De voor Franse begrippen beperkte Hjst van ministers zal later worden uitge breid met een groot aantal staats-secre- tarisschappen. Het staat vrijwel vast dat Maunoury er ln zal slagen zijn ontwerp kabinet aanvaard te krijgen. Daardoor zal hp de jongste premier lijn die het laad sinds 1883 gekend heeft. Vanmorgen omstreeks kwart over elf is op de Beneden Merwede tegenover het kerkgebouw van de Hervormde Gemeen te -te Papendrecht het jacht van de heer Korevaar uit Sliedrecht in brand geraakt. De brand was zo hevig dat de inzittenden man, vrouw, twee kinderen en nog twee. .andere jpersonem—- die juist met, vakantie waren' gëgaaïTbët"aan boord niet meer konden uithouden en in-het water moesten springen. Het "brandend scheepje werd opge merkt door een sleepschip. Dit trok het jacht naar de,Papendrechtse.oever waar de brandweer inmiddels klaar 'stond on» het vuur te doven. Het jacht brandde geheel uit. De overboord gesprongen mensen wer den door een roeibootje en het sleep schip opgepikt. Allen zijn met ernstige brandwonden naar een Dordts ziekenhuis overgebracht. De brandweer uit Dordrecht, .die met een waterkanon te hulp kwam. behoefde geen dienst meer te doen. De juiste oor-' zaak van het ontstaan van de brand is nog niet precies bekend. Wel was de motor van het jacht niet .geheel in orde. Bij reparatie moet -men benzine hebben gemorst. Het ontslag is ingediend, omdat bij een nieuw onderzoek van vrijdag in het Italiaanse huis van afgevaardigden is gebleken, dat de nieuwe regering slechts dank zü de stemmen van de neo-fascis- ten het vertrouwen van de kamer had gekregen. Premier Zoli had tevoren verklaard, dat hü zonder de stemmen van de neo fascisten de meerderheid wilde behalen. Dit is hem niet gelukt. Zoly kreeg, blijkens de nieuwe gegevens. 305 van de 562 stemmen. Van deze 305 stemmen waren er 24 van de neo-fascisten. Als men de stemmen der neo-fa-scisten niet meerekent, heeft Zoli-dus 281 stemmen gekregen, precies de helft van het totaal it. M. de Koningin en haar dochters hebben de internationale luchtvaartshow (Ilsy) op Ypenburg -bijgewoond. De meeste indruk heeft wellicht .die ene Amerikaanse Super r Ssbre - ge maakt, die onverwachts laag voor de tribune langs kwam-scheren met: een snelheid van1600 kilometer per nor. Het toestel had tevoren boven de Noordzee waar minder ruiten kun nen springen .dan in het Westland de geluidsbarrière doorbroken, en er was op ïpenbnrg weinig anders te zien dan een wolk „condens" .waaruit twee vleugeltips staken. i - Trouwéhs: ookïcle vier Super Sabr.es ,van -hét^Amerfk&ahse -atunttèam „The Skyblazers" verwekten sensatie toén zij, al even plotseling, opduikende, de toeschouwers tracteerden op, een vuur straal en 'eèn luide- knal, teweegge bracht door de zogéaarande naontbran- ding, die de snelheid moeten ver groten. De vijf Amerikanen: maakten dat ei- meer kinderen .begonnen te- huilen dan het* geval -was in de EHBO- en Jnformatietenten op het veld, waar voortdurend, zoals commentator F. Zandvliet het noemde, „moederloze veulens" werden, binnengebracht verdwaalde kinderen die tegen een gift voor de drie weldadigheidsfond- sen waar- ook de baten van deze ILSY naar toe gaan konden worden opge haald. Overigens was het' niet 'allemaal sensatie wat de klok sloeg op Ypen- burg. Dese ILSY was meer dan alleen maar een show met even letterlijke als figuurlijke knaleffecten. Het was tevenB een feest met een instructief en een-propagandistisch karakter.- Instructief door de vele blikken achter de schermen alsmede in ver leden en toekomst,die de toeschou wers met de commentator als gids wer den gegund; blikken die zich uitstrek ten van het vliegtuig waarmee Blériot in 1909 Het Kanaal overstak en dat werd gevlogen door Jean Salis, die deze krachttoer onlangs herhaalde, en de „Spin?' van Fokker, die niet meer op eigen kracht voortkan en daarom door een leeftijdgenoot uit de automo- bielwerel'd werd getrokken, via aller lei gegevens over paardekrachten, toe rentallen, bommenlasten en snelheids vermogens, tot en met enige vliegtuir gen van de toekomst, waarbij griezelig genoeg; ook een' Britse" atoöin-^en- .waterstofbomme'nwerper- de Vickers vValiant..bleèkvte.horen-- Instructief^ "verder door de- vele demonstraties dié er tussen al het krachtvertoon door werden gegevén: een demonstratie van het redden van zen duikboötbemanning door een helikopter, demonstraties sport en -zweefvliegen, en een soort pu blieke „drógé" vliegles, waarbij com mentator Zandvliet achter' zijn mi crofoon en een vlieginstructeur er gens in de lucht samenwerkten: En propagandistisch was het vlieg- feest door de vele malen waarop de (Van een onzer verslaggevers) VOOR het drukke verkeer dat de ILSY veroorzaakte waren een reeks van heel goede voorzie ningen getroffen. Zó waren er. dertig baileybruggen gebouwd en tal van omleidingen tot -stand gebracht. Een enorme politie macht was op de been, en we willen even onze bewondering uitspreken voor het geduld, de souplesse en de bekwaamheid waarmee de politiemannen "het verkeer in goede banen wisten te leiden. Tot op grote afstand van Ypen burg deed de invloed van de ILSY zich gelden. Wat denkt u bij voorbeeld van de grote bor- den op vijf kilometer van' het verkeersknooppunt Oudenrijn, die het verkeer tot voorsorteren aanmaanden; voorsorteringen in drie banen zelfs, want het vér- keer naar Amsterdam werd naar.... de berm verwezen. DE BELT, dinsdag 10 uur. Het lagedrukgebied, dat zich" zaterdag bij de Britse eilanden bevond, heeft gedurende de Pinksterdagen een lang gerekte vorm" gekregen; Aan de voor zijde ervan voerden zuidelijke winden, vochtige en. onstabiele lucht- over- oils land, waarin zowel zondag als - maan'? dag -buien zijn gevallen, die .plaatselijk: met onweer en hagel gepaard gingen. Op de avond van de Tweede - Pink- sterdag bereikte de as van he-t. "ge noemde lagedrukgebied ons land; verf gezeld van een tamelijk brede Tegen- zone. Daarbij draaide de wind naar het noordwesten en begon koelere lucht binnen te stromen. Deze noordwesten winden worden mede in stand gehou den door een -rug, van hoge luchtdruk," die in-betekenis toenemend de Britse eilanden heeft bereikt.. Woensdag zal deze rug invloed op hetweer in ons land gaan uitoefenen. De buienkanseh nemen af, 'terwijl vooral aan de kilst, op opklaringen mag worden gerekend. Het blijft echter koel weer:- Generaal-majoor Abdoel Haks ;Nh- soetion, stafchef van het Indonesische leger, is gisteren -uit. Oost-Indonesië teruggekeerd en heeft verklaard^ een eind gemaakt te hebben' aan twee'óp- standen, die op 2 maart in dat gebied begonnen.waren.: De opstandelingenleider luitenant-kolo nel Ventje Soemoeal is van zijn com- - mando over het zeven'de district onthe ven en generaal Nasoetion is- hem- opgè- V volgd. 'A ^v-r^'ié.rvïc:^ Kolonel Soemoeal zou'thans'naar Dja karta onderweg zijn.om een nieuwe func tie te aanvaarden. ij. Politieke zegslieden hebben verklaard, dat het- in - Oost-Indonesiësinds Ket' be-' zoek van generaal Nasöetion veel kalmer is. Maar:- woordvoerders vanCelebés vèfr klaarden, dat de opstandelingehraad .óii blijven aandringen op ^zelfstandigheid binnen de republiek. - De regering verzocht niet om een;motie van vertrouwen en,er werddoor de ëppo-i sitie geen motie van-afkeuring'ingediend:* Een autobus uit Haarlem, bestuurd door B. D., is - zaterdag- b(j Wezel in botsing gekomen, met- een Duitse bus. Twaalf inzittenden van de Duitse bus werden zwaar gewond: Een van hen, de 45-jarige Elisabeth Vogel, uit Siegen overleed later. .Anderen zijn nog in levensgevaar. Twintig inzittenden van de Nederlandse bus werden licht gewond. Een hunnnv Een rechtbank in Caï-ro heeft gisteren een Egyptenaar wegens spionage voor Engeland tijdens de Suezcrisis van ver leden jaar ter dood veroordeeld. De vonnissen tegen vier Britten en elf anderen, die ervan- beschuldigd worden voor Groot-Bratitanndë gespioneerd te hebben zullen pas op 22 jun-i uitgespro ken worden. Een woordvoerder van justitie heef verklaard dat het uitstel vermoedelij'- betekent, dat er geen andere doodvor. nissen zullen vallen. Ds 43-jarigs haar R. Hartman uit naar Groningen is Tweede Pinksterdag i- :JJ-- de 54-jarige caféhouder G. A. de Vries uit Eestrum, die op een bromfiets reed door een melkauto gegrepen. Hij werd tegen het wegdek geslingerd en vrijwel onmiddellijk gedood. Zondagmiddag zijn bij een verkeers ongeluk nabij Grevenbroich een Neder lander gedood, twee zwaar gewond en vier gewond. Zij zaten allen in een personenauto, afkomstig uit Rotterdam, die op een wegkruising in botsing kwam met een Duitse personenauto. Hierin zaten twee personen, waarvan er een, een vrouw, is overleden en de tweede werd gewond. Beide wagens werden geheel vernield. Hoogevaeh is zaterdagmiddag dodelijk 'gewond; toen t» j met zijn personenauto bij Slaen legen eèh vrachtauto botste. Hij is later in een ziekenhuis te Hoogeveen overleden. Zijn twaalfjarig zoontje werd bij het ongeluk ernstig gewónd. Te Beltrum, gemeente Eibergen, is '.aterdagmiddag de 21-jarige ongehuwde 'andbouwer H. J, M. A. Hulshof uit Zwolle gedood, toen hij ..in een bocht van de weg BeltrumGroenlo met zijn auto slipte en in volle vaart tegen een hem tegemoetkomende vrachtauto reed. Omstreeks zes uur zaterdagmiddag wprd de 76-jarige landbouwer J. Smelt, die per fiets de Dorpsstraat te Vriezen- veen 'overstak, door een auto gegrepen en gedood. De zestigjarige wielrijder B. Stam is zaterdagmiddag op de Vaillantlaan te Den Haag door een bestelauto aange reden toen hij linksaf sloeg. Hij overleed enige tijd later aan zijn verwondingen. Op de Sportlaan in Den Haag botste de 48-jarige bromfietser W. G. C. J. v. d. Berg zaterdagmiddag laat tegen een wielrijder. Beiden vielen en v. d. B. kreeg een schedelbasisfractuur. Hij over leed later in een ziekenhuis. De heer W. A. Gerlach, arts te Appelscha, die zondagmiddag tijdens de autoraces op het circuit te Zandvoort bü een ongeluk zwaar werd gewond, is later in het Elisabeth Gasthuis te Haar lem overleden. Op de middag van Eerste Pinksterdag is de Twaalfjarige jongen V. uit Nij megen- op de Nieuwe Holleweg inde gemeente Beek-Ubbergen door een auto bus gegrepen en gedood. Op. de kruising van de rijksweg Utrecht—Den Bosch en de Lekdijk te Vreeswijk is zondagmorgen de 58-jarige bromfietser P. F. Scholten uit Halsteren (N.-B.) om het leven gekomen, toen hij in botsing kwam met- een personenauto. Op het kruispunt op het terrein van de stichting 's-Heerenlo-Lozenoord botste de 56-jarige wielrydster mevr. J. Kamp- Maliebaan uit Oude Molen bij Willem stad zondagmiddag tegen n vrachtauto. Zij ziel e-chterover, m' hoofd op straat, en was onmidde' 'ood. Bij Surhuisterveen o. straatweg nrevrWfSf.' Awtf t'Whilir^wèrdï'M In het Ev. ziekenhuis te Dinslakèn. -.'-jiVw'. -uy■-Jt".tw.-.t' - -,-De ':,chauffèur- :van-dé>Nederlandsë" bi» is vastgehouden óm' ;te wördén: vérr r boord.: De, Nederlanders„werden, -bijjódë: botsing tegen de leuningen van de; vóór hen staande'banken -geslingerd,*waar-.-' door zij naar schattiog van de Duitse politie, samen meer: dan, 100 tanden -verloren. ,;-v ;.:v De Nederlandse-bus was vaagde,Npóiiii-Jc en ZukBiollandse Vervoersmaatschappij te Haarlem en bracht, in opdracht vafl S de stiebttag „Watertransport": te Rotter- - dam, een gezelschap - naar-Kéidenfi'jr^y De Duitse bus was met een- -gróep gymnasten onderweg naar Amsterdam. 'Het> ongeval heeft zich,volgens dé politie, als volgt toegedragen: Een motorrijder- heeft tjj^eps' een' zware weersbui op dè •natté^i^at.-gè^j^.'iae^ Duitse bus te passeren op; het moment, dat de Nederlandse' bus. dé Duitse" .btte *- tegemoetkwam. Toen de Durtoe -bus' remde om de motorryder niet té raken; sloeg het portier open. Het wérd terzélf- f dertijd -.door de Nederlandse; bus.geramd, Ook de motorrijder vloog tegen 'dé Nederlandse bus. Hij werd zwaar gé- wond. I De. 46 inzittenden van de Nederlandeè bus/dae allen licht werden gewond,.-be-; horen tot een reisgezelschap, dat "yaii Keulen uit een tocht op de Rijn zou gaan maken.. Zij komen uit allerlei plaatsen in Nederland. De inzittenden van de Duitse bus weren gymnasten van de sportvereniging '„Ekh;v tracht" te Siegen. Zij waren op weg naar Amsterdam om daar deel te nemen aan een sportweek. <1 i'^fl De Russische leiders Boclgbnin en Chroestsjew, die momenteel een - bezoek aan Finland brengen, zijn op het presi dentieel palcis te Helsinki ontvangen door de Finse president Kekkonen, Op de. foto v.l.n.r. de Russische premier Boeiganin, een tolk, president Kekkonen, partijscci taris Chroestsjew en de Finse minis' van Buitenlandse Zaken, Virolainen De particulier secretaresse van H.K.H. Prinses Wilhelmina meldt ons dat Prin ses Wilhelmina op medisch advies een zestal weken volkomen rust zal moeten 'ouden. De prinses is echter niet ziek, nkel zeer vermoeid. Orabb's verdwijning heeft indertijd veei opzien gebaard. De Sowjet-Unie zond een officiële nota waarin gepro testeerd werd tegen het feit dat een kikvorsman naar men, aanneemt Crabb gezien was bij de Russische oorlogsschepen, waarmee Boeiganin en Chroestjew naar Engeland waren ge komen. De Britse regering sprak over het Incident baar leedwezen uit. Het stoffelijk overschot is door een visser op een zandbank gevonden. Het is overgebracht naar Chichester. -if Van Crabb was bekend, dat hij mis-- vormde tenen had. Ook het gevonden stoffelijk overschot zou misvormde te nen .hebben. Een marinewoordvoerder., in - Ports- mouth heeft maandag bekendgemaakt dat geen lid van de marine vermist wordt. Ook al zou officieel vastgesteld wór den, dat het lijk dat van Crabb. is, is nog steeds niet het raadsel van zijn dood opgelost. Premier Eden verklaar- de indertijd /in het Lagerhuis, dat hét niet in het openbaar belang zou* zijn als bekendgemaakt werd onder welke omstandigheden Crabb vermoedelijk om het leven was gekomen. Wat, er/ge- óeurd was, was evenwel zonder toe— ste®i™wg van de regering y geschied, zei hij. --■ siPif aftredende Franse premier' Guy/ Mollet, heeft zaterdag geantwoord op? een voorstel van premier Boeiganin van' dé" Sowjet-Unie voor afzonderlijke Russisch: f1 Franse onderhandelingen vóór ontwane- ningsbesprekingen van de grote mogend--*; heden. •■au- De tekst van het antwoord Is niet open- baar gemaakt, maar .men veronderstelt. - dat Mollet het Russische voorstel-varf de hand gewezen.heeft K Éi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1