Geen verklaring „handen af' 1 t Rotterdamse uitgeroepen tot Franse wraak in ers in XIIIe Int. Koningin Juliana opende „Het leven in de stad en op liet platteland" beslist zelf a over luchtinspectie daar Minister Staf over zijn bezoek aan Ned. Nieuw-Guinea Eisenhower aan het werk De huurwetten WESTELIJK ANTWOORD AAN MOSKOU Benzine halve cent goedkoper Op intern, congres van opticiens Brits vorstenpaar naar Amerika W eer overzicht Soekarno„Ik bén geen communist In de Ridderzaal te Den Haag Rubbersmokkel naar Mdden-Sumatra r~ WOENSDAG 12 JUNI 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3710; Weerbericht V DULLES OVER ONTWAPENING Mislukte Amerikaanse raketproefneming? Brits Koninklijk bezoek aan Canada en Y.Sv V) Te opvallend landen gisteren op het Russische ministerie van Buitenlandse Za ken hebben overhandigd. Geen massa-mens Amerika verwerpt nieuw Japans verzoek Voorrecht Prins Philip versprak zich Botterdam: Witte de Withstraat'30 Telet. 115700 <4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.3D~-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teleioon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183407 (3 L) Postbus 1081 Postgiro No. 424867 Klechtendienst: 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Settled am: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting geldig tot donderdagavond. ZONNIGE PERIODEN Droog weer met zonnige perioden. Koude nacht, morgen overdag iets hogere temperaturen dan van daag. Zwakke tot .matige wind in hoofdzaak tosses noord en oost. 12 Juni zon op 422, onder 21.0; maan op 20.58, onder 434. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT u de debatten over de huurwet- pi ten In de Tweede Kamer achter de rug zijn willen wij nog gaarne en kele opmerkingen maken over het geen zich daarbij en daarvoor heeft afgespeeld. Om maar met het laatste te begin nen: De vraag van de betekenis van de voorgeschiedenis van deze ontwer pen ten tijde van de Kabinetsforma tie. Het komt ons voor dat In de loop van het debat daarover voldoende duidelijkheid Is geschapen. In de eerste plaats was de erken ning vrijwel algemeen dat van een formele verplichting o£ van een more- Ie verplichting om deze wetsontwer pen te aanvaarden op grond van tij dens de Kabinetsformatie aangegane afspraken niet kan worden gewaagd. Deze verplichtingen waren er niet omdat de afspraken van destijds be trekking hadden op een Kabinet dat er niet is gekomen. Het huidige Kabi net is een extra-parlementair Kabinet tegenover hetwelk geen enkele fractie In de Kamer zulk een verplichting had of zeiIs gevoelde. Zelfs de P.v.d.ATractie niet. Want de heer Burger, namens die fractie sprekende in oktober 1856, verklaarde niet dat hij zich gebonden achtte aan het regeringsprogram, maar hij zei dat hij geneigd was achter het rege ringsprogram te staan. Ten overvloede moet vervolgens gezegd worden dat men een bepaalde gedachte, een huurverhoging van 25 pet met blokkering van de helft daarvan, niet gelijk mag stellen met de uitwerking daarvan in een drietal wetsontwerpen. Wie zich aan de onuitgewerkte ge dachte gebonden heeft, bezit noch tans de vrijheid om de uitwerking daarvan aan principiële en zakelijke kritiek te onderwerpen. In de derde plaats moet gesteld worden dat de antirevolutionairen van meet af, dus reeds tijdens de Kabi netsformatie voorbehouden gemaakt hadden. Zo hadden zij zich b.v. uit drukkelijk voorbehouden om hun oor deel te wijzigen op grond van ie te ontwerpen uitvoeringsregeling. Zo had den zij zich ook uitdrukkelijk beperkt tot de in 1956 door tè voeren huur verhoging en niet tot een opneming in de regeling van alle nog komende huurverhogingen, gelijk in het wets ontwerp het geval is. p. e binding was er dus niet, maar L) als zij'ér geweest was, zou" zij op grond van de aangegane verplich tingen en voorbehouden de vrijheid hebben gelaten tegen deze wetsont werpen te stemmen. Het enige punt is dit: Als men ln juli en augustus tegen de onuitgewerk te gedachte van een huurverhoging van 25 pet. met blokkering van de helft geen principieel bezwaar maakt, kan men een dergelijk bezwaar enige maanden later moeilijk inbrengen. Als de antirevolutionaire Kamerfrac tie dat gedaan had, zou zij de ar. mi nisters in een scheve positie hebben gebracht En dat is dan ook niet ge beurd. .Wat er wel gebeurd ls, is dat van ar. zijde de ontwerpen op hun wezen lijke mérites zijn getoetst. En daar bij/bleek datgene, waarop we hierbo ven reeds zinspeelden, nl. dat iets dat er als onuitgewerkte gedachte aan vaardbaar uit kan zien bij een be paalde uitwerking onaanvaardbaar wordt. De heer Van Eibergen sprekende namens de a.r. fractie heeft zijn be denkingen als volgt samengevat: 1. De huurders gaan een steeds ho gere last dragen, waartegenover geen enkele garantie staat van het ontvan gen van meerder gerief. 2. In de tweede plaats zullen de verhuurders niet datgene ontvangen waarop zij naar onze overtuiging rech tens aanspraak kunnen maken. 3. Zij worden voorts geconfronteerd met een reserveringsidee, welke ner gens anders toepassing vindt, waar door een administratieve rompslomp in het leven wordt geroepen, waarvan het nut absoluut niet gegarandeerd kan worden. 4. Dan: De volkshuisvesting wordt hier niet mee gebaat. We zijn meer gebaat met een woningbestand dat wat ouderwets is, maar in prima staat van onderhoud verkeert dan met wo ningen die ln een slechte staat van onderhoud verkeren, maar er b.v. een prima douche-installatie bij gekregen hebben. 5. De huis- en woningexploitanten, die thans met een bedenkelijke zaak worden geconfronteerd krijgen geen 'enkele principiële toezegging, hoe het nu verder in de toekomst zal gaan. 6. Het loonbeleld dat toch al zo ont zettend moeilijk ligt, wordt nog veel moeilijker en bindt ons aan handen én voeten voor minstens twee jaren en rukt de met moeite opgebouwde klasse-indeling weer uiteen. 7. Ter zake van het prijsbeleid ko men we in een zeer bedenkelijke si tuatie, omdat als gevolg van de huur wetten de loon- en prijsspiraal ln wer king komen kan. 8. Bij het toepassen van deze me thode van huurverhoging gaan wij ho gere huren opleggen ook aan hen, die daar lettende op de toestand hunner Woning, onrechtvaardig door beje gend worden. Voegt men daarbij <*e juridisch technische bezwaren die door de heer Versteeg zijn. ontwikkeld, dan hebben wij hier voor ons een algemene fun damentele kritiek op de wetsontwer pen,. een .kritiek die betrekking heeft Verwerping Sowjetplan voor Midden - Oosten De benzineprijs in Nederland zal zater dag worden verlaagd. Hoogstwaarschijn lijk zal de verlaging 0,5 cent per liter bedragen. Het is echter ook nog mogelijk, dat tot een verlaging van 0,6 cent wordt besloten. Deze verlaging is een gedeel telijke opheffing van de prijsverhoging van 1,6 cent per liter op 1 december jl. Deze prijsverhoging hield verband met het Suezconflict. AMERIKA, Engeland en Frank rijk hebben gisteren het Russische „handen-af-plan" voor het Midden-Oosten verworpen. Dit zou de hoofdinhoud zijn van nota's die de ambassadeurs in Moskou van de drie westelijke v* 'A De 21-jartge telexisle, mej. Dorothea j Paridon uit Rotterdam (reehit) is tijdens I tiet te Amsterdam gehouden int. opticiens- j congres tol JUiss Bril" uitgeroepen. De tweede prijs kreeg mej. Vink (midden) en t de derde prijs mej. Leuven, links, beiden werkzaam óp eert kantoor te Amsterdam. Hét meisje op dc^ Voorgrond,de jongste deelneemster, is lettiie Pauw, dochtertje van een opticien te Amsterdam. {Van een onzer verslaggeefsters) Een 21-jarige telexiste uit Rotterdam fs gistermorgen in Amsterdam uitgeroe pen tot Miss Holland in Glasses" („Miss Bril"). Haar^naam is Dorothea (Dodo) Perridon' en lij was een van de ongeveer 150 dames, die, zich per brief en foto hadden opgegeven voor deze wedstrijd die werd gehouden ter gele genheid van het internationaal Opti- cienscongres, dat gisteren in hotel Krasnapolsky is geopend en zal duren tot en met zaterdag. Twintig meisjes waren uitverkoren om vandaag persoonlijk voor de jury te verschijnen, die bestond uit de heer Blokker, directeur van de Huishoud beurs, de echtgenote van een opticien, een schoonheidsspecialiste (speciaal voor de optiek), nog een schoonheids specialiste en de heer Judson van de Amerikaanse firma, die deze show heeft georganiseerd. Het viel de jury nietmoeilijk om j direct al een vrij groot aantal van de brildragende meisjes uit te laten val len. Velen van haar hadden het accent te veel gelegd op een te opvallende kleding. En terecht kwamen zij daarom niet in aanmerking voor een prijs. Want alweer terecht de aandacht van de jury ging veeleer uit naar de meisjes, die smaakvol, maar eenvoudig waren gekleed, die daarbij een passen de bril droegen niet te opvallend dus welke in overeenstemming was Koningin Elizabeth en prins Philip zui len- van 16 tot 21 oktober op uitnodiging van president Eisenhower een bezoek aan de Ver. Staten brengen, is in Londen of ficieel bekendgemaakt. Tevoren zal het Britse vorstenpaar Ca nada bezoeken. De koningin za! onder meer de zitting van het Canadese par lement open, heeft de hertog van Edin burgh in een toespraak tot een Cana dees regiment in West-Duitsland meege deeld. met de vorm van haar en gezicht. „We hebben er op gelet", aldus de jury, „of de bril goed zit en of de bril goed staal". De keuze uit de „goede" rest viel niet mee. Drie meisjes moesten nogmaals voor de jury verschijnen, die ten slotte Dodo Perridon de prijs toekende. De tweede prijs ging naar mej. Vink, de derde naar mej. Leuven, beiden uit Amsterdam en beiden werkzaam op een kantoor. Bij haar die afvielen, be vonden zich nogal wat mannequins en een enkele actrice. Dodo Perridon kocht de bril, die haar I 200, drie brilmonturen (voor veraf, voor lezen en voor de zon) en veel belangstelling bracht, drie maan den geleden. Zij is sinds haar 12de jaar brilledraagster en deed op aansporen van haar opticien mee aan de wed strijd. Om 12 uur hebben de congressisten, van wie velen uit het buitenland af komstig zijn, een krans gelegd bij het Nationaal Monument op de Dam. Om 3 uur is het congres officieel geopend in de Gemeentelijke Universiteit. Van avond zal een officiële ontvangst plaatshebben in het Rijksmuseum. Voor de andere dagen staan lezingen en uitstapjes op het programma. Vanavond vindt een grote bril len-, eh modeshow plaats op het terras van of in het Kurhaüs te Scheveningen. Dat zal van het weer afhangen. De nota's vormden het antwoord op Sowjetvoorstellen van 19 april tot het houden van een conferentie over het Midden-Oosten. Rusland had voorgesteld: 1. Een verbod van wapenleveranties aan landen in het Midden-Oosten; 2. Een verklaring van niet-inmenging inzake de binnenlandse aangelegenheden van de landen in het Midden-Oosten; 3. Het Bagdad-pact zou moeten wor den opgeheven; 4. De ,,Eisenhower-leer" zou moejen worden uitgeschakeld; 5. De westelijke landen zouden hun basissen in het Midden-Oosten moeten opgeven. De westelijke landen zouden, naar in Londen verluidt, in hun antwoord verklaren, dat het handvest der Ver enigde Naties reeds een aantal bepa lingen over niet-inmenging bevat Bovendien zijn de westelijke rege ringen van mening, dat een vier mo- gendhedenconferentie niet toereikend zal zijn voor het oplossen van de vele en ingewikkelde problemen, die de toestand in het Midden-Oosten mede bepalen. Tevens wordt de nadruk gelegd op het defensieve karakter van de ver schillende hondgenootschappen ln het Midden-Oosten en op de Instemming, die tal van landen hebben doen horen als reactie op de „Elsenhowerleer". Ook hebben de westelijke mogend heden opgemerkt, dat de sowjets tot de handhaving van de vrede en sta biliteit in het Midden-Oosten het best zouden kunnen bijdragen door de leve ring van wapens aan dat gebied stop te zetten. Ongeveer 5.000 Fransen hebben gis teren hun woede gekoeld op de moham medaanse bevolking van' Algiers. Een Europese vrouw en vijf mohammeda nen zijn gedood, zeventien mohammeda nen en acht Europeaneja„.werden gewond. Er zijn 200 >beiogerg^gq*rregteerd. v Dè 'drigëtégëldhlderi ontstonden toen de Franse menigten van een rouwdienst kwamen voor de slachtoffers van de bom aanslag, die zondagmiddag in een dan cing gepleegd werd en waardoor acht personen om het leven kwamen en 85 gewond werden. Verse parachutisteneenheden uit Frankrijk trachtten de woedende Fran se menigte tot bedaren te brengen. Zij hadden kennelijk order de Fransen met zijden handschoenen aan te pakken, maar niettemin moest in enkele geval len van traangas gebruik gemaakt wor den. De menigte duwde auto's met Algerij nen in de baai van Algiers. Een moham medaan verdronk voor de ogen van het samengeschoolde publiek. Elders in de stad werden auto's op hun kop gezet en winkels geplunderd. Gisteravond arriveerde op Schiphol de minister-president van de Antillen, dr. Ferrier. Hij werd begroet door minister Helders. DE BILT, 12 juni. Terwijl het lagedrukgebied dat ons; enkele dagen wisselvallig weer bezorgd heeft naar het noordoosten wegtrok, breidde zich in de afgelopen 24. uur een hogedrukgebied van de Golf van Biscaye over West-Europa uit. Het werd vooraf gegaan door Noordwestelijke winden die tamelijk koude lucht aanvoerden. De kern van het hogedrukgebied, dat nog in; be tekenis toeneemt, zal morgen dicht',by ons land komen, hetgeen tot een verdere weersverbetering aanleiding zal geven. De regenkansen zijn de eerste paar da gen klein en de temperaturen zullen ge leidelijk omhoog gaan. 99' President Soekarno heeft met klem' ontkend, dat hij een communist zou zijn geworden na het bezoek, dat hij het'Vo5- rige jaar heeft gebracht aan de Sowjét- Unie en de Chinese volksrepubliek. v Het is niet waar, dat ik wens, dat In donesië het regeringssysteem van de Sowjet-Unie en .China zal nabootsen,;'zei hij met nadruk. „Wij moeten de -goéde dingen als voorbeeld hemen", aldus pré sident Soekarno, herhalend, dat Zndot&v sië op dit moment „gelèidé democratie". nodig heeft. - Koningin Juliana heeft vanmorgen in de Ridderzaal het dertiende In ternationale Gemeentencongres geopend, waaraan wordt deelgenomen door bijna zevenhonderd hoogedelachtbare heren uit vierendertig landen. Onder de burgemeesters bevinden zich, die uit Bangkok (met tulband), Londen, Rome, Keulen, Hamburg, Frankfort, Stuttgart, Darmstadt, Mon treal, Genève en Genua. Er zijn ook ongeveer negentig wethouders. De aanwezigheid van onge veer driehonderd dames (voornamelijk echtgenotes van de congressisten) levert op dit congres het bewijs dat de „gemeentelijke autonomie" op het stok van de charme nog in alle hinden onaangetast is gebleven. Het. -was een feestel ijk- versierde Rid derzaal waarin de Koningin (door een congresdelegatie met aan het hoofd de president prof. P. J, Oud, werd ontvan gen. gemeente, er een verkiest die klaar, wak- ker confronteert met vele brandende vraagstukken, In een democratisch bestel horen de leden van elke gemeenschap hun. per-/; soonlijk en hun algemeen belang ver-ï; antwoordeljjke ménsen toe "te verteóu-:» v/en aan zich evenzeer verantwoorde;- lijk voelende personen als hun verte- x genwoordigers verteóüwehéledeh7j> die niet bang zijn "deze verantwoorde??' lijkheld te dragen als hun eigen heirS?, lige last die zü dragen tegenóver5 Göd%! én hun medemensen. Ik weet dat /hoé5? langer zij hieraan -tillen* hoé zwaafdeiwT' hij schijnt te worden. Toch is dé5?qer? groot stenen te hebben aange Koningin Juliana heeft het congres toegesproken vanaf de katheder waarop in deze openingszitting achtereenvolgens het woord werd gevoerd door prof. Oud, burgemeester Kolfschoten van Den Haag en minister Struycken. Uitgaande van het hoofdthema van het congres Het leven in de stad en op het platteland zeide de Vorstin dat hieruit vele moeilijkheden kunnen blij ken, waar zowel stad als platteland zoe kende zijn naar menige nieuwe vorm van gemeenschapsleven. En dit veronder stelt altijd'de oude paradox: Het respect van de gemeenschap voor de enkeling enerzijds en het respect van de enke ling voor de gemeenschap anderzijds. £,Mij dunktly.aidns de.koningin,t(die >in het Engels sprak), „dat het de grond slag van de zorg voor uw gemeenten moet zijn als haar besturen een goede verhouding van deze twee tegenoverge- stelden te bevorderen. Gij wenst het beste klimaat te schep pen voor bestaande vormen van gemeen telijk leven die tot nu toe him deugdelijk heid bewezen hebben. Deze worden veelal ten plattelande aangetroffen waar het voor de enkeling nog mogelijk is een belangrijke rol voor het welzijn van zijn gemeenschap te spe len zij het op overheids- of particu lier gebied. In het andere uiterste in de grote ste den, die onrustbarend overbevolkte ag glomeraties, behoort het tot uw zorg dat deze geweldige massa's mensen niet massa-mens zijn maar dat ieder indivi duele waardigheid verzekerd zij en zijn persoonlijke onafhankelijkheid gewaar borgd temidden van zulk een reusachtig en gecompliceerd stelsel van onderlinge afhankelijkheid." Koningin Juliana noemde het een van de grootste problemen van onze tijd hoe de menigten der grote steden organisato risch zo in te delen dat een ieder zich bewust kan worden een wezenlijk be standdeel van een geheel te zijn. „Ik ben evenwel-overtuigd", zo zeide onze Landsvrouwe, „dat gij allen boven een tot stilstand gekomen, ingeslapen De Ver. Staten zullen oij de ont- wapeningsbesprekingen in Londen niet de instelling van een Europese proefzone voor ontwapening voorstel len zonder volledige overeenstem ming met al hun Europese bondge noten. Of er voorgesteld zal worden een Europese zone voor inspectie uit de lucht in te stellen, is in de eerste plaats een aangelegenheid, die de Enropese regeringen zelf moeten be slissen. Dit zei de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles gisteren op zijn we kelijkse persconferentie. Dulles verklaarde, dat sommige kan ten van de ontwapening waarschijnlijk op de juridische techniek, de admi nistratieve bruikbaarheid, de gevaren voor een góed loon- en prijsbeleid, de doelmatigheid met het oog op de woningvoorziening en de rechtvaar digheid zowel voor huurders als verhuurders. Om deze redenen heeft de a.r. Tweede Kamerfractie het centrale ontwerp van de drie wetsontwerpen afgewezen. Kort voor zijn vertrek naar Australië voor een beleefdheidsbezoek heeft de mi nister van defensie, ir. C. Staf, via radio- Blak, o.m, verklaard, dat zijn oorspronke lijke voorstelling ten'aanzien van Nieuw- Guinea in sommige opzichten gunstiger en ln andere opzichten ongunstiger was. .Het. is nóg moeilijker dan ik my'gedacht had, maar aan de andere kant ook beter". Over werk en leven van het personeel der Koninklijke Marine op Nederlands Nieuw-Guinea zei hij, dat dit „moeilijk, maar niet onmogelijk" is. Desgevraagdantwoordde de minister, dat de Indonesische opvatting als zou Nieuw-Guinea een militaire basis vormen, „absurd en volledige onzin" is. Hij vervolgde: „Wij hebben hier een apparaatter verdediging van Nieuw- Guinea, doch nergens anders voor". Hy zei desgevraagd het te betreuren, dat van Indonesische zijde wel eens een bepaalde dreigende uitlating ten aanzien van Nieuw-Guinea gedaan was, doch hij was van mening, dat dé Koninklijke Marine op Nieuw-Guinea volledig voor "zichzelf kan zorgen en aan alle situaties het hoofd kan bieden. Minister Staf eindigde: „Ik ben gepakt door hét probleemNieuw-Guinea. Wat in de afgelopen jaren alhier is verricht, is zeer bewonderenswaardig. De Ko ninklijke Marine vervult haar taak met grote opgewektheid; overal is een sterke interne discipline, 'er wordt gewerkt met vertrouwen in de toekomst. In hét grote geheel van Nieuw-Guinea geloof ik, dat het nuttig is, dat de Koninklijke Marine op deze wijze bijdraagt tot de ontwikke ling van een samenleving, die ertoe kan leiden, dat dit grote land tot ontwikkeling komt." President Eisenhower van de Ver. Sta ten is gisteren naar zijn bureau terugge keerd, „zo goed als hersteld" van een maagstoornis die hem sinds zondagavond in bed had gehouden. Op aanraden van zijn lijfarts, generaal- majoor Howard M. Snijder, deed Eisen hower het gisteren kalmpjes aan.De president werkte de post, die zich had opgestapeld, door, maar ontving geen bezoekers. Tegen journalisten die een ogenblik in zijn werkkamer wérden toe gelaten, zei Eisenhower dat hij, zich uit stekend voelde. De.president zag er goed uit. op informele basis met de Russen kun nen worden besproken. Maar met na druk zei hij, dat de onderhandelingen niet gezien moeten worden als bespre kingen tussen alleen de Ver. Staten en Rusland. Dulles merkte dit op toen hem vragen werden gesteld over de plotselinge te rugkeer van de Amerikaanse onderhan delaar Haróld Stassen naar Washington Zijn verklaring lijkt te bevestigen dat Engeland én Frankrijk zich beklaagd hebben over de particuliere besprekin gen, die Stassen ongeveer tien dagen geleden met de: sowjetafgevaardigde Zorin in Londen gevoerd heeft. Dulles zei, dat bij de Amerikaanse pogingen om overleg te plegen'met de Europese bondgenoten enige procedure-moeilijk heden waren opgetreden. Maar welke dit waren, zei hij niet. De algemene houding van de continen tale Europese landen is, 'dat het wen selijk kan zijn de politieke regeling van problemen,, speciaal de Duitse hereni ging, ter hand te nemen alvorens er een ontwapeningsactie' plaats heeft in een gebied waartoe eventueel ook Duits land zou behoren. Maar die landen heb ben hun mening nog niet te kenner, ge geven, zei de minister. Dulles verwierp het voorstel van de republikeinse senator. Knowland, Noor wegen neutraal te verklaren in ruil voor terugtrekking' van de Russen uit Honga- rlje. De minister zei, dat hij het niet gepast vond te suggereren, dat een tot de vrije wereld behorend land, dat wil deelnemen aan een westelijke defensie regeling, gevraagd zal worden zich Tiier uit terug te trekken. De militaire commandant op Noord- Sumatra, luitenant-kolonel Djamin Gin- tings, heeft medegedeeld, dat op grote schaal rubber wordt gesmokkeld van Noord-Sumatra naar het opstandige Mid- den-Sumarta. Volgens hem zijn er aan wijzingen, dat een goed georganiseerde smokkelbende de rubber naar Midden-Su- matra vervoert, vanwaar 'ruilhandel wordt bedreven met Singapore. In Mid- den-Sumatra. Volgens hom zijn er aan- fend door de revolutionaire „Banteng- raad", die. zich tegen de centrale rege ring 'in Djakarta heeft- gekeerd. Dinsdag is vanaf de basis voor proef nemingen met rakétten te Kaap Cana veral. In de Amerikaanse staat Florida, een geleid projectiel afgeschoten, waar van wordt verondersteld dat het een exemplaar was van de „Atlas" die een bereik heeft van achtduizend .kilometer. - Toen het projectiel een hoogte van on geveer duizend meter had bereikt, werd een als extra-aandrijvende kracht fun gerende hulpralcet afgeworpen, die in zee verdween. Een-grote, oranje gekleur de vlam, tekende zich achter het geleide projectiel af. Waarnemers, die het. reeds was opge vallen, dat de raket reeds spoedig na het afvuren van zijn koers scheen af te wij ken, zagen hoe deze op een gegeven ogen blik in de lucht uiteen spatte. Na deze ontploffing werd niets meer van een projectiel waargenomen. Daar het hier een geheime proefneming betrof, wilde de leiding van de basis te Kaap Canaveral geen inlichtingen over al dan niet slagen ervan geven. Een woordvoerder van de luchtmacht op de basis heeft later meegedeeld, dat de ontplofte raket inderdaad een .Atlas" is geweest. Hij zei, dat er geen doden en gewonden zijn en dat bij 'de proef waar devolle gegevens zijn verkregen. Verdere inlichtingen wilde hij niet meedelen. Verwacht wordt, dat de „Atlas", wan neer deze raket eenmaal vervolmaakt zal zijn, in twintig minuten Moskou kan bereiken. Delen van de .Atlas" worden gebruikt bij pogingen tot het bouwen van een maanraket, die geleerden willen gebruiken voor het fotograferen van de donkere zijde van de maan. De Amerikaanse regering heeft een tweede Japanse nota, waarin gevraagd wordt om verdere proefnemingen met kernwapens op de proefterreinen in Nevada uit te stellen, eveneens ver worpen. Het Amerikaanse antwoord is vol gens Amerikaanse woordvoerders maandagavond per post verzonden aan de Japanse ambassadeur in Washing ton. voor een gebouw van de toékomstïmBt^ te hghbénontworpen en gedëeltellj^^r bouwd naar beste vermagen met eeb vemiëhdé'blik en met wijsheidJ'f^?**?'^ „Leve de Konihgjft", riep próf?rOü&? na Hare Majesteits toespraak. In de Rid derzaal klonk een driewerf hoera, Burgemeester dr; H.' A M» T.cKoIf- schoten hééft in éen in bet'Frans"; Üit~>] gesproken welkomstwoord bijzondere]; dank gebracht aan de - Koningin Voor haar aanwezigheid. Spreker zagsluërim? een bewijs dat onze landsvrouwe- vhet; werk van de vertegenwocrdigers^'dep5 gemeenten uit grote en 'kleine staten-] hoog aanslaat. Dr. Kolfschoten sprak, mede als voorzitter van de Ver. van Ned, Gemeenten. V.':/'- Prot Oud, de president van het inter nationale congres stond in zijn rede stil bij de historische gegroeide verhou ding tussen stad en platteland èh toonide aan dat de problemen ln onze tHö gans/ anders liggen dan b.v. in de middeleeu wen toen een spreekwoordals stads lucht maakt vrij'Vnog opgeld deëd^:;«>;?|i;" De minister van Binnenlandse Zaken dr. A, A. M. Struycken wees erop dat hem de belangen van de gemeenten: bij-.: zonder na aan het hart liggen. Spreker zag het als een voorrecht voor -Héter-- land en de regering dat het Internationale congres in Den Haag wordt gehouden.5" Met nadruk stelde de minlster .vast dat ln deze tijd zowel van de burgemèés- ters als van de gemeenteraden zeer'veel' gevraagd wordt. V. De plechtigheid in de Ridderzaal Werd opgeluisterd door het HaagsBlaaskwln- tet. Meisjes* in klederdrachten van-onze'' provincies droegen de congresvlag; bin nen terwijl het kwintet het „Kent'/gij het land" ten gehore bracht. De Kon. Mannenzangvereniging .Die Haghe Zangers" besloten de bijeen komst met twee strofen van het WÖhël^ mus. Buiten wachtte de honderden- gasten nog een verrassing: de Koninklijke-.Mi- litaire Kapel in gala-uniform gaf op5 het Binnenhof een kort concert, Een meevallertje ook voor de vele vacantiegangers, die zich achter dé Paf zettingen verdrongen. vö- De aankondiging van het bezoek,'SilaG Koningin Elizabeth van Engeland en- de hertog van Edinburgh in oktoberaan Canada en de V.S. zullen brengen,.;is ongetwijfeld verhaast door een onvoor zichtige uitlating van prins Philip. - Deze verklaarde nL dinsdagmiddag(bij een bezoek aan het „Royal Canadian Régiment", waarvan h(j kolonel is en dat bij de Westdultse stad Soest is gelegerd: „Zoals u waarschijnlijk wei weet, - gaan de Koningin xen ik deze herfst haar Canada. De Kóningin zal daar de5 zitting van het parlement openen"., De aankondiging van de réis haar Amerika was' de afgelopen weken ber- haaldeiijk uitgesteld. De verplichting óm zowel de V.S. als Canada te bezoeken maakte het programma ingewikkeld en bovendien had men eerst het resultaat van de Canadese verkiezingen willeb afwachten. Het bezoek van koningin EUzabeih zél het eerste zijn, dat'een Brits -soeverein aan de V.S. en Canada brengt sinds -de oorlog. Zes uur nadat prins Phihp zich v(,ver- sproken" had, werdte Londen. Washing^: ton en Ottawa een officieel communiqué uitgegeven, waarin het bezoek werd aan gekondigd. Na het verblijf' ln Canada begeven de gasten zich op zestien-oktober/ naar Jamestown in de Amerikaanse;staat Virgina, waar het feit zal worden her-; dacht dat zich daar in 1607 deCeersté' Britse landverhuizers permanent vestig den. Daarna gaan de Koningin en Prins1 per vliegtuig naar Washington ivoor éen officieel bezoek van drie>'dagên:4 -.«feöS#

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1