Gevaarlijke ontwikkeling Amsterdam vroeg het rijk een miljard moties Paardevlieg verstoort decorum Begrotingstekort móet met f 109 miljoen in verband met aanvaring Stassen ontkent gesprek met Dulles over ontwapening MINISTER HOFSTRA IN DE TWEEDE KAMER Minister voorspelt verhoging van belastingen Dubbele bus reed op Kilian-kazerne wordt flatgebouw Franse schepen weeif door Suezkanaal Tunesië protesteert bij Frankrijk Weer massamoord Duitsland in de Parijse club Adenauer in Wenen Twintig jaar voor taxichauffeur A.A.-landen vragen onderzoek Algerije Weer overzicht VRIJDAG 14 JUNI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3712§ Weerbericht in Minister Hofstra' tot Tweede Kamer in Arrestaties in Jordanië Bourgès-Maunouiy naar Londen Betoging in Kaapstac tegen apartheid Hongaarse mijnen spoelen Oostenrijk binnen ON J 7 DODEiflN LONDEN Noodzakelijk Woningbouw Zie verder pagina 3 ibfc Akkoord met Argentinië Moord op jonge weduwe 311 §111 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telel 115700 <4 1) Postbus. 1112 Postgiro No. 4245!» Kiachtendienst abonnementen i8.3u~i9.3U u. Zaterdags 17—18 uur- Teleioon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kiachtendienst: 18.30—19.30 u.: rel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maana. 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Verwachting tot zaterdagavond: OPNIEUW IETS WARMER Aanhoudend droog en overwegend zonnig met een matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Op nieuw iets warmer. - - 14 juni zon op 4.21, onder 21.03; maan op22.17, onder BALV Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E reorganisatie van de Britse strijdkrachten op het vasteland van Europa, hetwelk een meer neu traal woord -is voor „vermindering" van die strijdkrachten, dreigt een ge vaarlijke ontvvikkeling, gevaarlijk voor de veiligheid van Europa, in gang te zetten. In „De Volkskrant" van gisteren ze;,: het K.V.P. Tweede-Kamerlid lt.-kolonel :Fens daarover een aantal dingen. Het blijkt namelijk, dat nu eenmaal een ïand van de in Westeuropese Unie en 'h'ato-verband samenwerkende landen op eigen houtje zijn militaire verplich tingen in bondgenootschappelijk ver band gaat bepalen en verminderen, dit op andere landen werkt ali een ernstige verleiding. De heer Kens wijst erop, dat in Bel gië, waar het volgend jaar verkiezin gen moeten worden gehduden, de duur Van de diensttijd inzet is geworden hn een concurrentiestrijd tussen de Socialisten en de C.V.P. De eersten (tellen verlaging van 18 tot 15 maan? ien, de laatsten zelfs tot 12 maanden in uitzicht. Het behoeft geen betoog, hoe levens gevaarlijk een dergelijke ontwikkeling van Europa is. ANNEER er in bondgenootschap- (W pelijk verband moet worden sa mengewerkt is het onvermijdelijk, dat men gezamenlijk bet totaal der mate riële en personele defensielaaten vast stelt en dat men Over de verdeling van die lasten over de verschillende bondgenoten gezamenlijk tot overeen-' stemming komt. En als dat eenmaal vast staat, moet men zich daaraan hou den. En dan zijn de defensielaaten niet meer een punt. dat ln de nationale po litieke partijstrijd opgeld kan doen. De ontwikkeling in België toont aan, dat het begrip van deze elementaire waar. heden daar onvoldoende wordt gevon den. Het slechte Britse voorbeeld deed opgeld. E raad van de Westeuropese Unie Q en op zijn voetspoor de Nato- raad heeft besloten oen nieuw rapport te doen samenstellen over wat er op defensiegebied in Nato-verband nodig is en hoe die lastenmoeten worden .verdeeld. Bondskanselier Adenauer -naia daartoe het Initiatief. Hét rapport' kan tegen oktober tegemoet gezien worden. Daarna, maar eerder niet, kan de vraag der defensielaaten onder het oog gezien worden. Daarom w het onver standig daarover thans te speculeren en het betekent een ernstige ondermijning van onze gezamenlijke inspanningen, indien afzonderlijke regeringen en par tijen de nationale inspanning hunner landen tot inzet maken van het dingen naar de kiezersgunst. t' .—.IJ moeten ons bewuat zijn van het Vt fel', dat een gezamenlijke verde diging tegenover het communistisch gevaar, ons beperkingen moet opleggen in hetnation aal-tnaa r-doen-waar-je- .zln-in-hebt. Het eigenmachtig zich losmaken door Engelandvan de gemeenschappelijk .aanvaarde gedragsregels ten aanzien van .de beperking der handel op China is iets soortgèlijks. Dit alles zijn desintegralie-sympto- men in een wereld, die voor alles aan integratie behoefte heeft. Wij dienen hier waakzaam te zijn, en deze ver keerde ontwikkeling te stuitend Tunnelbouw kan niet worden voortgezet Minister Hofslra haeft er woensdagmid dag in de Tweede Kamer op gewezen dal voor 1358 op de Rijksbegroting met een aanzienlijk tekort moet worden ge rakand.' Verdere verhoging van da uit gaven kunnen dus alleen maar opgevan gen wordan door verhoging van de belas tingen. door verlaging van de uilgaven, óf door. een. combinatie van déze beiden. Zoalz de minister bij bet debat ovar de bestedingsbeperking reeds had opgemerkt kieit de regering voor hel wegwerken van iek'orlan op de rijksbegroting de methode van da combinalia van varmin- derlng van.da rijksuilgavan an verhoging van de belastingen^ Een Londenae bus' met twee verdie pingen is gisteren ingereden op een groep wachtende vrouwen bij een halte in Ox ford' Street,'het .winkelcentrum van Lon den. Zes personen werden op stag ge dood.'Later bezweken nog twee ernstig gewonden- aan .bun. kwetsuren. Er zl|n 18 gewonden, waarvan er in middels 16 huiswaarts konden keren. De vuurrode bus reed. bet trottoir op. recht op de van schrikverstijfde wachtenden in. De oorzaak van het 'ongeluk is niet bekend. Sommige ooggetuigen menen dat zij de buschauffeur voorover over hetstuurwiel' ragenhangen: toen het voertuig, de stoep, opreed. De 63-jarige bestuurder van de auto bus verklaarde later dpt hij een flauwte had gehad., - Volgons 'hot Hongaars* régéringiblad Nopkaraf zsU do XiHankazerao;in Booda- pést, dia lsat hoofdkwartier Ir gewoait' van do jaidors van do oktobë7-roTOlutia', wax- dan omgebouwd lot oon flatgebouw voor kléine gezinnen en vrijgezellen. .(Van onze parlementaire redacteur) T)E belangrijkste punten, die tijdens de interpellatie van ir. Post- humus (Arb.) over de tunnelbouw onder het JJ gistermiddag in de Tweede Kamer naar voren werden gebracht waren: de mededeling van minister Algera, dat de gemeente Amsterdam in november van het vorige jaar een rijksbijdrage vroeg voor de verkeersvoorzieningei. in en ron'd Amsterdam tot een totaal bedrag van 1 miljard gulden, waaronder 216 miljoen voor de IJ-tunnelbouw; 2 de verzekering van de minister van Financiën, de herr Hofstra, dat het besluit van de regering om de bouw van de Coentunnel en de vaststelling van de rijksbijdrage voor de bouw van de IJ-tunnel op te Schorten uitsluitend genomen werd op grond van de noodzaak van bestedingsprioriteit. Daarom achtte minister Hofstra het ook niet mogelijk, gezien de huidige schaarste op de kapitaalmarkt en de behoefte aan geld voor woningbouw, dat Amsterdam op eigen kracht de bouw van de IJ-tunnel zal kunnen voortzetten. Er werden moties ingediend door de heren Romme (KVP). Posthumus (Arb.) en Gortzak (CPN). Een motie-Romme. gesteund door de KVP. de AR. de CH en de liberalen, gaat ervan' uit," daf'de bouw van de Coentunnel. de Hemtunnel (spoor weg) en de IJ-tunnel noodzakelijk is. Ten aanzien van de IJ-tunnel wordt daarin gezegd, dat Amsterdam primair zelf moet bepalen binnen het kader van de bestedingsbeperking, welke werken het wil uitvoeren, als net maar plannen zijn, waarvoor ook het rijk .verantwoor delijkheid kan aanvaarden. Ten tweede, dat het rijk een rede- lelijkè. kostenverdeling moet bevorderen voor een verantwoord plan en ten- der- dat 'overleg over hét Amsterdamse IJ-tunnelplan tussen Rijkswaterstaat en Publieke' Werken het beste onder lei ding;" van een deskundige buitenstaander kan geschieden en met inschakeling van - Pi CTRfiW» W-A3HT.-. »;«r kvt de aannemersgroep, die daarvoor het meest in aanmerking komt. Hedenmiddag zullen de ministers hun oordeel geven over deze motie en de bei de andere moties. Die van de heer Posthumus verzoekt de -regering Am sterdam geen verhindering in de weg te leggen, wanneer het binnen de be oogde bestedingsbeperking de bouw van de IJ-tunnel wil voortzetten en die van de communist Gortzak eist, dat de bouw van de IJ-tunnel en de Coentunnel" on verwijld wordt voortgezet. Interessant was de mededeling van minister Algera, dat hij de bouw van de drie'tunnels gewenst vond. De minis ter kan daaronder toch niet anders be doelen, zo vroeg prof. Romme, dan dat die drie tunnels ook noodzakelijk zijn. Hedenmiddag zal minister Algera op deze vraag moeten antwoorden. De heer Posthumus spitste zijn inter pellatie the op de vraag of het niet .mo- men de ruim. irig laat, zélf werkzaamheden het aan de, IJ-tunnel wil voortzetten. Hij dacht bijvoorbeeld aan'de bouw van 12.000 woningen in Amsterdam-oost, welke stadsuitbreiding' door de IJ-tunnel mo gelijk wordt. Minister Hofstra liet duidelijk uitko men, dat het rijk de rijksver'gunnlngen kan tegenhouden, wanneer Amsterdam de bouw van de IJ-tunnel voortzet tot schade van de politiek van bestedings beperking, die mede ten behoeve van de woningbouw wordt gevoerd. Woning bouw gaat voor tonnelbonw. Het is be langrijker, dat er in Den Heider, Maas tricht, Breda en Amsterdam woningen komen, dan dat er alleen In Amsterdam een IJ-tunnel komt, aldus de minister. :te&. MV w jfe fcONINGIN Elizabeth II heejt gisteren in het openbaar enkele minuten haar majesteitelijke ge reserveerdheid vergeten om verscheidene flinke meppen te geven in de richting van een lastige, ordinaire paardevlieg. Dit belangwekkende ongehoorde incident vond plaats voor de ogen van vele duizen den toeschouwers, die waren samengedromd op het paradeveld van de Horse Guards om het traditionele Trouping the Colour voor de Koningin gade te slaan. Koningin Elizabeth was gekleed in een scharlaken-rode tuniek van de Guards en een marineblauwe rijrok, droeg op haar hoofd een driekantige hoed met een blauwe pluim van de Irish Guards en be reed voor de eerste maal de kastanjebruine hengst Imperial. Op het hoogtepunt van de parade begon de paardevlieg brutaal om het hoofd van koningin Elizabeth te zoemen, steeds dichterbij, maar de vorstin beheerste zich en klemde haar handen nog eens te steviger om de teugels van haar paard. Ten slotte pinp het echter niet langer en gaf zij -met-haar elegant gehandschoende rechter hand een flinke mep in de richting vanhet ondier. Er waren even wel nog verscheidene forse koninklijke mep pen nodig, voordat de paardevlieg zich gewon nen- gaf en tot grote opluchting van de hoge officieren in de buurt van de koningin weg- zoemde naar een ander jachtterrein. Ook over het gelaat van koningin Elizabeth ging een fijn bijna onmerkbaar glim lachje van opluchting. Na afloop van de parade klopte zij Im perial op de flanken, omdat hij zich zo prach tig had beheerst tijdens haar gevecht: met de paardevlieg. Het was gisteren zeer warm in Londen en tij dens de parade moesten niet minder dan 331 toeschouwersmedische behandeling ondergaan. Zeventien van hen moesten met zieken auto's worden afgevoerd Op een vurig paard geseten nam koningin^., Elizabeth van Groot-Brittannië^gisteren in&j Londen een kleurrijke parade af de trq&éjj, ditionele Trouping the Colour ter "gefe^"'. genheid van de verjaardag van de koniit-' f gin. Op de foto: de koningin wendt sichg jj tot haar gemaal, prins Philip (op de voorgrond). -• i- De Franse regering heeftbesloten' Franse koopvaardijschepen toestemming-- te verlenen :weer van "het Suezkanaal gebruik te maken, heeft «en woordvoer»-; der van het Franse ministerie van BnP>:! tenlandse Zaken verklaard. Frankrijk is het laatste land.' dat'feebS einde maakt aan de boycot van de water? i weg. Er is nog niet bekendgemaakt wao- meer de Franse schepen weer door'het kanaal,gaan varen. J De Compagnie Messagéries Maritanves heeft echter te Marseille verklaard, .dat haar schepen van 21.-juni af weer van.: het kanaal gebruik- zttoen'':mtóenl';..',f'S^|ëS Tunesië heeft bil de Franse regering geprotesteerd tegen het feit, dat de Franse troepen In het land zich niet honden aan het Tunesische verzoek, de bewegingen van de troepen zoveel moge lijk te beperken. De Franse troepen zijn in Tunesië ge legerd om wapensmokkel ten behoeve van de Algerijnse rebellen tegen te gaan. De Tunesische regering wijt het voort duren van de incidenten in Tunesië aan de aanhoudende troepenbewegingen. Dé Tunesische minisier-pxesidenl, Boergiba, heeft gisteravond ln een radio toespraak tot zjjn volk gezegd, dat het gevaar bestaat, dat er een oorlog tussen Frankrjjk en Tunesië uitbreekt indien de gevechten tussen Franse en Tunesische troepen voortduren. Het pér 1 juni herziene begroting»beeld voor dit Jaar vertoont nog generlei ver betering. Ook voor 195? kan de' moge lijkheid. van verdere bezuinigingen bjj eenongewijzigd beleid niet opwegen legen de verhoging van een aantal an dere posten" dié Snoet worden verwacht, by voorbeeld voor onderwijs evoor rente van vlottende schuld.. Weliswaar U op de begroting een vermindering van de uitgaven met 30 miljoen gevon den, nodig geworden .voor de handha ving van de subsidie .op melk. Maar 'onder -deze omstandigheden ishet nau welijks verantwoprd, deze vermlnderlg van ultgstvén te beschouwen .ris dekking voor de 30 miljoen, die voor handhaving van de mclksubsidle nodig is. Veeleer tou reeds thans de. els van een additio nele dekking van de verdere nóg .niet ln dé begroting opgenomen, uitgaven dienen te worden gesteld. .'Tt .(Minister-Hofstra verwacht echter-bin nenkort te kunnen beschikken óver de voorlopige begrotingscijfers voor 1853. .die hem in staat zullen stellen tot een nauwkeuriger beoordeling van de. finan ciële situatie. Hij is tot de conclusie geko- Oien, dat het de voorkeur verdient de discussie over de verdere maatregelen, die voor het voeren van een gezond financieel beleid nodig zijn, uit te stellen tótdat deze cijfer? bekend zijn. 'Gezien de voortdurende aandrang van tal van zijden om telkens weer nieuwe lasten op de'schatkist te leggen verwacht'de minister niet. dat ook maar aan een enkele van de geuite wensen kan worden Voldaan zonder een verdere belasting verhoging. Hij leidt voorts uit de thans beschikbare gegevens af. dat in elk géval de thans voorgestelde maatregelen tot tijdelijke verhoging van de vennoot schapsbelasting. tijdelijke wijziging van de omzetbelasting en tot wijziging van de personele belasting en van de finan ciële verhouding tussen hetrijkJ ener zijds en de gemeente en provinciën an derzijds, met spoed dienen- te worden verwezenlijkt. Dit'zegt-minister, Hofstra in zijn me morie van antwoord 'aan deTweede Kamer' over het. wetsontwerp, houdende de hierboven genoemde maatregelen. Dé'conclüsie van 's- ministers overzicht is, dat het tekort op de gehele dienst met 106 miljoen "moet worden verhoogd. Het komt namelijk van 761 op 870. mil joen. Dëzè, verhoging 'vindt, naar oor zaak hierin. dat de uitgaven 236 miljoen hoger- moeten worden geraamd, -terwijl de middelen, sléchts. 127 .miljoen- hoger kunnen worden geschat. Volgens het herziene beeld, w.orden de uitgaven op de gehele, dienst, thaijs geraamd' - op Minister Algera en minister .Hofstra- ant- :ivoordde.n op de interpellatie, die de heer .Posthumus gistermiddag in de Tweede Kamer hield over dé kwestie van de Am sterdamse tunnelbouw. Op de foto: minis ter Algera aan het woord; naast hem de heer Hofstra. 8.143 miljoen plus 59 miljoen aan moge lijk* nog te verwachten additionele^ uit gaven. Dé middelen op de jgehele/dïenst 'geschat op-,7.337 miljoen. De grootste post, die heeft geleid- tot de hogerg; raming der uitgaven, is de nieuwe raming van het -Heiig saldo van het Lahdb'ouwégalis'a'uefonds van 54'miljoen. .Verder is er een post wegens te laag geraamde onderwijzsrssalarissen van' 12 miljoenen 'een post-herstel iva- tersnoodsehade van 18 miljoen. s •Op basis van het-herziene begrotines- beeld meent 'dé minister rekening te moeten houden met een budgettair kastekort, dat zal' overeenstemmen met het in de -laatste miljoennota' geraamde deficit, van globaal 900 miljoen. De Franse autoriteiten in Algiers heb ben de opstandelingen, beschuldigd van een nieiiwe massamoord, op 30 mei jl. gepleegd op 35' mohammedanen, bij het dorp Wagram in zuidwest-Algerije.. De moord zou zijn bedreven door strij ders van;het nationale bevrijdingsfront (F:L.N.): Een woordvoerder, van déze organisatie ln Cairo beschuldigde juist de Fransen van deze moordpartij. Hat Woïlduiito ministerie van Eco nomische Zaken hooit bekend gemaakt, dat overeenstemming is bereikt over de regeling van het langdurige economi sche geschil met Argentinië. Wesi-Duitsland zal nu weldra toe treden lol de Parijse club van tien lan den, die opgericht is terregeling van Argeniinië's handelsschulden. West-Duitsïand is niet tot de club toegetreden, totdat andere problemen met Argentinië geregeldwaren, zoals de Duitse activa, die in de oorlog als vijandelijk bezit in beslag genomen wa ren, en deDuitse activa, die na de val vandictator Juan Peron „bevroren" Werden. Andere- landen hadden de definitieve pfsluiting van betalingsakkoorden uit gesteld, totdat West-Duitsland zich be reid verklaarde tot de ,club toe te tre den. - .Zodoende zal de overeenstemming leiden tot een grote internationale ope ratie ter opheffing van Argentinië's buitenlandse betalingsmoeilijkheden. ¥17/ De Westduitse bondskanselier. dr. Adenauer, is pér vliegtuig te Wenen 'aan gekomen voor een' staatsbezoek vandrie dagen aan Oostenrijk. Het gezelschap, waarvan ook de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano deel uitmaakt, werd verwelkomd door kanse lier Raab en. andere leden der Oosten rijkse regering. Adenauer had een grote pleister op zijn hoofd; Kort voor de landing had hij bij een onverwachte zwenking van het vlieg tuig het hoofd gestoten.' (Van een onzer verainKfevem) Kapiteln-Iultenant-ter-zee A. M. NiéMlnk is eervol ontheven van het bevel over Br. Ms. onderseebootjager „Groningen" en belast'met het-bevel over Hr. Ms. kruiser „De Ruyter". Hij wordt als commandant van de „Gro ningen" opgevolgd door kapitein-lni? ienant-ter-xee J. Smith, tevoren com mandant van Hr. Ms, „De Rujteif». Zo als bekend is de „De Ruyter" voorlopig niet ln het vaarprogramma van de Kon. Marine opgenomen. De heer Niessink was betrokken bij de aanvaring met de Texelse kotter TX 24 op 29 mei J.l. waarbij de kotter (Van onze correspondente) De president van de Middelburgse Arrondissementsrechtbank mr. P v. Empel, heeft vrijdagmorgen de 39-jarige taxichauffeur L. H. uit Nieuw en St. Joosland veroordeeld tot een gevangenis straf van 20 jaar met aftrek. H. wordt er van verdacht de rijke jonge weduwe Kodde-Rooze. met wie HU een intieme relatie onderhield, van het leven te hebben beroofd en zich meester te hebben gemaakt van haar spaargeld ten bedrage van ƒ6000. Hjj ontkent echter iedere schuld. Een directe positieve aanleiding van zUn schuld was niet bjjeen te brengen. H. slaat echter als zeer ongunstig bekend. De rechtbank was ervan overtuigd, dat H. de doodslag pleegde met voor bedachte rade. En in zijn motivering wees de Rechtbank op vorige vonnissen, die tegen verdachte zijn uitgesproken, o.a. een delict, waarbü verdachte met een pistool zijn makkers met wie hjj op koperdiefstal uit was, bedreigde. De Rechtbank was ook overtuigd, dat H. de diefstal van het spaargeld pleegde. De verdachte hoorde zijn vonnis on bewogen aan en vroeg na het uit spreken ervan of hij nog iets mocht zeggen, wat hem door de Rechtbank werd geweigerd. Zijn verdedigers, die op vrijspraak van het tenlaste gelegde hadden ge rekend, waren sprakeloos van ver bazing. Verwacht mag worden, dat H. hoger beroep zal aantekenen. onmiddellijk zonk en de „Groningen" ernstige schade aan het voorschip op liep. De viiieri werden allen gered. De aanvaring zal waarschijnlijk zo wel door de raad voor de.scheepvaart' als door de marlneraad worden behan deld. De heer Niessink moet. zich voor dit onderzoek beschikbaar houden. De „Groningen", een'nieuw schip,-was op weg naar Amerika, dóch moest wegens de opgelopen schade naar Den Helder terugkeren. Qrider het motto ,,'ïi Beetje vriende lijkheid doet wonderen" zal van 20 juli tot 3 augustus in geheel Ne derland een grote vriendelijkheidsactïe gevoerd worden. Deze actie, die geor ganiseerd wordt door een speciaal daarvoor in het leven geroepen „Comité Vriendelijkheidsactie Zomer 1957" in nauw overleg met het Ver bond voor Veilig Verkeer en toeris tische instanties, heeft ten doel de vriendelijkheid van de mensen onder ling en vooral in het verkeer te be vorderen. De Jordaanse regering heeft donder-' dag bekendgemaakt, dat er in het gebied van Hebron negentien Jordandërs zijn gearresteerd in verband met' een samen zwering van de Egyptische militaire atta ché en consul te Jeruzalem tot het plegen van sabotage in Jordanië, De arrestaties werden verricht op be vel -van de militaire gouverneur va® Jeruzalem, aldus "de bekendmaking. Voor het eerst leverde de Egyptische pers rechtstreeks kritiek op koning Hoes sein van Jordanië in verhand met de Jordaanse .beschuldiging van samenzwe ring van Egyptische zijde tegen Jor daanse leiders. Kolonel Anwar Sadat, een voormalige minister, schrijft in de-semi-officiële „Al: Gomhoeria": koning Hoesseins rol in de klucht bestaat hierin dat hjj terwijl de regering van Naboelsi onderhandelde over de opzegging van het verdrag met Engeland, ook onderhandelde, en wel met de Amerikanen, over hulpverlening ter vervanging van de Britse hulp. Harold Stassen heeft gisteren ontkend, dat hij-een berisping van de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Za ken John Foster Dalles heeft gehad over zijn geheime ontwapeningsonderhande lingen met de Russen. Hij bevestigde echter, dat. hij naar Londen terugkeerde met nieuwe instruc ties-over de te volgen procedure. Stassen zei dit, toen hij in het kort antwoordde op vragen van verslagge vers op het nationale vliegveld,terwijl hij wachtte om zich aan boord te be geven van een vliegtuig naar New York vanwaar hij naar Londen zou reizen. Maar Stassen was tweemaal heel ge decideerd toen hij vragen over een be risping ontkende. Beide malen werd hem rechtstreeks de vraag gesteld of hij een berisping had gehad, dé ene maal werd de vraag in het algemeen gesteld. De andere keer werd hem gevraagd of hij een beris ping van Dulles had gehad. Beide malen antwoordde Stassen lachend: „Nee, natuurlijk niet". DeAfrikaans-Aziatische groep in de Ver. Naties heeft donderdag besloten er naar te streven dat internationaal onder zoek naar de toestand in Algerije wordt ingesteld. De huidige voorzitter van de groep, de Marokkaan Ben Abboed, zal secretaris generaal Hammarskjoeld vragen, zich met ;de Fransen over een dergelijk plan te verstaan. Betrouwbare Amerikaanse woordvoer; ders hebben onthuld, dat minister Dul les een „adviseur" heeft toegevoegd aan Stassens delegatie- op de ontwapenings- besprekingen in Londen. Deze adviseur zal-als rechterhand-van Stassen funge ren, hem met raad en daad terzijde staan, maar hem-tegelijkertijd voortdu rend de juiste koers aangeven en in het gareel houden, aldus deze woordvoer ders. De door Dulles benoemde adviseur- zou Julius Holmes zijn. een van dé meest ervaren-diplomaten van het minis terie van-Buitenlandse Zeiken. Maurice Bourgès-Maunoury, die gis terochtend zijn kabinet aan president Coty heeft voorgesteld nadat dit woens dagavond de goedkeuring van de Natio nale Vergadering had gekregen, gaat zaterdag naar Londen, waar hij in de gevel van het voormalige hoofdkwartier van de. Franse geheime dienst in - de Tweede Wereldoorlog een gedenksteen zal onthullen. De nieuwe Franse premier heeft een belangrijke rol in het Franse verzet tegen de Duitsers gespeeld. Hij was de militaire vertegenwoordiger van gene raal De Gaulle in het Nationale Be vrijdingscomité, Hij zal zaterdag het middagmaal ge bruiken op Downirigstreet nr. tien als gast van zijn Britse- ambtgenoot Macmillan. Het 'is Immers'■•vóorriaméUjh''.i'ét';';:^e?5%^' brek aan vriendelijkheid eri wellewëM^/'Nvg beid, aldus het vriendelii^ëidsactië^!fe,SS) comité, 'dat er fle: oorzaak', van is^dat': in het dagelijkse leven zoveel dirigöï; stroef én moeilijk verlopen. Wanneet; men probeert in. het" onderlinge yerké'ër; een beetje meer vriendelijkheid te De-; trachten, gaat alles veel vlotter en-pret»" tiger, »v.V--- In het- kader van de actie zulléaV .vriendelij kheidsinspecteurs? het - land doorkruisenen betoonde vriendelijkheid belonen. Wanneer zij namelijk op straat;* in trame, bus of trein staaltjes van.liijr zonder vriendelijk gedrag cn behulp-' zaamheid constateren, zullen- zij degene,! die de vriendelijkheid bewijst, met een" attentie vérrassen. Verder zullen de bo£»':;. felijkheldsaimbassadrlces van de Brus- sulse -wereldtentoonstelling een bezoek aan ons land torengen terwijl de slagzin;; van de adtie door middel van plakplaató: j«s onder de ogen van miljoenen Nedër-, landers'zal worden gebracht, (Het correspondentie-adres van hét- Comité Vriendelijkheidsactie Zomer 19577 is: Leidseplein X3, Amsterdam). Ongeveer duizend niet-blanke mannen en vrouwen -hebben! donderdag, ondanks een desbdt.f§(fgnÖ Verbod, een mars door Kaapstod WldfemefBen uit protest tegen i de ZjiSdafrikH anse w$$. op de identïteits- kaasrten. y:,;/ Volgens deze wet napeten Afrikaans» mancen in bepaalde gefiaeden identiteits- kaesrten bij zich dragen en mogen zij pp bepaalde uren van d-> nacht niet op straat zijn, De regering js van' plan dit steiieel uit te breidel» tot. Afrikaanse: vrouwen. Hiertegen protesteerden de vrouwen. De poUUg maakte een einde aan de mars én éciiftoet de namen van deel nemers aan' de betoging op. Een groot aantal; Hongaarse - land mijnen is als gevolg van de regenval van de laatste tijd Oostenrijks gèbiëd bmnengedreven. y; De mijnen vormen een gevaar voor de grensbevolking, voornamelijk in de provincie Burgenland. Het Oostenrijkse kabinet heeft besloten de nodige maat regelen'te nemen. DE BILT, 14 juni, 10 uur. In. "de afgelopen 24 uur bleef de IuchtdrtiR- verdeling in wezen ongewijzigd. Eèh groot hogedrukgebied bedekt de Nooni- zee en de omringende landen en breü^t daar aanhoudend zonnig weer. Boven Zuidfrankrijk en het westelijk deel' van de Middellandse zee handhaafde zich een lagedrukgebied dat vooral in -de hogere luchtlagen zetelt. Het veroorzaakt in Zuidfrankrijk regen en onweer. Aan de Riviera viel tn 2 etmalen tijd enge- veer 50 mm regen. .--.v Tussen het hogedrukgebied en de de- pressie waaien vrij krachtige noord oostelijke. winden, die het' weer vooral' in het zuiden en midden van ons lino een. sterk drogend karakter gaven. Er zijn nog geen tekenen, die op een spoedige verandering van het heersende weertype wijzen, zodat op aanhouden van het zonnige weer kan worden gêï rekend, waarbij het nog geleidelijk:- warmer-zal worden. '>W;n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1